Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum"

Transkrypt

1 RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. 18 staloweforum Magazyn Polskiej Unii DystrybUtorów stali 04/2010 czas wielkich fuzji sanjay samaddar, prezes arcelormittal Poland, po wielu miesiącach negocjacji doszedł do porozumienia z Przemysławem sztuczkowskim kontrolującym Grupę cognor. największy w kraju producent stali jest o krok od utworzenia również największej sieci dystrybucji. REKLAMA

2

3 komentarze Wszystko płynie w dobrym kierunku ro bert Woj dy na pre zes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Pan ta rhei kai ouden me nei wszyst ko pły nie, nic nie stoi w miej scu. to słyn ne po wie dze nie he ra kli ta do sko na le pod su mo - wu je 2010 rok, w któ rym sy tu acja zmie nia ła się jak w ka lej do sko pie. Jesz cze na po cząt ku ro ku tkwi li śmy w uści sku kry zy su, by wio sną prze ży wać eu fo rię w związ ku z raj dem cen sta li w gó rę. Po tem na - stą pi ła ob niż ka, na stęp nie sta bi li za cja, wzrost, spa dek, wzrost trze ba przy znać, że dys try bu cja sta li to biz nes, w któ rym nie spo sób się nu dzić. trud no jed nak cał ko wi cie zgo dzić się z po glą dem o cią głej zmia - nie ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści. Są prze cież za sa dy, któ re są uni - wer sal ne i sta łe. Na przy kład ta, że tyl ko so lid ne fun da men ty da ją pod sta wę do prze trwa nia w cza sie za wie ru chy. Przy po mniał nam o tym kry zys. ci, któ rzy zbu do wa li swo je fir my, nie my śląc je dy nie o chwi lo wym zy sku, ale o pro wa dze niu dzia łal no ści w dłuż szym ho - ry zon cie cza so wym, któ rzy zwią za li się z bran żą na do bre i złe, po - ra dzi li so bie. Za ła ma nie go spo dar cze ne ga tyw nie zwe ry fi ko wa ło tych, któ rzy bu do wa li przed się bior stwa, li cząc na dzia ła nia spe ku la - cyj ne. ten mo del spraw dza się w okre sie ko niunk tu ry, ale nie prze - cho dzi bez li to sne go te stu złych cza sów. A przed na mi no we wy zwa nia, więc war to pa mię tać o so lid nych fun da men tach. co praw da po pra wi ła się sy tu acja płat ni cza bran ży, Fot. Archiwum (2) wi dać lep sze na sta wie nie ban ków i ubez pie czy cie li, ale nie moż na spo cząć na lau rach. Nie za po mi naj my o we ry fi ka cji kon tra hen tów, bo chwi la nie uwa gi mo że przy nieść bo le sne skut ki. tym bar dziej że cho ciaż wzro sły ce ny sta li, a po pyt utrzy mu je się na wy so kim po zio - mie, to zwyżkują też na sze kosz ty. Do gó ry idą pen sje, opła ty za gaz, elek trycz ność, pa li wo, trans port. Na ho ry zon cie po ja wi ły się no we za gro że nia zwią za ne z wid mem ban kruc twa już nie firm, ale ca łych kra jów. to sta wia pod zna kiem za py ta nia bra ne do tąd ja ko pew nik trans fe ry z unii Eu ro pej skiej na na szą in fra struk tu rę. Ko lej ne pań stwa wspól no ty wy su wa ją po - stu la ty ogra ni cze nia bu dże tu unii na la ta Nie ste ty, wy da je się, że to zno wu my stra ci my na tym naj wię cej. Nie za po mi - naj my, że Eu ro pa od czu wa skut ki kry zy su moc niej niż nasz kraj, dla - te go wie le firm z ca łe go kon ty nen tu kon ku ru je z na mi o na wet naj - mniej sze wspar cie ze wspól ne go bu dże tu. Przed nami nowe wyzwania. Co prawda poprawiła się sytuacja płatnicza branży, widać lepsze nastawienie banków i ubezpieczycieli, ale nie można spocząć,,na laurach. wie rzę, że 2011 rok mo że być bar dzo do bry. i te go oraz we so - łych i spo koj nych Świąt Bo że go Na ro dze nia wszyst kim Pań stwu ży - czę. Nie chcę przy tej oka zji snuć czar nych wi zji, pra gnę tyl ko, by - śmy nie za po mnie li o za sa dzie ogra ni czo ne go za ufa nia do trwa ło ści tren dów na ryn ku sta li. wy ko rzy staj my okres nie złej ko niunk tu ry do wzmoc nie nia na szych firm, bo cho ciaż wszyst ko pły nie, to pew - ne jest, że ła twiej po ru szać się w tym nur cie na so lid nym stat ku niż tra twie skle co nej z de sek. Czas ważnych decyzji andrzej ciepiela dyrektor Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Kon so li da cja to sło wo przez kil ka ostat - nich lat zro bi ło ogrom ną ka rie rę w bran - ży sta lo wej. wie lo krot nie, tak że na ła mach ma ga zy nu Sta lo we Fo rum, prze ta cza ła się dys ku sja na te mat skut ków łą cze nia się firm. o kon so li da cji mó wi ło się jed nak głów nie w cza sie przy szłym, ja ko o czymś, co z pew no ścią na stą pi, ale nie wia do mo jesz cze kie dy i kto wy stą pi w tym pro ce sie w ro li głów nej. By li śmy świad ka mi zarówno suk ce sów, jak i spek ta ku lar nych po - ra żek. Zwłasz cza po raż ki roz pa la ły wy obraź nię i uzmy sło wi ły wszyst - kim, że nie jest ani oczy wi ste, ani pro ste złą czyć dwa osob ne or ga - ni zmy w jed ną ca łość. tym bar dziej bu dzi sza cu nek łą cze nie się gi gan tów. Je ste śmy świad ka mi kon so li da cji w jej naj peł niej szym wy da niu. Ar ce lor mit tal Po land, naj więk szy kra jo wy pro du cent, przej mu je ma ją tek co gno ra jed ne go z czo ło wych dys try bu to rów. Du ża sieć han dlo wa pod łą czo - na bez po śred nio do hu ty to no wość na ro dzi mym ryn ku. Jak każ da no - wość bu dzi lęk. w czę ści jest on z pew no ścią uza sad nio ny. Już te raz sły chać gło sy, szcze gól nie przed sta wi cie li śred niej wiel ko ści firm, że w star ciu z no wym, chcą cym agre syw nie zdo by wać ry nek pod mio tem nie bę dą mie li szans na prze trwa nie. Pa da ją rów nież opi nie uspo ka ja - ją ce, że Pol ska to ry nek du ży, zdol ny po mie ścić wie lu gra czy. Nie wie my jesz cze, któ ra z tych ocen oka że się naj bliż sza praw dy. wszyst ko za le ży od te go, jak so bie po ra dzą dys try bu to rzy z za gęsz - cza ją cą się kon ku ren cją. Ja ką stra te gię przyj mie Arce lormit tal po łą - czo ny z co gno rem? czy wbrew lo gi ce wy da woj nę dys try bu to rom czy też po szu ka w nich sprzy mie rzeń ców i na tu ral nych so jusz ni ków na co raz cia śniej szym ryn ku? Jak więc wi dać, kry zys go spo dar czy, któ ry na szczę ście jest co raz bar dziej mgli stym wspo mnie niem, nie był ostat nim wy zwa niem, przed ja kim mia ła sta nąć bran ża hut ni cza. Dla wie lu firm nad cho dzi czas cięż kich de cy zji co zro bić, aby za cho wać swo ją po zy cję na ryn ku? Je stem prze ko na ny, że więk szość na szych czy tel ni ków znaj dzie do brą od po wiedź na to py ta nie. te go Pań stwu ży czę w no - wym 2011 ro ku. PS. Ko rzy sta jąc z oka zji chciał bym po dzię ko wać za za ufa nie, ja kim nas Państwo ob da rzy li. co kwar tał do star cza my waż ne i rze tel ne in for - ma cje na te mat bran ży sta lo wej. Pra gnąc speł nić naj wyż sze ocze ki wa - nia czy tel ni ków chce my roz wi jać na sze pi smo. Dla te go po sta no wi li śmy zmie nić do tych cza so we za sa dy je go dys try bu cji. Do tej po ry ma ga zyn był bez płat ny. Już od pierw sze go przy szło rocz ne go nu me ru (ma - rzec 2011 r.) Sta lo we Fo rum do stęp ne bę dzie wyłącznie w płat nej pre nu me ra cie. Li czy my że Pań stwa za an ga żo wa nie po mo że nam utrzy - mać wy so ki po ziom wydawniczy Sta lo we go Fo rum. 04/2010 3

4 UWAGA! PRENUMERATA NA 2011 R. Szanowni Czytelnicy, zmieniamy formę dystrybucji magazynu Stalowe Forum. Już od kolejnego numeru (marzec 2011 r.) będzie on dostępny wyłącznie w płatnej prenumeracie. Zachęcamy do wypełnienia i wysłania formularza zamieszczonego obok. Przez cały rok otrzymywać będziecie Państwo magazyn Stalowe Forum na wskazany przez siebie adres. Roczny koszt prenumeraty (cztery numery magazynu + Raport Roczny poświęcony polskiej branży dystrybucji stali GRATIS) wyniesie 86 zł (w tym 8 proc. VAT). Prenumeratę można zamówić w następujący sposób: telefonicznie dzwoniąc pod numer przez Internet pobierając formularz ze strony: za pomocą faksu wysyłając wypełniony formularz (patrz obok) na numer Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami telefonu: (Piotr Sikorski), (Andrzej Michalski-Stępkowski)

5 STALOWEFORUM Zamawiam prenumeratę roczną na 2011 r. magazynu Stalowe Forum w liczbie...egz. Cena rocznej prenumeraty (cztery wydania magazynu + Raport Roczny poświęcony polskiej branży dystrybucji stali GRATIS) wynosi 86 zł (w tym 8 proc. VAT). Należność płatna na podstawie faktury pro forma. Przedłużenie prenumeraty na kolejny rok następuje automatycznie i nie wymaga odrębnego zamówienia. Wydawca gwarantuje prenumeratorom możliwość rezygnacji z prenumeraty w dowolnym momencie oraz zwrot pieniędzy za nieotrzymane numery. Dane do faktury Osoba zamawiająca... Nazwa firmy*... NIP*... Ulica... Kod... Miasto... Województwo... Telefon... Faks * Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie wypełnia Adres dostawy (jeżeli jest inny niż powyżej) Nazwa firmy/imię i nazwisko... Ulica... Kod... Miasto... Województwo... Tel.... Faks Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Wydawnictwa Prasowego AML Press oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych z r. (Dz.U. nr 133, poz. 88) wyłącznie na potrzeby marketingowe wydawnictwa Podpis i pieczątka Data Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu Po wypełnieniu i podpisaniu poniższy formularz prosimy przesłać na adres lub na numer faksu: lub pocztą na adres: Polska Unia Dystrybutorów Stali, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

6 STALOWEFORUM w numerze KRAj w skrócie przegląd wydarzeń na rynku stalowym temat numeru nadchodzi czas wielkich fuzji włoska ekspansja nad wisłą Podsumowanie roku 2010 w branży dystrybucji stali opinie i prognozy przedstawicieli firm zajmujących się handlem oraz przetwórstwem stali Producenci zbrojeń budowlanych szykują się do hossy Postać numeru Jan wilk, prezes Elektrometalu Artykuł promocyjny Grupy Pruszyński Włosi polubili polskę Zaledwie w ciągu kilku tygodni dwa duże koncerny stalowe z włoch ogłosiły, że ruszają na podbój polskiego rynku. Ambicje marcegaglii i Finarvedi są duże. czas pokaże, czy uda się je zaspokoić. OPiniE/AnALizy Surowce wyraźne oznaki rosnącego popytu Prognozy przedstawicieli firm, odbiorców stali Przegląd maszyn i urządzeń do przerobu złomu indeks cen Stali PuDS analizy dotyczące cen 24 po stać nu me ru Jan wilk, prezes zabrzańskiego Elektrometalu, przekonuje, że w branży stalowej ma jeszcze sporo do zrobienia. Po niemal dwóch dekadach istnienia jego firma przygotowuje się do kolejnych inwestycji. prętów żebrowanych, profili heb oraz blachy gorącowalcowanej RAPORT SPECjALny RynEK MASzyn do ObRóbKi STALi Producenci obrabiarek czekają na lepsze czasy technologie obróbki stali opinie przedstawicieli czołowych polskich producentów obrabiarek surowce będą drożeć Złom to dru gi po ru dzie że la za su ro wiec do pro duk cji sta li. Za nim jed nak tra fi do hu ty, mu si być od po wied - nio przy go to wa ny. Nie jest to możliwe bez wy ko rzy - sta nia specjalistycznych urzą dzeń. Fot. NA okładce: corbis Wydawca: Polska unia Dystrybutorów Stali, ul. chałubińskiego 8, warszawa, tel , opracowanie, koordynacja redakcyjna: wydawnictwo Prasowe AmL Press (www.amlpress.pl) redakcja: Andrzej ciepiela (redaktor naczelny), magdalena czekańska, Daria Kieliszczyk, Piotr Sikorski, Andrzej michalski-stępkowski prenumerata: tel reklama: Aleksandra tereszczenko tel Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności Nakład: 3500 egz. 6 Magazyn Polskiej Unii dystrybutorów Stali

7 KoNEcrANES jest światowym liderem przemysłu dźwignicowego, oferującym zarówno urządzenia do prac remontowych, produkcyjnych jak i technologicznych, a także pełen serwis urządzeń transportu bliskiego. Suwnice KoNEcrANES to połączenie nowoczesnej technologii z dużą wytrzymałością. Dzięki doskonałym cechom eksploatacyjnym oraz szerokiemu wachlarzowi standardowego i opcjonalnego wyposażenia stanowią one najlepszy wybór w przypadku zastosowań wymagających optymalnego sprzętu dźwignicowego o wysokiej niezawodności. not just lifting things, but entire businesses konecranes sp. z o.o. konecranes sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 250 Biuro w Katowicach Gdańsk ul. Połomińska 16 tel. +48 (0) Katowice fax. +48 (0) tel. +48 (0) fax. +48 (0)

8 kraj rynek Włoskie firmy szykują się do ekspansji na polskim rynku stalowym. plany takie ogłosiły już marcegaglia i Finarvedi. 14 podsumowanie rok 2010 był dobry dla rodzimych dystrybutorów wyrobów hutniczych. Wzrósł popyt na stal oraz jej ceny. Wyniki firm się poprawiły. Prenumerata Stalowego Forum na 2011 r. szczegóły s. 4 przetwórcy stali producenci zbrojeń budowlanych coraz śmielej mówią o hossie w tej branży. W 2011 r. popyt na ich usługi wyraźnie wzrośnie W SKRóCiE ju bi le uszo wy bal PUdS w pierw szy week end po No wym ro ku (7 stycz nia 2011 r., ho tel Stok, wi sła) od bę - dzie się wal ne zgro ma dze nie człon ków Pol - skiej unii Dys try bu to rów Sta li po łą czo ne z ba lem, pod czas któ re go ja ko gwiaz da wie - czo ru wy stą pi ze spół Bra than ki. w trak cie ju - bi le uszo we go, 10. ba lu PuDS zor ga ni zo wa - na zo sta nie jak zwy kle au kcja cha ry ta tyw na. ca ły do chód z li cy ta cji prze zna czo ny bę dzie na po moc dla sy na An drze ja Kar bow ni ka, dy - rek to ra hu ty Po kój, któ ry tra gicz nie zgi nął w czerw cu 2010 r. Syn An drze ja Kar bow ni - ka ma pro ble my zdro wot ne i po trze bu je fi - nan so we go wspar cia na le cze nie oraz po moc w na uce. Li cy ta cję prze pro wa dzi my przy współ pra cy z Fun da cją Sio stry mał go - rza ty chmie lew skiej. wszyst kich za in te re so - wa nych za chę ca my do prze ka zy wa nia przed - mio tów na aukcję (tel , e -ma il: biu Po za ba lem or ga ni za to rzy spo tka nia prze - wi dzie li wie le do dat ko wych atrak cji, m.in. wy pra wę sku te ra mi śnież ny mi oraz za wo dy nar ciar skie w sla lo mie gi gan cie o pu char pre - ze sa PuDS (8 stycz nia, so bo ta). Przy or ga ni za cji wy da rze nia współ pra cu ją z na mi: Kon sor cjum Sta li (me ce nas wie czor ne - go kon cer tu Bra than ków), ing i Ku KE (spon - so rzy) oraz AoN (part ner). sf Ma xstal uru cho mił cen trum ser wi so we w Kra ko wie ru szył je den z naj no wo cze - śniej szych w Pol sce za kła dów prze twa rza ją - cych wy ro by pła skie. in au gu ra cja no we go cen trum ser wi so we go na le żą ce go do ma xsta - lu od by ła się 17 wrze śnia. Spół ka wy bu do - wa ła ha lę z suw ni ca mi 16- i 32-to no wy mi. Ku pi li śmy li nie o pa ra me trach, któ ry mi mo - gą się po chwa lić je dy nie dwa lub trzy in ne cen tra ser wi so we w Pol sce wy ja śnia pre zes ma xsta lu Sła wo mir Bo li gło wa. część pie nię dzy na in we sty cję fir ma po zy - ska ła z unii Eu ro pej skiej. Środ ki z Bruk se - li, 13,6 mln zł, ma xstal prze zna czył na wdro - że nie in no wa cyj nej tech no lo gii pre cy zyj ne go roz kro ju blach go rą co -izim no wal co wa nych. w tym ce lu pod jął też współ pra cę z kra kow - ską Aka de mią Gór ni czo -hut ni czą. in au gu ra cja dzia łal no ści za kła du by ła spek ta ku lar nym wy da rze niem, w któ rym wzię ło udział kil ka set osób re pre zen tu ją cych nie mal ca łą bran żę sta lo wą w Pol sce oraz fir - my i in sty tu cje z nią współ pra cu ją ce. aml Eko in stal: ru szy ła no wa li nia Eko in stal Stal Ser wis cen trum uru cho mił no wą li nię pro duk cyj ną. Dzię ki in we sty cji spół ka roz sze rzy ofer tę cen trum o cię cie po - przecz ne blach z krę gu do 12 mm w mak sy - mal nych roz kro jach 2000 x Eko in - stal za po wia da, że ko lej ne dwa urzą dze nia do ob rób ki sta li zo sta ną uru cho mia ne na prze ło mie 2010 i 2011 ro ku. No we cen trum ser wi so we zlo ka li zo wa ne jest w Świę to chło wi cach w ha li o po wierzch - ni 15 tys. mkw. wy po sa żo nej w bo ga tą in fra - struk tu rę, m.in. bocz ni cę ko le jo wą i urzą dze - nia prze ła dun ko we do 40 ton. Eko in stal świad czy też usłu gi prze twór - stwa sta li, np. cię cie pla zmo we, wy pa la nie ga zo we, cię cie na wy miar wy ro bów dłu gich, śru to wa nie, czy ma lo wa nie. aml Suk ces kon fe ren cji PUdS w So snow cu ry nek sta li w Eu ro pie Środ ko wo -wschod - niej tak za ty tu ło wa na by ła kon fe ren cja zor ga - ni zo wa na przez Pol ską unię Dys try bu to rów Sta li 20 paź dzier ni ka w So snow cu pod czas tar - gów Ste el met. ho no ro wy pa tro nat nad kon fe - ren cją ob jął wi ce pre mier, mi ni ster go spo dar ki wal de mar Paw lak. wy da rze nie zgro ma dzi ło ok. 300 przed sta wi cie li firm z bran ży hut ni czej, ale też m.in. bu dow la nej, ener ge tycz nej, AGD i fi nan so wej. Klu czo wą część kon fe ren cji sta no - wi ły pre zen ta cje po świę co ne sy tu acji na pol - skim ryn ku dys try bu cji sta li. oma wia li ją m.in.: Je rzy Bern hard, pre zes Stal pro fi lu, Ja nusz Spe - cjał, pre zes mon tan Stal, ro bert woj dy na, pre - zes Kon sor cjum Sta li, oraz Jan mycz kow ski, dy rek tor Ko mi sji Sta li od por nych na Ko ro zję PuDS. wszy scy oni zwra ca li uwa gę, że ry nek hut ni czy mo że li czyć na po pra wę ko niunk tu ry. Dys ku sję pod su mo wa ło wy stą pie nie Ste fa na Dzien nia ka, człon ka za rzą du Ar ce lor mit tal Po - land (na zdjęciu), któ ry zwró cił uwa gę, że po pyt na wy ro by hut ni cze sys te ma tycz nie się od bu - do wu je i ten trend bę dzie obo wią zy wał w ko lej - nych la tach. Part ne ra mi so sno wiec kiej kon fe - ren cji były Ar ce lor mit tal Po land, Expo Si le sia, Deut sche Bank oraz fir ma Stem cor. ma ga zyn Sta lo we Fo rum był jed nym z pa tro nów me - dial nych wy da rze nia. aml Stre fa ak tyw no ści go spo dar czej w no wej Hu cie wo je wo da ma ło pol ski Sta ni sław Kra cik, przed sta wi cie le ma ło pol skiej Agen cji roz wo ju re gio nal ne go oraz San jay Sa mad dar, pre zes Ar ce lor mit tal Po land, pod pi sa li 3 li sto pa - da 2010 r. list in ten cyj ny w spra wie utwo rze - nia stre fy ak tyw no ści go spo dar czej w kra kow - skiej No wej hu cie na obszarze ok. 500 ha. Pro jekt za kła da sca le nie roz drob nio nych i nie - wy ko rzy sty wa nych obec nie dzia łek na le żą - cych do Agen cji roz wo ju Go spo dar cze go Kra - ków -wschód, gmi ny Kra ków oraz Ar ce lor mit - tal Po land. Na stęp nie te re ny te zo sta ną po - dzie lo ne na ob sza ry o po wierzch ni od 2 do 10 ha i udo stęp nio ne in we sto rom. Stre fa zo sta nie wy po sa żo na w kom plet ną in fra struk - tu rę dro go wą, sie ci elek trycz ne, ga zo we i wo - do cią go we oraz ka na li za cję. Ar ce lor mit tal Po land jest naj więk szym pro - du cen tem sta li w Pol sce. w skład fir my wcho - dzi sześć hut: w Kra ko wie, Dą bro wie Gór ni czej, So snow cu, Świę to chło wi cach i cho rzo wie. Pol - ska spół ka to część glo bal ne go kon cer nu naj - więk sze go na świe cie pro du cen ta sta li. sf 8 Magazyn Polskiej Unii dystrybutorów Stali

9

10 temat numeru Prenumerata Stalowego Forum na 2011 r. szczegóły s. 4 Fot. AmLPrESS sanjay samaddar, prezes arcelormittal poland (z lewej), zadanie budowy silnej sieci dystrybucyjnej koncernu powierzył markowi dolinie, szefowi arcelormittal distribution solutions poland. Czas wielkich fuzji Od dawna żadna transakcja w branży hutniczej nie wzbudziła tak dużego zainteresowania jak ta. Trudno się dziwić, gdyż na trwałe odmieni ona obraz polskiego rynku dystrybucji stali. Po wie lu mie sią cach ne go cja cji w pią tek nad ra nem 26 li sto pa - da 2010 r. stro ny do szły do po ro zu - mie nia. ofi cjal ny ko mu ni kat brzmiał: Spół - ki z Gru py co gno ra za war ły przed wstęp ną umo wę sprze da ży spół kom dys try bu cyj nym gru py Ar ce lor mit tal ak ty wów wy ko rzy sty wa - nych do dzia łal no ści w ob ro cie wy ro ba mi hut ni czy mi zlo ka li zo wa nych na te re nie Pol - ski. war tość trans ak cji, z wy łą cze niem za - pa sów, wy no si 148,9 mln zł net to. Po dłu gich i trud nych ne go cja cjach wy - pra co wa li śmy kom pro mis, któ ry jest do bry dla obu stron. 150 mln zł to du ży za strzyk go tów - ki dla co gno ra ko men to wał na por ta lu puds.pl Krzysz tof wa la row ski, pre zes spół ki. Jak moż na by ło wy czy tać w dal szej czę - ści in for ma cji do ty czą cej trans ak cji, Ar ce lor - mit tal Di stri bu tion Po land ma ku pić ru cho - mo ści i za pa sy, a Ar ce lor mit tal Di stri bu tion So lu tions Po land nie ru cho mo ści. Sprze da - ją cy mi są na to miast co gnor, co gnor Stahl - han del, Złom rex cen trum i co gnor Se rvi ces. Do fi na li za cji trans ak cji po trzeb na jest 10 Magazyn Polskiej Unii dystrybutorów Stali

11 CZYNNIK SUKCESU Demag Cranes & Components Sp. z o.o. Tel. +48 (0-22)

12 temat numeru Prenumerata Stalowego Forum na 2011 r. szczegóły s. 4 jesz cze zgo da urzędu ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów. Po wsta je no wy li der Pod pi sa nie umo wy, dzię ki któ rej naj więk - szy w kra ju pro du cent ma prze jąć ma ją tek czo ło we go dys try bu to ra sta li, to wy da rze nie, któ re go bran ża, z niema ły mi oba wa mi, ocze - ki wa ła od daw na. Nie jest bo wiem ta jem ni - cą, że Ar ce lor mit tal Po land od wie lu lat po - dej mu je in ten syw ne sta ra nia, aby roz bu do - wać wła sną sieć sprze da ży wy ro bów hut ni - czych. w ra mach kon cer nu dzia ła spół ka Ar - ce lor mit tal Di stri bu tion So lu tions Po land. Fir ma kie ro wa na przez mar ka Do li nę zaj mu - je się dys try bu cją i prze twór stwem sta li, głów nie wy ro bów pła skich. Po sia da trzy sta - lo we cen tra ser wi so we (By tom, Kra ków, wał brzych) oraz pięć skła dów (Ko nin, Kiel - ce, Su wał ki, Dą bro wa Gór ni cza, Kra ków). w 2009 r. spół ka za no to wa ła nie mal 765 mln zł przy cho dów, sprze da jąc 397 tys. ton sta li. Da ło jej to trze cią po zy cję w przy go to - wa nym przez PuDS ran kin gu dys try bu to rów sta li dzia ła ją cych w Pol sce. w tym sa mym ze sta wie niu co gnor za jął miej sce 11. z 345,7 mln zł przy cho dów (151 tys. ton sprze da nej sta li). Spo ra część tych przy cho - dów wy pra co wa na zo sta ła dzię ki za gra nicz - nym spół kom co gno ra, któ rych ma jąt ku gru - pa Ar ce lor mit tal nie przej mie. Jed nak na wet mi mo to po wsta ły po ewen tu al nej fu zji pod - miot ma szan sę stać się li de rem pol skie go ryn ku dys try bu cji wy ro bów hut ni czych. obec ny nu mer je den, czy li thys sen Krupp Ener go stal, osią gnął w 2009 r. pra wie 1,2 mld zł przy cho dów. Prze kro cze nie te go po zio mu dla gru py z ta kim po ten cja łem jak Ar ce lor mit tal nie po win no być pro ble mem. tym bar dziej iż dzię ki wchło nię ciu ma jąt ku co gno ra zy ska ona sieć han dlo wą zlo ka li zo - wa ną w nie mal wszyst kich wo je wódz twach w kra ju, ob słu gu ją cą klien tów re pre zen tu ją - cych naj róż niej sze bran że prze my słu. Nie bez zna cze nie jest rów nież fakt, że co gnor spe cja li zu je się w sprze da ży i prze twór stwie wy ro bów dłu gich (m.in. prę ty zbro je nio we i zbro je nia). Na to miast do tych cza so we ra - mię dys try bu cyj ne Ar ce lor mit tal Po land za - opa try wa ło klien tów głów nie w wy ro by pła - skie. Efekt sy ner gii jest więc oczy wi sty. nie unik nio ny pro ces umo wa pod pi sa na pod ko niec li sto pa - da 2010 r., jak prze ko nu ją przed sta wi cie le Ar - ce lor mit tal, do sko na le wpi su je się w stra te gię kon cer nu. in te gra cję pro du cen tów sta li z dys - try bu to ra mi wy mu szają zmia ny, ja kie do ko nu - ją się na glo bal nym ryn ku. hu ty co raz bo le śniej od czu wa ją skut ki ro sną cych cen su row ców, a przede wszyst kim ru dy że la za. we dług ra - Co dalej z Cognorem Dziś jesz cze nie wia do mo, czym do kład - nie zaj mo wać się bę dzie spół ka kie ro wa - na przez Krzysz to fa wa la row skie go. roz wa ża my róż ne moż li wo ści za in we - sto wa nia tych pie nię dzy (ze sprze da ży ma jąt ku spół kom z gru py Ar ce lor mit tal red.). Na pew no bę dzie to pro duk cja, któ ra przy nie sie nam więk sze zy ski wy - ja śnił pre zes co gno ra w wy po wie dzi dla por ta lu puds.pl. Jak do da je Prze my sław Sztucz kow ski (na zdjęciu), szef Złom rek - su kon tro lu ją ce go gru pę co gnor, trwa ją wła śnie roz mo wy dotyczące wy bo ru naj - bar dziej opty mal ne go wa rian tu dla spół ki i te go, co bę dzie opła cal ne. uwa ża my, że pro wa dze nie dys try bu cji na ryn ku, na któ rym dzia ła ją tak moc ni part ne rzy jak Ar ce lor mit tal, mo że się od bić na ren - tow no ści co gno ra. Dla te go też głę bo ka re struk tu ry za cja gru py ma do pro wa dzić do spe cja li za cji dzia łal no ści i sprze da ży tych czę ści ma jąt ku, któ rych nie prze wi - du je my w na szych dal szych pla nach. wspo mnia ny przez Prze my sła wa Sztucz - kow skie go ma ją tek, jak się oka zu je, to nie tyl ko dzia ła ją ca w Pol sce sieć dys try bu cyj - na. co gnor pod pi sał bo wiem 9 grud nia 2010 r. ko lej ną umo wę. tym ra zem do ty czą cą sprze da ży udzia łów w au striac kiej spół ce co gnor Stahl han - del. Ku pu ją cy, czy li Eff eins Be te ili gung - sver wal tung i Eff zwei Be te ili gung sver - wal tung, za pła cą za 99,9 proc. udzia łów, któ rych war tość księ go wa to 198,5 mln zł, 32,7 mln eu ro czy li 132 mln zł. Fot. Piotr waniorek/żelaznastudio por tu fir my do rad czej De lo it te w cią gu de ka dy po dro ża ła ona aż o 350 proc. Jed nym ze spo - so bów na po ra dze nie so bie z tak gwał tow nie ro sną cymi kosz tami pro duk cji jest zwięk sze nie mar ży ze sprze da ży sta li. A do te go nie zbęd ne jest do tar cie do od bior ców fi nal nych dzię ki roz - bu do wie wła snej sie ci dys try bu cji. San jay Sa mad dar, pre zes Ar ce lor mit tal Po land, ko men tu jąc pod czas gru dnio we go spo tka nia z przed sta wi cie la mi PuDS pla ny kon cer nu do ty czą ce wy ko rzy sta nia ma jąt ku co gno ra, po wie dział, że in te gra cja pro du - cen tów z dys try bu to ra mi sta li to pro ces ko - rzyst ny dla ryn ku. Spra wia, że sta je się on bar dziej prze wi dy wal ny. we dług pre ze sa Sa mad da ra w in te re sie dzia ła ją cych w Pol - sce hut, ale też firm han dlo wych po win no leżeć to, aby na ryn ku sprze da wa ne by ło jak naj wię cej sta li wy two rzo nej w kra ju. obec ny na spo tka niu ma rek Do li na, pre - zes Ar ce lor mit tal Di stri bu tion So lu tions Po - Konsolidacja na globalnym, ale też polskim rynku hutniczym jest nieuchronna. Wynika z chęci producentów do zwiększenia marży uzyskiwanej ze sprzedaży stali. jedynym sposobem na to jest dotarcie do odbiorców końcowych. W kolejnych latach proces ten będzie się tylko nasilał. land do dał, że re pre zen to wa na przez nie go or ga ni za cja nie prze wi du je aktualnie ko lej - nych prze jęć na pol skim ryn ku dys try bu cji. Po uzyskaniu zgody uokik chce się skupić na in te gra cji prze jmowanego ma jąt ku ze swo imi struk tu ra mi. Pre zes Do li na pró bo - wał rów nież roz wiać oba wy nie za leż nych dys try bu to rów co do te go, czy bę dą oni w sta nie kon ku ro wać z sie cią han dlo wą kon tro lo wa ną przez naj więk sze go w kra ju pro du cen ta wy ro bów hut ni czych. Je stem prze ko na ny, że nasz ry nek jest na ty le du ży, aby po mie ścić wszyst kie dzia ła ją ce na nim fir my mówił. San jay Sa mad dar za pew nił na to miast, że je go spół ka bę dzie kon ty nu owa ła po li ty kę zmie rza ją cą do za cho wa nia rów nych szan s dla wszyst kich uczest ni ków rynku. 12 Magazyn Polskiej Unii dystrybutorów Stali

13 REKLAMA nie będzie połączenia KonsorCjum stali z bowimem Po za po ro zu mie niem co gno ra z gru pą Ar ce lor mit tal w tym ro ku mia ło dojść do in nej spek ta ku lar nej fu zji. cho dzi o po - łą cze nie Kon sor cjum Sta li z Bo wi mem. Pierw sza z tych spół ek jest li de rem w pro duk cji zbro jeń bu dow la nych w Pol sce oraz jed ną z naj więk szych firm dys try bu cyj nych. Do bran żo wej czo łów ki na le ży rów nież Bo wim, któ ry w 2009 r. osią gnął nie mal 750 mln zł przy cho dów. Fu zja ta nie do szła jed nak do skut ku. Na po cząt ku grud nia 2010 r., jak po in for mo wa ły stro ny, roz wią za na zo sta ła umo wa in we sty cyj na za war ta mię dzy Kon sor cjum Sta li i Bo wi mem 7 kwiet nia. w trak cie roz mów na ko lej nych eta pach pro ce su po łą cze - nia po ja wi ły się za sad ni cze róż ni ce po mię dzy kul tu ra mi or - ga ni za cyj ny mi obu firm. unie moż li wi ło to szyb kie wy pra co - wa nie wspól nej wi zji roz wo ju. w związ ku, z tym za rzą dy łą - czą cych się firm nie zdo ła ły wy pra co wać wspól nej stra te gii na naj bliż sze la ta, co w przy pad ku ewen tu al nej fu zji mia ło - by ne ga tyw ny wpływ na funk cjo no wa nie po łą czo nych pod - mio tów tłu ma czy w wy da nym ko mu ni ka cie pre zes Kon sor - cjum Sta li ro bert woj dy na. i do da je: Spół ki po sta no wi ły za stą pić kon cep cję peł ne go po łą cze nia czę ścio wym za an ga - żo wa niem ka pi ta ło wym Kon sor cjum Sta li w Bo wi mie i współ pra cą han dlo wą. w efek cie Kon sor cjum Sta li ku pi pa kiet 2,1 mln ak cji Bo wi - mu przez po trą ce nie 18 mln zł wie rzy tel no ści przy słu gu ją - cych Kon sor cjum wo bec Bo wi mu. Po ro zu mie nie prze wi du je rów nież, że ak cjo na riu sze Bo wi mu wpro wa dzą spół kę na gieł dę do 31 stycz nia 2012 r. Na obec nym eta pie nie moż na wy klu czyć ani zwięk sze nia za an ga żo wa nia ka pi ta ło - we go Kon sor cjum Sta li, ani wyj ścia z tej in we sty cji do da je ro bert woj dy na. Oba wy po zo sta ją Za pew nie nia przed sta wi cie li Ar ce lor mit tal nie do koń ca uspo - ka ja ją wła dze in nych firm han dlo wych. wie lu z nich oba wia się nie rów nej kon ku ren cji. w sy tu acji, gdy pro du cen ci roz wi ja ją wła sne sie ci, ist nie je po ku sa, żeby mó wiąc ob ra zo wo swo ją cór kę ro dzic po trak - tował le piej niż ob ce go prze ko nu je w opi nii opu bli ko wa nej na por ta lu puds.pl Jan wilk, pre zes za brzań skie go Elek tro me - ta lu. ro dzi się za tem py ta nie, czy nie za leż ni dys try bu to rzy nie po win ni już te raz po my śleć nad wpro wa dze niem me cha ni - zmów gwa ran tu ją cych wszyst kim fir mom rów ne szan se na ryn - ku sta li. mo że na le ża ło by za sta no wić się nad utwo rze niem w ra mach PuDS Ko mi sji Dys try bu to rów Nie za leż nych, któ ra śle dzi ła by ry nek i in ter we nio wa ła w przy pad kach ewen tu al - nych za gro żeń? opi nia Ja na wil ka nie jest od osob nio na, szcze gól nie wśród przed sta wi cie li śred niej wiel ko ści spół ek, dla któ rych kon ku ro wa nie z ta kim gi gan tem jak Ar ce lor mit tal mo że oka zać się trud ne. rów nie trud ne bę dzie jed nak po wstrzy ma nie pro ce su, któ ry zmie rza do co raz więk szej kon so li da cji. w cią gu kil ku lat w Pol - sce zo sta nie je dy nie kil ku du żych, po kry wa ją cych swo im za się - giem ca ły kraj, dys try bu to rów mó wi Ar tur ma ziar ka, part ner w fir mie do rad czej De lo it te. Sek tor hut ni czy na ca łym świe cie wra ca do kon cep cji in te gra cji pio no wej. Dla te go nie uchron nie cze ka nas fa la fu zji i prze jęć w bran ży. Pro ces ten z pew no ścią nie omi nie Pol ski. an drzej mi chal ski -stęp kow ski 04/

14 kraj Prenumerata Stalowego Forum na 2011 r. szczegóły s. 4 Fot. AmL PrESS Władze koncernu marcegaglia nie ukrywają, że chcą wejść do czołówki polskiej branży stalowej. RynEK Włoska inwazja nad Wisłą Marcegaglia i Finarvedi dwa duże koncerny stalowe z Półwyspu Apenińskiego ogłosiły w ostatnim czasie plany dotyczące ekspansji na polskim rynku. Czy rodzimi dystrybutorzy mają powody do obaw? ja ko pierw sza ar ma ty od pa li ła gru pa mar - ce ga glia. w po ło wie paź dzier ni ka 2010 r. kosz tem 150 mln eu ro uru cho mi ła swój dru - gi za kład w na szym kra ju. Po wsta wać w nim bę dzie 300 tys. ton rur rocz nie. otwar cie od - by ło się z praw dzi wą pom pą. Do Klucz bor ka zje cha ło ok. 600 go ści z ca łej nie mal Eu ro py. Nie za bra kło przed sta wi cie li pol skie go rzą du, władz lo kal nych oraz wło skie go kor pu su dy - plo ma tycz ne go. trud no się dzi wić, gdyż in - we sty cja mar ce ga glii to jed no z naj więk szych te go ty pu wy da rzeń w pol skiej bran ży sta lo - wej w ostat nich la tach. in we sty cja trwa ła 3,5 ro ku. Do koń czy - li śmy ją mi mo trud nej sy tu acji w świa to wej go spo dar ce po wie dział An to nio mar ce ga - glia, dy rek tor za rzą dza ją cy kon cer nu. Prze - ko ny wał, że kie ro wa na przez nie go fir ma w nie dłu gim cza sie sta nie się nu me rem 1 w sek to rze ru ro wym w Pol sce oraz jed nym z li de rów ca łe go tu tej sze go ryn ku sta lo we go. Je go sio stra, a za ra zem part ner ka w za rzą - dzie spół ki, Em ma mar ce ga glia do da ła, że dzię ki in we sty cji w Pol sce jej przed się bior - stwo zde cy do wa nie umoc ni się na eu ro pej - skim ryn ku. Pol ska to du ży kraj z nie mal 40 mln miesz kań ców ma ją cy spo re zna cze nie dla go spo dar ki eu ro pej skiej. A zwięk sza nie za - an ga żo wa nia na Sta rym Kon ty nen cie jest jed - nym z na szych za ło żeń stra te gicz nych. Klucz bor ski za kład zlo ka li zo wa ny w opol - skiej stre fie eko no micz nej to ob szar o cał ko - wi tej po wierzch ni 450 tys. mkw. z do stę pem do li nii ko le jo wej, z cze go 80,5 tys. mkw. sta no wią ha le miesz czą ce li nie pro duk cyj ne oraz ma ga zy ny fir my. wy twa rza ne bę dą w nich przede wszyst kim ru ry pre cy zyj ne ze sta li wę glo wej z prze zna cze niem dla mo to ry - za cji, jak rów nież do za sto so wań ci śnie nio - wych oraz kon struk cyj nych. Po za tym ha le pro duk cyj ne miesz - czą sześć li nii do pro duk cji rur pre cy zyj nych ze szwem (za kres śred nic: ,3, za - kres gru bo ści: 0,5 8,0 mm) ze sta li go rą - co wal co wa nej, zim no wal co wa nej, tra wio nej oraz ocyn ko wa nej. mar ce ga glia uru cho mi ła w Klucz bor ku rów nież cen trum ser wi so we. Skła da ją się 14 Magazyn Polskiej Unii dystrybutorów Stali

15 REKLAMA Fot. AmL PrESS antonio marcegaglia członek zarządu, dyrektor zarządzający koncernu Marcegaglia re ali za cja in we sty cji w Klucz - bor ku trwa ła 3,5 ro ku. w tym cza sie mie li śmy do czy nie nia z głę bo kim kry zy sem w świa - to wej go spo dar ce. mi mo to zde cy do wa li śmy się do koń - czyć bu do wę tego za kła du. Je ste śmy prze ko na ni, że by ła to słusz na de cy zja. Dzię ki zwięk sze niu za an ga żo wa nia w Pol sce chce my w nie dłu gim cza sie stać się nu me rem 1 w sek to rze ru ro wym w tym kra ju oraz jed nym z li de rów ca łe - go tu tej sze go ryn ku sta lo we go. sylwetki firm mar ce ga glia to je den z naj więk szych na świe cie prze twór ców sta li o rocz nej pro duk cji się ga ją cej 5,3 mln ton. Dzię ki pro wa - dzo nym obec nie in we sty cjom mo ce prze twór cze kon cer nu do 2012 r. po win ny wzro snąć o 2 mln ton. mar ce ga glia za - trud nia na ca łym świe cie 7 tys. pra cow ni ków, po sia da 51 biur han dlo wych, 210 biur przed sta wi ciel skich oraz 50 za kła dów pro duk cyj nych o łącz nej po wierzch ni 6 mln mkw., wytwarzających co dzien nie 5,5 tys. km wy ro bów ze sta li wę - glo wej i nie rdzew nej; za spo ka ja ją po trze by 12 tys. klien tów. Gru pa utwo rzo na w 1959 r. i w ca ło ści kon tro lo wa na przez ro dzi nę mar ce ga glia po sia da głów ną sie dzi bę w Ga zol do de gli ip - po li ti, w re gio nie man to va we wło szech. Dzia łal ność gru py sku - pia się w siedmiu ob sza rach: stal, bu dow nic two, wy ro by AGD, usłu gi in ży nier skie, prze mysł ener ge tycz ny, tu ry sty ka oraz usłu gi. Za ło żo na w 1963 r. przez Gio va nnie go Arve di gru pa Fi nar ve - di to czo ło wy pro du cent i dys try bu tor sta li we wło szech. opie - ra swo ją dzia łal ność na czterech spółkach: Ac cia ie ria Arve di (wy ro by pła skie ze sta li czar nej wal co wa nej na go rą co), Arve di tu bi Ac cia io (ru ry ze sta li czar nej), il ta inox (ru ry ze sta li nie - rdzew nych), Ari nox (wy ro by spe cjal ne ze sta li nie rdzew nych). wło ski kon cern w ostat nich la tach moc no po sta wił na in we sty - cje. tyl ko w 2008 i 2009 r. wy nio sły one łącz nie 600 mln eu ro. Dzię ki te mu gru pa, w po rów na niu z 2006 r. po dwo iła mo ce pro - duk cyj ne. Swo je wy ro by do star cza w głów nej mie rze na po trze by prze my słu mo to ry za cyj ne go, sta lo wych cen trów ser wi so wych oraz in nych, nie za leż nych dys try bu to rów. Arve di działa przede wszyst kim we wło szech, jed nak sta ra się dy na micz nie zwięk - szać sprze daż na eks port. mo ce pro duk cyj ne do ty czą ce wy ro bów pła skich wy no szą ok. 3,5 mln ton rocz nie. Bla chy ze sta li czar nych, któ rych koncern Arve di wy pro du kował w 2010 r. 2,5 mln ton, w nie - mal 80 proc. sprze da wa ne są na lo kal nym ryn ku, za le d wie 14 proc. jest eks por to wa nych do in nych kra jów ue. ina czej sy tu acja wy glą da, je że li cho dzi o ru ry. tych kon cern wy twa rza rocz nie 420 tys. ton (plan na 2010 r., w 2011 r. ma to być już 500 tys. ton). Po ło wa tra fia do klien tów wło - skich, po ło wa jest eks por to wa na. Główni od bior cy rur to ener - ge ty ka, mo to ry za cja oraz bran ża bu dow la na. 04/

16 kraj Prenumerata Stalowego Forum na 2011 r. szczegóły s. 4 na nie dwie li nie do cię cia taśm (sze ro - kość mm, gru bość 0,3 6,0 mm, mak sy mal ny cię żar krę gu 36 ton) o mak sy mal nej szyb ko ści cię cia 380 m/mi nu tę (gru bość 1,5). Naj now sza in we sty cja mar ce ga glii ma rów nież peł nić funk cję waż ne go cen trum lo - gi stycz ne go kon cer nu dla Eu ro py Pół noc nej oraz wschod niej. Bę dzie to dru gi za kład wło chów w Pol sce. Pierw szy zo stał uru cho - mio ny w 2004 r. w Pra sz ce. Po wsta ją w nim pły ty war stwo we, kon den sa to ry oraz wy mien ni ki cie pła. Nie mniej am bit ne niż mar ce ga glia pla ny do ty czą ce pol skie go ryn ku ma in ny wło ski po ten tat Fi nar ve di. Pod ko niec li sto pa da gru pa ta zor ga ni zo wa ła w Kra ko wie spe cjal - ną kon fe ren cję, pod czas któ rej po in for mo - wa ła o utwo rze niu no wej spół ki Arve di East Eu ro pe z sie dzi bą w Biel sku -Bia łej. Pol ska to je den z naj szyb ciej roz wi ja ją - cych się ryn ków w Eu ro pie. chce my zwięk - szyć swo ją obec ność na nim, po pra wić re la - cje z klien ta mi oraz po sze rzyć sieć dys try bu - cji wy ja śnił po wo dy utwo rze nia no we go pod mio tu mau ri zio cal ci no ni, wi ce pre zes Fi - nar ve di, jed ne go z naj więk szych we wło - szech pro du cen tów wy ro bów pła skich oraz rur za rów no ze sta li czar nych, jak i nie - rdzew nych. łącz ne przy cho dy gru py, w struk tu rze któ rej dzia łać bę dzie Arve di East Eu ro pe, wy no szą ok. 2 mld eu ro rocz nie. co cie ka we, Pol ska już te raz jest dru gim po Niem czech za gra nicz nym ryn kiem je że li cho dzi o wiel kość sprze da ży rur wy twa rza - Obie włoskie firmy, które zapowiedziały ekspansję w Polsce, to znaczący producenci rur i profili; Marcegaglia i Finarvedi mają też silną pozycję w produkcji i przetwórstwie wyrobów płaskich. nych przez wło chów. w na szym kra ju Arve - di sprze dał w 2010 r. ok. 25 tys. ton te go produktu. wiel kość ta z ro ku na rok dy na - micz nie ro śnie. Na pol skim ryn ku jest jesz cze spo ro miej sca do za go spo da ro wa nia prze ko nu je Da riusz Kuź nik, je den z przed - sta wi cie li władz no wo pow sta łej spół ki. Fot. AmL PrESS ro dzi mi dys try bu to rzy oraz prze twór cy sta li pó ki co spo koj nie pod cho dzą do pla - nów ogło szo nych przez oba wło skie kon - cer ny. choć nie ukry wa ją, że bę dą się bacz nie przy glą dać no wej kon ku ren cji. mar ce ga glia usilnie sta ra się za go spo da - ro wać jak naj więk szą część pol skie go ryn - ku mó wi An drzej Bu la now ski, dy rek tor sprze da ży vo estal pi ne Ste el Se rvi ce cen ter Pol ska. uru cho mie nie za kła du w Klucz - bor ku to głów nie kon ku ren cja dla dzia ła ją - cych już sta lo wych cen trów ser wi so wych. mo ce produk cyj ne wło chów, jak na tu tej - sze wa run ki, są bar dzo du że. Nie da się ich wy ko rzy stać wy łącz nie do pro duk cji rur i pro fili. mar ce ga glia bę dzie mu sia ła po zy - ski wać klien tów zle ca ją cych ob rób kę blach. Na to miast Ja nusz Spe cjał, pre zes mon - tan Stal, ko men tu jąc pla ny Arve di, prze ko - nu je, że ofer ta te go kon cer nu nie bę dzie za - gro że niem dla firm han dlu ją cych i prze twa - rza ją cych wy ro by pła skie. ude rzy ona ra - czej w pro du cen tów oraz dys try bu to rów rur i pro fi li twierdzi. Po dob ne go zda nia jest Jan wilk, pre zes Elek tro me ta lu. Po ten cjał wło chów jest spo ry i wia do mo, że bę dą sie roz py chać na ryn ku w spo sób bar dziej zde cy do wa ny niż do tych czas. Jed nak obie fir my, któ re w ostat nim cza sie za po wie dzia ły eks pan - sję, są obec ne w Pol sce od dłuż sze go cza - su. Zna my ich ofer tę, dla te go z za in te re so - wa niem, ale też bez ja kie goś szcze gól ne go nie po ko ju bę dzie my śle dzi li ich roz wój pod kre śla. aml AnALizA Kluczbork: dobry klimat dla stalowych inwestycji Ostat nie la ta przy nio sły zna czą ce zmia ny dla go spo dar ki Klucz - bor ka. Dzię ki po ja wie niu się in we sto ra gru py mar ce ga glia sa mo rząd do pro wa dził w 2006 r. do utwo rze nia pod stre fy w ra - mach wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej in vest-park. Jej po wierzch nia to 53,9 ha, z cze go do tej po ry wol ne po zo sta je za le d - wie 6,4 ha. oprócz wło skiej fir my na te re nie pod stre fy dzia ła in pol - -Krak tu bes Se rvi ce cen ter oraz wcho dzą ca w skład nie miec kie go hol din gu Sep pe ler Grup pe ocyn kow nia Śląsk. mar ce ga glia od 2004 r. ma już za kład pro duk cyj ny w Pra sz ce, od da lo nej od Klucz bor ka o 20 km. Jed nak pla nu jąc ko lej ną in we sty - cję, na po tka ła tam pro ble my. Dla te go, po szu ku jąc no we go miej sca, wy bra ła Klucz bork. o tej lo ka li za cji za de cy do wa ła bli skość do au to - stra dy A4 (60 km) oraz do stęp do bocz ni cy ko le jo wej. Gru pa pro wa - dzi ła z wła dza mi mia sta roz mo wy kil ka lat. Sa mo rząd oka zał się bar - dzo po moc ny fir mie na dzie sięć lat ob ni żo no po da tek grun to wy z 15,69 zł do 10 gr za mkw. Ko lej nym in we sto rem z bran ży sta lo wej w pod stre fie Klucz bork jest in pol -Krak tu bes Se rvi ce cen ter, któ ry otrzy mał zgo dę na dzia łal ność w stycz niu 2008 r. Fir ma ku pi ła dział kę o po wierzch ni 2,5 ha, na któ - rej do 2012 r. kosz tem 8,3 mln zł ma po wstać za kład za trud nia ją cy co naj mniej 10 osób. Bę dzie on po sia dał li nie do pro gra mo wa ne go kom - pu te ro wo cię cia rur oraz pro fi li sta lo wych, a tak że do la se ro we go wy kra - wa nia de ta li w ru rach i pro fi lach. in pol -Krak tsc to spół ka kra kow skie - go dys try bu to ra sta li, fir my in pol -Krak, któ ra spe cja li zu je się w sprze da - ży i prze twór stwie rur oraz pro fi li, a także sprze da ży fo lii po lie stro wych. ma przed sta wi ciel stwa han dlo we w ra do miu, tar now skich Gó rach, wro cła wiu i Bo le cho wie ko ło Po zna nia. in pol -Krak tsc jest też pod wy - ko naw cą mar ce ga glii. w Klucz bor ku od stycz nia 2000 r. dzia ła też za kład na leżą cy do ocyn - kow ni Śląsk. ten in we stor miał mniej szczę ścia od dwóch po zo sta łych bu do wę fa bry ki roz po czą ł jesz cze przed po wo ła niem do życia pod stre - fy, nie mo że więc ko rzy stać ze zwol nień i ulg. ocyn kow nia Śląsk mo że się po chwa lić naj dłuż szą w tej czę ści Eu ro py wan ną cyn kow ni czą (16,5 m dłu go ści i 3,2 m sze ro ko ści). w cią gu ro ku w klucz bor skim za kła dzie cyn - ku je się po nad 30 tys. ton wy ro bów sta lo wych. wła dze Klucz bor ka za po wia da ją po szu ki wa nie ko lej nych in we sto - rów. Li czą na za in te re so wa nie pod wy ko naw ców dzia ła ją cych już w stre fie pod mio tów. mc 16 Magazyn Polskiej Unii dystrybutorów Stali

17 REKLAMA REKLAMA 04/

18 kraj Prenumerata Stalowego Forum na 2011 r. szczegóły s. 4 AnALizA dystrybutorzy stali: takiego roku potrzebowaliśmy Wyszło lepiej, niż można było się spodziewać to najkrótsze podsumowanie roku 2010 w polskiej branży dystrybucji wyrobów hutniczych. najlepszym prognostykiem Cen stali został Fot. AmL PrESS po wielu miesiącach zastoju znów odżył popyt na wyroby stalowe. rok te mu przed sta wi cie lom bran ży za da li - śmy py ta nie, o ile wzro sną lub spad ną ce - ny sta li od grud nia 2009 r. do grud - nia 2010 r. Ja ko punkt od nie sie nia wzię li - śmy ce nę bla chy go rą co wal co wa nej, a do - kład nie ten jej ro dzaj, któ ry pod le ga ana li - zie in dek su cen Sta li PuDS. Na na szą an - kie tę od po wie dzia ło 12 osób. Zde cy do wa - na więk szość z nich wy ka za ła się da le ko idą cym pe sy mi zmem. wpraw dzie nikt nie pro gno zo wał spad ku ce ny, jed nak prze wa - ża ły od po wie dzi sza cu ją ce wzrost na po - zio mie 15 proc. tyl ko jed na oso ba przed - sta wi ła traf ną pro gno zę. to, iż ce na bla chy go rą co wal co wa nej wzro śnie w cią gu ro ku o ok. 30 proc., prze wi dział jan Wilk, pre - zes za brzań skie go Elek tro me ta lu. Gra tu lu - je my i ni niej szym przy zna je my ty tuł naj lep - sze go pro gno sty ka cen sta li ro ku Ta kie go ro ku po trze bo wa li śmy po trud - nych wcze śniej szych do świad cze niach. Są dzę, że więk szość firm za koń czy bie żą cy rok sto sun ko wo do bry mi wy ni ka mi mó wi ro bert Agh, pre zes Fe ro ny Pol ska. Je go opi - nię po dzie la zde cy do wa na więk szość przed - się bior ców (wię cej na s ). opi nie to jed no, spójrz my na fak ty. we - dług sta ty styk PuDS po ziom mie sięcz nej sprze da ży sta li człon ków tej or ga ni za cji wzrósł w paź dzier ni ku, w po rów na niu ze stycz niem, o ok. 40 proc. Jesz cze le piej by ło we wrze śniu, kie dy wskaź nik ten wy niósł ok. 60 proc. Podobnie przed sta wia się sta ty - sty ka do ty czą ca za ku pów sta li przez dys try - bu to rów w hu tach kra jo wych, za gra nicz nych oraz od in nych firm han dlo wych. wszyst ko to po ka zu je, że w 2010 r. na stą pi ło wy raź ne od bi cie po sła bym po przed nim ro ku. to był do bry okres dla firm sta lo wych. Po pyt, na nie mal wszyst kie wy ro by sta lo we, kształ to - wał się na wy so kim po zio mie po twier dza ma rek Do li na, pre zes Ar ce lor mit tal Di stri bu - tion So lu tions Po land. Je go opi nia od no sić się mo że nie tyl ko do firm dys try bu cyj nych i prze twór czych, ale też do pro du cen tów. Przez dzie sięć mie - się cy 2010 r. (ostat nie do stęp ne da ne, ci BEh) ro dzi me hu ty wy two rzy ły 6,8 mln ton sta li, czy li o 14 proc. wię cej niż w tym sa mym cza sie po przed nie go ro ku. Z te go aż 3,4 mln ton wyprodukował kon cer n Ar - ce lor mit tal Po land, któ ry zwięk szył pro duk - cję, li cząc rok do ro ku, aż o 27 proc. wśród czo ło wych pol skich hut spa dek pro duk cji (o ok. 15 proc., do 950 tys. ton) za no to wa - ła je dy nie cel sa hu ta ostro wiec. rów nież w ska li glo bal nej ro sła pro duk cja sta li. we dług world Ste el As so cia tion 40 proc. o tyle wzrósł w październiku, w porównaniu ze styczniem, poziom miesięcznej sprzedaży stali firm zrzeszonych w PUdS. w paź dzier ni ku wy nio sła ona 118 mln ton (wzrost o 2,4 proc. rok do ro ku), a przez ca - łe dzie sięć mie się cy 1,17 mld ton. Po pra wia ją ca się ko niunk tu ra w pol skiej bran ży hut ni czej ma uza sad nie nie w tym, co się dzie je w ca łej go spo dar ce. Je ste śmy jed - nym z tych kra jów eu ro pej skich, któ rych PKB ro śnie naj szyb ciej. w trze cim kwar ta le 2010 r. wzrost ten, we dług GuS, wy niósł 4,2 proc. w po rów na niu z ana lo gicz nym okre sem ro ku po przed nie go. Naj więk szy wpływ na tak do bry wy nik miał po pyt kra jo wy. roz pę dza ją ca się go spo dar ka wy wo ła ła zwięk szo ny po pyt na stal, co mu sia ło za owo - co wać zwyżką jej cen. Jak po ka zu je in deks cen Sta li PuDS, od po cząt ku ro ku do po ło wy grud nia 2010 r. po szcze gól ne ro dza je wy ro - bów hut ni czych zdrożały od ok. 15 proc. (pro - fi le heb) do ok. 30 proc. (prę ty że bro wa ne i bla chy go rą co wal co wa ne). rok 2010 koń - czy my z ce na mi zde cy do wa nie wyż szy mi niż w pierw szych je go mie sią cach. Dla te go na 2011 r. pa trzę z opty mi zmem pod su mo - wu je Je rzy Bern hard, pre zes Stal pro fi lu. aml Opinie przedsiębiorców s Magazyn Polskiej Unii dystrybutorów Stali

19 REKLAMA REKLAMA 04/

20 kraj Fot. Archiwum (7) OPi nie je rzy bern Hard pre zes Stal pro fi lu rok 2009 był dra - ma tycz ny za rów no pod wzglę dem sprze - da ży, jak i cen. rów - nież 2010 r. roz po - czął się nie naj cie ka - wiej. Na szczę ście szyb ko wzro sło zu ży cie jaw ne sta li, co prze - ło ży ło się na pod wyż ki cen wy ro bów hut ni - czych. Du żym pro ble mem w 2010 r. by ła fluk tu acja cen sta li, któ ra de sta bi li zo wa ła po li ty kę ce no wą firm z bran ży. ten rok koń czy my z ce na mi zde cy do wa nie wyż szy mi niż w pierw szych je go mie sią cach. Dla te go na 2011 r. pa trzę z opty mi zmem. mo im zda niem cze ka nas przy naj mniej sta bi - li za cja cen, co nie ozna cza bra ku ko rekt za - rów no w gó rę, jak i w dół. ry nek bę dzie po - szu ki wał ce ny rów no wa gi po mię dzy po da żą a po py tem. mo że jed nak się oka zać, że na - dej dą zwyżki, i to ta kie, któ re po zwo lą osią - gnąć po ziom cen sta li sprzed kry zy su. ro bert agh pre zes Fe ro ny Pol ska ta kie go ro ku po trze - bo wa li śmy po trud - nych wcze śniej szych do świad cze niach. Są dzę, że więk szość firm za koń czy 2010 r. ze sto sun ko wo do - bry mi wy ni ka mi. Pro ces sta bi li za cji ryn ku spo wo do wa ny był kil ko ma czyn ni ka mi, m.in. znik nię ciem firm sła bych fi nan so wo, a w po - zo sta łych przed się bior stwach do kład ną kon - tro lą sta nów ma ga,, zy no wych, bar dzo uważ ną weryfikacją na leż no ści, więk szą skłon no ścią firm ubez pie cze nio wych do przy zna wa nia li - mi tów han dlo wych, pod ję ciem przez pro du - Większość firm zakończy 2010 r. ze stosunkowo dobrymi wynikami finansowymi. Zdaję sobie jednak sprawę z kruchości poprawy koniunktury w naszej branży. cen tów ra cjo nal nej de cy zji o ogra ni cze niu po - da ży sta li oraz ten den cja mi wzro sto wy mi w pol skiej go spo dar ce. Dzię ki kom bi na cji wy mie nio nych czyn ni - ków Fe ro na Pol ska osią gnę ła wszyst kie pla - no wa ne ce le, co jest do brą pro gno zą na 2011 r. oczy wi ście zda je my so bie spra - wę z kru chości wzro stu go spo dar cze go oraz po pra wy ko niunk tu ry w na szej bran ży. Naj - więk szym ry zy kiem do ty czą cym 2011 r. jest moż li wość gwał tow ne go po wro tu przez hu ty do zwięk szo nych mo cy pro duk cyj - nych. Ko ope ra cja pro du cen tów z ryn kiem dys try bu cyj nym bę dzie bar dzo zna czą ca dla za bez pie cze nia sta bil ne go wzro stu sprze da ży sta li. ma rek do li na pre zes Ar ce lor Mit tal Di stri bu tion So lu tions Po land to był do bry rok dla firm sta lo wych. Po pyt na nie mal wszyst kie wy ro by sta lo we kształ to wał się na wy - so kim po zio mie. Arce lor mit tal Di stri bu tion So - lu tions Po land zaj mu je się głów nie pro duk ta - mi pła ski mi i mu szę przy znać, że dla nas to był bar dzo do bry okres. od no to wa li śmy wzrost sprze da ży i po pra wę wy ni ków fi nan so - wych. czę ścio wo jest to efektem zwięk szo ne - go po py tu, a czę ścio wo pod wy żek cen. Spo dzie wam się, że pierw sza po ło - wa 2011 r. po dob nie, jak 2010 r. bę dzie cha rak te ry zo wać się sta łym, zrów no wa żo - nym po py tem. to masz kę dzio ra pre zes KDG Ste el rok 2010 r. wy padł du żo le piej niż po - przed ni za rów no pod wzglę dem ilo ści sprze da nej sta li, jak i osią ga nych cen sprze da ży. wy ro by hut ni cze po dro ża ły o ok proc. Po - pra wi ła się, i to w zna czą cy spo sób, ren tow - ność sprze da ży. to waż ne, gdyż jesz cze w 2009 r. spół ki z na szej bran ży mia ły pro - blem z uzy ska niem sa tys fak cjo nu ją cej mar ży ze sprze da ży. Za sta na wia jąc się nad po wo - da mi tak ko rzyst nej sy tu acji na le ży zwró cić uwa gę, że pol ską go spo dar kę omi nął praw - dzi wy kry zys. mie li śmy do czy nie nia ze spo - wol nie niem go spo dar czym. w Niem -,, Prenumerata Stalowego Forum na 2011 r. szczegóły s. 4 Firmy z branży zdecydowanie poprawiły rentowność sprzedaży, wzrosły też ceny wyrobów hutniczych; podwyżki sięgnęły nawet 30 proc. Polskę ominął prawdziwy kryzys. Mieliśmy do czynienia raczej ze spowolnieniem gospodarczym. czech np. zda rzy ły się ban kruc twa firm dys - try bu cyj nych. w na szym kra ju zja wi sko to nie by ło za uwa żal ne. Nie wszyst ko w 2010 r. by ło ide al ne spo ry pro blem sta no wi ła ścią gal ność na - leż no ści, szcze gól nie od od bior ców koń co - wych. Szczę śli wie jed nak po pra wi ła się do - stęp ność kre dy tów, choć na dal nie jest jesz - cze tak do brze, jak de kla ru ją to ban ki. co do pro gnoz na 2011 r. to z pew no ścią nie po wi nien być on gor szy od mi nio ne go. Spo dzie wam się lek kiej zwyż ki cen sta li oraz dal szej po pra wy po py tu. da riusz cza piew ski pre zes In ve sty w 2010 r. za ob ser - wo wa łem wzmo żo ny po pyt na pro duk ty ze sta li. od dru gie go kwar ta łu oży wie nie by ło już bar dzo wy - raź ne. Ne ga tyw nym zja wi skiem na ryn ku by ła sła ba wy pła cal ność klien tów, ale z tym pro ble mem spo tka li śmy się już w 2009 r. tym, co by ło za sko cze niem, były sta ty sty - ki do ty czą ce jaw ne go zu ży cia sta li nie rdzew - nych, we dług któ rych w 2010 r. nie na stą pi - ła za sad ni cza zmia na w po rów na niu z 2009 r. tym cza sem więk szość firm z bran ży od no - to wu je wzrost za mó wień. mo że to wy ni kać z fak tu, że część klien tów prze my sło wych, któ rzy za opa try wa li się w stal u nie miec kich dys try bu to rów, za częła współ pra cę z pol ski - mi przed się bior ca mi, a ci jed no cze śnie zwięk szy li sprze daż eks por to wą. w 2011 r. po pyt bę dzie się utrzy my wał na po zio mie z dru giej po ło wy 2010 r. trud no prze wi dzieć, czy mo że my li czyć na bar dziej zna czą ce zwyżki. 20 Magazyn Polskiej Unii dystrybutorów Stali

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Dlatego też, nasza firma zawiera konkretne i zdecydowane przesłanie NA SZA WI ZJA Je ste śmy fir mą dzia ła ją ca na ryn ku mię dzy

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3 MOIM ZDANIEM Zbli ża ją cy się ko niec ro ku skła nia do pierw szych ocen sy - tu acji w sek to rze bu dow nic twa i pro gnoz jej dal sze go roz wo - ju. Bar dzo zna czą cy wzrost in we sty cji pu blicz

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 01/2010

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 01/2010 RAPORT SPECJALNY STALOWE CENTRA SERWISOWE Publikujemy pierwsze w historii bran y zestawienie najwi kszych SCS w naszym kraju. Poza tym informacje dotyczàce kondycji oraz przysz oêci sektora. 26 W grupie

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 7 (87) 29 lipca 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 7 (87) 29 lipca 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NR 7 (87) 29 lipca 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia Formy zatrudnienia www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowa prawa cywilnego W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudniania: zatrudnienie pracownicze jest naj czę ściej efek - tem pod pi sa nia umo wy

Bardziej szczegółowo

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016 KOBIETY na politechnikach 2016 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 1 Ko bie ty na po li tech ni kach 2016 Exe cu ti ve Sum ma ry W ra mach pro jek tu Dziew czy ny na po li tech ni ki! re

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii. Po rad nik dla oby wa te li pol skich podejmują cych pra cę w Au strii

Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii. Po rad nik dla oby wa te li pol skich podejmują cych pra cę w Au strii Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Po rad nik dla oby wa te li pol skich podejmują cych pra cę w Au strii War sza wa 2011 Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 z mojego punktu widzenia Kon kurs ofert na 2011 rok. Po wie dzieć, że wzbu dził wąt pli wo ści, to był by grzecz no ścio wy eu fe mizm. Wo kół pro ce du ry kon trak to

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 10

Bardziej szczegółowo

BU DOW NIC TWO. Bezpieczne rusztowania. Piotr Kmiecik Dariusz Gnot

BU DOW NIC TWO. Bezpieczne rusztowania. Piotr Kmiecik Dariusz Gnot BU DOW NIC TWO Bezpieczne rusztowania Piotr Kmiecik Dariusz Gnot Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Wy daw ca dzię ku je fir mom BIS plet tac i Pio nart za udo stęp nie nie zdjęć i ry sun ków ilu stru ją

Bardziej szczegółowo

staloweforum firmy stalowe znów inwestują

staloweforum firmy stalowe znów inwestują RaPoRt SPecjalny RyneK StalI ZBRojenIoWej W tym roku zużycie stali zbrojeniowej znów przekroczy milion ton. Przedstawiciele firm z branży przyznają, że na brak zleceń nie mogą narzekać. Czy to koniec kryzysu?

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

na GPW WITTCHEN przejął VIP Collection NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE I OUTLET WYDARZENIA 06 WITTCHEN/wiosna lato 2011

na GPW WITTCHEN przejął VIP Collection NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE I OUTLET WYDARZENIA 06 WITTCHEN/wiosna lato 2011 WYDARZENIA 06 WITTCHEN/wiosna lato 2011 WITTCHEN przejął na GPW VIP Collection W 2011 ro ku WIT T CHEN S.A. pla nu je wejść na gieł dę. Fir ma w ostat nich la tach roz wi ja się bar dzo pręż nie, po mi

Bardziej szczegółowo

Veni, vidi, vi(n)ci! NOWA FORMUŁA STREF. w opracowaniu. rozmowa z MarkieM zuberem, ekonomistą i analitykiem rynków finansowych

Veni, vidi, vi(n)ci! NOWA FORMUŁA STREF. w opracowaniu. rozmowa z MarkieM zuberem, ekonomistą i analitykiem rynków finansowych MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ CZERWIEC / LIPIEC 2013 ISSN 1644-5163 Przed nami najlepsza dekada automotive rozmowa z MarkieM zuberem, ekonomistą i analitykiem rynków finansowych Motoryzacja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

Gdań ski zbiór ma te ria łów ar chi wal nych Służ by Bez pie czeń stwa jest z pew no ścią jed -

Gdań ski zbiór ma te ria łów ar chi wal nych Służ by Bez pie czeń stwa jest z pew no ścią jed - MarzenaKruk Niszczeniemateriałów archiwalnychw Wojewódzkim UrzędzieSprawWewnętrznych w Gdańskuw latach 1989 1990 Gdań ski zbiór ma te ria łów ar chi wal nych Służ by Bez pie czeń stwa jest z pew no ścią

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r.

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. nr 1(265) 5.01.2015 dodatek nr 1 Wskaźniki i stawki codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. 9 771731 996559 0 2 DZIAŁ I. CZAS PRACY 1. ZMIANA! Nominalny wymiar

Bardziej szczegółowo

Mi chał Gólcz. Stres. w pra cy. Po rad nik dla pra cow ni ka

Mi chał Gólcz. Stres. w pra cy. Po rad nik dla pra cow ni ka Mi chał Gólcz Stres w pra cy Po rad nik dla pra cow ni ka War sza wa 2014 Pro jekt okład ki DO RO TA ZA JĄC Opra co wa nie re dak cyj ne IZA BEL LA DOBRZAŃSKA Opra co wa nie ty po gra ficz ne i ła ma nie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat Obecni oraz część byłych pracowników Katedry Fizyki, od lewej: dr Grzegorz Hoffmann, dr Wojciech Pukacki, dr Danuta Klimek-Poliszko, dr Stanisław Surma, prof. Stefan Poliszko, mgr Danuta Jankun, dr hab.

Bardziej szczegółowo