133 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "133 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LIWOCZ. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/902/12/718] KRS nr 8 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z REJE- STRU PRZEDSIĘBIORCÓW. Poz STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ GOSPEL. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/1180/12/747] KRS nr 11 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZABO- ROWSKA 2. MAŁGORZATA ANNA SEKRETARZ wpisać: 2 1. KŁOSOWSKI 2. MARCIN SEKRETARZ Poz STOWARZYSZENIE MROŻONEJ ŻYWNOŚCI. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/10731/11/82] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. STO- WARZYSZENIE MROŻONEJ ŻYWNOŚCI wpisać: 3. STOWARZYSZENIE MROŻONEJ ŻYWNOŚCI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWA- RZYSZENIA UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE: - PRZY WARTOŚCI ZOBOWIĄZANIA DO PLN - JE- DEN CZŁONEK ZARZĄDU, - PRZY WARTOŚCI ZO- BOWIĄZANIA POWYŻEJ PLN - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. 2. DO SKŁADANIA IN- NYCH OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, A PO- NADTO DYREKTOR BIURA ZARZĄDU JAKO PEŁ- NOMOCNIK W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ ZARZĄD W PISEMNYM PEŁNOMOCNICTWIE, JE- ŻELI ZOSTANIE MU UDZIELONE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BASAŁAJ 2. ADAM MARIUSZ PREZES ZA- RZĄDU 2 1. GROCHULSKI 2. LESZEK TADEUSZ WICEPREZES ZARZĄDU Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA WAL- NEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Z DNIA 7 LISTOPADA 2011 R. W SPRAWIE POSTAWIENIA STOWARZYSZE- NIA W STAN LIKWIDACJI I JEGO ROZWIĄZANIA 3. ŁĄCZNA PRub. Dane likwidatorów 1 1. KOŹMIŃSKI 2. ROBERT MARIUSZ BASAŁAJ 2. ADAM MARIUSZ Rub. 2. Informacja o rozwiązaniu organizacji wpisać: 1. ROZWIĄZANIE o) Fundacje Poz EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/389/12/487] KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Organ sprawujący nadzór wykreślić: 1. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZ- NYCH I ADMINISTRACJI wpisać: 1. MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO Poz FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/2777/12/910] KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: R. ZMIANA W 9 PKT 2 LIT. B Poz FUNDACJA RAK N ROLL - WYGRAJ ŻYCIE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/1123/12/24] KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: ROKU - ZMIENIONO 3 UST. 2 STATUTU FUNDACJI. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru wpisać: 1 1. RADA FUNDACJI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KACZMAREK 2. MONIKA NATALIA Dz. 3. Rub. 4. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego wpisać: Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMA- CYJNEJ, W TYM INTERNETOWEJ BAZY DA- NYCH Z INFORMACJAMI PRZYDATNYMI DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ NOWOTWORO- WĄ I ICH RODZIN; Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE AKCJI SPOŁECZNYCH I EDU- KACYJNYCH, W TYM KAMPANII INFORMACYJ- NYCH I PROFILAKTYCZNYCH; Z ORGA- NIZOWANIE I PROWADZENIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTYCH CHO- ROBĄ NOWOTWOROWĄ; Z PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ OSÓB CHORYCH I ICH RODZIN; Z ORGANIZOWANIE GRUP WSPARCIA DLA OSÓB CHORYCH I ICH RODZIN; Z PRO- MOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWO- DOWEJ OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ NOWO- TWOROWĄ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY; Z ANGAŻOWANIE DO REALIZACJI I PROMOCJI STATUTOWYCH CELÓW FUNDACJI OSÓB ZNANYCH, PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW I ŚRODOWISK TWÓRCZYCH; Z WSPIE- RANIE I ORGANIZOWANIE WOLONTARIATU Poz FUNDACJA VALETUDINARIA. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/723/12/559] KRS nr 12 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. TKACZYK 2. STANISŁAW JANUSZ ) wykreślić: 5. DYREKTOR wpisać: 5. ZASTĘPCA DY- REKTORA wykreślić: 2 1. ĆWIKŁA ŁAKOMSKA 2. HANNA ZASTĘPCA DYREK- TORA wpisać: 3 1. WIŚNIEWSKI 2. ANDRZEJ STA- NISŁAW DYREKTOR Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA FUNDACJI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MACIEJEK 2. ZDZI- SŁAW wpisać: 2 1. SAKSON 2. BO- GUSŁAW Poz FUNDACJA JABŁONOWSKICH. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/26564/11/479] KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica PAŁUCKA nr domu 15 B nr lokalu 10 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica - kod pocztowy - poczta - kraj POLSKA Poz FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU INNOWACYJNYCH TECHNIK W DIAGNOSTYCE I TERAPII ZABIEGOWEJ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/1307/12/188] KRS nr 3 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. Poz FUNDACJA ROZWOJU PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/44670/11/169] KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. FUN- DACJA ROZWOJU PSYCHIATRII I PSYCHOTE- RAPII PRZY II KLINICE PSYCHIATRYCZNEJ WAR- SZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO wpisać: 3. FUNDACJA ROZWOJU PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica KONDRATOWI- CZA nr domu 8 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ZŁOTA nr domu 61 nr lokalu 100 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: ZMIANA 1 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD FUNDACJI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BRYŁA 2. LUDWIK ALEKSANDER WICEPREZES ZARZĄDU FUN- DACJI wpisać: 2 1. STEC SZCZĘSNA 2. BARBARA WICEPREZES Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres 2010 ROK ROK Poz FUNDACJA ŚW. APOSTOŁA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA I ARCHIDIAKONA STEFANA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/15746/11/763] KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: R, DODANO DO ART. 22 PKT 2, A DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO PUNK- TEM 1, USUNIĘTO Z ART. 25 PKT MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz FUNDACJA TWOJE DZIEŁO. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/1333/12/547] KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców Poz CAV AEROSPACE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJO- NOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/16522/11/386] KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz EBROTECH LTD SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POL- SCE. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/21366/11/724] KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA WY- ROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PO- ZOSTAŁYCH TOWARÓW Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB Z PRODUKCJA SZTUCZ- NEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BU- DOWLANYCH Z OBRÓBKA MECHANICZ- NA ELEMENTÓW METALOWYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WY- POSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HY- DRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRO- DUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA OD- PADÓW I ZŁOMU Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TO- WARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Poz YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWI- CACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/1885/12/459] KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres oddziału wykreślić: 2. miejscowość KATOWICE ulica SOBIESKIEGO nr domu 11 kod pocztowy poczta KATOWI- CE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KATOWI- CE ulica TRASA IM.NIKODEMA I JÓZEFA REN- CÓW nr domu 33 nr lokalu - kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POLSKA p) Stowarzyszenia kultury fizycznej Poz KLUB SPORTOWY SPROTAVIA. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/12575/11/910] KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK Dz. 3. Rub. 4. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego wpisać: Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz KLUB SPORTOWY ALPINO KATO- WICE. KRS SĄD REJONOWY KATO- WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/1718/12/314] KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON wpisać: 2. REGON NIP Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres ZA 2007 ROK 1 1. data złożenia okres ZA 2008 ROK 1 1. data złożenia okres ZA 2009 ROK 1 3. ZA 2007 ROK 1 3. ZA 2008 ROK 1 3. ZA 2009 ROK Poz LUDOWY KLUB KAJAKOWY DRZEWICA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/344/12/198] KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON wpisać: 2. REGON NIP Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOSNOWIEC 2. ANDRZEJ JAN SEKRETARZ 2 1. RAMUS 2. JÓZEF CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 3 1. SMOLARSKA 2. MARIA MAŁGORZATA CZŁO- NEK ZARZĄDU 4 1. KRZYŻANOWSKI 2. ANDRZEJ ŁUKASZ CZŁONEK ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMISJA REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SADLIŃSKI 2. MA- REK KOWALSKI 2. KRZYSZ- TOF WALDEMAR SZY- MAŃSKI 2. MIROSŁAW MICHAŁ wpisać: 4 1. KOPCZYŃSKI 2. ANDRZEJ ADAM KOŁOMAŃSKA 2. EDYTA CZARNECKA 2. KATARZYNA BEATA Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz SZKOŁA NARCIARSKA I SUDECKI KLUB SPORTOWY AESCULAP. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/122/12/552] KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON wpisać: 2. REGON NIP Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość JELENIA GÓRA ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 18 kod pocztowy poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość JELENIA GÓRA ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 18 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMI- SJA REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIERZWIŃSKA 2. MAŁ- GORZATA EXNER 2. MAŁGORZA- TA JOLANTA wpisać: 3 1. PIELAS 2. JUSTYNA AGATA OSTROWSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres 2010 ROK ROK p) Związki pracodawców Poz WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PRACO- DAWCÓW. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/722/12/158] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica WIERUSZOWSKA nr domu 16 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica GRUNWALDZKA nr domu 104 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA p) Związki zawodowe Poz ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNI- KÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RZECZPOSPO- LITEJ POLSKIEJ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/22406/11/970] KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres 2003 R data złożenia okres 2004 R data złożenia okres 2005 R data złożenia okres 2006 R data złożenia okres 2007 R data złożenia okres 2008 R data złożenia okres 2009 R data złożenia okres 2010 R R R R R R R R R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 134

3 INDEKS 2MPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/1556/12/594] - s. 77, poz INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/1159/12/393] - s. 77, poz AIR AIRLINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/774/12/565] - s. 77, poz VISIONS SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA [LU.VI NS- -REJ.KRS/17550/11/618] - s. 68, poz GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2388/12/228] - s. 78, poz A- A-TEAM RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/2694/12/248] - s. 78, poz ACCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/506/12/918] - s. 78, poz ACHTAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/1116/12/906] - s. 78, poz ACME PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2955/12/668] - s. 78, poz ADESSO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/845/12/104] - s. 78, poz ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH W GOŁDAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/808/12/23] - s. 78, poz AGROBEX INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/391/12/600] - s. 78, poz AGROCHEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/32455/11/181] - s. 78, poz AGROKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/20564/11/53] - s. 79, poz AIR RES AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/1000/12/78] - s. 79, poz AIR-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/21669/11/230] - s. 80, poz AK TRADING-CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/983/12/687] - s. 80, poz AKM EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS-REJ.KRS/3314/12/448] - s. 75, poz ALAMO WATER POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/2389/12/629] - s. 80, poz ALFA-MED UROLOGIA W. JASKULSKI SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/883/12/586] - s. 29, poz ALMETEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [PO.IX NS- -REJ.KRS/560/12/438] - s. 80, poz ALPENA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/556/12/523] - s. 80, poz ALTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/1074/12/929] - s. 81, poz ALUMINIUM RECYKLING SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/1410/12/803] - s. 35, poz ANALIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1357/12/793] - s. 81, poz ANATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/668/12/747] - s. 81, poz AND TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2386/12/426] - s. 81, poz ANDROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/1837/12/656] - s. 81, poz AP PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/1098/12/175] - s. 37, poz APARTAMENTY LUDWINÓW SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/1365/12/312] - s. 81, poz APC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/290/12/98] - s. 81, poz APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/2356/12/463] - s. 37, poz APTEKA NEMEZIS - SPÓŁKA JAWNA LIDIA LATACZ, GNIEWOMIR LATACZ SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, ARTY- KUŁÓW MEDYCZNYCH, ORTOPEDYCZNYCH,TOA- LETOWYCH I KOSMETYKÓW ORAZ PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH [KR.XII NS-REJ.KRS/14798/11/99] - s. 70, poz APTEKA VITA H. CZAJKOWSKA SPÓŁKA JAWNA [SZ.XIII NS-REJ.KRS/315/12/636] - s. 70, poz ARACENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/17/12/135] - s. 37, poz ARBET DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/1079/12/934] - s. 81, poz ARCHI-MED SOLLERS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/72/12/56] - s. 81, poz ARCHIPELAG.NET SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/1268/12/414] - s. 81, poz ARCONSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/612/12/736] - s. 81, poz ARKA BALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/20570/11/770] - s. 81, poz ARKADA BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/1823/12/731] - s. 81, poz ARKADY INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2001/12/550] - s. 82, poz ARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/2102/12/52] - s. 82, poz AROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W LIKWIDACJI [WR.VI NS-REJ.KRS/26785/11/724] - s. 82, poz ARTEL ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/43762/11/680] - s. 66, poz ASKLEPIOS KARDIOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/925/12/563] - s. 38, poz ASM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2654/12/964] - s. 82, poz ASNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/2490/10/436] - s. 82, poz [BY.XIII NS-REJ.KRS/784/12/886] - s. 82, poz AST - ASSEMBLY SUPPORT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/722/12/158] - s. 82, poz ASTRA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/43009/11/854] - s. 82, poz ASTRO ATELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/2044/12/37] - s. 82, poz ATAC ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/42718/11/410] - s. 38, poz ATTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS- -REJ.KRS/2914/12/983] - s. 82, poz AUDIT AND TAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS- -REJ.KRS/649/12/506] - s. 82, poz AUDITORS DR ŁUKASZ GÓRKA DR MAŁGORZATA SZULC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1219/12/210] - s. 83, poz AURORA KAMIONKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/975/12/168] - s. 83, poz AUTO-MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/816/12/542] - s. 83, poz AUTOSTOPOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3094/12/713] - s. 38, poz AUXILIUM AUDYT BARBARA SZMURŁO, JADWIGA FARON SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KR.XI NS- -REJ.KRS/1722/12/229] - s. 75, poz AYAS PROJEKT - KONSTRUKCJE STALOWE [WA.XIII NS-REJ.KRS/2507/12/461] - s. 83, poz B- BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁAŃCUCIE [RZ.XII NS- -REJ.KRS/443/12/898] - s. 127, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W STASZOWIE [KI.X NS- -REJ.KRS/9325/11/593] - s. 128, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU [BY.XIII NS- -REJ.KRS/777/12/768] - s. 131, poz BANKOWY LEASING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/681/12/582] - s. 83, poz BARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/16659/11/257] - s. 83, poz BARG BETONTECHNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ [WA.XIII NS- -REJ.KRS/2072/12/198] - s. 83, poz BAVARIA EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/854/12/24] - s. 83, poz BAZALT TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1710/12/106] - s. 83, poz BBG STUDIO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/454/12/620] - s. 83, poz BBI CAPITAL NARODOWY FUNDUSZ INWE- STYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/1239/12/852] - s. 124, poz BELL INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/284/12/381] - s. 83, poz BERLIN GROUP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/704/12/318] - s. 84, poz BESKIDZKIE TOWARZYSTWO KAPITAŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA [BB.VIII NS-REJ.KRS/5019/10/286] - s. 124, poz [BB.VIII NS-REJ.KRS/524/12/758] - s. 124, poz BETH TOV INVESTMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/879/12/671] - s. 84, poz BIENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/26574/11/800] - s. 84, poz BIK PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/529/12/763] - s. 39, poz BISON TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2692/12/446] - s. 84, poz BIURO INWESTYCYJNE SDIS SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/2488/12/329] - s. 84, poz BIURO RACHUNKOWE - SOLIDNY KSIĘGOWY. M. STACHARSKA. SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/26275/11/898] - s. 29, poz BIURO RACHUNKOWE JACHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/957/12/328] - s. 84, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 BIURO RACHUNKOWE MARKA MAGDA- LENA MURTAŚ SPÓŁKI JAWNEJ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/1081/12/47] - s. 70, poz BIURO ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI MULTII- NVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/23884/11/211] - s. 84, poz BKM ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/16733/11/310] - s. 84, poz BLUE ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2881/12/926] - s. 84, poz BNS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2344/12/340] - s. 85, poz BOCHNERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/903/12/119] - s. 85, poz BOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/260/12/135] - s. 75, poz BONG CAŁY ŚWIAT KOPERT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/309/12/919] - s. 85, poz BORK-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KA.VIII NS- -REJ.KRS/1771/12/433] - s. 85, poz BRANDTEX RETAIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [LD.XX NS-REJ.KRS/23878/11/494] - s. 85, poz BREWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/708/12/922] - s. 85, poz BRIGHTTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2537/12/424] - s. 40, poz BRIXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/1607/12/491] - s. 85, poz BRYUM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2864/12/487] - s. 85, poz BUDEX - SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/22701/11/268] - s. 70, poz BUDOWLANE BIURO INŻYNIERSKIE ERECTA 2 [WA.XII NS-REJ.KRS/764/12/244] - s. 85, poz BWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [RZ.XII NS- -REJ.KRS/784/12/886] - s. 86, poz C- CALLISTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/2116/12/977] - s. 40, poz CAPTAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3060/12/146] - s. 40, poz CARBOECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/1609/12/293] - s. 86, poz CARPENTER & WOOD SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/37709/11/838] - s. 87, poz CATTLEYA HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3292/12/113] - s. 87, poz CAV AEROSPACE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE [RZ.XII NS-REJ.KRS/16522/11/386] - s. 134, poz CBR SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/653/12/421] - s. 87, poz CELWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [LU.VI NS- -REJ.KRS/1059/12/292] - s. 87, poz CENTRUM DYSTRYBUCJI I ROZWOJU CEDR [GD.VIII NS-REJ.KRS/1411/12/204] - s. 87, poz CENTRUM HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [RZ.XII NS- -REJ.KRS/1058/12/891] - s. 87, poz CENTRUM JORDANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XII NS- -REJ.KRS/787/12/89] - s. 87, poz CENTRUM OPERACYJNE ALTER - CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/2893/12/49] - s.66, poz CENTRUM STOMATOLOGICZNE WITEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/1018/12/607] - s. 87, poz CENTRUM STYLU ITALIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/170/12/355] - s. 87, poz CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/1285/12/853] - s. 87, poz CIEPLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/1951/12/993] - s. 87, poz CIEPŁOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/714/12/639] - s. 87, poz CISZEWSKI FINANCIAL COMMUNICATIONS [WA.XIII NS-REJ.KRS/2852/12/364] - s. 87, poz CISZEWSKI MARKETING SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2850/12/562] - s. 88, poz CISZEWSKI PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/2849/12/850] - s. 88, poz CITY-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1332/12/146] - s. 88, poz CLEAN WORLD ENERGY SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/500/12/512] - s. 88, poz COFFEE ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2711/12/578] - s. 88, poz COMODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/999/12/414] - s. 35, poz COMPARK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/1037/12/848] - s. 124, poz CONTABILITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/102/12/910] - s. 41, poz COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/924/12/162] - s. 88, poz CORNEX LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/1542/12/669] - s. 88, poz CPG INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/1850/12/491] - s. 41, poz CRISTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/19772/11/406] - s. 88, poz CROWN CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS- -REJ.KRS/955/12/526] - s. 42, poz CUDIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/19612/11/379] - s. 89, poz D- DANFOSS SAGINOMIYA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/1587/12/958] - s. 89, poz DARRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/2050/12/754] - s. 42, poz DCD HABITAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/720/12/356] - s. 89, poz DELIKOMAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/8742/11/365] - s. 89, poz DELLINGATE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/3042/12/306] - s. 89, poz DELUXE TRAVEL CLUB SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2820/12/599] - s. 89, poz DERWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/1571/12/231] - s. 89, poz DEVELOPER P.BADZIO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WA.XII NS-REJ.KRS/2593/12/746] - s. 70, poz DISCOVERY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/203/12/412] - s. 89, poz DLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/950/12/521] - s. 89, poz DOBRY AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/945/12/205] - s. 43, poz DOBRY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/693/12/705] - s. 90, poz DOM PLUS D. MAKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/1051/12/84] - s. 70, poz DRUKARNIA BELTRANI SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/1643/12/171] - s. 29, poz DRUKPOL.FLEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/1843/12/373] - s. 77, poz E- E-COMPLIANCE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/202/12/11] - s. 90, poz E-MERCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/1177/12/233] - s. 90, poz E-MPLOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/760/12/640] - s. 90, poz E.K.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/1105/12/184] - s. 90, poz EATON AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/494/12/904] - s. 90, poz EBROTECH LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE [GD.VIII NS- -REJ.KRS/21366/11/724] - s. 134, poz ECOBUD T.JURCZYK, A.WOŁOWICZ SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/990/12/805] - s. 29, poz ECONTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/38267/11/528] - s. 90, poz EGGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/21102/11/992] - s. 90, poz EGO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2880/12/525] - s. 90, poz EICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2703/12/59] - s. 43, poz EITTRADE - EGYPTIAN INTERNATIONAL FOR TRANS- PORT & TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2891/12/247] - s. 90, poz EKA-PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/1815/12/212] - s. 90, poz EKO-REGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/22887/11/343] - s. 90, poz EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/593/12/604] - s. 44, poz EL-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [GD.VIII NS- -REJ.KRS/524/12/758] - s. 75, poz ELCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [OP.VIII NS- -REJ.KRS/1244/12/168] - s. 90, poz ELEKTROWIERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/845/12/104] - s. 91, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 136

5 ELIZAB-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/251/12/215] - s. 91, poz ELMAR TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KI.X NS-REJ.KRS/9279/11/701] - s. 75, poz ELSTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/666/12/945] - s. 44, poz ELTWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/865/12/746] - s. 91, poz EMED T.JAKUBIK, R.MAZUREK SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/622/12/57] - s. 70, poz EMIPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/44459/11/934] - s. 91, poz EMJOT SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA I JACEK PANKOWSCY [KR.XI NS-REJ.KRS/8028/11/422] - s. 71, poz ERGO-MEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/1071/12/726] - s. 91, poz ERTOM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/1986/12/961] - s. 91, poz ESOX PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/1419/12/412] - s. 92, poz ESPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1282/12/650] - s. 92, poz ESTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/1204/12/884] - s. 45, poz EURO-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/1059/12/292] - s. 93, poz EUROCOMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/1744/12/673] - s. 45, poz EUROMONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/1052/12/485] - s. 93, poz EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY [KA.VIII NS- -REJ.KRS/389/12/487] - s. 133, poz EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PASCAL [GD.VIII NS-REJ.KRS/1113/12/703] - s. 93, poz EVOLUTION P. BIALIC I M. PADJAS SPÓŁKA JAW- NA [KR.XI NS-REJ.KRS/1804/12/490] - s. 71, poz F- FABRYKA MASZYN POMECH SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/21448/11/985] - s. 93, poz FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/19741/11/42] - s. 93, poz FALCON LOGISTYKA PALET SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/15252/11/975] - s. 45, poz FAMILY LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/23656/11/848] - s. 93, poz FARMA CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/44132/11/182] - s. 93, poz FARMA WIATROWA KŁĘBY SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3137/12/91] - s. 93, poz FENIX METALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/592/12/203] - s. 94, poz FIORE GERNAND, BIERNACKI I TOMAS SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/424/12/657] - s.71, poz FIRMA HANDLOWA RIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [RZ.XII NS-REJ.KRS/812/12/938] - s. 75, poz FIRMA HANDLOWA SAWEX SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/2363/12/581] - s. 94, poz FIRMA HANDLOWA STAŚ MARKET RAFAŁ STE- FAŃSKI, MAŁGORZATA BEDNARZ SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/25504/11/482] - s. 71, poz FIRMA HANDLOWA KOLANKO SPÓŁKA JAWNA MAREK PAPIERSKI JANUSZ SKAWIŃSKI [GD.VIII NS- -REJ.KRS/1453/12/290] - s. 71, poz FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DAWID JOLANTA MOŁOŃ SPÓŁKA JAWNA [TO.VII NS- -REJ.KRS/401/12/812] - s. 71, poz FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAGNUM SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/464/12/941] - s. 94, poz FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MERKURY MERKURY MARKET SPÓŁKA KOMANDYTOWA [RZ.XII NS-REJ.KRS/581/12/481] - s. 75, poz FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ŻABOKLICKI SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/1351/12/387] - s. 71, poz FIRMA MOTORYZACYJNA LIGĘZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/872/12/864] - s. 94, poz FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA M & A MA- TEUSZ MICHNIK, ADAM MICHNIK SPÓŁKA JAWNA [BB.VIII NS-REJ.KRS/441/12/96] - s. 71, poz FIRMA REMONTOWO - BUDOWLANA BET - MUR [KR.XII NS-REJ.KRS/15054/11/575] - s. 95, poz FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA WELAR W LIKWIDACJI [GD.VIII NS-REJ.KRS/22015/11/486] - s. 95, poz FRANKONIA EUROBAU BUWOG BIELNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2665/12/686] - s. 95, poz FRASZKA EDUKACYJNA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/13371/11/175] - s. 95, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/2605/12/760] - s. 95, poz FREE KIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WR.VI NS- -REJ.KRS/1038/12/249] - s. 32, poz FREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/2619/12/685] - s. 46, poz FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ [WA.XII NS-REJ.KRS/2777/12/910] - s. 133, poz FUNDACJA RAK N ROLL - WYGRAJ ŻYCIE [WA.XIII NS-REJ.KRS/1123/12/24] - s. 133, poz FUNDACJA VALETUDINARIA [BY.XIII NS- -REJ.KRS/723/12/559] - s. 133, poz FUNDACJA JABŁONOWSKICH [WR.VI NS- -REJ.KRS/26564/11/479] - s. 133, poz FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU INNOWACYJ- NYCH TECHNIK W DIAGNOSTYCE I TERAPII ZABIE- GOWEJ [KR.XI NS-REJ.KRS/1307/12/188] - s. 133, poz FUNDACJA ROZWOJU PSYCHIATRII I PSYCHO- TERAPII [WA.XIII NS-REJ.KRS/44670/11/169] - s. 133, poz FUNDACJA ŚW. APOSTOŁA PIERWSZEGO MĘ- CZENNIKA I ARCHIDIAKONA STEFANA [WR.IX NS- -REJ.KRS/15746/11/763] - s. 133, poz FUNDACJA TWOJE DZIEŁO [KA.VIII NS- -REJ.KRS/1333/12/547] - s. 134, poz FUNDUSZ HOTELE 01 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/2834/12/524] - s. 95, poz FUNDUSZ UZDROWISKA 01 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/2888/12/733] - s. 77, poz G- G-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/904/12/520] - s. 95, poz GARETTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/2500/12/654] - s. 47, poz GAWOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WR.IX NS- -REJ.KRS/608/12/821] - s. 95, poz GENERAL PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA [LD.XX NS-REJ.KRS/22990/11/958] - s. 77, poz GEODIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1734/12/352] - s. 95, poz GKKFORYNSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3261/12/749] - s. 96, poz GLOBAL CONNECT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/581/12/481] - s. 96, poz GLOBO OFFICE CENTER SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/1849/12/779] - s. 96, poz GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOP- SKA [LD.XX NS-REJ.KRS/211/12/931] - s. 131, poz GOAHEAD SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/1771/12/433] - s. 96, poz GOLDAP 2007 MANAGEMENT GMBH EW GOŁDAP SPÓŁKA KOMANDYTOWA [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/218/12/738] - s. 76, poz GOOD FOOD SPÓŁKA AKCYJNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/32796/11/169] - s. 124, poz GOSPODARSTWO RYBACKIE W CHARZYKOWYCH [GD.VIII NS-REJ.KRS/96/12/302] - s. 96, poz GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS-REJ.KRS/485/12/984] - s. 124, poz GP-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/1642/12/770] - s. 96, poz GPD HAŁASA SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/1598/12/680] - s. 30, poz GRABOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/1123/12/24] - s. 96, poz GRAFEN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/27588/11/796] - s. 47, poz GRANO SPÓŁKA AKYCJNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/1521/12/626] - s. 66, poz GRAS SAVOYE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3057/12/632] - s. 96, poz GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/1799/12/283] - s. 96, poz GREEN TREE DEVELOPMENT - J. CHROL, D.SO- BÓTKA, M. GRZEJSZCZAK SPÓŁKA JAWNA W LI- KWIDACJI [WA.XIII NS-REJ.KRS/2589/12/831] - s. 71, poz GREINPLAST PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/1074/12/929] - s. 32, poz GRIST 99 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/1454/12/691] - s. 96, poz GRODZISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA [LD.XX NS-REJ.KRS/1209/12/889] - s. 33, poz GRUPA ALBATROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/1009/12/687] - s. 97, poz GRUPA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/3096/12/515] - s. 97, poz GUK EHRET PROCESSING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/1308/12/589] - s. 48, poz H- HALA TARGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [RZ.XII NS- -REJ.KRS/1004/12/682] - s. 97, poz HANDLO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.VI NS-REJ.KRS/1008/12/286] - s. 48, poz HANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/807/12/622] - s. 97, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 HATROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1789/12/962] - s. 97, poz HAVANA TRAVEL SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/41527/11/57] - s. 97, poz HBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/1302/12/183] - s. 76, poz HERZOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/1251/12/286] - s. 98, poz HIB BAU-MONTAGEGESELLSCHAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/711/12/436] - s. 98, poz HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/42845/11/271] - s. 98, poz HOSTELE WIELKOPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/2032/12/914] - s. 98, poz HOTELE OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/640/12/897] - s. 98, poz HUNTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/847/12/906] - s. 98, poz HUTH & GADDUM GUSS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS- -REJ.KRS/449/12/304] - s. 98, poz HUTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH REMBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/704/12/318] - s. 48, poz HVAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/1082/12/448] - s. 98, poz I- ICENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3266/12/754] - s. 98, poz IDEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/6735/11/105] - s. 98, poz IMMOBILIEN WARKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/3060/12/146] - s. 49, poz IMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/82/12/377] - s. 98, poz IN4MATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/3045/12/509] - s. 98, poz INDOR OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/1006/12/484] - s. 98, poz INDUSTRY HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GL.X NS- -REJ.KRS/1135/12/147] - s. 99, poz INFINITY FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1305/12/386] - s. 49, poz INFO-INTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/1221/12/323] - s. 49, poz INKASO & REGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GD.VIII NS- -REJ.KRS/1315/12/707] - s. 99, poz INMEDICINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/1448/12/974] - s. 50, poz INOX-PLUS SASADEUSZ & BORYS SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/1065/12/9] - s. 71, poz INSTYTUT PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAW- CZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [LU.VI NS-REJ.KRS/1196/12/474] - s. 99, poz INTELLIGENT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/2746/12/546] - s. 124, poz INTER FREIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/22115/11/587] - s. 99, poz INTERACTIVE PLATFORMS 5 CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2706/12/262] - s. 99, poz INTEROPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/33316/11/268] - s. 99, poz INTRASOFT-TSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2041/12/834] - s. 99, poz INVEST 7 TDJ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/1401/12/883] - s. 77, poz INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2670/12/2] - s. 99, poz INWESTYCJE WIELKOPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/1978/12/442] - s. 99, poz INWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/645/12/902] - s. 100, poz IT KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/1000/12/78] - s. 101, poz ITCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/3157/12/733] - s. 50, poz ITVENT SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/2838/12/128] - s. 124, poz J- J.B.S. GLOBAL BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/1840/12/170] - s. 51, poz J.M.B. BARYŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/2874/12/808] - s. 76, poz JAKUBOWSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [WA.XIV NS-REJ.KRS/1937/12/757] - s. 71, poz JALVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/1169/12/714] - s. 101, poz JATEX FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/1617/12/812] - s. 101, poz JDS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS-REJ.KRS/1164/12/709] - s. 76, poz JENTZSCH POLSKA HOLZ - GLAS - METALLTECHNIK [PO.VIII NS-REJ.KRS/1971/12/635] - s. 101, poz JK1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/1560/12/509] - s. 101, poz JOLIE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/1921/12/30] - s. 101, poz JP PROMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/1215/12/606] - s. 76, poz K- KAFUE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2951/12/64] - s. 101, poz KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW CON- SULTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/977/12/970] - s. 101, poz KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA TOWAREK I TOMASZ KOTUSZEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA [WA.XIII NS-REJ.KRS/2851/12/963] - s. 74, poz KANDA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3041/12/905] - s. 102, poz KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/1577/12/637] - s. 124, poz KCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/862/12/543] - s. 102, poz KING-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.VI NS-REJ.KRS/16798/11/241] - s. 102, poz KINKEL SPÓŁKA AKCYJNA [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/203/12/412] - s. 124, poz KKG IMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3204/12/26] - s. 102, poz KLIMOR SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VIII NS- -REJ.KRS/1302/12/183] - s. 67, poz KLUB SPORTOWY SPROTAVIA [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/12575/11/910] - s. 134, poz KLUB SPORTOWY ALPINO KATOWICE [KA.VIII NS- -REJ.KRS/1718/12/314] - s. 134, poz KOSHER FOODS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WA.XII NS- -REJ.KRS/2732/12/621] - s. 124, poz KREIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/1809/12/495] - s. 102, poz KRUSZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA [LU.VI NS- -REJ.KRS/1159/12/393] - s. 124, poz KSM-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/1003/12/281] - s. 103, poz KUPMY.TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/938/12/87] - s. 103, poz L- LE H-H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/1733/12/951] - s. 103, poz LEKARZ-PSYCHIATRA, PSYCHOLOG, PIELĘGNIAR- KA M.WIELORAŃSKA, M.WÓJCIK, A.WIĘCŁAW SPÓŁ- KA PARTNERSKA [WA.XIV NS-REJ.KRS/1882/12/256] - s. 32, poz LEXBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1885/12/459] - s. 103, poz LONGBRIDGE 200 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/42416/11/305] - s. 103, poz LOOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/1150/12/784] - s. 104, poz LP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/419/12/341] - s. 104, poz LUBATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/960/12/842] - s. 104, poz LUDOWY KLUB KAJAKOWY DRZEWICA [LD.XX NS- -REJ.KRS/344/12/198] - s. 134, poz LUX.OR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/23012/11/354] - s. 104, poz M- M-CITY RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/841/12/500] - s. 105, poz MACRONEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/2404/12/157] - s. 105, poz MADISON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2638/12/926] - s. 105, poz MAILING SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2569/12/189] - s. 105, poz MAJPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/955/12/526] - s. 105, poz MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA SPÓŁKA AKCYJNA [RZ.XII NS-REJ.KRS/14915/11/530] - s. 124, poz MALARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/1145/12/468] - s. 51, poz MAŁAPANEW MASZYNY I KONSTRUKCJE [OP.VIII NS-REJ.KRS/1063/12/207] - s. 105, poz MARIN S CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS-REJ.KRS/2784/12/28] - s. 76, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 138

7 MASTER PLUS PLAST SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2172/12/299] - s. 105, poz MAXUSS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1718/12/314] - s. 105, poz MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTO- WYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3077/12/274] - s. 105, poz MEDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/48/12/499] - s. 105, poz MEDIA KNOW HOW GROUP SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/47/12/98] - s. 105, poz MEDICSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/1013/12/602] - s. 51, poz MEDYCYNA I FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/44139/11/989] - s. 105, poz MELIORACJA-OŁOWNIK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/912/12/39] - s. 105, poz MFW GRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3101/12/722] - s. 52, poz MFW NEPTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3099/12/718] - s. 52, poz MGDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/793/12/806] - s. 106, poz MIASTECZKO MULTIMEDIALNE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/769/12/249] - s. 106, poz MICHELIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [OL.VIII NS- -REJ.KRS/784/12/886] - s. 125, poz MIDDLE.PL BREKIESZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAW- NA [WA.XIII NS-REJ.KRS/252/12/616] - s. 71, poz MIEJSKI KLUB SPORTOWY JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA [RZ.XII NS-REJ.KRS/192/12/799] - s. 125, poz MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/105/12/113] - s. 106, poz MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/43168/11/480] - s. 125, poz MIKS-FIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WR.IX NS-REJ.KRS/864/12/345] - s. 107, poz MILO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS-REJ.KRS/28/12/857] - s. 107, poz MIROTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/499/12/909] - s. 107, poz MISIARZ, KACPRZYŃSKI, DMOWSKI WYSPA KONESERA SPÓŁKA JAWNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/43405/11/654] - s. 71, poz MM COLLECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/291/12/499] - s. 108, poz MOBERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2856/12/968] - s. 108, poz MOBILUS MOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/32998/11/173] - s. 108, poz [PO.VIII NS-REJ.KRS/33001/11/639] - s. 108, poz MOSTOSTAL RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA [RZ.XII NS-REJ.KRS/912/12/39] - s. 125, poz MRESOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3161/12/648] - s. 52, poz MTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/1314/12/306] - s. 108, poz MULTIAP A. LESZCZYŃSKA A. KOCZOROWSKI SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/859/12/29] - s. 71, poz MULTICONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/1007/12/885] - s. 108, poz MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/2087/12/524] - s. 76, poz N- NAFTIMEX - J. TRYBUS I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/1107/12/986] - s. 72, poz NETORIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/3058/12/33] - s. 108, poz NEXTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2679/12/611] - s. 109, poz NIRO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/17/12/135] - s. 53, poz NOA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/3217/12/550] - s. 53, poz NORDEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3272/12/471] - s. 109, poz NOTE COMPONENTS GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GD.VII NS-REJ.KRS/921/12/959] - s. 109, poz NOVARENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/597/12/208] - s. 109, poz NOVIAN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/2845/12/246] - s. 125, poz NOVIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/2844/12/845] - s. 125, poz O- OBSŁUGA DYSTRYBUCJI I BAZY DANYCH ODBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3098/12/317] - s. 109, poz OCADO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/716/12/441] - s. 109, poz ODEJEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/1179/12/35] - s. 110, poz ODLEWNIA ŻELIWA J.TERLECKI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/7314/11/729] - s. 76, poz ODOSS ODYNIEC OSSOWSKI SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/733/12/880] - s. 72, poz OFFICE DEPOT POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/45377/11/744] - s. 110, poz OILUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2673/12/205] - s. 53, poz OLIMPIA 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3384/12/695] - s. 110, poz OLMONT INVESTMENS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2767/12/589] - s. 110, poz [WA.XIII NS-REJ.KRS/2769/12/391] - s. 110, poz OLVIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/980/12/484] - s. 54, poz OMEGA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/3161/12/648] - s. 110, poz OMEGGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3172/12/370] - s. 110, poz OMNIS ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/393/12/402] - s. 110, poz ONE WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1370/12/628] - s. 55, poz ONLINE AD NETWORK SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2571/12/302] - s. 110, poz OPERATOR ARP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2617/12/883] - s. 110, poz OPIEKUN BARBARA PODGÓRNA, KRZYSZ- TOF MIEDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS- -REJ.KRS/453/12/219] - s. 30, poz OPTIMUM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/881/12/784] - s. 110, poz OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/1140/12/463] - s. 111, poz ORIKON MACIEJ DYKA SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS-REJ.KRS/29/12/258] - s. 72, poz ORLEN OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/2072/12/198] - s. 111, poz ORUGA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3002/12/22] - s. 56, poz OVERCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/1257/12/692] - s. 111, poz P- PACK CEMENT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK- CYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE EKSPORT - IMPORT BARTUŚ PIOTR. POLAK DOROTA SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS-REJ.KRS/811/12/537] - s. 72, poz PALARNIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3326/12/571] - s. 56, poz PANACEUM HALINA RÓŻALSKA LECH RÓŻALSKI SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/1869/12/421] - s. 72, poz PARTNER IN PET FOOD POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/1711/12/507] - s. 67, poz PASCAL GRUPA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XII NS- -REJ.KRS/2598/12/751] - s. 111, poz PENTAD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/2628/12/605] - s. 125, poz PENTOR RESEARCH INTERNATIONAL POZNAŃ [PO.VIII NS-REJ.KRS/392/12/1] - s. 111, poz PGE ELEKTROCIEPŁOWNIA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA [RZ.XII NS-REJ.KRS/17600/11/114] - s. 125, poz PKN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1875/12/138] - s. 57, poz PLASTWAG SPÓŁKA AKCYJNA [RZ.XII NS- -REJ.KRS/17383/11/582] - s. 125, poz PLATINUM SEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3081/12/189] - s. 111, poz PLAYMAKERS SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/820/12/457] - s. 125, poz POD PLATANEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/1996/12/282] - s. 57, poz PODKARPACKA CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWA- RZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/1016/12/805] - s. 111, poz POLFUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/834/12/382] - s. 111, poz POLIART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1717/12/913] - s. 111, poz POLISH HUNTING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/1161/12/506] - s. 111, poz POLOMARKET-DETAL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/571/12/160] - s. 111, poz POLREF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/1448/12/974] - s. 112, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 POLSKA SIMATRA SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/13917/11/261] - s. 57, poz POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE-PÓŁNOC SPÓŁKA AKCYJNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/563/12/641] - s. 125, poz POLSO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/2001/12/550] - s. 112, poz PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VII NS-REJ.KRS/192/12/799] - s. 125, poz POŚREDNICTWO FINANSOWE RUCIŃSKI &RUCIŃSKI [KR.XI NS-REJ.KRS/26704/11/755] - s. 112, poz PRESENT - SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/2033/12/315] - s. 125, poz PRINTPACK POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/437/12/181] - s. 112, poz PRO-GAZ ADAM MAJEK,MICHAŁ MAJEK SPÓŁKA JAWNA [LU.VI NS-REJ.KRS/837/12/585] - s. 72, poz PROAD FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/2304/12/56] - s. 57, poz PROFIT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2798/12/953] - s. 112, poz PROGRAM JUVENTA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/1866/12/218] - s. 112, poz PROGRESS XVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/868/12/949] - s. 112, poz PROMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2655/12/365] - s. 113, poz PRONTO MODA M2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/1908/12/195] - s. 58, poz PROSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/99/12/505] - s. 113, poz PRZEDSIĘBIORSTWO CENTRALA NASIENNA W LIKWIDACJI [LD.XX NS-REJ.KRS/551/12/518] - s. 113, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/1288/12/56] - s. 113, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMY- SŁOWEGO BUDOSTAL-3 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [KR.XI NS- -REJ.KRS/1212/12/403] - s. 125, poz PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE I OCZYSZCZANIA [LU.VI NS-REJ.KRS/862/12/543] - s. 113, poz PRZEDSIĘBIORSTWO EPRON SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/614/12/538] - s. 113, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE MILEROL SPÓŁKA JAWNA M.OLESZEK A.OLESZEK [LU.VI NS-REJ.KRS/1097/12/774] - s. 72, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE QUATTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/1104/12/783] - s. 113, poz PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE EKO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/23695/11/731] - s. 113, poz PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA BSB BABICZ, SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA [ZG.VIII NS-REJ.KRS/859/12/29] - s. 73, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMO- CHODOWEJ SPÓŁKA Z O.O. [WA.XIV NS- -REJ.KRS/2373/12/902] - s. 113, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBU- SOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/929/12/167] - s. 113, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USŁUGOWE W - D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/1107/12/986] - s. 113, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/864/12/345] - s. 126, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/1070/12/325] - s. 114, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁU- GOWE FARMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/884/12/987] - s. 114, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BIEGŁYCH EKSPERT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [OL.VIII NS- -REJ.KRS/533/12/678] - s. 114, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE MIREX K. I H. MIREK SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS- -REJ.KRS/1103/12/382] - s. 73, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE INNOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2932/12/823] - s. 114, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ALKON [ZG.VIII NS-REJ.KRS/13559/11/943] - s. 114, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ASTRIN [BY.XIII NS-REJ.KRS/599/12/10] - s. 114, poz PSWM WIELKOPOLSKA 2 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/691/12/903] - s. 114, poz Q- QFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/523/12/357] - s. 114, poz QUBUS HOTEL - WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/1717/12/913] - s. 114, poz R- RADAMIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/1072/12/127] - s. 114, poz RAJKO SPÓŁKA JAWNA EWA KOSICKA I KAZI- MIERZ RAJEWSKI [PO.IX NS-REJ.KRS/1387/12/756] - s. 30, poz REC - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/2442/12/639] - s. 114, poz REED IN PARTNERSHIP POLAND SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/41976/11/665] - s. 114, poz REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HAN- DLOWA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W GRODZI- SKU MAZOWIECKIM W LIKWIDACJI [WA.XIV NS- -REJ.KRS/1551/12/589] - s. 131, poz REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE [LD.XX NS-REJ.KRS/23855/11/649] - s. 131, poz RELAX WIND PARK II SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3208/12/630] - s. 115, poz RENAULT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3013/12/744] - s. 115, poz REPROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/1002/12/880] - s. 58, poz RESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/1/12/408] - s. 115, poz RHB13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/16745/11/433] - s. 116, poz RIKO&TRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [WR.IX NS-REJ.KRS/764/12/244] - s. 116, poz ROAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GD.VIII NS- -REJ.KRS/1470/12/729] - s. 116, poz ROCCAMARE JAN ROLNIK, TADEUSZ SZROMEK, WITOLD KOPEĆ SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/91/12/297] - s. 73, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŁUBNIANY [OP.VIII NS-REJ.KRS/1199/12/677] - s. 68, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA PRZYSIEKA W LIKWIDACJI [PO.IX NS-REJ.KRS/20558/11/336] - s. 131, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BO- RZĘCICZKACH [PO.IX NS-REJ.KRS/1143/12/666] - s. 131, poz RONSON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - DESTINY 2011 SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS-REJ.KRS/2368/12/586] - s. 76, poz RUNICOM CORPORATE FINANCE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/2835/12/925] - s. 58, poz S- SAICOM MATUSZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [LD.XX NS-REJ.KRS/22695/11/660] - s. 73, poz SALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/15457/11/182] - s. 116, poz SANATORIUM GRACJA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/32/12/772] - s. 116, poz SANATORIUM UZDROWISKOWE ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [TO.VII NS-REJ.KRS/511/12/234] - s. 33, poz SCANPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/963/12/45] - s. 116, poz SCRAP-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/432/12/176] - s. 116, poz SECUS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/86/12/981] - s. 126, poz SERON KOŁODZIEJCZYK SPÓŁKA JAWNA [RZ.XII NS-REJ.KRS/108/12/316] - s. 30, poz SIMPLY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/587/12/887] - s. 59, poz SINOVEL WIND GROUP (POLAND) CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/42988/11/859] - s. 59, poz SIRIUS PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/2841/12/642] - s. 126, poz SKALNIK MARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/446/12/101] - s. 116, poz SKAMEX SPÓŁKA AKCYJNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/1506/11/986] - s. 126, poz SKYDAS - PRZEGLĄDY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2330/12/415] - s. 60, poz SKYLINE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/218/12/738] - s. 116, poz SOLARIS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/412/12/534] - s. 116, poz SOLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2696/12/50] - s. 62, poz SOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2876/12/610] - s. 116, poz SOLUTIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2822/12/401] - s. 116, poz SOLVEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/1541/12/268] - s. 62, poz SONDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/489/12/588] - s. 117, poz SOTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/1459/12/696] - s. 117, poz SPEC SERWIS K.CZERWIK, J.KOŁODZIEJ SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS-REJ.KRS/628/12/463] - s. 31, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 140

9 SPED GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚĆIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/8672/11/227] - s. 117, poz SPÓŁDZIELNIA FENIKS W LIKWIDACJI [WA.XII NS-REJ.KRS/2764/12/386] - s. 131, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO- MIESZKANIOWA STOLICA [WA.XII NS-REJ.KRS/1949/12/880] - s. 131, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA BRATNIAK [WA.XII NS-REJ.KRS/34718/11/545] - s. 131, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM I [WA.XII NS-REJ.KRS/3052/12/627] - s. 131, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA TĘCZA [KO.IX NS-REJ.KRS/74/12/858] - s. 131, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA [KA.VIII NS-REJ.KRS/20724/11/971] - s. 132, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JEZIERZYCACH W LIKWIDACJI [GD.VIII NS-REJ.KRS/7317/11/932] - s. 132, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻNINIE [BY.XIII NS-REJ.KRS/735/12/682] - s. 132, poz SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BIAŁEJ PODLA- SKIEJ [LU.VI NS-REJ.KRS/1017/12/206] - s. 132, poz SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW BESKIDY [RZ.XII NS- -REJ.KRS/256/12/220] - s. 68, poz SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA CHRO- MEX ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ [WR.IX NS- -REJ.KRS/706/12/120] - s. 132, poz SPÓŁKA LEKARSKA SKARBOWA S. KRAWIEC I PARTNERZY [ZG.VIII NS-REJ.KRS/1191/12/469] - s. 74, poz STATOIL POLAND SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3264/12/952] - s. 117, poz STATOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/3265/12/353] - s. 117, poz STIMO NIEDZIELSKI SPÓŁKA JAWNA [RZ.XII NS- -REJ.KRS/1005/12/83] - s. 73, poz STOK POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/407/12/218] - s. 62, poz STOWARZYSZENIE AMATORSKIEJ SIECI KOMPU- TEROWEJ HIGH [GL.X NS-REJ.KRS/13962/11/861] - s. 132, poz [GL.X NS-REJ.KRS/13963/11/262] - s. 132, poz STOWARZYSZENIE EWANGELIZACJI PRZEZ MEDIA LIST [KR.XI NS-REJ.KRS/1661/12/11] - s. 132, poz STOWARZYSZENIE HANDLOWCÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO ALEKSANDROWSKA [LD.XX NS- -REJ.KRS/22311/11/185] - s. 69, poz STOWARZYSZENIE KOMITET ORGANIZA- CYJNY CSIO SOPOT W LIKWIDACJI [GD.VIII NS- -REJ.KRS/638/12/784] - s. 132, poz STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LIWOCZ [RZ.XII NS-REJ.KRS/902/12/718] - s. 133, poz STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHRZE- ŚCIJAŃSKIEJ GOSPEL [GD.VII NS-REJ.KRS/1180/12/747] - s. 133, poz STOWARZYSZENIE MROŻONEJ ŻYWNOŚCI [BY.XIII NS-REJ.KRS/10731/11/82] - s. 133, poz STOWARZYSZENIE PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZ- NYCH [WA.XIII NS-REJ.KRS/37530/11/990] - s. 69, poz STUDIO CTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/809/12/424] - s. 117, poz STUDIO FILMOWE N SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/21362/11/120] - s. 118, poz STUDIO INŻYNIERSKIE MKM SPÓŁKA JAWNA M. KRAWCZYK, K. STRZEŻYK, M. HAJOST [KR.XII NS- -REJ.KRS/363/12/439] - s. 74, poz SUNFEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2729/12/107] - s. 118, poz SUPER-MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GD.VIII NS- -REJ.KRS/21589/11/771] - s. 118, poz SYSTEMY POMIAROWE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/1506/12/989] - s. 62, poz SZAMPAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/624/12/859] - s. 118, poz SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOW- LANYCH ODRABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/733/12/880] - s. 118, poz SZKOŁA NARCIARSKA I SUDECKI KLUB SPORTOWY AESCULAP [WR.IX NS-REJ.KRS/122/12/552] - s. 134, poz Ś- ŚPIOCHOWO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/105/12/113] - s. 63, poz ŚWIAT ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA [TO.VII NS- -REJ.KRS/456/12/422] - s. 126, poz T- TAMPA REX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS- -REJ.KRS/295/12/103] - s. 33, poz TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/1581/12/552] - s. 126, poz TECHNOKONTAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/677/12/667] - s. 118, poz TELEFONIA DIALOG SPÓŁKA AKCYJNA [WR.VI NS- -REJ.KRS/1478/12/937] - s. 126, poz TELEFONY PODLASKIE SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/1631/12/48] - s. 126, poz TELEPORTFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2100/12/250] - s. 118, poz THOMAS G.M.H.B. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ B. CZOGAŁA SPÓŁKA JAWNA [WA.XII NS-REJ.KRS/38540/11/382] - s. 74, poz THT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/66/12/339] - s. 119, poz TIS ENGEENERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/29120/11/400] - s. 63, poz TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/23190/11/221] - s. 119, poz TOMKOL KOŁODZIEJ IWSPÓLNICY -SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS-REJ.KRS/573/12/962] - s. 31, poz TOWARY TRADYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/948/12/408] - s. 63, poz TOWARZYSTWO HANDLOWE SILAND SPÓŁKA JAWNA MAKSYMILIAN KALISZ, ANDRZEJ MATU- SZEK [KA.VIII NS-REJ.KRS/1405/12/487] - s. 74, poz TOWSTON ACCOUNTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2831/12/321] - s. 119, poz TRACK TEC SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/3048/12/712] - s. 126, poz TRANSFORMATION R.BERNAT I J.JESION SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/2895/12/851] - s. 74, poz TRANSIMPEX - GELNER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/1190/12/68] - s. 74, poz TRANSRMF-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/254/12/418] - s. 119, poz TREFL SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VIII NS- -REJ.KRS/1325/12/28] - s. 126, poz TREFL TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/1477/12/536] - s. 119, poz TRELLEBORG INDUSTRIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/857/12/227] - s. 120, poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (12) SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/2820/12/599] - s. 76, poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (13) SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/2821/12/0] - s. 77, poz TRINITY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/1120/12/821] - s. 120, poz TYGODNIK POWSZECHNY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/1749/12/678] - s. 120, poz U- UPDATE CRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2865/12/888] - s. 121, poz USŁUGI RACHUNKOWO - KSIĘGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/1121/12/222] - s. 121, poz USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA UNIWERSUM [WA.XII NS-REJ.KRS/2672/12/804] - s. 132, poz V- VAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/2678/12/210] - s. 121, poz VECTOR SYNERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/34084/11/481] - s. 121, poz VELVOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/15946/11/965] - s. 64, poz VENTURION PROPERTY FUND SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/2829/12/208] - s. 126, poz VENTURION TECHNOLOGY FUND SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/2830/12/920] - s. 127, poz VIALDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2552/12/61] - s. 121, poz VT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/20545/11/812] - s. 121, poz W- WADOTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/142/12/194] - s. 121, poz WALMOT SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XII NS- -REJ.KRS/623/12/458] - s. 127, poz WANLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/2109/12/859] - s. 122, poz WANTULE - PENSJONAT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [KR.XII NS-REJ.KRS/14874/11/954] - s. 77, poz WARS GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/2058/12/962] - s. 122, poz WARSAW PLAZA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI [WA.XII NS-REJ.KRS/43620/11/493] - s. 122, poz WATTS INDUSTRIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/2890/12/846] - s. 122, poz WBD INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/1075/12/330] - s. 122, poz WEKTOR INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/1067/12/811] - s. 122, poz WERNON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS- -REJ.KRS/1648/12/176] - s. 65, poz WEXPOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/47/12/98] - s. 122, poz WHEELMAX M. BIRNBAUM, A. MATYJA SPÓŁKA JAWNA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/134/12/675] - s. 74, poz WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW [PO.VIII NS-REJ.KRS/722/12/158] - s. 134, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLO- WO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/1432/12/247] - s. 122, poz WIETPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [RZ.XII NS- -REJ.KRS/841/12/500] - s. 77, poz WITEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/1570/12/830] - s. 122, poz WOD-KAN LUBACZÓW SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/1001/12/479] - s. 122, poz WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH [PO.VIII NS-REJ.KRS/385/12/883] - s. 123, poz WOSKAR Z. WOŚ, J. WOŚ, I. JANULEWICZ SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/551/12/518] - s. 74, poz WTR COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/1363/12/510] - s. 65, poz WWT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/20711/11/447] - s. 123, poz WYDAWNICTWO AUTOGIEŁDA MAŁOPOLSKA [KR.XI NS-REJ.KRS/1823/12/731] - s. 123, poz WYDAWNICTWO ZWIERCIADŁO SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/2675/12/7] - s. 123, poz X- X WOMAN SPÓŁKA AKCYJNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/2187/12/625] - s. 127, poz Y- YAGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2758/12/669] - s.123, poz YAMAZAKI MAZAK CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE [KA.VIII NS-REJ.KRS/1885/12/459] - s. 134, poz YETICO SPÓŁKA AKCYJNA [OL.VIII NS- -REJ.KRS/1053/12/886] - s. 127, poz YOUR SOCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/2681/12/724] - s. 65, poz Z- ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAROCI- NIE [PO.IX NS-REJ.KRS/815/12/141] - s. 123, poz ZAKŁAD POMIARÓW I USŁUG ELEKTRYCZ- NYCH ELEKTROMECHANIKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI [GD.VIII NS-REJ.KRS/1303/12/584] - s. 123, poz ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/977/12/970] - s. 123, poz ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/231/12/573] - s. 127, poz ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA [LU.VI NS-REJ.KRS/1049/12/971] - s. 127, poz ZAKŁADY CHEMICZNE UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY [PO.VIII NS-REJ.KRS/998/12/13] - s. 132, poz ZAKŁADY MECHANICZNE BUMAR-ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS-REJ.KRS/1063/12/207] - s. 127, poz ZEUS VITAA ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS- -REJ.KRS/303/12/513] - s. 123, poz ZIELONOGÓRSKA INTEGRACYJNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA [ZG.VIII NS-REJ.KRS/914/12/841] - s. 132, poz ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ [LD.XX NS-REJ.KRS/22406/11/970] - s. 134, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 142

11 Informacje ogólne Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń, którego wydawanie należy do zakresu zadań Ministra Sprawiedliwości, na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 z późn. zm.). W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej, ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych i Kodeks postępowania cywilnego oraz inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie ogłasza się obwieszczeń ogłaszanych w Monitorze Polskim B. Wydawca Monitora Sądowego i Gospodarczego nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i obwieszczeń. Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. Sądy rejonowe, w których znajdują się Punkty Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego są zobowiązane udostępniać nieodpłatnie przeglądanie Monitora Sądowego i Gospodarczego. Monitor ukazuje się codziennie od poniedziałku do piątku. Dzień wydania Monitora Sądowego i Gospodarczego jest dniem ogłoszenia.

12 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Warszawa, ul. Czerniakowska 100 Sekretariat: tel ; faks Stanowisko Pracy ds. Kolportażu i Archiwum: tel ; ; faks Stanowisko Pracy ds. Analiz i Rachunków: tel ; ; faks Centrum Informacyjne MSiG: tel Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego: tel Wydział Nadzoru Merytorycznego: tel ; ; faks Naczelnik Wydziału Redakcji: tel ; faks Wydział Redakcji: tel ; ; Naczelnik Wydziału Redakcji Technicznej: tel ; faks Wydział Redakcji Technicznej: tel ; Stanowisko Pracy ds. Nadzoru tel ; nad Siecią Komputerową: Druk: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza ul. Wierzbięcice 35, Poznań, tel.: (61) ; faks: (61)

13

14 Cena brutto: 31,32 zł (w tym 8% VAT) wersja papierowa 14,76 zł (w tym 23% VAT) wersja elektroniczna i Centrum Informacyjne Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego udziela informacji o: trybie publikacji ogłoszeń i obwieszczeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne ustawy, o dacie i numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zostało opublikowane ogłoszenie, wysokości opłaty za ogłoszenie/obwieszczenie, trybie składania zamówień na egzemplarze Monitora, cenach za aktualne i archiwalne egzemplarze Monitora, warunkach sprzedaży i wysyłki Monitora Sądowego i Gospodarczego. Kontakt: Centrum Informacyjne Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego ul. Czerniakowska Warszawa tel.: ISSN X

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:35:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:35:58 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2016 godz. 08:35:58 Numer KRS: 0000210955 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2015 godz. 11:34:54 Numer KRS: 0000454474

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2015 godz. 11:34:54 Numer KRS: 0000454474 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2015 godz. 11:34:54 Numer KRS: 0000454474 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:00 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2016 godz. 10:45:00 Numer KRS: 0000258599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:39:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:39:12 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2016 godz. 18:39:12 Numer KRS: 0000508774 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:54:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:54:27 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 02:54:27 Numer KRS: 0000018353 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:05:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:05:10 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2016 godz. 09:05:10 Numer KRS: 0000421335 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:05:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:05:32 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.08.2016 godz. 09:05:32 Numer KRS: 0000154675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:20 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.01.2017 godz. 13:56:20 Numer KRS: 0000298838 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:22:48 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:22:48 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2016 godz. 01:22:48 Numer KRS: 0000101854 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 00:49:34 Numer KRS: 0000080289

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 00:49:34 Numer KRS: 0000080289 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2016 godz. 00:49:34 Numer KRS: 0000080289 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:25:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:25:21 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:25:21 Numer KRS: 0000227503 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2015 godz. 09:43:35 Numer KRS: 0000017786

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.08.2015 godz. 09:43:35 Numer KRS: 0000017786 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.08.2015 godz. 09:43:35 Numer KRS: 0000017786 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:45:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:45:45 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 15:45:45 Numer KRS: 0000418609 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 19:53:03 Numer KRS: 0000147874

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 19:53:03 Numer KRS: 0000147874 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.09.2015 godz. 19:53:03 Numer KRS: 0000147874 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSiG 232/2007 (2829) poz. 14863 Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. Spółki akcyjne Poz.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2015 godz. 19:23:42 Numer KRS: 0000125975

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2015 godz. 19:23:42 Numer KRS: 0000125975 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2015 godz. 19:23:42 Numer KRS: 0000125975 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.01.2013 godz. 08:43:27 Numer KRS: 0000046960

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.01.2013 godz. 08:43:27 Numer KRS: 0000046960 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.01.2013 godz. 08:43:27 Numer KRS: 0000046960 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:32:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:32:53 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2016 godz. 07:32:53 Numer KRS: 0000104167 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:50:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:50:21 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2016 godz. 09:50:21 Numer KRS: 0000118142 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:39:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:39:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.10.2016 godz. 09:39:46 Numer KRS: 0000004714 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2014 godz. 13:01:56 Numer KRS: 0000279157

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2014 godz. 13:01:56 Numer KRS: 0000279157 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2014 godz. 13:01:56 Numer KRS: 0000279157 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:08:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:08:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.09.2016 godz. 12:08:23 Numer KRS: 0000545343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 01:19:10 Numer KRS: 0000508778

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 01:19:10 Numer KRS: 0000508778 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 01:19:10 Numer KRS: 0000508778 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2014 godz. 11:50:10 Numer KRS: 0000033611

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2014 godz. 11:50:10 Numer KRS: 0000033611 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2014 godz. 11:50:10 Numer KRS: 0000033611 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:40:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:40:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.11.2016 godz. 01:40:22 Numer KRS: 0000218559 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.04.2015 godz. 10:12:54 Numer KRS: 0000154675

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.04.2015 godz. 10:12:54 Numer KRS: 0000154675 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.04.2015 godz. 10:12:54 Numer KRS: 0000154675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.01.2015 godz. 15:16:57 Numer KRS: 0000333174

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.01.2015 godz. 15:16:57 Numer KRS: 0000333174 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2015 godz. 15:16:57 Numer KRS: 0000333174 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 12:16:58 Numer KRS: 0000164675

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 12:16:58 Numer KRS: 0000164675 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.07.2014 godz. 12:16:58 Numer KRS: 0000164675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 10:02:03 Numer KRS: 0000201987

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 10:02:03 Numer KRS: 0000201987 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2016 godz. 10:02:03 Numer KRS: 0000201987 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:38:56 Numer KRS: 0000191699

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:38:56 Numer KRS: 0000191699 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:38:56 Numer KRS: 0000191699 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:00:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:00:23 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.09.2012 godz. 10:00:23 Numer KRS: 0000090245 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:55:06 Numer KRS: 0000146151

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:55:06 Numer KRS: 0000146151 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.07.2014 godz. 18:55:06 Numer KRS: 0000146151 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:44:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:44:04 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2016 godz. 10:44:04 Numer KRS: 0000208802 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.01.2013 godz. 06:13:11 Numer KRS: 0000041976

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.01.2013 godz. 06:13:11 Numer KRS: 0000041976 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.01.2013 godz. 06:13:11 Numer KRS: 0000041976 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:32:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:32:11 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2017 godz. 03:32:11 Numer KRS: 0000010442 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:34:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:34:02 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.07.2016 godz. 10:34:02 Numer KRS: 0000288954 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2014 godz. 11:28:58 Numer KRS: 0000493118

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2014 godz. 11:28:58 Numer KRS: 0000493118 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2014 godz. 11:28:58 Numer KRS: 0000493118 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:36 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2016 godz. 18:19:36 Numer KRS: 0000328975 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:26:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:26:09 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2016 godz. 06:26:09 Numer KRS: 0000180988 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:55:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:55:53 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2016 godz. 01:55:53 Numer KRS: 0000036370 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:02:59 Numer KRS: 0000423218

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:02:59 Numer KRS: 0000423218 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:02:59 Numer KRS: 0000423218 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2014 godz. 14:53:33 Numer KRS: 0000354013

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2014 godz. 14:53:33 Numer KRS: 0000354013 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.06.2014 godz. 14:53:33 Numer KRS: 0000354013 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:35:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:35:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:35:35 Numer KRS: 0000095965 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 11:39:27 Numer KRS: 0000510965

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 11:39:27 Numer KRS: 0000510965 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2015 godz. 11:39:27 Numer KRS: 0000510965 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:18:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:18:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.07.2014 godz. 02:18:18 Numer KRS: 0000099192 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:52:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:52:47 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.07.2016 godz. 15:52:47 Numer KRS: 0000428873 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.04.2013 godz. 10:41:02 Numer KRS: 0000265321

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.04.2013 godz. 10:41:02 Numer KRS: 0000265321 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.04.2013 godz. 10:41:02 Numer KRS: 0000265321 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.07.2014 godz. 15:24:40 Numer KRS: 0000209976

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.07.2014 godz. 15:24:40 Numer KRS: 0000209976 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.07.2014 godz. 15:24:40 Numer KRS: 0000209976 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.10.2014 godz. 09:31:34 Numer KRS: 0000111768

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.10.2014 godz. 09:31:34 Numer KRS: 0000111768 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2014 godz. 09:31:34 Numer KRS: 0000111768 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.04.2015 godz. 08:36:24 Numer KRS: 0000288954

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.04.2015 godz. 08:36:24 Numer KRS: 0000288954 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.04.2015 godz. 08:36:24 Numer KRS: 0000288954 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:51:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:51:09 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.06.2016 godz. 15:51:09 Numer KRS: 0000033192 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:44:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:44:01 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 13:44:01 Numer KRS: 0000473873 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 09:14:57 Numer KRS: 0000472089

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 09:14:57 Numer KRS: 0000472089 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2014 godz. 09:14:57 Numer KRS: 0000472089 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2014 godz. 17:57:45 Numer KRS: 0000118507

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2014 godz. 17:57:45 Numer KRS: 0000118507 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2014 godz. 17:57:45 Numer KRS: 0000118507 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.02.2015 godz. 11:50:34 Numer KRS: 0000149282

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.02.2015 godz. 11:50:34 Numer KRS: 0000149282 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.02.2015 godz. 11:50:34 Numer KRS: 0000149282 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.03.2016 godz. 09:05:09 Numer KRS: 0000595825

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.03.2016 godz. 09:05:09 Numer KRS: 0000595825 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.03.2016 godz. 09:05:09 Numer KRS: 0000595825 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:27:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:27:35 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2016 godz. 10:27:35 Numer KRS: 0000453206 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.05.2014 godz. 12:47:18 Numer KRS: 0000075028

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.05.2014 godz. 12:47:18 Numer KRS: 0000075028 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.05.2014 godz. 12:47:18 Numer KRS: 0000075028 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:32:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:32:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 17:32:26 Numer KRS: 0000306129 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:17:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:17:43 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.12.2016 godz. 13:17:43 Numer KRS: 0000053716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2014 godz. 12:11:56 Numer KRS: 0000221210

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2014 godz. 12:11:56 Numer KRS: 0000221210 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.10.2014 godz. 12:11:56 Numer KRS: 0000221210 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:03:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:03:49 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 07:03:49 Numer KRS: 0000435198 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 16:54:10 Numer KRS: 0000043842

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 16:54:10 Numer KRS: 0000043842 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2015 godz. 16:54:10 Numer KRS: 0000043842 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:05:07 Numer KRS: 0000423218

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:05:07 Numer KRS: 0000423218 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:05:07 Numer KRS: 0000423218 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:06:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:06:02 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.12.2013 godz. 10:06:02 Numer KRS: 0000378711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.08.2012 godz. 20:38:35 Numer KRS: 0000428089

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.08.2012 godz. 20:38:35 Numer KRS: 0000428089 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.08.2012 godz. 20:38:35 Numer KRS: 0000428089 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:28:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:28:45 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2015 godz. 09:28:45 Numer KRS: 0000100720 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2015 godz. 14:40:05 Numer KRS: 0000057736

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2015 godz. 14:40:05 Numer KRS: 0000057736 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2015 godz. 14:40:05 Numer KRS: 0000057736 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 12:22:46 Numer KRS: 0000100892

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 12:22:46 Numer KRS: 0000100892 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.04.2016 godz. 12:22:46 Numer KRS: 0000100892 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:18:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:18:18 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.03.2016 godz. 09:18:18 Numer KRS: 0000287505 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2012 godz. 11:00:57 Numer KRS: 0000179713

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2012 godz. 11:00:57 Numer KRS: 0000179713 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2012 godz. 11:00:57 Numer KRS: 0000179713 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 16:04:23 Numer KRS: 0000518435 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:42:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:42:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.05.2016 godz. 12:42:03 Numer KRS: 0000139493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:33:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:33:49 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.03.2015 godz. 11:33:49 Numer KRS: 0000400317 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:35:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:35:46 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.08.2016 godz. 09:35:46 Numer KRS: 0000410460 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:52:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:52:38 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.11.2015 godz. 10:52:38 Numer KRS: 0000284645 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:29:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:29:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 05:29:29 Numer KRS: 0000136134 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo