Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010"

Transkrypt

1 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011

2 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ... 8 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA DZIALY I ROZDZIAŁY.. 17 V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ VI. POMOC SPECJALISTYCZNA VII. POMOC USŁUGOWA VIII. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ IX. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ X. PODSUMOWANIE Strona 2

3 I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY Białołęka jest trzecią co do wielkości dzielnicą warszawską. Zajmuje 73,04 km 2, czyli 14,1 proc. powierzchni całego miasta. Została przyłączona do Warszawy w 1951 wraz z grupą innych wsi w wyniku nowego podziału administracyjnego stolicy. W 1976 roku, podczas kolejnej zmiany granic, do Warszawy włączono kolejne wsie i północno-wschodnia granica Warszawy uzyskała obecny kształt. W 1994 roku osiedle Białołęka dało nazwę nowej gminie Warszawa-Białołęka. W 2002 roku zmieniono ustrój Warszawy, likwidując gminy i Strona 3

4 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zastępując je dzielnicami. Dzielnica podzielona jest na trzy główne poddzielnice: Tarchomin; obszary Choszczówki, Białołęki Dworskiej oraz Płudów i Zielona Białołęka Wschodnią Na dzień r. dzielnicę zamieszkiwało osób 1. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA BIAŁOŁĘKI Białołęka jest najmłodszą Dzielnicą Warszawy, która wykazuje największy przyrost naturalny w porównaniu do pozostałych dzielnic. W latach liczba wszystkich mieszkańców kształtowała się następująco. Porównanie liczby mieszkańców w latach (w tyś.) Źródło: strona internetowa Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2010 r. liczba mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wynosi osoby Strona 4

5 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Na poniższych wykresach wyraźnie widać, że ludność Białołęki stanowią głównie osoby w wieku aktywności zawodowej. Porównanie strukturty demograficznej mężczyzn Źródło: strona internetowa Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Strona 5

6 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Porównanie strukturty demograficznej kobiet Źródło: strona internetowa Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy BIAŁOŁĘKA NA TLE INNYCH DZIELNIC Liczba mieszkańców Dzielnic Warszawy (w tyś.) Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga-Południe Praga-Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Strona 6

7 Wola Żoliborz Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego Procentowe porównanie liczby mieszkańców m.st. Warszawy z podziałem na dzielnice Żoliborz 3% Włochy Wilanów 2% 1% Wola Wesoła 8% 1% Wawer 4% Ursus 3% Ursynów 9% Targówek 7% Śródmieście 7% Rembertów 1% Bemowo 7% Białołęka 5% Praga- Południe 11% Bielany 8% Praga-Północ 4% Mokotów 13% Ochota 5% Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego Strona 7

8 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1. ubóstwa, 2. sieroctwa, 3. bezdomności, 4. bezrobocia, 5. niepełnosprawności, 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby, 7. przemocy w rodzinie, 7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, Strona 8

9 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub ochronę uzupełniającą, 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 13. alkoholizmu lub narkomanii, 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza : 1. na osobę samotnie gospodarującą 477,00 zł, 2. na osobę w rodzinie 351,00 zł. Osobom i rodzinom, które nie spełniają kryterium dochodowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznany specjalny zasiłek celowy lub zasiłek celowy i pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całość wydatków. Zasady zwrotu wydatków reguluje Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta st. Warszawy z dnia 16 września 2004 roku (wraz z późń. zm.) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA: 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 2. pracy socjalnej, 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie z pomocy społecznej, 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach Strona 9

10 samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 10. praca socjalna, 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych, Strona 10

11 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 14. dożywianie dzieci, 15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego, 18. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników 19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, Do zadań własnych gminy należy także: 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 1. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 2. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z Strona 11

12 klęską żywiołową lub ekologiczną, 4. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 5. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a; 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki na realizację i obsługę powyższych zadań zapewnia budżet państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka realizuje zadania wynikające z zapisów poniższych ustaw: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U z późn. zm.), Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z Nr 70 poz.473 z póź. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005, Nr 179, poz.1485 z pózn. zm.), Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008, Nr 164, poz z późn. zm.), Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz.535 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz.1493 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( Dz. U. Nr 267, poz z późn. zm.), Strona 12

13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz.874 z późn. zm.), Ustawa z dnia r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234 poz z późn. zm.) Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U r. Nr 42 poz. 371 z późn. zm.) III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ schemat: Strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia poniższy Strona 13

14 Dyrektor OPS Zastępca Dyrektora Główny Księgowy Dział Księgowości Dział Administracyjny Samodzielne stanowisko radca prawny Klub Samopomocy Samodzielne stanowisko Głównego specjalisty EFS Koordynacja projektów unijnych Dział Świadczeń Dział Pomocy Specjalistycznej Dział Pomocy Środowiskowej W 2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził swoje działania w pięciu lokalach usytuowanych przy: 1. ul. Antalla 4 2. ul. Wincenta van Gogha 7 3. ul. Porajów ul. Marywilska ul. Śreniawitów 4 Szeroki zakres ustawowych zadań realizowany jest przez wyspecjalizowaną kadrę pracowników posiadających wymagane wykształcenie na zajmowanych stanowiskach pracy. Według stanu na dzień r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 49 pracowników (w tym 3 osoby z EFS) w ramach 47,75 etatu (w tym 2,5 etatu finansowanego z EFS). W okresie od r. do r. zatrudniano jedną osoba w ramach robót publicznych. Strona 14

15 Wykształcenie pracowników OPS Dzielnicy Białołęka osób 26 osób 16 osoby osób 6 osoby 4 osoby 3 osoby 2 osoba 1 Wykształcenie wyższe magisterskie Wykształcenie średnie Wykształcenie wyższe licencjackie Wykształcenie wyższe podyplomowe na jednym kierunku Wykształcenie wyższe podyplomowe na dwóch kierunkach Wykształcenie zawodowe Wykształcenie wyższe magisterskie na dwóch kierunkach Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Wykształcenie wyższe magisterskie 26 osób w tym: - 1 osoba posiadająca 2 kierunki - 3 osoby posiadające studia podyplomowe na dwóch kierunkach - 4 osoby posiadające studia podyplomowe na jednym kierunek Wykształcenie wyższe licencjackie 5 osób Wykształcenie średnie 16 osób Wykształcenie zawodowe 2 osoby Wśród pracowników zatrudnionych w OPS zdecydowaną większość stanowią osoby posiadające wykształcenie wyższe (około 63%). Specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiadają 4 osoby. W 2010 r. podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy Ośrodka systematycznie podnosili swoją wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje poprzez szkolenia organizowane przez wyspecjalizowane firmy oraz udział w konferencjach i spotkaniach inicjowanych przez Mazowieckie Forum Pomocy Społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, BORIS, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Biuro Polityki Społecznej oraz w ramach Strona 15

16 EFS. Zakres szkoleń dotyczył ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, zagadnień dotyczących księgowości, kadr, pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2010r. był także uczestnikiem projektu Wykwalifikowana kadra wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników ośrodków pomocy społecznej. Projekt był współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zakres tematyczny w ramach projektu dotyczył między innymi niżej wymienionych zagadnień: 1. Budowanie partnerstw, 2. Interwencja kryzysowa, 3. Komunikacja z dziećmi, 4. Kształtowanie zachowań asertywnych, 5. Mediacja rodzinna i społeczna, 6. Organizowanie grup wsparcia, 7. Praca metodą skoncentrowaną na rozwiązaniu 8. Praca z rodziną problemową choroba psychiczna 9. Praca z rodzina problemową problemy wychowawcze 10. Praca z rodziną w kryzysie 11. Skuteczny pracownik socjalny 12. Trening interpersonalny 13. Warsztaty radzenia sobie ze stresem 14. Szkolenie z programów komputerowych MS Exel: podstawowy i zawansowany, MS Word: podstawowy i zaawansowany, MS Power Point: podstawowy i zawansowany, obsługa Internetu. W ramach szkoleń jedna osoba uzyskała Dyplom ukończenia szkolenia dla Asystentów Osób uzależnionych w Procesie Zdrowienia wg autorskiego programu ASYSTENT. Strona 16

17 IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA DZIALY I ROZDZIAŁY Plan Wykonanie Procentowy udział w wydatkach ogółem , ,48 0,10% , ,47 0,73% , ,98 0,17% , ,00 0,66% , ,37 24,28% , ,55 8,67% , ,17 51,99% , ,40 4,23% , ,00 0,03% , ,00 0,32% , ,05 4,16% , ,28 4,26% Ogółem , ,75 99,60% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 99,60%. Strona 17

18 Procentowy udział wydatków w poszczególnych rozdziałach 0,32% 4,26% 0,73% 4,16% 0,10% 0,03% 4,23% 0,17% 0,66% 24,28% 51,99% 8,67% pozostała działalność (na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe) Ośrodki wsparcia przeciwdziałanie przemocy w rodzinie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiłki stałe Ośrodki Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pomoc dla cudzoziemców usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozostała działalność pozostała działalność (realizacja projektu w ramach EFS "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Białołęka) Strona 18

19 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Rozdział Pozostała działalność Plan Wykonanie Procent wykonania 6 730, ,48 99,90% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 7 000, , , , , , ,48 Plan Wykonanie 2 000, ,00 0,00 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr. 175 poz z późn. zm.) i zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr. 164 poz z póź. zm.) Zadanie to było realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Strona 19

20 Rozdział Ośrodki wsparcia Plan Wykonanie Procent wykonania , ,47 95,60% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy , , , , , , ,47 Plan Wykonanie ,00 0,00 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie ,47 zł na czynsz lokalu znajdującego się przy ul. Śreniawitów 4. Strona 20

21 Rozdział Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Plan Wykonanie Procent wykonania , ,98 100,00% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy , , , , , ,98 Plan Wykonanie 4 000, ,00 0,00 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na przygotowanie, wydrukowanie (w ilości 45 tysięcy egzemplarzy) oraz dystrybucję (do 35 tysięcy mieszkań na Dzielnicy Białołęka) ulotek informacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy. (Szerszy opis zrealizowanego zadania Dział VI Pomoc Specjalistyczna oraz Dział IX Pozostała działalność). Strona 21

22 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Plan Wykonanie Procent wykonania , ,00 100,00% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy , , , , , ,00 Plan Wykonanie ,00 0,00 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Strona 22

23 Z planowanych środków finansowych rozdziału 85213, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę na opłacenie składek za ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan Wykonanie Plan ,00 zł ,37 zł 99,29% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Strona 23

24 W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zadań własnych na kwotę ,37zł (w tym: ,27 - środki własne i ,10 zł dotacja na realizację świadczeń w formie zasiłków okresowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) z przeznaczeniem na: 1. zasiłki celowe 2. specjalne zasiłki celowe 3. zasiłki okresowe 4. pomoc w formie dożywiania dzieci 5. pomoc w formie dożywiania osób starszych i niepełnosprawnych 6. sprawianie pogrzebów 7. zasiłki w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez EFS (wkład własny). Wydatkowaną kwotę ,37 zł, rozdysponowano na: 1. zasiłki celowe i celowe specjalne dla 840 osób, w ilości 7281 świadczeń na kwotę ,64 zł z przeznaczeniem na: a. zakup żywności dla 442 osób w ilości świadczeń na kwotę ,00 zł b. pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia dla 322 osób w ilości 957 świadczeń na kwotę ,00 zł c. zakup odzieży dla 595 osób w ilości 1228 świadczeń na kwotę ,00 zł d. opłatę czynszu dla 248 osób w ilości 732 świadczenia na kwotę ,00 zł e. opłatę energii i gazu dla 291 osób w ilości 916 świadczeń na kwotę ,00 zł f. zakup opału dla 187 osób w ilości 276 świadczeń na kwotę ,00 zł g. pokrycie kosztów remontu dla 44 osób w ilości 51 świadczeń na kwotę ,00 zł h. zakup wyprawki szkolnej dla 134 osób w ilości 140 świadczeń na kwotę ,00 zł i. pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na kolonie i obozy dla 55 osób w ilości 59 świadczeń na kwotę ,00 zł, j. pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 15 osób w ilości 17 świadczeń na kwotę ,00 zł, Strona 24

25 k. zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli dla 42 osób w ilości 53 świadczeń na kwotę ,00 zł, l. zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb (np.: zakup łóżka, materaca, kołdry, poduszki, koca, naczyń kuchennych, środków czystości i higienicznych) dla 549 osób w ilości świadczenia na kwotę ,64 zł, Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 2. zasiłki okresowe dla 83 osób w ilości 269 świadczeń na kwotę ,10 zł (13.570,00 - środki własne, ,10 dotacja ) w tym z tytułu: a. bezrobocia - dla 20 osób w ilości 47 świadczeń, b. długotrwałej choroby - dla 10 osób w ilości 23 świadczeń, Strona 25

26 c. niepełnosprawności - dla 49 osób w ilości 188 świadczeń, d. innych przyczyn - dla 6 osób w ilości 11 świadczeń. Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 3. pomoc w formie dożywiania dzieci dla 359 świadczeniobiorców w ilości posiłków dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz innych placówkach szkolno-wychowawczych, na kwotę ,34 zł, 4. pomoc w formie dożywiania osób dorosłych dla 150 osób w ilości świadczeń na kwotę ,66 zł 5. sprawienie pogrzebu dla 6 osób na kwotę ,05zł 6. zasiłki w ramach realizacji projektu Reingerencja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez EFS dla 19 osób w Strona 26

27 ilości 163 świadczeń na kwotę ,58 zł Rozdział Zasiłki stałe Plan Wykonanie Plan ,00 zł ,55 zł 99,59% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na świadczenia w formie zasiłków stałych dla 189 osób w ilości świadczenia na kwotę ,55 zł w tym: a. dla 163 osób samotnie gospodarujących w ilości 1488 świadczeń, b. dla 27 osób pozostających w rodzinach w ilości 194 świadczenia. Strona 27

28 Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej Plan Wykonanie Procent wykonania , ,17 99,93% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy , , , , ,17 Plan Wykonanie ,00 0,00 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,57 zł ( w tym ,17 zł dotacji od wojewody), - świadczenia społeczne opiekuna prawnego 550,00 zł, Strona 28

29 - wydatki rzeczowe na kwotę ,60 zł, ( w tym ,00 zł dotacji od wojewody) zakup m.in.: materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki, meble), zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty porto od zasiłków, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, opłaty czynszowe, ochrona mienia, ekwiwalent za odzież ochronną, ubezpieczenie samochodu i mienia, delegacji krajowych. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan Wykonanie Procent wykonania , ,40 99,44% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy , , , ,40 Plan Wykonanie ,00 0,00 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Strona 29

30 W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto osoby, które z uwagi na podeszły wiek lub niepełnosprawność fizyczną i psychiczną wymagały pomocy. Na usługi opiekuńcze finansowane ze środków budżetu miasta jako zadanie własne wydatkowano kwotę ,40 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę ,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości ,40 zł, realizując plan w 99,44%. (Szerszy opis zadania w dziale VII Pomoc usługowa) Rozdział Pomoc dla cudzoziemców Plan Wykonanie Procent wykonania 2 000, ,00 100,00% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 2 000, , , , ,00 Plan Wykonanie 500,00 0,00 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Strona 30

31 W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2 000,00 zł tytułem zasiłków celowych dla cudzoziemców przebywających na terenie Dzielnicy Białołęka, na podstawie art. 5a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr. 175 poz z późn. zm). Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan Wykonanie Procent wykonania , ,00 100,00% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy , , , , , ,00 Plan Wykonanie 5 000,00 0,00 Strona 31

32 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach rozdziału przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych finansowanych z budżetu państwa, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na pokrycie strat powstałych w wyniku powodzi dla 2 osób w ilości 3 świadczeń na kwotę ,00 zł. Pracownicy socjalni wykorzystując swoje możliwości i kompetencje wspierali w/w rodziny również w formie poradnictwa (psychologiczne, prawne) oraz w formie pracy socjalnej. (Szerszy opis - Dział VI - Pomoc Specjalistyczna) Rozdział Pozostała działalność Plan Wykonanie Procent wykonania , ,05 99,34% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy , , , ,05 Plan Wykonanie ,00 0,00 Strona 32

33 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach tego rozdziału przeznaczono środki: ,00 zł - na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w ramach, którego opłacono posiłki dla dzieci, wydawanych w szkołach i przedszkolach, opłacono posiłki z dowozem do osób starszych i niepełnosprawnych oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności. Środki te pochodzą z budżetu wojewody na realizacje zadań własnych ,00 zł. - na wypłatę zasiłku celowego ofiarom powodzi ,05 zł na działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych, na organizacje spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, na działania w ramach pomocy uchodźcom zamieszkującym na ternie dzielnicy (Szerszy opis zrealizowanego zadania Dział IX Pozostała działalność). Rozdział Pozostała działalność (realizacja projektu w ramach EFS "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Białołęka). Plan Wykonanie Procent wykonania , ,28 98,51% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Strona 33

34 , , , , , , ,28 Plan Wykonanie , ,00 0,00 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki finansowe z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1.1, który stanowi kontynuację projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. (Szerszy opis zrealizowanego zadania Dział VIII Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej). V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ Podstawą do przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W 2010 r. z pomocy tutejszego Ośrodka skorzystało 1442 rodzin w porównaniu z rokiem Strona 34

35 2009 jest to wzrost o 4,65%. Pracownicy socjalni przeprowadzili 1809 wywiadów środowiskowych, wydano 4544 decyzji. Pomoc społeczna jest udzielana w następujących formach: a) Pomoc materialna b) Pomoc w naturze c) Pomoc w postaci gorącego posiłku d) Pomoc usługowa: - usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym - specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi e) Pracy socjalnej f) Poradnictwa specjalistycznego (psychologiczne i prawne) W 2010r. w celu udzielenia pomocy pracownicy socjalni napisali, przeprowadzili lub skompletowali: Pisma do innych instytucji 386 Ilość skompletowanych dokumentów w celu umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej Pisma do sądów, prokuratury i policji 130 Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych Ilość decyzji odmawiających przyznania świadczenia Ilość odwołań od decyzji Ośrodka Ilość decyzji podtrzymanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze Wywiady środowiskowe przeprowadzone w celu wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych Strona 35

36 Wywiady alimentacyjne na rzecz innych Ośrodków Pomocy Społecznej i Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie 463 Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ (PORÓWNANIE LAT 2008, 2009 I 2010) Procentowa zmiana w porównaniu roku 2010 do 2009 Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia Rzeczywista liczba wydanych decyzji administracyjnych Liczba osób, którym przyznano świadczenia decyzją administracyjną ,66% ,67% ,25% Praca socjalna (w rodzinach) ,65% w tym wyłącznie praca socjalna w rodzinach ,77% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Strona 36

37 Porównanie liczby rodzin, którym przyznano świadczenia Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Liczba osób, którym przyznano świadczenia decyzją administracyjną Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Strona 37

38 Jak widać na powyższych wykresach, liczba rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Białołęka stale wzrasta. Wzrost liczby klientów związany jest z pogarszającą się sytuacją gospodarczą kraju. Pomoc społeczna jest odzwierciedleniem warunków ekonomicznych, w których znajduje się gospodarka narodowa. Nieodzownym czynnikiem pomocy społecznej jest praca socjalna, która zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest specyficzną działalnością, mającą na celu lepszą adaptację wzajemną osób, rodzin, grup i środowiska społecznego, w jakim żyją. W ramach pracy socjalnej podejmowane są liczne działania mające na celu poprawę jakości życia społeczności lokalnej, animację środowiska lokalnego, pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi. Praca socjalna w rodzinach Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Strona 38

39 Wzrost pracy socjalnej w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest związany ze wzrostem liczby osób objętych wsparciem. Liczba osób korzystających wyłącznie z pracy socjalnej wzrosła w porównaniu z rokiem 2009 o 2.77%. POWODY UDZIELENIA POMOCY SPOŁECZNEJ ROK Ubóstwo Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa: w tym: wielodzietność Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: tym: a) rodzin niepełnych b) rodzin wielodzietnych Przemoc w rodzinie Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi * * 3 Alkoholizm Narkomania Liczba osób zarejestrowanych w systemie POMOST z dysfunkcją przemoc w rodzinie 3 Działania profilaktyczno edukacyjnie przyczyniają się do spadku liczby osób czynnie nadużywających alkoholu Strona 39

40 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy Zdarzenie losowe Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Dokonując analizy powyższych danych 1984za okres należy zauważyć stałą tendencję wzrostu ubóstwa wśród mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy będących podopiecznym Ośrodka. Ubóstwo w latach Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Strona 40

41 Wzrost ubóstwa o 6,19 % w porównaniu z rokiem 2009 r. jest związany bezpośrednio ze złą sytuacją rynku pracy. W analogicznym okresie 2009 roku stopa bezrobocia 4 na terenie Dzielnicy wynosiła 1,59 %. Obecnie problem bezrobocia dotyczy osób, a stopa bezrobocia wynosi 2,58%. Liczba osób bezrobotnych na terenie Dzielnicy Białołęka ; ; Stan na i Źródło: Urząd Pracy m.st. Warszawy 4 stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji) Strona 41

42 Stopa bezrobocia na terenie Dzielnicy Białołęka 3,00% 2,50% 2010; 2,58% 2,00% 1,50% 2009; 1,59% 1,00% 0,50% 0,00% Stan na i Źródło: Urząd Pracy m.st. Warszawy Dokonując dalszej diagnozy pogłębiającego się ubóstwa należy zwrócić uwagę na sytuację m.st. Warszawy, gdzie na koniec czwartego kwartału 2010 r. w Urzędzie Pracy zarejestrowanych, jako osoby bezrobotne było osób, a stopa bezrobocia 3.4 %. W porównaniu z rokiem 2009 stopa bezrobocia wzrosła o 15 %. Wśród klientów Ośrodka grupa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy potwierdza powyższe trendy wzrostowe. Strona 42

43 Bezrobocie wśród klientów Ośrodka Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka Wzrost w porównaniu z rokiem 2009 wyniósł 17,65 %. Wśród w/w grupy największą liczbę stanowią osoby w wieku powyżej 50 lat posiadające wykształcenie podstawowe i zawodowe. Problem bezrobocia wśród ubożejącego społeczeństwa Białołęki wykazuje charakterystyczne cechy wspólne. Wśród podopiecznych Ośrodka problem ten ma charakter bezrobocia długotrwałego tj. trwającego powyżej 12 miesięcy, zwanego inaczej chronicznym. Pozostawanie bez pracy powyżej jednego roku niesie za sobą negatywne skutki zarówno w sferze ekonomicznej jak również strat w funkcjonowaniu społecznym i indywidualnym (pogorszenie stanu psychicznego jednostki oraz całej rodziny). Kolejnym narastającym problemem wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej są długotrwałe i ciężkie choroby. Wzrost podopiecznych cierpiących na różnego rodzaju schorzenia jest spodziewaną konsekwencją wzrostu bezrobocia oraz idącego za nim ubóstwa. Brak środków finansowych odbija się na kondycji fizycznej i psychicznej osób i rodzin. Coraz większa populacja osób nie jest w stanie samodzielnie z własnych rent czy emerytur sfinansować wydatki związane z zakupem leków i leczeniem. Problem ten dotyczy również osób pracujących, ale uzyskujących niskie pobory. Strona 43

44 Długotrwała i ciężka choroba Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka Liczba uchodźców Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka Strona 44

45 Z przedstawionych danych wynika, że na przestrzeni lat w Dzielnicy wzrasta liczba cudzoziemców ubiegających się pomoc społeczną. W porównaniu z rokiem 2009 zanotowaliśmy wzrost o 21,05 %. STRUKTURA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ. Rodzina spełnia podstawową funkcję społeczno ekonomiczną w trwałym i stabilnym rozwoju narodu. Wśród klientów Ośrodka istnieją następujące rodzaje rodzin: Formalne - pełne (małżeostwa z i bez dzieci) Osoby samotnie wychowujące dzieci Nieformalne - pełne (konkubinaty z i bez dzieci) Jednoosobowe gospodarstwa domowe Na przestrzeni ostatnich trzech lat struktura rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka kształtowała się następująco. Struktura rodzin objętych pomocą Ośrodka w latach Zmiana procentowa w porównaniu do roku 2009 Liczba rodzin w tym: ,65% a) Jednoosobowe gospodarstwa domowe ,01% b) Rodziny z dziedmi ,26% Rodziny niepełne ,41% Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka Strona 45

46 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Z powyższych danych wynika, że liczba rodzin objętych wsparciem Ośrodka stale wzrasta nie tylko w odniesieniu do ubiegłego roku, ale także do danych z 2008 r. Wśród rodzin pełnych wychowujących dzieci zanotowaliśmy wzrost o 56 takich gospodarstw o łącznej liczbie osób w rodzinie (wszyscy członkowie). Porównanie struktury rodzin w okresie Liczba rodzin w tym: a) Jednoosobowe gospodarstwa domowe b) Rodziny z dziedmi Rodziny niepełne Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka Szczegółowa analiza powyższych danych przedstawia największy wzrost liczby dwu osobowych gospodarstw domowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Strona 46

47 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Porównania liczby rodzin o liczbie od 1 do 6 i więcej Liczba Rodzin: o liczbie 1 o liczbie 2 o liczbie 3 o liczbie 4 o liczbie 5 o liczbie 6 i więcej Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka W roku sprawozdawczym liczba gospodarstw dwu osobowych zwiększyła się zatem o 35 % w porównaniu z rokiem 2010 r. Drugim co do wielkości wzrostem jest liczba rodzin o liczbie cztery, która wzrosła o blisko 11%. Największy wzrost w 2010 r zanotowaliśmy wśród rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej. Strona 47

48 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Porównanie liczby rodzin z dziećmi Rodziny z dziećmi: o liczbie 1 o liczbie 2 o liczbie 3 o liczbie 4 o liczbie 5 o liczbie 6 o liczbie 7 i więcej Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka Liczba rodzin korzystająca z pomocy społecznej (formalnych i nieformalnych) w porównaniu z rokiem 2009 wzrosła blisko o 25 %. Wzrost jest spodziewaną konsekwencją sytuacji demograficznej na terenie Dzielnicy. Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego Białołęka jest jedyną Dzielnicą m.st. Warszawy, w której współczynnik dzieci w wieku 0 14 lat w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosi od Sytuacja ta znajduje swoje odzwierciedlenie również wśród klientów Ośrodka. Wśród rodzin wychowujących jedno dziecko wzrost w porównaniu z rokiem 2009 wyniósł 28%, o liczbie dwóch o 21 %. Największy przyrost klientów wśród rodzin zanotowaliśmy w grupie wychowującej trójkę dzieci 32% w porównaniu do roku ubiegłego. Wśród rodzin niepełnych w 2010 r. zanotowaliśmy ogólny spadek o blisko 5% w odniesieniu do danych z roku 2009 r. Wśród zdiagnozowanej grupy nastąpił wzrost liczby rodzin niepełnych wychowujących jedno dziecko o 12 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. Strona 48

49 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Liczba rodzin niepełnych Rodziny niepełne: o liczbie dzieci 1 o liczbie dzieci 2 o liczbie dzieci 3 o liczbie dzieci 4 i więcej Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka Kolejnym istotnym czynnikiem, który ma wpływ na strukturę osób i rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej jest liczba emerytów i rencistów. Liczba rodzin emerytów i rencistów Rodziny emerytów i rencistów: o liczbie 1 o liczbie 2 o liczbie 3 o liczbie 4 i więcej Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka Strona 49

50 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Z wyżej przedstawionego wykresu porównawczego wynika, że ogólna liczba gospodarstw domowych emerytów i rencistów spadła o 4%. CUDZOZIEMCY Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował wszechstronną pomocą rodziny cudzoziemców, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej posiadają uprawnienia do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. W 2010 roku objęto pomocą 19 rodzin ( łącznie 54 osoby w tym 29 dzieci). Porównanie liczby rodzin, osób, dzieci Rodziny w tym osób w rodzinach: w tym dzieci w rodzinach: Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka W/w rodziny posiadały różny status prawny pobytu w Polsce: 1. ochrona uzupełniająca 15 rodzin 2. status uchodźcy 2 rodziny 3. zgoda na pobyt tolerowany 2 rodziny Strona 50

51 Analizując dane z przestrzeni trzech ostatnich lat obserwujemy stały wzrost liczby rodzin cudzoziemskich korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W odróżnieniu od pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób posiadających obywatelstwo polskie rodziny uchodźcze wymagają zwiększonego nakładu pracy socjalnej z uwagi na różnice kulturowe, oraz brak znajomości realiów życia w Polsce. Dodatkową trudność sprawia też bariera językowa. W większości cudzoziemcy objęci pomocą przez tutejszy Ośrodek deklarowali narodowość czeczeńską (w większości były to samotne matki z dziećmi), pozostałe rodziny pochodziły z Libanu, Somalii, Inguszetii i Gambii oraz jedna osoba, której kraj pochodzenia jest nieznany. Kraje pochodzenia rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 11% 5% 5% 5% 5% 69% Czeczenia Liban Bezpaństwowiec Somalia Gambii Inguszetia Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka Rodziny te, a szczególnie uchodźcy z Czeczenii w większości nie posługują się j. polskim, stanowią grupę wewnętrznie zróżnicowaną; różnią się wiekiem, stanem cywilnym i rodzinnym. W przeważającej części są muzułmanami. Strona 51

52 Rodziny cudzoziemców korzystające z pomocy Ośrodka zamieszkują w większości w Domu Uchodźcy przy ul. Marywilskiej 44a lub też wynajmują mieszkania na terenie Dzielnicy. Formy udzielonej pomocy: pomoc materialna zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, pomoc w formie gorącego posiłku dla dzieci w szkołach, praca socjalna motywowanie do nauki języka polskiego oraz poszukiwania pracy, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, poradnictwo prawne i specjalistyczne innowacyjne działania integrujące pt. Klub Uchodźcy W 2010 r. Ośrodek rozpoczął realizację projektu Program pt. Klub Uchodzćy Jego celem było kompleksowe wsparcie uchodźców w procesie integracji. Na potrzeby klubu stworzono miejsca spotkań edukacyjnych, warsztatowych oraz zapewniono do dostęp do wieloaspektowego poradnictwa. (Szczegółowy opis działań Dział VI - Pomoc Specjalistycza). PROBLEM BEZDOMNOŚCI Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dn r. za osobę bezdomną uznaje się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Biorąc pod uwagę wielowymiarowy charakter bezdomności jako pojęcia nie Strona 52

53 istnieje jedna pełna definicja, która odzwierciedlałaby wszystkie aspekty przedmiotowego stanu. Do przyczyn bezdomności zaliczyć należy czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Do elementów zewnętrznych zaliczyć należy: 1. sytuację społeczno-ekonomicznej kraju, w tym wzrost bezrobocia, braku opieki nad wychowankami domów dziecka po ukończeniu 18 lat, braku ośrodków dla nosicieli wirusa HIV 2. sytuację prawną, polegającą na możliwości wyeksmitowania lokatora "donikąd" za zaległości w opłatach czynszowych 3. patologie społeczne, w tym alkoholizm, przestępczość, odrzucenie lub brak opieki ze strony najbliższych, rozwody lub trwały rozpad więzi formalnych lub nieformalnych, prostytucję kobiet i mężczyzn, przemocy w rodzinie 4. zjawiska socjopsychologiczne, w tym świadomy wybór innego sposobu życia, odrzucenie obowiązującego systemu wartości, 5. przyczyny osobowościowe, w tym poczucie niższości, osamotnienia, wstydu, przekonania o złej naturze świata i ludzi. Do przyczyn leżących po stronie osobistej (wewnętrznej) bezdomnych zaliczyć możemy: 1. czynniki związane z zakłóconym procesem socjalizacji w grupach pierwotnych, w tym złego przygotowania do samodzielnego życia, brakiem możliwości samodzielnego mieszkania, niemożnością zamieszkania z najbliższymi po rozwodach, separacjach, powrotach z więzienia, 2. przyczyny związane z nieumiejętnością przystosowania się do sytuacji społecznoekonomicznej, w tym poddawanie się przedmiotowemu traktowaniu przez pracodawców, brakiem możliwości zatrudnienia się za godziwą płacę, 3. przyczyny związane z nieprzystosowaniem się do sytuacji obyczajowo-kulturowej, w tym traktowanie współmałżonków jako własności, rozwody, niełożenie na rodzinę, 4. przyczyny związane z piciem i nadużywaniem alkoholu. Liczbę osób bezdomnych w Polsce szacuje się od 70 do 300 tyś. Dokładne dane nt. problemu bezdomności nie są jednak znane. Najbardziej miarodajnym źródłem ilustrującym Strona 53

54 skalę zjawiska są sprawozdania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z realizacji programu Powrót osób bezdomnych do społeczności", które szacuje liczbę osób dotkniętych bezdomnością na ok 80 tyś. Źródła Stowarzyszenia "Monar" podają, że liczba ta może wynosić nawet 300 tyś. Duże rozbieżności w szacunkowych danych spowodowane są faktem, że osoby bezdomne mogą kilkukrotnie skorzystać z oferowanych im form pomocy w ramach jednego projektu ponieważ często zmieniają swoje miejsce pobytu, co automatycznie podnosi statystykę. W 2010 r na terenie Dzielnicy Białołęka funkcjonowały następujące placówki dla osób bezdomnych. 1. Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot ul. Marywilska 44a, Warszawa 2. Izba Chorych Stowarzyszenia Monar z Oddziałem Terapii Uzależnień ul. Marywilska 44a, Warszawa 3. Stowarzyszenie Wspólnymi Siłami ul. Skierdowska 2, Warszawa Łącznie na terenie wszystkich placówek w 2010 r. przebywało osób. W 2010 r. ze wsparcia tutejszego Ośrodka skorzystały 165 rodziny, w których występował problem bezdomności, w tym 175 jednoosobowych i 22 wieloosobowych gospodarstw domowych (w tym 32 dzieci). Strona 54

55 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Porównanie liczby środowisk osób bezdomnych Liczba rodzin: w tym jednoosobowe gospodarstwa domowe w tym wieloosobowe gospodarstwa domowe w tym dzieci Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy osobom bezdomnym : które posiadały ostatni adres stałego zameldowania na Białołęce niezależnie od ich aktualnego miejsca pobytu, przebywającym na Białołęce i posiadającym ostatni adres stałego zameldowania na terenie Warszawy, przebywającym na Białołęce i wymagającym udzielenia pomocy w trybie pilnym. Jeśli pomoc nie była udzielona w trybie pilnym OPS prowadził postępowanie i przekazywał sprawy w trybie postanowienia do rozpatrzenia właściwemu ze względu na miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały ośrodkowi pomocy społecznej. W powyższym trybie przeprowadzono 47 postępowań. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej Ośrodek występuje do gmin ostatniego miejsca zameldowania osoby bezdomnej o refundację przyznanej pomocy. Jest to zadanie wymagające dużego nakładu pracy administracyjnej, socjalnej i prawnej oraz znacznych kosztów. Osoby bezdomne w zależności od zgłaszanych potrzeb korzystały zarówno z pomocy: Strona 55

56 materialnej - zasiłki stałe, celowe, celowe specjalne, okresowe, pomocy w postaci obiadów szkolnych dla dzieci jak również szeroko rozumianej pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego. Praca z osobami bezdomnymi w zakresie poprawy ich sytuacji życiowej jest bardzo trudna. Osoby te niechętnie współpracują z pracownikiem socjalnym. Podejmowane próby readaptacji osób bezdomnych do społeczeństwa oparte na pracy socjalnej kończą się niepowodzeniem z uwagi na bierne postawy oraz brak chęci do zmian istniejącej sytuacji. Osoby przebywające w kanałach ciepłowniczych na terenie Dzielnicy wielokrotnie odrzucają pomoc w postaci skierowania do placówek, bagatelizując jednocześnie swoją sytuację bytową. W okresie zimowym pracownicy socjalni wspólnie ze Strażą Miejską monitorowali miejsca pobytu bezdomnych na terenie Dzielnicy, w których istniało zagrożenie dla ich życia i zdrowia udzielając informacji o możliwościach uzyskania pomocy w postaci schronienia, gorącego posiłku. Współpraca ze służbami mundurowymi w zakresie pomocy osobą bezdomny nie ogranicza się jedynie do okresu zimowego. W ciągu poprzedniego roku pracownicy socjalni wielokrotnie zwracali się z prośbą o asystę Straży Miejskiej w sprawach tego wymagających. Wspólnie podejmowane były działania interwencyjne o charakterze nie cierpiącym zwłoki. VI. POMOC SPECJALISTYCZNA W ramach Działu Pomocy Specjalistycznej świadczona jest pomoc pozamaterialna, która w obszarze pomocy psychologicznej udzielana jest w formie konsultacji i rozmów indywidualnych (wspierających, motywujących i edukujących). Działania mają na celu wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej rodzin, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szkolnych i osobistych oraz pracę z dziećmi i młodzieżą. Strona 56

57 Ogółem w roku 2010 odbyło się 1354 spotkań na terenie Ośrodka, których celem było udzielenie wsparcia psychologicznego. Ponadto psycholodzy Ośrodka udzielili wsparcia klientom podczas 65 wizyt domowych oraz wzięli udział wraz z pracownikami socjalnymi w 49 interwencjach. W ramach pomocy specjalistycznej tworzone były grupy robocze (wcześniejsza terminologia: zespoły interdyscyplinarne), w ramach których, wspólnie z przedstawicielami innych instytucji, wypracowane zostały strategie pomocy dla poszczególnych rodzin. Powstało się 13 grup roboczych. WSPARCIE I POMOC DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY Jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez Ośrodek jest podejmowanie działań w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Odbywa się to poprzez wykorzystywanie różnych metod zmierzających do zatrzymania przemocy oraz ochronę osób jej doświadczających. Podejmowane są interwencje w środowisku, a następnie tworzony jest z klientem indywidualny i kompleksowy plan pomocy. Obejmuje on udzielenie wsparcia psychologicznego, porady prawne oraz pomoc socjalną i finansową, a czasami umieszczenie w specjalistycznym ośrodku dla osób doświadczających przemocy lub/i zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Zjawisko przemocy domowej występuje w rodzinach niezależnie od ich statusu społecznego czy materialnego. Skuteczna walka z tym problemem społecznym wymaga współdziałania służb (Policji, Ośrodka oraz służby zdrowia) i instytucji (sądów, a szczególnie kuratorów, placówek oświatowych, Dzielnicowego Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej) oraz organizacji pozarządowych. Na mocy porozumień zawartych przez Lokalną Koalicję na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane są grupy robocze, w których osoby zaangażowane w pomoc konkretnej rodzinie ustalają wspólnie harmonogram działań zgodnych z ich kompetencjami, wspomagający proces rozwiązywania kryzysu. Istotną kwestią jest ujawnianie przypadków stosowania przemocy, ponieważ tylko wtedy istnieje możliwość dokonania zmian. Dostarczenie wiedzy o przejawach przemocy i budzenie w ludziach wrażliwości społecznej na przejawy krzywdzenia zwłaszcza dzieci sprzyja temu procesowi. W tym celu jesienią 2010 r. przygotowano ulotkę, informującą Strona 57

58 mieszkańców, gdzie można zgłaszać niepokojące sygnały i jakiej pomocy możemy udzielić osobom potrzebującym. Przekazano także informację dotyczącą powołania na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej punktu udzielającego pomocy dzieciom wykorzystanym seksualnie. Na stronie internetowej Ośrodka istnieje specjalny adres mailowy który pozwala na anonimowe zgłoszenie problemu i uzyskanie tą drogą pomocy dla siebie lub innych osób. W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy pracownicy Ośrodka, wraz z przedstawicielami innych służb i instytucji, uczestniczyli w 2010 r. w licznych szkoleniach omawiających wprowadzone zmiany. Między innymi były to szkolenia sfinansowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka, który dodatkowo sfinansował spotkania superwizyjne dotyczące pracy z rodzinami Strona 58

59 doświadczającymi problemu przemocy. Superwizje przeprowadzone zostały przez pracowników Stowarzyszenia Niebieska Linia. W ramach zadań wynikających z przepisów ustaw: o przeciwdziałaniu przemocy oraz o pomocy społecznej w roku 2010 psycholodzy udzieli pomocy, w formie indywidualnych spotkań, 51 osobom, w tym 31 osobom niekorzystającym z pomocy finansowej, wobec których stosowano przemoc. Większa liczba osób doświadczających problemu przemocy, a nie korzystających ze wsparcia finansowego potwierdza fakt, że problem ten nie jest ściśle powiązany ze statusem materialnym rodziny. Wzrost liczby zgłoszeń jest efektem skutecznej kampanii informacyjnej i działań podejmowanych w środowisku lokalnym (ulotki informacyjne, plakaty, konferencje) i świadczy o zachodzących zmianach w świadomości społecznej. W ramach działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, podjęto także 34 interwencje. Odbyło się 29 wizyt w środowisku oraz powołano 11 grup roboczych. Udało się zachęcić do współpracy 8 sprawców przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni założyli 17 Niebieskich Kart. Ponadto w roku 2010, w ramach działań profilaktycznych związanych z zapobieganiem przemocy w rodzinie realizowany był w koalicji z Fundacją Dzieci Niczyje, program Dobry Rodzic Dobry Start. Program kontynuowany jest w roku bieżącym, jego celem jest monitoring rodzin z dziećmi do lat 3 z tzw. czynnikami ryzyka krzywdzenia dzieci. We współpracy z pracownikami ochrony zdrowia, pracownikami żłobków oraz Fundacją Dzieci Niczyje, Ośrodek obejmuje rodziny kompleksową pomocą. W ramach projektu profesjonaliści korzystają także z superwizji oraz wykładów poszerzających ich wiedzę i kompetencje. GRUPY WSPARCIA DZIAŁAJĄCE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Do zadań pomocy specjalistycznej należą także działania aktywizacji społeczności lokalnych metodą CAL. W ramach realizowanego przez nas programu Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej w 2010 r. podjęte zostały w tym zakresie różnorodne działania Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy (KISiS), który został powołany zarządzeniem Dyrektora Ośrodka w 2005 roku. Ważnym działaniem, Strona 59

60 wzbogacającym realizacje zadań KISiS było utworzenie grup wsparcia działających na rzecz rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Pierwszą grupą, która powstała w 2010 r. była grupa wsparcia dla rodzin i osób pełniących opiekę nad dziećmi i dorosłymi z autyzmem. Podczas spotkań grupowych odbyły się też zajęcia ze specjalistami. Ważnym wydarzenie było spotkanie z psychologiem, który przedstawił metody behawioralne pracy z dzieckiem autystycznym r. powstała grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Downa. W grudniu 2010 r., w ramach spotkań grupy, odbyły się spotkania ze specjalistami: seksuologiem oraz rehabilitantem r. odbyło się spotkanie organizacyjne Rodziców Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Spotkanie miało na celu wstępne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań osób, chcących rozpocząć działania aktywizujące dzieci z MPD. Na spotkania zapraszano także specjalistów. Ważnym wydarzeniem było spotkanie z seksuologiem, który przedstawił rodzicom problem wykorzystywania seksualnego osób niepełnosprawnych.. Spotkania grup mają charakter otwarty, odbywają się w kolejne środy miesiąca w godz. od 18 do 20. Na szczególną uwagę zasługują działania podejmowane w ramach grupy wsparcia dla osób z choroba nowotworowa. Grupa wsparcia powstała we wrześniu 2009 roku. Założenia teoretyczne, realizowane na zajęciach grupy, odwołują się do teorii Carla Simontona. Doktor Simonton stworzył spójny system behawioralno - poznawczy leczenia chorych z nowotworem złośliwym. Leczenie obejmuje naukę zachowań prozdrowotnych: kształtowanie zdrowych nawyków, stosowanie się do zaleceń lekarzy, aktywne uczestnictwo w terapii oraz wiedzę na temat tego, jak radzić sobie z emocjami i stresem w życiu codziennym. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. W grupie uczestniczy siedem osób. W 2010 roku, poza spotkaniami grupy wsparcia, odbyły się dwie sesje edukacyjne z zewnętrznymi ekspertami. Na pierwsze spotkanie zaproszony został dietetyk, który zapoznał uczestniczki z zasadami diety wspierającej leczenie choroby nowotworowej. Drugie Strona 60

61 spotkanie poświęcone było jednej z metod choreoterapii według Anny Harplin (metoda stworzona dla pacjentów chorych onkologicznie wprowadzająca twórczą pracę z emocjami). Liczba uczestników spotkań grup wsparcia w ramach Klubu Integracji Społecznej Polskie Stowarzyszenie Diabetyków "Koło"Warszawa Białołęka Grupa wsparcia dla osób z chorobą onkologiczną Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Downa Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Autyzmem Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z porażeniem mózgowym Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka Z uwagi na wzrost liczby osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w 2011r. pragniemy rozszerzyć ofertę pomocową dla tej grupy klientów poprzez bardziej zróżnicowane wsparcie (zarówno indywidualne jak i grupowe) oraz poradnictwo specjalistyczne dotyczące niepełnosprawności i uprawnień z niej wynikających. Spośród innych grup funkcjonujących przy Ośrodku Pomocy Społecznej można wymienić grupy zorganizowane dla rodzin doświadczających problemu alkoholowego, finansowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka: Strona 61

62 zajęcia edukacyjno - motywujące dla osób doświadczających problemu alkoholowego z zajęć skorzystało ponad 40 osób, zrealizowano ok. 80 godzin zajęć. grupa wsparcia w utrzymaniu abstynencji w grupie uczestniczyło 27 osób, zrealizowano ok. 120 godzin. grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, w ramach, której zrealizowano ok. 100 godzin spotkań przeznaczonych dla 14 osób. CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA, JAKO JEDEN Z ELEMNETÓW KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I SAMOPOMOCY - SYSTEMOWE DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW DZIELNICY fot. Wejście do Centrum Aktywności Seniora przy ul. Porajów 14 na Białołęce fot. Wnętrze Centrum Aktywności Seniora. Powstanie Centrum Aktywności Seniora (CAS) było uwieńczeniem prac założonej w 2008 roku Lokalnej Koalicji działającej na rzecz Seniorów. CAS, stanowiąc element Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy, jest pierwszą tego typu placówką powstałą z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Dzielnicy Białołęka. Centrum urządzone jest w sposób nowoczesny i wygodny doskonale sprawdza się zarówno jako miejsce przeznaczone do różnych form aktywności edukacyjnej, jak i odpoczynku. Uczestnicy zajęć CAS-u mogą korzystać z 42-calowego telewizora LCD (wraz z zestawem Strona 62

63 kina domowego), 4 stanowisk komputerowych, kuchni umożliwiającej przygotowanie gorących napojów. Pomieszczenia przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oferta Centrum Aktywności Seniora jest atrakcyjna, zróżnicowana i umożliwia aktywizację uczestników zajęć w różnych sferach życia. Zajęcia są bezpłatne, dostępne dla wszystkich Seniorów Dzielnicy i w większości prowadzone przez instruktorów, specjalistów w poszczególnych dziedzinach (znaczna część z nich to wolontariusze). Duża sala, która może pomieścić ponad 50 osób jest idealnym miejscem na spotkania grup, zarówno w celach wspólnego spędzenia czasu, jak również nauki (zajęcia edukacyjne dla Seniorów) oraz spotkań okolicznościowych dla poszczególnych grup lub potrzeb szkoleniowych. Znajduje się tutaj także kącik prasowy, w którym można w ciszy oddać się przyjemności czytania codziennej prasy. Centrum jest otwarte od godz. 9:00 do godz. 20:00 od poniedziałku do czwartku oraz od godz. 9:00 do godz. 19:00 w piątki. Daje to możliwość skorzystania z bogatej oferty Centrum każdej osobie w różnych godzinach w zależności od dyspozycyjności. Oferta CAS to działalność różnych grup i kół oraz realizacja różnorodnych zajęć i projektów: Zajęcia EDUKACYJNE : nauka obsługi komputerów - zajęcia cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony Seniorów. Z zajęć skorzystało 30 osób. W pierwszej połowie roku prowadzenie zajęć finansowane było przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnicy Białołęka. j. angielski na poziomie zawansowanym zajęcia prowadzone przez wolontariusza rodowitego Amerykanina. Na zajęcia uczęszczała grupa 7 seniorów. j. angielski na poziomie podstawowym zajęcia cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony seniorów. Regularnie na zajęcia (podzielone na dwie grupy) uczęszczało 35 osób. Prowadzenie zajęć finansowane było przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnicy Białołęka. j. niemiecki na poziomie podstawowym - zajęcia prowadzone przez wolontariusza, grupa liczyła 14 osób. grupa plastyczna Cztery pory roku na zajęcia uczęszczały głównie panie (regularnie 6 osób), które z pasją i z zaangażowaniem odkrywały własne możliwości Strona 63

64 artystyczne. W pierwszej połowie roku prowadzenie zajęć finansowane było przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnicy Białołęka. Zajęcia KULTURALNE: tańce w kręgu Dance with me zajęcia pozwalające uczestnikom na odkrywanie wewnętrznej radości poprzez taniec i własną aktywność. Na zajęcia uczęszczała grupa 18 seniorów. Dyskusyjny Klub Filmowy - ideą zajęć było ułatwienie dostępu do kulturalnych wydarzeń filmowych. Każdy seans i przedstawienie rozpoczynało się krótką prelekcją na temat filmu, który miał być prezentowany. Na spotkania uczęszczała grupa 10 seniorów. Prowadzenie zajęć finansowane było przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnicy Białołęka. Zespół Poetycko-Muzyczny Kantata - zespół liczył 35 członków zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dzięki uczestnictwu w zajęciach Seniorzy mieli możliwość samorealizacji spełniając swoje marzenia związane z profesjonalnym śpiewem pod okiem dyrygenta, mogli też przygotować swoje występy uświetniające różne uroczystości organizowane przez Ośrodek. Prowadzenie zajęć finansowane było przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnicy Białołęka. Zajęcia SPORTOWE / PROZDROWOTNE: Apetyt na zdrowie grupa Nordic Walking - cel grupy to propagowanie zdrowego stylu życia, wskazanie korzyści płynących z aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Grupa liczyła 12 seniorów. grupa rowerowa Kręcimy grupa liczyła 21 osób i posiadała swojego lidera wybranego przez uczestników grupy. grupa brydżowa/szachowa zajęcia cieszyły się zainteresowaniem szczególnie ze strony panów, regularnie na spotkania przy karcie przychodziła grupa 18 osób. zajęcia muzyczno ruchowe gimnastyka przy muzyce - miały na celu propagowanie aktywności ruchowo-rekreacyjnej, kondycji fizycznej i zdrowia wśród osób 50+ i w Strona 64

65 podeszłym wieku, którzy nie mają, na co dzień kontaktu z wysiłkiem fizycznym. Na zajęcia uczęszczało 14 osób. PORADNICTWO: Pułapki ekonomiczne spotkania indywidualne mające na celu poinformowanie seniorów o możliwościach i zagrożeniach, jakie mogą ich spotkać w zawiłościach współczesnej ekonomii, bankowości. Z porad skorzystało 6 osób. Liczba uczestników zajęć w Centrum Aktywności Seniora w 2010 r Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka Oprócz regularnych spotkać edukacyjno-kulturalnych organizowane są dla Seniorów spotkania i imprezy okolicznościowe m.in. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kupały, Dnia Inwalidy, Dnia Seniora oraz Dnia Wolontariusza, a także spotkania świąteczne (Wielkanocne, Bożonarodzeniowe). Większość tych wydarzeń organizowana jest w partnerstwie Ośrodka z Strona 65

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE Podstawa prawna 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, zwany dalej Ośrodkiem został powołany na mocy Uchwały Nr XIII/56/90 Rady Narodowej Gminy w Dziwnowie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XXIV/194/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lipca 2004 r. S T A T U T Jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednostka budżetowa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 30 kwietnia 2013 r. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.

UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 30 kwietnia 2013 r. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach. UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 2511 UCHWAŁA NR XXXVII/329/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH Załącznik do Uchwały Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 kwietnia 2015 r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia UCHWAŁA Nr RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

RADY MIASTA STOŁECZNEGO W ARSZAWY

RADY MIASTA STOŁECZNEGO W ARSZAWY Tekst ujednolicony uchwały nr XXIX/9ł 8/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy, uwzględniający zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Dział I. Przepisy ogólne. 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, zwany dalej Ośrodkiem, został utworzony na mocy Uchwały Nr X/56/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32)4342412 Fax (32)4343713 Powiat miejski Żory 44-24 Żory ul. Ks. Przemysława 2/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie, zwany dalej OŚRODKIEM, jest budŝetową jednostką organizacyjną Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR 3/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 26 września 2016 roku

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR 3/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 26 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz. 5949 OBWIESZCZENIE NR 3/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 26 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku Zbąszynek, 25 lutego 2010 roku Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku Spis Treści I. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 2 II. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY WARLUBIE. z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu

UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY WARLUBIE. z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r.

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Zbuczyn z wykonania budżetu za 2013 rok Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2013 r. I. Ramy prawne działalności: Zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/83/2016 RADY GMINY GODZISZÓW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Godziszowie

UCHWAŁA NR XV/83/2016 RADY GMINY GODZISZÓW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Godziszowie UCHWAŁA NR XV/83/2016 RADY GMINY GODZISZÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Godziszowie Na podstawie Art. 18 ust 2 pkt 8 i art..40 ust 1 ustawy z 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 4 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 1572 UCHWAŁA NR XVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Na podstawie art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagroŝonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej Dział Pomocy Środowiskowej Menu Działu: - Klasyfikacja Świadczeń Pomocy Społecznej - Priorytetowe zadania - Działania Wykaz rejonów Pracowników socjalnych - (PDF 93,6 KB) Grafik Pracy Pracowników Socjalnych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Ruda Śląska Tel. 32344323 Fax 41-79 Ruda Śląska Markowej 2/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 października 2015 r. Poz. 3233 UCHWAŁA NR XIII/53/15 RADA MIEJSKA WE WŁODAWIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Lublin, dnia 28 października 2015 r. Poz. 3233 UCHWAŁA NR XIII/53/15 RADA MIEJSKA WE WŁODAWIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 października 2015 r. Poz. 3233 UCHWAŁA NR XIII/53/15 RADA MIEJSKA WE WŁODAWIE z dnia 20 sierpnia 2015 r. Rada Miejska we Włodawie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach: Świadczenia pieniężne: Zasiłek stały Zasiłek okresowy Zasiłek celowy Specjalny zasiłek celowy Zasiłek celowy na

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 3 marca 2016 r.

Olsztyn, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 3 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 marca 2016 r. Poz. 1371 UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo