ZagroŜenia dróg wodami powodziowymi w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZagroŜenia dróg wodami powodziowymi w Polsce"

Transkrypt

1 Polski Komitet Geotechniki ZagroŜenia dróg wodami powodziowymi w Polsce Dr hab. inŝ. Krzysztof Parylak prof. ndzw. Instytut InŜynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

2 Czy drogi są zagroŝone wodami powodziowymi? TAK ALE

3 Konstrukcja drogi a poziomy wód woda opadowa poziom wody powodziowej nawierzchnia przesiąkanie wody z rowu problem podciąganie kapilarne z poziomu w.gg

4

5 PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ KONSTRUKCJI DROGOWYCH W OKRESACH POWODZI I Osuwiska II Nierównomierne osiadania podłoŝa III Erozje i zamulenia Procesy te zasadniczo zaleŝą od: 1. rodzajów gruntów i ich podatność na zmiany wilgotności 2. stanu zagęszczenia 3. podatności na erozję zewnętrzną 4. podatności gruntów na erozje wewnętrzną 5. charakteru i wielkości obciąŝeń 6. stanu zabezpieczeń i umocnień

6 RODZAJE OSUWISK a ) PO LINII STYKU WARSTW b) W POPRZEK POWIERZCHNI STRUKTURALNYCH c) W GRUTACH JEDNORODNYCH d) SUFOZYJNE e) ZBOCZOWE erozja rzeczna

7 1. Erozja powodowana nurtem płynącej wody tzw. OSUWISKO ZBOCZOWE Mechanizm niszczenia polega na postępujący procesie rozmywania skarpy nasypu, lub naturalnego zbocza na krawędzi którego znajduje się droga.

8 EROZJA RZECZNA PRZYKŁADY

9 Mury oporowe W przypadku umocnień w postaci murów oporowych problem trwałości leŝy przede wszystkim w podatności na rozmywanie podłoŝa pod fundanentem

10 W przypadku konstrukcji z koszy siatkowo - kamiennych ich trwałość zaleŝy od moŝliwości rozmywania podłoŝa, od wewnętrznej stateczności takiej konstrukcji a takŝe od zabezpieczenia erozyjnego pomiędzy gabionami a gruntem

11 Utrata stateczności zboczy to problem właściwej oceny parametrów geotechnicznych

12 OBJAWY POSTĘPUJĄCEGO OSUWISKA Τ = σ n tg φ + c σ n

13 PRZYKŁADY OSUWISK.

14

15 Stateczność Φ kąt tarcia wewnętrznego gruntu C - spójność gruntu

16 Zmienność kąta tarcia wewnętrznego gruntów spoistych w zaleŝności od wilgotności Φ = 16 o Glina pylasta I L = 1,00 I L = 0,70

17 Błędy wynikające z korzystania z parametrów podawanych w normie PN-81/B w świetle badań laboratoryjnych C ( KPa) norma WIŁUN Φ 2b - iły mioceńskie c 1- iły mioceńskie

18 Przykład skutków błędnych nazw gruntów i braku badania wartości I D i I L do potrzeb posadowienia elektrowni wodnej Analizowana przykładowa warstwa 0,3 0,7 m => 40 cm 1. grunt : Pg/Pd zagl. Pd zagl / Pg - nie ma takiego rodzaju 2. prawdopodobne rodzaje to Pg, Pd, lub Pπ 3. stany pl/tpl podano bez badań (w, Lp, Ly) 4. moŝliwa zmienność Φ u wg PN: Φu 33 o 16 o 5. moŝliwa zmienność c u 0 10 kpa (róŝnica 105%) 6. moŝliwa zmienność ρ 17 KN/m 3 20 KN/m 3 7. moŝliwa zmienność q f = cn c +D N d ρ d +BN b ρ b q f = 132 kn/m kn/m 2 moŝliwy błąd 162%.

19 Skutki przebić hydraulicznych

20 Przykłady zniszczeń nasypów ziemnych poddanych naporowi wody

21 Zapadanie się konstrukcji drogi wywołane filtracyjnym wynoszeniem gruntu 0,6 m h/ l > (ρ s ρ w )(1 n) Brak filtra odwrotnego Pd gruz

22 UTRATA STATECZNOŚCI SKARPY WAŁU ROZDZIELCZEGO W GRUNTACH NIESPOISTYCH W WARUNKACH NIEROZPROSZONEGO CIŚNIENIA POROWEGO NAPORU WODY Dla zboczy w których stosunek ciśnienia wody w porach do cięŝaru gruntu zalegającego nad powierzchnią poślizgu jest stały, współczynnik stateczności F zmniejsza się prawie liniowo ze wskaźnikiem r u. Powszechnie przyjęto, Ŝe przeciętna wartość tego stosunku r u =ρ x g x H Jest on najwygodniejszym parametrem wyraŝającym wpływ ciśnienia porowego na stateczność. W nasyconych korpusach ziemnych, w których wartości u zaleŝą zarówno od ssania lub takŝe poziomu zwierciadła wody wielkość ciśnienia porowego wynosi (u 0 + u) gdzie PoniewaŜ napręŝenie σ 1 u = B[ σ 1 +A( σ 1 - σ 3 )] W przypadku sztucznie formowanych nasypów parametr A = 1,0, wówczas u = B σ1 u = u 0 + u +B σ 1 równe jest pionowemu naciskowi gruntu, stąd w warunkach bez odpływu, F = f (r U ) r u = u 0 : ρ x g x H Sklawiszowanie płyt Wnoszenie gruntu

23 Nagłe odwodnienie powoduje wzrost ciśnienia porowego co powoduje destrukcyjne zmiany podłoŝa i osiadania

24 Skutki przenoszenia drgań od pojazdów

25 NAPRĘśENIA I PRZEMIESZCZENIA WYWOŁYWANE DZIAŁANIEM SIŁ DYNAMICZNYCH OD POCIĄGU Oddziaływania parasejmiczne, powstające pod konstrukcjami dróg w postaci fal podłuŝnych i poprzecznych, które wygasają z głębokością Zasięg tych oddziaływań jest duŝy i w miejscach najwyŝszych kumulacji fal moŝe wynosić kilka metrów KN ZaleŜą one od: wielkości energii wzbudzanej w źródle sposobu wzbudzania ciągłości i przebiegu wzbudzania zmian połoŝenia źródła względem odbiornika drgań zmian połoŝenia źródła względem powierzchni gruntu mm m

26 PRZYKŁAD KATASTROFY NAWODNIONEJ SKARPY SPOWODOWNEJ UPŁYNNIENIEM DROBNOZIARNISTYCH PIASKÓW W REJONIE ELEKTROWNI DYCHÓW droga fragmenty osuniętej nawierzchni droga zbiornik strefa poślizgu powierzchnia skarpy przed katastrofą droga W przypadku pojawienia się w nawodnionych piaskach drobnych drgań, cząstki gruntu chwilowo oddalają się od siebie, co powoduje, Ŝe gdy w warunkach statycznych najmniejsze wartości kąta tarcia wewnętrznego Φ = 26 o w czasie wstrząsu spada do 2 o 3 o. Powoduje to utratę stateczności Takie warunki mogą pojawić się w podłoŝach nawodnionych dróg w czasie powodzi

27 Drgania i osiadania namokniętego podłoŝa początkują osuwisko

28 ZASADNICZE PRZYCZYNY DEFORMACJI. 2. Deformacje podłoŝa gruntowego Powodowane są zmiennością cech wytrzymałościowych wynikającą z właściwości gruntów podłoŝa przewaŝnie niedostatecznie i nieprofesjonalnie rozpoznawanego w procesie budowlanym

29 Błędy wynikające z korzystania z parametrów podawanych w normie PN-81/B w świetle badań laboratoryjnych C ( KPa) norma WIŁUN Φ 2b - iły mioceńskie c 1- iły mioceńskie

30 Długotrwale namoknięte podłoŝe powoduje uplastycznienie gruntów spoistych Mo = (σ d h) : h

31 STAN NAPRĘśEŃ W DOWOLNYM PUNKCIE PODŁOśA WYWOŁANYCH OBCIĄśENIEM POWIERZCHNIOWYM

32 Rozkład napręŝeń w gruncie pod konstrukcją drogi s = (q d h) : Mo napręŝenia pierwotne napręŝenia dodatkowe Z max ~ 5,0 m

33 Przykłady rozbieŝności modułów M 0 podawanych w normie PN-81/B z modułami uzyskanymi z badań Mo = (σ d h) : h M 0 z normy M 0 z badań

34 Lp. h m z m s = (q d h) : Mo Obliczenie spodziewanych osiadań obciąŝonego statycznie pyłu piaszczystego jako podłoŝa drogi przy zróŝnicowanych stopniach zagęszczenia z/b η σzd KN/m 2 M 0 I D =0,2 s I D =0,2 mm M 0 I D =0,3 s I D =0,3 mm M 0 I D =0,4 s I D =0,4 mm 1 1,0 0,5 0,08 0,99 12,64 2MPa 6,3 3MPa 4,2 18 0,58 MPa 2 1,0 1,5 0,25 0,90 11,50 5,7 3,8 0,75 3 1,0 2,5 0,42 0,82 10,47 5,2 3,5 0,46 4 1,0 3,5 0,58 0,75 9,58 4,8 3,2 0,43 5 1,0 4,5 0,75 0,68 8,68 4,3 2,8 0,39 6 1,0 5,5 0,92 0,58 7,41 3,7 2,5 0,33 7 1,0 6,5 1,08 0,50 6,38 3,2 2,1 0,30 8 1,0 7,5 1,25 0,45 5,75 2,9 1,9 0,29 9 1,0 8,5 1,21 0,44 5,62 2,8 1,8 0, ,0 9,5 1,35 0,43 5,49 2,7 1,8 0,29 Σ osiadań (mm) 41,6 24,1 3, 8

35 Polski problem profesjonalizmu badań geotechnicznych decydujących o ocenie przydatności podłoŝa do posadowienia

36 Dyscypliny wiedzy i inŝynierii powiązane z geotechniką Geotechnika - to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki dotycząca badań podłoŝa gruntowego do celów projektowania, wykonywania i kontroli budowli ziemnych i podziemnych, fundamentowania, konstrukcji budowlanych, dróg, linii kolejowych, lotnisk itp.

37 UWARUNKOWANIA PRAWNE

38 Problem kwalifikacji do prowadzenia badań geotechnicznych Niezbędne wykształcenie techniczne mechanika ogólna, mechanika gruntów, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, hydraulika, fundamentowanie, konstrukcje budowlane nowoczesnych technik i technologie geotechniczne związane z fundamentowaniem, budownictwem ziemnym i budownictwem podziemnym. Wykształcenie na wydziałach geologii gruntoznawstwo 60 godz geologia inŝ. 60 godz art. 12 p. 1 Prawa budowlanego, w którym określa się, Ŝe za samodzielna funkcję techniczną w budownictwie jest m. in. działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych 1.Prawa geologicznego z 2009 r. włączyło badania geotechniczne do zakresu robót geologicznych Z Rozporządzenie Ministra Środowiska w w sprawie kategorii prac geologicznych Dz. U. 124 poz. 865 z 2006 roku wynika, Ŝe geotechniczne warunki posadowienia mogą wykonywać osoby, które ukończyły studia na wydziałach geologii, lub geologii i górnictwa i zdały egzamin przed komisją geologiczną

39 SPECJALNOŚCI BUDOWLANE WG DZ.U NR 96 POZ. 817 Z 2005r. Lp. Specjalność Specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi 1 konstrukcyjnobudowlana - geotechnika - budowle podziemne - budynki wysokościowe - maszty i kominy przemysłowe - obiekty budowlane na terenach górniczych -śródlądowe budowle hydrotechniczne - morskie budowle hydrotechniczne - obiekty budowlane melioracji wodnych 2 3 mostowa instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i rządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - drogowe obiekty inŝynierskie sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne sieci, instalacje i urządzenia gazowe - sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

40 Rozporządzenia Ministra Środowiska 2005r. w stanowi, Ŝe mgr geologii ustala m. in. : właściwości mechaniczne gruntów, załoŝeń techniczne i konstrukcyjno budowlane obiektu, ocenę stanu istniejących obiektów budowlanych, wskazania dotyczące sposobu racjonalnego posadowienia wskazania posadowienia obiektów na terenach morskich, zalecenia w zakresie monitoringu obiektów budowlanych

41 ROZBIEśNOŚĆI PARAMETRÓW NORMY PN-81/B Z BADANIAMI

42 Powiązanie kosztów i dokładności badań Pomad 90% badań wykonywanych w dokumentacjach geologicznych

43 POWIĄZANIA I WSPÓŁZALEśNOŚCI W BADANIACH GEOTECHNICZNYCH DO POTRZEB FUNDOWANIA OBIEKTÓW WG MAYNE (2006)

44 PARAMETRY STOSOWANE WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH PODŁOśA E - efektywny moduł ściśliwości trójosiowej M - efektywny moduł ściśliwości edometrycznej G - moduł ścinania Go - moduł ścinania przy małych odkształceniach K, λ - wskaźniki ściśliwości G/Go - moduł redukcji krzywej ścinania D - wskaźnik drgań Φ - efektywny kat tarcia wewnętrznego c - efektywna spójność ψ - kąt dylatancji Cε - współczynnik ściśliwości wtórnej µ - współczynnik Pioissona γ - wskaźnik Poissona

45 KOŃCÓWKI SOND GEOTECHNICZNYCH STOSOWANYCH DO OKREŚLANIA PARAMETRÓW GRUNTÓW

46 Badania i projektowanie geotechniczne wg normy Eurocode 7 S T R A T E G I A P R O J E K T O W A N I A P r o p o n o w a n a b u d o w la G e o l o g ia Is t n ie ją c e d a n e i d oś w ia d c z e n i a S t r a t e g ia p r o j e k t o w a n ia g e o t e c h n i c z n e g o E C 7 C zęśc i 1-2 B A D A N I A G E O T E C H N I C Z N E g e o t e c h n ic z n e p o d ł oŝ a N 3 ) P l a n o w a n i e i w e r y f i k a c j a p r o g r a m u b a d ań E C 7 C zęści 1-2 P R O J E K T O W A N IE P r o p o n o w a n a b u d o w l a G e o l o g i a B a d a n i a p o l o w e P o b ie r a n ie p r ó b i n o r m y d o ty c zą c e b a d ań B a d a n i a l a b o r a t o r y j n e N o r m y la b o r a t o r y jn e D o k u m e n t o w a n i e M o d e l g e o lo g i c z n y W y n i k i b a d ań W y n ik i b a d ań D o k u m e n t a c j a b a d ań p o d łoŝ a O k r eśl e n i e p a r a m e t r ó w g e o t e c h n i c z n y c h i w s p ó ł c z y n n i k ó w E C 7, C zęści 1 i 2 P r o j e k t o w a n i e - g e o t e c h n i c z n e - k o n s t r u k c y j n e S p e c y f i k a c j e M o d e l g e o t e c h n i c z n y P r o j e k t g e o t e c h n i c z n y D o k u m e n t a c j a p r o j e k t o w a ( p r o j e k t k ońco w y ) E C 7 c zęść 1 P r o g r a m k o n t r o li, n a d z o r u i m o n i t o r o w a n i a S k ł a d a n i e o f e r t n a p o d s t a w i e p r o j e k t u W Y K O N A W S T W O R O B Ó T S t u d iu m w y k o n a l n ośc i K o n t r o la, n a d z ó r i m o n i t o r o w a n i e w c z a s i e b u d o w y P r o j e k t w y k o n a w c z y D o k u m e n t a c j a z k o n t r o l i, n a d z o r u i m o n i t o r o w a n i a O d b i ó r b u d o w l i E K S P L O A T A C J A B U D O W L I K o n t r o l a i m o n i t o r o w a n i e z w ią z a n e z u t r z y m a n i e m D o k u m e n t a c j a z k o n t r o li, n a d z o r u i m o n i t o r o w a n i a

47 WADY BADANIE WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY VSS stosunek modułów odkształcenia jest zmienny w zaleŝności o zmiany wilgotności gruntu, przez co badania są zupełnie nieprzydatne w gruntach spoistych (f i > 2%) Współpracujące z płytą podłoŝe jest stoŝkiem o tworzącej pod katem 45 o + Φ/2, co powoduje, Ŝe kształt stoŝka jest inny w gruntach luźnych i zagęszczonych, a przy średnicy płyty 16 cm w podłoŝe wciskany jest wytworzony w gruncie stoŝek o wysokości ok. 20 cm PRZYKŁAD 1. W czasie budowy dwupasmowej obwodnicy Wałbrzycha badaniami sondą VSS określono, Ŝe wskaźniki Is od 0,98 do 1,0. Powstało osuwisko, badania metodą pomiaru gęstości wykazały, Is = 0,90-092

48 GŁĘBOKOŚĆ ROZPOZNANIA GEOTECHNICZNEGO Norma Eurocode 7 określa, Ŝe: 1. w przypadku podłoŝa dróg i lotnisk głębokość rozpoznania podłoŝa (z a ) powinna być nie mniejsza od 2 m poniŝej poziomu warstw konstrukcyjnych drogi, 2. w przypadku wykonywania konstrukcji obciąŝających dna wykopów nie mniejsza niŝ 2 m, ale takŝe nie mniejsza 0,4 wysokości wyŝszej skarpy.

49 ZALEśNOŚĆ WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA PIASKÓW DROBNYCH OD DYNAMICZNEGO MODUŁU ODKSZTAŁCENIA E d

50 Czy drogi są zagroŝone wodami powodziowymi? TAK ALE

51 Czy są drogi odporne na powódź? TAK ALE Konstrukcji oporowych umocnień brzegów nie mogą stanowić nietrwałe gabiony, lecz odpowiednio posadowione mury oporowe W celu zabezpieczenia przed osuwiskami naleŝy stosować odpowiednie wzmocnienia geotechniczne i systemy odwadniające W celu zabezpieczenia przed erozja wewnętrzną w podłoŝach dróg naleŝy wykonywać odpowiednio dobrane filtry i systemy odwodnień. Grunty podłoŝe drogi powinno być profesjonalnie rozpoznane i doprowadzone do stanu przewidywalnej trwałości pod nadzorem inŝynierów geotechników bo są to badania geotechniczne, a nie geologiczne Zagęszczenie warstw nasypowych powinno być kontrolowane metodami pomiaru gęstości, a nie płytami uciskowymi

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI 00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20, tel. (0-22) 234-78-32, fax. (0-22) 625-4305, email: zbigniew.kledynski@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

e-mail : roman_k@prgw.com.pl ; d.slowikowski@prgw.com.pl

e-mail : roman_k@prgw.com.pl ; d.slowikowski@prgw.com.pl ZMIANY PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH POPRZEZ ZABUDOWĘ PRZESŁON HYDROIZOLACYJNYCH WYKONANYCH Z ZASTOSOWANIEM SPOIW IŁOWO-CEMENTOWYCH KUŚ R. 1, SŁOWIKOWSKI D. 1 1 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 ARTYKUŁ: DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka budowy nasypów z gruntu spoistego o zróŝnicowanej plastyczności

Teoria i praktyka budowy nasypów z gruntu spoistego o zróŝnicowanej plastyczności 7 Teoria i praktyka budowy nasypów z gruntu spoistego o zróŝnicowanej plastyczności Recenzent: Jerzy Przystański Politechnika Poznańska 1. Wstęp Janusz Hauryłkiewicz Politechnika Koszalińska Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM I ODDZIAŁYWANIA WIATRU WEDŁUG PN-EN 1991

OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM I ODDZIAŁYWANIA WIATRU WEDŁUG PN-EN 1991 WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA Ul. DWORKOWA 14, 60-602 POZNAŃ e-mail: wkp@piib.org.pl tel. 61 854 20 10, 61 854 20 12 OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM I ODDZIAŁYWANIA WIATRU WEDŁUG PN-EN 1991 ANTONI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Zwolski

dr inż. Jarosław Zwolski dr inż. Jarosław Zwolski Podtorze kolejowa budowla ziemna wraz z urządzeniami ją zabezpieczającymi, ochraniającymi i odwadniającymi, podlegająca oddziaływaniom eksploatacyjnym, wpływom klimatycznym oraz

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009 awarie budowlane Prof. dr hab. inŝ. JERZY HOŁA, jerzy.hola@pwr.wroc.pl Dr inŝ. ZYGMUNT MATKOWSKI, zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

VIII konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych 21 23 czerwca 2010 Szczyrk

VIII konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych 21 23 czerwca 2010 Szczyrk PRZEGLĄD Nr 10 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 10 (1055) październik 2010 Tom 66(CVI) Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

Bardziej szczegółowo