3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu"

Transkrypt

1 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b ę d z ie się, p o d o b n ie ja k i ro k u u b ie g ły m B a l G a z e ty J a - «>cińskiej. W cz asie b a lu z o s ta n ą głoszone w y n ik i p le b is c y tó w n a -aj p o p u la rn ie jsz e g o s p o rto w c a " tr e n e r a Z iem i J a ro c iń s k ie j. Im - te z a o d b ę d z ie się w r e s ta u ra c ji fb. R e d a k c ja z a p e w n ia s z e re g atik cji, w ty m tra d y c y jn ie a u k c ję statn iego ro c z n ik a g a z e ty. B ile ty ' c e n ie 600 ty s. zł o d p a ry m o ż n a szcze naby ć w B iurze O głoszeń. araczewo 5a zasługi lla gminy ^ Podczas u r o c z y s te j c z ę śc i o s ta t- iej W 1992 r. s e s ji R a d y G m in y Fi J a r a c z e w ie s ie d m iu m ie s z k a ń - >j >m gm in y w rę c z o n e z o s ta ły O d- ys. ia k i z a Z a s łu g i d la G m in y J a r a - trs ;ewo* S p o śró d c z ło n k ó w R a d y izflaczenia o trz y m a li: S ta n is ła w a%vlak z J a ra c z e w a, E u g e n iu s z 3loW czyk z P a n ie n k i, B ro n is ła w aczrn are^ z R u s k a i S ta n is ła w. idrzejak z N o sk o w a. O d zn acz e- aifli uhonorow ano rów n ież Ro- * aitf S k rz y p c z a k a z P a n ie n k i, irriunda p a to k ę i k s. T a d e u s z a e! s ia k ie g o 2 G ó ry. )dznaki p rz y z n a w a n e s ą n a i j ( niosek Z a rz ą d u G m in y. O d połoy 1" r. w y ró ż n io n o n im i doą chczas 56 osób. (jk) ie i,jafo prosi >odroczenie i aj-ocińska F a b r y k a O b r a b ia - k ^ s ^ P U a d o Z a r z ą d u M ie jsegi>w Jarocinie o o d ro c z e n ie to^re ^ w ó c h l a t p ła tn o ś c i z ty - - łtfp a ^ku o d n ie r u c h o m o ś c i. af g o d n ie z w c z e ś n ie j u zy s- a in)'1^ ^Z esu n ięciem płatn ości 11 lcjgt u rniał0 zapłacić do połow y ni u(jiua u bieg}ego r o k u 828 m in zł ir >iei ^. C2:iiy ch należności. G m i- n'e d af^. ty ch Pieniędzyj^jski zgodzi się n a od- & atn o śc i za 1993 r. je śli D r/ Ureg u iu je za leg ło ści z poz e ^ 1^ r k u do 15 s ty c z n ia. p o w zak ład nie spe - i t* yrn g u Z a rz ą d z a m ie rz a /S p rg a n u za ło życiels- ; 0 s ^ b io r s tw a - M in iste r- v / Zemy słu. (jk ) Czytaj - str. 5 Ś p ie w a jm y ra z e m Jarociński O środek K ultury zaprasza do udziału w II Młodzieżowym Przeglądzie Piosenki Śpiew ajm y razem JAROCIN 93. W Przeglądzie może brać udział każdy kto ukończył 15 rok życia i nie przekroczył trzydziestu lat. U czestnik w ykonuje dw ie piosenki dow olnych kom pozytorów w dow olnym języku. Mile w idziane kom pozycje własne. U czestnik może akom paniow ać sobie sam lub skorzystać z sekcji akom paniującej JO K. Jarociński O środek K ultu ry udostępni w szelkiej pomocy repertuarow ej i instruktażow ej. P rzegląd odbędzie się 27 i 28 lutego 1993r. w JOK. T erm in zgłoszeń upływ a z dniem 30 stycznia 1993r. Na zwycięzców czekają nagrody. W Jarocińskim Ośrodku K ultury można jeszcze nabyć bilety na rew ię na lodzie HOLIDAY ON ICE. Pokaz odbędzie się w poznańskiej Arenie. Podatkowa sesja W c z w a rte k 21 s ty c z n ia w G m in n y m O ś ro d k u K u ltu r y o d b ę d z ie się X X II s e s ja R a d y G m in y w N o w y m M ieście. G łó w n y m te m a te m o b ra d b ę d z ie u s ta le n ie w y so k o ści p o d a tk u od n ie ru c h o m o ś c i i ś r o d k ó w tra n s p o rto w y c h. R a d n i z a jm ą się ta k ż e n o w ą c e n ą wro d y i c z y n sz a m i za lo k a le i g r u n ty d z ie rż a w io n e p rz e z g m in ę. R o z p a trz o n y z o s ta n ie ró w n ie ż w n io s e k G S -u o z a m ia n ę g r u n tó w z g m in ą, (rk ) Powiat jarociński unikanie problemu W o jew o d a p o z n a ń s k i W łodzim ie rz Ł ę c k i p o w ie d z ia ł G azecie W ie lk o p o lsk ie j z 8 s ty c z n ia b r., że w e d łu g ró ż n y c h k o n c e p c ji w p o z n a ń s k im m a b y ć od 7 d o 9 p o w ia tó w. Ic h s ie d z ib y p o w in n y z n a le ź ć się w S z a m o tu ła c h, O b o rn ik a c h, G n ie ź n ie, P o z n a n iu, W rześn i, Ś r e m ie, Ś ro d z ie, G ro d z is k u i N o w y m T o m y ślu. W o jew o d a z a z n a c z y ł, że w y p o w ia d a się ja k o k ra jo z n a w c a i re g io n a lista. W e d łu g J a n u s z a J a r o s a - d z ie n n ik a r z a G a z e ty W y b o rczej m ie s z kająceg o w O strow ie W lkp. - w w o je w ó d z tw ie k a lis k im o d ś ro d k o w e tę s k n o ty p rz e ja w ia ją d w a z d a w n y c h p o w ia tó w : S y c ó w n ie u k r y w a sw o ic h s y m p a tii d o W ro c ław skiego, a W ieruszów do w ojew ó d z tw a łó d z k ieg o. O d sp o tka n ia w ojew odów z p rem ier H a n n ą Suchocką (6 stycznia br.) spraw ę pow ro tu do p o w ia tó w tra ktu je się ja k o p rzesą d zo n ą. B yć m oże w ojew odzie W ł.łęckiem u n iew yg o d n ie jest m ów ić o p rzynależności do woj. poznańskiego pow iatu jarocińskiego. N aw et gdy w ypow ia d a się ja k o kra jo zn a w - ca i regionalista. N atom ia st od d z ie n n ik a r za G a zety W yborczej m ieszkającego w O strow ie m o żn a oczekiw ać, że z n a opinię w iększości m ieszkańców Ziem i Jarocińskiej. P rzem ilcza n ie jej nikom u nie pomoże. M ieszkańcom Z iem i Jarociń skiej n a le ży się nie tylko p e łn o p ra w n y u d z ia ł w obiegu in fo rm a cji zw ią za n e j z pow iatyzacją. N a le ży się im p rzed e w szy stk im o d p o w ied ź n a p y ta n ie czy zespół rzą d o w y, p la n u ją c p o d zia ł k ra ju n a p o w ia ty dopuszcza m ożliw ość korekty dotychczasow ych granic w ojew ództw. C iążenie Jarocina, Żerkow a, Ja ra czew a i K o tlin a do p o zn a ń s kiego nie jest bow iem dobrze w idziane w K aliszu. Pojaw ia ją się n a w et głosy, że niektóre decyzje n ieko rzystn e d la g m in z w ią z a n y c h z J a rocinem podejm ow ane sq. w edług z a s a d y - przecież oni nas nie chcą. Zw olenn ik o m rzetelnej d ysku sji n a d a l w ięc grozi p rzeb u d zenie się z ręką w nocniku... B o g d a n U d z ik

2 G.J. 2 INFORMACJE N r 2 (120) 15 stycznia 1993 ^ Dyżury aptek Do 17 stycznia (włącznie) dyżur nocny w godz pełni aptek a Flos Rosae (Jarocin, ul. Wrocławska 9, tel ). Od 18 do 24.1 w nocy dyżurow ać będzie apteka "C onvallaria" (Jarocin, ul. Wolności 7, tel ). A pteka dyżurująca jest również czynna w sobotę od 8.00 do i w niedzielę w godz URODZENIA M onika Bachórz D orota Staniew ska D om inika K asprzak M ateusz F erdynand Wojciech B artkow iak K rystian Rydian Szym on Naw rocki K inga Kupaj Em ilia Bartkow iak P aula Walczak D om inika K arcz Ł ukasz Świderski M ilena Wesołek K arolina Roszak K laudia M atuszew ska Tom asz U rbaniak Ew a G iernacka M onika K ołaczkowska A nna Bogusz A gata D udek A neta Leśniew icz D om inika G ancarz Adam Klimczak ŚLUBY 16 stycznia Tom asz Sobczak (Jarocin) - Alina Szeller (Jarocin) Jarosław Sobczak (Jarocin) - M ałgorzata Gauza (Jarocin) R obert M roźny (Gorzów) - R enata Obecna (Jarocin) G rzegorz Płóciennik (Świebodzin) - K atarzyna G łodek (Witaszyce) M arian K ościelny (Jarocin) - Teresa Mąka (Lisew) Błażej Łuczak (Aleksandrów ) - K atarzyna Kozłowska (Poznań) ZGONY Katarzyna Dominik (Golina) Joanna Kramarczyk (Jarocin) A gnieszka Chm ielew ska (Jarocin) Antoni Marciszak (Potarzyca) Jan Borkiewicz 1.64 (Mieszków) Franciszek Antczak (Cząszczew) Pelagia Kmieć (Łuszczanów) H elena Roszyk (Osiek) Pelagia Genderka (Chocicza) Weronika Głowacka (Chocicza) Marian Kościelny (Kolniczki) Ignacy Regulski (A leksandrów ) M aria Paw lak (Zalesie) Bolesław Kosmalski (Cerekw ica Stara) M arianna A ndrzejew ska (Rusko) Franciszek Skowron (Wola Książęca) Rodzinom zm arłych składam y w yrazy w spółczucia Bez pracy W ciągu pierwszego tygodnia nowego roku w Rejonowym Biurze P racy w J a rocinie zarejestrow ało się 177 now ych bezrobotnych. 18 osób podjęło pracę, 17 zarejestrow anych nie posiadających prawa do zasiłku skreślono z listy. Od piątku (8.1) liczba bezrobotnych w zrosła do 4802 osób, tydzień w cześniej było Wśród rejestrujących się dom inow ały zwolnione opiekunki PCK, byli pracownicy spółki wodnej z Gostynia, stołówki Jarocińskiej F abryki Mebli oraz daw nego kombinatu PGR w Raszewach. "Jarom a" ciągle poszukuje specjalistów z wyższym wykształceniem technicznym i ekonomicznym. Szkoła Podstaw ow a w K om orzu chce zatrudnić nauczycielkę nauczania początkow e go. (rj) Kotlin P aczki z PK PS-u J ak co roku na G w iazdkę Zarząd G m inny Polskiego K om itetu Pom ocy Społecznej w K otlinie zorganizow ał zbiórkę słodyczy i owoców dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu gminy. Z darów uzyskanych od zakładów pracy i osób pryw atnych udało się przygotować 60 świątecznych paczek. PK PS-ow i pomogli: P aw eł Świerblew ski, Czesław K asołka, Edw ard D ekert, Małgorzata Stróżyńska, Weronika K w iatkow ska, K rzysztof Kaźmierczak z K otlina, U rszula W yrwas z Tw ardow a, ZPOW K otlin, RSP "K otlin, Interkotlin, GS w K otlinie i SKR w K otlinie. Przy odbiorze paczek rodzice obdarow anych dzieci mogli rów nież w ybrać dla całej rodziny odzież przysłaną z Zarządu Wojewódzkiego PKPS. (rk) WOLNE SOBOTY 93 Od 1 stycznia 1993 r. weszło zarządzenie m inistra pracy ustalające term iny dodatkow ych dni w olnych od pracy. Wolne soboty w ypadają 2, 9, 23, 30 stycznia, 6, 20, 27 lutego, 6, 13, 20 m arca, 3,10, 24 kw ietnia, 8,15,29 m ąja, 5,19,26 czerw ca, 3,10, 24,31 lipca, 7,14, 21 sierpnia, 4, 11, 25 w rześnia, 2, 9, 23, 30 października, 6,20,27 listopada, 4,18 grudnia. Przeprowadzka redakcji In fo rm u je m y N a s z y c h cz y te ln ik ó w, iż r e d a k c ja G.J. z o s ta ła p rz e n ie s io n a z u licy W ęglo w ej n a u l. S z u b ia n k i 21 (b u d y n e k S p ó łd z ie ln i I n w a lidów ). B iu ro O g ło sz e ń n a d a l b ędzie m ieścić się w R atuszu. S e r d e c z n e p o d z i ę k o w a n i e W s z y s tk i m, k t ó r z y b r a l i u d z i a ł w o s t a t n i m p o ż e g n a n i u Ś. p. Franciszki Stachowiak s k ła d a rodzina Z Jarocina ^ W ojew oda k alisk i zam ierza przekazać gm inie w odociągi znajdują c e się obecnie w zarządzie W ojew ódzkiego Z a k ład u U sług W odnych. Zarząd M iejski postanow ił, że przejmie wodociągi jeśli w ojew oda przek aże m in zł n a p o p raw ien ie ich stan u, w y k o n an a zostanie inw e n ta ry zacja sieci i stu d n i, a ujęcia w ody posiadać będą aktualne św iadectw a sanepid -u. N ajw iększe rozbieżności dotyczą kw estii in w en taryzacji. N a p o czątk u lu teg o n a te m a t w odociągów m a odbyć się sp o tk an ie w ładz Jarocina z wojewodą. UWAGA KOMBATANCI Zarząd K oła Zw iązku K om batantów R P i b. W ięźniów P o lity czn y c h w Jarocinie uprzejm ie prosi członków i podopiecznych o dostarczenie 3 s z tu k zdjęć osobistych, p o trz e b nych do now ych legitym acji zw iązk ow ych. K ażd e zdjęcie m usi b y ć n a odw rocie o p isan e Im ię i nazw isk o oraz n r ew idencyjny w g legitym a cji, w te rm in ie do 29 sty cz n ia br. Zdjęcia należy dostarczać do S ekretariatu Koła od 18 stycznia w godz o raz S p ra w a p iln a i w ażna. W ycieczki em erytów K om isja do sp raw k u ltu ry i o rg an i zacji w olnego czasu (rekreacji) przy m iejsko-gm innym zarządzie Polskiego Zw iązku Em erytów, Rencistów i Inw alid ó w w J a ro c in ie opraco w ała p la n p ra c y n a ro k b ieżący. M. in. zaplanow ano szereg jednodniow ych w ycieczek au to k a ro w y c h po najciekaw szych zakątkach W ielkop olski, p o n ad to k ilk a trw ający ch d łużej - po te re n ie całego k ra ju. Im p rezy te b ęd ą o rg an izo w a n e przy p om ocy jaro ciń sk ieg o P T T K, a szczegółow e inform acje m ożna u zy sk ać w B iu rze O ddziału (ul. K ościuszki 15a), u w szystkich przew odn iczących k ó ł o raz u członków k o m isji. N a o k res zim ow ych ferii kom isja proponuje w szystkim wzięcie udziału w au to k aro w e j w ycieczce B abci z w nukam i do Poznania (zw iedzan ie P alm iarn i), U zarzew a (M uzeum Ł ow iectw a) i S zren iaw y (M uzeum Wsi). W ycieczki te są ogólnodostępne, a szczegółow ych in fo rm acji udziela i zgłoszenia (zapisy) p rz y jm uje się w B iurze PZERiI codziennie w godz (w e w to rk i i piątki w godz ). * P o o p raco w an iu p rzez W ydział G osp o d ark i K o m u n aln ej U M ig p la nu prac w zakresie utrzym ania ziele n i w 1993 r., ogłoszony zostanie p rz e ta rg n a w y k o n y w a n ie tych usług. Zajm ujące się obecnie gm inn ą zielenią przed sięb io rstw o Ron na G auzy w ystąpiło z proś o 50-procentow ą p odw yżkę cen v konyw anych przez siebie prac. ^ W edług w stępnych szacunków chody w łasne gm iny w 1993 r. osiągi m ają kw otę 63 m ld zł. Przedstawić wcześniej prow izorium w ydatków m knęło się sum ą 78 m ld zł. * W p ią te k (18.1) o godz. 11 w R atu sz u rozpocznie się spotkał w sp ra w ie w odociągow ania i kana zacji W itaszyc. M a ono n a celu wy ś n ien ie w szystk ich nieporozum i p o w stały ch w okół w odociągow al W itaszyc, k tó re dopro w ad ziły do J działów w śród m ieszkańców W s p o tk a n iu uczestniczyć przedstaw icie le sp ó łk i w odno-śd kow ej i społecznego k o m ite tu b u i w y z W itaszyc o raz w ładze gmil P ro w a d z e n ia m ediacji pom iędzy J m ite te m a s p ó łk ą podjął się rad B ogdan U dzik z Jaro cin a, (rj) SPOTKANIE N O W O R O C Z N I Koło Pom ocy Dzieciom o Niepetf Spraw ności Ruchow ej zaprasza w si stkich rodziców i dzieci zrzeszonj* w kole na spotkanie now oroczne, d będzie się ono 20 stycznia br. o gol w sali nr 6 Jarocińskiego Ośrod, K ultury. Koło przekazuje serdec^ podziękow anie P P "Jarom a" za pif kazania n a konto koła kw oty 5 min W Potarzycy zabawa W D om u W iejskim w Potarzycy! stycznia o godz rozpocznie * j zabawa, którą organizuje samor)* \ w iejski. A trakcją zabaw y m a być Ą \ spół "X -RAY" z K ępna, w któr<f składzie je st 5 w okalistów. B ilet \._ pu kosztuje zł. M ożna go ku, w kasie na m iejscu. D ochód z żaba* $ przeznaczony będzie na utrzym ać? domu wiejskiego, (rbp) UNIKATOWA MONETA Do redakcji nadszedł list jarocini^ : na, członka Polskiego Towarzyst^ 1 N um izm atycznego, mieszkając^ I obecnie w O strowie Wlkp. Dowiedź i się on, iż Jarocin posiada pryw at m onetę zastępczą (przedstaw iona1,1 reprodukcji). Za pośrednictw em zety" prosi osoby posiadające infonf1 cje lub przedstaw ione m onety o listi/ ny kontakt. A dres: A ndrzej Kubie* O strów W lkp., ul. Kom uny P a ry s i 4c/5. J.r.cl. Aw. N*pl»yWczterechwfcnach: W. /LECIRJEWSKtyBRAUEREJ/. Rw. TSCJilN, Liczba10, przyobrzeiuobwódki poniżej PF, przyobrałoobwfidk, zębata. BKAUtKiU/ Cynkniklowany, 21,8mn.\ Jarocina(prywatna). ^

3 ' fr 2(120) 15 sty cz n ia 1993 INFORMACJE Sygnały od czytelników D ro d z y C zy teln icy! R u b ry k a L isty o d C z y te ln ik ó w u k a z u je sie w g a z e c ie n ie re g u la rn ie. P r a g n ie m y p o m a g a ć W a m w s p r a w a c h w y m a g a ją c y c h w ła ś n ie w e d łu g W as in te rw e n c ji. N ie w y s ta rc z y je d n a k, że p o m y ś lic ie so b ie to je s t n ie d o b r e, że p o w ie c ie do z n a jo m e g o tu ta j ta k źle się d zieje, a g a z e ta o ty m n ic n ie p is z e. N ie s te ty m y te g o n ie sły szy m y. M u sicie się z d o b y ć n a coś w ięcej. P is z c ie d o n a s o n u rtu ją c y c h W as p r o b le m a c h i o ty m, ż e z a leży W am n a ic h ro z w ią z a n iu. P o s ta r a m y się w y d ru k o w a ć (ch o ćb y w s k ró c ie ) w sz y stk ie listy, k tó re do n a s n a d e jd ą. P o n a d to b e d z ie m y sie s ta r a ć o u z y s k a n ie k o n k r e t n y c h o d p o w ie d z i i w y ja ś n ie ń n a W asze s y g n a ły, p is a ć o n ic h.(re d.) Zapraszam do przejścia G d y k o ń c z o n o h is to ry c z n e p rz e jś c ie p o d to ra m i p rz y A L.N iepodległości zacierałam ręce z ra d o ści - z d ą ży li. Z d ą ży li, z a n im m o je d zieci d o ro sły. M y śla ła m, że b ę d ą m ia ły b e z p ie c z n e p rz e jś c ie w d ro d z e d o sz k o ły. O w sze m - cz a sam i. N a jp ie rw b y ła o g ro m n a k a łu ż a n a c a łą s z e ro k o ś ć tu n e lu, u tr z y m u ją c a się p rz e z w ie le d n i po k a ż d y m d e sz c z u i b ło to s p ły w a ją ce z g o ły c h n ie z a ro ś n ię ty c h s k a rp. T e ra z k a łu ż y ju ż n ie m a - ja k o ś u d a ło się z lik w id o w a ć tę z d u m ie w a ją c ą p o m y łk ę w w y k o n a n iu k a n a liz a c ji (c ie k a w e ile to k o s z to w a ło, k to z a to z a p ła c ił i czy k to ś p o n ió s ł z te g o ty tu łu k o n s e k w e n cje). W a n d a lo m z n u d z iło się ju ż tłu c z e n ie la m p. S ą z a to k o le jn e p rz y je m n o ś c i z w ią z a n e z u ż y t k o w a n ie m p rz e jś c ia (u ż y w a n ie ta k c y w iliz o w a n e j n a z w y d la o k re ś le n ia te j o b rz y d liw e j n o ry zos ta ło p r z y ję te d la u p ro s z c z e n ia ). N a le ż y d o n ic h fa k t, że o ś w ie tle n ie w łą c z a się ta m i w y łą c z a w te d y, g d y m a to m ie js c e n a u lic a c h m ia s ta. K to ś n ie p o m y ś la ł, że g d y n a d w o rz e je s t szaro, to w tu n e lu n ic n ie w id ać. D z ie je się to d o k ła d n ie w cz asie, k ie d y d zie c i i te m a łe i te w ię k s z e id ą d o szk o ły, czyli w te d y, g d y p o w in n y m ie ć z a p e w n io n ą b e z p ie c z n ą d ro g ę. D zie ci się p o p ro s tu b o ją. K a ż d y, n a w e t o so b a d o ro s ła o trz ą ś n ie się z o b rz y d z e n ie m p o p o k o n a n iu tu n e lu, ty m b a rd z ie j, że k ilk a k a p ią c y c h k ro p li b r u d n e j w o d y s p ły w a ć b ę d z ie po n o sie lu b c z y sty m d o te j p o ry ja s n y m płaszczu. A te raz m uszę sob ie pofo lg o w ać! T o p rz e jś c ie ob rzydliw e i jeszcze raz ob rzy d liw e. W k o n k u rs ie n a c z a rn ą w iz y tó w k ę J a ro c in a p rz y z n a ję m u 1 m ie js c e ( p ro s z ę o g ło ście ta k i p le b is c y t w ś ró d c z y te ln ik ó w w a szej g azety ). M ie s z k a n k a O s.k o p e r n ik a V n ie j bilardow y P o o l B ila rd o ra z G a z e ta ^ fo c iń s k a o rg a n iz ją p ie rw s z y i J a ro c in ie tu rn ie j w p o o l bi- R o z p o c z n ie s ię o n n a 25 vj'cznia 1993 r. w K lu b ie P o o l j ^ r d (u l. W ro c ła w sk a 92). T e r- z g ło sz eń u p ły w a z d n ie m 23 ę ^ z n ia (so b o ta) 1993 r. (u w łaśj^ ela w K lu b ie ). W p iso w e n a ca ły b ę d z ie w y n o sić ró w n o w a r- p ię c iu g ie r (u is z c z a n e w tr a k - ^ tu rn ie ju ). T u rn ie j b ę d z ie roz- ( ^ a n y s y s te m e m p u c h a ro w y m żegry w a ją c y o d p a d a ) d o d w ó c h ąj& ranych p artii. W yłoniona zoł z i e w te n sp o só b ó s e m k a n a j ę t y c h z a w o d n ik ó w, m ię d z y J f y m i r o z e g ra się w ła ś c iw y fi- O ró w n ie ż s y s te m e m p u c h a ro - L K a ż d y z u c z e s tn ik ó w fin a łu w a lc z y ł o n a g ro d y p ie n ię ż - h,.1rz ec zo w e o łą c z n e j w a r to ś c i "»aa 5 m in zł. ^łka siatkowa q*uu 19 g r u d n ia 92 r. w S y co - k. d b y ły się X II M is trz o s tw a S d f^ ó d z tw a K a lisk ie g o w P iłc e WeJ- Z a ró w n o w śró d k a te - c l.11 k o b ie t ja k i m ę ż c z y z n zw y - CjĄMy z e sp o ły g o s p o d a rz y. J a ro - n a u c z y c ie le w y w a lc z y li II W isce (p a n ie ) o ra z H I m ie js c e ^ > w ie ). Tenis stołow y W k o le jn y m m e c z u II lig i te n is a stołow ego V icto ria Jaro cin u le g ła w Z g ie rz u z e sp o ło w i M K S II Ł ó d ź 7:10. W y jeżd ża jąc 10 s ty c z n ia b r. d o Z g ie rz a z e sp ó ł b y ł n a s ta w io n y n a c ię ż k ie b o je, g d y ż re m is z ty m z e sp o łe m w J a ro c in ie (9:9) o ra z z a a w a n s o w a n e w y sz k o le n ie te c h n ic z n e ry w a le k u p o w a ż n ia ł d o t a k ie g o p o d e jśc ia. P o d z ie s ię c iu p a r tia c h u tr z y m y w a ł się re m is 6:6 i s p r a w a w y n ik u b y ła o tw a rta. J e d n a k w s p o rc ie ś c ia n y p o m a g a ją g o s p o d a rz o m. O s ta tn ie s z e ś ć g ie r to tw a r d a w a lk a w trz y - s e to w y c h p o je d y n k a c h, z a k o ń c z o n a z w y c ię stw a m i m ło d y c h ło d z ia n e k. O p ra w d z iw y m p e c h u m o ż e m ó w ić Iw o n a S k ó rsk a, k tó r a aż trz y m e c z e p r z e g ra ła w trz e c im se c ie 15:21,19:21, 20:22. T e ra z d r u ży n ę czek a ciężk i m ecz z L egion e m S k ie rn ie w ic e o ra z ro z g ry w k i II r u n d y o u trz y m a n ie się w II lid ze. P u n k ty d la z e sp o łu zd o b y ły : R ó ża K o n k o le w s k a 3, Iw o n a T o b o lsk a 2, Iz a b e la W e g n e r 1 o ra z d e b e l K o n k o le w s k a - T o b o lsk a 1. T e n is is tk i d z ię k u ją z a s p o n so ro w a n ie w y ja z d u d y re k c ji P P J a ro - m a. Liga koszyków ki W d n iu 5 sty c z n ia ro z e g ra n o k o je - ln e m e c z e ligi sz k ó ł p o d s ta w o w y c h w k o s z y k ó w c e. T r u c h t M J - n I p o k o n a ł E s k a d rę J - n V 107 : 55, a B y k i Ż e rk ó w z w y c ię ż y ły L e g io n N o w e M ia sto 107 : 55. W ta b e li z d e c y d o w a n ie p rz e w o d z ą B y k i z Ż e rk o w a p rz e d T ru c h te m, E s k a d rą, I n te r E lk a n e m i L e g io n e m N ow e M iasto. W klasy fik acji n ajlepiej rzu cająceg o p ro w ad zi M a riu s z K o le c k i (B y k i) p k t., p rzed D ariu szem K opaczew sk im (E s k a d ra ) p k t. i D a w id e m B ie rłą (B y k i) p k t. W d n iu 11 s ty c z n ia w K lu b ie S p ó łd z ie ln i M ie s z k a n io w e j o d b y ło s ię s p o tk a n ie d ziałac zy, tre n e ró w, n a u c z y c ie li, sp o n so ró w, w s z y s t k ic h z a in te re s o w a n y c h ro z w o je m k o s z y k ó w k i w J a ro c in ie. Z o rg a n i z o w a n e o n o z o sta ło p rz e z T K K F T r u c h t w J a ro c in ie. D o u z g o d n ie ń n ie d o szło, a g łó w n y w ą te k p r z e w ija ją c y się w d y s k u s ji to p ie n ią d z e n a s p o rt - j a k je zd o b y ć, k o m u je d ać. 1 - Żerkowskie "Byki : od Lewej stoją - B. Stasiak, P. Gościniak, trener R. Wyduba, sponsor zespołu J. Woelke, trener W. Bieria, L. Popciak, M. Kolecki, Sz. Kujawa, w przysiadzie: A. Przydryoa, kapitanzespotu D. B ieria, M. Piątkow ski, P. Bajka.

4 4 INFORMACJE N r 2 (120) 15 sty cz n ia 1993 O d tego n u m e r u g a z e ty r o z p o c zy n a m y p u b lik o w a n ie m a te r ia łó w d o ty c zą c y c h u b e zp ieczeń sp o łeczn ych. B ęd ą to te k s ty d o ty czą ce p r a k ty c z n ie r ze c z biorąc w s z y s tk ic h c z y te ln ik ó w n a s z e j g a z ety : ty c h p r o w a d zą c ych d zia ła ln o ść gospodarczą, ty c h, k tó r z y są z a tr u d n ie n i w z a k ła d a c h p ra cy, e m e r y tó w i ren c istó w. M a te r ia ły te na p ro śb ę r e d a k c ji b ę d zie o p ra co w y w a ła P a n i D a n u ta W ie rte la k - k ie r o w n ik In s p e k to r a tu Z U S w Jarocinie. D ziś p u b lik u je m y p ie r w s z y te k s t d o ty c zą c y u b ezp ie czeń sp o łec zn yc h osób p r o w a d zą c ych d zia ła ln o ść gospodarczą. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH 1. O so b y, z a k tó r e p o w in n y b y ć o p ła c o n e s k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ie s p o łe c z n e i n a F u n d u s z P r a cy. O so b y fiz y czn e m a ją c e o b y w a te l s tw o p o ls k ie, p ro w a d z ą c e n a w ła s n y ra c h u n e k d z ia ła ln o ś ć g o s p o d a rczą n a podstaw ie : - w p is u d o e w id e n c ji d z ia ła ln o śc i g ospodarczej lu b koncesji, o k reślo n y c h w p rz e p is a c h o d z ia ła ln o śc i g o s p o d a rc z e j - u p r a w n ie ń o k re ś lo n y c h w p rz e p is a c h sz c z e g ó ln y c h, p o d le g a ją z ty tu łu p ro w a d z e n ia d ziałalności gospodarczej obow iązkow i u bezpieczen ia społecznego. J e ż e li d z ia ła ln o ś ć g o s p o d a rc z a je s t p ro w a d z o n a p rz e z d w ie lu b w ięc ej osób, le c z n ie w fo rm ie je d n o s tk i m a ją c e j o so b o w o ść p r a w n ą, to k a ż d a z ty c h o só b p o d le g a o b o w ią z k o w i u b e z p ie c z e n ia s p o łe czn e g o. O b o w ią z k o w i te g o u b e z pieczen ia p o dleg ają rów n ież osob y w sp ó łp ra c u ją c e z o s o b a m i p r o w a d z ą c y m i d z ia ła ln o ś ć g o s p o d a r czą. O b o w ią z e k u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e g o p o w s ta je z d n ie m ro z p o c z ę c ia d z ia ła ln o ści ro d z ą c e j o b o w ią z e k u b e z p ie c z e n ia, a u s ta je z dniem, w k tó ry m n astąp iło zap rzestan ie działalności. D la pow s ta n ia o b o w ią z k u u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e g o n ie m a z n a c z e n ia, p rz e z ja k i o k re s p ro w a d z o n a je s t działalność gosp o darcza. Jeśli ty l k o d ziałalność g ospodarczą p ro w a d z i się n a p o d s ta w ie w y m a g a n y c h u p ra w n ie ń, to c h o c ia ż b y z a in te re s o w a n y z a m ie rz a ł ją p ro w a d zić k ró tk o, p o d le g a u b e z p ie c z e n iu s p o łe c z n e m u. N ie m a te ż z n a c z e n ia d la o b o w ią z k u u b e z p ie c z e n ia, czy d z ia ła ln o ś ć je s t p ro w a d z o n a codziennie, czy ty lk o w n iek tó r e d n i ty g o d n ia, w p e łn y m czy n ie p e łn y m w y m ia rz e g o d zin. P o d le g a n ie u b e z p ie c z e n iu s p o łe c z n e m u je s t p rz y ty m z w ią z a n e z fa k te m p ro w a d z e n ia d z ia ła ln o ś c i g o s p o d a rc z e j n a p o d s ta w ie w y m a g a n y c h u p ra w n ie ń, a n ie z fa k te m u z y s k a n ia u p ra w n ie ń d o p ro w a d zen ia działalności. N ie o p ła c a ją s k ła d e k n a u b e z p ie czenie sp o łeczn e osoby nie p od le g a ją c e te m u u b e z p ie c z e n iu, a p ro w ad zące d ziałalność gospod a rc z ą, k tó r» są: ró w n o rz ę d n ie p r a c o w n ik a m i z a tru d n io n y m i w w y m ia rz e c z a su p rą c y n ie n iż szy m n iż p o ło w a w y m ia ru o b o w ią z u ją c e g o w d a n y m za w o d zie, alb o są o b ję te o d rę b n y m i p rz e p is a m i w z a k re s ie u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e g o lu b z a o p a trz e n ia e m e r y ta l n e g o, d o ty c z y to s z c z e g ó ln ie osób, k tó re ró w n o c z e ś n ie w y k o n u ją p ra c ę n a p o d s ta w ie u m o w y a g e n cy jn e j lu b u m o w y z le c e n ia z a w a r te j n a o k r e s co n a jm n ie j 30 d n i, adw okatów, tw órców i artystów itp.; o so b y, k tó re p ro w a d z ą c d z ia łalność gospodarczą, są ró w no cześ n ie ro ln ik a m i in d y w id u a ln y m i p o d le g a ją o b o w ią z k o w i u b e z p ie czenia społecznego z ty tu łu p ro w a d z e n ia g o s p o d a rs tw a ro ln e g o ; d la o só b p ro w a d z ą c y c h d z ia ła l n o ś ć g o s p o d a rc z ą n a p o d s ta w ie w y m a g a n y c h u p r a w n ie ń, k tó re m a ją u s ta lo n e p ra w o d o e m e r y tu r y lu b re n ty, u b e z p ie c z e n ie s p o łe c z n e je s t d o b ro w o ln e, z a le ż n e w y łą c z n ie od ic h w o li; o so b a m i w sp ó łp ra c u ją c y m i s ą o so b y, k tó re w s p ó łp ra c u ją p rz y p ro w a d z e n iu działalności gospodarczej w w y m ia rz e co n a jm n ie j p o ło w y c z a su p racy obow iązującego p raco w n i k ó w, je d n o c z e ś n ie są: - c z ło n k a m i ro d z in y o so b y p ro w a d z ą c e j d z ia ła ln o ś ć g o s p o d a r czą, - in n y m i o s o b a m i p o z o s ta ją c y m i w e w s p ó ln y m g o s p o d a rs tw ie d o m o w y m z o so b ą p ro w a d z ą c ą d z ia łaln ość gospodarczą. T a k w ię c w o d n ie sie n iu d o osób w s p ó łp ra c u ją c y c h is to tn y m, d o d a tk o w y m w a r u n k ie m p o d le g a n ia u b e z p ie c z e n iu s p o łe c z n e m u je s t w s p ó łp ra c a co n a jm n ie j w p o ło w ie o b o w ią z u ją c e g o w y m ia ru czasu p racy d la praco w nik ów. N ie ra z o so b y p ro w a d z ą c e d z ia ła l n o ś ć g o s p o d a rc z ą c h c ą u b e z p ie czyć o so b y w sp ó łp ra c u ją c e ja k o p ra c o w n ik ó w. Z a w ie rą ją n a w e t z ty m i o s o b a m i u m o w y o p r a c ę n a p iś m ie. T a k ie d z ia ła n ie je s t n ie s k u te c z n e, p o n ie w a ż o so b y te n ie m o g ą b y ć o b ję te u b e z p ie c z e n ie m sp o łe c z n y m ja k o p ra c o w n ic y. Z m o c y p ra w a o so b y te p o d le g a ją u b e z p ie c z e n iu s p o łe c z n e m u ja k o osoby w spó łp racujące. 2. Z g ło s z e n ie do u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e g o o só b p r o w a d z ą c y c h d z ia ła ln o ś ć g o sp o d a rczą. O so b y p ro w a d z ą c e d z ia ła ln o ś ć g o s p o d a rc z ą z g ła s z a ją s ie b ie i o so b y w s p ó łp ra c u ją c e d o u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e g o w c ią g u 10 d n i od ro z p o c z ę c ia d z ia ła ln o ś c i lu b w sp ó łp ra c y. O so b y te d o k o n u ją zg ło sz e n ia n a fo rm u la rz u ZU S S-51 w O d d z ia le lu b In s p e k to ra c ie Z U S w ła ś c iw y m d la m ie js c a p r o w a d z e n ia d z ia ła ln o ś c i g o s p o d a r czej. N a to m ia s t z g ło sz e n ia do u b e z p ie c z e n ia o so b y w s p ó łp r a c u ją c e j d o k o n u je się n a fo rm u la rz u Z U S S-56. P o o trz y m a n iu ta k ie g o zg ło sz e n ia O d d z ia ł Z U S u s ta la, czy o so b a, k tó re j z g ło sz e n ie d o ty c zy, p o d le g a u b e z p ie c z e n iu s p o łe c z n e m u. Jeśli osoba ta podleg a u b ezp ie c z e n iu, to O d d z ia ł Z U S w y sy ła o so b ie p ro w a d z ą c e j d z ia ła ln o ś ć k s ią ż e c z k ę w p ła t s k ła d e k n a u b e z pieczen ie sp o łeczn e oraz po uczen ie o s p o so b ie d e k la ro w a n ia i o p ła c a n ia s k ła d e k n a u b e z p ie c z e n ie s p o łe c z n e. Danuta Wiertelak K ronika, policyjni E N o cą 2 / 3 s ty c z n ia n ie z n a n y s p ra w c a w ła m a ł się d o k io s k u R u c h - u n a te r e n ie P rz y c h o d n i R e jo n o w e j w J a ro c in ie. W ła m y w a c z z a b ra ł p a p ie ro s y, ra js to p y i k o s m e ty k i w a rto ś c i 6 m in zł. Z g a b in e tu z a b ie g o w e g o złodziej s k r a d ł ró w n ie ż a p a ra t d o m ie rz e n ia ciśnienia. * P o d c z a s u b ie g ło ty g o d n io w e j g o ło le d z i n a n a s z y m te re n ie d oszło d o je d n e g o w y p a d k u. W g o d z in a c h p o łu d n io w y c h w A n n a p o lu (gm. J a ro c in ) k ie ru ją c y m e rc e d e s e m R o m a n M. z K a lisz a ja d ą c z b y t sz y b k o, ja k n a p a n u ją c e w a ru n k i a tm o s fe ry c z n e, w p a d ł w p o śliz g i w je c h a ł d o ro w u. O b ra ż e ń cia ła d o z n a ł p a s a ż e r. 7^ U k ry w a ją c y się je d e n ze s p r a wców ' w łam an ia do sk lep u spożyw c z e g o n a u l. M a ra to ń s k ie j w J a ro c in ie z o s ta ł z a trz y m a n y p rz e z p o licję. K o le jn e d w a fa łsz y w e b a n k n o ty p o ja w iły się w B a n k u Spó d z ie lc z y m w K o tlin ie. W czw arte (7.1) z k a s y s k le p u Z P O W K otlii w p ła c o n o p o d ro b io n e 100 tys. N a s tę p n e g o d n ia ze s k le p u GS- )j w K o tlin ie w p ły n ą ł sfałszow ali b a n k n o t m ilio n o w y. W p ią te k (8.1) w W i lk o ń 1 (gm. J a ro c in ) ja d ą c y s a m o c h o d e r o so b o w y m R e n a u lt G rz e g o rz z J a ro c in a z d e rz y ł się czoło w o z m o c h o d e m T a rp a n p ro w ad zo n y i ^ p rz e z A n d rz e ja D. z L ise w a (gi J a ro c in ). O b ra ż e ń c ia ła dozn, p a s a ż e r k i o b u p o ja zd ó w. -fa P o p o łu d n iu w n ie d z ie lę sta c ji P K P w W ita szy c a c h w ykolf^ iły s ię d w a w a g o n y p o c ią g u to ro w e g o re la c ji T a rn o w s k ie Gól - P o z n a ń. P rz y c z y n ą w y p a d k u b!a ło u s z k o d z e n ie p o d w o z ia je d n ej z ty c h w a g o n ó w. Z n isz c z e n iu ule k ilk u d z ie s ię c io m e tro w y odcinc to ró w i lin ii tra k c y jn e j. P rz e f w r u c h u k o le jo w y m n ie b y ło. (r! < 'a pot r aków T&ciło ijewoi stało jrca j fydzit B fc na Tccsu!llsii "J iw n il i abry es koj w ii b które spółc bk z *edsl -j 'Odui ództv 'yrob Z fenó tyzu Indy«n ic n ie u k ra d li. W y p c h a n y p o r t e k «w y s ta ją c y z k ie s z e n i i o tw a r ta W b a to p o k u s a, k tó re j tr u d n o herw o p rz e ć Z b liż a ją c się do m ie js c z a $ c z o n y c h d y s k re tn ie s p ra w d ź, d L p ieniądze są do stateczn ie zabe1- P p ie c z o n e. W ięk szą g o tó w k ę tr z y irtf w d w ó c h, a n a w e t tr z e c h m ie l, - c a c h, a b y e w e n tu a ln a s tr a ta by^odd la cie b ie m n ie j d o tk liw a. Podoi 1$ ^ n ie cz y ń z p ie n ię d z m i o d e b ra n y!^. Nie prow okuj złodzieja Z am ieszczon ym p oniżej tek s te m r o z p o c z y n a m y p ię c io c z ę ś- c io w y c y k l, w k tó r y m c h c e m y z w r ó c ić n a s z y m C z y te ln ik o m u w a g ę n a fa k ty p o z w a la ją c e z m n ie jsz y ć do m in im u m n ie b e z p ie c z e ń s tw o z o s ta n ia o fia r ą p r z e stę p s tw a. P r e z e n to w a n e m a t e r ia ły z o s ta ły o p r a c o w a n e p rzez Z esp ó ł P r o fila k ty k i K o m e n d y W o jew ó d zk iej P o lic ji w K a liszu. K RA DZIEŻ KIESZONKOW A K ra d z ie ż k ie s z o n k o w a je s t u z a le ż n io n a p rz e d e w s z y s tk im od s ta n u p s y c h ic z n o -fiz y c z n e g o ofiary. Z d a n ie m zło d z ie i n a jła tw ie j o k ra ś ć lu d z i m a ją c y c h c h a ra k te ry s ty c z n y w y g lą d o só b cz y m ś p rz y g n ę b io n y c h, z a fra so w a n y c h alb o z a a b s o rb o w a n y c h i n ie z w ra ca ją c y c h u w a g i n a o to c z e n ie. Z n a c z n ie tru d n ie j o k ra ś ć c z ło w ie k a o n o rm a ln y m w y g lą d z ie, s p o k o j n e g o i o p a n o w a n e g o. W ie lo le tn ia o b serw acja czyni z każd ego złod z ie ja d o b re g o p s y c h o lo g a -p ra k - ty k a. W ie o n, że n a jle p s z ą o k a z ją są ró ż n e g o ro d z a ju e k s c y tu ją c e z d a rz e n ia n p. w y p a d k i, cz y z a w o d y s p o rto w e, k ie d y o fia ra tra c i p o c z u c ie rz e c z y w is to ś c i. T ło k, w z a je m n e o c ie ra n ie s ię i p o p y c h a n ie w p u b lic z n y c h ś r o d k a c h lo k o m o cji, to w a r u n k i i m ie js c a ró w n ie c z ę sty c h k ra d z ie ż y, ja k n a ta r g o w is k a c h, p o p u la rn y c h c ią g a c h h a n d lo w y c h i w s k le p a c h, g d z ie t r a d y c y jn ie je s t w ie lu k lie n tó w. S p r a w n a i d o b rz e z o rg a n iz o w a n a g r u p a zło d z ie i n ie c z e k a n a o k azję, le c z s tw a r z a j ą p o p rz e z w y w o ła n ie sztuczn eg o tłoku. PAM IĘTAJ! K ra d z ie ż z b o c z n y c h i ty ln y c h k ie s z e n i o ra z to r e b e k n ie s tw a rz a zło d z ie jo w i w ię k s z y c h tru d n o ś c i. D o k o n u ją je j k ie s z o n k o w c y b e z szczególnych kw alifikacji, a czasam i ludzie, którzy nigdy dotychczas iwie yterr ^hnic r^co\ w d n iu w y p ła ty. J e ż e li w ty m dif id z ie sz n a w ó d k ę cz ę ść pien?. dzy zostaw w bezpieczny m m ięk nę ] cu w p racy, ale pam iętaj o djf^eds k re c ji, b o zło d ziej m o ż e p racow ra z e m z T o b ą. Z a b ie rz ze so^ ty lk o ty le g o tó w k i, ile za m ie rz ^ w y d a ć. + N a z a k u p y z a b ie ra j ty lk o r$ zb ędn ą ilość pieniędzy. N ie z a b ie ra j ze so b ą b e z k ^ k r e tn e j p o trz e b y (w to re b c e, S* s z e tc e, p o rtm o n e tc e ) zło tej b iż u j rii i in n y c h w a rto ś c io w y c h p rz ^ m io tó w. j ^Uac k Pn Ncoi ^est S t V s t "do V- 4 J e ż e li m a sz p rz y so b ie w ii1-' ta szą ilo ść p ie n ię d z y, k tó r e w łaśl^» at p o d ją łe ś w b a n k u lu b z innen,*0'* m ie jsc a, g d zie m o g ły to w id 2>1% n o so b y p o s tr o n n e u n ik a j tło k u, p( S y c b lic z n y c h ś ro d k ó w lokom o^ i p rz y p a d k o w y c h s p o tk a ń. S a li1 chód osobow y (n aw et taksówlf1 d a je w ię k s z ą g w a ra n c ję b e z OT c z e ń s tw a. P rz y w y ją tk o w o du# k w o c ie k o rz y s ta j z o c h ro n y g iej o so b y lu b sp e c ja listy c z n e j m y. 4 J e ż e li je s te ś c h o ry, m a sz goą cz k ę lu b z a w ro ty g ło w y p ie n ią ^ bezw zględnie zostaw iaj w dorch + Z ło d zie j sw o im w y g lą d e m 5*3 ra się u p o d o b n ić do o to c z e n ia i z w ra c a ć u w a g i, ch o c ia ż b a c z n a \ se rw a c ja p o z w a la w y ło w ić os<j n ik ó w, k tó ry c h z d ra d z a w zfi u tk w io n y w m ie js c a c h in n y c h ' p o z o s ta ły c h osób. B a rd z o s k u te j n e w ty m "fach u są k obiety.

5 93 t i e s z f c ó w F: Qs Spo ir t i la początku tego tygodnia 120 pracotlin ' ków Fabryki Domów w Mieszkowie s.! aciio pracę. O d! stycznia decyzją -x^' jewody przedsiębiorstwo postawione stało w stan likwidacji. Do końca ovf irca w zakładzie pozostanie jeszcze de! Jdziestoosobowa grupa pracowni- ' nadzoru w celu przeprowadzenia z s ttcesu likwidacji. Likwidatorem nyl fcdsiębiorstwa został Tadeusz Serba j^iwnik-ekonom ista z Poznania. Było dobrze? i abryka istniała 18 lat. Przez cały ten co ;res produkow ano tutaj elementy ^ ^lkopłytowe na potrzeby budow nici fot 1wielorodzinnego. D opóki w ielka leli Wa była podstaw ow ym m ateriałem, ile którego pow staw ały nowe osiedla, in* spółdzielnie m ieszkaniow e staw iały '(r k za blokiem, sytuacja zakładu Odstawiała się dobrze. F abryka E dukow ała na rynki dw óch woje- dztw - kaliskiego i poznańskiego, yroby odznaczały się d o b rą jakoś- { Z ich sprzedażą nie było pro- *mów. Pracow nicy zarabiali więc Uzwoicie i nikt nie przypuszczał, że Edycja przedsiębiorstw a ulegnie tak rti^ykalnej zmianie. t Kłopoty i spory 51Pierwsze kłopoty pojawiły się w pojmie roku D o trudności ze. vtem w yrobów doszedł jeszcze kon- ^ pom iędzy dyrektorem i kadrą śn ie ż n ą. S pór doprow adził do pojjil J^ania w lutym "92 nowej Rady tej ^ow niczej, k tó ra z końcem kwietdvj k odwołała dyrektora E dw arda M a- L ^ k a przedstaw iając mu m. in. za- ^ 111 doprow adzenia fabryki do złej ni ^ a c ji. Rozgryw ki personalne zeej ^nęły na drugi plan wydobycie ^dsiębiorstw a z dołka. 0jl ^ Ratowanie przedsiębiorstwa? ^ r gram ratow ania przedsiębiorst- J1Przedstawiła now o w ybrana R ada $ acownicza. W jego opracow aniu ^ stn ic z y ła Ewa Przym usińska, od i tym czasow y kierow nik przedsię- > Stwa- ^ praktyce sprow adził się ograniczania płac stosow nie do le ją c e j sprzedaży w yrobów. F akęj jest, że uruchom iono w ówczas ^ t k o w ą produkcję - płytki chodw; J 0>Ve>stropy gęstożebrow e, pustaki Ą l^ n e, budynki stacji transform ato- S c h - zapew niała ona jednak T w liscwiołacl i utrzym anie niewielkiej części załogi. Ratunkiem dla fabryki, według przyjętych założeń, m iało być kupno nowej technologii. Z daniem Jerzego Jankow iaka przew odniczącego Rady Pracow niczej, tego rodzaju zakup wiązał się z kw otą kilku m iliardów złotych. W tym czasie zakład z trudem spłacał kredyt z 1991 r. w wysokości 1,2 mld zł. O uzyskaniu tak dużych środków na m odernizację produkcji nie mogło być mowy. Przeprowadzone latem dw a konkursy na dyrektora fabryki nie dały żadnych rezultatów. D o drugiego konkursu przystąpiło dw óch kandydatów, żaden nie spełnił jednak oczekiw ań R ady P racow niczej. Kiedy we w rześniu na spotkaniu z m inistrem budow nictw a w Śremie p ada z jego ust stw ierdzenie, że zastój w budow nictw ie potrw a jeszcze co najm niej półtora roku, kierownictw o i R ada Pracow nicza F abryki Domów' w M ieszkowie dochodzą do w niosku, że wyczerpały możliwości ratow ania zakładu. Po cichu bow iem ciągle liczono jeszcze na to, iż przez rok, może dwa, zakład przeżyje produkując według starej technologii, a po tym okresie sytuacja w budownictwie odmieni się. 2. W kolejce po wypowiedzenie Jednak likwidacja Od rozm ow y z m in. Bratkow skim w Mieszkowie coraz częściej mówi się o likwidacji przedsiębiorstw a. K ierow nictwo i R ada Pracow nicza przekonały załogę, ż e je s t to najlepsze wyjście z zaistniałej sytuacji. W tedy S p r z e d a m d o m G A B I N E T D E R M A T O L O G IC Z N Y z g a r a ż e m, Z a b u d o w a n i a m i g o s p o d a r c z y m i J a ro c in, ul. S ien k iew icza 14 (o k. 50 m o d d w o rc a P K S ) dr med MARIOLA PAWLACZYK w Nowym Mieście n/wartą ' '«'oda, co, sita, działka m2 asystent Kliniki Dermatologii A.M. w Poznaniu Bliższe informacje - Nowe Miasto, przyjęcia w piątki W. Jarocińska 13, po Leczenie chorób skóry dzieci i dorosłych (f 2) (f43) zakład posiadał jeszcze środki na w ypłacenie stosownych świadczeń zw alnianym pracow nikom. Przedstawiciele przedsiębiorstwa udali się w połowie w rześnia do wojewody (organ założycielski). W i cewojewoda M arian Szymczak w yraził zgodę na likwidację fabryki w' M ieszkowie, obiecując jak najszybsze przygotow anie strony form alno-praw nej likwidacji. N ikt w przedsiębiorstwie nie wiedział wówczas, że decyzja o likw idacji dotrze dopiero w grudniu i obow iązyw ać będzie od 1 stycznia. O d w rześnia do stycznia zła sytuacja finansow a'przedsiębiorstw a uległa dalszemu pogorszeniu z pow odu braku sprzedaży produkcji zasadniczej. Nie ma pieniędzy O becnie, po w ypłaceniu pracow nikom pensji za grudzień, nie posiada ono żadnych środków z których moż- na by wypłacić załodze odprawy. Produkcja i sprzedaż w fabryce zakończone zostały z końcem roku. Likw idator przedsiębiorstw a zapew nia, że (...) zgodnie z przepisami, w trakcie likwidacji, obowiązki wobec pracowników muszą być traktowane priorytetowo. D odaje jednak: Wszystko zależy^ od tego, czy będą pieniądze ze sprzeda-^ ży gotowych produktów (na m agazynie zgrom adzone są elem enty na dw unastorodzinny blok - przyp. red.) i mienia zakładowego. A by w pełni zaspokoić roszczenia pracow nicze potrzebne jest 1,5 m ld zł. Jeśli w ciągu trzech miesięcy działalności likw idatora zobow iązania nie zostaną zrealizowane obowiązek w ypłacenia należności pracow niczych przejdzie na wojewodę. Bez środków do życia G dy kasę zakładową zasilą pieniądze 1. Ostatnia wypłata z w yprzedaży, likwidacja w styczniu nie będzie się wiele różniła od likwidacji w październiku. N atom iast brak tych wpływów' spow oduje, że byli pracow nicy m ieszkowskiej fabryki pozostaną bez środków do życia na okres 1 do 3 miesięcy. W najgorszym położeniu są ci z najdłuższym stażem pracy. Im przysługują trzymiesięczne odpraw y, w zw iązku z czym przez trzy miesiące nie uzyskają z biura pracy zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku dziesięciu rodzin, z których w fabryce pracow ali m ąż i żona, problem m oże okazać się nierozwiązyw alny w łasnym i siłami. Tym bardziej, że o przeżyciu za oszczędności nie może być m ow y, gdyż przez ostatnie pół roku realne w ynagrodzenia w przedsiębiorstwie spadły o 50 %. Jedynym ratunkiem dla najbardziej potrzebujących pozostanie pom oc społeczna. Czują się oszukani R obotnicy z fabryki w M ieszkowie czują się oszukani. K iedy now a R ada Pracow nicza odw oływ ała dyrektora, obiecywano im popraw ę sytuacji. D zisiaj o ostatnich m iesiącach zakładu m ożna usłyszeć skrajnie odm ienne opinie: Nowe kierownictwo i Rada Pracownicza w ciągu ostatnich kilku miesięcy nie zrobiły nic, żeby ratować przedsiębiorstwo. Uruchomiona produkcja uboczna nie mogła zapewnić bytu fabryce. Zresztą pomysł takiej produkcji zrodził się jeszcze za czasów dyrektora Matuszaka - mówi przewodniczący zakładow ej Solidarności 80 P iotr Janiak. Kiedy my jako związek wystąpiliśmy z propozycją redukcji zatrudnienia nikt nie podjął tego tematu. Zadecydowały spory personalne Z rozmów przeprowadzonych z pracownikami Fabryki Domów w Mieszkowie nietrudno w ywnioskow ać, że o upadku przedsiębiorstwa zadecydowały spory personalne. Szkoda. Jacek Kalisz an

6 ,G.J. 6 PODATKI N r 2 (120) 15 stycznia N ie m a się czego bać rozmowa z Bogdanem Janikiem Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Jarocinie S k oń czył się p ierw szy rok o b ow ią zyw ania ustaw y o podatku dochodow ym od osób fizycznych. W ydaje się, że od sty czn ia do gru d nia u b iegłego roku p odatn icy sp ecjaln ie n ie o d czu w ali różnic pom ięd zy starym i now ym system em podatkowym. B ogd an Janik: Nie m ożna pow iedzieć, że n ie było ża d n y ch różnic. Zostały przecież zlikw idow ane podatki od płac, w ynagrodzeń i w yrów naw czy. R zeczyw iście p o d atn icy w ciągu ro k u odczuw ali ja k b y nieco m niej fak t, że o bow iązują now e przepisy. To dotyczyło głów nie płatników podatku tzn. pracodaw ców. Co zm ien ia się od p oczątk u 1993 r.? B.J. : D o 30 k w ietn ia br. w szyscy p odatnicy m u szą złożyć zeznania p o datk ow e. D okonuje się tego n a s p ecjaln y ch d ru k a c h o znaczonych sym bolem PIT z odpow ienią num e racją. Za ty c h z n as, k tó rz y m ają ty lk o je d n o źródło d o ch o d u i nie chcą dokonyw ać w spólnego rozliczania się z m ałżo n k iem zrobią to płatnicy podatku, czyli zakłady p racy. O soby, k tó re p ra g n ą sk o rzy stać z ulg w podatku dochodow ym, rozliczać się w spólnie z m ałżonkiem oraz ci, k tó rz y p ro w ad zą działalność gospodarczą rozliczą się przed urzęd n ik iem sk arb o w y m. R ozliczenie i opłacenie ew en tu a ln e j d o p ła ty do uiszczonych ju ż zaliczek m usi nastąp ić n ie później niż do końca k w ie tnia. P odatnicy sa nieco zagubieni w zaistn ia łe j sy tu a c ji. P rakty czn ie do k ońca 1992 r. n ie b y ły zn an e d ru ki rozliczeń, n ik t n ie p o trafił u dzielić precyzyjnych odpow iedzi na pytan ia n u rtu jące n a s w sz y stk ic h. Czy n ie sądzi P an, że je s t to w p ew n ym sensie dowód lekcew ażenia podat- Rozliczenia podatkowe za 1992 r. - podstawowe informacje M in ister fin a n só w w p row ad ził cztery form ularze zeznań podatkow ych: PIT - 30 Zeznanie o w ysokości dochodu osiągniętego przez podatnika w 1992 roku - form ularz przeznaczony d la osoby k orzystającej z ulgi, zw olnień i odliczeń PIT - 31 Zeznanie o w spólnych dochodach m a łżonków u zysk an ych w 1992 r. - fo rm u larz przeznaczony dla osób korzystających z ulg, zw olnień i odliczeń PIT - 32 Zeznanie o w ysokości dochodu osiągniętego przez podatnika w 1992 r. - form ularz skrócony, przeznaczony dla osoby nie korzystającej z ulg, zw olnień i odliczeń, z w yjątkiem składek ZUS opłacanych bezpośrednio przez podatnika PIT - 33 Zeznanie o w spólnych doch od ach m ałżonków u zysk an ych w 1992 r. - fo rm u larz sk rócony, p rz e znaczony d la osób n ie k o rz y sta ją cych z ulg, zw olnień i odliczeń - z w yhątkiem składek ZUS opłaconych bezpośrednio przez podatnika 2. O soby, k tó re u zysk u ją in n e dochody takie, ja k ren ta zagraniczna, dochody z dzierżaw y i najm u, doch o d y z działalności gospodarczej w in n y p o d su m o w ać sw oje dochody i koszty. 3. K ażdy p o d a tn ik u p raw n io n y do sk o rzy stan ia z ulgi, odpisu n ie m a ob ow iązk u p o w ia d a m ia n ia o tym fa k cie U rzędu Skarb ow ego. N ależy po prostu złożyć sam o zezn anie, n ie dołączając do zezn ań p odatk o w y ch p osiadanych rach u n k ów. R achunki stanow ią dokum ent osobisty, który przedkłada się w yłącznie na w ezw anie urzędu skarbow ego. 4. Ze w zględu na fakt, że druki zeznań rocznych są nieco skom plikow ane zaleca się uw ażne przeczytanie w yjaśnień do nich bądź zasięgnięcie inform acji w urzędzie sk arbow ym. D la osób prow ad zących d ziałalność gosp o d arczą zostanie u ru ch o m io n y d o d atk o w y p u n k t in form acyjny w Cechu Rzem iosł Różnych. 5. Z e zn an ia ro czn e są zezn an iam i d o tyczącym i osób fizycznych. Z tego w zględu p rzy ich w y p ełn ian iu n ie należy używ ać pieczątek firm owch. ników przez aparat skarbowy, przez M inisterstw o Finansów? B.J. : Z je d n ą rzeczą nie m ogę się zgodzić. U rzędnicy w n aszy m urzędzie, a m yślę rów nież, że i w in nych nigdy nie lekcew a żyli osób, k tó re zgłaszały się ze swoim i problem a m i. M yślę, że za istn ia ła sy tu acja je s t w y n ik ie m aktualnej sytuacji w k raju. W prow adzenie p o w szechnego podatku dochodow ego od osób fizycznych je s t z p ew nością operacją n ie łatw ą. P o lsk a ja k o k ra j je s t pio n ierem na tej drodze w śród k ra jó w postk o m u n isty cznych. S tą d b io rą się opóźnie n ia i tru d n o ści. W iele je st też przyczyn obiektyw nych. Z aliczyłbym do nich b ra k środków na pow szechną akcję inform acyjno - szkoleniow ą ta k dla u rz ę d n ików, ja k i d la w sz y stk ich p o d a t ników, opóźnienia w procesie kom p u te ry zacji u rzęd ó w sk arb o w y ch (w ycofanie się firm y Bell), zb y t m ała liczba p raco w n ik ó w, za m a łe po m ieszczenia urzędów. W ym ieniać m ożn a by długo. Ze sw ej stro n y m ogę obiecać w szystk im, k tó rz y b ędą się rozliczać w urzęd zie sk arb o w y m w Ja ro c in ie d alek o id ą cą pom oc. P rz e d e w szystk im ju ż w najbliższym czasie u ru ch o m im y szereg p u n k tó w inform acyjnych. P u n k ty te b ę d ą m iały za zadanie udzielanie w szechstronnej inform acji na tem at sposob u w y p ełn ian ia fo rm u larzy zeznań podatk o w y ch, try b u ich sk ład a n ia, te rm in ó w oraz w y jaśn ią w szelkie w ątpliw o ści d o tyczące w yw iązania się z o b ow iązku p odatkow ego. Zgodn ie z decyzją w ojew ody k aliskiego. w k ażdym urzęd zie rejonow ym na te re n ie naszego w ojew ództw a, a w ięc ta k że w Jaro cin ie, zostaną w n ajbliższym czasie u ru ch o m io n e ta k ie p u n k ty. P o n a d to zw róciłem się do w ład z sam o rząd o w y ch o w y zn a czenie m iejsc w u rzęd a ch gm in n y ch w ce lu u ru ch o m ien ia dodatk o w y ch p u n k tó w. U rząd sk a rb o w y rozw aża m ożliw ość rozpoczęcia p ra c y na dw ie zm iany, został podłączony now y n u m e r te lefoniczny do naszej cen tra li ( p rzy p. red.), aby uspraw nić łączność. P o sta ra m y się ró w n ież o p rz e k a ż w anie ja k najw iększej liczby inft1 m acji w G azecie Ja ro c iń sk ie j. F za ty m w e w szystk ich możliwy*? m iejscach, na tablicach o g ło s i f zostaną w yw ieszone przykładom1 5 w ypełnione form ularze rozlicz ' 1 podatkow ych.w szystko po to, by * m óc podatnikom, uniknąć nerwó^ * uspraw nić pracę. Gdy tego w szystkiego słucham 0*1 m ogę jed n a k p ozb yć się w sp om n i n ia w ie lk ie j liczb y p eten tó w ^ k orytarzach n aszego n iew ie lk iej u rzędu, n erw ów, n iek ie d y pokri) k iw a n ia. N ie w ierzę rów n ież, $ w ty m rok u b ęd zie in aczej. Pola*! są p rzecież p rzyzw yczajen i do 0 ła tw ia n ia w sz y stk ie g o na ostatu'3 ch w ilę. P on ad to zgod n ie z tym, ^ p rzed ch w ilą u sły szałem u rząd jł w i s ię w ręcz ja k o dobra o p ie k # k a p odatn ik a, a n ie poborca pod* tk ów. B.J.: To ta k do k o ń ca nie jest. t W ] rzeczyw iście m a p o b ra ć należn y d żetow i p o d atek. A le jeżeli m at1? d ążyć do n orm alności, ja k to m ów i obecnie do E u ro p y, to m ustf^ stw o rzy ć p o d atn ik o m w aru n k i ^ p raw idłow ego, spokojnego w yp6! n ie n ia o bow iązku, udzielić makf m u m inform acji, po p ro s tu p o m ^ D o piero później w ym agać. Myślę, nie m a się czego bać. Rozmawiał Piotr PiotroW*^ 1. Term in rozliczenia rocznego upływ a 30 k w ietn ia 1993 r. P o d a tn ik je st zobow iązany przedstaw ić w urzędzie skarbow ym dokum enty św iadczące o w ysokości uzyskanych dochodów. Z akład pracy, Z akład U bezpieczeń S połecznych, B iu ro P racy, szkoła udzielająca sty p en d iu m d o k o n a obliczenia ro cznych zarobków i w ielkości p o trą co n y ch zaliczek na p o d atek dochodow y. K ażdy praco w n ik, bezro b o tn y, ren cista, s tu d e n t i u czeń o trz y m u ją cy sty p en d iu m, e m e ry t u zyska ta k ą inform ację na d ruku PIT Z eznania ro czn e m ożna sk ład a ć osobiście lu b p rzesy łać pocztą. U rząd S k arb o w y zaleca sk ład a n ie ich osobiście w celu ew en tu a ln eg o skorygow ania błędów czy też dokonania uzupełnień. Na prośbę pod a tn ik a u rząd sk arbow y b ęd zie w y d a w a ć p o tw ierd zen ie odbioru zezn ania. UWAGA: T erm in za p ła ty różnicy pom ięd zy n ależn ym p od atk iem a w płaconym i zaliczkam i upływ a 30 kw ietn ia br. E w entualne nadp ła ty zostan ą zaliczone na b ieżące n ależn ości w zg lę d n ie zw rócon e w g o tó w ce w ciągu m iesią ca od daty złożenia zeznania. (rpp) ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY poleca swoje usługi w zakresie robót: - murarskich - tynkarskich - malarskich - stolarskich Z a p r a s z a m y i n w e s t o r ó w p r y w a t n y c h i u s p o łe c z n io n y c h P r z y j m u j e m y z l e c e n i a n a c a ły 1993 r. I n f o r m a c j i u d z i e l a m y p o d n r t e l l u b 35-96, K o t l i n, u l. P a r k o w a 5 (f 27)

7 Nr 2 (120) 15 stycznia 1993 r. OPINIE, ROZMOWY / G.J. 7 CZY JAROCINIACY URATUJĄ IEDN0 DZIECKO? Pamiętam, że przed festiwalem niektórych mieszkańców bulwersowało hasło lansowane przez Jurka Owsiaka: Róbte, co chceta. Pewien starszy pan tłumaczył mi, że to hasło zezwala, a nawet Zachęca młodzież do łamania prawa, do Występowania przeciwko normom obyczajowym itp. Po niedzielnej transmisji zbiórki pieniędzy przeznaczonych na ratowanie dzieci z wadami serca wiele sób zrozumiało, że młodzi ludzie mogą chcieć robić dobrze, że są wrażliwi i nie ażtak bardzo materialistycznie nastawieni do życia. W poprzednim numerze Gazety Jaro- Jarocińska Wielka Orkiestra. Od lewej: Bartek Bury, L&tryfc Trzcieliński, Natalia Kaczmarek, Piotr Kielb, *«P Grachalsfci, Katarzyna Marciniak, Arek Kazimier- Robert Gorzeleńczyk. Oprócz nich, w akcji biorą r^fcże udział: Julia Baraniak, Grzegorz Buchwald i Ro- ^ Marciniak. cińskiej biliśmy się w piersi, bo było nam wstyd, że nasze miasto nie przyłączyło się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Okazało się jednak, że nie - wszyscy przysnęli, na wysokości zadania stanęły jarocińskie dzieci. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 przeprowadzili zbiórkę pieniędzy, które już 29 grudnia przesłali do Warszawy ( zł.). Na bardziej żywiołowe reakcje przyszedł czas po transmisji telewizyjnej. Zaraz w poniedziałek akcję zbierania pieniędzy rozpoczęli harcerze ze Szkoły Podstawowej Nr 1. Im nie wystarczył już teren szkolny, z puszkami i z własnoręcznie powycinanymi serduszkami wyszli na ulice. Bazą akcji stał się sklep obuwniczy Marii Kaczmarek - mamy jednej z harcerek. Na ladzie ustawiono pojemnik, do którego wrzuca się wszystkie zebrane pieniądze, w bazie też dokonuje się skrupulatnego przeliczania "forsy. Spotkałam się z uczniami na zapleczu sklepu. Byłam ciekawa, kto zainicjował całą akcję. Moja mama po niedzielnym programie o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy zapytała mnie, czy coś zrobiliśmy dla tych dzieci. I stąd wzięła sie chęć rozpoczęcia akcji. W poniedziałek mieliśmy zbiórkę i zaraz potem poszliśmy na ulicę i zaczęliśmy zbierać. - mówi Natalia. Filip natomiast dodaje: "Ludzie czasem nam nie wierzy- Podczas zbiórki. li. Myśleli, że kłamiemy i zabieramy te pieniądze dla siebie. Chcieli, żebyśmy okazali jakieś dokumenty. Dzieci nie dziwią się takim reakcjom dorosłych, wiedzą, że nie zawsze można wszystkim ufać. Dlatego będą nosić przy sobie legitymacje, postarają się chodzić w rogatywkach i mundurkach - nie wszyscy jednak je mają. W akcję zaangażowali się też niektórzy rodzice. Patryk zauważa: Ca- M I Ó D D O B R Y N A W S Z Y S T K O czyli spotkanie z księdzem Henrykiem Ostachem Ksiądz H enryk O stach urodził się R udnia 1924 roku w Poznaniu. Kiedy y} m ałym chłopcem stracił m atkę, ^źn ięj także ojca. Zaopiekow ała się ciotka, pani Stanisław a U rbaniak, ^ ęszkająca przy ulicy Wodnej w Ja ro cinie. W czasie w ojny rodzina U rbania- w została w ywieziona do Wilkowyi. * ^ d z pracow ał u b au era w Raceno\vie p Q woj n je w stąpił do sem inaduchow nego księży Filipinów w G ostyniu, k tó re ukończył w 1952 r. N astępnie studiow ał na KUL - u. W P a pieskiej Akademii Teologicznej w K rakow ie zdobył doktorat. W roku 1957 na w łasną prośbę został przeniesiony przez w ładze kanoniczne do Tarnow a. Od 1960 r. je st proboszczem w K am iennej, m ałej wsi na Podbeskidziu. Chciałem pójść gdzieś głęboko w Bieszczady albo w Beskid Sądecki, żeby realizow ać m arzenia, które w ynikły z poznania pszczół. Do K am iennej sprow adził za sobą kilku Filipinów, tworząc O ratorium Św. Filipa Neri. Tw órca w K am iennej O chotniczej S traży P ożarnej, od zeszłego roku także prezes S traży P ożarnych woj. now osądeckiego. Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, a od listopada 1981 r. prezes Polskiego Związku Pszczelarskiego. Z K am iennej uczynił centrum polskiej apiterapii. D nia 16 grudnia br. o godzinie w świetlicy OTL - u w Jarocinie odbyło się inauguracyjne spotkanie z przedstaw icielam i K am ieńskiego C entrum A piterapii Fundacji im. ks. dr H enryka O stacha, które ma zamiar rozszerzyć swoją działalność leczniczą na terenie Wielkopolski. Po przyw itaniu przybyłych przez dyrektora OTL - u, Wojciecha Lem anika, głos zabrał gość honorow y spotkania - ksiądz H enryk O stach. P rzedstaw ił pokrótce historie apiterapii. O d w oływ ał się do czasów starożytnych, nauk Apokratesa, historii Polski, literatu ry polskiej, gdzie spotkać m ożna w zm ianki o leczeniu m etodą, k tóra dziś nazyw a się apiterapią. D okonał także porównania leków produkowanych na bazie chem ii i lekarstw pochodzenia roślinnego, naturalnego. D um ą Polaków je st to, że stoim y w czołówce apiterapii, m am y w iedzę i środki, do leczenia taką m etodą. [...] My ludzie należym y do św iata natury. Nie m ożem y od tego uciekać, w stydzić się, oddalać. [...] O gólnie utarło się, że m edycyna niekonw encjonalna, to ta z przeszłości, przyszła m edycyna b ę dzie konwencjonalna. Ja tozum uję odw rotnie. K siądz przedstaw ił pierw sze sukcesy K am ieńskiego C entrum, do których należą między innym i wyleczone dzieci z okolic C zarnobyla i wiele innych osób z Polski, które zawiodły się leczeniem m etodam i konw encjonalnym i i udały się do K am iennej, upatrując tam nadzieję na pow rót do zdrowia. Również sukcesem jest stopniowa akceptacja przez M inisterstw o Zdrowia leków opracow anych w K am iennej. Na zakończenie ksiądz O stach naw ołał do podjęcia stara ń...w głoszeniu w ielkiej sprawy, jaką jest zadbanie.zdrow ie dzieci, których stan zdrow otny nieustannie się pogarsza. Kolejnymi mówcami byli: dr med. Jerzy Gala, m gr farm. Tadeusz M azur i prof. Pach. Ich przem ówienia, to bardziej naukow e w ywody n a te m at apiterapii, zastosow ania produktów pszczelich w medycynie. Po w ysłuchaniu takich przem ów ień, taki laik ja k ja w dziedzinie apiterapii, pszczelarstwa, może dojść do przekonania, że miód jest dobry na wszystko. Robert Kaźmierczak fot. Robert Kaźmierczak ły czas pomaga nam mama Natalii, a tata Filipa zrobił serce i skrzynkę na pieniądze. D ruhna też nas wspomaga. Dzieci. sa podekscytowane i nie utraciły nic z pierwotnego zapału. Wiedzą, że na operację jednego dziecka potrzeba 40 min zł. W ierzą, że ta k ą sumę uda się im zdobyć. Jeśli tak się nie stanie, też będą zadowoleni. Każde pieniądze się przecież przydadzą, zawsze się trochę dołoży... - mówi Bartek. Nie ukrywąją, że jest to dla nich wspaniała przygoda, chcieliby pojechać do Warszawy i osobiście wręczyć pieniądze Owsiakowi. Mają już zł. 50 gr. (dane z niedzieli). Nadal znajdują ludzi, którzy chętnie ofiarowują datki. Pieniędzy przybywa, ale nie obyło się też bez nieprzyjemnych zgrzytów. Ponieważ dyrektor szkoły Henryk Zieliński otrzymał telefoniczną informację, że uczniowie podczas zbiórki zachowują się niewłaściwie, są zbyt natarczywi - akcję zawieszono. Krystyna Neyder - opiekunka I Drużyny im. Marii Konopnickiej zapewnia, że wszyscy uczniowie mieli dobre intencje. Okazało się jednak, że jeden z nich obrał nieco niewłaściwą metodę. "Jest bardzo spontaniczny, szybko reaguje i dochodziło do nieprzyjemnych rozmów: Jak da pani 50 tysięcy, to dostanie pani serduszko. Ją go znam i wiem, że to robił w dobrej wierze, ale oczywiście nikt tego tak nie odbierał. Wspólnie z uczniami postanowiliśmy więc, że musi być pilotowany przez kogoś starszego, odpowiedzialnego. Spontaniczna akcja uczniów niesie ze sobą także inne niebezpieczeństwa. Oto bowiem na osiedlach - jak donoszą mieszkańcy - pojawili sie fałszywi uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, którzy też zbierają, ale dokładnie nie wiadomo na co... Nieuczciwe jednostki są też wśród dzieci. Nie powinno to jednak wpływać na tłumienie pozytywnych reakcji. Nieporozumień da się uniknąć przy sprawnej organizacji, ale tu już dzieciom muszą pomóc dorośli. Dlatego też dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 wydał wszystkim uczniom zaangażowanym w zbiórkę pieniędzy imienne upoważnienia (ważne tylko z legitymacją). Każdy ofiarodawca będzie więc mógł sprawdzić, czy jego pieniądze trafiły we właściwe ręce. Dzieci nigdy nie będą chodzić pojedynczo, zawsze po dwie - trzy osoby. Krystyna Neyder martwi się tylko, że zbyt późno wracają do domu. Przykazała co prawda, że zbiórki nie wolno prowadzić po godzinie 18.00, wie jednak, że dzieci zapominają o tym. To właśnie po wszystkich można zastać w domu - buntuje się jeden z rozmówców. A co na to rodzice? - pytam, aby wesprzeć opiekunkę. Cieszą się, że zam iast łobuzować, znaleźliśmy jakieś pożyteczne zajęcie. Aleksandra Pilarczyk

8 G.J. 8 HISTORIA N r 2 (120) 15 stycznia 1993 l Rody Ziem i Jarocińskiej 'Y ŻERKÓWNA PRZESTRZENI WIEKÓW P r z e ś le d z e n ie d z ie jó w w ie l k ic h f o r t u n n ie z a w s z e w s z c z e g ó ła c h o k a z u je s ię ł a t w e b e z b a r d z o s z c z e g ó ło w y c h i m o z o ln y c h p o s z u k iw a ń a r c h i w a ln y c h. T a k te ż p r z e d s t a w i a s ię s p r a w a lo s ó w d ó b r ż e r k o w s k ic h n a p r z e s t r z e n i w ie k ó w. S ą d z ić j e d n a k n a l e ż y, ż e Ż e r k ó w w r a z z c a ły m, n ie m a ł y m, ż e r k o w s k im k lu c z e m, w ie l k a f o r t u n a o s t a t n ie j ic h d z id z ic z k i z r o d u R o s z k o w s k i c h h e r b u Ł o d z ią, d łu g o p o z o s ta w a ł w p o s ia d a n iu R a d o - m ic k ic h. S p r z e d a ł im t e n k lu c z m ą ż o s ta n ie j z R o s z k o w s k ic h - B a r b a r y, z m a r łe j w 1641 r. ( R o s z k o w s c y s ta n o w il i m n ie j z n a c z ą c y, le c z b o g a t y o d ła m n ie c o w c z e ś n ie j w y g a s łe g o r o d u h r a b i ó w G ó r k ó w z K ó r n ik a ). S p r z e d a j ą c y m b y ł M ik o ła j h r a b ia O s t r o r ó g, p o d c z a s z y k o r o n n y, p o s ta ć h is to r y c z n a, s y n J a n a z O s t r o r o g a, w o je w o d y p o z n a ń s k ie g o. O s tr o r o g o w ie s p r z e d a l i t a k ż e m ia s to G r o d z i s k i w s z y s t k ie s w o je w ie l k o p o ls k ie w ło ś c i, o s ia d a ją c w K o - M u z e u m im. A. M ic k ie w ic z a w Ś m ie ło w ie s ta l e w z b o g a c a s w e z b io ry. O s ta tn io u d a ło s ię n a b y ć d la M u z e u m d u ż y z e s ta w p o c z tó w e k z p r z e ł o m u X I X n a X X w ie k (a w ię c ta k ic h, k tó r e j u ż s ą p r a w d z iw y m i rz a d k o ś c ia m i). K ilk a n a ś c ie w id o k ó w e k d o k u m e n tu je w y g lą d m ie js c o w o ś c i, w k tó r y c h p r z e b y w a ł w ie s z c z w 1831 i 32 r. S ą o n e c e n n e z e w z g lą d u n a to, ż e p r z e k a z u ją w ie le in f o r m a c ji o d n o ś n ie w y g lą d u p a ła c ó w i d w o r k ó w o r a z ic h o to c z e n ia a w ię c c z ą s tk i te j s a m e j a tm o s f e r y, w ja k ie j p r z e b ie g a ła w iz y ta p o e ty. N a m a r g in e s ie w a r to tu d o d a ć, ż e w 1998 r o k u p r z y p a d n i e 200- le c ie u r o d z in A d a m a M ic k ie w ic z a. W z w ią z k u z t y m c a ły n a s z r e g io n, z e Ś m ie ło w e m n a c z e le, b ę d z ie s p o s o b ił s ię d o z o r g a n iz o w a n ia w ła ś c iw y c h o b c h o d ó w. W z b o g a c e n ie e k s p o z y c ji o r ó ż n o r o d n e m a te r i a ły n a w ią z u ją c e d o ż y c ia i tw ó r c z o ś c i w ie s z c z a m a t u p ie r w s z o r z ę d n e z n a c z e n ie. D la te g o te ż in n e p o c z tó w k i (40 s z tu k ), ta k ż e s p r z e d I w o jn y ś w ia to w e j, to r ó ż n e r z a d k i e w i z e r u n k i p o m n ik ó w p o e ty (z P o z n a n ie m n a c z e le ), je g o tz w. a p o te o z y o r a z c ie k a w e ilu s t r a c j e czy in s c e n iz a c je m ic k ie w ic z o w s k ie. M u z e u m R e g io n a ln e w J a r o c i n ie p r z e k a z a ło d o z b io ró w ś m ie - ło w s k ic h n ie z w y k le d z iś rz a d k i e g z e m p la r z z a p r o s z e n ia n a u r o c z y s to ś c i z w ią z a n e j z o d s ło n ię c ie m p o m n i k a M ic k ie w ic z a w Ś m ie ło w ie w 1931 r. O d j a r o c i ń s k ie g o M u z e u m o tr z m a liś m y ta k ż e z e s ta w a t r a k c y jn y c h t e l e g r a m ó w o z d o b n y c h z p o r tr e ta m i p o e ty a w y k o n a n y c h w P o z n a - m a r n i e p o d L w o w e m, p r a w d z i w y m z ł o ty m ja b ł k u. W t e n s p o s ó b, p o z b y w a j ą c s ię G r o d z is k a i Ż e r k o w a, z e r w a l i n a z a w s z e j u ż b li s k i e z w ią z k i z r o d z i n n y m i s tr o n a m i, g d z ie p r z e z w ie k i b y li j e d n y m z o d g r y w a ją c y c h n a j w i ę k s z ą r o lę p o lity c z n ą i n a j b o g a ts z y c h r o d ó w. R a d o m ic c y, n ie m a m y w c a le p o w o d u b y w to w ą tp ić, z a t r z y m a li z p e w n o ś c ią Ż e r k ó w d o c z a s u ś m ie r c i o s ta t n ie g o ic h m ę s k i e g o p o to m k a. S ta l i s ię m a g n a ta m i, g d y H ie r o n i m R a - d o m ic k i, s t a r o s t a w s c h o w s k i w 1621 r., k t ó r y z o s ta ł w d z ie s ię ć l a t p ó ź n ie j w o je w o d ą i n o w r o c ł a w s k im, ż e n i s ię, j a k o p i e r w s z y z R a d o m ic k ic h, t a k ż e w ś r o d o w is k u m a g n a c k im. J e g o d r u g ą ż o n ą b y ła b li s k o s p o k r e w n io n a z k r ó l e m J a n e m III K a t a r z y n a S o b ie s k a, p a n i n a R a c o c ie i i n n y c h w ło ś c ia c h. O d tą d s ą j u ż R a d o m ic c y p r z e z c z te r y p o k o le n ia c o r a z to w ię k s z y m i m a g n a t a m i. O s t a tn i z n ic h, J a n A n to n i, w o je w o d a in o w r o c ła w - n iu w o k r e s ie m i ę d z y w o je n n y m w te c h n ic e lito g r a fii b a r w n e j. M u z e u m ś m ie ło w s k ie z d o b y ło r ó w n ie ż b a r d z o m a ło z n a n y w i z e r u n e k M ic k ie w ic z a - lito g ra f ię D e g o b e r ta z 1841 r. N a u w a g ę z a s łu g u ją je s z c z e d w a in n e o b ie k ty. P ie r w s z y m j e s t m e d a l b ę d ą c y n a g r o d ą 5 ro c z n ic y s o k o ls tw a p o ls k ie g o w B a r m e n (N ie m c y ) z 1909 r., k t ó r y m a n a r e w e r s ie p ro fil w ie s z c z a. D r u g im s ą lito g - r a f o w a n e n u ty z m u z y k ą d o w ie r s z a D o M a tk i P o l k i M ic k ie w i c z a z p ię k n ą lito g r a fią a le g o r y c z n ą a u t o r s t w a L e o n a K a p liń s k ie - g o n a o k ła d c e, a w y k o n a n ą w M iło s ła w iu w 1849 r. P r z e k a z u je o n a c z ą s t k ę te j w ie lk ie j g o ry c z y, j a k a to w a r z y s z y ła u p a d k o w i p o w s t a n ia k o s y n ie r ó w z 1848 r. S z c z e g ó ln ie m iło j e s t p o d k r e ś lić n ie z w y k le w a r to ś c io w y n a b y te k, z a k u p io n y d z ię k i d o ta c ji z e s t r o n y G a z e ty J a r o c i ń s k i e j. J e s t to P o p ie r s ie A. M ic k ie w i c z a w y k o n a n e w p a t y n o w a n y m g ip s ie p r z e z E d w a r d a R y s z a r d a H a u p t a w l a ta c h 4 0 -ty c h, k r ó tk o p o w o jn ie. T a o r y g in a ln a r z e ź b a j e s t s w o b o d n ą, im p r e s y j n ą in t e r p r e t a c j ą w iz e r u n k u p o e ty. E d w a r d R. H a u p t ( ) b y ł z n a n y m a r t y s t ą p o z n a ń s k im w y w o d z ą c y m s w ą s z tu k ę z s y m b o liz m u. C z ę s to p r z e d s ta w ia ł m o ty w y p a tr io ty c z n e. T o k a m e r a l n e i ja k b y m a l a r s k i e w s z c z e g ó ła c h p o p ie r s ie w ie s z c z a z o s ta ło w y k o n a n e n a fa li z a i n t e r e s o w a ń M ic k ie w ic z e m w o k r e s ie p ie r w s z y c h p o m y s łó w o d b u d o w y je g o p o m n i k a w P o z n a n iu. A. K o s t o ło w s k i s k i i g e n e r a ł w ie l k o p o ls k i j u ż j e d n a k r e z y d u j e n ie w Ż e r k o w ie, le c z w s w o je j u lu b i o n e j s ie d z ib ie, w K o n a r z e w ie p o d P o z n a n i e m, g d z ie m a w s p a n i a ły, b a r o k o w y p a ła c. U m ie r a w 1728 r., z o s ta w i a ją c ty l k o d w ie c ó r k i, k t ó r e d z i e lą s ię o j c o w s k ą f o r tu n ą. S ta r s z a, F r a n c is z k a, j e s t ż o n ą W ła d y s ła w a S z o łd r s k ie g o, t a k ż e w o je w o d y i n o w r o c ła w s k ie g o, m ło d s z a. A n n a, p o ś lu b iła w o je w o d ę A u g u s t y n a D z ia ły ń s k ie g o. T o w ła ś n ie o n a d z ie d z ic z y K o n a r z e w o i d o b r a le ż ą c e p o d P o z n a n i e m. A w ię c c h y b a F r a n c i s z c e p r z y p a d ł a w s c h e d z i e w ło ś ć ż e r k o w - s k a. M y c ie ls c y p o ja w i a ją s ię w J a r o c in ie i w je g o o k o lic y j u ż w c z e ś n ie. J a n M y c ie ls k i, s y n S ta n i s ł a w a i K u k lin o w s k ie j, w 1618 r. k w ito w a ł s ię z M a r c i n e m Ż e g o c k im z k o n t r a k t u o d z i e r ż a w ę p o ło w y J a r o c i n a. N ie c o p ó ź n ie j K a t a r z y n a M y - c i e ls k a p o ś lu b ił a, j a k o w d o w a p o M ik o ła ju Z a r e m b ie T y m ie n ie c k im, A n d r z e ja R a d o l iń s k ie - g o, z r a z u p is a r z a g r o d z k i e g o k a l is k ie g o, n a s t ę p n i e k a s z t e l a n a k r z y w iń s k ie g o. J a k o je g o ż o n a w y s t ę p u j e w l a t a c h , a j a k o w d o w a p o n im w 1681 r. N ie ż y ła j u ż w 1696 r. N ie b a w e m M y c ie ls c y s t a j ą s ię w ła ś c i c ie l a m i M iło s ła w ia. D a ty n a b y c ia p r z e z M y c ie ls k ic h Ż e r k o w a n ie z n a m. J e g o w ła ś c i c ie le m (i m o ż e n a b y w c ą? ) b y ł M i c h a ł M y c ie ls k i ( ), s t a r o s t a k o n iń s k i, k a w a l e r o r d e r ó w O r ła B ia łe g o i Ś w. S t a n i s ła w a, k t ó r y p o l a t a c h n ie f o r m a ln e g o z w ią z k u, p o ś lu b ił w 1802 r. s w o ją k o n k u b i n ę E l ż b ie tę M ie r z e je w s k ą, p r a w d o p o d o b n ie n a w e t n ie s z la c h c ia n k ę, c o w t a m t y c h c z a s a c h b y ło c z y m ś n ie s ł y c h a n i e u m a g n a tó w r z a d k im. B y ł s y n e m J ó z e f a M y c ie ls - k ie g o, g e n e r a ł a m a j o r a w o js k l i t e w s k i c h w 1759 r., w o je w o d y in o w r o c ł a w s k i e g o i s t a r o s t y k o n iń s k ie g o, z m a r łe g o w 1789 r., k tó r e g o m a t k a, W e r o n ik a, o s ta t n i a z K o n a r z e w s k ic h, w n io s ła w d o m M y c ie ls k ic h k o lo s a l n ą f o r t u n ę w y g a s łe g o r o d u, s k ł a d a j ą c ą s ię z w ie l u m i a s t, m i a s t e c z e k, z a m k ó w o r a z w s i w r ó ż n y c h c z ę ś c ia c h W ie lk o p o ls k i. D o d z iś u f u n d o w a n a w G o s t y n iu, m ie ś c ie K o n a r z e w s k ic h p r z e z c z ło n k ó w te g o r o d u b a z y l i k a s ta n o w i p r z e d m i o t d u m y je g o m i e s z k a ń c ó w. T y m c z a s e m M ic h a ł M y c ie ls k i m ia ł j u ż t r z e c h s y n ó w n i m s t a n ą ł p r z e d o ł t a r z e m z ic h m a tk ą. odzia P o z o s ta l i tr z e j u r o d z ili s ię ju l e g a ln i e. N ie c h w a l e b n e p o c h o d z e n ia m i a ł p e w n ie u s z la c h e t n ić u z y s k a n y w 1822 r. o d k ró la p r u s k i e g o p r z e z k i l k u z nich t y t u ł h r a b i o w s k i. I c h m a t k a, El' ż b i e ta z M ie r z e je w s k ic h z m a rła w Ż e r k o w i e 16 s ty c z n ia 1849 r P o j e j ś m ie r c i j e d e n z je j s y n ó ^ s p r z e d a ł Ż e r k ó w Ż y d o w i Goe- tz o w i C o h n o w i. S p r z e d a w c a Ż e r k o w a b y ł h r. S ta n i s ł a w My* c ie ls k i, s y n M ic h a ła i M ie r z e je w s k ie j, u r o d z o n y 11 c z e rw c a 1800 r., w ła ś c i c ie l Ż e r k o w a i D ę' b n a. S p r z e d a ć d o b r a ż e rk o w sk im n ie b y ło c h y b a ła tw o, to te ż C o h n j e p o d z ie lił. W c h o d z ą c y w s k ł a d t y c h d ó b r m a j ą t e k K a m i e ń z L u d w in o w e m (razerfl m ó r g m a g d e b u r s k ic h ) s p r z e d a ł W ła d y s ła w o w i B ro e- k e r e z e S ł a w o s z e w a w 1865 r. za ta l a r ó w p r u s k i c h. N a b y ' w c a b y ł s y n e m L u d w ik a B ro e ' k e r e, k t ó r y w c ią g u ż y c ia byl d z i e r ż a w c ą r ó ż n y c h d ó b r i P ro - w id e n c ji z B r u d z ę w s k ic h. O *1 s a m b y ł ż o n a ty z M a r ią R e m b o w s k ą h e r b u Ś le p o w r o n z S tf' c h o r z e w a. T e n n o w y w ła ś c ic ie l K a m i e n ia z m a r ł 2 m a r c a 1883 r- w K a m i e n iu i p o c h o w a n y z o sta j w Ż e r k o w i e. S y n o w i e sp rz e d a ł* K a m i e ń, p o c z y m n a j s t a r s z y g o s p o d a r o w a ł w d z ie r ż a w io n y c h z d ó b r k ó r n i c k i c h fo lw a rk a c h» m. in. w S t r u m i a n a c h p o d K o s t' r z y n e m W lk p. I n n y s y n L u d w ig b y ł m u z y k ie m i p r o w a d ź w P o z n a n i u p r y w a t n ą s z k ó ł? m u z y c z n ą, z a p r u s k i c h c z a s ó ^ z a s t ę p u j ą c ą t u n ie is tn i e ją c e je ' s z c z e k o n s e r w a t o r i u m m u z y c Z ' n e. R o d z i n a B r o e k e r e, p o c h o ' d z ą c a z f la m a n d z k i e j c z ę ś c i dzi' s ie js z e j B e lg ii, p r z y b y ł a d o W ie' l k o p o l s k i w X V I I I w. i is tn ie je p o d z iś. S ł a w o m i r L e i t g e b e 1, TANIA ODZIEŻ ZAGRANICZNA NOWY SKLEP JA R O C IN, U L P O Z N A Ń S K A 1 (n a p rz e c iw k o R o ln ik a ) -fc p o n i e d z ia ł e k, ś r o d a, p i ą t e k w t o r e k, p i ą t e k s o b o t a W każdy w torek - now a dostaw a tow arów c e n a o d d o zł za 1 k g Zapraszamy (f 31) NOWE NABYTKI W ŚMIEŁOWSKIM MUZEUM

9 Nr 2 (120) 15 stycznia 1993 r. REKLAMY, OGŁOSZENIA G.J. 9 OGŁOSZENIA DROBNE SPRZEDAZ-KUPNO Kupię m ieszkanie lub dom ek do 150 min zł (może być do rem ontu). A dres w Biurze Ogłoszeń (f 1724). Kupię używ aną m aszynę do szycia Singer. O ferty w Biurze Ogłoszeń (f 28). Sprzedam działkę m 2, położoną w Witaszycach przy ul. Podlesie. Wiadomość: Witaszyce, ul. Leśna 3 /1, tel. 261 (f 23). Sprzedam dwie przyczepy siana. Adres w Biurze Ogłoszeń (f 30). Sprzedam rozpoczętą budow ę dom u w Krotoszynie, tel. G dańsk (0-58) (f 1721). Sprzedam cykliniarkę, tokarnię, prasę do drew na, W itaszyce, ul. Roszam icza 4 (f 37). Sprzedam kom puter Amiga, Żerków, tel. 37a (f 36). Kupię stojącą suszarkę fryzjerską, B arbara Biadaszkiewicz, Jarocin, os. Kościuszki 4 / 20 (f 17). Sprzedam działkę budow laną (0,72 ha) i cegłę, Jaraczew o, ul. G ostyńska 4 (f 26). Sprzedam dom z działką zabudowana 0,22 ha, Roszków 91 (tylko w soboty) (f 45). Sprzedam ulgę celną, Jarocin, Niepodległości 28 (f 44). Sprzedam tanio telew izor kolorowy Elektron, os. K onstytucji 3 Maja 1/17 (f 54). Sprzedam dom do rem ontu w centrum Jarocina lub m ieszkanie, tel (f 52). Sprzedam now y dom w Jarocinie i Żerkowie, tel (f 51). Sprzedam 2 piece stalow e CO 24 m 2, tel (f 49). Sprzedam m eble - sypialnia, początek XX w., tel po godz AUTO-MOTO Sprzedam FSO 1500 z 1986 r., 5-biego- Wa skrzynia, os. K onstytucji 3 M aja 34/12 po godz (f25). Sprzedam Bizon ZO 56, przyczepę 10 ton, 6 ton, ciągnik C 360, Łukaszewo 3 (f 26). Sprzedam FSO 1500, r. 84, 5-biegowy, Jarocin, os. K onstytucji 20/ 2 (f 53). Sprzedam Poloneza, r. 1980, Jarocin, Kościuszki 32/ 17, tel Sprzedam Zaporożca, rok produkcji 1987 lub zam ienię na Fiata 126p, rok 84-85, Jaraczewo, ul. Topolowa 7 /9 (f 46). Sprzedam Opel Corsa, 1.0, 1985 r. Jerzy K w iatkow ski, Tarce 16a/8. C ena do Uzgodnienia. Sprzedam Nysę, rocznik 1987, tel. ^7-02 po godz VIDEO-TV V ideofilm ow anie, K azim ierza Wielkiego 87, tel (f 1310). V ideofilm ow anie, Jarocin, ul. Glinki tel (f 1268). Niska cena. (f 1703). V ideofilm ow anie, tel. 70 W ilkowyja (f 1722). V ideofilm ow anie, tel V ideofilm ow anie, zgłoszenia K sięgarnia pod Ratuszem, tel (f 16). RÓŻNE przyjm ę zlecenia na fachowe kładźci e płytek i drobne prace m urarskie, 'tf- K opernika 2 (f 5). p rz y jm ę każdą pracę. A dres w Biurze Ogłoszeń. p oszukuję opiekunki dla dziecka (19 jjjiesięcy). Warunki do uzgodnienia. ^Ue widziane referencje, tel Jar<>cin (f 35). Poszukuję sklepu do w ynajęcia w dobrym punkcie Jarocina. Oferty z ceną w Biurze Ogłoszeń (f 34). Wezmę w kom is suknie ślubne i komunijne, Witaszyczki 24a, godz (f 20). Do w ynajęcia M-3 na Os lecia (2 pokoje 33 m 2). O ferty z ćeną w Biurze Ogłoszeń (f 21). Sprzątanie m ieszkań, mycie okien, opieka nad dziećmi - w ykonuję. Adres w Biurze Ogłoszeń. Przyjmuję zlecenia wykonania drobnych napraw, boazerie, meble, pawlacze i inne, Jarocin, tel godz oraz po P asze - prow ity, prestarter, Bachorzew 18 (f 40). LEKARSKIE G abinet okulistyczny, lek. med. H anna M arczuk-zielińska, okulista, Jarocin, ul. Słoneczna 8, przyjęcia: wtorki, czwartki korekcja wad wzroku, 2. badanie okulistyczne w stępne i okresow e, 3. leczenie chorób oczu dorosłych i dzieci, 4. badanie dna oka (f 1746). Paweł Jerzycki, psychiatra, rejestracja przyjęć telefoniczna w poniedziałki, środy, piątki w godz , tel. Jarocin 32-42, osobista: w torek w godz , Jarocin, ul. Węglowa 1. Lek. med. Iwona Udzik, położnik-ginekolog przyjmuje w każdy poniedziałek, czw artek w godz Gabinet: Jarocin, os. K onstytucji 3 M aja 18 (pierwsze wejście od ul. Wrocławskiej). Możliwa jest rejestracja telefoniczna codziennie za w yjątkiem w torku w godz tel (f 1738). Wynajmę pokój na 2 osoby (uczniowie). Oferty w Biurze Ogłoszeń (f 55). Uwaga! Z aginął stary p iesek czarno-biały. Uczciwego znalazcę proszę o zw rot za w ynagrodzeniem, Michał Tomaszewski, Ługi, Tatrzańska 8 (f 48). P.H.U. ALDAR poleca ZESTAWY SATELITARNE tel ekspozycja: sklep ANITA Jarocin ul. Kwiatowa ŻW IR, PIA SEK I TRANSPOPRT TEL SKLEP MEBLOWY Jarocin, ul. D ąbrow skiego 16 poleca: s z e r o k i a s o r ty m e n t m e b li k u c h e n n y c h i ta p ic e r o w a n y c h c z y n n y o d 4 s ty c z n ia 1993 r. (f 1711) SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE J a r o c in, u l. W r o c ła w s k a 9 2B ( w e jś c ie o d o s. K o n s t y tu c ji 3 M a ja ) G IN E K O L O G -P O Ł O Ż N IK le k. m e d. A. C h o jn ic k i p ią te k C H IR U R G -U R O L O G le k. m e d. A. K u ła k o w s k i p o n ie d z ia łe k N E U R O L O G (d z ie c i i d o ro ś li) d r m e d. M. P ie tr z a k c z w a r te k D E R M A T O L O G ( c h o r o b y s k ó ry, w ło s ó w i p a z n o k c i) le k. m e d. A. H e ss w t o r e k (f 1742) SYSTEMY ALARMOWE: p r z e c iw w ła m a n io w e p r z e c iw n a p a d o w e ^ p r z e c iw p o ż a ro w e w y k o n u je A u to r y z o w a n y Z a k ła d S y s te m ó w A la r m o w y c h J E R Z Y W A L A S Jaro cin, ul. D ąbrow skiego 6 P r z y jm o w a n ie z le c e ń p o n ie d z ia łe k - s o b o ta p o g o d z Dystrybutor CTHPP PREMA oferuje: L łożyska A uszczelniacze A świece A smary A narzędzia Jarocin - Tumidaj ul. W. Jagiełły 26 Z E S P Ó Ł P A R A D I S E " wesela wieczorki N ajtaniej O r z e c l i o w o, tli. K lo n o w a 8, te l. 270 (f 39) P.W. "TELMAX" S.C. Jarocin, Staszica 20 oferuje SPRZEDAŻ RATALNĄ do 7 min bez poręczycieli stałe, niskie oprocentowanie oraz G O T Ó W K O W Ą S P R Z Ę T U R T V telew izory m agnetow idy anteny satelitarne A T A K Ż E h urto w ą sprzedaż tapet + tralek i słupów Z a p r a s z a m y w g o d z Zatrudnimy: KASJERA WALUTOWEGO (z k w a lif ik a c j a m i - u p r a w n ie n i a m i ) SPRZEDAWCĘ (z k w a lif ik a c ja m i) do s k le p u ze s p r z ę t e m R T V o r a z n a w i ą ż e m y w s p ó ł p r a c ę z S E R V I S E M R T V l u b z a t r u d n i m y o s o b ę d o p r o w a d z e n i a s e r w i s u g w a r a n c y j n e g o i n f. t e l. J a r o c i n KLUB "TASMAN" wznawia działalność w nowym lokalu przy ul. Wrocławskiej 106 bilard -ję kawa ic herbata piw» lody Możliwość rezerwacji stołu Czynne od Zapraszamy (f 50) GABINET NEUROLOGICZNY lek. med. BEATA MAŁECKA NEUROLOG środy, piątki Jarocin, ul. Wrocławska 38 Zakład Dośw iadczalny IWN w W itaszycach (tel. 328) tanio sprzeda 1. m a te r ia ły b u d o w la n e : c e g ła r ó ż n a, p ły t y s tr o p o w e, b e lk i, d e s k i, d a c h ó w k a, g ą s io ry, d w u t e o w n ik, n a d p ro ż a i b la c h a o c y n k o w a n a 2. m ą k ę p s z e n n ą 3. sło m ę luźną o ra z w y d z ie r ż a w i n ie k tó r e p o m ie s z c z e n ia. (f 32) RESTAURACJA VICTORIA oferuje tanie obiady abonamentowe dla rodzin i osób samotnych Informacja w biurze restauracji, tel SHP,Zgoda (<2S)

10 G.J. 10 KULTURA Nr 2 (120) 15 stycznia 1993 r. Z życia wzięte P arę d n i te m u p ew n a m łoda osoba płci żeńskiej pow iedziała mi, że przestała czytać Gazetę Ja ro c iń sk ą, bo je s t n u d n a i ch o lern ie pow ażna. M usiałam, n iestety,. przyznać jej rację. Zaraz jed n a k zaczęłam się tłum aczyć, że tru d no je s t pisać w esołe te k sty, kiedy czasy są ciężkie, życie je s t o k ru tn e, człow iek, człow iekow i w ilk iem, a w ogóle to - ja k śpiew a zespół E lek try czne G ita ry - W szystko C h. (słow a te j pio sen k i do tej p o ry nie u raziły żadnych uczuć, żadnego posła. W zw iązk u z tym n ie boję się ich p rzytaczać). T ym sp o so b em p o czułam się uspraw ied liw io n a, ale... n ie do końca. C ały czas m yślałam bow iem, że rzeczyw iście naszy m czytelnikom należy się odrobina, lu k su su oczyw iście też, ale przed e w szystk im u śm iech u. J a k to zw ykle b yw a życie sam o p rzyniosło rozw iązanie m ojego pro b lem u. W padł m i bow iem w rę c e notesik, w łasność pań sprzedających w pew nym sklepie, a w nim n ie fo rtu n n e i p rzy ty m śm ieszne sfo rm u ło w an ia k lien tó w d o m agających się przed m io tu, k tó ry chcieli zakupić. J a k się okazuje, nie znam y często nazw y tow aru i posługujem y się bardzo dziw acznym i Chciałbym się zakochać ard zo p o p u la rn a g ru p a la t o siem dziesiątych O ddział B Z a m k n ię ty w y d ała dw ie p ły ty: O ddział Z a m k n ię ty i R eda by night oraz dw upłytow y album Liv e, poza ty m u m ieściła 13 u tw o ró w w liście przebojów p ro g ra m u HI. O becnie odbyw a m a łą tra s ę k o n c e r tow ą. N iestety, n ie p rzy jed zie do Jaro cin a, ale w sz y stk ich fanów tego zespołu chciałabym zaw iadom ić gdzie f kiedy m ożna ich zobączyć: L eszno, P o zn ań, Piła, Zielona Góra,' K rotoszyn, O strów W lkp., Czę-. stochow a, Lublin. U dało m i się p rzep ro w ad z ić rozm o w ę z lid erem zesp o łu - W ojtkiem Pogorzelskim i m anagerem - K rzysztofem Janiszew skim. - Ile ra z y O ddział Z a m k n ię ty b ył w Jarocinie? W ojtek - R az, p a rę la t te m u i było w sp aniale, po p ro stu zajebiście. J a ch y b a p ierw szw y ra z sp o tk ałem się z ta k ą atm o sferą, to było n iesam o w i te przeżycie. - D laczego ty lk o raz? W ojtek - P o n iew aż J a ro c in był coraz gorszy, jakieś m achloje, kom binacje, chociaż chcieliśm y za każdym razem. K rzy szto f - W ubiegły m ro k u n a plakacie info rm u jący m o festiw alu pojaw iła się n az w a zespołu O ddział Z a m k n ię ty, ale z n am i n ik t n ie rozm aw iał. W cześniej p ad a ły ty lk o ja k ie ś niew iążące p ropozycje, aby zagrać za darm o, bo będzie telew i- określeniam i rzeczj7, po któ re przyszliśm y do sk lepu. C zasem w y n ik a to z naszej niew iedzy, a czasem z roztargnienia. Sam a bow iem zadzwoniła m k iedyś do przy ch o d n i rejonow ej i poprosiłam o połączenie z recepcją. Na szczęście pani telefonistka była bardziej przytom na ode m n ie i połączyła m n ie z rejestracją. In n y m znów ra z e m d zw oniłam do parafii o.o. F ranciszkanów i zapytałam : C zy to zakład Ojców F ranciszkanów? O dziw o zakonnik, k tó ry podniósł słu ch a w k ę odpow iedział tw ierdząco. W róćm y je d n a k do za w artości zeszycika. A m ożna w nim znaleźć praw d ziw e p erełk i. O kazało się n a p rzy k ład, że m a m y b ard zo ciekaw e słow niki, o k tó ry c h n a p e w no n ik t - oprócz klientów, którzy chcieli je k u p ić - n ie słyszał. N ie sądzę, a b y b y ły to n o w e pozycje w ydaw nicze, ale m oże w przyszłości... Ludzie pytali w ięc w księgarni W ywiad z przedstaw icielam i zespołu Oddział Zam knięty zja, dużo zespołów, im preza prestiżowa. My tę propozycję odrzuciliśm y. N iem niej je d n a k n a p la k acie OZ był. W ysłaliśm y sto so w n e pism o do organizatorów, W altera C hełstow s kiego, ale on n ie zdobył się n a w e t na p rzep ra sz am. T eraz n a s u n ik a. W ubiegłym roku sporo ludzi z różnych części Polski jechało do Jarocin a ty lk o p o to, aby obejrzeć OZ, zostali w y stry ch n ię ci n a d u d k a. B yć m oże w y stąp im y jeszcze k iedyś w Jarocinie, jeśli zostaniem y zaproszen i, b o przecież je ste śm y znani i łubiani. - Czy są m iejsca, w k tó ry c h ko n certy zaw sze u d a ją się w am? K rzy szto f - O czyw iście, są ta k ie m iejsca, W ojtek m oże o nic h pow iedzieć n ajlepiej. W ojtek - J a p ie rw szy ra z o nich słyszę. K rzysztof - Cała Polska. - K im są w asi odbiorcy? K rzysztof - M łodzi ludzie, rów ieśnicy, s ta rsi, po p ro s tu w szyscy, od now o ro d k ó w do sta ry c h zgredów. W ojtek - My jesteśm y bardzo prostym zespołem, któ ry propaguje miłość do ludzi, do ro c k n rolla. J e s t to olbrzym ia balanga, tylko bez w iększych dym ów, serw u jem y im d o b rą m u zykę, a nie beznad zie jn e pierdzenie. - N ad czym te ra z p racujecie? K rzy szto f - N ad now ym m a teriałem, a n a razie w ydaliśm y d w u p ły to w y alb u m L iv e, n a k tó ry m oprócz starych nagrań z poprzednich płyt, o słow nik alfabetyczny, słow nik o rto p e d y czn y, sło w n ik ark ty czn y, sło w n ik w y razó w zw yczajn y c h, słow nik w y razó w znaczum ieściliśm y utw ory nie zam ieszczane n a p ły tach, ale g ra n e n a k o n certach. - W ja k im zespole chciałbyś grać? K rzy szto f - W O ddziale Z am k n ię ty m W ojtek - K iedy zaczy n ałem g ra ć to z Led Zeppelin, C laptonem, ale dopóki nie istniał OZ, teraz nie m ógłb y m ju ż g rać z nim i. - Co m yślicie o polskiej m uzyce? K rzy szto f - W iększość k a p e l pow in n a jesz cze poćw iczyć, a oni ju ż p c h a ją się do rad ia, telew izji, obniżając poziom. Poza tym jest dużo w arsztatow o dobrych zespołów, które niestety nie m ają siły przebicia ani odp o w iedniej p rom ocji i długo jeszcze b ęd ą g ra ć k o n c e rty k lu b o w e. N ie m a n o rm a ln ego ry n k u, k tó ry sp raw ia, że d o b rzy idą n a top, a ci słabsi pozostają tam gdzie ićh m iejsce, czyli w cieniu. L a n so w anie n ie zaw sze idzie w dobry m k ie ru n k u, a m ało jest firm, które pow inny się praw dziw ą pro m o cją zajm ow ać. D aleko n a m jeszcze do norm aln o ści, ale coś się ruszyło. - M arzenie zespołu bądź tw oje p ry w atne? W ojtek - M arzę o ty m ab y zak o ch ać się, b o je ste m jeszcze w olny, a w ogóle o statn io to m y ślę ty lk o o ład n y ch cyckach. K rzysztof - Zespół m arzy o funkcjo n o w a n iu ry n k u n a n o rm a ln y ch zasad ach, a w te d y re sz ta pójdzie ju ż gładko. D ziękuję za rozm owę. R ozm aw iała A n n a S o k o w icz n y c h. S ą w śró d n a s m iłośnicy o rto grafii, zap alen i do tego sto p n ia, że chcieli kupić śpiew nik ortograficzn y. O tym, że dzieci w ykorzystują rodziców n ie trz e b a ch y b a nikogo p rzek o n y w ać. M łodzi ludzie są ta k zajęci n a u k ą, że n ie m a ją czasu iść do k sięg a rn i i* k u p ić p o trz eb n y ch n a le k cje ję z y k a polskiego le k tu r. P rz y chodzi w ięc do k sięg a rn i bie d n a m a m a lu b ta ta i zszokow ana tym, że m a coś k u p ić p y ta o k siążki le k tu ry j- n e. C zasem n ie ste ty trz e b a w y m ien ić ty tu ł i tu d o piero za czyna się tragedia... Rodzicom m yli się w szystk o i n ie m a się czem u dziw ić, bo p rzecież za ich czasów b y ły in n e le k tu ry. K toś prosił w ięc o k siążkę O rzeszki - N ad N iem o n em, ktoś in n y o K am ien ie n a S zczaw nicę. L ektura A. K am ińskiego pt. K a m ienie n a szan iec przy sp o rzy ła p roblem ów w ielu rodzicom. J e d n a m a m a p o p ro siła b ow iem o k siążkę Z kam oram i n a szaniec. Ja rów n ie ż nie znam ze staw u le k tu r do w szystkich klas szkół podstaw o w y ch i ponad p o d staw o w y ch, w zw ią zk u z ty m n ie w iem o ja k ie książki chodziło na przykład klientow i lub klientce, któ ra prosiła 0 D ziennik harcerza z szarlotki 1 Pięć przygód detektyw a k an apk i. W iem n ato m ia st, albo w ydaje m i się, że w iem, co to są D zieci z b ly b ry. to po p ro stu D zieci z B o u le rb y n. L ektu ry do języka polskiego przysparzają problem ów w ielu rodzicom, m niej w ięcej ty le sam o stresów w yw ołuje geografia. U siłow ano w ięc k u p ić a tłasy d la piątej k la sy, m a py cząsteczkow e Polski, geograficzne książki o k o n ia ch e u ro p ejsk ic h, a n a w e t globus P olski. B yła te ż pani, k tó ra m iała niesam o w ite życzenie, poprosiła bow iem A ndersen a z baśniam i. J a k iś p oczątkujący m yśliw y chciał k u p ić F ate m ek u m m yśliw ego»a m ło d a gospodyni p ra g n ęła m ieć w dom u k siążki k u lm in a cyjne o g o to w an iu i pieczeniu. K toś w ym yślił, niechcący, h itow y ty tu ł rew ela cy jn e j pow ieści erotycznej. K a n a p a p a c h n ąca d ziew icą. to b rzm i b ard zo zachęcająco. N iestety książka, o k tó rą chodziło zainteresow anem u, n ie m iała nic w spólnego z sek sem (k u p u ją cy z pew nością m iał n a m yśli K an ad ę pachnącą żyw icą - A rk ad eg o F iedlera). O sek sie, i to b ard zo specjalistycznie, m yślał n a pew n o k lien t, k tó ry chciał kupić: - ja k ie ś k siąż k i techniczne, np: S z tu k ę k o c h a n ia. D o książek z tego sam ego g a tu n k u należy chyba zaliczyć pozycje: R oboty n o cn e o raz W adekeum m łodej p a n i. W czasie cz y tan ia ty c h seksow nych k siążek m o ż n a posłu ch ać n a m ię t n y ch k a s e t, bo ta k o w e chciano ró w nież zakupić. Z innych m uzyczn y ch a tra k c ji polecałabym : "p ły ty z a k w a riu m polskiego b itu, pły tę zaspołu B IM B ELK I, o raz n ag ran ia now ego i ch y b a do tej p o ry nie z n a n ego k ie ru n k u m uzycznego - zadek o w an e p io sen k i - C iekaw ostką te ch n iczn ą są p ły ty k o n ta k to w e. Choć m uszę przyznać* że słyszałam o n ic h w cześniej od n a u czycielki, k tó ra uczyła m n ie w liceum fizyki. N a dziś h u m o ru w ystarczy, c ią g dalszy w następnym tygodniu. B eata Frąckowiak

11 Nr 2 (120) 15 stycznia 1993 r. REKLAMY, OGŁOSZENIA G.J. 11 GOPOL Jarocin, Al. Niepodległości 26 Spółka z o.o. m 20-79, zaprasza do korzystania z usług AUTORYZOWANEJ STACJI ~ OBSŁUGI SAMOCHODÓW tar obsługa gw arancyjna i pogw arancyjna sam ochodów Polonez Caro e t m y c ie w y so k o c iś n ie n io w e tar k o n s e rw a c ja s a m o c h o d ó w m e to d ą h y d ro d y n a m ic z n ą Zapraszamy w godz M ożliw ość telefonicznej rezerw acji term inów JAPOSO S.C. OFERUJE ARTYKUŁY BHP UBRANIA ROBOCZE (odzież ocieplana) RĘKAWICE ROBOCZE (ocieplane) OBUWIE ROBOCZE CZAPKI, FARTUCHY OKULARY MASKI PRZECIWPYŁOWE ŚRODKI CZYSTOŚCI INNE ARTYKUŁY ZWIĄZANE Z BHP («1725) Zarząd Przedsiębiostwa Komunalnego Spółka z o.o. w Jarocinie ogłasza KONKURS OFERT na stanowisko Kierownika Zakładu Wodociągów K a n d y d a c i p r z y s tę p u ją c y d o k o n k u r s u p o w in n i s p e łn ia ć n a s tę p u ją c e w a r u n k i: 1. W y k s z ta łc e n ie w y ż s z e lu b ś r e d n ie te c h n ic z n e 2. S ta ż p r a c y m i n im u m 5 la t, w ty m 2 l a t a n a s ta n o w is k u k ie r o w n ic z y m lu b s a m o d z ie ln y m 3. D o b r y s ta n z d r o w ia 4. Z d o ln o ś c i o rg a n iz a c y jn e. Z g ło s z e n ia p o w in n y z a w ie r a ć : - p o d a n i e z m o ty w a c ją u b ie g a n ia s ię o s ta n o w is k o - ż y c io ry s - o d p is d y p lo m u o r a z in n y c h d o k u m e n tó w s tw ie r d z a ją c y c h p o s ia d a n e k w a lif ik a c je - o p in ię z o s ta tn ie g o m ie js c a p r a c y. Z g ło s z e n ia n a l e ż y s k ła d a ć w z a m k n ię te j k o p e r c i e z d o p is k ie m K o n k u r s w s ie d z ib ie P r z e d s ię b io r s tw a p r z y u l. K a s p r z a k a l a w J a r o c i n ie w t e r m in i e 14 d n i o d d a t y u k a z a n ia s ię o g ło s z e n ia. O te r m in i e k o n k u r s u k a n d y d a c i z o s ta n ą p o w ia d o m ie n i i n d y w id u a ln ie. Z a s tr z e g a s ię p r a w o n ie p r z y ję c ia o f e rty b e z p o d a n ia p r z y c z y n y (f 1733) O R A Z O FE R U JE M Y : przedsiębiorcom - doskonałą form ę reklam y waszej firmy producentom i hurtow nikom - uatrakcyjnienie odzieży N A D R U K I T ER M IC ZNE Ciekawe różnorodne wzornictwo - atrakcyj ne ceny Jarocin, ul. PRZEMYSŁOWA 1 tel , (f 1747) W Y P O S A Ż E N I E Ł A Z I E N E K tzr płytki ścienne i posadzkowe ^ wanny włoskie 1,05 do 1,70 m e r kabiny natryskowe -fc kompakty ^ podgrzewacze umywalki trr junkersy Mora brodziki zlewozmywaki baterie -ua ti?- komplety łazienkowe wj o r a z i n n e a r t. g o s p o d a r s t w a d o m o w e g o a r t u k y ł y k r a j o w e i z a g r a n i c z n e c e n y k o n k u r e n c y j n e Jarocin, ul. Długa 5 (70 m od ul. Św. Ducha, naprzeciw Parku) ZAPRASZAMY (F 1730) Lek. med. SŁAWOMIR ELLMANN s p e c ja lis ta m e d. p ra c y u p r a w n i o n y d o b a d a ń o k r e s o w y c h I BADAŃ K IEROW CÓW PR Z Y JĘ C IA : w t o r e k ( k i e r o w c y ) J a r o c i n, O s. I C o ś c i u s z k i 5 / 16 ś r o d a PR ZY C H O D N IA R EJO N O W A J A R O C I N, U L. H A L L E R A 9 ( l p. ), p o k. 3 5 GABINETY PRYW ATNE (f 1731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE J A R - P A K zaprasza do swojej hurtowni! O F E R U J E M Y 1. Na cele zaopatrzeniowe - papier pakowy (3 gatunki) - torebki papierowe - woreczki foliowe - reklamówki oraz inne wyroby papiernicze 2. Wyroby z Huty Szkła Tarnów Uwaga!!! - szklanki 1600 zł/szt. - literatki 1450 zł/szt. - kieliszki 1300 zł/ szt. - szklanki zdobione - szklanki w koszyczkach - komplety szklane Ceny fabryczne ZA P R A S Z A M Y Jarocin, ul. Wrocławska 12 (wejście od ul. Barwickiego) , tel (f 19)

12 a a i K U L U U 1 A ASTROLOGIA BZIS. CZYLI ASTROBIOMETRIA (cz. 3) S t r z e l e c j e s t tr z e c im o s ta t n im z n a k ie m o g n is ty m. B a r a n a m ó g ł s y m b o liz o w a ć p a lą c y s ię c h r u s t. B u c h a ją c e p o d n ie b o, p a r z ą c e p ło m ie n ie, k tó r e j e d n a k w k r ó tc e z g a s n ą. M o g ą o n e r a t o w a ć ż y c ie i m o g ą j e z n isz c z y ć. L e w g r z e je s ię p r z y d o s to jn y m o g n iu k o m i n k a w d o m u, k tó r e g o j e s t p a n e m i w ła d c ą. M o ż e z a p ro s ić C ię b y ś s ię te ż o g rz a ł, a le m o ż e te ż u z n a ć, ż e n ie j e s t e ś te g o g o d z ie n. S tr z e le c s ie d z i p z y d o g a s a ją c y m o g n is k u, z a c h w ilę z a p a li o d n ie g o k o n ie c s tr z a ły, k t ó r ą w y p u ś c i z ł u k u w c ie m n o ś ć d a ją c z n a k, a m o ż e o ś w ie tla ją c d ro g ę? S tr z e lc a r e p r e z e n tu j e ta k ż e p ło m y k w la m p c e m is trz a, k tó r y p r o w a d z i a d e p ta w n ie z n a n e. O g ie ń S tr z e lc a ż y w i s ię p o w ie tr z e m s p o la r y z o w a n y c h z n im B liź n ią t. O n e z a p e w n iły m u p o d s ta w o w ą e d u k a c ję, b y m ó g ł t e r a z s ię g a ć d a le j. S tr z a ła w y p u s z c z o n a p r z e z S tr z e lc a s y m b o liz u j e z a p ło d n ie n ie n o w ą id e ą. E N E - R G E T Y Z U J E, b y p o d n ie ś ć n a w y ż s z y p o z io m in f o r m a c ję z d o b y tą p r z e z B liź n ię ta. D la te g o te ż fa z ę B liź n ią t łą c z y s ię z k r ó tk i m i p o d ró ż a m i, fa z ę S tr z e lc a z d łu g i m i, B liź n ię ta z s z y b k ą w y m ia n ą in fo rm a c ji, S tr z e lc a r a c z e j z filo z o fią. J e ś li B liź n ię ta p o w o d o w a n e c ie k a w o ś c ią p e n e t r u j ą c a łą o k o lic ę, to S tr z e le c, a r a c z e j W o l n y S tr z e le c id z ie w p r o s t p r z e d s ie b ie s z u k a ją c p r z y g ó d, a m o ż e s e n s u ż y c ia? P o z y ty w n e c e c h y S tr z e lc a : o p ty m iz m, s z c z e r o ś ć, ś m ia ło ś ć, id e a liz m, n e g a ty w n e : s k ło n n o ś ć d o p r z e s a d y, o s tr o żno ść. URZĄD MIASTA I GMINY W ŻERKOWIE PRZETARG PISEMNY NA WYKONANIE P O D K ŁA D Ó W G E O D E Z Y JN Y C H M A P S Y T U A C Y JN O -W Y S O K O S C IO W Y C H W ofercie należy uw zględnić: W SK ALI 1 : dla wsi Ludwinów - Lisew 1. K o sz t w y k o n a n ia p o d k ła d ó w za I ha 2. T erm in realizacji zo bo w iązania O fe rty p ro s im y p rz e sy ła ć p o d a d re s e m U rz ę d u ul. M ick iew icza 5 w term inie d o 31 stycznia 1993 ro k u. In fo rm a c ji d o ty c z ą c y c h p rz e d m io tu o fe rty z a sięg ać m o ż n a w U M ig Ż erków, pok. n r 10, tel. Jaro cin wew. 18. O w y n ik u p rz e p ro w a d z o n e g o p rz e ta rg u o feren c i z o s ta n ą p o w ia d o m ie n i in d y w id u a ln ie. K o z io r o ż e c to o s ta t n i z n a k z ie m s k i i o s ta t n i k a r d y n a l n y. O z n a c z a to w y s o k i p o z io m k o n k r e t y z a c ji (z ie m ia ) i in ic ja ty w y ( k a r - d y n.). J e g o h a s łe m p rz e w o d n im je s t: S T R U K T U R O W A Ć. J a k n i k t in n y p o tr a f i o n o r g a n iz o w a ć, p la n o w a ć, a je d n o c z e ś n ie m ie ć ty le e n e r g ii, b y w s z y s tk o to p u ś c ić w r u c h. J e g o s p o s ó b w y d a t k o w a n ia e n e r g ii j e s t ty p o w y d la z n a k ó w k a r d y n a l n y c h, a w ię c a p o g e u m o s ią g a n a s a Z a s trz e g a się p ra w o o d s tą p ie n ia o d p rz e ta rg u b ez p o d a n ia przyczyny o raz p raw o sw o bo d neg o w yboru oferty. m y m w s tę p ie. D la c z e g o w ię c j e s t to n a j b a r d z ie j s k u te c z n y z e z n a k ó w? T a je m n ic a tk w i w t a k im z o r g a n iz o w a n iu s t r u k t u r, b y w s z y s tk o m o g ło k r ę c i ć s ię s a m o p r z y m in im a ln y m w y d a t k u e n e r g ii w tr a k c ie. E w o lu c ję z n a k ó w z ie m s k ic h m o ż n a p r z e d s ta w ić n a p r z k ła d z ie g r u p y o s a d n ik ó w : w fa z ie B y k a b io r ą w p o s ia d a n ie z ie m ię, w fa z ie P a n n y u p r a w ia j ą ją, w fa z ie K o z io r o ż c a o r g a n iz u ją p a ń s tw o. C e c h y p o z y ty w n e, d o m in u ją c e u K o z io ro żc a : o d p o w ie d z ia ln o ś ć, k o n k r e t n o ś ć, d o b r e z o r g a n iz o w a n ie, n e g a ty w n e : n a d m ie r n a a m b ic ja, b r a k p o c z u c ia h u m o r u, z b y tn i fo rm a liz m. J e ś li K o z io ro ż e c j e s t tw ó r c ą s t r u k t u r p a ń s tw o w y c h, to W o d n ik j e s t ty m, k t ó r y o d n ic h u w a l n ia. K o z io ro ż e c s y m b o liz u je t r a d y c y jn e k a n o n y w ie d z y, a W od- n ik g e n iu s z a, k tó r y j e ro z b ija. D z ię k i s t r u k t u r z e K o z io ro ż c a m o ż e m y n a co d z ie ń f u n k c jo n o w a ć w z o r g a n iz o w a n e j r z e c z y w is to ś c i. W o d n ik, j e d y n y, k tó r y n ie lic z y s ię z ż a d n y m i s c h e m a ta m i, m o ż e z d o b y w a ć s ię n a O R Y G IN A L N O Ś Ć. A g d y i o n a z o s ta n ie z a a d o p to w a n a d o is t n ie ją c y c h s t r u k t u r - p o s z u k a c z e g o ś n o w e g o. P o w i e tr z n e z n a k i r e p r e z e n tu j ą p o z n a w a n ie ś w ia ta, k tó r y n a s o ta c z a. B liź n i ę t a p r z e z p o s z u k iw a n ie n o w y c h d a n y c h, W a g a p r z e z ic h p o r ó w n y w a n ie, W o d n ik p r z e z d e w ia c je u t a r t y c h s p o s o b ó w m y ś le n ia. S tą d p o z y ty w n e c e c h y : to le r a n c ja, n ie z a le ż n o ś ć, j a k i n e g a ty w n e : e k s c e n try c z - n o ś ć, n ie p r a k ty c z n o ś ć. R a k a, S k o r p io n a i R y b y s y m b o liz o w a ć m o g ą tr z y s ta n y s k u p ie n ia w o d y. N ie z g łę b io n y o c e a n ( u c z u ć R a k a ), g ó r a lo d o w a (z a m r o ż o n y c h e m o c ji S k o r p io n a ) i p a r a w o d n a u la tu ją c a z c z ą s tk a m i a tm o s f e r y, h e n k u k o s m ic z n e j o d tc h ła n i, r e p r e z e n t u j ą c a fa z ę R y b. T o r ó w n ie ż p a r a tw o r z ą c a m g łę. M G Ł A, k tó r a s k r y w a lu b z n ie k s z ta łc a o to c z e n ie p o w o d u je, ż e m u s im y p r z y j ą ć n a W IA R Ę, ż e ś w ia t j e s t ta k i, a n ie in n y. T o m o ż e r o d z ić ilu z je. M g ła j e d n a k o k r y w a te ż a t r a p y, m o g ą c e w p r o w a d z ić n a s w b łą d. W te d y ła tw ie j u w ie r z y ć n a m w p r a w d ę. M is ty c z n e, p a n k o s m ic z n e z je d n o c z e n ie d u c h o w e w s z y s tk ic h is to t to p r z e s ł a n ie te j fa z y r o z w o ju. D la te g o z R y b a m i w ią ż ą s ię c e c h y w ra ż liw o ś c i, a ltr u iz m, m e d ia ln o ś ć, c z a s e m te ż b r a k p o c z u c ia r z e c z y w is to ś c i i z n e r w i c o w a n ia. Z p r z y c z y n o d e m n ie n ie z a le ż n y c h z m ie n ia m - n a b a rd z ie j p r z y s tę p n y - s p o s ó b p r e z e n ta c ji w ie d z y a s tro lo g ic z n e j. P a w e ł P. A b r a h a m Zakłady Przemysłu Lniarskiego L E 1 W IT w W itaszycach g? przewijania silników elektrycznych o mocy do 22 kw w roboty ślusarskie (bramy, ogrodzenia itp.) e t roboty blacharskie (wentylacje, opierzenia, rynny itp.) tsr obróbka skrawaniem G S N o w e M ia s t o poleca pieczywo w cenach zbytu chleb zwykły (0,7 kg) zł

13 Nr 2 (12) 15 stycznia 1993 r. PORADY KOSMETYCZNE G.J. 13 ABY NASZA TWARZ BYŁA PIĘKNA... - N ie k a ż d y d o s ta ł ślic z n ą b uzię w darze od n a tu ry... Tak, piękna cera to nie zawsze dar natury, ale bardzo często efekt naszych starań i zabiegów pielęgnacyjnych, do stosowania których niezbędne są dobre kosmetyki. Mają one na celu odpowiednie czyszczenie, nawilżenie i odżywienie skóry oraz chronią ją przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych takich jak słońce, mróz, czy wiatr. Obecnie w drogeriach kosmetyków nie brakuje, jest ich wręcz tak dużo, że niekiedy mamy problemy z wyborem. - Co zrobić, kiedy m am y przed sobą pełne półki przeróżnych kosmetyków, zarówno zagranicznych ja k i polskich? - Przede wszystkim doradzam Paniom stosowanie kosmetyków dobrych i znanych firm. Nie muszą to być koniecznie kosmetyki firm zachodnich, które są zwykle bardzo drogie. Do dobrych, sprawdzonych firm można z pewnością zaliczyć polską firmę SORAYA. Produkty tej firmy znajdują coraz szersze grono zwolenników. Ich receptury oparte są na najnowszych osiągnięciach badań laboratoriów kosmetycznych, nie mówiąc już o samych składnikach, które sprowadzane są z Zachodu, a mimo to ceny produktów SORAI są stosunkowo niskie. Polecany przez firmę SORAYA asortyment jest tak szeroki, że każda z Pań jest w stanie wybrać odpowiednie kosmetyki dla swojej cery. Najlepiej byłoby zdecydować się na stosowanie całej serii danej firmy, która oparta jest przecież na podobnych komponentach i środkach zapachowych. - J a k ie k o s m e ty k i p o w in n a posiadać każda P ani? - Podstawę powinno stanowić mleczko kosmetyczne. Jest to emulsja typu o / w (olej w wodzie) lub w o (woda w oleju). SORAYA proponuje mleczko do twarzy FACE CARE MILK idealnie czyszczące skórę z kurzu i makijażu, oraz odpowiednio ją nawilżające. - Czy na co dzień pow inno się stosować krem y? - Tak, kremy są niezbędnym kosmetykiem do pielęgnacji cery. Kremy firmy SORAYA należące do serii C O L LA G E N AND E LA S TIN zapewniają odpowiednie dla skóry ph (5,5-6,0). Krem nawilżający MOISTURIZING CREAM firmy SORAYA, to krem bardzo lekki, szybko wchłaniany przez skórę, przywracający jej właściwą wilgotność - ubytek wody w tkankach jest bowiem przyczyną utraty elastyczności, a co się z tym wiąże wiotczeniem skóry. Pamiętajmy jednak, że krem ten nie zapewni odpowiedniej ochrony przed niekorzystnymi dla cery warunkami atmosferycznymi tę funkcję idealnie może spełnić krem półtłusty VANISHING CREAM firmy SO- RAYA, stanowiący delikatną warstewkę ochronną i będący podstawą pielęgnacji dziennej dla wielu Pań w nadchodzącym jesienno - zimowym okresie. Krem ten zdecydowanie poprawia elastyczność naskórka, gdyż zawiera naturalną, czynną biologicznie proteinę otrzymaną ze skóry młodych cieląt, a stosowaną w dermatologii do regeneracji zniszczonych i uszkodzonych tkanek. Odżywczym kremem dla cery suchej i dojrzałej jest SUPER BIOACTIVE CREAM firmy SORAYA, będący emulsją typu w / o (woda w oleju), a dodana w skład jego receptury lecytyna wpływa na wzmożenie aktywności kremu. Zawiera on witaminy: D, E, F, fitosterole, fosfolipidy, sole mineralne, ekstrakt z otrąb pszenicy, rumianek, szałwię, dziurawiec, prawoślaz, krwawnik, olej z avocado. SUPER BIO ACTIVE regeneruje skórę, łagodzi podrażnienia i powoduje miły elekt elastyczności skóry. - Obecnie dużo mówi się o peelingu -przypom nijm y dla kogo ten zabieg je st polecany i na czym polega? - Peeling polega na powierzchniowym oczyszczeniu skóry z drobnych zaskórników i złuszcząjącego się naskórka. Dzięki temu skóra jest gładka, poprawia się jej koloryt oraz wzmaga się jej elastyczność. Taki zabieg każda z nas może przeprowadzić w domu przy użyciu specjalnego krem u o ziarnistej konsystencji, który rozprowadzamy na twarzy i delikatnymi ruchami kolistymi wmasowujemy w skórę. Po zakończeniu zabiegu, który trw a około 2-5 minut należy spłukać twarz chłodną przegotowaną wodą lub naparem z ziół - w przypadku skóry tłustej z rumianku, gdyż działa on przeciwzapalnie, a w przypadku skóry suchej - z lipy. Na zakończenie suchą cerę pokrywamy cienką warstwą kremu. Z kosmetyków polskich umożliwiających wykonanie takiego lekkiego czyszczenia skóry polecam peeling firmy SORAYA w skład którego wchodzą allantoina oraz wyciągi ziołowe z rumianku, dziurawca i szałwii. Ze względu na swoje drobniutkie ziarenka jest on bardzo delikatny, a dodatkowym atutem jest miły zapach. Jeśli chodzi o kosmetyki firm zachodnich, to polecam Paniom DESINCRUS- TANT CLARIFIANT firmy BIO- THERM, przeznaczony dla każdego rodzaju cery. Ten błękitny żel, o pięknym delikatnym zapachu posiada bardzo drobne ziarenka, które umożliwiają (przy wykonaniu lekkiego masażu) idealne oczyszczenie skóry, co wpływa na jej lepsze oddychanie, oraz szybszą regenerację. Proponuję także peelingi: GOM- MAGE VITAL firmy CHANEL, DOUX PEELING firmy CLARINS, oraz PURENESS GEL HELENY RU BINSTEIN. - Czy nasza pielęgnacja ma ograniczyć się tylko do dbania o policzki, nos, czoło i brodę? - Oczywiście, że nie! Zauważyłam, że Panie wiele uwagi poświęcają twarzy i jej odpowiedniej pielęgnacji, zupełnie jednak zapominając o szyi, której proces starzenia następuje wolniej - i może dlatego nie dostrzega się tego problemu. A przecież na szyi kobiety wypisana jest WIELKI KONKURS KARNAWAŁOWY TRWA!!! Drogie Panie! Drodzy Panowie! Przypominamy o naszym konkursie zostało już niewiele czasu! Odpowiedzi na kartkach pocztowych z kuponem konkursow ym można dostarczać do Biura Ogłoszeń Gazety Jarocińskiej jeszcze do soboty, r. (do godz ) - gdyż p godz odbędzie się losowanie nagród, których sponsorami są: G abinet kosm etyczny p. Hani Barcińskiej Salon kosmetyczny p. Izabeli Borkiew icz Salon kosm etyczny M onika, p. Moniki Berlak G abinet kosm etyczny p. Barbary Kornas - Tomaszewskiej Zakład fryzjerski p. Witolda Naw rockiego Zakład fryzjerski Em ilia państw a O rłowskich Zakład fryzjerski p. H aliny Wieruszewskiej i Aleksandry Piątki Zakład fryzjerski - spółka cyw ilna G abinet Masażu Leczniczego p. Barbary Zborowskiej Pizzerię da Mauro Nie można przepuścić takiej okazji! O w ynikach losow ania poinform ujem y w następnym num erze G azety Jarocińskiej. jej m etryka! Nadchodzi w końcu taki moment, kiedy stwierdzamy, że skóra na naszej szyi jest wręcz brzydka. Wtea; dopiero wpadamy w panikę i zastanawia my się co robić. Należy wystrzegać się tego błędu i skórę szyi pielęgnować równie starannie jak twarz. Można do tego celu wykorzystać tłusty krem firmy SG RAYA VTTAMIN CREAM", zawierający kolagen i biologicznie czynną witaminę E, które wzmacniają i pojędrniają naskórek, przez co skóra jest gładka i ela styczna. Dalikatną skórę szyi (z uwzględnieniem mięśnia szerokiego szyi) pielęgnujemy wykonując delikatny masaż w kierunku od dołu do góry. - Bardzo modne w krajach zaehoànich są liposomy. Co to właściwie jest? - Liposomy są to aktywne pęcherzyki tłuszczowe kapsułki o budowie zbliżonej do hidzkiej skóry. Umożliwiają one wchłanianie przez skórę substancji zawartych w kremie, albowiem są ich transporterami. Firmy zachodnie proponują szeroką gamę kremów, galaretek pod oczy, żeli odżywczych, które zawierają tak modne liposomy. Np. firma VTCHY : wyprodukowała bardzo dobry produkt SERUM VITAL z liposomami. Jest to płynny fluid, który skóra znakomicie wchłania. Polecam także krem y innych firm: CLARINS DOUBLE SE RUM, SERUM MULTI - TENSEUR RAFFERMIS SANT, HELENY RUBIN STEIN SKIN BULDING SERUM, CHANEL LAFT SERUM. - Produkty liposomowe pojawiły się również na naszym rynku. W drogeriach można już kupić kremy: DIANA firmy POLLE NA, ERIS, ORAZ LI POSOMES - PLACENTA COMPLEX CREAM firmy SORAYA, w którym podstawowymi komponentami są liposomy i placenta - hormonalny wyciąg z tkanek łożyska zwierzęcego, który wzmaga oddychanie komórkowe i zwiększa ukrwienie tkanek. Komponenty te powstrzymują. prooes starzenia skóry, zwiększają jej napięcie, pobudzają przemianę materii, wygładzają zmarszczki, po prostu skutecznie odmładzają. Do kosmetyków nowej generacji należy też LIPOCONCENTRATE GEL będący dużym osiągnięciem laboratoriów kosmetycznych firmy SORAYA, Jest to żel liposomowy przeznaczony do pielęgnacji skóry wokół oczu, ust i szyi, ale ze względu na swe silne działanie przeznaczony jest dla cer dojrzałych. Przed dokonaniem zakupu zalecałabym mimo wszystko wizytę u kosmetyczki, która najlepiej oceni typ cery i wskaże odpowiedni środek pielęgnacyjny a także stwierdzi, czy rzeczywiście kuracja liposomowa jest konieczna. Ja zalecam ją tylko w przypadku cer dojrzałych, gdyż zbyt wczesne stosowanie kosmetyków opartych na wyciągach hormonalnych może zakłócić naturalne procesy zachodzące w komórkach skóry, czyli może wywołać przedwczesne starzenie. - Czy pielęgnacja naszej twarzy powinna opierać się tylko na używaniu mleczka kosmetycznego i odpowiednio dobranego kremu? - Nie, pielęgnację w domu dodatkowo można urozmaicić i wzbogacić nakładając maseczkę na umytą twarz, szyję i dekolt. Możemy przygotować ją domowym sposobem, ale wówczas musimy poświęcić na to trochę czasu, wystarczy jednak sięgnąć po MASECZKĘ PO 30 firmy SORA Y A zawierającą kolagen z elastyną i cienką warstwą rozprowadzić ją na skórze. Koniecznie należy się teraz zrelaksować, a na oczy można położyć okłady z bławatka, herbaty lub 3% roztworu kwasu bornego. Po upływie 15 minut zmywamy skórę naparem ziołowym, np. z lipy, rumianku lub nagietka). - Pielęgnacja twarzy, to także szyja... Czy kobiety powinny zwrócić uwagę na jeszcze inny element naszej twarzy? - Tak, w codziennych zabiegach pielęgnacyjnych często zaniedbujemy skórę wokół oczu, która jest bardzo cienka (0,05 mm), delikatna i wrażliwa. Zawartość tłuszczu i wilgoci jest nieznaczna, co wpływa na szybsze wysuszenie, przez co proces starzenia się skóry w tych okolicach jest szczególnie wcześnie widoczny - powstają drobne zmarszczki, które z upływem czasu wyraźnie się pogłębiają. Dodatkowo niekorzystnie wpływają na skórę wokół oczu ruchy mimiczne twarzy. Konieczne jest więc stosowanie kremów pod oczy. Jeżeli chodzi o kosmetyki polskie polecam krem tłusty VITAMIN CREAM firmy SORAYA oraz KREM POD OCZY I NA SZYJĘ firmy ERIS. A z kosmetyków zachodnich : krem "RE STRUCTURE - CONTOUR DES YEUX firm y VICHY, który dostępny jest tylko w aptekach! Jest to dwufazowy żel nowej generacji, który służy do pielęgnacji wrażliwej skóry wokół oczu. Budowa tego żelu jest specyficzna: w bezbarwnym żelu zanurzone są opalowo lśniące żyłki, wyraźnie oddzielone i widoczne przez ścianki pojemniczka. Włókienka te są nośnikami witaminy A + E, które służą do regeneracji skóry. RESTRUCTURE dostarcza niezbędnej ilości substancji nawilżających, wygładza zmarszczki, a dodatkową jego zaletą jest to, że natychmiast zostaje wchłonięty przez skórę, nie pozostawiając nawet cienkiej warstwy tłuszczu. - Udzieliła Pani szczegółowych wskazówek Paniom, które nie mają problemów z trądzikiem, ale w jaki sposób mają dbać o swą cerę młode dziewczyny? - Rzeczywiście, bardzo duży procent młodzieży ma kłopoty z trądzikiem pospolitym. Cera łojotokowa wymaga wielu zabiegów, jednak podstawą jest utrzymanie jej w stanie wręcz idealnej czystości. Konieczne jest więc częste mycię przy użyciu środka, który zawiera odpowiednie kwaśne ph. Godnym polecenia jest antyb&kteryjny żel ANTIBACTERIAL FACE WASH firmy SORAYA (wskaźnik ph 6,0), którym zmywamy buzię co nąjmniej 3 razy dziennie. Niewielką ilość żelu zawartego w butelce rozp*rowadzamy na zwilżoną przegotowaną wodą buzię, dokładnie wmasowujemy żel (postępujemy identycznie jak podczas mycia mydłem) i spłukujemy wodą. Zabieg powtarzamy. Jednak problem cery trądzikowej u młodzieży to temat - rzeka... (Obszerniej pisaliśmy o tym w artykule Jak walczyć z trądzikiem zamieszczonym w 41 numerze G.J. z dnia 2 października 1992r. - red.) - Dziękuję za rozmowę. Z kosmetyczką dyplomowaną, panią Izabelą Borkiewicz rozmawiała Agnieszka Pilarczyk.

14 G.J. 14 PROGRAM TELEWIZYJNY Nr 2(120) 15 stycznia 1993 r. PIĄTEK P R O G R A M I 6.00 Kawa czy herbata 9.00 Wiadom ości 9.10 Mama i ja 9.20 Przedszkolny koncert zyczeń "Piękny, daleki kraj" (2) - film fab. prod. australijskiej Kwadrans na kawę Reportaż Wiadom ości Program dnia Telewizja Edukacyjna Magazyn notowań - W odociągi miejskie - Kredyty - Hydraulik wciąż poszukiwany Tylko u nas Temat dnia - Dogonić świat "T rium f cywilizacji zachodniej" - "C zerw ony w schód"- serial dok. prod. angielskiej poezji z... - Irena Jun Teleplastikon - Społeczne problemy współczesnej Europy Kultura i m y - To trzeba zobaczyć O dpowiem na każde pytanie Euroturystyka - G órna Bawaria Szkoła żon - Umieć przegrywać, umieć zwyciężać Temat dnia Jeśli nie Oxford, to co? - program dla ośmioklasistów Jaka szkoła? Dla dzieci: Ciuchcia Język angielski dla dzieci (70) Muzyczna Jedynka Teleexpress Raport o stanie Europy (2) - Marzenie o wakacjach - serial dok. prod. angielskiej Prawo i bezprawie - program rzecznika praw obywatelskich Randka w ciemno - zabawa quizowa Wieczorynka W iadom ości "Piękny, daleki kraj" (2)- serial prod. australijskiej Zawsze po 21 -szej - magazyn reporterów Program rozrywkowy Wiadom ości Studio sport: M istrzostwa Europy w łyżwiarstwie fig uro wym 0.05 Wojna postu z karnawałem - koncert z udziałem Jacka Kaczmarskiego, Przemysława G introw s- kiego i Zbigniewa Łapińskiego 1.05 Siódemka w Jedynce - "Blask gw iazdy" -film dok. prod.franc Z a koń cze nie programu P R O G R A M II 8.00 Panorama 8.10 Program lokalny 8.40 "W ojow nicze żółwie N inja" - serial anim "kate i A llie " (17) - serial 9.35 Świat kobiet - magazyn M ię d z y n a ro d o w e Warsztaty Muzyczne i Jazzowe - Puław y' Przeboje MTV Na życzenie - powtórka najciekawszych program ów Dwójki Powitanie Klub Yuppies? - program dla młodzieży Panorama Sport "W ojow nicze żółwie N inja" - serial anim. (pow t.) "Kate i A llie " (17) - serial Penelopy - żony polityków Program regionalny Panorama Sport Benny Hill - angielski program rozrywkowy "C zerw ony lis " (1) - film sensacyjny prod. angielskiej Listy do Madelaine Panorama 0.10 Noc cykad 0.20 Zakończenie programu SOBOTA P R O G R A M I 7.25 Program dnia 7.30 Magazyn inform acyjno - gospodarczy 8.35 Wszystko o działce 9.00 W iadom ości 9.10 Ziarno - program red. katolickiej dla dzieci i rodziców program dla dzieci i młodzieży oraz film z serii "K rzysztof Kolumb" Język angielski dla dzieci (71) Zespół "B ig Cyc" - W teatrze Buffo - fragmenty koncertu Rodzina W iadomości Eko - echo Podróże na celuloidzie Stefana Szlachtycza - "Sycylia jak Polska, Polska jak Sycylia" - film dok W alt Disney przedstawia "Super Baloo" Teatr W spomnień: A l M organ "W ielki człow iek" reż. Andrzej Chrzanowski Szafa - program o modzie Teleexpress "D etektyw w sutannie" (4) - serial prod. USA Wiecznie zielone - teleturniej muzyczny Pegaz Małe wiadomości DD - program informacyjn y dla dzieci Wieczorynka - "Przygód kilka wróbla Ćwirka" Wiadom ości Polskie ZOO "W itajcie w ciężkich czasach" - western Portret: Julia Hartwig Wiadom ości Sportowa sobota 0.05 "Ręce rozpruwacza" - film fab. prod. angielskiej (85 min.) 1.25 Zakończenie programu P R O G R A M II Peryskop - morski magazyn filmowy 8.00 Panorama 8.05 Ulica Sezamkowa - program dla dzieci 9.05 Ona - magazyn dla kobiet 9.25 Powitanie 9.30 Tacy sami - program w języku m igow ym 9.50 Magazyn przechodnia W spólnota w k u ltu rze: Jerzy Strocki - czyli harmonia kontrastów Artysta i jego świat - "Caspar David Friedrich - granice czasu" - film dok. BIURO RACHUNKOWE ELŻBIETA CIESLEWICZ ś w i a d c z y u s ł u g i : prowadzenie ksiąg przychodu i rozchodu doradztwo podatkowe deklaracje podatkowe rozliczenia roczne podatku obrotowego zeznania roczne podatku dochodowego J a r o c i n, o s. K o n s t y t u c j i 3 M a j a 2 9 / 3 7 c z y n n e (f 18) Seans filmowy Benny Hill - angielski program rozrywkowy Halo Dwójka Teleturniej Halo Dwójka W zrockowa lista przebojów Marka Niedźwieckiego Studio sport - koszykówka zawodowa NBA Halo Dwójka Za chw ilę dalszy ciąg programu - program W ojciecha Manna i Krzysztofa Materny Zwierzęta świata - "N a ścieżkach życia" - "Formy współżycia" (7) - film dok. prod. angielskiej Róbta co chceta - Rockowe spotkania czyli muzyczna jazda bez trzymanki - program Jerzego Owsiaka Facet ze srebrną w a lizką - film dok. Anny Brzozowskiej Losowanie gier liczbow ych totalizatora sportowego Panorama Halo Dwójka - Powitanie "Pełna chata" (28) - serial Ballada o drodze - program poetycko - muzyczny Program lokalny Halo dzieci - "O powieści kapitana M i sia" Akademia filmu polskiego: "Gangsterzy i fila ntrop i" reż. Jerzy Hoffm an i Edward Skorzewski Wielki sport Panorama Słowo na niedzielę Chimera - magazyn kulturalny Benny Hill - angielski program rozrywkowy "T ruciciel z Blackhea th " (3) - serial prod. angielskiej Xawery D unikow ski - film dok. Anny Brzozowskiej Panorama 0.10 Rock noc 1.10 Zakończenie programu ncuskiej 7.45 Rolnictwo na świecie 8.00 Przystanki codzienności 8.15 Notowania 8.40 Polskie ZOO (powt.) 9.00 "Zamek Eureki" - serial 9.25 Teleranek "D zieci z ulicy Degrassi" - serial prod. kanadyjskiej Język angielski dla dzieci (72) "N ational Geograph ic" - "Poszukiw acz (2) - "Czarodzieje spienionych w ó d " - serial dok. prod. USA Tydzień - magazyn rolniczy Telewizyjny koncert życzeń Teatr dla d z ie c i-j o s e Maria de Vasconcelos "M o je drzewko pom arańczow e" (2), reż. Dorota Klędzierzawska, wyk.: A nto ni Galdamez, Paweł Skalski, Radomir Galdomez, Aleksandra Woźniak, Katarzyna Kopicą Z kamerą wśród zw ierząt - Gołębie "B onanza" - serial, film Pieprz i wanilia - "Z nami przez św iat - Indianie prerii" Sto pytań do Country Ameryka - Nashville nocą Teleexpress "D ynastia" - serial dni Świat Odjazdowa telewizja piracka Ucho (1) - (Kabaret "Elita") W ieczorynka: W alt Disney przedstawia - "G um isie" W iadom ości "Kroniki Młodego Indiany Jonesa" (3) - serial Kabaretowa lista przebojów Sportowa niedziela Kino konesera: Żyć własnym życiem " - film fabularny prod. francuskiej 1.35 Zakończenie programu P R O G R A M II 7.30 Przegląd tygodnia (dla niesłyszących) 8.00 "M ała księżniczka" - serial anim. prod. ja pońskiej Film dla niesłyszących 9.20 Słow o na niedzielę (dla niesłyszących) 9.25 Pow itanie 9.30 Programy lokalne M inilista przebojów NIEDZIELA "Trzech tenorów - Carreras, Domingo, P R O G R A M I Pavarotti" - film m u 6.55 Program dnia zyczny prod. angielskiej 7.00 "P odw odna odyseja ekipy kapitana Cous "R odzinny bum e teau" - "W poszukiwaniu rang" - serial prod. A tlan tydy" australijsko - angiels - serial dok. prod. fra kiej Podróże w czasie i przestrzeni: "W ielcy m ogołow ie" (4) - "B a ba r" - serial dok. prod. austriackiej Talenty muzyczne (2) Weekend Zwierzęta w o kół nas - Podaj łapę - program Adama Kochanowskiego S tudio sport: M istrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim Wydarzenie tygodnia Godzina z Hanna-Barbera - film y anim o wane dla dzieci Program dnia Panorama "C udow ne lata" - "E - gzamin na prawo jazd y" - serial Teatr w kadrze "P ułapka. Notatki z prób" - relacja ze spektaklu w reżyserii Jerzego Jarockiego Studio sport: M istrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim Halo dzieci - "O powieści kapitana M i sia" "C zy mnie słyszysz?" - film fab. prod. w ło s kiej T e le k o n fe r e n c ja Dwójki Panorama Koło fortuny - teleturniej Kom pozytor też ma twarz - W łodzimierz Korcz Skies of America - koncert Ornetta Colemana "Prim e tim e" oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Panorama 0.10 Zakończenie programu PONIEDZIAŁEK P R O G R A M I 6.00 Kawa czy herbata 9.00 Wiadom ości 9.10 Mama i ja - program dla najmłodszych 9.25 Dom owe przedszkole P o r o z m a w ia jm y o dzieciach "D ynastia" - serial Szkoła dla rodziców Dzieci to lubią (przepisy kulinarne) Sposób na życie Wiadom ości Program dnia Telewizja Edukacyjna Język francuski (16) Świątynie przyrody - "K alahary" w wersji franc Nauka języka m igow ego (1) Język niemiecki (19) Oblicza Austrii - film w wersji niemieckiej Język włoski (19) Język angielski (19) "A lf - serial komediow y w wersji ang Prezentacje Program dnia LUZ - program nasto' latków Muzyczna Jedynka Teleexpress "A lf - serial komed iow y Antena

15 Nr 2(120) 15 stycznia 1993 r. PROGRAM TELEWIZYJNY G.J "M agazynio" - program satyryczny Krzysztofa Jaroszyńskiego i Stefana Friedmanna Nasi obok nas (Polacy na Białorusi) Polska z oddali - Jan Nowak Jeziorański Wieczorynka Wiadom ości Teatr telew izji: Harold Pinter "Kochanek reż. Robert Gliński Zawsze po 21 -szej 'Spotkanie z ziemią Franciszka Józefa" - film dok Anno D om ini 92 - przegląd wydarzeń muzycznych Wiadom ości Muzyczna Jedynka "Pogranicze w o g niu (21) - serial TP 0.10 Zakończenie programu PR O G R A M II 8.00 Panorama 8.10 Programy lokalne 8.40 "Tajemnicze złote miasta - serial anim. prod. japońsko - francuskiej 9-10 "P okolenia" - serial 9-30 Hobby - magazyn Język angielski ^0.30 Przeboje Dwójki Na życzenie - powtórka najciekawszych program ów D w ójki ( Przerwa) Powitanie Panorama Sport - Z wiatrem i pod w iatr - magazyn żeglarski '6-55 "Tajemnicze złote miasta" - serial animowany prod. japońsko - francuskiej (pow t.) Przegląd kronik f ilm owych Polska Kronika Filmowa Programy lokalne 8-30 "Pokolenia - serial (pow t.) "R atujm y naszą planetę" (3) - "C zy naprawdę chcem y tak żyć?" - serial dok "Dzieciaki, kłopoty i my (21) - serial kom ediowy prod. USA 0-30 A uto - magazyn mo- r»«toryzacyjny ^l-oo Panorama * -30 Sport 40 Bez znieczulenia - program W iesława 2? n Walendziaka 05 "D zieci sm oka" (3) -serial prod.australij- 2"i n S^ an9'elskiej 00 To nie jest sprawiedliw e - program pubn.. ''cystyczny 00 Panorama Wiadom ości 0 Zakończenie programu W t o r e k P R O G R A M i 8.00 Dzień dobry - poran- Y magazyn rozmaitości 9.00 W iadom ości 9.10 Mama i ja - program dla najmłodszych 9.25 Domowe przedszkole P o r o z m a w ia jm y 0 dzieciach "Pogranicze w o g n iu " (21) - serial TP (powt. z poniedz.) Giełda pracy - giełda szans Przyjemne z pożytecznym W drugim planie - Mała i duża Lipnica - reportaż z Orawy Klub samotnych serc W iadom ości Program dnia Telewizja Edukacyjna Magazyn notowań: W najlepszym typie - Badanie tusz EWG Ś w iat chem ii - Na powierzchni - serial p o p u la rn o n a u k o w y Kuchnia - Dlaczego samochód jedzie? "P ow ietrze" - "C iś nienie powietrza - serial dok. prod. niemieckiej Rysuj z nami Spotkania z cywilizacją - N owości nauki 1techniki Księga c u dów tech n i- ki Tele - komputer Co? Jak? Dlaczego? - W ulkany kontakt: Stawiam y w ielki nam iot - serial dok M y w kosmosie - historia astronautyki Laboratorium: Czy musi boleć? Program dnia Dla dzieci: Tik - tak oraz film z serii "D ennis - zawadiaka" Język angielski dla dzieci (73) Muzyczna Jedynka Teleexpress B ill Cosby Show <-sei rial Fotogram - magazyn fotograficzny Rewizja nadzwyczajna - program Dariusza Baliszewskiego Arm ie świata: Wielka Brytania Wieczorynka W iadom ości m inut dla ministra pracy "M ecz fin a ło w y " -film fab. prod. izraelskiej Gra o pieniądze - program publicystyczny Telemuzak - magazyn muzyki rozrywkowej Muzyczna Jedynka Inna muzyka - Instant Reaction - program muzyczny Zakończenie programu P R O G R A M II 8.00 Panorama Program lokalny 8.40 "Przygody G uliwera" - serial anim. prod. USA 9.10 "P okolenia" - serial 9.35 Świat kobiet - magazyn Język włoski Język angielski w nauce i technice (13) Język francuski (12) Ojczyzna - polszczyzna: Rybexy i janexy Na życzenie - Moje książki: Izabela J a n kowska Galeria 38 m ilionów ( Przerwa) Powitanie Panorama Sposób na starość - program Haliny M i- roszowej "Przygody G uliw era" - serial anim. prod. USA (pow t.) Ojczyzna - polszczyzna: Rybexy i janexy Moja wiara Programy lokalne "P okolenia" - serial (pow t.) Europuzzle - Teledysk - zagadka "Jackson P ollock" - film dok. prod. angielskiej Reporterzy Dwójki przedstawiają La la mi do, czyli p o rykiwania szarpidrutów Panorama Sport Koło fortuny - teleturniej Perły z lamusa: "W id m o " - film sensacyjny prod. francuskiej 0.20 Panorama 0.30 Zakończenie programu ŚRODA 20.I.93 P R O G R A M I 8.00 Dzień dobry - poranny magazyn rozmaitości 9.00 W iadom ości 9.10 Mama i ja 9.25 Domowe przedszkole P o r o z m a w ia jm y o dzieciach "M ecz fin ało w y" - film fab. prod. izraelskiej (pow t.) Dalecy a bliscy - magazyn mniejszości narodowych Wiadom ości Program dnia Telewizja Edukacyjna Magazyn notowań - Dobre wychowanie - Prosięta pod młotek C hochlikow e psoty, czyli zmagania z ortografią - U czy "Sztuka świata zachodniego" (7) - Heroiczne ambicje - film dok. prod. angielskiej Swego nie znacie - Katalog zabytków - Kościół Mariacki Postawy - tem at na całe życie Fotografia i w izerunek Sensacje XX wieku - "O saczeni" (1) Pan Adam - obraz Klinika człowieka zdrowego M y i św iat - magazyn międzynarodowy Wieczorynka Wiadom ości Studio sport - mecz piłki nożnej (liga w ło ska) Polski poślizg kontro low any Leksykon czyli "C iem no wszędzie, głucho wszędzie" Czytanie inaczej - spotkanie z Janem Walcem Szkoły w Europie - Małe jest dobre Program dnia Avista - quiz muzyczn y - program dla dzieci Muzyczna Jedynka Teleexpress "N a wariackich papierach" (16) - serial polskiej muzyki rozrywkowej. "T " W iadom ości Muzyczna Jedynka "Królowa Bona" (12) - serial TP Zakończenie programu P R O G R A M II Panorama Program lokalny "Przygody Hucka Finna" (3) - "H uck i Tom ek" - serial anim. prod. japońskiej "P okolenia" - serial Świat kobiet - magazyn Język angielski (13) Język niem iecki (13) Na życzenie - "Klasztory polskie" Przeboje D w ójki Przerwa Pow itanie Panorama Sport Losowanie gier liczbow ych totalizatora sportowego "Przygody Hucka Finna" - "H uck i T o m ek" - serial anim. prod. japońskiej Dom - magazyn W ielki układ - Stocz nia szczecińska Program lokalny "P okolenia" - serial Bill Clinton - człow iek z miasteczka Hope - reportaż Program rozryw kow y "C yw iln y fro n t" (12) - serial Cienie życia: Ratuj się kto potrafi Panorama Ekspres reporterów Rewelacja miesiąca: Giuseppe Verdi "B al m askowy" akt I i II - M etropolitan Opera w N owym Jorku Panorama 0.10 Rewelacja miesiąca: Giuseppe Verdi "B a l m askow y" akt III 1.00 Zakończenie programu CZWARTEK P R O G R A M I 8.00 Dzień dobry - poranny magazyn rozm aitości 9.00 W iadom ości 9.10 Mama i ja - program dla najmłodszych 9.25 Domowe przedszkole P o r o z m a w ia jm y 0 dzieciach "K o ja k" - serial krym inalny Z wiarą w now e -program red. katolickiej Azym ut - w ojskow y magazyn filmowy W iadom ości Program dnia Telewizja Edukacyjna Magazyn notowań - Środowisko a zdrowie zwierząt - Nowości weterynaryjne "P odw odna odyseja ekipy kapitana Cousteau" - "O gień i ló d " - serial dok. prod, fra ncuskiej Mieszkamy w Polsce: Na Kurpiach Nie tylko dinozaury Trzydzieści na pięćdziesiąt - Jesień, zima Zwierzęta świata - "N a ścieżkach życia (9) - "Przyjaciele 1 ryw ale" - film dok. prod. angielskiej Jak być pięknym, młodym i... - "Pom óc sobie" Program dnia Dla młodych w idzów - Kwant M uzyczna Jedynka Teleexpress "D zień za dniem " (12) - serial obyczajo w y Magazyn katolicki "Z ulu G ula" - program satyryczny Tadeusza Rossa Tęczowy m ini - box Wieczorynka W iadom ości "K o ja k" (9) - serial krym inalny prod. USA Tylko w Jedynce Z teatru - recital Tadeusza Woźniaka W iadom ości Muzyczna Jedynka Reporter - magazyn Język w łoski dla początkujących (14) Zakończenie programu P R O G R A M II Panorama Program lokalny "N ow e przygody He - M ana" - serial anim. Transmisja obrad Sejmu Pow itanie Panorama Język angielski w nauce i technice "N ow e przygody He - M ana" - serial anim. M u ltihobby - magazyn hobbistyczny Rozmowy o Rzeczyniepospolitej Aleksandra M ałachow skiego Program lokalny "P o kolen ia " - serial (pow t.) Europuzzle (p o w t.) Teatr sensacji: Patrick Ham ilton "Gasnący płom ień" reż. Andrzej Łapicki "G w iazdy świecą w ieczorem " - Kaja Danczowska Panorama Sport Koło fortuny - teleturniej "A b y pamięć o mnie czysta była" - film fab. prod. nowozelandzkiej Noc i stres (1) Panorama N oc i stres (2) Zakończenie programu KLIENTÓW Zakładu Ubezpieczeń WESTA S A którzy nie zawarli jeszcze ubezpieczeń komunikacyjnych na 1993 rok serdecznie zapraszamy do biura TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃIREASEKURACJI "WARTA SA. Jarocin, ul. Moniuszki 14, godz (1241

16 HOROSKOP B A R A N (21 I I I - 20 IV ) F in a n s e d o b re. O w o c u ją p rz e d się w z ię c ia, k tó r e ro z p o c z ą łe ś je s z cze w ubiegłym roku. W ięcej -uwagi p o św ię ć b lisk im, k tó ry c h n ie co z a n ie d b a łe ś. P rz y c h y ln a P a n n a. B Y K (21 IV - 20 V) S k o ń c z y się tr u d n y o k re s. S ą p r o g n o z y n a d o b re w y n ik i, je d n a k w y m a g a ć b ę d ą o lb rz y m ie g o w k ła d u p ra c y. N ie o c z e k iw a n e w y d a rz e n ia. Z d ro w ie i fin a n se n a fali. B L IŹ N IĘ T A (21 V - 21 VI) P rz e d T o b ą n a w a ł p ra c y, je d n a k że e fe k tó w n a ra z ie n ie b ę d z ie w id ać. N ie b ę d z ie to je d n a k o k re s s tra c o n y, e fe k ty w k r ó tc e p rz y jd ą. P rz e jśc io w e k ło p o ty fin a n so w e, n a le ż y ty lk o p rz e ła m a ć ro z k o ja - rz e n ie. W sz y stk o p o to c zy się po T w o je j m y śli. R A K (22 V I - 22 V II) T w o je d z ia ła n ia z o s ta n ą z a u w a ż o n e i d o c e n io n e. N ie p rz y n ie s ie to s p e c ja ln e g o p o le p sz e n ia sy tu a c ji, ale... W ty m ty g o d n iu n ie licz n a ż a d e n p rz y p ły w g o tó w k i, n a to m ia s t m o g ą m ie ć m ie js c e d ro b n e n ie p o ro z u m ie n ia w d o m u. P r z y ja zn y W odnik. L E W (23 V II - 22 V III) K ło p o ty fin a n so w e. Z b y t d u ż o o c z e k u je s z p o p o d ję ty c h d z ia ła n ia c h. S p o tk a n ia to w a rz y s k ie p o p ra w ią C i s a m o p o c z u c ie. Z d ro w ie w n o rm ie. P rz y ja z n y K o zio ro że c. P A N N A (23 V III - 22 IX ) W id o czna p o p ra w a s y tu a c ji b ę d z ie w y m a g a ła je sz c z e w ię k sz e g o w ysiłku. N ie m ożesz pozw olić sob ie n a z a p rz e p a s z c z e n ie te g o, co u d a ło C i się o sią g n ą ć. N ie o c z e k u j z b y t w iele, a p r a c a p rz e d T o b ą b a rd z o c ię ż k a. B liź n ię ta trz y m a ją k c iu k i z a C ie b ie. W A G A (23 IX -22 X ) C o ra z w ięc ej z a jęć, co ra z sz e rs z e z a in te re s o w a n ia. C zy n ie n a z b y t? C zy n a p e w n o je s te ś w s ta n ie w y trz y m a ć n a rz u c o n e so b ie te m p o? U w a żaj p rz y ty m n a zd ro w ie. P rz y ja z n y R ak. S K O R P IO N (23 X - 21 X I) C z e k a C ię w ięcej p ra c y, n ie w y k lu c z o n e w y ja z d y. U c ie rp ią n a ty m b lisc y, k tó ry m p o ś w ię c a s z z b y t m a ło cz a su. F in a n s e w n o r m ie, a le te n d e n c ja je s t zn iżk o w a. P rz y ja z n e z n a k i: B a ra n i R a k. S T R Z E L E C (22 X I - 21 X II) D u żo w y s iłk u p o św ię c isz by zw iązać koniec z końcem. F in an s o w o w y jd z ie n a d s p o d z ie w a n ie d o b rz e, le c z w y m a g a ć to b ę d z ie w ię k s z e g o s k u p ie n ia z a in te re s o w a ń. D ro b n e n ie p o ro z u m ie n ia w d o m u. W iad o m o ść z b a rd z o d a le k a. K O Z IO R O Ż E C (22 X I I - 19 I) Z a a n g a ż u je s z się w p ro b le m y n ie d o ty c z ą c e C ie b ie b e z p o śre d n io, n ie k ie ru ją c się p rz y ty m in te re s o w n o śc ią. W d o m u n a re s z c ie p o z y ty w n ie i ty lk o d la te g o w y jd z ie sz z ca łe j s p r a w y b e z s z w a n k u. P r z y ja z n e R y b y i W aga. W O D N IK (20 I - 18 II) M ija czas gorszego sam o po czucia. T e ra z p o ra n a e fe k ty w n ie js z e d z ia ła n ia. N ie p rz y n io s ą m o ż e oszałam iający ch efektów, ale poz w o lą się u trz y m a ć. N ie w y k lu c z o n y p rz y ja z d k r e w n y c h z d a le k a i n a d łu ż e j. P o m o c n y L e w. R Y B Y (19 I I 20 III) N ie zanosi się w najbliższym czasie n a z d e c y d o w a n ą p o p ra w ę sy tu a c ji m a te ria ln e j. J e ś li je d n a k o k a ż e sz w y trw a ło ś ć, to te r a z je s t c z a s n a ro z p o c z y n a n ie p rz e d s ię w zięć d łu g o fa lo w y c h. M o żesz liczy ć n a b lis k ic h i o s o b y s p o d z n a k u P a n n y. KRZYZOWKA NR 89 ROZRYWKA ROZWIĄZANIA KRZYZOWEK, DIAGRAMÓW I GIER D o KRZY ŻÓ W K I ŚW IĄ TECZNEJ zakradły się błędy, za co przepraszam y. M im o u tru d n ie ń nasi czytelnicy odszyfrow ali je d n a k hasło: Z nów są Ś w ięta i S y lw ester, w ięcej radości m am y w reszcie. N agrodę w w ysokości 1 m in zł w ylosow ała M arzena K orzyniec, W ilcza 12, K otlin. Cztery nagrody po 200 tys. zł przypad ły natom iast: A nnie H an d k e, os. K onsty tu cji 3 M aja 3 4 / 21, J a rocin; Zofii B ujnow icz, T arce 4, Jaro cin ; M arcie S w iejkow sr kiej, ul. S p o rto w a 2 / 7, J a ro cin; Ł u k aszow i M azurkow i, ul. W arciana 5, Jarocin. T y tu ł i tre ść fraszk i J.S z ta u d y n g e ra będące rozw iązaniem SZYFRO G RAM U brzm ią n astę p u jąco: A b ovo ; K u rczę, m iłość i b ajk a,w szy stko pochodzi z ja jk a. N agrody po 50 tys. zł w ylosow ali: Ł u k a sz W iencek, os. K o n sty tu cji 3 M aja 2 2/ 9, Jarocin ; M aria Jakubiak, os. K onsty tu c ji 3 M aja 3 5 / 19, Jaro cin ; P io tr P ietro w ia k, ul. K asztan o w a 6 /11, Jarocin. R ozw iązaniem D IA G RA M U je s t hasło: W arszaw a - P o lsk a. N agrody po 50 tys. zł w ylosow ali: A gnieszka G ru sz czy ń sk a, ul. O k ó ln a 19, W itaszyce; Ew a Roszyk, ul. P oniatow s kiego 2, Jarocin ; Józefa J a niec, T arce 5; R ozw iązanie krzy żó w k i TRUNKI stanow ią następujące w yrazy: porter, wino, w hisky, szam pan, w ódk a, aje rk o n ia k, koniak, ciociosan, sak e, piw o, o kow ita, sta rk a, jałow - ców ka, ru m, a ra k, lik ier, k ru szo n. N ag rodę w w ysokości 150 tys. zł w ylosow ał P aw e ł M atuszak, os.k onstytucji 3 M aja 9 /23, Jaro cin, n ato m ia st n ag ro d y po 100 tys. zł przy p ad ły : M arii J a k u b ia k, os. K onsty tu cji 3 M aja 3 5 / 19, J a rocin; Tom aszow i G ab ryszakow i, ul* S p o rto w a 5 /6, Jaro cin. KOSTK A C je st fałszyw a. Trzy n a grody po 50 tys. zł w ylosowali: Sław ek W łoszczyk, C hrzan 162; Kazim iera S zy m u ra, T aczanów II 29, P leszew ; E lżb ie ta M ajchrzycka, G rzybow o 7. W W IRÓW KĘ należało w pisać: 1) R eksio, 2) oliw ka, 3) realia, 4) robota, 5) blotka, 6) tercja. W śród praw idłow ych rozw iązań, n ag ro d y w ylosow ali: A gnieszka G ruszczyńska, Witaszyce, ul. O kólna 19 (100 tys. zł), M ałgorzata R obaszkiew icz, C hocicza, os. 40-lecia P R L 2 / 4 (50 tys. zł), M ichał M ixtacki, Jarocin, ul. Wrocław ska 23/2 (50 tys. zł). P raw id ło w e h asła do KRZYŻÓW KI N R 1 są następujące: poziomo: 1) słow nik, 5) m etoda, 9) U SA, 10) kw iat, 12) k arta, 13) Nida, 15) Czad, 16) uch o, 18) Ca, 19) ideał, 21) styl, 23) p aw, 24) noc, 26) ufa, 28) w spółzaw o dniczk a, pionow o: 2) Ł aw ica, 3) nit, 4) k a k tu s, 5) m archia, 6) tra n, 7) aula, 8) m a rk a, 11) a k a n t, 14) Irak, 17) odw ód, 18) cło, 20) rów, 21) sęp, 22) luz, 23) paw, 25) cna, 27) fa. W śród p raw id ło w y ch rozw iązań nagrody w ylosow ali: J u s ty n a R atajczak, Witaszyce, ul. R o szarnicza 24 (100 tys* zł), S tan isław G odniak, Jaro c in, os* K o n sty tu cji 3 M aja 9 / 37 (50 tys. zł), M aciej Ł ow iński, B rzostów 22 (50 tys. zł). P o o d b ió r n ag ró d p ro sim y się zgłaszać do B iu ra O głoszeń G azety (R ynek R atusz) w te rm in ie dw óch tygodni od daty ogłoszenia. GRA LOGICZNA NR 50 A C B E D Z a c z y n a s z w p u n k c i e A. a k o ń c z y s z w p u n k c i e E. W k a ' ż d y m k w a d r a c i e j e s t e ś d o k ł a d ' n i e j e d e n r a z. P o r u s z a s z si p o z io m o, p i o n o w o, a l e n ig d y n a s k o s. M u s i s z p r z e j ś ć p rz e Z B, C, D ( w t a k i e j k o le jn o ś c i)- I s t n i e j e t y l k o j e d n o r o z w ią z a n ie. G.J. Nr 2 b POZIOMO: 5) wcielenie, 8) związek państw, 9) rzadki metal z grupy lantanowców, 10) ptak nocny, 12) poddany, 13) węgiel, 14) odmiana jabłek. PIONOW O: 1) nie biskup ale z infułą, 2) specjalista od chorób, 3) antylopa, 4) widziadło, 6) pretensja, 7) narzędzie kamieniarskie, 11) szata liturgiczna, 12) słoik na przetwory. Rozwiązania krzyżówki i gry logicznej prosimy przysyłać (lub dostarczać) wraz kuponami do Biura Ogłoszeń "Gazety (Rynek Ratusz) w terminie do 23 stycznia 1993 r. Wśród prawidłowych rozwiąż311 krzyżówki wylosowane zostaną trzy nagrody pieniężne (100 tys. zł oraz dwie po 30 tys. zł), natomiast g1"?' logicznej wylosowane zostaną trzy nagrody po 30 tys. zł. Gazeta Jarocińska R E D A G U JE Z E S P Ó Ł : Beata F rąckow iak, Jacek Kaliszan. Aleksandra Pilarczyk, P io tr Piotrow icz. W ładysław Staśkiewicz (red akto r naczelny), Bogdan U dzik,.janusz Zwicrzycki. S T A L E W S P Ó Ł P R A C U J Ą : Leszek Bajda. Eugeniusz C zarny, Ewa Kostołow ska, Agnieszka Pilarczyk, Tom asz M ikoła jcza k, H ieronim "R o n n ie Ściga cz W Y D A W C A : A R -W A L D U S D R U K : D ru ka rn ia Poznańska Sp. z o.o., Poznań, ul. Ziębicka 16. Skr. poczt Poznań 2 A D R E S R E D A K C J I: Jarocin, ul. Szubianki 21. t e l / fax B IU R O O G Ł O S Z E Ń : Jarocin, Rynek Ratusz, tel (kierow nik - Regina Błaszak), czynne poniedziałek, środa, czwartek: , wtorek, piątek: , sobola: Redakcja nie o dpow iada za Ircść reklam, ogłoszeń i ru b ry k i Sygnały od C zyte lników. A no n im ó w nie publikujem y. M a teriałów nie zam ówionych nie zwracam y. Zastrzegam y sobie praw o skracania i adiustacji tekstów oraz zm iany ich tytułów.

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny 1 2 2-2 8 s ie r p n ia 2 0 0 7 ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 h ttp ://w w w.c

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Rumiankowe święto. numerze:

Jarocińska. Rumiankowe święto. numerze: CO 0 N CO o Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ numerze: Szkolne remonty raport o przygotowaniach do roku szkolnego s.5 Biblioteka w kuchni s.6 Dobrze sypnęło żniwa '95 s.7 Rumiankowe święta s. 12-13

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h 97702392942044 9 770239"2942 > Tylko u nas! Biskup Jan Kopiec o swoich związkach z Bytomiem Z Y C I E B Y T O M S K I E R E K L A MA studio florystyczne stokrotka u l. m a t e jk i 8 b, b y t o m t e l.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną,

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną, A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 58, 1986 A nna C ielecka* ZIELEN W M IASTACH UWAGI OGOLNE T eren y zieleni stanow ią w ażny elem ent urządzeń k o m u nalnych w mieście.

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia potkajmysję przy iirnaoi IÜD02dM M [ ka)20 Lokale WQoP00 020QQ0 od J00 do 20J00 Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki ZCZEGÓŁY NA TR. 4 Urzędnicy - podzielcie

Bardziej szczegółowo

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział.

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się ODCZYT O P9DHTKU PRZEMYSŁOWYM. Referent: Starszy radca skarbowy W. W O JTA S, na który zaprasza wszystkich kupców i przemysłowców Wydział. RAFA

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

W ynik k onk urs u na l

W ynik k onk urs u na l num e r 8 2007 W ynik k onk urs u na ogo W ynik k onk urs u na ogo Dragonia M agaz ine. > s tr.50 M e tis s e Środow is k o graficz ne s tw orz one prz e z proje k tin Situ, k tóre ofe ruje innow acyjne

Bardziej szczegółowo

lokalne W IADOMOŚCI nr 4 Do Częstochowy miesięcznik mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą

lokalne W IADOMOŚCI nr 4 Do Częstochowy miesięcznik mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą W IADOMOŚCI nr 4 lipiec 1999 miesięcznik mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą lokalne ROKI W ostatnią sobotę czerwca ponad trzy tysiące osób bawiło się na zorganizowanych nad Wartą w Nowym M ieście

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Danuta Ślęczek-Czakon Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2004 Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

NATURA TŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU

NATURA TŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU NATURA TŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU O k r e s p o t r y d e n c k i P io t r U r b a ń s k i NATURA 1 ŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU O k r e s p o t r y d e n c k i S t u d i a o t e k s t a c h

Bardziej szczegółowo

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo?

Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo? Sztuka Reklama telewizyjnej platformy cyfrowej oferowa³a urz¹dzenie do jej odbioru i dekoder za jedyne 199 z³. W Bytowie p³acono za nie czasami dwa razy wiêcej. Teraz policja sprawdza, czy kilkuset bytowiaków

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

SERWUS ISS N 1233-5 9 4 0 egzem plarz bezpłatny sierpień 1 9 9 7 Nr 54

SERWUS ISS N 1233-5 9 4 0 egzem plarz bezpłatny sierpień 1 9 9 7 Nr 54 SERWUS M IE JSK I SE R W IS IN F O R M A C Y JN Y K Ę D Z IE R Z Y N A -K O Ź L A ISS N 1233-5 9 4 0 egzem plarz bezpłatny sierpień 1 9 9 7 Nr 54 W Razem i a d o m o ś c i przeciwko wielkiej wodzie Koźle

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Nie dla masztu na Chomiczówce!

Nie dla masztu na Chomiczówce! Nr 1 (243) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK ŁomianekiBielan NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Nie dla masztu na

Bardziej szczegółowo