Porównanie wyłączeń ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównanie wyłączeń ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli"

Transkrypt

1 Porównanie wyłączeń ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Rodzaj wyłączenia PTU S.A. PZU S.A. Commercial Union Hestia Koszty związane z wycofaniem wadliwego produktu z rynku Szkody będące utraconymi korzyściami Szkody polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu samego produktu Straty wynikające z zakłóceń w prowadzonej działalności gospodarczej produkty genetycznie zmodyfikowane produkt wprowadzony do obrotu przed zawarciem umowy ubezpieczenia (także koszty związane z zastąpieniem go przez produkt wolny od wad) (wszelkie szkody będące utraconymi korzyściami) (także koszty związane z zastąpieniem go przez produkt wolny od wad) (szkody z tytułu korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z używaniem produktu) (chyba że umowa stanowi inaczej) (utracone korzyści, jakie, które osoba trzecia mogłaby osiągnąć, gdyby używanie produktu dotkniętego wadą nie zostało ograniczone lub nie stało się niemożliwe) powstałe w substancji samego produktu) (także koszty związane z zastąpieniem wadliwego produktu produktem wolnym od wad) wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu przed datą początkową;

2 ryby i mięso zwierząt, wprowadzone do obrotu towarowego w stanie nieprzetworzonym zwierzęta naturalne płody rolne, leśne, pszczelarskie lub rośliny Szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego bądź osobę, z którą ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność Szkody nieprzekraczające kwoty franszyzy możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o to ryzyko) wyrządzone przez nie przetworzone produkty hodowlane lub zwierzynę (Zgodnie z OWU zwierzęta nie są uważane za produkt) (Zgodnie z OWU za produkt nie uważa się roślin oraz płodów rolnych i runa leśnego w stanie (też szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa) (szkody nie przekraczające kwoty 500 EURO franszyza integralna) (dokładnie wszelkie szkody wyrządzone umyślnie) (szkody których wartość nie przekracza 400 zł) nieprzetworzonym) wyrządzone w wyniku umyślnego działania ubezpieczającego lub osób, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność) (od ustalonej wysokości szkody rzeczowej potrąca się franszyzę redukcyjną w wysokości wskazanej w łowną) wyrządzone przez nie przetworzone produkty rolne i leśne) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność) (strony mogą uzgodnić wprowadzenie do umowy ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej)

3 Szkody powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia Szkody powodujące roszczenia wzajemne pomiędzy producentami Szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania produktu z inną rzeczą Szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek Udział własny w każdej polisie) szkodzie w mieniu wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł. (chyba że zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o to ryzyko) poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczonego komponentów lub części składowych, powstałych przez ich zmieszanie lub połączenie z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego; wyłączenie to można objąć ochroną za opłatą dodatkowej składki) (wyłączenie można objąć ochroną za opłatą poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego komponentów, lub części składowych, powstałych wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego; możliwość poszerzenia zakresu ochrony o to ryzyko) (możliwość poszerzenia zakresu ochrony o to

4 wadliwości dostarczonych przez ubezpieczonego wyrobów poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego bez ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego Szkody poniesione przez osobę trzecią wskutek wad rzeczy wyprodukowanych, obrobionych lub przerabianych za pomocą maszyn i urządzeń wprowadzonych do obrotu przez producenta Szkody, których przyczyną była jawna wada produktu, na co producent wyraźnie zwrócił uwagę (i w związku z czym cena produktu została obniżona) dodatkowej składki) (wyłączenie można objąć ochroną za opłatą dodatkowej składki) spowodowane przez produkt niepełnowartościowy oraz ryzyko) poniesione przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez ubezpieczającego, powstałych wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń; możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia o to ryzyko), których przyczyną była jawna wada rzeczy, w związku z którą została obniżona jej cena)

5 Szkody wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy produkt nie posiadający ważnego atestu dopuszczającego go do obrotu, jeśli taki był wymagany Szkody spowodowane odstępstwem od norm dopuszczających gotowy produkt do użytkowania Szkody powstałe wskutek użycia produktu, dla którego ustalony okres użytkowania już upłynął, albo szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania lub (również szkody wynikłe z braku, wadliwości lub nieprecyzyjności etykiet albo innych instrukcji użytkowania, stosowania lub składowania produktu) (także szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu z naruszeniem przepisów prawa) (także szkody wynikłe z braku reklamowanych właściwości) powstałe w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną instrukcją wymagający remontu lub naprawy, wprowadzony do obrotu z informacją o takich jego właściwościach) (dokładnie wyłączona została odpowiedzialność w związku z roszczeniami wynikającymi z wprowadzającej w błąd reklamy, w tym roszczeniami w związku z brakiem reklamowanych cech produktu) powstałe w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną instrukcją

6 obchodzenia się z produktem produkt w trakcie procesu jego produkcji, testowania oraz przez produkty niegotowe produkt zawierający krew, osocze lub substancje krwiopochodne leki, surowce farmaceutyczne, środki antykoncepcyjne lub kosmetyki Szkody powstałe w związku z używaniem wyrobów tytoniowych produkt przeznaczony do użytku w lotnictwie, statkach kosmicznych lub w przemyśle motoryzacyjnym obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania) obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania) spowodowane przez produkty prototypowe) (tylko szkody wyrządzone przez hormonalne środki antykoncepcyjne) (też wyroby alkoholowe) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym lub kosmicznym) spowodowane przez wyroby tytoniowe) spowodowane przez produkt przeznaczony dla lub wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym lub lotnictwie, a także przy budowie statków powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych) (tylko szkody wyrządzone przez rzeczy przeznaczone do użytku w lotnictwie lub zastosowania na statkach powietrznych)

7 Szkody związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem lub wykorzystaniem energii w jakiejkolwiek postaci ubezpieczającego osobom bliskim Szkody wyrządzone po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków, leków psychotropowych lub innych środków odurzających powstałe w wyniku niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach) (także szkody wyrządzone przez ubezpieczającego wspólnikom, osobom bliskim wspólników lub osobom, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność) powietrznych lub kosmicznych) (energia nie jest produktem według ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU)) (także szkody poniesione przez pracowników ubezpieczającego) wynikłe z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci) Wyłączone są także szkody wyrządzone przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię, z tym, że ryzyko to można objąć ochroną poprzez rozszerzenie zakresu ubezpieczenia. (także szkody w pojazdach mechanicznych, stanowiących własność osób zatrudnionych przez ubezpieczającego lub ich osób bliskich, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia; również szkody na osobie wyrządzone pracownikom)

8 Szkody objęte systemem obowiązkowych ubezpieczeń OC Szkody polegające na przyjęciu przez ubezpieczającego odpowiedzialności cywilnej innej osoby albo rozszerzeniu własnej OC ponad odpowiedzialność uregulowaną przepisami obowiązującego prawa Szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub nazw itp. Szkody polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, (chodzi o wszelkie ubezpieczenia obowiązkowe) (także wyłączona jest OC za zobowiązania powstałe w wyniku zgody ubezpieczającego na zapłacenie jakiejkolwiek sumy jako odszkodowania lub w charakterze innego świadczenia, chyba że takie zobowiązanie powstałoby niezależnie od wyrażenia takiej zgody) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte zakresem szkody na osobie oraz o szkody związane z naruszeniem praw własności intelektualnej) (chodzi o wszelkie ubezpieczenia obowiązkowe) powstałe w wyniku naruszenia dóbr osobistych osoby trzeciej, innych niż życie i zdrowie; wyłączone są także szkody powstałe w wyniku naruszenia praw autorskich, licencji, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych) (dokładnie grzywny, kary sądowe, administracyjne oraz inne kary o charakterze pieniężnym, w związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych) (dokładnie grzywny i kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary o charakterze pieniężnym, w

9 zadatków, odszkodowań z tytułu odstąpienia od umowy, podatków publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych Szkody będące czystymi stratami finansowymi Szkody, które ubezpieczony obowiązany jest naprawić w ramach gwarancji lub rękojmi Szkody powstałe wskutek prowadzenia działalności, będącej przedmiotem ubezpieczenia, do której prowadzenia ubezpieczający nie posiadał wymaganych uprawnień, tym również kary umowne oraz odszkodowania o charakterze karnym) tym również odszkodowania o charakterze karnym) w substancji produktu, podlegające naprawie w ramach gwarancji lub rękojmi albo polegające na niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową) (wyłączone są także szkody wynikające z niezdolności produktu lub jego elementu składowego do wykonywania funkcji, dla której został przewidziany, o ile nie ma wpływu na bezpieczeństwo produktu) Wyłączone są także szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu naprawianego, wyremontowanego, odnowionego, zregenerowanego lub używanego Wyłączone są także szkody we wszelkich rzeczach wcześniej używanych, niezależnie czy zostały naprawione, wyremontowane, odnowione lub zregenerowane. Według OWU rzeczy takie nie są uważane za produkt.

10 zezwoleń lub kwalifikacji Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego Szkody powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, rozruchów, sabotażu, buntu i innych zamieszek, bójki, rozboju, będące następstwem lokautu lub aktów terroru (także szkody wynikające z przeniesienia choroby zakaźnej, wirusa HIV lub powstałe w wyniku zatruć pokarmowych, albo wskutek użycia hormonalnych środków antykoncepcyjnych) (także szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych) (dokładnie chodzi o działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy, rewolucje, konfiskaty, akty terroryzmu, niepokoje społeczne, strajki, zamieszki lub rozruchy) (także szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, w tym HIV) (dokładnie rozruchy, strajki, lokauty, niepokoje społeczne, wojna, najazd, wrogie działanie drugiego państwa, agresja zbrojna lub działania wojenne, wojna domowa, bunt, przewrót, rewolucja, powstanie, niepokoje społeczne przybierające rozmiary powstania, przewrót wojskowy, działania uzurpatorskie, wprowadzenie stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, jakikolwiek akt terroryzmu; także konfiskata, zawłaszczenie, (także szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, o których istnieniu osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności, mogła się dowiedzieć; również szkody spowodowane przez wirus HIV) (dokładnie działania wojenne, stan wojenny i wyjątkowy, wojna domowa, zamieszki społeczne, rozruchy, strajki, lokauty i niepokoje społeczne oraz akty terroryzmu i sabotażu, bójka, rozbój)

11 Szkody powstałe w związku ze zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą wartości pieniężnych, dokumentów, planów, danych na nośnikach danych, biżuterii, metali szlachetnych, zbiorów i kolekcji, dzieł sztuki, a także wszelkich kart elektronicznych, w tym kart płatniczych, wydawanych przez instytucje finansowe (dokładnie gotówka, dzieła sztuki, biżuteria, przedmioty z metali lub kamieni szlachetnych, papiery wartościowe, wszelkiego rodzaju dokumenty oraz zbiory o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym, a także przedmioty o charakterze zabytkowym lub unikatowym) Wyłączone są także szkody powstałe w komputerach, systemach komputerowych lub ich częściach lub urządzeniach komputerowych, systemach telekomunikacyjnych lub ich częściach lub urządzeniach telekomunikacyjnych, w nacjonalizacja, rekwizycja, zniszczenie, które nastąpiło na mocy aktu prawnego, niezależnie od jego formy, wydanego przez władze państwowe lub samorządowe) (wartości pieniężne, papiery wartościowe, biżuteria, kamienie szlachetne, dokumenty, plany, zbiory archiwalne, filatelistyczne, numizmatyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym) Wyłączone są także szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia, a także ograniczenia zakresu funkcjonalności, dostępności lub działania jakiegokolwiek systemu komputerowego, sprzętu komputerowego (hardware), oprogramowania w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych albo dziełach sztuki) Wyłączone są także wszelkiego rodzaju bezpośrednie lub pośrednie, materialne lub niematerialne szkody lub wydatki oraz wszelka odpowiedzialność powstała przed, w czasie lub po roku 2000 i będąca następstwem niemożności odczytania lub nieprawidłowego odczytania daty, rozumianej jako jakikolwiek zapis czasu przez stanowiący własność

12 tym także układach peryferyjnych, procesorach, mikroprocesorach, układach elektronicznych, układach scalonych lub urządzeniach mechanicznych związane z nieodczytaniem lub nieprawidłowym odczytaniem zapisu czasu, danych elektronicznych (zapamiętywanie, gromadzenie, zapisywanie, zachowywanie, przetwarzanie). Wyłączone są także szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Intenetem lub korzystaniem z Internetu. (software), programów, danych, nośników danych lub mediów służących do przechowywania danych informatycznych, mikroprocesorów, układów scalonych lub podobnych urządzeń lub komponentów stanowiących część sprzętu komputerowego, jeśli zdarzenia te nastąpiły jako rezultat umyślnego lub też przypadkowego przesłania lub przekazania programu zawierającego jakiekolwiek instrukcje lub kody logiczne działające w niszczący sposób, np. konie trojańskie ; jeżeli tego rodzaju programy mogą być zidentyfikowane jako przyczyna zaistniałej szkody, ich działanie będzie traktowane jako zdarzenie wyłączone z zakresu ubezpieczenia. jakiejkolwiek osoby sprzęt elektroniczny lub oprogramowanie w szczególności komputer, system komputerowy oraz ich części lub urządzenia, system telekomunikacyjny lub jego części lub urządzenia, a także układy peryferyjne, procesory, mikroprocesory, układy elektroniczne, układy scalone, lub urządzenia mechaniczne wcześniej wymienionego sprzętu. Nie odczytanie lub nieprawidłowe odczytanie zapisu czasu odnosi się w szczególności do braku możliwości znalezienia, zapamiętania, gromadzenia, zapisywania, zachowania, prawidłowego przetworzenia lub interpretacji jakichkolwiek danych elektronicznych, instrukcji lub polecenia, będących następstwem potraktowania zapisu czasu (daty, godziny, minuty, sekundy) niezgodnie z intencją lub w sposób

13 powolne działanie temperatury, gazów, pary, wód odpływowych, wilgoci, pyłu, sadzy, dymu, wyciekania, wstrząsów, hałasu, tworzenia się grzyba, zapadnięcie się terenu lub obsunięcie się ziemi Szkody spowodowane zalaniem wskutek nieszczelności pokrycia dachowego, okien, świetlików lub innych otworów zewnętrznych materiały promieniotwórcze powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego, w tym oddziaływania temperatury, gazów oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz działania hałasu) (jeżeli do powstania szkody przyczynił się zły stan techniczny dachu, brak remontów lub zabiegów konserwacyjnych bądź niezabezpieczenie lub nieprawidłowe zabezpieczenie otworów dachowych albo innych otworów zewnętrznych budynku) (także szkody wyrządzone przez azbest i formaldehyd) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni powstałe na skutek powolnego działania temperatury, gazów oparów, wilgoci lub osadów, zagrzybienia, osiadania gruntu (również wzniesionych na nim budynków i budowli lub ich części), osuwania się ziemi, zalania wodami stojącymi lub płynącymi oraz ściekami) spowodowane przez azbest, formaldehyd lub dioksyny oraz szkody powstałe w wcześniej zamierzony. powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, zalania przez wody stojące lub płynące, a także wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych; szkody powstałe wskutek powolnego działania hałasu, wibracji, ciepła, wody, zagrzybienia lub innych podobnych czynników) wynikłe z oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni

14 Szkody związane ze składowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, wykorzystaniem, handlem lub transportem materiałów wybuchowych, pirotechnicznych lub amunicji Szkody związane z prowadzeniem działalności hotelarskiej Szkody związane ze zniszczeniem lub uszkodzeniem drzew, krzewów i innych roślin Szkody, za które przysługuje odszkodowanie na podstawie przepisów prawa górniczego lub laserowych, maserowych promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego; także szkody powstałe wskutek oddziaływania azbestu, formaldehydu lub dioksyn) związane z produkcją, transportem, przerobem, sprzedażą, dystrybucją, składowaniem lub używaniem materiałów wybuchowych lub amunicji) wyniku działania promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego pochodzącego z jakiegokolwiek źródła; wyłączenie obejmuje także szkody powstałe w wyniku działania promieniowania laserowego, maserowego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego) spowodowane przez produkty zawierające materiały wybuchowe) laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego; także szkody powstałe wskutek oddziaływania azbestu lub produktów zawierających azbest; także szkody wyrządzone przez formaldehyd) wynikłe z działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów; możliwość rozszerzenia ochrony o to ryzyko)

15 geologicznego Szkody polegające na uszkodzeniu wagonów w przedsiębiorstwach przeładunkowych, spedycyjnych lub sztauerskich

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe Twoja firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia Prace budowlano-montażowe SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wstępne....................................................................................3 2. Definicje...............................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne W niniejszym rozdziale określone zostały osoby, które mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczna Firma POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczna Firma POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczna Firma POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej: WU), Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej: WARTA)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zwanych dalej OWU, Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej INDEKS UK/OC/000/01/01/08 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot ubezpieczenia... 2 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 2 3. Osoby dodatkowo ubezpieczone...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy

dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą nr UZ/187/2009 z dnia 7 maja 2009 r. Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Hestia Biznes. Pakiet Hestia Biznes. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu!

Hestia Biznes. Pakiet Hestia Biznes. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Pakiet Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! 1 Wstęp > segment MSP Segment B w Ergo Hestii 2 Wstęp > segment MSP Pakiet dla Klienta segmentu B (MSP) Wartość majątku: do 15 mln PLN UWAGA pełnomocnictwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych Inteligo Karta Produktu przygotowana przez PZU SA we współpracy z PKO Bank Polski S.A.

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia podróży zagranicznej dla posiadaczy kart Diners Club

Karta Produktu ubezpieczenia podróży zagranicznej dla posiadaczy kart Diners Club Karta Produktu ubezpieczenia podróży zagranicznej dla posiadaczy kart Diners Club UBEZPIECZYCIEL AGA International S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą w Polsce w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50B. UBEZPIECZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER PRZEDSIĘBIORCY NR 2/2010

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER PRZEDSIĘBIORCY NR 2/2010 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARTNER PRZEDSIĘBIORCY NR 2/2010 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Partner Przedsiębiorcy (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie podróży zagranicznej. Jasne i Proste. Polisa Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie podróży zagranicznej. Jasne i Proste. Polisa Ogólne warunki ubezpieczenia Podróż Radość Ubezpieczenie podróży zagranicznej Jasne i Proste Polisa Ogólne warunki ubezpieczenia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo