Commercial Union OFE wypracował dla swoich klientów najlepszy wynik inwestycyjny w 2007 r. wśród wszystkich funduszy emerytalnych w Polsce.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Commercial Union OFE wypracował dla swoich klientów najlepszy wynik inwestycyjny w 2007 r. wśród wszystkich funduszy emerytalnych w Polsce."

Transkrypt

1 Styczeń 2008 Commercial Union OFE wypracował dla swoich klientów najlepszy wynik inwestycyjny w 2007 r. wśród wszystkich funduszy emerytalnych w Polsce. Grudzień Commercial Union OFE zdobył 1 miejsce w rankingu Gazety Wyborczej na najlepszy Fundusz Emerytalny 2007 r. P aździern ik 2007 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 38 milia rdy zło tych. Czerw iec 2007 Commercial Union został "studenckim produktem roku 2007 w kategorii studencka emerytura. Taki jest wynik siódmej edycji plebiscytu, organizowanego przez wydawcę studenckiego miesięcznika Dlaczego i serwisu korba.pl. Czerw iec 2007 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 36 milia rdów zło tych. Maj 2007 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 35 m ilia rdów złotych. Oznacza to dalsze o bniżenie kosztów po no szonych przez K lientów CU OFE za zarządzanie ich środkami zgromadzonymi w Funduszu. Kw ie cień 2007 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 34 milia rdy zło tych. Marzec 2007 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 33 m iliardy złotych. Styczeń 2007 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 32 milia rdy zło tych. Grudzień Commercial Union OFE został uznany za najlepszy fundusz emerytalny w Europie Środkowej i Wschodniej przez prestiżowy miesięcznik branżowy "Investment & Pensions Europe". W uzasadnieniu nagrody w sposób szczególny podkreślono dokonania CU w dziedzinie stosowania i promowania standardów ładu korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym. Grudzień Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 31 milia rdów zło tych. Listopad Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 30 milia rdów zło tych. P aździern ik 2006 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 29 milia rdów zło tych. W rze sień 2006 Commercial Union P TE jest jedną z trzech firm, które otrzymały dyplom P erły P olskiej Gospo darki 2005 w kategorii firm dużych. Ranking Perły Polskiej Gospodarki zorganizowały po raz czwarty: miesięcznik Polish Market, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Informacji Gospodarczej i Społecznej Ministerstwa Gospodarki.

2 W rze sień 2006 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 28 milia rdów zło tych. Lipiec 2006 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 27 milia rdów zło tych. Commercial Union PTE wprowadza nową usługę polegającą na możliwości zainicjowania podpisania umowy z CU OFE za pośrednictwem SMS. Po wysłaniu przez Klienta SMSa na num er 4747, pracownik CU oddzwania do nadawcy i wypełnia wniosek, który następnie zostaje odesłany kurierem na wskazany adres. CU PTE wprowadza nową usługę dla potencjalnych klientów. Umowy zawarte z Commercial Union OFE za pośrednictwem strony internetowej lub usługi SMS, dostarczane są przez pracowników firmy kurierskiej, na wskazany przez Klienta adres. Commercial Union PTE zostało uznane za najlepsze to w arzystw o em erytalne 2005 roku w rankingu instytucji finansowych. Wyróżnienie zostało przyznane przez "Rzeczpospolitą" w dodatku "Świat Pieniądza" Zewnętrzni audytorzy wysoko ocenili kompetencje i otwartość pracowników Commercial Union PTE i z pełnym przekonaniem przyznali CU PTE prawo posługiwania się tytułem spełniania wymogów normy ISO 9001:2001. Kw ie cień 2006 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 26 milia rdów zło tych. Marzec 2006 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 25 milia rdów zło tych. Styczeń 2006 Prasa i portale finansowe informowały, iż Co mmercial Un io n OFE jest jednym z 3 najlepiej zarabiają cych OFE na rynku (przyp. wszystkich funduszy emerytalnych jest 15). Rankingi zostały przygotowane na podstawie 12 to miesięcznej stopy zwrotu, osiągniętej przez otwarte fundusze emerytalne w 2005 roku.. Styczeń 2006 Commercial Union OFE wprowadził kolejne udogodnienie dla Klientów korzystających z usługi internetowej Konto on line opcję Limit ZUS. Dzięki tej i poprzednim innowacyjnym funkcjom internetowym Klienci CU OFE mają do dyspozycji jeden z najszerszych zakresów obsługi on line. Styczeń 2006 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 24 milia rdy zło tych. Grudzień Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 23 milia rdy zło tych. P aździern ik Commercial Union OFE zajęło 1. m iejsce w rankingu uwzględniającym bezpieczeństwo inwestycji. Natomiast w zestawieniu całościowym, za okres od r. do r., uwzględniającym wyniki inwestycyjne, opłaty pobierane przez fundusz oraz ryzyko związane z inwestycjami, Co mmercial Unio n OFE uplasowało się na 2. miejscu. Obydwa rankingi zostały opublikowane przez dziennik Rzeczpospolita 13 w dniu października 2005 W rze sień 2005 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 22 miliardy złotych.

3 Sierp ień 2005 W minionym miesiąciu Co mmercial Un ion Otwarty Fundusz Emerytalny o siągnął najlepsze w yniki inw estycyjne ze wszystkich funduszy emerytalnych działających na rynku. Sierp ień 2005 Wartość aktywów netto Commercial Union przekroczyła 21 m iliardów zło tych. Czerw iec 2005 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 20 m iliardó w złotych. Oznacza to dalsze o bn iżen ie kosztów po no szonych prze z Klientów CU OF E za zarządzanie ich środkami zgromadzonymi w Funduszu. Czerw iec 2005 Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA zostało nagrodzone brązowym Laurem Klienta 2005 w konkursie organizowanym przez Przegląd Gospodarczy. Maj 2005 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 19 milia rdów zło tych. Luty 2005 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 18 milia rdów zło tych. Maj 2005 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 19 milia rdów zło tych. Luty 2005 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 18 milia rdów zło tych. Grudzień Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 17 milia rdów zło tych. P aździern ik 2004 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 16 milia rdów zło tych. W rze sień 2004 Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK zdobył tytuł Studencka Marka w kategorii funduszy emerytalnych. Tytuły przyznaje miesięcznik Student News na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród studentów. W rze sień 2004 Commercial Union PTE znalazło się na 6. miejscu wśród najbardziej efektywnych przedsiębiorstw, które w 2003 r. osiągnęły przychody od 100 milionów zł do 1 miliarda zł. W tej kategorii CU P TE jest najw yżej sklasyfiko w aną instytucją finan so w ą. Listę "Pereł Polskiej Gospodarki" publikuje Gazeta Giełdy Parkiet. Sierp ień 2004 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 15 milia rdów zło tych. Maj 2004 Commercial Union PTE zostało sklasyfikowane na II miejscu w zestawieniu 25 najefektywniejszych spółek sektora usług finansowych. W ogólnym rankingu opartym na wielkości przychodu firm CU Życie zajęło 65. miejsce, a CU PTE 371. Rankingi zostały przygotowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Centrum Informacji Społeczno Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki oraz Parkiet.

4 Kw ie cień 2004 Dla wszystkich Klientów, którzy przystąpili do CU OFE przed 1 kwietnia 2004 r. prowizja od składki po uzyskaniu 2 letniego stażu członkowskiego będzie wynosiła, tak jak dotychczas 4%, a w roku 2014 zostanie dodatkowo obniżona do wysokości 3,5%. Marzec 2004 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 14 milia rdów zło tych. Luty 2004 Według źródła Student News Badania Rynkowe i Społeczne, wśród studentów, którzy już zapisali się do OFE najwięcej należy do Commercial Union. Badanie, na podstawie którego powstał raport zostało przeprowadzone na przełomie października i listopada 2003 r. metodą wywiadów audytoryjnych, na próbie 2150 studentów uczelni państwowych, w 10 największych ośrodkach akademickich w kraju.. Luty lutego w Koncie on line wprowadzone zostały nowe funkcje. Klienci CU OFE korzystający z usługi otrzymują teraz więcej informacji o swoich składkach emerytalnych. P aździern ik października 2003 obniżyliśmy do 8,5% prowizje pobieraną od nowych klientów oraz tych których staż członkowski w CU OFE nie przekroczył 2 lat. Sierp ień 2003 Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA jest jednym z pierwszych towarzystw emerytalnych w Polsce, które otrzymało certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Lipiec 2003 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 11 milia rdów zło tych. Maj 2003 Decyzja o obniżeniu prowizji pobieranej od Klientów przez pierwsze dwa lata członkowstwa z 10% do 8,5%. Obniżka zostanie dokonana na podstawie stosownej zmiany w statucie CU OFE, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 10 milia rdów zło tych. Styczeń 2003 Po raz kolejny CU OFE zajęło pierwsze miejsce pod względem wyników inwestycyjnych funduszy emerytalnych, w rankingu ogłoszonym przez dziennik "Rzeczpospolita". Fundusze sklasyfikowano według pozycji w dotychczasowych cokwartalnych komunikatach KNUiFE o wysokości stóp zwrotu. P aździern ik 2002 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 8 miliardó w złotych. CU OFE zajęło pierw sze m iejsce w rankingu funduszy emerytalnych pod względem wyników inwestycyjnych ogłoszonym przez dziennik "Rzeczpospolita". Fundusze sklasyfikowano według pozycji w dotychczasowych cokwartalnych komunikatach KNUiFE o wysokości stóp zwrotu. W rze sień 2002 Do końca września 2002 roku na 94,9 % rachunków w CU OFE wpłynęła co najmniej jedna składka z ZUS. Jest to najwyższy poziom wśród wszystkich działających OFE, co świadczy o wysokiej jakości umów przystąpienia do CU OFE przekazanych do ZUS, a także jest potwierdzeniem profesjonalizmu agentów CU OFE.

5 Sierp ień 2002 Liczba klientów, ze składki których pobierana jest na jn iższa obecnie na rynku p ro w izja w wysokości 4% przekroczyła już 1,6 mln. Maj 2002 Wartość aktywów netto Commercial Union OFE przekroczyła 7 miliardó w zł. CU OFE jest największym funduszem zarówno pod względem wartości zarządzanych aktywów, jak i liczby klientów. Udział CU w aktywach wszystkich funduszy emerytalnych wynosi ok. 29% natomiast udział pod względem ilości klientów wynosi ok. 23%. Kw ie cień 2002 Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytlane BPH CU WBK SA zostało nagrodzone Medalem Euro pejskim w kategorii usług za stworzenie i prowadzenie Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK. Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim wyróżnieniem przyznawanym przez Business Centre Club oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, promującym wyroby i usługi przykłady dobrej jakości. Czytelnicy dziennika "Prawo i Gospodarka" i tygodnika "Gazeta Bankowa" uznali Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK za najlepsze P TE W 2001 roku Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK utrzymywał pozycję zdecydow anego lidera wśród funduszy emerytalnych, zarówno pod względem wartości aktywów (ponad 29% udziału w rynku), jak i liczby klientów (ok. 23%). Na koniec roku do Funduszu należało ok członków, a wartość aktywów netto wynosiła 5,6 miliarda zł.. Przez cały rok 2001 CU OFE osiągał bardzo dobre wyniki inwestycyjne. W zestawieniu opublikowanym przez UNFE obejmującym, dwuletnie stopy zwrotu za okres do 31 grudnia 2001 roku, CU OFE zajęło trzecie miejsce wśród 17 funduszy, a wartość jednostki rozrachunkowej wzrosła w tym okresie o 23,896%. P aździern ik 2001 W październiku 2001 roku wartość aktywów netto Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK przekro czyła 5 miliardów złotych. Lipiec 2001 Do końca lipca 2001 roku na 92% rachunków w CU OFE wpłynęła co najmniej jedna składka z ZUS. Jest to najwyższy poziom wśród wszystkich działających OFE. Czerw iec 2001 Wartość aktywów, którymi zarządza Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK, przekroczyła jeden miliard dolarów. Na koniec czerwca CU OFE osiągnęło znacznie wyższą dwuletnią stopę zwrotu (25,4%) od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy. CU OFE uzyskało również najlepsze w yniki inw estycyjne spośród dziesięciu największych funduszy emerytalnych, i to zarówno w okresie dwuletnim, jak i w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Maj 2001 W maju 2001 roku CU OFE po raz pierwszy pobrał niższą pro w izję od składki otrzymywanej z ZUS. Prowizja w wysokości 4% pobierana jest od składek wpływających na rachunki tych klientów, których staż członkowski w CU OFE przekroczył dwa lata W roku 2000 (podobnie jak w 1999 roku) CU OFE pozyskało najw ięcej no w ych klien tó w na rynku ponad 99 tys. W listopadzie 2000 roku liczba klientów CU OFE przekroczyła 2,4 mln. W roku 2000 CU OFE wypracowało stopę zwrotu w wysokości 12,9%, czyli 4,4 punktu p ro centow ego pow yżej inflacji. Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA otrzymało specjalne w yróżnien ie w konku rsie Empirio n za najlepszą strategię marketingową realizowaną w 1999 roku. Grudzień CU OFE zaoferowało swoim uczestnikom możliwość sprawdzania stanu środków na rachunku w funduszu i historii rachunku poprzez Internet jest to usługa Konto on line.

6 Listopad Sieć bankomató w, w których przy pomocy Karty emerytalnej klienci CU OFE mogą sprawdzać stan konta emerytalnego, obejmująca do tej pory bankomaty Banku BPH SA i Banku WBK SA, została rozszerzona o bankomaty Banku Zachodniego SA. Styczeń 2000 Gazeta "Parkiet" uhonorowała CU OFE i CU PTE, które zarządza funduszem, nagrodą Złotego Byka dla najlepszego funduszu emerytalnego. Wybór uzasadniono wielkim wpływem CU OFE na kształt rynku funduszy emerytalnych: pierwszym miejscem pod względem liczby pozyskanych uczestników (ponad 2,3 mln) i wartości netto zgromadzonych aktywów Do g rudnia 1999 roku Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK zdobył zaufanie ponad 2 mln klientów, co dało mu pozycję lidera na rynku funduszy emerytalnych w Polsce. W rze sień 1999 Liczba klientów Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK przekroczyła 1,9 mln osób, a udział w rynku wszystkich klientów funduszy emerytalnych wyniósł ponad 20 %. Z badań opublikowanych w "Rzeczpospolitej" 8 września 1999 roku, przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia, wynika, że Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK jest najlepiej znanym i najw yżej ocenianym przez respondentów funduszem emerytalnym. Czerw iec 1999 Po trzech miesiącach od rozpoczęcia akwizycji funduszy emerytalnych do Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK przystąpiło ponad 1,2 mln osó b. Maj 1999 Z badań opublikowanych w Rzeczpospolitej 25 maja 1999 roku, przeprowadzonych przez GFK Polonia na próbie 1200 osób objętych nowym systemem emerytalnym, wynika, że reklama Commercial Union OFE BPH CU WBK jest najbardziej w ia rygodna wśród reklam funduszy emerytalnych oferowanych na polskim rynku. Luty lutego 1999 roku Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK SA został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Emerytalnych jako pierw szy OFE w P olsce. Styczeń stycznia 1999 roku Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi przyznał licencję Commercial Union Otwartemu Funduszowi Emerytalnemu BPH CU WBK. P aździern ik października 1998 roku, jako jeden z pierw szych podmiotów spółka Commercial Union PTE BPH CU WBK SA otrzymało zezwolenie na utworzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego oraz promesę na utworzenie Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sierp ień sierpnia 1998 roku powstało Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA. Już 3 sierpnia, czyli w pierwszym możliwym terminie, nowo powstałe towarzystwo złożyło wniosek o licencję na działalność w drugim filarze systemu emerytalnego.

PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO zarządzanego przez Credit Suisse Life

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 Dynamiczny rozwój rynku funduszy inwestycyjnych to zarówno skutek jak i przyczyna między innymi działań podmiotów prowadzących na nim działalność.

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych 1. Wprowadzenie Znaczenie zabezpieczenia społecznego dla gospodarstw domowych jest niepodważalne. Przedmiotem szczególnego zainteresowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ubezpieczenie grupowe OPIEKUN Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA ul. Prosta 70 00-838 Warszawa Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Specjalna

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA ZUS 2015-01-12 ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA 1 Jednym z podstawowych założeń reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za IV kwartałł r 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM Wprowadzenie Rynek kapitałowy w Polsce powstał na początku lat 90-tych XX wieku, gdy wraz z powołaniem Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE PRAWO PRACY I ZUS INDEKS 502081 ISBN 978-83-7440-341-2 MAJ 2014 CENA 14,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) ZUS CZY OFE? Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE Opinie w zakresie wyboru ZUS lub OFE najlepszych ekspertów w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo