INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH SIERPIEŃ - WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2012 NR ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH SIERPIEŃ - WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2012 NR 8-9-10 (637-638-639)"

Transkrypt

1 ISSN Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie bogactw przyrody ku zapewnieniu największego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej (Treść zaczerpnięta ze statutu SIMP z 1926 r.) SIERPIEŃ - WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2012 NR ( ) Rys historyczny 31 października 1912 r. nadburmistrz Olsztyna Georg Zuch dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Ratusza, zaprojektowanego przez architekta Reinholda Drolshagena. Monumentalny, budowany w stylu północnoniemieckiego renesansu obiekt uloko wano na zamkniętym cmentarzu miejskim, na wzniesieniu i na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, łączących starą część miasta z nowszą. Wiosną 1915 r. do budyn ku wprowadzili się pierwsi urzędnicy. Inauguracyjne posiedzenie Rady Miejskiej w nowej sali obrad odbyło się 4 lipca 1916 roku. Od tego czasu Ratusz nieprzerwanie pełni funk cję siedziby Rady Miasta. Przed wojną urzędowało w nim trzech niemieckich nadbur mis t rzów: Georg Zülch, Otto Gilka i Fritz Schiedat. Pierwszym urzędującym polskim prezydentem był Bronisław Latosiński. Obecnie funkcję tę peł ni Piotr Grzymowicz. Z okazji Jubileuszu 31 października 2012 r. władze miasta zorganizowały przed gmachem olsztyńskiego Ratusza specjalne urodziny z tortem dla mieszkańców, iluminacjami świetlnymi oraz wmurowaniem Życzenia Pogodnych tzw. Świąt tuby czasu, Bożego do Narodzenia której oraz Wszelkiej Pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w 2011 roku włożono m.in. aktualne wydania gazet uka zują cych się w składa Olsztynie. Andrzej Ciszewski prezes SIMP wraz z Koleżankami i Kolegami z Zarządu Głównego i Biura ZG SIMP 100-letni Ratusz Miejski w Olsztynie

2 Wiadomości SIMP Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Czytelnicy Wiadomości SIMP Kiedy piszę wstęp do kolejnego numeru /2012 Wiadomości SIMP, dotarła do mnie radiowa relacja z wylądowania na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie pierwszego samolotu Boeing Dreamliner z serii 787 8, których łącznie LOT zamówił 8 szt. i jest pierwszym euro pejskim lotniczym przewoźnikiem wyposażonym w te obecnie najnowocześniejsze samo loty pasażerskie w skali światowej. Jednak nie ten fakt, choć dla Polski i Polaków wielce budujący, powoduje, że wspominam o tym wydarzeniu akurat we wstępie do naszego simpows kie go biuletynu. Otóż mam w pamięci nieodległe jeszcze w czasie, uroczyste ogłoszenie wyników I edycji Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2007, kiedy laureatami I nagrody zos tali Koledzy z Zespołu PZL w Mielcu za pracę pn.: Komputerowa linia technologiczna częś ci samolotu DREAMLINER Boeing 787 z wykorzystaniem High Speed Machining (HSM), któremu przewodniczył kol. Włodzimierz Adamski. To na tej linii jest wykonywanych ok różnego rodzaju części, wytwarza nych z różnych kompozytów, właśnie do tego samolotu. Brawo Koleżanki i Koledzy inżynierowie i technicy z PZL Mielec! Wasz udział w produkcji tego najnowocześniejszego pasażerskiego powietrznego wehikułu XXI w., choć może nie klu czo wy, to jednak jest wyraźnie dostrzegalny. Na stronach niniejszego numeru Wiadomości SIMP, które chciałbym zaanonsować, znajdziecie Państwo sporą porcję informacji dotyczących bieżących spraw, jakimi żyje Stowa rzyszenie, w tym relację z posiedzenia Rady SIMP, które miało miejsce w dniach 6-7 października br. w Zamku SIMP w Rydzynie. Omawiane wydanie naszego biuletynu zawiera też wyjątkowo liczne materiały poświęcone uroczystym obchodom jubileuszy jednostek SIMP, w tym 60-leciu Oddziału Olsztyńskiego, 60-leciu Sekcji Poligrafów, 45-leciu Koła Zakładowego w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, 60-leciu Koła Zakładowego przy DOFAMA THIES w Kamiennej Górze, podwójnemu jubileuszowi Ośrodka SIMP-ZORPOT w Starachowicach oraz 80-leciu obecności wojsk lotniczych w Radomiu, co też wiąże się z przedwojenną aktyw nością Stowarzyszenia w tym mieście. Ta wyjątkowa aktywność naszych Koleżanek i Kolegów dokumentujących działalność SIMP utwierdza nas w przekonaniu, że Uchwała XXXII WZD SIMP z 2010 r., zobowiązująca nasze władze do opracowania kolejnego tomu Księgi SIMP, obejmującej lata , miała głęboki sens. Jesteśmy organizacją, w której było i jest nadal realizowanych bardzo dużo inicjatyw, ciekawych i istotnych dla członków SIMP oraz całego środowiska polskich inżynierów i techników mechaników. Z pewnością warto bardziej utrwalić w pamięci zarówno te wyda rze nia, jak i ludzi, którzy poświęcali swój czas i energię dla misji i celów SIMP przez wszystkie te lata. Pracując nad jednym z rozdziałów ww. Księgi, mam nie tylko poczucie istotności tej pracy, ale również niemałą satysfakcję osobistą. Tradycyjnie, jak w każdym kolejnym numerze Wiadomości SIMP, prezentujemy przed sięwzię cia o charakterze merytorycznym. Tym razem jest to Międzyuczelniana Konferencja Me trologów (MKM 2012). Z innych, również bardzo ciekawych artykułów zachęcam do lektury materiałów dotyczących odsłonięcia repliki bombowca PZL.37 Łoś w Mielcu. Z bieżącej działalności na uwagę zasługują rela cje ze spotkania członków Koła Seniorów Oddziału Gorlickiego SIMP w Zdyni oraz z wyjazdo wego spotkania Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie. Ten numer zawiera również wspomnienie o śp. kol. kol. Jerzym Kozłowskim z Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp., Karolu Marcu z Oddziału SIMP w Krakowie i Stanisławie Ruttar z Oddziału SIMP w Gorlicach. Andrzej Ciszewski Prezes SIMP Strona 2

3 W numerze: Nr Wstęp, Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP, (25 września 2012 r.) i Zarządu Głównego SIMP (5-7 października 2012 r.), Rada Stowarzyszenia (6-7 października 2012 r.), 60-lecie Oddziału Olsztyńskiego SIMP, 45-lecie Koła Zakładowego SIMP w Insty tucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Jubileusz 80-lecia obecności wojsk lotniczych w Radomiu, 60-lecie Koła Zakładowego SIMP przy DOFAMA THIES w Kamiennej Górze, Podwójny jubileusz Ośrodka SIMP- ZORPOT w Starachowicach, Nowa kadencja Polskiej Komisji Akre dytacyjnej, Klaster Dolnośląski i sympozja tech nologiczne, Międzyuczelniana Konferencja Metrologów [MKM 2012], Wyjazdowe spotkanie Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie, Spotkania członków Koła Seniorów Oddzia łu Gorlickiego SIMP w Zdyni, Dreamliner 787 a przemysł lotniczy w Polsce, Odsłonięcie modelu bombowca PZL.37 Łoś, Wspomnienia o kol. kol. Jerzym Kozłows kim, Karolu Marcu i koleżance Stanisła wie Ruttar, Kronika stowarzyszeniowa. Ustalenia i decyzje podjęte przez Prezydium Zarządu Głównego SIMP w dniu 25 września 2012 r. 1. Zapoznano się z informacją kolegi Andrzeja Ciszew s kiego prezesa SIMP na temat meryto rycz nego i organizacyjnego przygotowania Rady SIMP, która odbędzie się w Zamku SIMP w Rydzynie w dniach 6 i 7 października 2012 roku. 2. Wysłuchano informacji kolegi Zdzisława Molińskiego o zakończeniu projektu pn. Zwiększenie atrak cyjności turystycznej regionu leszczyńskiego poprzez podniesienie standardu Zamku SIMP w Rydzynie, dzięki któremu możliwe było przeprowadzenie kapitalnego remontu Zamku, połączonego z zakupami urządzeń i sprzętu gastronomicz nego. Wyrażono przekonanie, że przejęcie przez Zamek SIMP w Rydzynie gastronomii pro wadzonej przez ostatnie dwadzieścia lat przez firmę WALDI wzmocnione intensywną pro mocją i reklamą spowoduje, że stanie się on liczącym obiektem turystycznym ważnym dla regionu Wielkopolski i całego kraju. 3. Zapoznano się z tezami wystąpienia kolegi Kazimierza Łasiewickiego sekretarza generalnego SIMP na temat oceny Stowarzyszenia po upływie dwóch lat bieżącej kadencji, które będzie prezen towane na najbliższym posiedzeniu Rady Sto warzyszenia. 4. Przyjęto projekt planu pracy ZG SIMP i jego Pre zydium na II półrocze 2012 r. oraz plan wpły wów i wydatków ZG SIMP na 2012 r., które po zaopiniowaniu przez Radę SIMP zostaną przedsta wione do akceptacji Zarządu Głównego SIMP. 5. Przyjęto do wiadomości informację o wykonaniu planu wpływów i wydatków ZG SIMP za I półrocze 2012 roku. 6. Zapoznano się z wynikami finansowymi jednos tek działalności gospodarczej SIMP i wpływami od firm franchisingowych za I półrocze 2012 roku. 7. Omówiono sprawy związane ze sposobem i miejs cem dokumentowania na Zamku SIMP w Rydzy nie dorobku wybitnych twórców nauki i techniki związanych z naszym Stowarzyszeniem. 8. Wstępnie przyjęto zmiany w niżej wymienionych regulaminach wewnętrznych SIMP, tj.: Oddziału, Koła, SIMP-ZORPOT i SIMP-ZODOK, które zostaną przedstawione do akceptacji Zarządu Głów nego SIMP. 9. Po zapoznaniu się z wymianą korespondencji mię dzy Zarządem Oddziału SIMP w Płocku i grupą inicjatywną proponującą utworzyć nowy Oddział na terenie Płocka ustalono, że w chwili obecnej brak jest przesłanek do dokonania zmian w strukturze organizacyjnej ww. jednostki terenowej. Strona 3

4 Wiadomości SIMP 10. Zapoznano się z informacją kol. Ryszarda Wycichowskiego pełnomocnika prezesa SIMP ds. Sys temu Zarządzania Jakością o stanie przygotowań do przeglądu zarządzania i audytu nadzoru w 2012 r. w jednostkach organizacyjnych Stowa rzyszenia. 11. Zapoznano się z sytuacją finansową Ośrodka SIMP-ZORPOT w Poznaniu oraz przyjęto do wiadomości informację, że w trybie pilnym odbędzie się spotkanie sekretarza generalnego SIMP z dyrektorem ww. ośrodka z udziałem prezesa Oddziału SIMP w Poznaniu. 12. Zapoznano się z informacją Komisji Wyborczej FSNT-NOT w sprawie zgłaszania kandydatów do władz Federacji oraz wstępnie rozważano kan dydatury, które po akceptacji Zarządu Głównego SIMP zostaną zgłoszone do NOT. 13. W związku z rezygnacją kolegi Leszka Pinkosza z funkcji dyrektora Szkół Lotniczych SIMP powo łano mgr Barbarę Wójcik-Nowak na dyrekto ra Europejskiego Technikum Lotniczego SIMP i Europejskiego Lotniczego Liceum Profilo wa nego Transportowo-Spedycyjnego SIMP. 14. Zapoznano się z projektem Standardów jakościowych rzeczoznawców SIMP w zakresie wyceny ma szyn, urządzeń i pojazdów (technicznego mająt ku ruchomego) przygotowanym przez To warzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP. Do kument ten będzie przedłożony do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu SIMP. 15. W związku z minimalnym wykorzystaniem budyn ku SIMP w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 3 wstępnie rozważano możliwość sprzedaży tego obiektu. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie ZG SIMP na najbliższym posiedzeniu. 16. Na wniosek Komisji Seniorów ZG SIMP nadano godność Zasłużonego Seniora SIMP kol. Kazi mierzowi Gruszczyńskiemu (O/Kielce). 17. Przyjęto zaległe protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego SIMP. Prezes SIMP Andrzej Ciszewski Ustalenia i decyzje podjęte przez Zarząd Główny SIMP obradujący w dniach 5-7 października 2012 r. 1. Zapoznano się z merytorycznym i organizacyjnym przygotowaniem Rady SIMP, obradującej 6 7 października 2012 r. w Zamku SIMP w Rydzynie. 2. Wysłuchano informacji kolegów dyrektorów Zdzisława Molińskiego i Zbigniewa Szukalskiego o zakończeniu projektu pn. Zwiększenie atrakcyj ności turystycznej regionu leszczyńskiego poprzez podniesienie standardu Zamku SIMP w Ry dzynie, dzięki któremu możliwe było przeprowa dzenie kapitalnego remontu Zamku połączone go z zakupami urządzeń i sprzętu gastronomicznego. Uznano, że przejęcie przez Zamek SIMP w Rydzynie gastronomii prowadzonej przez ostatnie dwadzieścia lat przez firmę WALDI, wzmocnione intensywną promocją i reklamą spowoduje, że stanie się on liczącym obiektem turystycznym ważnym dla regionu Wiel kopolski i całego kraju. Wyrażono po dziękowanie kolegom Z. Molińskiemu i Z. Szukalskiemu za osobiste zaangażowanie w realizację projektu rydzyńskiego oraz kreowanie pozytywnych przemian w Zamku SIMP. 3. Na podstawie informacji przedstawionej przez prezesa SIMP i przeprowadzonej dyskusji dokonano oceny działalności Stowarzyszenia po upływie dwóch lat kadencji (zał. nr 1). Strona 4 4. Po zaopiniowaniu przez Radę SIMP przyjęto plan pracy Zarządu Głównego SIMP i jego Prezydium na II półrocze 2012 roku. 5. Zaakceptowano, zaopiniowany przez Radę SIMP plan wpływów i wydatków Zarządu Głównego SIMP na 2012 r. oraz zapoznano się z jego wykonaniem za I półrocze 2012 roku. 6. Zapoznano się z wynikami finansowymi jednostek działalności gospodarczej SIMP i wpływami od firm franchisingowych za I półrocze 2012 roku. 7. Do zatwierdzonej przez ZG SIMP listy wybitnych twórców nauki i techniki formalnie dołączono prof. Henryka Mierzejewskiego, którego imię nosi Zamek SIMP w Rydzynie. Przyjęto ogólne zasady dokumentowania dorobku tych twórców, upoważniając Prezydium ZG SIMP do zatwierdzania treści na tablicach pamiątkowych i gromadzenia dokumentów związanych z ich działalnością. 8. Uchwalono zmiany w następujących regula minach jednostek organizacyjnych SIMP: Zespołu Ośrodków Doskonalenia Kadr SIMP-ZODOK, Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT,

5 Nr Oddziału SIMP, Koła SIMP. Upoważniono Prezydium ZG SIMP do szcze góło wego określenia zakresu działalności ZODOK i ZORPOT. 9. Po zapoznaniu się z wymianą korespondencji mię dzy Zarządem Oddziału SIMP w Płocku i grupą inicjatywną proponującą utworzyć nowy Oddział na terenie Płocka, zaakceptowano stano wisko Prezydium ZG SIMP z 25 września 2012 r. uznające, że w chwili obecnej brak jest prze słanek do dokonania zmian w strukturze organizacyjnej ww. jednostki terenowej. 10. Zapoznano się z przekazaną przez kol. Ryszarda Wycichowskiego pełnomocnika prezesa SIMP ds. SZJ w formie pisemnej Informacją o stanie przygotowań do przeglądu zarządzania i auditu nadzoru. 11. W związku z minimalnym wykorzystywaniem lokalu biurowego przez Oddział SIMP w Siedlcach i likwidacją biura Ośrodka SIMP-ZORPOT, na wniosek Prezydium Zarządu Głównego SIMP, podjęto uchwałę w sprawie sprzedaży nieru chomości SIMP w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 3 o powierzchni 76,39 m Upoważniono Prezydium ZG SIMP do: dokonywania zmian w nazwach Ośrodków rzeczoznawczych prowadzących działalność szkoleniową, akceptacji składu Komisji ds. Uczelnianych Kół SIMP. 13. Odwołano kol. Marka Mrówczyńskiego z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Młodej Kadry Technicznej. 14. Ustalono kandydatury osób, które w imieniu ZG SIMP zostaną zgłoszone do Komisji Wyborczej NOT w związku z zaplanowanymi na dzień 10 grudnia br. wyborami do władz FSNT-NOT. 15. Zatwierdzono wyniki XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej w roku szkolnym 2010/2011 (zał. nr 2). 16. Na wniosek Komisji ds. Odznak i Wyróżnień ZG SIMP nadano odznakę prof. H. Mierzejewskiego kol. kol.: Krzysztofowi Wernerowi, Ryszardowi Krystkowi, Henrykowi Czarneckiemu, Andrzejowi Zaborskiemu, Kazimierzowi Borówce, Domini kowi Mirkowi Oddział SIMP w Częstochowie; Zbigniewowi Fiedorowiczowi, Stanisławowi Jan kowskiemu, Longinowi Macioszkowi, Jerzemu Maleckiemu, Antoniemu Patkowskiemu, Le chowi Perczyńskiemu, Andrzejowi Puzynkiewiczowi Oddział SIMP w Olsztynie; Bronisławowi Durdzie, Mieczysławowi Zawadzkiemu Oddział SIMP w Rzeszowie; Wojciechowi Szarolecie, Henrykowi Świrydowiczowi Od dział SIMP w Wałbrzychu oraz Bogusławowi Damsowi Oddział SIMP w Lublinie. 17. Na wniosek Komisji ds. Odznak i Wyróżnień ZG SIMP przyznano Honorową Zbiorową Odznakę SIMP dla HYDRO-VACUUM SA w Gru dziądzu. 18. Na wniosek Oddziału SIMP w Jeleniej Górze przyjęto w poczet członków zbiorowych/wspierających następujące firmy: Agrometal Kazimierz Świderski z Lubania, Matusewicz Budowa Maszyn z Gryfowa Śl., Zameh Sp. z o.o. w Łagiewnikach. 19. Na wniosek Komisji Seniorów ZG SIMP nadano godność Zasłużony Senior SIMP kol. Piotrowi Baturze (O/SIMP w Bydgoszczy). 20. Przyjęto do akceptującej wiadomości protokoły z posiedzeń ZG SIMP z 25 lutego i 12 maja 2012 roku. 21. Zapoznano się z najważniejszymi wydarzeniami SIMP w okresie od 28 maja 2012 r. do 28 września 2012 roku. Prezes SIMP Andrzej Ciszewski Zał. nr 1 Ocena Stowarzyszenia po upływie 2 lat kadencji I. Informacja na temat ważniejszych prac po dej mowanych przez Zarząd Główny SIMP 1. Realizacja projektu rydzyńskiego największego projektu zmieniającego Zamek SIMP w Rydzynie od czasu przejęcia tego zabytkowego obiek tu przez Stowarzyszenie. 2. Realizacja przez SIMP Polityki Jakości i celów strategicznych, w ramach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO W 2012 r. systemem tym oprócz ZG SIMP i Zamku SIMP w Rydzynie objętych było 64 jednostki organizacyjne SIMP i firmy franchi singowe. Strona 5

6 Wiadomości SIMP 3. Konsekwentne ubieganie się o wpisanie Stowarzyszenia na listę organizacji uprawnionych do po twierdzania kwalifikacji/uprawnień (ostatnie pismo w tej sprawie zostało wysłane do MNiSzW w dniu 23 sierpnia 2012 r.). 4. Zabezpieczenie finansowe dla naszej działalności statutowej dają nam wpływy z działalności gospodarczej, które pochodzą z zysków agend SIMP, wpływów od firm franchisingowych oraz wpły wów z działalności gospodarczej Oddziałów SIMP (komisje energetyczne, komisje ds. substan cji kontrolowanych). Co roku odbywają się narady gospodarcze, poświęcone podsumowaniu wyników i wymianie informacji między dyrektorami poszczególnych jednostek organiza cyjnych SIMP. 5. Stabilizacja liczby członków SIMP na poziomie 10 tysięcy osób. Jesteśmy członkiem Federacji, z którego zdaniem liczy się Zarząd FSNT-NOT, a niżej wymienionymi TJO NOT kierują nasze koleżanki i nasi koledzy. Przykłady: Biała Podlaska prezes, sekretarz, Białystok dyrektor, Bielsko-Biała p.o. dyrektor, Elbląg prezes, Gliwice prezes, Grudziądz sekretarz, Inowrocław członek zarządu, Kielce sekretarz i dyrektor, Leszno prezes, sekretarz i dyrektor, Łódź prezes, dyrektor, Nowy Sącz prezes, Opole dyrektor, Piotrków Tryb. wiceprezes, dyrektor, Poznań prezes, Rzeszów prezes, Sieradz prezes, Świdnica wiceprezes i dyrektor, Tarnobrzeg wiceprezes, Warszawa prezes, sekretarz. 6. Konkursy: Na najlepszą pracę dyplomową w 2012 r. mia ła miejsce XII edycja; Na najlepsze osiągniecie techniczne roku w 2012 r. odbyła się V edycja; Technik Absolwent V edycja, 2011 rok. 7. W ubiegłym roku uchwaliliśmy Dzień Mecha nika; jego pierwsza edycja miała miejsce 30 maja 2012 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i połączona została z Jubileuszem 100-lecia zrzeszania się mechaników polskich. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem, a wiele Oddziałów SIMP zorganizowało swoje lokalne Dni Mechanika, m.in. Gorlice, Wałbrzych, Rzeszów. 8. SIMP-owskie czasopisma wydawane są na coraz wyższym poziomie, na co niewątpliwy wpływ mają dotacje przyznawane na wniosek ZG SIMP przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są także coraz lepiej punktowane i oceniane przez autorów, którzy wybierają je jako miejsce swoich publikacji. W 2011 r. zarejes trowane zostało przez Sąd Okręgowy w Lublinie nowe czasopismo pn. Postępy nauki i techniki Advances in Science and Technology, którego wydawcą jest Oddział SIMP w Lublinie. 9. Historia SIMP II Tom. Trwają prace przy kolejnych rozdziałach. 10. SIMP i jego jednostki organizacyjne sekcje i to warzystwa naukowo-techniczne są organizatorami liczących się konferencji naukowotechnicznych. Niektóre z nich mają długoletnią tradycję. Przykłady: 41. KKBN Toruń, października 2012 r., 54. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnictwo. Osiągnięcia Potrze by Wyzwania Sosnowiec, paździer nika 2012 roku. 11. Działania SIMP na rzecz szkolnictwa zawodowego: Patronat SIMP nad szkolnictwem zawo dowym: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach. Patronat od 2008 r. sprawuje Zarząd Główny SIMP, a opiekę merytoryczną Koło Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP w Łas ku, Studium Techniki w Płocku związane z SIMP od 1998 r. umową franchisingu. Prowadzenie od 19 lat Szkół Lotniczych SIMP, tj. Europejskiego Technikum Lotniczego i Europejskiego Lotniczego Liceum Pro filowanego Transportowo-Spedycyjnego. Szkoły im. prof. Henryka Mierzejewskiego: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie, Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Wspieranie uzyskiwania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych: ODK SIMP w Szczecinie projekt pn. Wsparcie osób w procesie zdobywania kwalifikacji, ODK SIMP w Szczecinie Nowoczesna szko ła zawodowa program wyposażenia ab sol wentów w kwalifikacje przydatne na ryn ku pracy, Ośrodek ZORPOT w Starachowicach 3 projekty: Nowoczesna szkoła w Starachowicach bis, Dzisiaj szkoła jutro praca, Dzisiaj szkoła jutro praca II. Porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych a Oddziałem Strona 6

7 Nr SIMP w Gorzowie Wlkp. Stanowisko Koła Seniorów Oddziału Łódzkiego SIMP dotyczące konieczności podniesienia poziomu wiedzy ścisłej oraz wykształcenia technicznego społeczeństwa. Uczestnictwo przedstawicieli SIMP (kol. kol. Małgorzata Gadomska i Kazimierz Łasiewicki) w projekcie pn. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, realizowanym przez MEN. 12. Przykłady współpracy międzynarodowej: współpraca Oddziału Olsztyńskiego SIMP z Obwodem Kaliningradzkim, warsztaty w Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbus w ramach współpracy Oddziału SIMP w Gorzowie z VDI Okręg Berlin-Brandenburgia, realizacja przez SIMP wspólnie z bułgarskim Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inży nierii Mechanicznej projektu pn. Analiza i wykorzystanie doświadczenia SIMP w dzie dzinie profesjonalnej rejestracji inżynierów mecha ników i włączenie ich w system usług dla MŚP oraz stworzenie ponadnarodowej platformy. 13. Prezentacja dorobku SIMP podczas Sesji Jubileuszowej z okazji 85-lecia Stowarzyszenia (Warszawa, 8 czerwca 2011 r.): 85 lat działalności SIMP referat historyczny, wspomnienia dotyczące założyciela SIMP prof. H. Mierzejewskiego, SIMP dziś podstawowe obszary działalności. 14. Jubileusze jednostek terenowych i specjalis tycznych SIMP rok: 10 grudnia 45-lecie działalności SIMP w Gor licach, 2011 rok: 3 września 35-lecie Oddziału SIMP w Ka li szu, 16 września 35-lecie Oddziału SIMP w Gorzo wie Wlkp., 30 września 85-lecie Oddziału SIMP w Starachowicach, 7 października 60-lecie Oddziału SIMP w Lub linie, 8 października 60-lecie Oddziału SIMP w Wał brzychu, 15 października 60-lecie Oddziału SIMP w Koszalinie, 21 października 65-lecie Oddziału SIMP w Szczecinie, 22 września 15-lecie Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP, 26 listopada 60-lecie Oddziału SIMP w Jeleniej Górze, 2012 rok: 12 stycznia 65-lecie Oddziału SIMP w Gdańsku, 3 4 marca 20-lecie Ośrodka SIMP-ZORPOT w Gorlicach, 22 maja 75-lecie Oddziału SIMP w Katowicach, 18 września 60-lecie Sekcji Poligrafów SIMP. 15. Nowe porozumienia o współpracy: w dniu 12 kwietnia 2012 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zosta ło pod pisane Porozumienie o współpracy dla roz woju i upowszechniania normalizacji w dzie dzinie szeroko rozumianej mechaniki, badań inżynierskich i dziedzin pokrewnych. do końca br. zostanie podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej a SIMP. 16. Dokumentowanie wybitnych twórców nauki i techniki związanych z SIMP. Zarząd Główny SIMP, realizując uchwałę XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP, podjął w dniu 25 lutego 2012 r. decyzję o dokumentowaniu na Zamku SIMP w Rydzynie dorobku wybitnych twór ców nauki i techniki związanych ze Stowa rzyszeniem. Ustalono, że w bieżącej kadencji objęte nią będą następujące osoby: prof. Jan Czochralski, prof. Tadeusz Sołtyk, prof. Zdzisław Pawłowski, inż. Stanisław Olszewski, inż. Adam Kręglewski, prof. Jerzy Doerffer, prof. Jerzy Werner. II. Wnioski do dalszej pracy SIMP Zarząd Główny SIMP na początku bieżącej kadencji, w dniu 24 lutego 2011 r. zorganizował spotkanie z prezesami oddziałów SIMP, podczas którego omawiane były zadania dla jednostek terenowych, wynikające z uchwały XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP przedstawione także w nr 1-2/2011 Wiadomości SIMP (załącznik). Zadania te po upływie połowy kadencji są nadal aktualne i sprowadzają się do następujących głównych spraw: 1. Wzmocnienia członkostwa w SIMP, zarówno indy widualnego, jak i zbiorowego, a także rozwoju struktur organizacyjnych Stowarzyszenia (kół, od działów, sekcji, towarzystw n-t, jednostek działalności gospodarczej). 2. Aktywizacji działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia i firm franchisin gowych. 3. Zaangażowania się Oddziałów w większym niż do tychczas stopniu w uczestnictwo w trzech prowa dzonych przez Stowarzyszenie konkursach: Na najlepszą pracę dyplomową, Technik-Absolwent, Na najlepsze osiągnięcie techniczne roku. Kontakty uzyskane dzięki tym konkursom po Strona 7

8 Wiadomości SIMP winny sprzyjać powstawaniu kół uczelnianych, szkolnych i zakładowych SIMP. 4. Dalszej realizacji projektów szkoleniowych. Krąg jednostek organizacyjnych powinien ulec rozszerzeniu poza Szczecin i Starachowice. 5. Kontynuowania prac nad historią Oddziałów, Sekcji i Towarzystw N-T. Zał. nr 2 Wykaz laureatów Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym XII Edycja: rok akademicki 2010/2011 Na posiedzeniu Głównej Komisji Konkursowej w dniu 25 września 2012 r. dokonano oceny prac nadesłanych do finału XI Edycji ww. Konkursu, a następnie wyłoniono prace zakwalifikowane do nagród głównych i wyróżnień. Autorów i tematy nagrodzonych oraz wyróżnionych prac dyplomowych podajemy poniżej: L.p. Stopień nagrody Imię i nazwisko autora Temat pracy dyplomowej Promotor Uczelnia Oddział SIMP Prace nagrodzone 1. I miejsce 2. II miejsce III miejsce 5. Michał MIKULSKI Paweł BERLAK Andrzej IGNASIAK Bartosz MINOROWICZ Mariusz NIEŚCIORUK Prototyp biomedycznego ramienia Politechnika robotycznego sterowanego elektromiogramem Wydział Automatyki, Śląska Promotor: dr inż. Damian Bereska Elektroniki i Informatyki Konstrukcja typoszeregu dyskretnych pozycjonerów obrotowych Poznańska Politechnika Promotor: dr hab. inż. Roman Staniek, prof. nzw. szyn i Zarządzania Wydział Budowy Ma- Analiza technologii spawania laserowego złączy korpusu mechaniz Wrocławska Politechnika mu różnicowego Wydział Promotor: dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nzw. PWr Mechaniczny Komputerowo wspomagane projektowanie układów hydraulicznych i Poznańska Politechnika badania symulacyjne układu zawieszenia pojazdu Ro boczych i Trans- Wydział Maszyn Promotor: dr inż. Andrzej Auguściński portu Projekt układu napędowego do ciągnika rolniczego Łódzka Wydział Politechnika Promotor: dr inż. Janusz Ormezowski Mechaniczny Gliwice Poznań Wrocław Poznań Łódź Prace wyróżnione 6. wyróżnienie 7. wyróżnienie 8. wyróżnienie Małgorzata GRZESIUK Łukasz BREŃKACZ Michał PACHUCKI Efektywność stosowania powłok Politechnika PVD dla wierteł ze stali szybkotnących Wydział Wrocławska Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz Mechaniczny Analiza porównawcza badań symulacyjnych i doświadczalnych stano War mińsko-mazur- Uniwersytet wiska do badania silników wiatrowych Wydział Nauk ski w Olsztynie Promotor: dr inż. Wojciech Miąskowski Technicznych Projekt siłowni wiatrowej małej mocy Promotor: dr inż. Piotr Szczyglak Uniwersytet Warmińsko-Ma zur s ki Wydział Nauk Technicznych Wrocław Olsztyn Olsztyn Strona 8

9 Nr Pozostałe prace, które weszły do etapu finałowego konkursu Agnieszka NIEDŹWIEDZKA Michał KACZMAREK Jacek SEMANICKI Maciej GUMKOWSKI Marcin WYSOKOWSKI Tadeusz MACHOWSKI Frederik STEFAŃSKI Marek BOHN Zbigniew LASOŃ Rafał ŁAŻEWSKI Łukasz SŁUPIK Mariusz MASŁYK Projekt i wykonanie dodatkowej osi Uniwersytet obróbczej w treningowej obrabiarce CNC ski w Olsztynie War mińsko-mazur- Promotor: dr inż. Wojciech Miąskowski Wydział Nauk Technicznych Projekt mebli kuchennych w środowisku CAD Promotor: dr inż. Robert Kłos Konstrukcja podajnika arkuszy papieru Promotor: dr inż. Andrzej Gessner Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Techno logii Drewna Politechnika Poznańska Wydział Budowy Ma szyn i Za rządza nia Zautomatyzowane stanowisko kontroli rurek szklanych pokrytych luminofo Poznańska Politechnika rem w procesie produkcyjnym kompaktowych lamp fluorescencyjnych Maszyn i Wydział Budowy Promotor: dr inż. Olaf Ciszak Zarządzania Wpływ modyfikatorów i warunków Politechnika procesowych na właściwości dyspersyjne i morfologiczne strącane Wydział Poznańska go Mg(OH)2 i jego kalcynatów Technologii Promotor: dr hab. inż. Teofil Jesionowski, prof. nzw. Chemicznej Modernizacja konstrukcji dolnowrzecionowej frezarki do drewna typ Poznańska Politechnika DF-1 w oparciu o analizę technologiczności konstrukcji Maszyn i Wydział Budowy Promotor: dr inż. Jan Uniejewski Zarządzania Koncepcja i symulacje sterowania Politechnika manipulatorem hydraulicznym z wykorzystaniem kinematyki odwrotnej Maszyn Ro boczych Poznańska Wydział Promotor: dr inż. Janusz Rutkowski i Trans portu Wpływ geometrii przylgni okrętu Akademia Marynar ki Wojennej w podwodnego typu Kobben na rozkład naprężeń Gdyni Promotor: kmdr por. dr inż. Bogdan Wydział Mecha nicz no-elektryczny Szturomski Projekt pojazdu do transportu osoby niepełnosprawnej Łódzka Politechnika Promotor: dr hab. inż. Andrzej Szosland, prof. nadzw. PŁ Mechaniczny Wydział Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do przyśpieszonego badania zmę Łódzka Politechnika czenia stykowego. Próby wstępne Wydział Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Mechaniczny Gawroński Experimentally validated numerical Politechnika Śląska model of coupled flow, thermal and Wydział Inżynierii Środowiska i Ener ge tyki elektromagnetic problem in small Power electric motor Brunel University Promotorzy: dr inż. Jacek Smołka School of Engineering Prof. Luiz C. Wrobel and Design De- partment of Me chanical Engineering Diagnostyka wibracyjna maszyn Politechnika Wrocławska przepływowych Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wydział Mecha niczno-energetyczny Jesionek Olsztyn Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Gdańsk Łódź Łódź Gliwice Wielka Brytania Wrocław Strona 9

10 Wiadomości SIMP Michał OLINSKI Łukasz NAWROCKI Projekt wstępny i symulacja robota Politechnika mobilnego o wielu stopniach swobody Wydział Wroc ławska Promotor: dr inż. Jacek Ziemba Mechaniczny Projekt pneumatycznego trapu ratowniczego do ewakuacji załóg i Wrocławska Politechnika pasażerów po zaistnieniu wypadku Wydział lotniczego M e c h a n i c z n o - Promotor: dr inż. Andrzej Gronczewski Ener getyczny Wrocław Wrocław Rada SIMP 2012 Wyjątkowo w bieżącym roku posiedzenie Rady SIMP połączone z zebraniem plenarnym Zarządu Głównego SIMP odbyło się w późniejszym terminie niż zwykle, tj. w dniach 6 7 października 2012 roku. Powodem tego był trwający remont w Zamku SIMP w Rydzynie. Obrady prowadził kol. Ale ksander Ko peć przewodniczący Rady Stowarzyszenia, nato miast robocze prezydium stanowili kol. kol.: Krys tian Belczyk i Janusz Gradowski wice przewod niczący Rady SIMP, Andrzej Ciszewski prezes SIMP oraz Kazimierz Łasiewicki sekretarz generalny SIMP. Na wstępie chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków honorowych Stowarzyszenia kol. kol.: Jana Kaczmarka Honorowego Prezesa SIMP, Jerzego Siejki Prezesa Honorowego Oddziału SIMP w Łodzi, Kazimierza Oczosia Prezesa Hono rowego Oddziału SIMP w Rzeszowie i redaktora naczelnego czasopisma Mechanik oraz Ludwika Stiebera wiceprezesa Oddziału SIMP w Bielsku- Białej. Zgodnie z porządkiem obrad uczestnicy zebrania wysłuchali informacji o 100-leciu zrzeszania się mechaników polskich, zaprezentowanej przez preze sa SIMP kol. Andrzeja Ciszewskiego. Z tej okazji nadano godność członka honorowego następu jącym kolegom: Andrzejowi Gołąbczakowi wiceprezesowi SIMP (Oddział SIMP w Łodzi), Andrzejowi Jazdonowi przewodniczącemu Od dzia łowego Sądu Koleżeńskiego (Oddział SIMP w Bydgoszczy), Janowi Jędruszkiewiczowi prezesowi Oddziału SIMP w Kaliszu, Wiktorowi Obuchowiczowi przewodniczącemu GSK SIMP i prezesowi Oddziału SIMP w Zie lonej Górze, Dariuszowi Raczkowskiemu prezesowi Oddzia łu Warszawskiego SIMP. Następnie zebrani wysłuchali informacji przedsta wionej przez kol. kol.: Andrzeja Ciszewskiego prezesa SIMP, Zdzisława Molińskiego dyrektora Zamku SIMP w Rydzynie i Zbigniewa Szukalskiego dyrektora technicznego Zamku, połączonej ze zwie dzeniem całego odrestaurowanego obiektu. Posiedzenie Rady było także okazją do przy Koledzy Andrzej Ciszewski prezes SIMP i Aleksander Kopeć przewodniczący Rady Stowarzyszenia wręczają wyróżnienie kol. Józefowi Koszkulowi prezeseowi Oddziału SIMP w Częstochowie Uczestnicy obrad Rady SIMP Strona 10

11 Nr Nowo powołani członkowie honorowi SIMP w towarzystwie przedstawicieli kierownictwa SIMP pom nienia i uczczenia znaczących jubileuszy członków honorowych SIMP i działaczy Sto wa rzy szenia. W grupie tej znaleźli się kol. kol.: prof. Józef Koszkul prezes Oddziału SIMP w Częstochowie z okazji 40-lecia sprawowania funkcji prezesa Oddziału, prof. Kazimierz Banyś prezes Sekcji Maszyn Robo czych Ciężkich i Transportu Bliskiego z okazji 90-lecia urodzin, Aleksander Kopeć przewod niczą cy Rady SIMP z okazji 80-lecia urodzin, Henryk Mackiewicz prezes Oddziału SIMP w Jeleniej Górze z okazji 80-lecia urodzin, Janusz Gradowski wiceprzewodniczący Rady SIMP z okazji 75-lecia urodzin. Ponadto kol. Kazimierz Zawiślak członek honorowy SIMP (O/SIMP w Bydgoszczy) został odzna czony medalem im. Piotra Drzewieckiego za wybitne zasługi w rozwoju techniki i działalności spo łecznej. Specjalnymi dyplomami uznania wyróżnieni zostali koledzy Zdzisław Moliński i Zbigniew Szukalski za osobiste zaangażowanie w realizację projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i promocji regionu leszczyńskiego poprzez podniesienie standardu Zamku SIMP w Rydzynie. W dalszej części obrad przekazana została obszerna informacja na temat ważniejszych prac po dej mowanych przez Zarząd Główny SIMP, a także jednostki organizacyjne Stowarzyszenia w cza sie dwóch lat bieżącej kadencji oraz wnioski do dalszej pracy w tej kadencji. Wiele miejsca w obradach poświęcono sprawie dokumentowania na Zamku SIMP w Rydzynie dorob ku wybitnych twórców nauki i techniki zwią zanych ze Stowarzyszeniem, prezentując zakwa lifi kowanych przez ZG SIMP twórców i ustalając miejsce tablic pamiątkowych im poświęconych. Rada SIMP tradycyjnie zaopiniowała plan pracy Zarządu Głównego SIMP na II półrocze 2012 r., projekt wpływów i wydatków ZG SIMP na 2012 r. oraz zapoznała się z realizacją wpływów i wydatków ZG SIMP za 2011 rok. Na prośbę kol. Wiktora Obuchowicza przewod niczącego GSK SIMP wysłuchano jego wystąpienia na temat: Czy należy dyskutować w naszym Stowarzyszeniu na tematy związane z etyką i moralnością?. Na zakończenie obrad przewodniczący Rady SIMP zaproponował rozszerzenie składu osobowego Rady SIMP o 5 przedstawicieli reprezentujących jednostki działalności gospodarczej (po 2 osoby z ZODOK i ZORPOT i 1 osobę z SIMPTEST). Posiedzeniu Rady towarzyszyła także ożywiona dyskusja, w której udział wzięli m.in. kol. kol.: Jolanta Serafin, Władysław Burzyński, Bogumił Duczmalewski, Stanisław Królikowski, Zdzisław Kośmicki, Jan Pudło, Stanisław Sucharzewski, Stanis ław Kowalczuk, Krystian Belczyk oraz przewodniczący obrad kol. Aleksander Kopeć. Opracowali: Elżbieta Białek BZG SIMP Kazimierz Łasiewicki Sekretarz Generalny SIMP Diamentowy Oddział wszak to już 60 lat istnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na Warmii i Mazurach. Do tego Srebrny Prezes bez przerwy od 25 lat i Brylantowy SIMP-owiec od ponad 55 lat w Stowarzyszeniu, czyli Stanisław Kowalczuk we własnej osobie. Wszystkie te Jubileusze Olsztyński Oddział SIMP świętował w dniu 20 października 2012 r. podczas okolicznościowej Sesji, która odbyła się na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmiń sko-mazurskiego w Olsztynie. Oddział SIMP w Olsztynie powołany został do Jubileusze, Jubileusze Jubileuszowy rok 2012 w Olsztynie życia w 1952 roku. Liczył wówczas zaledwie 25 członków aktywnych działaczy społecznych i gospo darczych województwa, zrzeszonych w jednym kole. Trzy lata później w 1955 r. w 10 kołach działało już 193 członków. Kolejnymi prezesami na przes trzeni 60 lat byli kol. kol.: Henryk Taraszkiewicz, Kazimierz Anzel, Aleksander Balczunas, Wojciech Kesling, Roman Roznatowski, Bohdan Lesiecki i Stanisław Kowalczuk, który pełni tę funkcję do chwili obecnej. Dziś Oddział SIMP w Olsztynie liczy ponad 220 dokończenie na str. 13 Strona 11

12 Wiadomości SIMP Strona 12

13 Nr ciąg dalszy ze str. 11 członków zrzeszonych w 9 kołach, w tym prawie 30 członków w Kole Studenckim na Wydziale Nauk Technicznych UWM. Uroczystą Sesję Jubileuszową prowadził kol. Jerzy Macek. Wśród wielu gości obecni byli: wicewojewoda warmińsko-mazurski Jan Maścianica, wiceprezydent Olsztyna Halina Zaborowska-Boruch, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Janusz Piechocki, dziekan Wydziału Nauk Technicznych UWM Adam Lipiński, sekretarz generalny SIMP Kazimierz Łasiewicki, warmińsko-mazurski wicekurator oświaty Marek Szter, dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Olsztynie Tomasz Gosiew ski, prezes Warmińsko-Mazurskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Jan Cho jecki, prezes Oddziału PZiTB w Olsztynie Zdzisław Binerowski, członek Prezydium Warmińsko- Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow nictwa w Olsztynie Be ne dykt Rogala, prezes Oddziału SIMP w Ostrołęce Jan Kaniecki i działacz tegoż Oddziału Antoni Tor bicz oraz przewodniczący Regionalnej Społecznej Organizacji Kaliningrad Świnoujście Olsztyn w Kaliningradzie Wło dzimierz Raszewski. Po jubileuszowym przemówieniu prezesa Zarządu Oddziału kol. Stanisława Kowalczuka wręczone zostały odznaczenia państwowe: 3 Złote, 1 Srebrny i 4 Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Kolejno występowali również z listami gratulacyjnymi i okolicznościowymi oraz upominkami zaproszeni goście. Następnie sekretarz generalny SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki wyróżnił olsztyńskich działaczy odznaczeniami SIMP: 7 osób Odznaką im. prof. Henryka Mierzejewskiego oraz 20 osób Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Honorowymi Odznakami SIMP. Specjalne podziękowanie i okolicznościową Księ gę Pamiątkową, podsumowującą dotychczasową działalność zawodową i społeczną otrzymał od Kole żanek i Kolegów z Olsztyńskiego Oddziału SIMP nasz potrójny Jubilat prezes Oddziału kol. Stanisław Kowalczuk. Każdy z uczestników Sesji Jubileuszowej otrzymał egzemplarz okolicznościowego wydaw nictwa i drobny upominek oraz wydanie Gazety Olsztyńskiej z wywiadem prezesa Oddziału SIMP w Olsztynie, zatytułowanym: Nauka i technika w służbie człowieka. Opracowała: Grażyna Królak Oddział SIMP w Olsztynie Wystąpienie Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego dr hab. inż. Adama Lipińskiego Wręczenie Odznak im. Prof. Henryka Mierzejewskiego Strona 13

14 Wiadomości SIMP Wystąpienie okolicznościowe prezesa Stanisawa Kowalczuka Drodzy SIMP-owcy Koleżanki i Koledzy z naszego Stowarzyszenia! Szanowni Goście! 60 lat minęło jak jeden dzień... Spotkaliśmy się dzisiaj z okazji 60 lecia dzia łalności olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Z nieskry waną dumą muszę powiedzieć, że Sto warzyszenie od 100 lat ofiarnie i wiernie służy swemu narodowi, swojej Ojczyźnie, a tu na ziemi warmińsko-mazurskiej od 60 lat naszej społeczności, naszej gospodarce, naszej oświacie, naszej kulturze. Nie będę Państwu przedstawiał obszernego życio rysu dzisiejszego Jubilata znajdziecie to w wyda nych z okazji Jubileuszy publikacjach: wcześniej, w 2002 r. (50-lecie) i dzisiaj z okazji 60-lecia oraz w prezentowanych kronikach z naszej działalności. Dziś chciałbym skupić się na zaprezentowaniu działań i osiągnięć naszej statutowej działalności, głównie w nowych uwarunkowaniach po przekształceniach społeczno-gospodarczych po 1989 roku. W SIMP pozostali członkowie wielcy, społeczni działacze, którzy ofiarnie służą społeczeństwu Warmii i Mazur na polu techniki, wytwórczości i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz integracji całe go środowiska mechaników polskich. Nie skłamię, jeśli powiem, że nie tylko służbowo, ale i uczuciowo mocno związani ze Stowarzyszeniem. Chcę Państwa poinformować, że w Oddziale sku piliśmy się i odnotowujemy sukcesy na następujących odcinkach: 1. Innowacyjności i wysokiej jakości w produkcji ma szyn i urządzeń dla różnych gałęzi współczesnej gospodarki narodowej. Służy temu prowadzony od 1987 r. konkurs na Najlepsze osiągnięcie techniczne roku, upowszech niany w całym Stowarzyszeniu od 2007 r. w oparciu o doświadczenia oddziału olsztyńskiego. W całym okresie trwania konkursu nasi inżynierowie i technicy przygotowali i wdrożyli ponad 100 opracowań dla gospodarki krajowej i na eksport. Cieszę się, kiedy jeżdżąc po kraju, widzę wszędzie przy gospodarstwach rolniczych białe bele sprasowanej, zielonej kiszonki, dla produkcji której maszyny i urządzenia zaprojektowali i wykonali nasi Koledzy z obecnego zakładu POL-MOT Warfama w Dobrym Mieście. Mógłbym przytoczyć jeszcze przynajmniej kilkanaście innych przykładów tej bardzo pożytecznej działalności. Na odcinku tym przoduje zwłaszcza nasz kluczowy olsztyński Zakład Urządzeń Technicznych ZUT UNIMASZ, z którego inżynie rowie i technicy liczni absolwenci Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie, złożyli na konkurs na Najlepsze osiągnięcie techniczne roku około 40 opracowań, przeważnie nagradzanych i wyróżnianych. 2. Szkolenia i egzaminowania kadr związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Od 1975 r. działa w naszym Oddziale Komisja Kwa lifikacyjna, do 1997 r. powoływana przez Okrę go wy Inspektorat Gospodarki Energetycznej w Bydgoszczy, a od 1998 r. przez Urząd Regulacji Energetyki. O efektach działalności Komisji niech świadczą następujące liczby: w całym okresie jej działalności przeegza minowano z wynikiem pozytywnym i wydano Wiceprezydent Olsztyna Halina Zaborowska Boruch wręcza okolicznościowy upominek rysunek piórkiem, przedstawiający 100-letni olsztyński Ratusz Wystąpienie Włodzimierza Raszewskiego - Prezesa Regionalnej Społecznej Organizacji Kaliningrad Świnoujście Olsztyn Strona 14

15 Nr Prezes Zarządu Oddziału kol. Stanisław Kowalczuk odbiera List Gratulacyjny Zarządu Głównego SIMP z rąk sekretarza generalnego kol. Kazimierza Łasiewickiego prawie 20 tys. świadectw kwalifikacyjnych w 3 grupach urządzeń, instalacji i sieci energetycz nych, tj. Gr.1 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, Gr. 2 urządzenia, instalacje i sieci cieplne i Gr.3 urządzenia, instalacje i sieci gazowe. Należy zaznaczyć, że Komisja działająca pod prze wodnictwem kol. Lecha Perczyńskiego ma w swoim składzie wysokiej klasy specjalistów, którzy w większości pracują bądź pracowali w takich kluczowych zakładach regionu, jak np. MICHELIN Olsztyn, MORLINY w Ostródzie, Zakład Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Dzięki temu nasza Komisja jako jedna z nielicznych w kraju posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na urządzenia, instalacje i sieci w pełnym zakresie, ujętym w 10 punktach w każdej z 3 grup urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Efektywna działalność naszej Komisji Kwa li fikacyjnej służy upowszechnianiu rangi i znaczenia SIMP w województwie i kraju. Mamy szereg Widok na salę i gości Sesji Jubileuszowej przypadków, kiedy Komisja egzaminowała energetyków z różnych regionów Polski, np. z Gdańska, Bydgoszczy, Torunia, Częstochowy i z zagranicy Hiszpanów czy Chińczyków. Komisja współ pracuje w szerokim zakresie z ośrodkami szkoleniowymi takimi, jak Dział Szkolenia NOT, TECHPAL Olsztyn, Firma Szkoleniowa KRYS KO Olsztyn i inne. Za to wszystko kol. Lechowi Perczyńskiemu i pozostałym członkom Komisji z tego miejsca gorąco dziękuję. 3. Pracy z młodzieżą. Uznaję za wysoce pożyteczną i konieczną pracę z młodzieżą, upatrując w niej naszych następców zarówno w SIMP, jak i w gospodarce. Realizujemy te działania poprzez: zorganizowanie koła studenckiego SIMP na Wydziale Nauk Technicznych UWM; przyjmowanie do SIMP absolwentów Zespołów Szkół Zawodowych w Olsztynie i Kętrzynie; aktywny udział Oddziału w organizowaniu prowadzonej przez harcerzy w szkołach Kol. Janina Ciołkowska, Wiesława Jagielska oraz 25 róż dla Prezesa DZIĘKUJEMY PREZESIE!!! powiedział kol. Jerzy Macek Strona 15

16 Wiadomości SIMP ponadpodstawowych Olimpiady Wiedzy Technicznej; aktywną pomoc, udzielaną przez Sekcję Samochodową w szkoleniu i egzaminowaniu młodzieży na kartę rowerową i prawo jazdy; organizowanie wycieczek i imprez turys tyczno-krajoznawczych z programami zawierającymi wiedzę i pokazy nowoczesnej techniki i technologii, stosowanej w gospodarce, nauce, kulturze. Podkreślić tu należy aktywną pracę naszych wielkich społeczników kol. kol. Roberta Świecha przewodniczącego Zarządu największego koła SIMP w Oddziale, Antoniego Patkowskiego, za co również serdecznie dziękujemy. 4. Odnawialnych źródeł energii. Nie mogę nie wspomnieć o tak ważnej dla społeczeństwa i gospodarki dziedzinie, tym bardziej, że mamy tu duże osiągnięcia może nie ilościowe, ale jako prekursorzy takiego działania w spo łeczeństwie. Przypomnę tylko, że nasi członkowie: kol. Tadeusz Rubik i kol. Krzysztof Matuszewicz uruchomili elektrownie wodne: w Barczewie, PGR Smokowo, PGR Wójtówka i w Łęguckim Młynie, wykorzystując głównie istniejące stopnie wodne. Nasz kol. Bogumił Bujalski w 1998 r. zaprojektował, wykonał z młodzieżą i za ins talował na budynku warsztatów szkolnych kolektor słoneczny, który służy do dziś nagrzewaniu wody w warsztatowej, uczniowskiej umywalni. Podkreślanie tych działań wśród młodzieży szkolnej jest bardzo ważne w działalności wychowawczej. Przytoczyłem tu Państwu przykładowo tylko kilka dziedzin naszej statutowej działalności i jej efektów, bo nie sposób w krótkim wystąpieniu wykazać całą gamę przedsięwzięć i działań, jakie miały miejsce w naszym bogatym 60-leciu funkcjonowania SIMP w olsztyńskim Oddziale. Dokonali tego i dokonują nadal zarówno obecni spośród nas, jak i już nie żyjący, często anonimowi, ofiarni społeczni działacze SIMP, którym wyrażam uznanie i z całego serca za wszystko gorąco dziękuję. Z okazji Jubileuszu całej społeczności Stowa rzyszenia życzę sukcesów w pracy, szczęścia osobistego, dobrego samopoczucia i wiele optymizmu na co dzień. Niechaj wszystko będzie dobre, szczęśliwe, pomyślne oraz z pomocą losu owocne. Stanisław Kowalczuk Prezes Zarządu Oddziału SIMP w Olsztynie 45-lecie Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu 28 września 2012 r. miały miejsce uroczystości związane z jubileuszem 45-lecia działalności Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Otwarcia spotkania dokonał prezes Koła kol. Jan Michalak, który witając wszystkich zebranych, podziękował za tak liczne przybycie. Specjalne słowa podziękowania skierował do: dyrektora Instytutu dr. inż. Stefana Kubicy, przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu prof. dr. hab. inż. Mariana Żenkiewicza, Koleżanek i Kolegów z Komitetu Organizacyjnego oraz wszystkich osób w różnym stopniu zaangażowanych w organizację obchodów 45-lecia Koła Zakładowego SIMP. Następnie kol. Jan Michalak wygłosił referat podsumo wu jący 45 lat działalności Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie IMPiB. Interesująca prelekcja wpro wadziła obecnych w stan zadumy i refleksji, a także obudziła wspom nienia. Prezes przypomniał historię Koła, jego założycieli oraz zasłużonych członków. Wrócił pamięcią do najważniejszych etapów roz wo ju Koła przy ogromnym udziale jego kolejnych przewodniczących, a następnie prezesów. Wreszcie przypomniał najbardziej znaczące dokonania. Na zakończenie Złotą Honorową Odznakę SIMP odbiera Dyrektor Instytutu kol. Stefan Kubica Strona 16

17 Nr Srebrną Honorową Odznakę SIMP odbiera kol. Janusz Dzwonkowski Srebrną Honorową Odznakę SIMP odbiera kol. Zbigniew Frąszczak swojego wystąpienia prezes Koła podziękował wszystkim Koleżankom i Kolegom za wkład pracy, życząc im powodzenia w życiu osobistym oraz dalszej efektywnej pracy dla zapewnienia rozwoju Koła Zakładowego SIMP i całego Stowarzyszenia. W dalszej części spotkania, jako pierwszy głos zabrał wiceprezes SIMP i prezes Oddziału SIMP w Toruniu kol. Ryszard Wycichowski, który w imieniu Zarządu Oddziału odczytał i przekazał na ręce prezesa Koła list gratulacyjny, a także dokonał podsumowania działalności Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie IMPiB na tle całego Oddziału. Podkreślił istotny wkład pracy członków Koła w sekcjach i we władzach Stowarzyszenia oraz wspomniał o wielokrotnie zajmowanym przez Koło Zakładowe SIMP przy Instytucie IMPiB I miejscu w konkursie o najlepsze Koło Oddziału SIMP w Toruniu. Do listu gratulacyjnego dołączył także upominek w postaci albumu Zamek w Rydzynie. Następnie gratulacje oraz grafikę przedstawiającą fragment toruńskiego Starego Rynku z widokiem Dworu Artusa, przekazał na ręce kol. Jana Micha laka przedstawiciel Koła Zakładowego SIMP przy Plasticon Poland S.A. kol. Zygmunt Kołek. Dalej nastąpił uroczysty moment wręczenia zasłu żonym działaczom Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie IMPiB Honorowych Odznak SIMP oraz NOT. W imieniu Zarządu Głównego SIMP, odznaczenia wręczyli wiceprezes SIMP i prezes Oddziału SIMP w Toruniu kol. Ryszard Wycichowski oraz prezes Koła Zakładowego kol. Jan Michalak. Odznaczenia otrzymali: Złotą Honorową Odznakę SIMP kol. Stefan Kubica, Srebrne Honorowe Odznaki SIMP w porządku alfabetycznym kol. kol.: Janusz Dzwonkowski, Zbigniew Frąszczak, Irena Ignaczak, Brązową Honorową Odznakę SIMP kol. Anna Rachwał, Srebrną Honorową Odznakę NOT kol. Dariusz Łubkowski. Srebrną Honorową Odznakę SIMP odbiera kol. Irena Ignaczak Brązową Honorową Odznakę SIMP odbiera kol. Anna Rachwał Strona 17

18 Wiadomości SIMP Srebrną Honorową Odznakę NOT odbiera kol. Dariusz Łubkowski Dyrektor Instytutu IMPiB w Toruniu dr inż. Stefan Kubica, przekazał na ręce prezesa Koła kol. Jana Michalaka gratulacje oraz serdeczne życzenia satysfakcji z dalszej pracy na rzecz Koła i Stowarzyszenia. Podczas uroczystości każdy z obecnych otrzymał od organizatorów prezent w postaci monografii autorstwa Dariusza Łubkowskiego i Jana Michalaka pt. 45 lat Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Zarys działalności w latach Książka ta stanowi podsumowanie minionego prawie półwiecza działalności Koła Zakładowego SIMP. Po części oficjalnej zaproszono uczestników do zwiedzania laboratorium badawczego, mieszczącego się na terenie Instytutu IMPiB w Toruniu. Gospodarzem tej części uroczystości i zarazem przewodnikiem po laboratorium był jego kierownik kol. Janusz Dzwonkowski. W tej części imprezy uczestniczyli głównie zaproszeni goście oraz członkowie Koła byli pracownicy Instytutu. Obchody związane z jubileuszem Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie IMPiB w Toruniu zakończyło spotkanie towarzyskokoleżeńskie. Opracowali: Dariusz Łubkowski Jan Michalak Fot. Kazimierz Jędrzejewski Jubileusz 80-lecia obecności wojsk lotniczych w Radomiu Przez 80 lat lotnisko i lotnicy dzielili z Radomiem i z Polską wszystkie koleje dziejów. Szkolili pilotów, bronili niepodległości, dawali lotnicze pokazy, a jed nostka dla miasta była i jest ważnym pracodawcą. Jakąś sumą tych wydarzeń był 4 czerwca 1991 r., kiedy to na radomskim lotnisku wojskowym wylądo wał Jan Paweł II i tutaj dla kilkusettysięcznej rzeszy wiernych odprawił mszę świętą. Początki Te były niełatwe, bo niełatwe było budowanie naszej państwowości i jej obronności po latach zabo rów, ale były to też początki chlubne. Po czterech latach przygotowań 19 kwietnia 1932 r. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Państwa przekazała lotnisko Sadków do dyspozycji Centrum Wyszko lenia Pilotów nr l w Dęblinie. Tak o tym w maju tamtego roku informował miesięcznik Lot Polski, organ ligi: W zrozumieniu konieczności przygotowania w czasach pokojowych dostatecznej ilości pilotów i stworzenia warunków umożliwiających wypuszcze nie jak największego ich kontyngentu w razie zbroj nego starcia z wrogiem LOPP podjęła się parę lat temu stworzenia jednej ze szkół, która zastąpiłaby częściowo istniejącą w tej dziedzinie lukę. Początkowo Strona 18

19 Nr istniał zamiar wybudowania jej w Łodzi, jednak trudności w uzyskaniu terenu na lotnisko spowodowały, że zamiaru tego zaniechano, a miejsce przyszłej szkoły wybrano w okolicach Radomia, które tym bardziej nadaje się na ten cel, jako znajdujące się w tak zwanym trójkącie bezpieczeństwa. Jako teren przyszłego lotniska uzyskano majątek państwowy Sadków w odległości kilku kilometrów od miasta. W 1928 r. LOPP przystąpiła do jednoczesnego stawiania hangaru i budynku szkolnego Budynek szkoły był już gotowy w końcu ubiegłego roku, a lotnisko ukończy się w roku bieżącym. Nowa szkoła należeć będzie do najlepiej urządzonych w Polsce. W 1935 r. na Sadkowie powstała Szkoła Pilotów Rezerwy, a dwa lata później Szkoła Pilotów Podchorążych Rezerwy Lotnictwa. Zbudowano nowoczesny hangar i budynek koszar. Szkolono pilotów na siedmiu różnych typach samolotów. W czerwcu 1939 r. zapadła decyzja o organizacji na bazie radoms kiej szkoły ośrodka szkolenia na nowoczesnych samolotach typu PZL 23 Karaś. Tu także pełnił swą służbę wojskową prof. Jan Kaczmarek, Honorowy Prezes SIMP (wówczas mło dy podchorąży pilot). Przeszedł on wraz ze swoimi kolegami szlak bojowy kampanii wrześniowej 1939 rok. Wybuch wojny przerwał ten dynamiczny rozwój, a dla pilotów przyszedł czas walki. Najpierw była to ewakuacja. Kadra i podchorążowie ruszyli w kie run ku granicy z Rumunią. W okolicach miejscowości Podhajce dostali się do sowieckiej niewoli. Oficerowie razem z komendantem ppłk. Alfonsem Beseliakiem zostali wywiezieni do Starobielska i Kozielska. Tam zostali zamordowani w 1940 roku. Więk szość kadry i podchorążych przez Rumunię i Liban zdołała przedrzeć się do Francji i Anglii. Tam walczyli w polskich dywizjonach. Powojenne przeobrażenia Lotnictwo wróciło do Radomia w marcu 1945 roku. Na Sadkowie został ulokowany 15. Zapasowy Pułk Lotniczy. Sześć lat później w Radomiu powstała Oficerska Szkoła Lotnicza nr 5, która miała szkolić przede wszystkim pilotów myśliwców, podczas gdy w Dęblinie szkolono personel latający na samolotach szturmowych, bombowych i transpor towych. Na lotnisku w Sadkowie pojawiły się nowoczesne odrzutowce: Jak 17 i 23 oraz Mig lutego 1958 r. przyszła kolejna zmiana. W Radomiu powstaje 60. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Piloci rozpoczęli występy z pokazami lotniczymi. W 1964 r. na wyposażeniu lotników znalazł się wówczas nowy polski samolot TS-11 Iskra; na tych maszynach latano do 1997 roku. Jednocześnie od 1994 r. pojawił się turbośmigłowy PZL-130 Orlik, który do dziś jest głównym samolotem szkoleniowym. Do 2000 r. wyszkolono w Radomiu niemal 1600 lotników, a tutaj 1552 pilotów myśliwców i 43 pilotów samolotów łącznikowych. Pod koniec 2000 r. na bazie 60. Lotniczego Pułku Szkolnego powstały 2. Ośrodek Szkolenia Lotniczego i 2. Komenda Lotniska przemianowana następnie na 1. Komendę Lotniska. Ostatnie przekształcenie przyszło wraz z decyzją z 14 maja 2010 r., a weszło w życie 1 stycznia 2011 roku. 2. Ośrodek Szkolenia Lotniczego i 1. Komenda Lotnictwa stały się 42. Bazą Lotnictwa Szkolnego. Baza wchodzi w skład 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Jej zasadnicze zadanie to szkolenie podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i zabezpieczenie logistyczne jednostek garnizonu Radom. Liczba wyszkolonych od początku pilotów zbliża się do Air Show, iskry i orliki Od początku radomskiego Air Show, który odwiedzają setki tysięcy widzów, lotnisko Sadków i jednostka wojskowa są nie tylko gospodarzem terenu, ale także współorganizatorem. Co więcej, radomscy piloci występują z pokazami akroba cyjnymi, a te to już tradycja licząca ponad pół wieku. W historii lotniczych pokazów piękną kartę zapisały zespoły latające na iskrach. Jeden z nich został dany w Warszawie w 1966 r. z okazji 1000-lecia państwa polskiego. Ten czas to też początek dzia łalności radomskiego zespołu Rombik. Nazwa wzięła się od kształtu figur w większości przez ugrupowanie wykonywanych. Początkowo latały w nim cztery maszyny, a potem siedem. Pierwszym jego dowódcą był mjr pilot Andrzej Sowa. W 1991 r. lotnicy wystąpili na pokazach lotniczych w Belgii. Był to pierwszy taki występ polskich pilotów na Zachodzie. Rombik pokazał się też na Węgrzech, w Anglii, Czechach, Francji i Holandii. Gdy w Radomiu pojawiły się orliki, szybko przystąpiono do tworzenia zespołu, który dawałby poka zy na tych samolotach. Zespół Akrobacyjny Orlik powstał w marcu 1998 roku. Początkowo two rzyło go czterech radomskich pilotów pod dowództwem mjr. pilota Janusza Borkowskiego. Pierw szy zagraniczny występ Orlika miał miejsce czte ry miesiące po powstaniu, na prestiżowych poka zach lotniczych Air Tattoo w Fairford w Anglii. Do tej pory, poza Polską i wszystkimi radomskimi edy cjami Air Show, piloci Orlika wystąpili w Czechach, na Słowacji, w Anglii, Francji, Belgii, Grecji, Włoszech, na Węgrzech i Litwie. Choć lotniczych zespołów akrobacyjnych mamy w Polsce sporo, to w istocie Orlik jest obecnie jedynym takim pilota żowym zespołem w Siłach Powietrznych RP. Uroczystość 80. rocznicy przybycia do Radomia wojsk lotniczych odbyła się w dniu 22 czerwca 2012 r. i rozpoczęła się mszą św., której w kościele św. Sta nisława (garnizonowym) przewodniczył bp Stefan Siczek. Po eucharystii obchody przeniosły się na Strona 19

20 Wiadomości SIMP plac Konstytucji. Tutaj, między innymi, 42. Baza Lotnictwa Szkolnego otrzymała od Adama Struzika, marszałka Sejmiku Mazowieckiego medal Pro Mazovia oraz pamiątkowy puchar od prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka. Witając uczestników naszej uroczystości, wymie niłem wiele instytucji i placówek, bo chciałem podkreślić, jak ważną rolę odgrywa lotnictwo w życiu społeczeństwa radomskiego. Przez te 80 lat tradycje lotnicze zostały podtrzymane pomimo zmagań wojennych, pomimo różnych niekorzystnych de cyzji. Nadal funkcjonuje i pełni zadania lotnictwo wojskowe na ziemi radomskiej. To dla nas zaszczytne działanie; my również czujemy się wizytówką społeczności radomskiej mówił do zgromadzonych płk pilot Adam Ziółkowski, dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego. A ten dowódca to jedna z wielu wizytówek chwalebnej historii radomskiego lot nictwa. Jeszcze jako major latał na iskrze w zespole akrobacyjnym. Opracował: Tadeusz Wojcieszek na podstawie informacji z prasy lokalnej oraz zbioru zapisów historycznych Oddziału Radomskiego SIMP Uroczystość 60-lecia Koła Zakładowego SIMP przy DOFAMA THIES w Kamiennej Górze 26 kwietnia 2012 r. w sali Witrażowej kamiennogórskiego Ratusza odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia Koła Zakładowego SIMP przy DOFAMA THIES Sp. z o.o. Swoją obecnością zaszczycili nas zacni goście: Aleksander Kopeć przewodniczący Rady SIMP, Henryk Mackiewicz prezes Oddziału SIMP w Jeleniej Górze, Zdzisław Przybylski wiceprezes Oddziału SIMP w Jeleniej Górze, Maciej Pawłowski dyrektor Filii Politechniki Wroc ławskiej w Jeleniej Górze, Eugeniusz Orzech dyrektor Biura Jelenio górskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Tech nicznych NOT, Ireneusz Kruczek prezes Zarządu Dofama Thies Sp. z o. o. w Kamiennej Górze, Krzysztof Świątek burmistrz Miasta Kamiennej Góry, Andrzej Mankiewicz przewodniczący Miasta Kamiennej Góry. Uroczystość otworzył Honorowy Prezes Koła Zakładowego SIMP kol. Karol Szymiczek, który przy witał wszystkich przybyłych na uroczystość z okazji 60-lecia Koła Zakładowego SIMP przy Dofama Thies. Referat okolicznościowy wygłosił prezes Koła Zakładowego SIMP kol. Stanisław Jabłoński, który przed s tawił w skrócie historię Koła, pod kreślając szczególną rolę osób działających w tym Kole oraz w Oddziałach SIMP w Wałb rzychu i Jeleniej Górze. Zrzeszona w Kole kadra inżynieryjno-techniczna była motorem i inicjatorem wielu kluczowych dla zakładu przedsięwzięć. Działania Koła Zakładowego SIMP przyczyniły się do rozwoju myśli technicznej oraz nowych technologii i produkcji, a także konstrukcji maszyn włókien niczych, co spowodowało unowocześnienie zakła du, czego następstwem była jego prywatyzacja, któ ra da ła nowe miejsca pracy dla osób z powiatu ka mienno górskiego. Od lewej: Kol. Karol Szymiczek - Honorowy Prezes Koła SIMP i kol. Stanisław Jabłoński prezes Koła SIMP Widok ogólny na salę obrad Strona 20

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG

Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG Na podstawie 8 pkt 3, 10 pkt 17, 13 pkt 4.2, 24 pkt 15 i 16 Statutu SITPNiG z 2005 roku ustala się regulamin odznak I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin dotyczy: a.

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy Jubileusz 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego Patronat Honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Radomia Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr wyrobu lub usługi wg katalogu wyrobów x x x x x x x x

Nr wyrobu lub usługi wg katalogu wyrobów x x x x x x x x Strona 1/6 Zarząd Główny SIMP 1. Warszawa 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 Oddziały SIMP 2. Bielsko-Biała 43-300 Bielsko-Biała, ul. 3-go Maja 10 Ciechanów 3. 06-400 Ciechanów, ul. 11-go Pułku Ułanów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu Oddziału w Gliwicach

Członek Zarządu Oddziału w Gliwicach SITPChem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Cieszyn Sekcja Wyrobów Lakierowych Przy Zarządzie Głównym SITPChem Członek Europejskiej Federacji FATIPEC Walny Zjazd Oddziału

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 1 2

Regulamin przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 1 2 Załącznik do uchwały nr 297/VI/2015 NRPiP z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 NRPiP z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH BIULETYN INFORMACYJNY Rok założenia 44-100 GLIWICE, ul. Górnych Wałów 25 1926 tel.: (32) 733 28 76, e-mail: gliwice@simp.pl, www.gliwice.simp.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ. /tekst jednolity/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ. /tekst jednolity/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ /tekst jednolity/ Naczelna Organizacja Techniczna przyznaje odznaki honorowe: a) Srebrną Odznakę Honorową NOT b) Złotą Odznakę

Bardziej szczegółowo

ZARYS HISTORII SITPMB

ZARYS HISTORII SITPMB Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych w skrócie SITPMB powstało 15.02.1968r. jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności, oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 15 czerwca 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Sesja Jubileuszowa z okazji 35-lecia działalności Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp.

Sesja Jubileuszowa z okazji 35-lecia działalności Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp. Sesja Jubileuszowa z okazji 35-lecia działalności Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp. Rok 2011 jest rokiem szczególnym w działalności SIMP. Mija, bowiem 85 lat od powstania Stowarzyszenia oraz 130-letnia rocznica

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

I tak, na Warmii i Mazurach awansowanych na wyższe stopnie służbowe w tym roku zostało ponad 1250 policjantów, w tym:

I tak, na Warmii i Mazurach awansowanych na wyższe stopnie służbowe w tym roku zostało ponad 1250 policjantów, w tym: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88889,uroczyste-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Sobota, 11 marca 2017, 12:52 Strona znajduje się w archiwum. UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów PREAMBUŁA Nagroda Siemensa już od 1995 roku jest przyznawana corocznie naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych osiągnięć w technice

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz działającego przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Fizyków Migacz,

Bardziej szczegółowo

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3.

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3. REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY MEDALU IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO I. WSTĘP 1. 1. Zgodnie z 24.11 Statutu SITPNiG

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

W imieniu absolwentów organizatorzy Zjazdu Promocji 1963 roku. Kpt pil. Michał Jasiński Mjr pil. inż. Jerzy Kaźmierczyk

W imieniu absolwentów organizatorzy Zjazdu Promocji 1963 roku. Kpt pil. Michał Jasiński Mjr pil. inż. Jerzy Kaźmierczyk W dniach 27 29 maja 2013 roku odbył się jubileuszowy zjazd promocyjny absolwentów Szkoły Orląt w Dęblinie oraz Radomiu promocji 1963 roku. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Majora Magistra Wiesława Świerkowskiego

Bardziej szczegółowo

2. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne dla uzasadnienia wniosku.

2. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne dla uzasadnienia wniosku. Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Wydziałów Elektrycznych, Wydziałów Energetycznych lub innych wydziałów uprawiających badania w obszarze określonym w preambule Regulaminu PREAMBUŁA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckiej Akademii Polowej

Regulamin Studenckiej Akademii Polowej Regulamin Studenckiej Akademii Polowej Działającej przy Akademii Obrony Narodowej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Koło studenckie działa pod nazwą Studencka Akademia Polowa. 2 1. Studencka Akademia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerzy Zjazdu załatwieni przez O/Cieszyn -Burmistrz Miasta Cieszyna -Starosta Cieszyński -Uniwersytet Śląski w Cieszynie -Wyższa Szkoła Biznesu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej Rozdział I. Zasady ogólne 1. Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki,

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym kadencję

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzenie Nr 15/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Zarządzenie Nr 15/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju Uczestnicy Sesji w czasie uroczystej inauguracji Gość specjalny Sesji poeta aptekarz Krzysztof Kokot wspomina zmarłego przyjaciela Krzysztofa Kmiecia,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r.

Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r. Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r. Warszawie Posiedzeniu przewodniczył kol. Bogdan Bresch przewodniczący

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO

TARNOWSKIE GÓRY. ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO 23.10.2015 TARNOWSKIE GÓRY ODSŁONIĘCIE POMNIKA inż. JÓZEFA NOWKUŃSKIEGO W pobliżu budynku dworca w Tarnowskich Górach odsłonięto pomnik upamiętniający postać inżyniera Józefa Nowkuńskiego - projektanta

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 12 grudnia 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK).

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK). Regulamin konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do uchwały ZG PTTK nr 402/XVII/2013 REGULAMIN WZORCOWY KOMISJI, RAD I ZESPOŁÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP

REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO PZHGP I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU 1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

XVI Gala Budownictwa

XVI Gala Budownictwa XVI Gala Budownictwa - 2013 III edycja Konkursu Śląskie Budowanie 2013 Leaderzy profesjonalizmu, kreatywności i przedsiębiorczości Wieczór, 16 listopada, zgromadził w sali Opery Śląskiej w Bytomiu nader

Bardziej szczegółowo

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Warszawa, 18-10-2012 1 Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, tkowale@ippt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Misją koła jest organizacja i czynny udział w propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Fot. Od lewej: Henryk Sobolewski i Stanisław Walczak

Fot. Od lewej: Henryk Sobolewski i Stanisław Walczak Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych kwiecień 2017 roku nr 4 / 2017 (35) Zakopane, 1 kwietnia W dniach 31.03-01.04.2017

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Sekcje branżowe SITK RP

Sekcje branżowe SITK RP Sekcje branżowe SITK RP Warszawa, 19 marca 2013 Plan prezentacji 1. Obowiązujące regulacje 2. Rola i zadania sekcji 3. Omówienie działalności sekcji w 2012 r. 4. Plany sekcji na 2013 r. 5. Problemy 2 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne 1 Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień.

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. UCHWAŁA Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. Działając na wniosek Komisji Odznaczeń ZZPN przyjmuje się

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/17699,obchody-25-lecia-powolania-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:49 Obchody 25-lecia

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

1999 roku, weryfikuje 20 odznak. W czasie pierwszej kadencji klub liczył 33 członków.

1999 roku, weryfikuje 20 odznak. W czasie pierwszej kadencji klub liczył 33 członków. Klub Turystyki Motorowej PTTK Mobil w Elblągu powstał w dniu 12.10.1993 r. z inicjatywy Kol. Andrzeja Piziaka jedynego działającego Przodownika Turystyki Motorowej, ówczesnego Wiceprezesa Zarządu Oddziału

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości:

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości: 110 lat w życiu człowieka to bardzo długo, ale wobec historii to zaledwie chwila. Z takich chwil składa się również nasza współczesna, szkolna codzienność. W szkole czas odmierzają kolejne dzwonki, dni,

Bardziej szczegółowo

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO Henryk Malara absolwent rocznika 1963/1964 wychowawcy: prof. Janusz Jarmundowicz, prof. Maciej Sibielak emerytowany zastępca naczelnika w Dyrekcji Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 171 Uchwała nr VI/171 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Członek Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Kierownikiem projektu jest Krzysztof Śliwa.

Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Kierownikiem projektu jest Krzysztof Śliwa. Uchwała Nr 3/4/2014 Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Wrocław z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową Na podstawie 53 ust. 2 pkt 1 Statutu Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ XV LECIA TOWARZYSTWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH SIMP

JUBILEUSZ XV LECIA TOWARZYSTWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH SIMP Kazimierz Stec Członek Honorowy SIMP Prezes Zarządu TRM SIMP JUBILEUSZ XV LECIA TOWARZYSTWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH SIMP Wstęp Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich obchodzące w bieżącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania HONOROWEJ SZPADY SITPNiG najlepszemu absolwentowi Wydziału...

Regulamin nadawania HONOROWEJ SZPADY SITPNiG najlepszemu absolwentowi Wydziału... Regulamin nadawania HONOROWEJ SZPADY SITPNiG najlepszemu absolwentowi Wydziału... I. Postanowienia ogólne 1. HONOROWA SZPADA SITPNiG jest wyróżnieniem Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN - zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Zarządu Głównego PTBNiDT SIMP nr 5/12.2014 z dn. 02.12.2014 r.

Protokół z Zebrania Zarządu Głównego PTBNiDT SIMP nr 5/12.2014 z dn. 02.12.2014 r. Protokół z Zebrania Zarządu Głównego PTBNiDT SIMP nr 5/12.2014 z dn. 02.12.2014 r. PORZĄDEK DZIENNY Termin: 02.12.2014 godzina 12:00 16:15 Miejsce spotkania : Dom Technika, ul. Świętokrzyska 14a, 00-050

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl Z A P R O S Z E N I E na

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Jelenia Góra, 18.01.2011r PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Miejsce zebrania: bursa POTOK ul. Sądowa 9, 58-570 Jelenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 SPRAWOZDANIE ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 1) Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie jest uzyskanie opinii potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Kolarskiej OM PTTK w roku 2011

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Kolarskiej OM PTTK w roku 2011 Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Kolarskiej OM PTTK w roku 2011 Autor: Andrzej Olejniczak Ryszard Wilk 17 marca 2012 r. 1. Dane Komisji 1.1. Skład

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 01/03/2017. Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Wrocław. z dnia 21 marca 2017 r.

Uchwała Nr 01/03/2017. Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Wrocław. z dnia 21 marca 2017 r. Uchwała Nr 01/03/2017 Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Wrocław z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową Na podstawie 53 ust. 2 pkt 1 Statutu Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów VII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych,

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, który szczycić się może znaczącymi, jak na warunki niewielkiego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Relacja z przebiegu Jubileuszowego (25-lecie) Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność

Relacja z przebiegu Jubileuszowego (25-lecie) Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność Relacja z przebiegu Jubileuszowego (25-lecie) Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność W dniach 24-26 października 2016 roku we Wrocławiu w Hotelu Novotel odbył się Jubileuszowy

Bardziej szczegółowo