Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r."

Transkrypt

1 KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie "Równi lecz różni" w 2015 roku ziałając na podstawie 9 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zarządzam, co następuje: 1 Przyjmuję "Regulamin organizacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie "Równi lecz różni" w roku 2015" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia z datą obowiązywania od dnia roku. 2 Regulamin organizacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie "Równi lecz różni" w roku 2014, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 8/2014 yrektora PCPR w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2014r. wygasa z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Pani anucie Lewandowskiej. 4 Zarządzeniewchodzi w życie z dniem jego podpisania. RACAP~VNY Anna{"~er Anna~~er

2 KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA STRATEGI.4 SPÓJNOŚCI. Regulamin organizacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie "Równi lecz różni" w roku 2015 Organizator: Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. ane adresowe Organizatora: Ul. Wrzosowa 44, Kielce. Obszar realizacji: Powiat Kielecki. Numer i nazwa Priorytetu: VII Promocja integracji społecznej. Numer i nazwa ziałania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Numer i nazwa Poddziałania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. - 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa organizację oraz zasady uczestnictwa w projekcie systemowym pl. pt. "Równi lecz różni" w 2015 roku. 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Planowany okres realizacji projektu - od r. do r. 4. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszt uczestnictwa beneficjenta ostatecznego w projekcie ponosi organizator ze środków otrzymanych na jego realizację. 5. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: Organizator - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (PCPR), Projekt - oznacza projekt systemowy pn. "Równi lecz różni", Kandydat - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym regulaminie, Uczestnik/Beneficjent ostateczny (BO) - kandydat, który po spełnieniu wymogów określonychw w Regulaminie został zakwalifikowany do udziału w Projekcie, Indywidualny program - plan działań skierowany do określonej grupy beneficjentów, ON - osoba niepełnosprawna, OU - osoba usamodzielniana, RZ - rodzina zastępcza, POW - placówki opiekuńczo-wychowawczetypu rodzinnego, R - rodzinne domy dziecka, PK - Punkt Konsultacyjno-doradczy dla osób niepełnosprawnych z siedzibą w Kielcach (25-525) przy ul. Okrzei 18, WTZ - Warsztat Terapii Zajęciowej, PEFS - Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik projektu - yrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środków Unii Europejskiej

3 KAPITAŁ LUZKI NAROOVVA NAROOWA STRATEGIA SPÓJNO$CI SPÓJNOŚCI... ;, Regulamin - regulamin organizacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie "Równi lecz różni" w roku 2015, Pracownik projektu - pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie bezpośrednio współpracujący z Uczestnikami/Beneficjentami ostatecznymi (z pominięciem pracowników świadczących pomoc specjalistyczną), który świadczy usługi na rzecz beneficjentów ostatecznych w ramach projektu. 2 REALIZOWANE CELE 1. Celem głównym projektu jest wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację zdrowotną, edukacyjną, zawodową i społeczną. 2. Projekt zakłada objęcie wsparciem, co najmniej 115 osób zamieszkałych na terenie powiatu kieleckiego, podzielonych na następujące grupy docelowe: 1) Grupa A - 18 ON w wieku lat, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, 2) Grupa B - 41 osób niepełnosprawnych w wieku at, lat, uczestników WTZ Zgórsko, 3) Grupa C - 25 osób niepełnosprawnych z gmin Łagów, Raków, Nowa Słupia, Bieliny w wieku lat, 4) Grupa - 25 dzieci w wieku lat, z RZ, POW i R. 3 ZIAŁANIA 1. Aktywizacja społeczna i zawodowa ON: 1) U sługi asystenta ON, 2) Grupy wsparcia z warsztatami dla asystentów ON, 3) Transport do szkoły i do ŚS dla ON, 4) Warsztaty (w pracowni gospodarstwa domowego oraz pracowni rękodzielniczej) i zajęcia usprawniające/rehabilitacyjne dla ON z gmin Łagów, Raków, Bieliny, Nowa Słupia, 5) Konsultacje specjalistyczne (neurolog, psychiatra) dla ON z gmin Łagów, Raków, Bieliny, Nowa Słupia, Nowa Słupia, 2. Aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna dla uczestników WTZ w Zgórsku: 1) Zajęcia w pracowni witrażu, 2) Wyjazd rekreacyjno-rehabilitacyjny z elementami aktywizacji edukacyjnej dla uczestników i opiekunów, 3. Aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa dla dzieci/młodzieży z RZ, POW, R iou. 1) Wyjazd edukacyjny ukierunkowany na rozwój indywidualnych zainteresowań i au. i uzdolnień, i uzdolnień, 2) Zorganizowanie przedmiotowych zajęć wyrównawczych/zajęć kompensacyjnokorekcyjnych, Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środkówunii Europejskiej

4 KAPITAŁ LU ZKI NAROOVVA NAROO'WA STRATEGIA STRAJEGIA SPĆ)jNOSCI SPÓJNOSCI "łt "tt: '" 3) Wyjścia edukacyjno-kulturalne, 4) Warsztaty rozwijające zainteresowania (np. manualne, teatralne), 5) Terapia dla dziecka z zespołem Aspergera, 6) Konsultacje specjalistyczne (np. logopedyczne), 7) Warsztaty interpersonalne, 8) Warsztaty z doradcą zawodowym, 9) Szkolenie z zakresu edukacji seksualnej pn. "obry dotyk", 10) Sfinansowanie kosztów utrzymania 2 mieszkań wspomaganych/chronionych, tj. opłaty za media. 4. Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego połączonego z niem ziecka dla BO i ich otoczenia. 5. Kontynuacja działań w Punkcie konsultacyjno-doradczym dla BO i ich otoczenia (poradnictwo specjalistyczne - w tym prawne i psychologiczne). 4 PUNKT KONSULTACYJNO-ORACZY 1. PK działa w ramach projektu. 2. Celem działalności PK jest organizacja, realizacja działań i świadczenie usług określonych w projekcie. 3. ziałalność PK, tj. wynajem pomieszczeń oraz koszty związane z angażowaniem pracowników są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Usługi świadczone przez PK adresowane są, do BO i ich otoczenia tj.: rodzin, krewnych, sąsiadów, opiekunów prawnych i in., przy czym warunkiem skorzystania przez te osoby z usług realizowanych w ramach projektu jest złożenie przez nie oświadczenia, że stanowią one otoczenie BO. 5. o zadań PK należy m.in.: 1) Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach przysługujących ON, 2) Udzielanie informacji o świadczeniach przysługujących ON (w tym z pomocy społecznej w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej), 3) Organizacja konsultacji specjalistycznych (np. logopedycznych) dla dzieci/młodzieży z RZ, POW i R, 4) Organizacja przedmiotowych zajęć wyrównawczych/kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci/ młodzieży z RZ, POW, R i OU, 5) Podejmowanie na rzecz BO innych działań profilaktycznych oraz udzielanie im pomocy doraźnej. doraźnej. 6) Porady i informacje, o których mowa w ust. 5 udzielane są: bezpłatnie, w sposób: rzetelny, bezstronny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, ukierunkowany na dobro BO i zapewniający poufność informacji przekazywanych przez BO, - w siedzibie PK, z zastrzeżeniem jednak ust. 8 i 9, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ich terminu. Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środkówunii Europejskiej

5 KAPITAŁ LUZKI KAPITAŁ LUZKI NAROOWA STRATtCIA STRAH:GIA SPÓJNOŚCI Porady i konsultacje specjalistyczne w siedzibie PK poprzedzone są poradnictwem doradcy ds. osób niepełnosprawnych, pracownika merytorycznego ds. pieczy zastępczej. 7. Istnieje możliwość uzyskania porad i informacji, o których mowa w ust. 5, telefonicznie pod numerem telefonu Specjaliści mogą udzielać porad i informacji poza siedzibą PK, np.: w siedzibie organizacji pozarządowej, instytucji pomocowej lub innej jednostce, dla uprzednio zorganizowanej grupy BO lub osób z ich otoczenia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 9. Pracownicy projektu diagnozują problem zgłoszony przez BO/osoby z jego otoczenia, wspierają go/je oraz wskazują mulim możliwość rozwiązania problemu. Pracownicy projektu nie podejmują decyzji o sposobie rozwiązania problemu. 10. PK jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach Istnieje jednak możliwości konsultacji w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu. 11. okumentacja zbiorcza w postaci rejestru informacji i porad udzielanych drogą telefoniczną zawiera następujące dane: imię nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu do kontaktu, stopnień i rodzaj niepełnosprawności, zgłaszany problem, sposób rozwiązania. 5 REKRUTACJA I ZASAY UCZESTNICTWAA 1. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym z zasadą równości płci, zakłada się równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych uczestników. 2. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od do r. 3. Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie: 1) w PK: - ON przez doradcę ds. ON. Rekrutacja ON w oparciu o stopień niepełnosprawności. W pierwszej kolejności osoby ze znacznym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. niepełnosprawności. - zieci i młodzież z RZ, POW, R przez pracowników merytorycznych ds. rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatora i psychologa na podstawie oceny sytuacji życiowej i zgłaszanych problemów, - OU przez pracownika socjalnego zajmującego się OU, 4. Kryteria udziału w projekcie: l) Beneficjentem Ostatecznym może zostać osoba, która w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (stanowiącej zai. zał. nr 1 do niniejszego regulaminu) spełnia następujące wymagania: następujące wymagania: - wiek aktywności zawodowej lat (weryfikacja dowód osobisty), wiek lat (dotyczy dzieci z RZ, POW, R), - wiek lat (dotyczy OU), - zamieszkuje na terenie powiatu kieleckiego (weryfikacja dowód osobisty/oświadczenie danych BO do formularza PEFS) (zai. (zał. nr 3), Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środkówunii Europejskiej

6 KAPITAŁ LUZKI KAPITAŁ LUZKI NAROOWA O\fVA SI S'RAHGIA RATfGIA SPÓJNOSCI NO~(I "k.. posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/orzeczenie równoważne (dotyczy grupy ON), równoważne - posiada status osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo i/lub zatrudnionej, zagrożonej wykluczeniem społecznym, korzysta z pomocy społecznej, - nie korzysta z tej samej, co w niniejszym projekcie formy wsparcia w ramach innych działań i Priorytetów, - złożyła wymagane dokumenty, - zapoznała się i zaakceptowała Regulamin oraz podpisała deklarację dobrowolnego uczestnictwa w projekcie (zai. (zał. li l), 1), wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez podpisanie oświadczenia uczestnika projektu dotyczące danych osobowych (zai. (zał. li 2), - wypełniła i podpisała formularz z danymi BO do PEFS (zai. (zał. li 3), - zaakceptował indywidualny program aktywności zawodowej i społecznej (dotyczy ON) (zai. (zał. li 4), - zaakceptowała załącznik do indywidualnego planu pomocy dziecku (dotyczy dzieci/młodzieży z RZ, POW, R) (zai. (zał. li 5), zaakceptowała modyfikację indywidualnego program usamodzielniania- (dotyczy au) OU) (zai. (zał. li 6). 5. Kandydaci, spełniający założone wymogi, ale me zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie z powodu braku miejsc, za ich zgodą, zostaną umieszczeni na Liście rezerwowej. Lista rezerwowa zostanie utworzona z zachowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn. 6. okumenty złożone w PK przez kandydata/bo nie podlegają zwrotowi. 6 PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU 1. Uczestnik projektu ma prawo do: 1) Zgłaszania uwag i oceny szkoleń, warsztatów, doradztwa, w których uczestniczy, 2) Bezpłatnego otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, 3) Bezpłatnego otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach, 4) Rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialnościww przypadku gdy, rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych, zawodowych, zdrowotnych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. choroba, zdarzenie losowe itp.). 2. W przypadku nie zrealizowania przyznanych form wsparcia zadeklarowanych w ramach indywidualnego programu, o którym mowa w 5 pkt 4 Regulaminu lub rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych, spowodowanych niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, Organizator może żądać od uczestnika zwrotu poniesionych kosztów jego uczestnictwa w projekcie. Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środkówunii Europejskiej

7 KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA OWA STRATEGIA Sp()] SrÓJN05C1 " "'#t"......,, " 7 OBOWIĄZKIUCZESTNIKA PROJEKTU 1. Uczestnik projektu ma obowiązek: 1) Zapoznać się z Regulaminem dostępnym w PK, 2) Uczestniczyć w zajęciach z zastosowanych instrumentów w ramach indywidualnych programów, o których mowa w 1 pkt. 5 Regulaminu, 3) W przypadku niemożności uczestnictwa w zajęciach z powodu choroby, siły wyższej lub innych ważnych i nie dających się przewidzieć okoliczności - do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym pracownika projektu, 4) Udziału w zaplanowanych formach wsparcia akceptując terminy i miejsce zajęć, które wyznaczy organizator, 5) ostosować się do programu oraz zasad obowiązujących na poszczególnych zajęciach, 6) Punktualnie przychodzić na zajęcia i rzetelnie przygotowywać się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzącego zajęcia, 7) Przystąpienia do egzaminów w ramach organizowanych zajęć, kursów, szkoleń (jeżeli dotyczy), 8) Pisemnego usprawiedliwiania wszystkich nieobecności, 9) Poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji projektu w czasie jego trwania, 10) Współdziałania z pracownikiem projektu w zakresie realizacji indywidualnych programów, o których mowa w 1 pkt.5 Regulaminu. Niedotrzymywanie uzgodnień zawartych w indywidualnym programie może być powodem zakończenia udziału uczestnika w projekcie, 11) o niezwłocznego poinformowania pracownika projektu i złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zawierające powód rezygnacji z projektu, 12) o niezwłocznego poinformowania pracownika projektu o wszelkich zmianach danych osobowych, 13) o składania podpisów na dokumentach poświadczających korzystanie z wszelkich form wsparcia udzielanych mu w ramach projektu. 8 PRAWA W A I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 1. Organizator zobowiązuje się do: l) 1) Udzielenia wsparcia zgodnie z instrumentami Aktywnej Integracji, w okresie od r. do r., 2) Kontaktowania się telefonicznie, drogą pocztową lub mailową z Uczestnikiem w sprawach związanych z organizacją i realizacją projektu, Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środkówunii Europejskiej

8 r KAPITAŁ LUZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNO)(J SPÓJNOŚCI... 3) o zapewnienia odpowiednich pomieszczeń do realizacji spotkań, zajęć, warsztatów, poradnictwa, 4) o zapewnienia kadry o odpowiednich kwalifikacjach. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zmiany ich terminu z przyczyn od siebie niezależnych. Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania BO o wszelkich zaistniałych zmianach. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu. 2. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie, a dotyczące organizacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie, rozstrzyga kierownik projektu. Nie służy od nich odwołanie. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w Zarządzeniu yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 20l4r. 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie "Równi lecz różni" w 2015 roku i obowiązuje przez czas trwania projektu. Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środkówunii Europejskiej

9 KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓINO$CI SPÓJ NOSCI ZałącznikNr 1 Załącznik Nr 1 EKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU Ja niżej podpisany/-a... o o o o o o. o. o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o 000 o o o o o o o o o o o wyrażam zgodę na udział w projekcie "Równi lecz różni" i jednocześnie oświadczam, że: - zapoznałem/-am się z Regulaminem organizacji oraz zasadami uczestnictwa w projekcie "Równi lecz różni" w roku 2015 i zobowiązuję się do ich przestrzegania; - oświadczam, że spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie "Równi lecz różni"; - zobowiązuję się do skorzystania z wsparcia zawartego w: "Indywidualnym programie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych" / "Indywidualnym programie rehabilitacji dla uczestników WTZ - zał." / "Indywidualnym programie usamodzielniania dla osób usamodzielnianych - modyfikacja" / "Załączniku do indywidualnego programu usamodzielnienia wychowanka instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej" / "Załączniku do indywidualnego planu pomocy dziecku". - zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej; ziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. - w związku z uczestnictwem w projekcie "Równi, lecz różni" - oświadczam, że nie korzystałem/-łam i nie będę korzystać w 2015 r. z projektów finansowanych w ramach ziałania 1.3., oraz innych działań tożsamych z zadaniami przedmiotowego projektu. - wyrażam zgodę na bezpłatne przetwarzanie mojego wizerunku do celów związanych z promocją projektu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych projektu. TAK NIE - zostałem/-am pouczony/-a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeńniezgodnych z prawdą (zgodnie z art kk). MIEJSCOWOŚĆ I ATA CZYTELNY POPIS UCZESTNIKA PROJEKTU/OPIEKUNA PRAWNEGO Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środków Unii Europejskiej

10 KAPITAŁ KAPITAŁ LU LU ZKI NAROO\l\IA NAROOVvA STRATEGIA STRATEGli\ SPÓJNO$C1 SPÓJNOSCI EUROPEJSKA UNIA SPOŁECZNY FUNUSZ " 1< l< Załącznik Nr Nr 2 Załącznik OŚWIACZENIE ANYCH OSOBOWYCH OSOBOWYCH OŚWIACZENIE UCZESTNIKA UCZESTNIKA PROJEKTU PROJEKTU OTYCZĄCE OTYCZĄCE ANYCH W związku różni" oświadczam, oświadczam, że że przyjmuję przyjmuję do związku z przystąpieniem przystąpieniem do projektu projektu pn. "Równi "Równi lecz lecz różni" wiadomości, wiadomości, iż: 1) jest Minister Infrastruktury i Rozwoju Rozwoju pełniący pełniący 1) administratorem administratorem moich moich danych danych osobowych osobowych jest Minister Infrastruktury funkcję Kapitał Ludzki, Ludzki, mający mający siedzibę siedzibę funkcję Instytucji Instytucji Zarządzającej Zarządzającej dla Programu Programu Operacyjnego Operacyjnego Kapitał przy ul. Wspólnej Wspólnej 2/4, /4, Warszawa; Warszawa; stanowi art. 23 ust. 1 pkt pkt 2 lub lub art ) podstawę podstawę prawną prawną przetwarzania przetwarzania moich moich danych danych osobowych osobowych stanowi danych osobowych osobowych (tekst (tekst jednolity: jednolity: ust. 2 pkt 2 ustawy ustawy z dnia 29 sierpnia sierpnia 1997 r. o ochronie ochronie danych niezbędne dla dla realizacji realizacji Programu Programu z.u. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) zm.) - dane ~ane osobowe osobowe są niezbędne podstawie art. 26 ust. 1l pkt pkt 6, 10-12, ustawy z dnia dnia 6 Operacyjnego Operacyjnego Kapitał Kapitał Ludzki Ludzki na podstawie 10-12, 14 i 15 ustawy rozwoju (z. U. z r. Nr Nr 84, poz. poz. 712, 712, z grudnia grudnia 2006 r. o zasadach zasadach prowadzenia prowadzenia polityki polityki rozwoju późno zm.), art. 47 ust. 3, art. 48 ust. 1, art. 60 lit. c, art. 66 ust. 2, art. 67 i art. 70 ust. 1 późno rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ /2006 z dnia dnia lipca rozporządzenia lipca r. ustanawiającego ustanawiającego przepisy przepisy Regionalnego, Europejskiego Europejskiego Funduszu Funduszu ogólne ogólne dotyczące dotyczące Europejskiego Europejskiego Funduszu Funduszu Rozwoju Rozwoju Regionalnego, Społecznego rozporządzenie (WE) (WE) nr nr 1260/ /1999 (z. (z. Społecznego oraz Funduszu Funduszu Spójności Spójności i uchylającego uchylającego rozporządzenie Urz. UE L 210, z , , str. 25, z późno późno zm.) zm.) oraz art. 40 ust. 2 lit. g rozporządzenia oraz ust. rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/ /2006 z dnia dnia 8 grudnia grudnia r. ustanawiającego Komisji ustanawiającego szczegółowe szczegółowe zasady zasady wykonania rozporządzenia rozporządzenia Rady Rady (WE) (WE) nr 1083/ /2006 ustanawiającego ustanawiającego przepisy przepisy ogólne ogólne dotyczące dotyczące wykonania Europejskiego Funduszu Funduszu Rozwoju Rozwoju Regionalnego, Regionalnego, Europejskiego Europejskiego Funduszu Europejskiego Funduszu Społecznego Społecznego oraz oraz Funduszu Spójności Spójności oraz rozporządzenia rozporządzenia (WE) (WE) nr 1080/ /2006 Parlamentu Parlamentu Europejskiego Europejskiego i Rady Rady Funduszu sprawie Europejskiego Europejskiego Funduszu Funduszu Rozwoju Rozwoju Regionalnego Regionalnego (z. UE L 371, 371, z , , w sprawie (z. Urz. Urz. UE 1, z późno późno zm.). str. 1, osobowe będą będą przetwarzane przetwarzane wyłącznie wyłącznie w celu celu udzielenia udzielenia wsparcia, wsparcia, realizacji realizacji projektu projektu 3) moje dane osobowe "Równi lecz różni", różni", ewaluacji, ewaluacji, kontroli kontroli monitoringu monitoringu i sprawozdawczości sprawozdawczości w ramach ramach Programu Programu "Równi Operacyjnego Kapitał Kapitał Ludzki Ludzki (POKL); (POKL); Operacyjnego osobowe zostały zostały powierzone powierzone do przetwarzania przetwarzania Instytucji Instytucji Wdrażającej/Instytucji Wdrażającej/Instytucji 4) moje dane osobowe Pośredniczącej - Świętokrzyskie Świętokrzyskie Biuro Biuro Rozwoju Rozwoju Regionalnego Regionalnego - Biuro Pośredniczącej Biuro Programu Programu Operacyjnego Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ludzki, ul. Jagiellońska Jagiellońska 70, Kielce, Kielce, beneficjentowi Kapitał beneficjentowi realizującemu realizującemu projekt projekt Powiatowe Centrum Centrum Pomocy Pomocy Rodzinie Rodzinie w Kielcach, Kielcach, ul. Wrzosowa Powiatowe Wrzosowa 44, 44, Kielce Kielce oraz oraz podmiotom, które na zlecenie zlecenie beneficjenta uczestniczą realizacji podmiotom, które beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu projektu Moje dane osobowe osobowe mogą mogą zostać zostać udostępnione udostępnione firmom firmom badawczym badawczym realizującym realizującym na na zlecenie zlecenie Instytucji Zarządzającej Zarządzającej POKL, POKL, Instytucji Instytucji Wdrażającej/Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej Pośredniczącej lub lub beneficjenta beneficjenta Instytucji Projekt "Równi "Równi lecz różni" różni" jest jest współfinansowany współfinansowany ze środków Projekt środków Unii Unii Europejskiej Europejskiej ramach Europejskiego Europejskiego Funduszu Funduszu Społecznego. Społecznego. w ramach

11 KAPITAŁ LUZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNO CI SPÓJNOŚCI -. badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. MIEJSCOWO$C I ATA CZYTELNY POPIS UCZESTNIKA PROJEKTu/OPIEKUNA PROJEKTU/OPIEKUNA PRAWNEGO Projekt "Równi.Równi lecz różnili różni" jest współfinansowanyze środków Unii Europejskiej

12 KAPITAŁ LUZKI NAROOVVA NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI.. 10: ane o Beneficjencie Ostatecznym Załącznik Nr 3 Proszę o zaznaczenie znakiem "X" wybranego pola. Lp. Nazwa Imię (imiona) 1 Nazwisko 2 3 Płeć 3 Płeć. Kobieta Mężczyzna 4 5 Wiek w chwili przystępowania do projektu PESEL Brak Podstawowe ane Gimnazjalne uczestnika Wykształcenie 6 Ponadgimnazjalne Pomaturalne Wyższe 7 8 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad Tak Nie osobą zależną Osoba niepełnosprawna Tak Nie Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 9 etnicznej Tak Nie 10 Migrant Tak Nie 11 Ulica 12 Nr domu 13 Nr lokalu Miejsce zamieszkania 14 Miej scowość zamieszkania 14 Miej scowość 15 Obszar Miejski Wiejski 16 Kod pocztowy Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środków Unii Europejskiej

13 ane kontaktowe 20 Województwo Powiat Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Adres poczty elektronicznej ( ) 21 Bezrobotny Tak Nie Bezrobotny Tak Nie w tym Osoba długotrwale bezrobotna Nieaktywny Tak Nie zawodowo w tym Osoba ucząca się lub kształcąca Zatrudniony Tak Nie Rolnik Samozatrudniony Status osoby na rynku pracy w 22 chwili Zatrudniony przystąpienia do projektu w microprzedsiębiorstwie ane w tym Zatrudniony dodatkowe W małym przedsiębiorstwie Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie Osoba długotrwale Nieaktywny Tak Nie Zatrudniony Tak Nie W małym przedsiębiorstwie Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie Zatrudniony w administracji publicznej Zatrudniony w organizacji pozarządowej Pracownik w gorszym położeniu położeniu ata rozpoczęcia udziału w projekcie ata zakończenia udziału w projekcie Zostałem/-am pouczony/-a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (zgodnie z art kk). Miejscowość i data: Podpis: (czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego)

14 .: ~ KAPITAŁ KAPITAŁ LUZKI NAROOWA STRATEGIASPÓJNO~CI SPÓJNOŚCI «łc 1<1< 1< Załącznik Nr 4 INYWIUALNY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWOOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZałącznikNr 4 ANE OSOBY POSIAAJĄCEJORZECZENIE ORZECZENIE ANE OPIEKUNA IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO PESEL TELEFON NR ORZECZENIA ROZAJ POKREWIEŃSTWA A Z NIA ARES TELEFON l. 1. Sytuacja zdrowotna. IAGNOZA POTRZEB 2. Sytuacja rodzinna. 3. Sytuacja zawodowa. 4. Sytuacja edukacyjna. Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środków Unii Europejskiej

15 KAPITAŁ LUZKI KAPITAŁ LUZKI NAROOWA 5TR,4TEGIA 5TR.4TEGIA SPÓJNOŚCI S. Cel/e Celle jaki/e zamierza osiągnąć osoba niepełnosprawnaw w projekcie. Aktywizacja zdrowotna Aktywizacja społeczna Aktywizacja edukacyjna Aktywizacja zawodowa Wyeliminowanie przeszkód występującychw w procesie dostępu do praw i usług społecznych 6. Formy pomocy/wsparcia (co najmniej 3). oradca ds. osób niepełnosprawnych Transport specjalistyczny Konsultacje neurologiczne Zajęcia usprawniające/rehabilitacyjnedla ON z gmin Łagów, Lagów, Bieliny, Nowa Słupia, Raków Warsztaty w pracowni rękodzielniczejdla dla ON z gmin Łagów, Bieliny, Nowa Słupia, Raków Usługi asystenckie Poradnictwo psychologiczne Konsultacje psychiatryczne Warsztaty w pracowni gospodarstwa domowego dla ON z gmin Lagów, Łagów, Bieliny, Nowa Słupia, Raków Piknik rodzinny Inne Wsparcie dla osób z otoczenia beneficjenta ostatecznego. 1) Imię i nazwisko rodzaj pokrewieństwa 2) Imię i nazwisko rodzaj pokrewieństwa Potwierdzam kwalifikowalność osoby niepełnosprawnejoraz oraz osób z otoczenia beneficjenta ostatecznego. Podpis: =---:-:---:- Podpis: --,- -,----, :-- --,- (Podpis osoby sporządzającej program) :--:-----;---::- Akceptuję indywidualny program aktywizacji zawodowej i społecznej i zobowiązuję się do skorzystania z przyznanych mi form wsparcia. Miejscowośći idata: Podpis: --:---,-----::-:----::---:- --,- ----:---,---,- ----:---:------:: (czytelny podpis uczestnika/prawnego opiekuna) Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środków Unii Europejskiej

16 ~ KAPITAŁ LUZKI NAROOWA STRATEGIA STRArEGIA SPÓJNOSCI SPÓJNO~CI lir ~ t"i r. "' 7. Karta poradnictwa specjalistycznego w Punkcie konsultacyjno - doradczym. lp. ata Rodzaj wsparcia Rodzaj udzielonej pomocy Wymiar Podpis specjalisty Podpis beneficjenta/ czasowy prawnego opiekuna L Rodzaj wsparcia: Wymiar czasowy(łącznie) oradca ds. ON Poradnictwo prawne Poradnictwo psychologiczne Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środków Unii Europejskiej

17 KAPITAł. LU ZKI NAROOVVA NAROOVvA STRATECIA SPÓJNOŚCI -.: -.: 8. Realizacja działań podjętych przez osobę niepełnosprawnąw w zakresie form aktywnej integracji. Rodzaj Rodzai podejmowanych działań Podsumowanie U sługi asystenckie Transport specjalistyczny Punkt konsultacyjno - doradczy Zajęcia usprawniające/rehabilitacyjnedla ON z gmin Łagów, Bieliny, Nowa Słupia, Raków Warsztaty w pracowni gospodarstwa domowego dla ON z gmin Łagów, Bieliny, Nowa Słupia, Raków Warsztaty w pracowni rękodzielniczej dla ON z gmin Łagów, Bieliny, Nowa Słupia, Raków Piknik rodzinny Konsultacje neurologiczne Konsultacje psychiatryczne Inne 9. Ocena dotycząca przebiegu i realizacji programu Miejscowość i data: Podpis:,----,------:-: ---,-- ---:----,-- --:-:-, ;-;--::-- --:-:---,-- (czytelny podpis uczestnika/prawnego opiekuna) Podpis: -::=------;--;---::------;-, ;-,----:--., ,-----,-----:- --:-:---,-- ---,-- (Podpis osoby oceniającej program) Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środków Unii Europejskiej

18 KAPITAŁ LU ZKI KAPITAł. luzki NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI Załącznik 5 Załącznik 5 Załącznik do indywidualnego planu pomocy dziecku ANE BENEFICJENTA: ANE PRAWNEGO OPIEKUNA: Imię i nazwisko Imię i nazwisko Pesel Telefon Ad res Adres Telefon Adres Informacje o rodzinie zastępczej Typrodziny: Imięinavwisko: i nazwisko: Telefon: Adres:. ane osób wspólnie zamieszkujących: Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 KAPITAŁ LUZKI NAROmVA NAROOItVA STR,AJEGLA 5TR,AJEGI.A SPÓJNOŚCI.-,t../t. l< iagnoza potrzeb beneficjenta ( sytuacja edukacyjna, zdrowotna, rodzinna, funkcjonowanie społeczne, zainteresowania i mocne strony dziecka) Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 ~ KAPITAŁ LUZKI NAROOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI SPÓJNOŚCI Lp. Formy wsparcia/pomocy (do wyboru co najmniej 3) Cele działania 1 Warsztaty umiejętności interpersonalnych Nabycie nowych umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do samodzielnego życia. Usprawnianie wzajemnej komunikacji i pozyskanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych opinii. Podniesienie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości 2 Wyjścia edukacyjno-kulturowe Zapoznanie młodzieży z regionalnym dorobkiem kulturalnym. Pozyskanie przez młodzież informacji na temat możliwych form twórczego spędzania czasu i osobistego rozwoju poprzez kontakt ze środowiskiem kulturalnym miasta 3 Warsztaty manualne Rozwój zdolności plastycznych, zwiększenia sprawności manualnej, redukowanie napięć emocjonalnych i umiejętność budowania więzi pomiędzy uczestnikami zajęć. 4 Poradnictwo psychologiczne Pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Zorientowanie młodzieży na właściwe cele życiowe Rozwój osobisty i społeczny Wsparcie emocjonalne Psychoedukacja i oddziaływanie terapeutyczne 5 Wyjazd edukacyjny ukierunkowany na rozwój Integracja uczestników, kształtowanie umiejętności społecznych oraz umiejętności indywidualnych zainteresowań i uzdolnień funkcjonowania w grupie. Rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień poprzez warsztaty, taneczne, fotograficzne, zajęcia sportowe. Projekt "Równi lecz różni" jest współfinansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SIEBIE. PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE WŁOSZCZOWIE na 2015r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SIEBIE. PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE WŁOSZCZOWIE na 2015r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SIEBIE. PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE WŁOSZCZOWIE na 2015r. Włoszczowa 2015r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 15 października 2014r.

Zarządzenie Nr 17/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 15 października 2014r. KAPITAŁ LUDZKI N.A.'O[)()''i\lA s I ~AI f(,ia '>r'()jno';u N./l.xonO'"VA s I RAI f(,ia '>r'()ino

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 4 maja 2009r. W sprawie utworzenia Punktu Konsultacyjno Doradczego

Zarządzenie Nr 9. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 4 maja 2009r. W sprawie utworzenia Punktu Konsultacyjno Doradczego Zarządzenie Nr 9 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 4 maja 2009r. W sprawie utworzenia Punktu Konsultacyjno Doradczego Na podstawie 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d.

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d. Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji dla projektu Kulinarne rewolucje Znak formularza: KR.01 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Kulinarne rewolucje. realizowanym przez Stowarzyszenie Klub

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z zakresem danych osobowych uczestników

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję dobrowolny udział w Projekcie E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie realizowanym przez Fundację Aktywizacja.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 2 do Regulaminu ANKIETA - ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu Matematyka logiczny wybór na przyszłość 2 Nr projektu POKL.04.01.02-00-194/12 3 4 5 Priorytet,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa 1. Imię i nazwisko: 2. PESEL: 3. Wiek: 4. Wykształcenie: odpowiednią rubrykę X ) Brak Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Szkolenia MMŚP ze Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnika projektu:

Zgłoszenie uczestnika projektu: Zgłoszenie uczestnika projektu: Imię i nazwisko.. Adres.... PESEL Telefon e-mail.. Wykształcenie brak podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne pomaturalne 1. Zgłaszam chęć udziału w projekcie POKL. 09.06.02-06-

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności Załącznik nr 1 do umowy Deklaracja uczestnictwa DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności Ja niżej podpisany/a zamieszkały/a.... adres zameldowania Oświadczam, że: 1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Imię i nazwisko (rodzica)., PESEL....,wiek...,płeć Wykształcenie: wyższe, pomaturalne, ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe, niższe (niewłaściwe przekreślić) Posiadam/nie

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole równych szans Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Załącznik nr 1 DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Deklaruję chęć przystąpienia.. (imię i nazwisko beneficjenta) do udziału w projekcie Nowoczesny system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr. 6 Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Dane pracownika Dane kontaktowe Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta Mężczyzna 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 Załącznik nr 1 Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu Kobieta Mężczyzna 5 PESEL 6 Wykształcenie 7 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń Łódź, 2014 r. miejscowość, data KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy 1. Dane projektu Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu KOMPETENTNY DORADCA ZAWODOWY podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych i nauczycieli 2. Realizator projektu Fundacja Pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) reprezentujący szkołę/przedszkole... (pełna nazwa szkoły/przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania)

Powiat Chrzanowski. (imię i nazwisko) Zamieszkała(y)... (adres zameldowania) Załącznik nr 8 Deklaracja uczestnictwa w pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie pn.: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu ego Ja niżej podpisana(y)...

Bardziej szczegółowo

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o. o. w ramach projektu Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK 1 Informacje o projekcie 1. realizowany jest przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze TiM w okresie od 01.08.2009 r. do 31.07.2011 r. na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie

Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie ECDL szansą dla mieszkańców Dolnego Śląska Załącznik nr 1 Do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Wracam do pracy! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATA/KI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL Osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

DANE PODSTAWOWE. ponadgimnazjalne. Wykształcenie na poziomie szkoły średniej

DANE PODSTAWOWE. ponadgimnazjalne. Wykształcenie na poziomie szkoły średniej F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O WY P R O J E K T WY J Ś Ć Z C I E N I A Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej:. Imię Drugie imię Nazwisko DANE PODSTAWOWE Płeć Kobieta Mężczyzna

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia i udziału

Karta zgłoszenia i udziału Załącznik nr 1 do Regulaminu Karta zgłoszenia i udziału w projekcie pn. Zacznijmy od przedszkola Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA Formularz zgłoszeniowy do projektu Kształcimy profesjonalistów kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego Zadanie 5 Program

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w dniu 1 marca 2014 r. REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie realizowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH Załącznik 1.4 wzór formularza rekrutacyjnego dla osób prawnych FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH /JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE:

INFORMACJE PODSTAWOWE: Dolnośląskie kompetencje językowe w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy.

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w ramach projektu My również potrafimy. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU (DZIECKA) Dane uczestnika Lp. Nazwa 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Płeć 4. Wiek w chwili przystępowania

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 4 do umowy o doradztwo. (imię i nazwisko) Bydgoszcz, dnia.... DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/ny, deklaruję udział w Projekcie Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dane uczestnika. Dane kontaktowe. Strona 1 z 5. Człowiek najlepsza inwestycja

Dane uczestnika. Dane kontaktowe. Strona 1 z 5. Człowiek najlepsza inwestycja Formularz zgłoszeniowy do projektu Międzypokoleniowa aktywna integracja mieszkańców gminy Halinów, realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne

Bardziej szczegółowo

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O W Y D O U D Z I A Ł U W P R O J E K C IE W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E Realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

1. Dane uczestnika projektu:

1. Dane uczestnika projektu: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 87/12 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 06 grudnia 2012 r. Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy Data wpływu : Godzina: Numer Podpis FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny. Załącznik nr 1 Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do udziału w

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆZNAKIEM X Lp. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Imię / Imiona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Wypełnia pracownik Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości: FORMULARZ REKRUTACYJNY Data wpływu formularza do Biura Projektu: / / Podpis: Data rozpoczęcia udziału w projekcie: / / lub powód odrzucenia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Ja niżej podpisana/y...(imię i nazwisko) deklaruję

Bardziej szczegółowo

DANE PODSTAWOWE. Rodzaj schorzenia lub symbol niepełnosprawności. powiat limanowski województwo małopolskie

DANE PODSTAWOWE. Rodzaj schorzenia lub symbol niepełnosprawności. powiat limanowski województwo małopolskie F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O WY P R O J E K T N O W E M O Ż L I W O Ś C I Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej:.. DANE PODSTAWOWE Imię Drugie imię Nazwisko Płeć Stopień niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Data wpływu. (Wypełnia osoba przyjmująca formularz) WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu Nr projektu grantprogres II

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Ja, niżej podpisany/a.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Ja, niżej podpisany/a. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisany/a. 1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie Aktywna Dorosłość realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 ANKIETA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W PROJEKCIE RAZEM DLA BYTOMSKICH DZIECIAKÓW współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu PLACÓWKA SZKOLNA i

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa pracownika samorządowego w projekcie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Szkolenia pomagają pomagającym realizowanego w ramach Działania 8.1.1 POKL Prosimy o wypełnienie danych zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przystąpienia do projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ECDL START na Dolnym Śląsku. Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie

ECDL START na Dolnym Śląsku. Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie ECDL START na Dolnym Śląsku Załącznik nr 1 Do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt Działa, w ramach którego jest realizowany projekt MEDFUTURE Medyczne zawody przyszłości POKL-04.03.00-00-052/12

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE. 08-110 Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE. 08-110 Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce. DEKLARACJA WSTĘPNA Ja niżej podpisana/y... legitymująca/y się dowodem osobistym seria...numer. PESEL...zam... deklaruję uczestnictwo w projekcie NOWA SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ realizowanym od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA ASYSTENTKA KOORDYNATORA PROJEKTU. Data wpływu formularza do Biura Projektu: podpis: Województwo: Powiat: Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica:

WYPEŁNIA ASYSTENTKA KOORDYNATORA PROJEKTU. Data wpływu formularza do Biura Projektu: podpis: Województwo: Powiat: Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu PWP Wykwalifikowana i konkurencyjna na rynku pracy WND - POKL.06.01.01 32-181/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013, Działanie 6.1,

Bardziej szczegółowo

a) Nazwisko... Imię g)telefon komórkowy..., tel. stacjonarny h) Adres poczty elektronicznej (e-mail ojca).

a) Nazwisko... Imię g)telefon komórkowy..., tel. stacjonarny h) Adres poczty elektronicznej (e-mail ojca). Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu Schematom STOP!... FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt systemowy Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie data, miejscowość Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca. Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt 50+ Aktywna na rynku pracy

Projekt 50+ Aktywna na rynku pracy Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA ul. Polska 8a 12-100 Szczytno Biuro u: ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Priorytet 10. Otwarty rynek pracy Działanie 10.02.

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy pracownika samorządowego w Projekcie zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaświadczenie o statusie DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r.

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu pn. Moje przedszkole realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. Do udziału w projekcie MAŁE SKRZATKI POKL.09.01.01-30-070/11. województwo:.. powiat: gmina:.. ulica: nr domu/lokalu:

KARTA ZGŁOSZENIA. Do udziału w projekcie MAŁE SKRZATKI POKL.09.01.01-30-070/11. województwo:.. powiat: gmina:.. ulica: nr domu/lokalu: KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie MAŁE SKRZATKI POKL.09.01.01-30-070/11 Imię i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia dziecka PESEL dziecka Imiona i nazwisko rodziców lub opiekunów prawnych Adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 2013/2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 2013/2014 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW rok szkolny 2012 / 2013 2013/2014 Załącznik nr 1 Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY) Ja niżej podpisana/y... (imię i nazwisko) Zamieszkała/y... (adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY) Ja niżej podpisana/y... (imię i nazwisko) Zamieszkała/y... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY) Ja niżej podpisana/y.... Zamieszkała/y... Legitymująca/y się dowodem osobistym.. wydany przez. PESEL... niniejszym oświadczam, że

Bardziej szczegółowo

1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. PESEL. 4. Data urodzenia

1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. PESEL. 4. Data urodzenia Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu "One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Projekt MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ CZĘŚĆ. I. DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU pn. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta DANE UCZESTNIKA. Podstawowe

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU pn. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta DANE UCZESTNIKA. Podstawowe FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU pn. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta DANE UCZESTNIKA Imię (imiona) Nazwisko PESEL Wiek (w chwili przystąpienia do projektu) Brak (brak formalnego wykształcenia)

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOTCZY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2015. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 23.03.2015 r.

Zarządzenie Nr 5/2015. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 23.03.2015 r. KAPITAŁ LUZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI SPÓJNOŚCI * * *",* * Zarządzenie Nr 5/2015 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 23.03.2015 r. W sprawie przyjęcia "Regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo