KOMPUTERY I INTERNET niezbędne czy. groźne?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTERY I INTERNET niezbędne czy. groźne?"

Transkrypt

1 KOMPUTERY I INTERNET niezbędne czy groźne?

2 W toku rozwoju ludzkości moŝemy wyróŝnić: społeczeństwo agrarne oparte na rolnictwie, społeczeństwo industrialne oparte na przemyśle, globalne społeczeństwo informacyjne, które zaczyna się kształtować.

3 Globalne społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się tym, Ŝe: towarem, który daje największe dochody, staje się informacja, komputery są podstawowym narzędziem pracy, ludzie z całej kuli ziemskiej łatwo porozumiewają się między sobą, podstawowymi zadaniami człowieka są tworzenie wiedzy i współpraca międzyludzka.

4 Komputery i Internet stają się NIEZBĘDNE.

5 DLACZEGO KOMPUTERY? Komputery pojawiają się we wszystkich dziedzinach Ŝycia, ułatwiając, a czasem wręcz umoŝliwiając pracę poprzez gromadzenie informacji, ich szybkie przetwarzanie i wyszukiwanie. Komputery stają się narzędziem twórczości artystycznej. Komputery są źródłem i narzędziem nauki.

6 DLACZEGO INTERNET? Internet umoŝliwia łatwy i szybki dostęp do informacji z kaŝdej dziedziny Ŝycia, umoŝliwia naukę i zwiedzanie świata bez konieczności opuszczania domu, udostępnia interaktywne bazy danych i encyklopedie internetowe. NajświeŜsze doniesienia agencji informacyjnych z całego świata, wyniki rozgrywek sportowych, notowania list przebojów itp. są dostępne dla wszystkich.

7 DLACZEGO INTERNET? Ludzie z odległych miejsc na kuli ziemskiej mogą porozumiewać się w jednej chwili, uczestniczyć w listach dyskusyjnych, korzystając z doświadczeń ekspertów. Osoby niepełnosprawne mają moŝliwość zdobycia wykształcenia i pracy ( telepraca ). Internet wykorzystuje się do leczenia fobii społecznych oraz terapii osób nieśmiałych i nieprzystosowanych społecznie.

8 NaleŜy uczyć takiego posługiwania się komputerem i Internetem, by nie zagraŝały one zdrowiu człowieka, kontaktom międzyludzkim.

9 ZagroŜenia dla zdrowia ze strony komputera i Internetu to: choroby oczu, skrzywienia kręgosłupa, zanik mięśni pasa biodrowego i kręgosłupa, zwyrodnienia stawów, osteoporoza, otyłość, zaburzenia centralnego układu nerwowego, zaburzenia emocjonalne i interpersonalne, uzaleŝnienia.

10 Co robić, aby uniknąć tych zagroŝeń? czyli Jak bezpiecznie korzystać z dobrodziejstwa komputerów i Internetu?

11 Jak powinno wyglądać dobrze zorganizowane stanowisko komputerowe?

12 Biurko duŝe, posiadające dwa blaty, aby klawiatura była nieco niŝej, ustawione tak, by siedzieć bokiem lub przodem do pokoju.

13 Krzesło z regulowaną wysokością siedziska, z regulowaną odległością oparcia, aby moŝna było swobodnie oprzeć plecy, z podłokietnikami na tej samej wysokości co dłonie, aby przedramię mogło być ułoŝone poziomo.

14 Monitor z ekranem o zmniejszonej radiacji, zaopatrzony w filtr chroniący przed promieniowaniem i odblaskiem, ustawiony cm od oczu na wprost lub nieco skośnie po stronie lewej (dla leworęcznych po prawej), środek ekranu nieco niŝej wysokości oczu.

15 Klawiatura ergonomiczna, o specjalnym kształcie i miejscu na nadgarstki lub ze specjalną podstawką pod nadgarstki, ustawiona tak, aby nie trzeba było do niej specjalnie sięgać, powinna znajdować się pod dłońmi lub tuŝ przed nimi.

16 Myszka Myszka łącznie z mousepadem powinna znajdować się tuż koło klawiatury z prawej strony (w przypadku osób leworęcznych z lewej), tak aby droga ręki z klawiatury do myszki była możliwie najkrótsza i nie wymagała ruchu łokcia.

17 Oświetlenie okna powinny być zaopatrzone w żaluzje, lampa powinna być ustawiona tak, by światło padało na tekst, a nie na twarz czy ekran.

18 Poprawny sposób siedzenia przy komputerze

19 Jak rozpoznać siecioholizm? (Internetoholizm)

20 Czym jest komputeromania? To uzależnienie od komputera poprzez GRY KOMPUTEROWE, PROGRAMOWANIE, INTERNET. Praca z komputerem potrafi wciągać.

21 Co to znaczy być uzaleŝnionym od Internetu? ZaleŜność jest to stan psychiczny i fizyczny, wynikający z interakcji pomiędzy organizmem a środkiem, objawiający się kompulsywnym (przymusowym) przyjmowaniem środka (tu: korzystaniem z Internetu) stale lub okresowo, by przeŝyć jego działanie lub uniknąć złego samopoczucia wynikającego z abstynencji(...).» A. Piotrowski, Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych

22 Dr Kimberly Young z Uniwersytetu w Pittsburgu wyróŝniła 10 kryteriów diagnostycznych: 1. Czujesz się zupełnie pochłonięty Internetem, myślisz o nim przez cały czas, takŝe kiedy z niego nie korzystasz. 2. Aby osiągnąć satysfakcję, czujesz potrzebę uŝywania Internetu przez coraz dłuŝszy czas. 3. Odczuwasz niemoŝność kontrolowania czasu korzystania z Internetu. 4. Kiedy usiłujesz ograniczyć korzystanie z Internetu lub całkiem z niego zrezygnować, odczuwasz niepokój i podenerwowanie. 5. UŜywasz Internetu, aby uciec od problemów lub kiedy dokucza ci poczucie bezradności, winy, lęku albo przygnębienia.

23 6. Okłamujesz członków rodziny, aby ukryć swoje wzrastające zaangaŝowanie w Internet. 7. Wystawiasz na szwank lub ryzykujesz utratę znaczącego związku, pracy, moŝliwości nauki lub karierę z powodu Internetu. 8. Powracasz do niego, nawet jeśli rachunki za korzystanie z Internetu przekraczają twoje moŝliwości. 9. Kiedy nie masz dostępu do sieci, występują u ciebie objawy zespołu abstynencyjnego (lęk, narastające przygnębienie, mimowolne pisanie na klawiaturze, obsesyjne myślenie i marzenie o Internecie). 10. Korzystasz z sieci dłuŝej niŝ początkowo zamierzałeś.

24 Za uzaleŝnią uznaje się osobę, która spełnia co najmniej 4 z wymienionych kryteriów.

25 Jakie elementy Internetu uzaleŝniają najsilniej?

26 U dziecka moŝna stwierdzić, gdy: udaje, Ŝe się uczy, kiedy tymczasem godzinami siedzi przed ekranem monitora, w czasie gry lub przeglądania stron WWW wpada w stan przypominający trans, próby ograniczenia czasu spędzanego przy komputerze napotykają na silny opór, nawet agresję, niechętnie spotyka się z kolegami, brak mu przyjaciół, woli komputer niŝ ruch na świeŝym powietrzu, nie potrafi odpoczywać, nie wzrusza się.

27 Normy bezpiecznego posługiwania się komputerem przez najmłodszych: do 12. roku Ŝycia nie naleŝy uŝywać go dłuŝej niŝ godzinę dziennie, między 12. a 16. rokiem Ŝycia najwyŝej 2 godziny, robić częste przerwy odrywać dziecko od komputera co pół godziny.

28 Aby uchronić dziecko przed nałogiem, naleŝy: stosować zasadę najpierw obowiązki, potem komputer, częściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka w towarzystwie trudniej wpaść w nałóg, nakłaniać dziecko do aktywnego poznawania otaczającego go świata poprzez udział w zabawach, grach na świeżym powietrzu i wycieczkach, nie pozostawiać dziecka samego sobie samotność i brak odczuwalnej miłości to

29 Innymi zagroŝeniami płynącymi z Internetu i gier komputerowych są: pornografia, wulgaryzm, brutalność, agresja.

30 Aby uchronić dziecko przed nieodpowiednimi treściami: ustaw komputer we wspólnym pokoju, aby na bieŝąco kontrolować działania dziecka, zapoznaj się z programami uŝywanymi przez dziecko, sprawdź, czy bez twojej wiedzy dziecko nie utworzyło własnej strony WWW, nie zgadzaj się na osobiste spotkanie dziecka z nieznanym Ci uŝytkownikiem Internetu, ostrzegaj dzieci przed oglądaniem w Internecie niestosownych materiałów, a w domu załóŝ filtr treści dopuszczalnych, nie pozwól na bezkrytyczne korzystanie z usługi czat (nie zawsze rozmówca jest tym, za kogo się podaje).

31 Jeśli uznasz, Ŝe potrzebujesz porady związanej z uzaleŝnieniem komputerowym, zwróć się do specjalisty np.: Centrum Leczenia Odwykowego w Warszawie, gdzie tymi problemami od 10 lat zajmuje się dr Lubomira Szawdyn, psychiatra z 40-letnim staŝem.

32 Na czym polega leczenie? Warunkiem jest wyraŝenie zgody na odstawienie komputera i poddanie się kuracji odwykowej. Na ogół stosuje się psychoterapię grupową. Nie podaje się Ŝadnych leków.

33 WyróŜnia się trzy etapy leczenia: Pierwszy etap to uczenie się, czym są emocje (jakie są zdrowe i chore zachowania, fazy choroby, mechanizmy obronne, mechanizmy wspierania) i diagnozowanie. Drugi etap to rozliczanie się ze swojej prawdy o sobie (trudny i najdłuŝszy); trzeba zobaczyć, do jakiej doszło destrukcji, jak zostały zniweczone relacje z otoczeniem, dlaczego nastąpiła ucieczka od ludzi. Trzeci etap to podjęcie decyzji, Ŝe naprawdę chcemy coś zmienić i odbudować pozytywne relacje.

34 Co potem? Kuracja, która odbywa się metodą małych kroczków, moŝe trwać nawet do 3 lat. Na pewien czas (ok. 3 miesięcy) trzeba całkowicie zrezygnować z komputera. Po całkowitym wyleczeniu, które jest moŝliwe, moŝna w kontrolowany sposób korzystać z sieci.

35 Komputer jest dobry, ale nie wtedy, gdy staje się jedynym nauczycielem, przyjacielem i... bogiem dziecka. Maszyna ma słuŝyć człowiekowi, a nie panować nad nim.

36 Problem zainteresował prawników: UzaleŜnienie od Internetu wstępny szkic problematyki prawnej. i forum dyskusyjne Mówi się o nim na powaŝnych konferencjach medycznych: Psychologiczne aspekty komunikacji za pośrednictwem sieci komputerowych.

37 Bibliografia i linki do stron internetowych na ten temat: Danuta Gibas, Gdy komputer staje się niebezpieczny, Poradnik Domowy nr 8/2000 uter/index.h Brat Tadeusz Ruciński, Komputer przyjacielem dziecka?, Niedziela nr 52-53/2000 Piotr Czarnecki rozmawia z dr. L. Szawdyn, Co to znaczy być uzaleŝnionym od Internetu, Magazyn Internetowy WWW nr 2/1999 Zdzisław Nowakowski, Informatyka bez tajemnic, cz. I Wojciech Cellary, Edukacja w globalnym społeczeństwie informacyjnym, materiały z XVI Konferencji IwS Program komputerowy Mistrz klawiatury

38 Bibliografia i linki do stron internetowych na ten temat:

39 Bibliografia i linki do stron internetowych na ten temat: om.htm puter.html szyn.htm

40 na podstawie: Komputery i Internet - mgr Zofia Gońda-Ciupa

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU PRZYBLIŻENIE ZJAWISKA

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU PRZYBLIŻENIE ZJAWISKA Studia z psychologii w KUL. Tom 13 red.: P. Francuz, W. Otrębski Lublin: Wyd. KUL 2006 s. 99-119 Anna Wołpiuk-Ochocińska Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych Instytut Psychologii KUL UZALEŻNIENIE

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 SPIS TREŚCI 1 Środowisko lokalne wobec zagrożeń dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni 1 Cyberprzestrzeń wynikiem przemian

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej? 1 S t r o n a Gimnazjum nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Czarnieckiego 40 06-400 Ciechanów Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Bardziej szczegółowo

Jolanta Malanowska Powiatowy Ośrodek Edukacji w Środzie Śląskiej DROGA DO UZALEŻNIENIA

Jolanta Malanowska Powiatowy Ośrodek Edukacji w Środzie Śląskiej DROGA DO UZALEŻNIENIA Jolanta Malanowska Powiatowy Ośrodek Edukacji w Środzie Śląskiej DROGA DO UZALEŻNIENIA CO TO JEST UZALEŻNIENIE? Jeśli konkretne zachowanie staje się najistotniejsze w życiu człowieka i dominuje w jego

Bardziej szczegółowo

p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a

p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a główny partner Wstęp 2 Problem nadużywania Internetu 4 Korzystanie z Internetu przez młodzież 4 Kiedy możemy mówić o nadużywaniu Internetu? 5 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Wolni od uzależnień behawioralnych

Wolni od uzależnień behawioralnych Przedstawiona do recenzji publikacja podejmuje w sposób wieloaspektowy niezwykle ważną i aktualną problematykę uzależnień. Nie tylko wypełnia istniejącą na lokalnym rynku wydawniczym lukę, ale z pewnością

Bardziej szczegółowo

ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA. - uwarunkowania higieniczno-sanitarne

ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA. - uwarunkowania higieniczno-sanitarne ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA - uwarunkowania higieniczno-sanitarne Zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska nauczania wymaga wysiłku wszystkich osób związanych z funkcjonowaniem szkoły, świadomości istnienia

Bardziej szczegółowo

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ Szczecin 2009 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej www.razembezpieczniej.pl Skład komputerowy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne media. poradnik dla rodziców

Bezpieczne media. poradnik dla rodziców Bezpieczne media poradnik dla rodziców Spis treści To tylko statystyka, ale... Wstęp.... 5 To tylko statystyka, ale...... 6 Dla dziecka internet znaczy więcej... 6 Nie tylko w domu... 7 Serwisy społecznościowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI I INSTRUKCJE *** PRACA PRZY KOMPUTERZE

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI I INSTRUKCJE *** PRACA PRZY KOMPUTERZE Jan Kotowski PODSTAWOWE WIADOMOŚCI I INSTRUKCJE *** PRACA PRZY KOMPUTERZE Zbiór uŝytecznych informacji o zasadach pracy przy monitorach ekranowych. Obecnie praca w biurze jest najczęściej pracą na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Brak zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych człowieka, a ryzyko uzależnienia od Internetu.

Brak zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych człowieka, a ryzyko uzależnienia od Internetu. Brak zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych człowieka, a ryzyko uzależnienia od Internetu. O uzależnieniach mówi się i pisze stosunkowo dużo. Powszechnie znane jest uzależnienie od alkoholu,

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA ERGONOMIA czyli jak pracować wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu krótki poradnik, który zawiera

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Marzena Łotys Fundacja Wspomagania Wsi, 2010 i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Autorka badania i poradnika: Marzena Łotys O autorce dr

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 24 STO w Warszawie BEZPIECZNY INTERNET. Program bezpieczeństwa w Internecie

Szkoła Podstawowa nr 24 STO w Warszawie BEZPIECZNY INTERNET. Program bezpieczeństwa w Internecie Szkoła Podstawowa nr 24 STO w Warszawie BEZPIECZNY INTERNET Program bezpieczeństwa w Internecie Warszawa 2005/2006 1 Spis treści 1. O programie 2. Cele 3. Treści 4. Realizacja programu 5. Plan pracy 6.

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara 1 TUTORIAL I Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania Redakcja skryptu: Paweł Przywara 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ETYKIETA STUDENTA 5 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA ZAJĘCIACH, CZYLI JAK KSZTAŁTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo

ego warto korzystać z internetu i jak zrobić pierwszy krok Dowiedz się, dlacz Promotor

ego warto korzystać z internetu i jak zrobić pierwszy krok Dowiedz się, dlacz Promotor rok r wszy k Dowiedz r Promoto a yfrow c Polska ch szans Równy jektu mach pro ictwo Wydawn ane w ra przygotow s edu PRO@cti two artners kie p yfrowej iopomors Zachodn r zecz edukacji c a n to kor ego war

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Spis Treści Wstęp... 2 Ochrona danych osobowych... 3 Prawo do prywatności w sieci... 5 Serwisy społecznościowe... 6 Cyfrowe ślady mają wpływ na nasz wizerunek w sieci.... 8 Komunikacja w sieci... 10 Działania

Bardziej szczegółowo

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budŝetu państwa. Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób osobę uzależnioną można motywować do leczenia?

W jaki sposób osobę uzależnioną można motywować do leczenia? W jaki sposób osobę uzależnioną można motywować do leczenia? Z tak i podobnie postawionymi pytaniami w swojej praktyce zawodowej spotykam się dość często. Największy problem z odpowiedzią polega na tym,

Bardziej szczegółowo

Numer 2(9) 2008/2009. Szanowni Rodzice

Numer 2(9) 2008/2009. Szanowni Rodzice Resko, 25 listopada 2008r. Gimnazjum w Resku ul. Prusa 2 72-315 Resko tel.(91) 39 51853, 3951698 e-mail: gimresko@wp.pl www.gimresko.prv.pl Numer 2(9) 2008/2009 Szanowni Rodzice Przekazując kolejny numer

Bardziej szczegółowo

Gry komputerowe rozrywka czy zagroŝenie?

Gry komputerowe rozrywka czy zagroŝenie? Gry komputerowe rozrywka czy zagroŝenie? WSTĘP,,Stań się demonicznym straŝnikiem lochu, który ma na usługach armię przeraŝających potworów. Zaprowadź rządy terroru w sielskich krainach na powierzchni.

Bardziej szczegółowo

INTERNET I JEGO ZNACZENIE W ŻYCIU WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA (16 pkt)

INTERNET I JEGO ZNACZENIE W ŻYCIU WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA (16 pkt) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI (16 pkt) WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH (14 pkt) INTERNET I JEGO ZNACZENIE W ŻYCIU WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA (16 pkt) SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI Z FORMATOWANIA DŁUGIEGO TEKSTU (14 pkt)

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu

Uzależnienie od komputera i Internetu Uzależnienie od komputera i Internetu Człowiek współczesny stał się niemal synonimem kogoś uzależnionego. W naszych czasach poważnym zagrożeniem jest nie tylko alkoholizm czy narkomania. Problemy wychowawcze

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------2009 - NR 5/51 To juŝ jesień. Spacer przy niespokojnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2011 r.

Warszawa, październik 2011 r. Strona1 Wstęp Rosnąca liczba osób uzależnionych od hazardu oraz brak odpowiedniej liczby specjalistów, którzy potrafiliby im pomóc spowodował, że na forum Fundacji Zależni-Nie-Zależni, zaczęliśmy rozważać

Bardziej szczegółowo

Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością. Jan Nowak. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej

Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością. Jan Nowak. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością Jan Nowak Tytuł publikacji w społeczności szkolnej Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo