LOGIKA, KONSEKWENCJA, PEWNOÂå. Logika. Konsekwencja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOGIKA, KONSEKWENCJA, PEWNOÂå. Logika. Konsekwencja"

Transkrypt

1 23

2 Z dobyç zaufanie w dkarzy to wa ny i trudny krok w dzia alnoêci ka dej firmy. Nie najwa niejszy jednak i nie najtrudniejszy. Nie straciç raz uzyskanego zaufania to prawdziwe wyzwanie dla wszystkich. Logika Có nowego mo na powiedzieç o takim producencie sprz tu w dkarskiego jak OKUMA? e doskona y, wyêmienity, e oferuje Êwietne ko owrotki. W przypadku Okumy to ogólnie znane bana y, których nie warto nawet przytaczaç. OKUMA ma kilkadziesiàt milionów wiernych u ytkowników w USA, Anglii, Skandynawii, w Australii i to jest w aêciwa miara sukcesu firmy. O tym warto, a nawet trzeba mówiç. Niech ktoê spróbuje sprzedaç 5 milionów ko owrotków w USA. To prawdziwy wyznacznik klasy produktu i jego jakoêci. Pomyliç mo e si kilku lub kilkunastu klientów, 5 milionów nie myli si nigdy. OczywiÊcie mo na zaraz wyciàgnàç argument o taêmowej produkcji, o niskich cenach, o masowym odbiorcy, tyle e w tym przypadku to strza w dziesiàtk na korzyêç OKUMY. Firma oferuje po przyst pnych cenach sprz t wytwarzany na du à skal i sprzedawany masowo, jednak w odró nieniu od oferty innych producentów, jest to sprz t znakomitej jakoêci! Jedynie dzi ki wysokiej jakoêci, ko owrotki Okumy nabywane sà przez miliony wybrednych i wymagajàcych w dkarzy na ca ym Êwiecie. OKUMA to w dkarski ka dy ko owrotek musi byç prawid owo zaprojektowany, ka de ko o z bate i ka da podk adka bàdê Êrubka muszà byç starannie wykonane z klasowego materia u, a ca oêç musi byç dok adnie zmontowana. Takie ko owrotki OKUMA zamierza a tworzyç w roku 987 i dok adnie takie oferuje obecnie. Wieloletnie dzia anie z godnà podziwu konsekwencjà spowodowa o, e OKUMA sta a si prawdziwym gigantem w produkcji sprz tu w dkarskiego. Co ciekawe, firma nigdy nie unika a tzw. trudnych tematów. Ko owrotki spinningowe to wprawdzie nadal wiodàca grupa wytwarzanych produktów, ale w wizytówce firmy pojawi si tak e sprz t muchowy oraz sprz t do ci kich po owów morskich. Ma o kto wie, e od wielu lat OKUMA jest jednym z najwi kszych wytwórców klasowych, aluminiowych pude ek na sztuczne muchy. Zapewne jeszcze mniej wiadomo o tym, e pude ka te wytwarzane sà tak e na zamówienie kilku znamienitych firm oferujàcych sprz t muchowy i sprzedawane pod ich znakami handlowymi. Tak naprawd, OKUMA wytwarza ponad 80% aluminiowych pojemników na muchy, oferowanych na Êwiatowych rynkach, a ich odbiorcy nale à do grupy najbardziej wybrednych i wymagajàcych w dkarzy! Kilka lat temu OKUMA znokautowa a rynek amerykaƒski wprowadzajàc nowà generacj metalowych ko owrotków muchowych. Dokona a tego w samej jaskini lwa, gdzie ko owrotek muchowy jest wielkim symbolem rodzimej produkcj sprz tu w dkarskiego, a do zewn trznych producentów podchodzi si z wyraênà nieufnoêcià. LOGIKA, KONSEKWENCJA, PEWNOÂå 24 symbol sukcesu, znak rozpoznawczy nowego rozdania w Êwiatowym przemyêle w dkarskim, którego g ównym beneficjentem stajà si wspomniane miliony w dkarzy. To w aênie ludzie z OKUMY wyrazili kiedyê znamiennà opini, e nie sztukà jest wyprodukowaç superko owrotek sztukà jest go sprzedaç w dkarskim rzeszom. Tylko produkt u ywany na du à skal, sprawdzony przez wielu u ytkowników w ekstremalnie ró nych warunkach, mo e zas ugiwaç na miano klasowego. W takim w aênie podejêciu tkwi logika dzia ania nowoczesnej firmy w dkarskiej w XXI stuleciu. Konsekwencja OKUMA sprecyzowa a swoje zasady wyjàtkowo prosto i przejrzyêcie ju na samym poczàtku dzia alnoêci, kiedy w 987 roku wchodzi a na rynek, jako typowa firma spin-off. Zasada numer brzmia a: ka dy wyrób, w najmniejszym swoim detalu, musi byç produktem najwy szej jakoêci. Zasada numer 2 : wysoka jakoêç ko owrotka zaczyna si na etapie projektowania, wymaga koncentracji w ka dym stadium wytwarzania poszczególnych elementów, a koƒczy si w momencie monta u ca oêci. I nie ma to nic wspólnego z cenà! Identycznie nale y podchodziç do modelu najtaƒszego, jak i do zaliczanego do górnej pó ki cenowej. Cena jest tylko wyznacznikiem bezpoêrednich kosztów ponoszonych w trakcie produkcji i nie mo e zmieniaç przyj tego poziomu jakoêci. Przek adajàc to na j zyk Kolejnym strza em w dziesiàtk by o niezwykle dynamiczne wejêcie na amerykaƒski rynek sprz tu morskiego big game. Znakomita oferta kilkunastu nowych modeli multiplikatorów niemal znokautowa a konkurencj. Ten morski sukces szybko zaczà promieniowaç na kolejne rynki i obecnie, oprócz rynku amerykaƒskiego Okuma podbi a Australi, Japoni i oczywiêcie starà Europ. Co prawda, big game w europejskim wydaniu nie jest mo e takie big, ze wzgl du na mniejszà atrakcyjnoêç naszych morskich owisk, ale gdzie si nie rozejrzeç od Lofotów a po ciep e Morze Âródziemne OKUMA jest wszechobecna. Kolejne udane posuni cie, to prawdziwa rewolucja w podstawowej ofercie ko owrotków spinningowych. Wprowadzono na rynek nowe modele, o parametrach jakie dotychczas kojarzono jedynie z wytwórcami najdro szych, topowych ko owrotków. Wykonane z materia u o symbolu AlumaLite modele VS, Aveon, Astral, Alumina, czy inne jak Electra, Spectrum, Centurion, Secutor czy Zorax to nazwy, które jeszcze przez wiele sezonów b dà funkcjonowaç na w dkarskiej gie dzie. OKUMA kompleksowo wdro y a pakiet ca kowicie nowych rozwiàzaƒ techniczno technologicznych, które wprowadzajà do ko owrotków popularnych zupe nie nowà jakoêç. To, co dotychczas by o do kupienia jedynie za du e pieniàdze, u OKUMY sta o si ogólnodost pnym standardem.

3 PewnoÊç Polscy w dkarze doskonale przyj li najnowszà ofert Okumy. Jej ko owrotki w sezonie 2005 okaza y si najwi kszym hitem rynkowych. JesteÊmy pewni, e b dzie to sta a tendencja, gdy OKUMA realizuje niezwykle ambitny plan wprowadzania na rynek supernowoczesnego sprz tu po przyst pnych cenach, z godnà podziwu determinacjà i wielokrotnie wspominanà konsekwencjà. NowoczesnoÊç produktu, jego zaawansowanie technologiczne jest widoczne go ym okiem w ka dym oferowanym modelu, sprawia, e dystans pomi dzy Okumà a innymi producentami wcià roênie. Na sezon 2006 przygotowano dalsze nowoêci, do których, mi dzy innymi, zaliczyç nale y fantastyczne ko owrotki serii VS, ca kowicie wykonywane w technologii CNC, gwarantujàce perfekcj dzia ania oraz niespotykanà trwa oêç. Jeszcze raz okazuje si, e pi cioletnia gwarancja obejmujàca wszystkie ko owrotki, to nie ryzykowny chwyt marketingowy, ale pewnoêç firmy, poparta znakomità jakoêcià wytwarzanych produktów. PewnoÊç, która w pe ni przekona a polskich w dkarzy! WĘDKI 6-23 KOŁOWROTKI PRZYNĘTY MAGNESIUM LIGHT WEIGHT LAT GWARANCJI STAINLESS SPEED Okuma gwarantuje niezawodnoêç swoich ko owrotków. Wieloletnie doêwiadczenia LOC firmy na rynku Êwiatowym pozwalajà jej zaoferowaç PI CIOLETNIÑ GWARANCJ * SPEED LOC MAGNESIUM na wszystkie ko owrotki, od flagowego modelu VS a po najtaƒszy, jedno o yskowy LIGHT WEIGHT EXIDE. Wszystkie ko owrotki, na których znalaz si znak OKUMA sà jednakowo 5niezawodne. ELLIPTICAL One po prostu si nie psujà! OSCILLATION SYSTEM STAINLESS ELLIPTICAL STEEL GEAR OSCILLATION SYSTEM * Wydłużona gwarancja dotyczy wszystkich kołowrotków OKUMA zakupionych z kartą gwarancyjną wystawioną przez firmę Design Fishing MAGNESIUM i oznakowanych na pudełku specjalną naklejką. MAGNESIUM LIGHT WEIGHT HIGH PERFORMANCE SPEED BEARING LOC STAINLESS STEEL GEAR SLG (Speed Lock Pinion Gear System) nowe przek adnie z bate w multiplikatorach, które SPEED ELLIPTICAL OSCILLATION DFDumo liwiajà bardzo szybkie osiàgni cie du ych LOC SYSTEM DUAL FORCE DRAG pr dkoêci prowadzenia przyn ty. ELLIPTICAL OSCILLATION SYSTEM HIGH PERFORMANCE MAGNESIUM BEARING LIGHT WEIGHT HIGH PERFORMANCE BEARING STAINLESS STEEL GEAR EXTREME ELEMENTS DFD BEARING DUAL FORCE DRAG DFD DUAL FORCE DRAG SPEED LOC ELLIPTICAL OSCILLATION SYSTEM EXTREME EXTREME ELEMENTS ELEMENTS BEARING HIGH PERFORMANCE BEARING STAINLESS STEEL GEAR AlumaLite Construction AlumaLite Construction DFD DUAL FORCE DRAG MAGNESIUM LIGHT WEIGHT STEEL GEAR JESTEÂMY PEWNI JAKOÂCI NASZYCH PRODUKTÓW! E2BB (Extreme Elements Bearings) produkowane w Niemczech nierdzewne o yska kulkowe o ponad dziesi ciokrotnie zwi kszonej ywotnoêci (nawet w ekstremalnie niekorzystnych warunkach pracy, np. przy maksymalnym zasoleniu). JednoczeÊnie, wykorzystanie o ysk E2BB wyraênie zmniejsza opory ruchu poszczególnych mechanizmów, co w efekcie czyni prac ko owrotków bardzo p ynnà i bez drgaƒ. EOS (Elliptical Oscillation System) kolejny patent OKUMY; nowy nap d posuwu szpuli, który AlumaLite Construction gwarantuje równomiernoêç uk adania linki oraz zapewnia wyd u onà trwa oêç mechanizmu. ALC (AlumaLite Construction) konstrukcja obudowy i rotora z ultralekkiego stopu aluminium; stop AlumaLite jest sztywny, nie odkszta ca si pod obcià eniem, zapewnia idealnie równomiernà prac osadzonych w nim mechanizmów ko owrotka. LIGHT WEIGHT HIGH PERFORMANCE BEARING DFD DUAL FORCE DRAG MAGNESIUM LIGHT WEIGHT MAGNESIUM EXTREME ELEMENTS LIGHT WEIGHT BEARING ELLIPTICAL OSCILLATION SYSTEM STAINLESS STEEL GEAR SPEED LOC STAINLESS STEEL GEAR SPEED LOC STAINLESS STEEL GEAR AlumaLite Construction SPEED LOC DFD (Dual Force Drag System) nowatorskie rozwiàzanie sprz g a hamulcowego zapewnia olbrzymi zakres si y hamowania przy niezmiennej p ynnoêci dzia ania; oryginalny patent polega, mi dzy innymi, na wprowadzeniu specjalnie zaprojektowanych tarcz ciernych. ELLIPTICAL HPB (High Performance Bearings) specjalne, OSCILLATION SYSTEM EXTREME ELEMENTS BEARING nie korodujàce o yska kulkowe; przede wszystkim przeznaczone do ko owrotków morskich, poddanych dzia aniu soli. Patent OKUMY; tej klasy HIGH PERFORMANCE BEARING o yska dotychczas by y dost pne jedynie w kilku najdro szych modelach ko owrotków, ofero- AlumaLite Construction wanych przez Japoƒczyków, a obecnie sà standardem w ka dym, nawet najtaƒszym morskim DFD DUAL FORCE DRAG modelu OKUMY. MLW (Magnesium Light Weight) korpusy kołowrotków muchowych wykonane z supernowoczesnego kompozytu magnezowego, o wadze ni szej o 25% od aluminium. SSG (Stainless Steel Gear) przekładnie w kołowrotkach morskich wykonane ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie przed korozjà ŻYŁKI HAKI 90-0 ZANĘTY 04-3 UBRANIA 4-2 AKCESORIA

4 V S Najbardziej zaawansowany technicznie ko owrotek spinningowy OKUMY. Owoc doêwiadczeƒ zebranych przez firm na przestrzeni ostatnich 6 lat. Opracowany zarówno do owienia na klasyczne y ki nylonowe jak i na nierozciàgliwe plecionki. Ka dy pojedyƒczy element ko owrotka podlega procesowi pe nej optymalizacji od fazy projektowej a do koƒcowej fazy wykonawczej. Nowoczesna technologia oparta o wykorzystanie systemów CNC (Computer Numerical Control) sprz onych z zespo em specjalnie zaprojektowanych obrabiarek, t oczni oraz montowni. aluminiowa obudowa i rotor (stop AlumaLite); 6 o ysk tocznych (4 w przypadku najmniejszych modeli); ło yska kulkowe klasy HPB; szpula z lotniczego duralu; ca kowicie odporne na dzia anie soli o yska klasy E2BB; nowy system nap du posuwu szpuli EOS gwarancja idealnego nawijania linki; odkuwana, aluminiowa korbka; zapasowa szpula z aluminium; najnowoczeêniejszy uk ad sprz g a hamulcowego DFD; bezpoêlizgowa blokada obrotów wstecznych (jednokierunkowe o ysko rolkowe); dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprz g em hamulcowym VS 40 FD 5 : / V S VS 30 FD VS 20 FD 2 : / VS 30 FD 5 : / VSR 30 RD : / VSR 30 RD V S BAITCASTER V Multiplikator niskoprofilowy reprezentujàcy najwy szy S BAITCASTER obecnie poziom techniczny w tej grupie ko owrotków spinningowych. Nowoczesna konstrukcja, w której szeroko wykorzystano w asnoêci ultralekkiego stopu aluminium (Alumalite). Ko owrotek lekki, mocny i niesamowicie trwa y. Pe na optymalizacja wszystkich elementów sk adowych. Technologia oparta o wykorzystanie systemów CNC (Computer Numerical Control) sprz onych z zespo em specjalnie zaprojektowanych obrabiarek, t oczni oraz montowni. jednocz Êciowa aluminiowa obudowa typu Monoblock (stop AlumaLite), niska masa ca kowita; System szybkiej wymiany szpuli (Quick Release); 0 o ysk tocznych (9 kulkowych + rolkowe) nowej generacji HPB; szpula ze sta à osià, wykonana z lekkiego i sztywnego lotniczego duralu wytaczana, frezowana i nawiercana; przek adnia wykonana ze specjalnej, trudno Êcieralnej odmiany stopu Marine Brass, co sprawia, e jest praktycznie niezniszczalna; sprz g o ca kowicie odcinajàce oê obrotu szpuli podczas wyrzutu oprócz szpuli nie obraca si aden inny element; dwa rodzaje hamulców: mechaniczny (multitarczowy modu, którego podk adki sà dociskane mikrometrycznà nakr tkà o drobnozwojowym gwincie) oraz ultraprecyzyjny hamulec bezw adnoêciowy; wodzik wykonany ze stali, z tytanowym pierêcieniem prowadzàcym, dodatkowo napylonym azotkiem tytanu dla zwi kszenia g adkoêci powierzchni; uchwyt korbki wykonany z materia u antypoêlizgowego idealny chwyt nawet podczas w dkowania w deszczu. VS 200 IloÊç o ysk Prze o- Poj. szp. Orient. BB RB enie [mm/m] cena [zł] VS Baitcaster 9 : / LOGIKA I KONSEKWENCJA 26 F Najwy szej klasy niewielki multiplikator, wykonany przy zastosowaniu najnowszych technologii. Nowoczesna konstruk- INA cja, w której szeroko wykorzystano w asnoêci ultralekkiego stopu aluminium (Alumalite). Pe na optymalizacja wszystkich ele- mentów sk adowych oparta o wykorzystanie systemów CNC (Computer Numerical Control) sprz onych z zespo em specjalnie zaprojektowanych obrabiarek, t oczni oraz montowni. jednocz Êciowa, ultralekka rama noêna ze stopu AlumaLite; wytaczana z aluminium szpula; superp ynny hamulec tarczowy; stalowy wodzik pokryty pow okà z tytanu; 5 o ysk tocznych (4 kulkowe + rolkowe); stalowa korbka; stalowa stopka; wersja na lewà r k. IloÊç o ysk Prze o- Poj. szp. Orient. BB RB enie [mm/m] cena [zł] Fina 4 : / Fina Fl 250LX F INA

5 A VEON Nowoczesna konstrukcja, w której szeroko wykorzystano w asnoêci ultralekkiego stopu aluminium (Alumalite). Ko owrotek lekki, mocny i niesamowicie trwa y. Pe na optymalizacja wszystkich elementów sk adowych. Technologia oparta o wykorzystanie systemów CNC (Computer Numerical Control) sprz onych z zespo em specjalnie zaprojektowanych obrabiarek, t oczni oraz montowni. aluminiowa obudowa i rotor (stop AlumaLite), niska masa ca kowita; przek adnia o wysokiej sprawnoêci; o ysk tocznych (0 kulkowych + rolkowe) nowej generacji HPB; szpula g ówna i zapasowa wytaczana z lotniczego duralu; nowy system nap du posuwu szpuli EOS gwarancja idealnego nawijania linki; odkuwana, aluminiowa korbka; uchwyt korbki wykonany z materia u antypoêlizgowego idealny chwyt nawet podczas w dkowania w deszczu; najnowoczeêniejszy uk ad sprz g a hamulcowego DFD; bezpieczny (z mikroblokadà) system otwierania kab àka; bezpoêlizgowa blokada obrotów wstecznych (jednokierunkowe o ysko rolkowe); dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprz g em hamulcowym Aveon 20 FD 0 : / Aveon 30 FD 0 : / Aveon 40 FD 0 : / A VEON Aveon 20 RD 0 : / Aveon 30 RD 0 : / Aveon 20 FD Aveon 20 RD A STRAL A STRAL Hybrydowa konstrukcja àczàca zalety sztywnego aluminium i ultralekkiego grafitu. Ma a masa, du a moc, olbrzymia trwa oêç i rewelacyjna cena. Seria uniwersalnych ko owrotków majàcych zastosowanie przy ró nych metodach owienia (spinning, odleg oêciówka, bolonka, picker, feeder). Pe na optymalizacja wszystkich elementów sk adowych. Technologia oparta o wykorzystanie systemów CNC (Computer Numerical Control) sprz onych z zespo em specjalnie zaprojektowanych obrabiarek, t oczni oraz montowni. aluminiowa obudowa przek adni (stop Alumalite), rotor grafitowy; przek adnie o wysokiej sprawnoêci (brak wibracji, du a moc, niskie zu ycie zaz bieƒ, wysoki komfort owienia); 0 o ysk tocznych (9 kulkowych + rolkowe) nowej generacji HPB; multitarczowe sprz g o hamulcowe z tarczami ciernymi o du ej Êrednicy (szeroki zakres si y hamowania, brak zakleszczeƒ podczas startu); nowy (opatentowany) system nap du posuwu szpuli EOS; odkuwana, aluminiowa korbka; zapasowa szpula z duralu; dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprz g em hamulcowym. Astral 20 FD 5 LAT GWARANCJI A Konstrukcja hybrydowa zbli ona do serii Astral. Pe na optyma- LUMINA sprz onych z zespo em specjalnie zaprojektowanych obrabiarek, lizacja wszystkich elementów sk adowych. Technologia oparta o wykorzystanie systemów CNC (Computer Numerical Control) t oczni oraz montowni. Âwietne, nowoczesne ko owrotki w bardzo przyst pnych cenach. aluminiowa obudowa przek adni (stop Alumalite), rotor grafitowy; przek adnie o wysokiej sprawnoêci (brak wibracji, du a moc, niskie zu ycie zaz bieƒ, wysoki komfort owienia); 8 o ysk tocznych (7 kulkowych + rolkowe) nowej generacji HPB; multitarczowe sprz g o hamulcowe z tarczami ciernymi o du ej Êrednicy (szeroki zakres si y hamowania, brak zakleszczeƒ podczas startu); nowy (opatentowany) system nap du posuwu szpuli EOS; odkuwana, aluminiowa korbka; szpula z lotniczego duralu; grafitowa zapasowa szpula z metalowà kraw dzià sp ywu; dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprz g em hamulcowym Alumina 20 FD 7 : / Alumina 30 FD 7 : / Alumina 40 FD 7 : / Alumina 20 RD 7 : / Alumina 30 RD 7 : / Astral 20 FD 9 : / Astral 30 FD 9 : / Astral 40 FD 9 : / Astral 20 RD 9 : / Astral 30 RD 9 : / A LUMINA Alumina 20 RD Alumina 20 FD Astral 20 RD WĘDKI 6-23 KOŁOWROTKI PRZYNĘTY ŻYŁKI HAKI 90-0 ZANĘTY 04-3 UBRANIA 4-2 AKCESORIA

6 28 I NSPIRA Wielki przebój OKUMY z ostatnich lat, teraz w nowej, mocno zmienionej wersji. Rama noêna wzmocniona nieodkszta calnà obudowà z aluminium. Nowa przek adnia o wysokim wspó czynniku sprawnoêci. Technologia oparta o wykorzystanie systemów CNC (Computer Numerical Control) sprz onych z zespo em specjalnie zaprojektowanych obrabiarek, t oczni oraz montowni. aluminiowa obudowa i rotor; przek adnia o wysokiej sprawnoêci; w wersji z przednim hamulcem o ysk tocznych (0 kulkowych + rolkowe) ze stali nierdzewnej; w wersji z tylnym hamulcem 9 o ysk tocznych (8 kulkowych + rolkowe) ze stali nierdzewnej; opatentowany system wywa enia rotora RES; przek adnia g ówna wykonana z mosiàdzu; a urowana szpula, wytaczana z lotniczego duralu, skr cana z trzech oddzielnych elementów, o kszta cie optymalnym dla sp ywu y ki; aluminiowa szpula zapasowa; odkuwana, aluminiowa korbka; bezpieczny (z mikroblokadà) system otwierania kab àka; bezpoêlizgowa blokada obrotów wstecznych (jednokierunkowe o ysko rolkowe); kraw dê szpuli, kab àk oraz rolka prowadzàca pokryte azotkiem tytanu (TiN); pe ne zabezpieczenie antykorozyjne w przypadku stosowania w po owach morskich; dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprz g em hamulcowym Inspira 20 FD 0 : / Inspira 30 FD 0 : / I NSPIRA Inspira 20 RD 8 : / Inspira 30 RD 8 : / Inspira FD E LECTRA Inspira RD Epix Pro 30 FD 9 : / Epix Pro 40 FD 9 : / LOGIKA I KONSEKWENCJA Epix Pro 20 RD 7 : /90 75 Konstrukcja grafitowa. Pe na optymalizacja wszystkich elementów sk adowych. Eliminacja punktów, w których mog oby pojawiç si nadmierne zu ycie eksploatacyjne. Seria uniwersalnych ko owrotków w atrakcyjnym przedziale cenowym. obudowa i rotor z grafitu; 7 o ysk tocznych (6 kulkowych + rolkowe); system posuwu szpuli EOS; opatentowany system wywa enia rotora RES; aluminiowa korbka o tzw. podwójnym wywa eniu, wyposa ona w dwa uchwyty; a urowana szpula z duraluminium; zapasowa szpula grafitowa; kab àk pokrywany azotkiem tytanu; dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprz g em hamulcowym Electra 20 FD 6 : / Electra 30 FD 6 : / Electra 20 RD 6 : / Electra 30 RD 6 : /40 95 Electra ETF 30 Epix Pro FD Epix Pro RD EPIX PRO E Doskonale znany i ceniony model OKU- MY zosta znaczàco zmieniony. Podniesiony zosta standard wyposa enia, do PIX PRO poziomu nieoferowanego przez aden wyrób konkurencji: Epix Pro 2005 to ko owrotek wyposa ony w a dwie grafitowe szpule zapasowe o ró nej pojemnoêci y ki oraz w dwie korbki! Trwa oêç jest obecnie jeszcze wi ksza przy jednoczesnym podniesieniu komfortu owienia. Seria doskona ych ko owrotków ogólnego przeznaczenia. grafitowy korpus i rotor; w wersji z przednim hamulcem 0 o ysk tocznych (9 kulkowych + rolkowe) ze stali nierdzewnej; w wersji z tylnym hamulcem 8 o ysk tocznych (7 kulkowych + rolkowe) ze stali nierdzewnej; aluminiowa, a urowana szpula g ówna; dwie szpule zapasowe wykonane z grafitu, wyposa one w metalowà kraw dê sp ywu y ki, pokrywanà dodatkowo azotkiem tytanu (TiN); dwie korbki: standardowo montowana jest korbka odkuwana z aluminium, jako alternatyw Okuma proponuje korbk o tzw. podwójnym wywa eniu, wyposa onà w dwa uchwyty; przek adnia o wysokiej sprawnoêci; bezpoêlizgowa blokada obrotów wstecznych; dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprz g em hamulcowym Epix Pro 20 FD 9 : / Epix Pro 30 RD 7 : / Epix Pro 40 RD 7 : / E LECTRA Electra ETR 30

7 M ISTIQUE Konstrukcja grafitowa. Pe na optymalizacja wszystkich elementów sk adowych. Eliminacja punktów, w których mog oby pojawiç si nadmierne zu ycie eksploatacyjne. Seria uniwersalnych ko owrotków w atrakcyjnym przedziale cenowym. obudowa i rotor z grafitu; 0 o ysk tocznych (9 kulkowych + rolkowe); system posuwu szpuli EOS; odkuwana, aluminiowa korbka; a urowana szpula z duraluminium; 2 zapasowe szpule grafitowe; dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprz g em hamulcowym Mistique 20 FD 6 : / Mistique 30 FD 6 : / Mistique 20 RD 6 : / Mistique 30 RD 6 : /40 20 M ISTIQUE C ENTURION Mistique FD Mistique RD S PECTRUM Spectrum SPR S PECTRUM Bardzo polecane, tanie ko owrotki uniwersalne, które pozwolà na spokojne owienie przez wiele sezonów. Wykorzystanie pe nej optymalizacji procesu projektowego i produkcyjnego przy jednoczesnym zastosowaniu niezawodnej technologii CNC. Ka dy, najmniejszy detal zosta dok adnie sprawdzony. grafitowy korpus i rotor; 5 o ysk tocznych (4 kulkowe + rolkowe); system posuwu szpuli EOS; opatentowany system wywa enia rotora RES; aluminiowa szpula g ówna; zapasowa szpula z grafitu; przek adnia o wysokiej sprawnoêci; bezpoêlizgowa blokada obrotów wstecznych; kab àk pokrywany azotkiem tytanu; dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprz g em hamulcowym. 5 LAT GWARANCJI Seria nowych ko owrotków o mocnej budowie. Bardzo wytrzyma e, niezawodne w ka dych warunkach owienia dzi ki zwi kszonej odpornoêci przek adni. Spectrum SPF Spectrum 20 FD 4 : / Spectrum 30 FD 4 : / Spectrum 40 FD 4 : / Spectrum 20 RD 4 : / Spectrum 30 RD 4 : / Spectrum 40 RD 4 : / Spectrum 50 RD 4 : /00 9 WĘDKI 6-23 KOŁOWROTKI PRZYNĘTY ŻYŁKI HAKI 90-0 ZANĘTY 04-3 grafitowy korpus i rotor; 5 o ysk tocznych (4 kulkowe + rolkowe); system posuwu szpuli EOS; opatentowany system wywa enia rotora RES; aluminiowa szpula z kraw dzià pokrywanà azotkiem tytanu; zapasowa szpula z grafitu; przek adnia o wysokiej sprawnoêci; bezpoêlizgowa blokada obrotów wstecznych; kab àk pokrywany azotkiem tytanu; korbka o tzw. podwójnym wywa eniu, wyposa ona w dwa uchwyty; sprz g o hamulcowe umieszczone z ty u Centurion 20 RD 4 : / Centurion 30 RD 4 : /50 0 Centurion CE 530 C ENTURION UBRANIA 4-2 AKCESORIA

8 S ECUTOR Seria nowoczesnych ko owrotków grafitowych opracowanych i wykonanych w technologii CNC. Atrakcyjna stylistyka i niezawodnoêç dzia ania w ka dych warunkach. grafitowy korpus i rotor; 3 o yska toczne (2 kulkowe + rolkowe); nowy system nap du posuwu szpuli EOS; opatentowany system wywa enia rotora RES; grafitowa szpula z metalowà kraw dzià sp ywu; grafitowa szpula zapasowa; przek adnia o wysokiej sprawnoêci; bezpoêlizgowa blokada obrotów wstecznych; dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprz g em hamulcowym Secutor 20 FD 2 : / Secutor 30 FD 2 : / Secutor 20 RD 2 : /30 88 S ECUTOR Secutor 30 RD 2 : /40 92 Secutor STR 30 Secutor STF 30 M OTION Motion RD Motion FD Seria nowoczesnych ko owrotków M grafitowych opracowanych i wykonanych w technologii CNC. Olbrzymia OTION niezawodnoêç dzia ania w ka dych warunkach owiska i przy ró nych metodach po owu. grafitowy korpus i rotor; 3 o yska toczne (2 kulkowe + rolkowe); nowy system nap du posuwu szpuli EOS; grafitowa szpula z metalowà kraw dzià sp ywu; 2 grafitowe szpule zapasowe; bezpoêlizgowa blokada obrotów wstecznych; dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprz g em hamulcowym Motion 20 FD 2 : / Motion 30 FD 2 : / Motion 20 RD 2 : / Motion 30 RD 2 : /40 8 LOGIKA I KONSEKWENCJA 30 Z EON Seria zaawansowanych technicznie ko owrotków grafitowych. Pe na optymalizacja wszystkich elementów sk adowych. Dzi ki skutecznej eliminacji punktów przyêpieszonego zu ycia eksploatacyjnego zosta a znacznie wyd u ona trwa oêç. Zastosowanie do wielu metod po owu spinning, sp awik, lekki i Êrednio ci ki grunt z dna (np. picker), drgajàca szczytówka, bolonka. obudowa i rotor z grafitu; 5 o ysk tocznych (4 kulkowe + rolkowe); system posuwu szpuli EOS; a urowana szpula z duraluminium; 2 zapasowe szpule grafitowe z metalowà kraw dzià sp ywu; bezpoêlizgowa blokada obrotów wstecznych; dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprz g em hamulcowym Zeon 20 FD 4 : / Zeon 30 FD 4 : / Zeon 40 FD 4 : / Zeon 20 RD 4 : / Zeon 30 RD 4 : / Zeon 40 RD 4 : / Zeon ZR 40 Zeon ZN 40 Z EON

9 I Sprawdzona i bardzo popularna seria zosta a znaczàco NTERCEPTOR PRO unowoczeêniona. Bardzo polecane, tanie ko owrotki uniwersalne, które pozwolà na spokojne owienie przez wiele sezonów. UnowoczeÊnienie polega na wykorzystaniu pe nej optymalizacji przy jednoczesnym zastosowaniu niezawodnej technologii CNC. Ka dy, najmniejszy detal zosta dok adnie sprawdzony. korbka o tzw. podwójnym wywa eniu, wyposa ona w dwa uchwyty; grafitowy korpus i rotor; 5 o ysk tocznych (4 kulkowe + rolkowe); opatentowany system wywa enia rotora RES; aluminiowa szpula g ówna, szpula zapasowa z grafitu; bezpoêlizgowa blokada obrotów wstecznych; sprz g o hamulcowe umieszczone z ty u. Hamu- Liczba o ysk Prze o- PojemnoÊç Orient. cena lec BB RB enie szpuli [mm/m] detal. [zł] Interceptor RD 4 : /0 5 Pro Interceptor RD 4 : /00 20 Pro 530 I NTERCEPTOR PRO Interceptor RD 4 : /00 30 Pro 540 E XIDE Interceptor Pro RD Ekonomiczne, tanie ko owrotki o dobrych parametrach technicznych i u ytkowych. solidna grafitowa konstrukcja; o ysko kulkowe ze stali nierdzewnej; mocna przek adnia; grafitowa szpula z metalowà kraw dzià sp ywu; Exide 20 FD : / Exide 30 FD : / Exide 20 RD : / Exide 30 RD : / Exide 40 RD : / Z ORAX Z ORAX Seria bardzo mocnych, praktycznie niezniszczalnych, ko owrotków ogólnego przeznaczenia (spinning, grunt), bardzo chwalona przez w dkarzy owiàcych metodà gruntowà z koszyczkiem zan towym (picker i feeder). Bardzo nowoczesna stylistyka ko owrotka. grafitowy korpus i rotor; o ysko kulkowe; nowy system nap du posuwu szpuli EOS; opatentowany system wywa enia rotora RES; grafitowa szpula z metalowà kraw dzià sp ywu, pokrywanà azotkiem tytanu; przek adnia o wysokiej sprawnoêci; dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprz g em hamulcowym. Zorax ZXR 30 Zorax ZX Zorax 20 FD : / Zorax 30 FD : / Zorax 40 FD : / Zorax 20 RD : / Zorax 30 RD : / Zorax 40 RD : / Zorax 50 RD : / STING RAY Sting Ray RD WĘDKI 6-23 KOŁOWROTKI PRZYNĘTY ŻYŁKI HAKI 90-0 ZANĘTY 04-3 Exide RD Exide FD E XIDE STING RAY Ekonomiczne, tanie ko owrotki o dobrych parametrach technicznych i u ytkowych. solidna grafitowa konstrukcja; 3 o yska kulkowe ze stali nierdzewnej; mocna przek adnia; grafitowa szpula g ówna i zapasowa Sting Ray 20 RD 3 : / Sting Ray 30 RD 3 : / Sting Ray 40 RD 3 : /00 46 UBRANIA 4-2 AKCESORIA

10 EPIX PRO BAITFEEDER Specjalistyczny ko owrotek z wolnym biegiem szpuli. Najpopularniejszy model do po owu karpi oraz du ych drapie ników na ywca i martwà rybk. aluminiowa, a urowana szpula g ówna z kraw dzià sp ywu y ki pokrywanà azotkiem tytanu (TiN); dwie szpule zapasowe wykonane z grafitu z metalowà kraw dzià sp ywu y ki, pokrywanà dodatkowo azotkiem tytanu (TiN); dwie korbki: standardowo montowana jest korbka odkuwana z aluminium, jako alternatyw Okuma proponuje korbk o tzw. podwójnym wywa eniu, wyposa onà w dwa uchwyty; opatentowany system wywa enia rotora RES; kab àk i rolka prowadzàca pokryte azotkiem tytanu (TiN); 0 o ysk tocznych (9 kulkowych + rolkowe); sprz g o wolnego biegu szpuli z regulowanym mikrohamulcem; bezpoêlizgowa blokada obrotów wstecznych. EPIX PRO BAITFEEDER Epix Pro EPB Epix Pro 30 FD 9 : / Epix Pro 40 FD 9 : / Epix Pro 50 FD 9 : / Epix Pro 60 FD 9 : / C ENTURION BAITFEEDER C ENTURION BAITFEEDER Centurion CBF 40 Specjalistyczny ko owrotek z wolnym biegiem szpuli. Najpopularniejszy model do po owu karpi oraz du ych drapie ników na ywca i martwà rybk. grafitowa obudowa i rotor; aluminiowa szpula g ówna; zapasowa szpula z grafitu; 5 o ysk tocznych (4 kulkowe + rolkowe); nowy system nap du posuwu szpuli EOS; opatentowany system wywa enia rotora RES; korbka o tzw. podwójnym wywa eniu, wyposa ona w dwa uchwyty; sprz g o wolnego biegu szpuli z regulowanym mikrohamulcem; bezpoêlizgowa blokada obrotów wstecznych Centurion Baitfeeder FD 2 : / Centurion Baitfeeder FD 2 : / Centurion Baitfeeder FD 2 : / Centurion Baitfeeder FD 2 : /30 85 INTERCEPTOR BAITFEEDER Specjalistyczny ko owrotek z wolnym biegiem szpuli. Najpopularniejszy model do po owu karpi oraz du ych drapie ników na ywca i martwà rybk. grafitowa obudowa i rotor; aluminiowa szpula g ówna; zapasowa szpula z grafitu; 3 o yska tocznych (2 kulkowe + rolkowe); korbka o tzw. podwójnym wywa eniu, wyposa ona w dwa uchwyty; sprz g o wolnego biegu szpuli z regulowanym mikrohamulcem; bezpoêlizgowa blokada obrotów wstecznych. I NTERCEPTOR BAITFEEDER Interceptor IBF Interceptor 30 FD 2 : / Interceptor 40 FD 2 : / Interceptor 50 FD 2 : / Interceptor 60 FD 2 : / S PECTRUM BAITFEEDER Spectrum S PECTRUM BAITFEEDER Specjalistyczny ko owrotek z wolnym biegiem szpuli. Najpopularniejszy model do po owu karpi oraz du ych drapie ników na ywca i martwà rybk. grafitowa obudowa i rotor; aluminiowa szpula g ówna; zapasowa szpula z grafitu; 3 o yska kulkowe; nowy system nap du posuwu szpuli EOS opatentowany system wywa enia rotora RES; sprz g o wolnego biegu szpuli z regulowanym mikrohamulcem Spectrum Baitfeeder FD Spectrum Baitfeeder FD Spectrum Baitfeeder FD Spectrum Baitfeeder FD

11 D YNADRAG PRO BAITFEEDER Specjalistyczny ko owrotek z wolnym biegiem szpuli. Najpopularniejszy model do po owu karpi oraz du ych drapie ników na ywca i martwà rybk. grafitowa obudowa i rotor; grafitowa szpula z metalowà kraw dzià sp ywu; grafitowa szpula zapasowa; o ysko kulkowe; korbka z dynamicznym wywa eniem obrotowym; sprz g o wolnego biegu szpuli z regulowanym mikrohamulcem Dynagdrag Pro 30 FD : / Dynagdrag Pro 40 FD : /20 88 DYNADRAG PRO BAITFEEDER Dynagdrag Pro 50 FD : / Dynagdrag Pro 60 FD : / Dynadrag Pro DAP 50 E E CLIPZ CLIPZ rynku, specjalnie do mor- Ko owrotki opracowane na potrzeby amerykaƒskiego skich po owów spinningowych. W ka dym calu bardzo mocne, trwa e i niezawodne, co udowodni y d ugie testy, podczas których Eclipz owiono tarpony, snappery, barrakudy i rekiny. Za o eniem przy tworzeniu tego ko owrotka by o zbudowanie sprz tu wr cz niezniszczalnego. Cel zrealizowano w 00%. G ówna przek adnia wycinana z nierdzewnej stali i wszystkie pozosta e elementy metalowe zabezpieczone przed korozjà. Sukces modelu ECLIPZ wêród morskich spinningistów zaowocowa powstaniem mniejszych modeli 30 i 40. supermocna przek adnia ze stali nierdzewnej; profilowana, duralowa szpula o du ej pojemnoêci; 5 o ysk tocznych nowej generacji (pe ne zabezpieczenie przed morskà solà); stalowa, odkuwana korbka o wielkiej mocy; komfortowy uchwyt korbki; bezpoêlizgowa blokada obrotów wstecznych (du e, rolkowe o ysko oporowe) Eclipz 30 FD 4 : / Eclipz 40 FD 4 : / Eclipz 50 FD 4 : / Eclipz 65 FD 4 : / WĘDKI 6-23 KOŁOWROTKI PRZYNĘTY ŻYŁKI O RYX Sprawdzony model ko owrotka do surfcastingu, który jest tak e szeroko stosowany przez karpiarzy. Klasowy wyglàd, komfort w u yciu, trwa oêç, niezawodnoêç w ka dej sytuacji, bardzo atrakcyjna cena. obudowa i rotor z grafitu; 6 o ysk tocznych (5 kulkowych + rolkowe); aluminiowa szpula klasy Super Long Cast odporna na korozj morskà; bardzo mocna, stalowa przek adnia o wysokim wspó czynniku sprawnoêci; wysokie prze o enie g ównej przek adni :5.; d uga korbka typu High Power (sk adana); gafitowa szpula zapasowa Oryx 60 FD 5 : / O RYX Oryx 65 FD 5 : / Oryx Axeon A XEON A XEON Supernowoczesny ko owrotek do surfcastingu i na karpie. D uga szpula klasy Super Long Cast, pot ny, nieodkszta calny korpus, komfortowa (odkuwana ze stali nierdzewnej) korbka z du ym i dopasowanym uchwytem. o yska kulkowe nowej generacji zapewniajà p ynnoêç dzia ania pod najwi kszym obcià eniem. Tarcze hamulcowe o du ej Êrednicy umo liwiajà uzyskanie wielkiej si y hamowania bez niebezpieczeƒstwa zakleszczenia si. Bardzo elegancka stylistyka. obudowa i rotor z grafitu; 2 o ysk tocznych ( kulkowych + rolkowe); aluminiowa szpula klasy Super Long Cast odporna na korozj morskà, z kraw dzià sp ywu y ki pokrytà azotkiem tytanu (TiN); bardzo mocna, stalowa przek adnia o wysokim wspó czynniku sprawnoêci, wykonana z mosiàdzu Marine grade; wysokie prze o enie g ównej przek adni :5.; d uga korbka typu High Power (sk adana); aluminiowa szpula zapasowa Axeon 60 FD : / Axeon 65 FD : / HAKI 90-0 ZANĘTY 04-3 UBRANIA 4-2 AKCESORIA

12 MAGDA PRO u atwia owienie na morzu, szczególnie w przypadku jigowania na du ej g bokoêci. Mocna, pewna, niezawodna konstrukcja. Magda Pro Wygodny multiplikator do morskich po owów (dorsze) oraz do trollingu. Wyposa ony w licznik g bokoêci, co znakomicie konstrukcja grafitowa z ramà noênà wzmocnionà tytanem; 2 o yska kulkowe nowej generacji (tzw. samosmarujàce si ;) licznik g bokoêci (podaje d ugoêç wysuni tej linki); wygodna korbka i pokr t o; du a pojemnoêç szpuli; pe na odpornoêç na sóli korozj ; wersja na lewà r k. IloÊç o ysk Prze o- Poj. szp. Orient. BB RB enie [mm/m] cena [zł] Magda Pro 20DLX 2 : / Magda Pro 30DLX 2 : / Convector CONVECTOR C ONVECTOR Multiplikator morski opracowany i wykonany w najnowszym standardzie OKUMY. Znakomite maszyny przystosowane do ci kiej pracy. Ca kowicie odporne na dzia anie soli zawartej w wodzie morskiej. Wyposa one w licznik g bokoêci. MAGDA PRO S EA Seria nowych multiplikatorów morskich o bardzo przyst pnej cenie. Uniwersalne RAY ko owrotki do ci kiego owienia na sztuczne i ywe przyn ty oraz do trollingu. hybrydowa rama noêna: stal + grafit; wytaczana z aluminium, lekka szpula, w 00% zabezpieczona przed korozjà; superp ynny hamulec tarczowy, w którym wykorzystano powierzchnie cierne wykonane z materia u Rulidium ; stalowy wodzik pokryty pow okà z tytanu; 3 o yska toczne (2 kulkowe + rolkowe); stalowa korbka; stalowa stopka; wersja na lewà r k. IloÊç o ysk Prze o- Poj. szp. Orient. BB RB enie [mm/m] cena [zł] Convector 30DLX 2 : / LOGIKA I KONSEKWENCJA 34 mocna rama noêna, z elementami za stali nierdzewnej; d uga korbka wykonana ze stali nierdzewnej, z wygodnym, du ym uchwytem; hamulec odêrodkowy; wy àczana terkotka; wersja na lewà r ke. Prze o- Poj. szp. Orient. enie [mm/m] cena [zł] Sea Ray 30LX : /30 30 Sea Ray SEA RAY

13 M AGNITUDE AFTMA Rewolucyjny ko owrotek muchowy wykonany z surowca o nazwie lightweight magnesium (MLW), l ejszego a o 25% od aluminium. konstrukcja typu Large Arbour (wysoka pr dkoêç nawijania linki); jednokierunkowe o ysko rolkowe (prosta zamiana kierunku pracy); p ynnie dzia ajàcy hamulec tarczowy zbudowany na bazie elementów stalowych oraz podk adek teflonowych; oê g ówna ze stali nierdzewnej. Orient. cena [zł] Magnitude szpula zapasowa 50 I NTEGRITY WĘDKI 6-23 KOŁOWROTKI M AGNITUDE Magnitude A Bardzo atrakcyjne ko owrotki muchowe nowej generacji. Znakomi- IRFRAME ty stosunek jakoêci do ceny. konstrukcja typu Large Arbour ; wykonane ze sztywnego grafitu wzmacnianego tytanem; jednokierunkowe o ysko rolkowe; hamulec tarczowy o du ej Êrednicy: stalowe tarcze dociskajàce podk adki teflonowe; oê g ówna ze stali nierdzewnej; bardzo ma a masa, 00% odpornoêç na korozj. Integrity ko owrotków muchowych, które znokautowa y konkurencj na ryn- I Seria sprawdzonych, znakomitych NTEGRITY ku amerykaƒskim. konstrukcja typu Large Arbour (wysoka pr dkoêç nawijania linki); wytaczane z lotniczego duralu, w systemie zintegrowanego wspomagania komputerowego (CNC); jednokierunkowe o ysko rolkowe (prosta zamiana kierunku pracy); p ynnie dzia ajàcy hamulec tarczowy zbudowany na bazie elementów stalowych oraz podk adek teflonowych; oê g ówna ze stali nierdzewnej. AFTMA Orient. cana [zł] Integrity szpula zapasowa 00 5 LAT GWARANCJI Airframe PRZYNĘTY ŻYŁKI HAKI 90-0 ZANĘTY 04-3 UBRANIA 4-2 A IRFRAME AFTMA Orient. cena [zł] Airframe szpula zapasowa 50 wyglàd ko owrotka muchowego od drugiej strony AKCESORIA

14 P E U Y S T ALUMINIUM ALUMINIUM METAL ALUMINIUM Aluminiowa, trzycz Êciowa szpula V z kraw dzià sp ywu pokrytà azotkiem tytanu Aluminiowa szpula trzycz Êciowa Szpula duraluminowa z kraw dzià pokrywanà azotkiem tytanu Szpula metalowa Metalowa kraw dê sp ywu szpuli Szpula typu Long Cast Szpula zapasowa aluminiowa, trzycz Êciowa V, z kraw dzià TEAM TE DRA DRAGON TE TEAM DRA sp ywu pokrytà azotkiem tytanu DRA Jedna szpula zapasowa aluminiowa Jedna szpula zapasowa Dwie szpule zapasowe Hamulec przedni INFINITIVE ANTI-REVERSE OSCILLATION SYSTEM POINTS MULTISTOP SYSTEM R S B A L A N C E S E M Hamulec tylny Hamulec wielotarczowy o p ynnej regulacji G ówna przek adnia klasy HEG Êlimakowà System oscylacji szpuli nap dzany przek adnià Êlimakowà Wodzik poprawiajàcy uk adanie y ki Jednokierunkowe o ysko oporowe 60-punktowa blokada obrotów wstecznych o ysko kulkowe Wywa enie dynamiczne SBS Rurkowy kab àk o super twardej powierzchni pokrytej azotkiem tytanu TEAM DRAGON Z duchem czasu W dkarze oczekujà, e jakoêç oferowanego sprz tu, b dzie nadà aç za ich rosnàcymi umiej tnoêciami i ambicjami. Aby spe niç oczekiwania naszych Klientów, do produkcji ko owrotków wdro yliêmy tzw.system Optymalizacji JakoÊci (ang. Quality Optimum System-QOS), polegajàcy na stworze- TEAM DRAGON niu zamkni tego aƒcucha powiàzaƒ technologicznych, sterowanego na ka dym etapie procesu wytwarzania od wst pnego projektu po koƒcowy monta. Wa nym elementem systemu jest wykorzystanie zoptymalizowanej konstrukcji z u yciem najwy szej klasy podzespo ów i materia ów. Doskona ym przyk adem jest np. o ysko jeden z najwa niejszych elementów decydujàcych o trwa oêci ko owrotka. Nie iloêç, lecz przede wszystkim jakoêç zastosowanych o ysk wp ywa na to, czy ko owrotek b dzie s u y przez wiele sezonów, czy te po kilkukrotnym u yciu wylàduje na Êmietniku. Bioràc pod uwag gabaryty oraz wyst pujàce podczas pracy obcià enia, najlepsze o yska do ko owrotków wytwarzane sà obecnie w Japonii, na Tajwanie i w Niemczech i w aênie takie o yska stosujemy w ko owrotkach Dragona! Dzi ki temu nawet najtaƒsze modele spe niajà wysokie standardy, pracujà bezawaryjnie i nigdy nie zawodzà swoich w aêcicieli! DRAGON 5 LAT Rolka i kab àk pokrywany azotkiem tytanu Rolka kabłàka pokrywana azotkiem tytanu Szeroka rolka prowadzàca redukujàca skr cenie Spiralna spr yna kab àka Mirek Reterski prezentuje suma (2,05 m, 65 kg) z owionego na zalewie rzeki Rio Ebro w Hiszpanii. GWARANCJI

15 P U R E S B A L A N C E S Y S T Podobnie z innymi cz Êciami, np. korbkà, przek adnià, czy szpulà. Wcale nie jest tak, e najgrubsza korbka jest najmocniejsza, a najpot niejsza przek adnia gwarantuje najwi kszà trwa oêç. Niedbale wykonana, na pierwszy rzut AM GON oka masywna korbka, rozlatuje si przy lekkim pukni ciu, pot na ale marnej jakoêci przek adnia, najpierw chrobocze, a póêniej rozsypuje si, poniewa ma niedok adnie odwzorowane z by i nie jest sztywno podparta w korpusie ko owrotka. W naszych ko owrotkach stosujemy mechanicznie wycinane przek adnie o wysokiej sprawnoêci, klasy HEG (High Efficiency Gear), mocowane w nieodkszta calnej ramie noênej. Nasz najnowszy produkt, ko owrotek Team Dragon, posiada korpus z lekkiego stopu aluminium, o precyzyjnie frezowanych gniazdach przek adni g ównej. Sztywna, nieodkszta calna AM GON Team Dragon FD920i obudowa gwarantuje, e nawet pod bardzo du ymi obcià eniami zaz bienie przek adni przebiega prawid owo, co nie nara a jej na uszkodzenia. Koncepcja sztywnej ramy noênej, tzw. hard-body, to aktualnie najnowoczeêniejsze, najdoskonalsze podejêcie do konstrukcji niezawodnego, trwa ego ko owrotka. Dragon doskonale wykorzystuje zalety uszlachetnionych stopów metali lekkich. Nasze ko owrotki sà nie tylko l ejsze i sztywniejsze, ale i bardziej wytrzyma e, a ich elementy charakteryzujà si ma à masà, olbrzymià trwa oêcià oraz wysokà estetykà. Wprowadzony do produkcji ko owrotków system QOS przynosi konkretne efekty: najnowsze badania rynkowe jednoznacznie wskazujà, e ko owrotki Dragona sà najbardziej niezawodnymi w swojej klasie, a wskaênik zg aszanych reklamacji jest rekordowo niski poni ej 0.%. DRAGON Team Dragon to wspania y ko owrotek nowej generacji, wyprodukowany specjalnie na nasze zamówienie, przez japoƒskà firm RYOBI Engineering. Konstrukcja wykonana zosta a z superduralu, ultralekkiego stopu aluminium o podwy szonych parametrach wytrzyma oêciowych, wed ug tzw. koncepcji V (oryginalny patent RYOBI). Ramiona rotora, na których zamocowano zawiasy kab àka sà rozchylone ukoênie w kszta cie litery V, a ko nierz szpuli ma kszta t sto kowy, wpasowany w rotor. Koncepcja V ma dwie olbrzymie zalety po pierwsze, redukuje mas ko owrotka, po drugie, optymalizuje kszta t szpuli pod kàtem zwi kszenia jej pojemnoêci. Ca oêç wykonano w technologii CNC, elementy metalowe wyci to mechanicznie na obrabiarkach sterowanych numerycznie, w Systemie Optymalizacji JakoÊci QOS. Projekt, konstrukcja, perfekcja wykonania i jakoêç u ytych materia ów powodujà, e Team Dragon to jeden z najlepszych ko owrotków spinningowych oferowanych obecnie na Êwiatowych rynkach! G ówne parametry techniczne: korpus i rotor wykonane z superduralu; TEAM DRAGON INFINITIVE ANTI-REVERSE E M Waga IloÊç o ysk Prze o- Poj. szp. Orient. BB RB enie [mm/m] cena [zł] Team Dragon FD920i : / Team Dragon FD930i : / Team Dragon FD935i : / TEAM DRAGON aluminiowa, trzycz Êciowa szpula V z kraw dzià sp ywu pokrytà azotkiem tytanu; szpula zapasowa identyczna ze szpulà g ównà; system oscylacji szpuli nap dzany przek adnià Êlimakowà; g ówna przek adnia klasy HEG, frezowana w mosiàdzu i superduralu; 8 japoƒskich o ysk kulkowych + o ysko oporowe; korbka wycinana mechanicznie z pr ta duralowego; rurkowy kab àk o supertwardej powierzchni pokrytej azotkiem tytanu; tytanowa rolka kab àka, zabezpieczajàca przed skr caniem y ki; multitarczowy, hermetyzowany hamulec przedni w szpuli; pe ne, dynamiczne wywa enie obracajàcych si elementów. WĘDKI 6-23 KOŁOWROTKI PRZYNĘTY ŻYŁKI HAKI 90-0 ZANĘTY 04-3 Elementy konstrukcyjne zastosowane w budowie ko owrotka Team Dragon. UBRANIA 4-2 Wa ek nap du posuwu szpuli z naci ciem Êlimakowym gwarantuje sta à pr dkoêç oscylacji, idealne nawijanie y ki oraz ma e opory podczas wyrzutu przyn ty. Frezowana przek adnia HEG, kszta t zaz bienia zaprojektowany w trójwymiarowym systemie wspomagania komputerowego. Duralowa szpula V optymalny sposób zagwarantowania du ej pojemnoêci przy ma ej masie ca kowitej. Supertwarda kraw dê sp ywu pokryta azotkiem tytanu. AKCESORIA

16 M 5 LAT GWARANCJI AXIMA FD I^C 9JG6AJB>C>JB Maxima FD820i Wysokiej klasy ko owrotki w obudowie grafitowej wyprodukowane z zastosowaniem zaawansowanego wspomagania komputerowego i numerycznie sterowanych linii produkcyjnych. Obudowa przek adni i rotor: Z lekkiego i supersztywnego kompozytu grafitowego odpornego na naciski i Êcieranie. Docierane i dotaczane gniazda mocowania g ównych o ysk. Przek adnia: Wzmocniona, hipoidalna przek adnia g ówna o wyd u onym zaz bieniu, wykonana z trudno Êcieralnych stopów metali (Marine Brass). o yskowanie: 5 o ysk kulkowych oraz o ysko rolkowe. Szpu la: 2 szpule z lotniczego duralu, profilowane, z otworami na powierzchni ko nierza, kraw dê pokrywana azotkiem tytanu (TiN). Sprz g o hamulcowe: Multitarczowe, z ty u na osi ko owrotka. Kab àk: Ze stali stopowej, pokrywany azotkiem tytanu (TiN). Rol ka kab àka: Obraca si na o ysku kulkowym, pokrywana azotkiem tytanu (TiN). Korbka: Wycinana z metalu, jednocz Êciowa. Ca kowicie pozbawiona luzów, bardzo trwa a i wytrzyma a na przecià enia. Przeznaczenie ko owrotka i klasa jakoêci: dopracowane, spe- cjalistyczne ko owrotki, o bardzo wysokim standardzie technicznym. Przeznaczenie: łowienie gruntowe i odleg oêciowe. Wysokiej klasy ko owrotki w obudowie grafitowej wyprodukowane z zastosowaniem zaawansowanego wspomagania komputerowego i numerycznie sterowanych linii produkcyjnych. Obudowa przek adni i rotor: Z lekkiego i supersztywnego kompozytu grafitowego odpornego na naciski i Êcieranie. Docierane i dotaczane gniazda mocowania g ównych o ysk. Przek adnia: Wzmocniona, hipoidalna przek adnia g ówna o wyd u onym zaz bieniu, wykonana z trudno Êcieralnych stopów metali (Marine Brass). o yskowanie: 7 o ysk kulkowych oraz o ysko rolkowe. Szpula: 2 szpule z lotniczego duralu, profilowane, z otworami na powierzchni ko nierza, kraw dê pokrywana azotkiem tytanu (TiN). Sprz g o hamulcowe: Multitarczowe, w szpuli ko owrotka. Kab àk: Ze stali stopowej, pokrywany azotkiem tytanu (TiN). Rolka kab àka: Obraca si na o ysku kulkowym, pokrywana azotkiem tytanu (TiN). Korbka: Wycinana z metalu, jednocz Êciowa. Ca kowicie pozbawiona luzów, bardzo trwa a i wytrzyma a na przecià enia Maxima RD620i 30 5 : / Maxima RD630i 35 5 : / M AXIMA RD Maxima RD630i 5 LAT GWARANCJI Przeznaczenie ko owrotka i klasa jakoêci: dopracowane, spe- cjalistyczne ko owrotki, o bardzo wysokim standardzie technicznym. Przeznaczenie: ró ne techniki spinningowania Maxima FD820i : / Maxima FD830i : / Maxima FD840i 7 : / R EFLEX FD 260 I^C 9JG6AJB>C>JB Reflex FD020i : / Reflex FD030i : /65 20 Wysokiej klasy ko owrotki spinningowe w obudowie grafitowej wyprodukowane z zastosowaniem zaawansowanego wspomagania komputerowego i numerycznie sterowanych linii produkcyjnych. Obudowa przek adni i rotor: z lekkiego i supersztywnego kompozytu grafitowego odpornego na naciski i Êcieranie. Docierane i dotaczane gniazda mocowania g ównych o ysk. Przek adnia: wzmocniona, hipoidalna przek adnia g ówna o wyd u onym zaz bieniu, wykonana z trudno Êcieralnych stopów metali (Marine Brass). o yskowanie: 9 o ysk kulkowych oraz o ysko rolkowe. Szpula: z lotniczego duralu, profilowana, w komplecie grafitowa szpula zapasowa. Sprz g o hamulcowe: multitarczowe, w szpuli ko owrotka. Kab àk: ze stali stopowej, pokrywany azotkiem tytanu (TiN). Rolka kab àka: obraca si na o ysku kulkowym, pokrywana azotkiem tytanu (TiN). Korbka: wycinana z metalu, jednocz Êciowa. Ca kowicie pozbawiona luzów, bardzo trwa a i wytrzyma a na przecià enia. Reflex FD030i 38 Przeznaczenie ko owrotka i klasa jakoêci: dopracowane, specjalistyczne ko owrotki, o bardzo wysokim standardzie technicznym. Przeznaczenie: ró ne techniki spinningowania, u ycie uzale nione od wybranej wielkoêci ko owrotka.

17 IRAGE FD Mirage FD930i ny w dzia aniu ko owrotek wysokiej jakoêci. Przeznaczenie: lekki i Êredni spinning, lekkie owienie gruntowe i odelg oêciowe Mirage RD720i : / Mirage RD730i 36 6 : /60 0 I^C 9JG6AJB>C>JB I^C 9JG6AJB>C>JB PRZYNĘTY M IRAGE RD 6-23 KOŁOWROTKI Przeznaczenie ko owrotka i klasa jakoêci: nowoczesny, pew- WĘDKI M Seria nowoczesnych, specjalistycznych ko owrotków do owienia na spinning i z gruntu. Obudowa przek adni i rotor: sztywny grafit o zwi kszonej odpornoêci na udar. Przek adnia: wykonana z trudno Êcieralnych stopów metali. o yskowanie: 6 stalowych o ysk kulkowych oraz o ysko rolkowe. Szpula: aluminiowa, a urowana, z wyprofilowanà kraw dzià sp ywu y ki pokrywanà azotkiem tytanu (TiN), zapasowa szpula z grafitu. Sprz g o ha mulcowe: umieszczone z ty u ko owrotka, charakteryzuje si szerokim zakresem regulacji si y hamowania. Kab àk: ze stali stopowej, pokrywany azotkiem tytanu (TiN). Rolka kab àka: obraca si na o ysku kulkowym, pokrywana azotkiem tytanu (TiN) Seria nowoczesnych, specjalistycznych ko owrotków do owienia na spinning. Obudowa przek adni i rotor: sztywny grafit o zwi kszonej odpornoêci na udar. Przek adnia: wykonana z trudno Êcieralnych stopów metali. o yskowanie: 8 stalowych o ysk kulkowych oraz o ysko rolkowe. Szpula: aluminiowa, a urowana, z wyprofilowanà kraw dzià sp ywu y ki pokrywanà azotkiem tytanu (TiN), zapasowa szpula z grafitu. Sprz g o hamulcowe: umieszczone na osi szpuli, charakteryzuje si szerokim zakresem regulacji si y hamowania. Kab àk: ze stali stopowej, pokrywany azotkiem tytanu (TiN). Rolka kab àka: obraca si na o ysku kulkowym, pokrywana azotkiem tytanu (TiN). ŻYŁKI Mirage RD730i HAKI Przeznaczenie ko owrotka i klasa jakoêci: nowoczesny, pewny w dzia aniu ko owrotek wysokiej jakoêci. Przeznaczenie: lekki i Êredni spinning : / Mirage FD930i : / Mirage FD940i 8 : /50 25 EFLEX FD Wysokiej klasy ko owrotki spinningowe w obudowie grafitowej wyprodukowane z zastosowaniem zaawansowanego wspomagania komputerowego i numerycznie sterowanych linii produkcyjnych. Obudowa przek adni i rotor: z lekkiego i supersztywnego kompozytu grafitowego odpornego na naciski i Êcieranie. Docierane i dotaczane gniazda mocowania g ównych o ysk. Przek adnia: wzmocniona, hipoidalna przek adnia g ówna o wyd u onym zaz bieniu, wykonana z trudno Êcieralnych stopów metali (Marine Brass). o yskowanie: 7 o ysk kulkowych oraz o ysko rolkowe. Szpula: z lotniczego duralu, profilowana, w komplecie grafitowa szpula zapasowa. Sprz g o hamulcowe: multitarczowe, w szpuli ko owrotka. Kab àk: ze stali stopowej, pokrywany azotkiem tytanu (TiN). Rolka kab àka: obraca si na o ysku kulkowym, pokrywana azotkiem tytanu (TiN). Korbka: wycinana z metalu, jednocz Êciowa. Ca kowicie pozbawiona luzów, bardzo trwa a i wytrzyma a na przecià enia. Przeznaczenie ko owrotka i klasa jakoêci: dopracowane, specjalistyczne ko owrotki, o bardzo wysokim standardzie technicznym. Przeznaczenie: ró ne techniki spinningowania, u ycie uzale nione od wybranej wielkoêci ko owrotka. Reflex FD720i Reflex FD75i : / Reflex FD720i : / Reflex FD730i : / AKCESORIA 04-3 UBRANIA R 90-0 ZANĘTY Mirage FD920i

18 M Do sko na e ko o wrot ki o sta ej szpu li. Kon struk cja za pro jek to wa na przy u y ciu za awan so wa ne go wspo ma ga nia kom pu te ro we go. Obu do wa prze k ad ni i ro tor: z kom po zy tu gra fi to we go o du ej sztyw no Êci i od por no Êci na Êcie ra nie. Prze k ad nia: moc na, hi po idal na prze k ad nia g ów na. Trwa y me cha nizm na p du po su wu szpu li. o y sko wa nie: 5 sta lo wych o ysk kul ko wych oraz o y sko rol ko we. Szpu la: du ra lo wa z otwo ra mi ko nie rzo wy mi. 2 szpu le za pa so we wy ko na ne z gra fi tu w kom ple cie. Sprz g o ha mul co we: umiesz czo ne z ty u, na osi szpu li. Ka b àk: ze sta li sto po wej, pokrywany azotkiem tytanu (TiN). Rol ka ka b à ka: ob ra ca si na o y sku kul ko wym, pokrywana azotkiem tytanu (TiN). 5 LAT GWARANCJI ILLENIUM PRO FD Prze zna cze nie ko o wrot ka i kla sa ja ko Êci: wy so ka kla sa ja ko Êci. Prze zna cze nie: wszel kie me to dy o wie nia grun to we go (np. sp a wik, pic ker, fe eder) Millenium Pro RD620iT : / Millenium Pro RD630iT 30 5 : / Millenium Pro RD640iT : /00 0 M Millenium Pro FD 830 it ILLENIUM PRO RD Millenium Pro RD 630 it Ko o wrot ki o wy so kich pa ra me trach tech nicz nych i do sko na ym stan dar dzie wy koƒ cze nia. Obu do wa prze k ad ni i ro tor: z kom po zy tu gra fi to we go o du ej sztyw no Êci i od por no Êci na Êcie ra nie. Prze k ad nia: moc na, hi po idal na prze k ad nia g ów na. Trwa y me cha nizm na p du po su wu szpu li. o y sko wa nie: 7 sta lo wych o ysk kul ko wych oraz o y sko rol ko we. Szpu la: du ra lo wa, z otwo ra mi ko nie rzo wy mi. 2 szpu le za pa so we wy ko na ne z gra fi tu w kom ple cie. Sprz g o ha mul co we: umiesz czo ne w szpu li. Ka b àk: ze sta li sto po wej, pokrywany azotkiem tytanu (TiN). Rol ka ka b à ka: ob ra ca si na o y sku kul ko wym, pokrywana azotkiem tytanu (TiN). 5 LAT GWARANCJI Prze zna cze nie ko o wrot ka i kla sa ja ko Êci: wy so ka kla sa ja ko Êci. Prze zna cze nie: uni wer sal ny spin ning Millenium Pro FD820iT : / Millenium Pro FD830iT : / Millenium Pro FD840iT : /50 20 C Ko o wrot ki o sta ej szpu li i bar dzo du ej mo cy wy ko ny wa ne przy za sto so wa niu naj now szej tech no lo gii. Ca a kon struk cja za pro jek to wa na przy u y ciu za awan so wa ne go wspo ma ga nia kom pu te ro we go, a po szcze gól ne de ta le wy ko ny wa ne me to dà CNC. Prze k ad nia: bar dzo moc na, hi po idal na prze k ad nia g ów na, o ele men tach wy ko na nych z brà zu i sta li sto po wej. Wy jat ko wo trwa y me cha nizm na p du po su wu szpu li. Szpu la: wy ko na na z lot ni cze go du ra lu (pe ne za bez pie cze nie an ty ko ro zyj ne). W kom ple cie za pa so wa szpu la gra fi to wa. Sprz g o ha mul co we: mul ti tar czo we, umiesz czo ne w szpu li, do ci ska ne na kr t kà mi kro me trycz nà. Ka b àk: spe cjal nie wzmoc nio na kon struk cja. Rol ka ka b à ka: pra cu je na o y sku kul ko wym. Wzmoc nio na pro wad ni ca. Blo ka da ob ro tów wstecz nych: za pad ka 60-punk to wa. ORSAR Prze zna cze nie ko o wrot ka: o wie nie w mo rzu, z ku tra (np.dor szy na pil ke ry); ci kie o wie nie grun to we z dna, na du ych rze kach o sil nym ucià gu wo dy (su my, brza ny). Corsar 450 HD UWAGA! Ko owrotek Corsar jest w pe ni zabezpieczony przed korozjà Corsar 450 HD 70 4 : / Corsar 460 HD : /60 85

19 YSTERY RD ny w dzia aniu ko owrotek wysokiej jakoêci. Przeznaczenie: lekki i Êredni spinning, metody sp awikowe, lekka gruntówka KOŁOWROTKI Przeznaczenie ko owrotka i klasa jakoêci: nowoczesny, pew- WĘDKI M Seria nowoczesnych, specjalistycznych ko owrotków wyposa onych w system Infinitive Anti-Reverse (tzw. o ysko oporowe). Obudo wa przek adni i rotor: sztywny grafit o zwi kszonej odpornoêci na udar. Przek adnia: wykonana z trudno Êcieralnych stopów metali. o yskowanie: 5 stalowych o ysk kulkowych oraz o ysko rolkowe. Szpula: grafitowa, z wyprofilowanà kraw dzià sp ywu y ki, zapasowa szpula z grafitu. Sprz g o hamulcowe: wielotarczowe, umieszczone z ty u ko owrotka, dociskane nakr tkà mikrometrycznà, charakteryzuje si szerokim zakresem regulacji si y hamowania. Kab àk: ze stali stopowej. Rolka kab àka: obraca si na o ysku kulkowym Mystery RD 630i Mystery RD620i 5 : / Mystery RD630i 5 : /60 90 Seria nowoczesnych, specjalistycznych ko owrotków wyposa onych w system Infinitive Anti-Reverse (tzw. o ysko oporowe). Obudo wa przek adni i rotor: sztywny grafit o zwi kszonej odpornoêci na udar. Przek adnia: wykonana z trudno Êcieralnych stopów metali. o yskowanie: 3 stalowe o yska kulkowe oraz o ysko rolkowe. Szpula: grafitowa, z wyprofilowanà kraw dzià sp ywu y ki, zapasowa szpula z grafitu. Sprz g o hamulcowe: wielotarczowe, umieszczone z ty u ko owrotka, dociskane nakr tkà mikrometrycznà, charakteryzuje si szerokim zakresem regulacji si y hamowania. Kab àk: ze stali stopowej. Rolka kab àka: obraca si na o ysku kulkowym. YSTERY RD Przeznaczenie ko owrotka i klasa jakoêci: nowoczesny, pewny Mystery RD 530i ny w dzia aniu ko owrotek wysokiej jakoêci. Przeznaczenie: spinning, metody sp awikowe i gruntowe Mystery RD520i 4 : / Mystery RD530i 4 : / Mystery RD540i 4 : / Mystery RD420i 3 : / Mystery RD430i 3 : / Mystery RD440i 3 : / Mystery RD450i 3 : M YSTERY RD Mystery RD 430i AKCESORIA UBRANIA Przeznaczenie ko owrotka i klasa jakoêci: nowoczesny, pew- ZANĘTY Seria nowoczesnych, specjalistycznych ko owrotków wyposa onych w system Infinitive Anti-Reverse (tzw. o ysko oporowe). Obudo wa przek adni i rotor: sztywny grafit o zwi kszonej odpornoêci na udar. Przek adnia: wykonana z trudno Êcieralnych stopów metali. o yskowanie: 4 stalowe o yska kulkowe oraz o ysko rolkowe. Szpula: grafitowa, z wyprofilowanà kraw dzià sp ywu y ki, zapasowa szpula z grafitu. Sprz g o hamulcowe: wielotarczowe, umieszczone z ty u ko owrotka, dociskane nakr tkà mikrometrycznà, charakteryzuje si szerokim zakresem regulacji si y hamowania. Kab àk: ze stali stopowej. Rolka kab àka: obraca si na o ysku kulkowym HAKI w dzia aniu ko owrotek wysokiej jakoêci. Przeznaczenie: wszystkie metody owienia gruntowego (feeder, martwa rybka, ywiec, odleg oêciówka) ŻYŁKI M PRZYNĘTY

20 5 LAT GWARANCJI 5 LAT GWARANCJI MAGNUM X-TREME Waga IloÊç o ysk Prze o- Poj. szp. BB RB enie [mm/m] Magnum 520 Light Spin : / Magnum 530 Medium Spin : /00 A RCTIC Arctic 70i Magnum X-Treme 530 Medium Spin Nowoczesne ko owrotki o sta ej szpuli. Obudowa przek adni i rotor: sztywny grafit o zwi kszonej odpornoêci na udar. Przek adnia: wykonana z trudno Êcieralnych stopów metali. o yskowanie: 5 stalowych o ysk kulkowych. Szpula: grafitowa, z wyprofilowanà kraw dzià sp ywu y ki, zapasowa szpula z grafitu. Sprz g o hamulcowe: wielotarczowe, umieszczone z ty u ko owrotka, dociskane nakr tkà mikrometrycznà, charakteryzuje si szerokim zakresem regulacji si y hamowania. Kab àk: ze stali stopowej. Rolka kab àka: obraca si na o ysku kulkowym. Blokada obrotów wstecznych: Wielopunktowy mechanizm zapadkowy. Przeznaczenie ko owrotka: ko owrotki opracowane do lekkiego, Êrednio ci kiego i ci kiego spinningowania. Nowoczesne ko owrotki o sta ej szpuli. Obudowa przek adni i rotor: sztywny grafit o zwi kszonej odpornoêci na udar. Przek adnia: wykonana z trudno Êcieralnych stopów metali. o yskowanie: 4 stalowe o yska kulkowe. Szpula: grafitowa, z wyprofilowanà kraw dzià sp ywu y ki, zapasowa szpula z grafitu. Sprz g o hamulcowe: wielotarczowe, umieszczone z ty u ko owrotka, dociskane nakr tkà mikrometrycznà, charakteryzuje si szerokim zakresem regulacji si y hamowania. Kab àk: ze stali stopowej. Rolka kab àka: obraca si na o ysku kulkowym. Blokada obrotów wstecznych: Wielopunktowy mechanizm zapadkowy. Przeznaczenie ko owrotka: opracowane specjalnie do owienia odpowiednich gatunków ryb: leszczy, sandaczy, szczupaków i karpi metodà gruntowà. Waga IloÊç o ysk Prze o- Poj. szp. BB RB enie [mm/m] Magnum 420 Match : / Magnum 430 Quiver : / Magnum 440 Feeder : /00 MAGNUM X-TREME Magnum X-Treme 430 Quiver Nowoczesne, specjalistyczne ko owrotki do w dkowania z lodu, o sta ej szpuli. Superlekkie o bardzo subtelnej regulacji hamulca. Obudowa przek adni i rotor: lekki, sztywny grafit. Przek adnia: hipoidalna, wykonana z odpornych na Êcieranie stopów metali. MimoÊrodowy mechanizm nap du posuwu szpuli. Korbka: Jednocz - Êciowa, wycinana z metalu z uchwytem ze specjalnego drewna. o yskowanie: 6 o ysk kulkowych oraz jedno o ysko rolkowe. Szpula: aluminiowa a urowana. Sprz g o hamulcowe: multitarczowe, zamontowane w szpuli. Kab àk: wykonany ze stali stopowej. Rolka kab àka: obraca si na o ysku kulkowym. Przeznaczenie ko owrotka: Zimowe w dkowanie na b ystki i mormyszki, tak e do podlodowych zestawów sp awikowych. Mo liwe zastosowanie jako ko owrotek w zestawie typu winkelpicker (quiver). Waga IloÊç o ysk Prze o- Poj. szp. Orient. BB RB enie [mm/m] cena [zł] Arctic FD70i 77 6 : /

LAT LOGIKA KONSEKWENCJA PEWNOŚĆ 5GWARANCJI

LAT LOGIKA KONSEKWENCJA PEWNOŚĆ 5GWARANCJI LAT 5GWARANCJI LOGIKA KONSEKWENCJA PEWNOŚĆ Marka Okuma to synonim niezawodności. Wieloletnie doświadczenia firmy na rynku światowym pozwalają jej zaoferować PIĘ- CIOLETNIĄ GWARANCJĘ na wszystkie kołowrotki,

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

KOŁOWROTKI Dragon FISHMAKER II FD

KOŁOWROTKI Dragon FISHMAKER II FD KOŁOWROTKI Dragon FIHMKER II NNO LITE XT60C Kolejne hybrydowe kołowrotki w ofercie Dragona, zaprojektowane specjalnie do lekkiego spinningu, wyposażone w nowatorską szpulę i korbkę, łączące superdural

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych dla John Deere Forestry Oy Najnowocześniejsze technologie do najcięższych zastosowań. Niezawodność i oporność na zużywanie się są najważniejszymi czynnikami wpływającymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH OGŁOSZENIE Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH Zawody organizowane są, jako dwudniowe w terminie 18-19 CZERWIEC 2016 na łowisku specjalnym. Forma

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

PL 217812 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 04.06.2012 BUP 12/12

PL 217812 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 04.06.2012 BUP 12/12 PL 217812 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217812 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393051 (51) Int.Cl. F16C 17/03 (2006.01) F16C 17/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332 Apriporta elettrici Gâches électriques Elektrozaczepy Electric strikes Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH TYP 332 Wzmocniony elektrozaczep do drzwi ewakuacyjnych. Zatwierdzony do

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r.

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. 1 Przepisy wstępne 1. Organizatorami turnieju jest Urząd Miejski w Wołczynie, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (i2,opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114534 (22) Data zgłoszenia: 23.12.2003 (19) PL (n)62895

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2580549 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2011 11723971.5 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Koła zębate. T. 2, Wykonanie i montaŝ / Kazimierz Ochęduszko. wyd. 6 (repr.), dodr. Warszawa, 2012. Spis treści

Koła zębate. T. 2, Wykonanie i montaŝ / Kazimierz Ochęduszko. wyd. 6 (repr.), dodr. Warszawa, 2012. Spis treści Koła zębate. T. 2, Wykonanie i montaŝ / Kazimierz Ochęduszko. wyd. 6 (repr.), dodr. Warszawa, 2012 Spis treści Wykaz tabel 13 Zestawienie oznaczeń 17 Przedmowa do wydania szóstego 19 0. Wiadomości wstępne

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Need to close a gate? We have the solution!

Need to close a gate? We have the solution! Need to close a gate? We have the solution! 35 35 87 SAMSON-2 Uniwersalny samozamykacz do furtek CLOSING FORCE FINAL SNAP CLOSING SPEED SAMSON-2 Kolejna generacja samozamykacza. Jeszcze prostszy montaż

Bardziej szczegółowo

Gatunki do toczenia pokrywane CVD

Gatunki do toczenia pokrywane CVD W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A A 12 A 14 Gatunki w glików spiekanych do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Gatunki w glików spiekanych do frezowania Tabela zbiorcza gatunków do frezowania

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

KOŁOWROTKI. Klips na szpuli do mocowania żyłki LCS (LINE CONTROL FREILAUF SYSTEM) Wolny bieg szpuli

KOŁOWROTKI. Klips na szpuli do mocowania żyłki LCS (LINE CONTROL FREILAUF SYSTEM) Wolny bieg szpuli kulkowych Jednokierunkowe o oporowe Ślimakowy mechanizm posuwu szpuli zapewniający perfekcyjne nawijanie żyłki (WORM SHAFT) Klips na szpuli do mocowania żyłki LCS (LINE CONTROL FREILAUF SYSTEM) Wolny bieg

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka.

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Załącznik A (szkice do załącznika 1.4) Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Uwaga: 1. W kaŝdym osobnym opisie technicznym

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Warunek: uczestnikami mogą być amatorzy pow.15 lat 1. Style taneczne turniejów tańca w show. 1. 1. Turnieje tańca w show przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Bramy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Segmentowe bramy garażowe POLTAU spełniają wysokie wymagania użytkowników. Są eleganckie, trwałe, stabilne i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114995 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 (19) PL rl (11)63055

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112787 (22) Data zgłoszenia: 05.12.2001

Bardziej szczegółowo

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych Zajęcia nr 1 Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów wykonujemy za pomocą połączeń. Połączenia mechaniczne moŝemy podzielić na: 1. nierozłączne charakteryzujące się

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 500-2000 W Grzałki elektryczne 12 modele(i) Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 POLSKA Patent dodatkowy do patentunr Zgłoszono: 89 04 19 (P. 278970) Pierwszeństwo Int. Cl.5 F26B 11/06 '"'TElHIA H L li A URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 89

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Bloki ściskające pręty

Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Z elemetami konstrukcyjnymi: blokiem sciskającym pręt, blokiem liniowym i wałkiem stalowym może w najprostszy sposób zostać zrealizowany precyzyjny system

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do pomiaru ciśnienia.

Urządzenie do pomiaru ciśnienia. Urządzenie do pomiaru ciśnienia. Każda pompownia musi być wyposażona w urządzenia do pomiaru ciśnienia. Najczęściej będą one montowane na rurociągach ssawnych i tłocznych pomp oraz na przewodzie wyjściowym

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI II KADŁUB 2011 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części II Kadłub 2011, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich, zostały zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Sterowanie maszyn i urządzeń

Sterowanie maszyn i urządzeń Sterowanie maszyn i urządzeń Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie objętościowe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sterowania objętościowego oraz wyznaczenie chłonności jednostkowej

Bardziej szczegółowo