Laser ubogich... Temat numeru RAPORT: Prototypowanie...Cięci. Cięcie plazmą przewodnik po technologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laser ubogich... Temat numeru RAPORT: Prototypowanie...Cięci. Cięcie plazmą przewodnik po technologii"

Transkrypt

1 RAPORT: Prototypowanie...Cięci Cięcie plazmą przewodnik po technologii Laser ubogich... OPRACOWANIE: Marek Staszyński Plazma zwana czwartym stanem materii od lat fascynuje fizyków swymi zdumiewającymi własnościami i nieoczekiwanymi, coraz to nowymi moŝliwościami zastosowań. Na przykład w procesach obróbki metali. Fot. ESAB 15

2 RAPORT: Cięcie plazmą Plazma jest zbiorem zjonizowanych i neutralnych cz tek. W zbiorze tym wspó wyst puj zjonizowane atomy oraz elektrony, jednak ca a obj to zajmowana przez plazm jest elektrycznie oboj tna. W stanie plazmy znajduje si ponad 99% materii tej cz ci Wszech wiata, która znajduje si w obszarze dost pnym dla ludzkiej obserwacji. Opór elektryczny plazmy, inaczej ni w metalach, maleje ze wzrostem jej temperatury. Plazma ma struktur komórkow, w której ka da komórka jest otoczona przez warstw podwójn DL (double layer). Warstwa taka powstaje wtedy, gdy w plazmie wyst puje ró nica temperatur. W DL od strony cieplejszej wyst puje warstwa o zwi kszonej ilo ci (g sto ci) jonów dodatnich, a od strony ch odniejszej warstwa o zwi kszonej g sto ci elektronów. Mi dzy tymi warstwami wyst puje obszar o zmniejszonej g sto ci jonów i elektronów. Komórki plazmy mog mie form ziarnist, ale cz ciej obserwuje si formy w ókniste, wyst puj ce cz sto przy przep ywie plazmy. Plazm dzielimy na dwie grupy ze wzgl du na temperatur : plazma zimna ( K) wytwarzana jest w plazmotronach, plazma gor ca (30000 K i wy ej) wyst puje we wn trzu gwiazd lub w wybuchach j drowych. Gdy pr d przep ywa przez komórk plazmy, która jest prawie idealnym przewodnikiem, musi przep yn przez warstw podwójn, i to w a nie w niej nast puje prawie ca y spadek napi cia. W zale no ci od nat enia przep ywaj cego pr du, w plazmie rozró nia si trzy stany: przy bardzo ma ym nat eniu ( czarny pr d ) nie wida objawów wzrokowo; przy zwi kszonym nat eniu plazma zaczyna wytwarza wiat o najbardziej znanym jest wiat o z jarzeniówek; gdy nat enie pr du przekracza pewn graniczn warto, powstaje interesuj cy nas z punktu widzenia niniejszego opracowania uk elektryczny. Wykorzystanie uku plazmowego pozwalaj cego na ci cie wszystkich materia ów przewodz cych pr d znalaz o zastosowanie w przemy le ju w latach 50. ubieg ego wieku. Rozwój technologii ci cia oraz specjalistycznych urz dze pozwoli na rozszerzenie zakresu zastosowa ci cia plazmowego z wcze niej rozwini tego ci cia stali austenitycznych i stopów lekkich o stale niskostopowe. Spowodowa tak e, i w pewnych warunkach ci cie plazmowe sta o si konkurencyjne dla takich procesów, jak np. ci cie laserowe czy ci cie gazowe. Cięcie termiczne Podstawowym rodzajem ci cia termicznego jest ci cie za pomoc palnika acetylenowo-tlenowego. Proces ten wykorzystywany jest do ci cia stali odpornych na korozj gorszej jako ci, poniewa w czasie jego przebiegu nast puje utlenienie i du e nagrzewanie metalu w strefie ci cia. Dlatego ten rodzaj ci cia stosuje si jako rozwi zanie... awaryjne. W ci ciu plazmowym metal topiony jest miejscowo przez bardzo wysok temperatur ( C) otrzymywan przez ograniczony strumie plazmy. Plazm nazywamy tutaj silnie zjonizowany gaz; to w a nie ów plazmotwórczy gaz, przep ywaj c przez uk elektryczny jarz cy si mi dzy elektrodami, ulega jonizacji i dzi ki du emu zag szczeniu mocy wytwarza strumie plazmy. Powszechnie stosowanym gazem plazmotwórczym jest powietrze. W urz dzeniach o du ych mocach z regu y u ywa si argonu, azotu, wodoru, dwutlenku w gla oraz mieszanki argon-wodór i argon-hel (patrz ramka na s. 18). Strumień cząstek kontra metal Jak wspomnieli my, proces ci cia plazmowego polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny ci cia silnie skoncentrowanym plazmowym ukiem elektrycznym, jarz cym si mi dzy elektrod nietopliw, a ci tym przedmiotem. Elektroda nietopliwa wykonana jest z miedzi z wprasowan p ytk cyrkonow lub hafnow i jest bardzo intensywnie ch odzona wod lub powietrzem. Temperatura strumienia plazmy jest zale na od nat enia pr du, stopnia zw enia uku oraz rodzaju i sk adu gazu plazmowego. Do ci cia metali u ywane s wy cznie palniki plazmowe o uku zale nym. Zajarzenie uku w takich palnikach odbywa si za pomoc impulsu pr du o wysokim napi ciu lub pr dem wysokiej cz stotliwo- ci (HF). Mo liwe jest ci cie wszystkich materia ów konstrukcyjnych przewodz cych pr d elektryczny ( eliwo, stal, stal wysokostopow, aluminium, mied i inne). Materia y niemetaliczne mog by ci te jedynie palnikami plazmowymi o uku niezale nym. Jako ród a pr du (do ci cia plazmowego stosowany jest wy cznie pr d sta y z biegunowo ci ujemn ) u ywane s prostowniki tyrystorowe oraz inwertory, które charakteryzuj si mo liwo ci p ynnej regulacji nat enia pr du, du sprawno ci energetyczn oraz ma mas i niewielkimi gabarytami. W zale no ci od grubo ci przecinanego materia u stosuje 16 Projektowanie i Konstrukcje InŜynierskie listopad 2007

3 Plazmę uwaŝa się za czwarty stan skupienia materii si ród a pr du o ró nych mocach. Przy ci ciu materia ów o du ych grubo ciach, ci cie odbywa si z regu y automatycznie; w zale no ci od wielko ci produkcji, jak i potrzeby osi ganej jako ci powierzchni i powtarzalno ci wymiarów, procesy ci cia termicznego mog by prowadzone manualnie, pó automatycznie i automatycznie (CNC). Ka de stanowisko do ci cia plazmowego, niezale nie od rodzaju i mocy uchwytu, powinno by wyposa one w wentylacj, z uwagi na wydzielanie si w wysokiej temperaturze szkodliwych dla zdrowia tlenków i azotków metali. Stopie utlenienia i zanieczyszczenia kraw dzi ci cia uzale niony jest od rodzaju zastosowanego gazu, a tak e typu ci tej stali. Dla typowych stali odpornych na korozj wystarcza zazwyczaj szlifowanie na g boko 0,5 mm, aby usun z powierzchni materia u stref oddzia ywania ciep a. Wykonanie zabiegu ci cia plazmowego pod wod pozwala na znaczne zredukowanie utleniania si powierzchni oraz znacz co podnosi pr dko ci cia (dla arkusza blachy austenitycznej odpornej na korozj o grubo ci 3 mm, typowa pr dko ci cia wynosi 3,5 m/min.). Porównuj c ci cie plazmowe z mechanicznymi procesami ci cia (z wy czeniem ci cia no ycami P aszcz wodny /gaz ochronny Gaz plazmowy Strumie plazmy Biegun dodatni + Roztopiony metal Schemat ci cia plazm... Biegun ujemny (katoda ujemna) Dysza Rozprysk materia u Kierunek przesuwu dyszy tn cej Ogólna charakterystyka urządzeń do cięcia plazmą Urządzenia do cięcia plazmą przeznaczone są do ręcznego lub maszynowego cięcia plazmą powietrzną elementów przewodzących prąd elektryczny wykonanych ze stali węglowych i stopowych, aluminium i jego stopów, mosiądzu, miedzi, a takŝe Ŝeliwa. Urządzenia takie gotowe są w zasadzie do natychmiastowej pracy. Specjalne wyposaŝenie palnika umoŝliwia cięcie w miejscach trudnodostępnych i we wszelkich moŝliwych pozycjach. Budowane są równieŝ urządzenia umoŝliwiające zrobotyzowane cięcie konstrukcji pod wodą, na duŝych głębokościach. DSP w słuŝbie cięcia... Nowoczesne systemy przeznaczone do cięcia plazmą wydają się być bardziej inteligentne. ZauwaŜyć moŝna m.in. tendencję do odchodzenia od układów analogowych, a wykorzystywania w ich miejsce urządzeń najnowszej generacji opartych na inwerterach, które dzięki układom DSP (Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Digital Signal Processing) są w stanie przewidzieć trudności związane z obróbką danego materiału... jeszcze przed ich wystąpieniem. Taki system dysponuje równieŝ duŝo lepszą kontrolą mocy wyjściowej. DSP zapewnia skuteczniejszą korekcję czynnika mocy (PFC), sprawniejszą kontrolę prądu i napięcia konwertera mocy, łuku z inwertera, oraz wentylatora chłodzącego urządzenie. Inteligencja takiego rozwiązania to nie tylko lepsza wydajność, ale takŝe wysoka ochrona systemu, co czyni urządzenie bardziej niezawodnym i bezpieczniejszym dla uŝytkowników. DSP gwarantuje pewniejszy przepływ mocy oraz sprawniejszą kontrolę stanu układów elektrycznych. Okresowo przeprowadza kontrolę w celu wykrycia potencjalnych wad systemu, oraz sprawdzeniu jego racjonalności, korygując lub odcinając wadliwe układy, aby ochronić pozostałe. Jednym z naczelnych celów projektantów nowych przecinarek plazmowych było uczynienie ich łatwiej przenośnymi w celu zwiększenia zakresu moŝliwości ich wykorzystania. W tym celu wyeliminowano wiele cięŝkich elementów (takich chociaŝby jak wspomniane układy analogowe). Usunięto chipy sterujące, zastępując je jednym procesorem obsługującym interfejs uŝytkownika. Jednym z powodów dąŝenia takŝe do zmniejszenia ilości elementów magnetycznych wykorzystywanych w urządzeniach, był znaczący wzrost ich cen. Materiały stosowane w zamian, takie jak rdzenie proszkowe, ferryty o wysokiej gęstości strumienia i małej stratności pozwoliły zredukować zarówno koszt, jak i cięŝar elementów magnetycznych. Pozwala to w konsekwencji na opracowywanie lŝejszych i tańszych urządzeń, o mocy wyjściowej większej niŝ w starszych systemach. >>> 17

4 RAPORT: Cięcie plazmą... Gaz plazmotwórczy musi charakteryzować się wysoką entalpią i duŝą przewodnością cieplną oraz moŝliwie najmniejszym potencjałem dysocjacji i jonizacji oraz duŝym cięŝarem cząsteczkowym. Do cięcia plazmowego wykorzystywane są m.in.: Argon doskonały składnik gazowy do zajarzania i podtrzymywania łuku stosowany w mieszaninie z wodorem, Wodór do cięcia stali austenitycznych i stopów lekkich uŝywany w połączeniu z argonem lub azotem, Azot zapewnia cięcie z duŝymi prędkościami bez utlenienia krawędzi i ogranicza powstawanie nawisów; Tlen stosowany do wydajnego cięcia stali niskostopowych gwarantuje Handy Plasma 50 to dobry przyk ad urz dzenia do ci cia r cznego. Producent, firma uzyskanie gładkiej powierzchni ciętego materiału, wolnej od nawisów i tlenków. ESAB, dostarcza wiele rozwi za w tej technologii wibracyjnymi), strata materia u w przypadku tego pierwszego jest znacznie wi ksza. Ponadto powsta a w procesie ci cia kraw d materia u posiada pewien k t nachylenia, który wymaga zniwelowania, a to powoduje konieczno dodania do obróbki kolejnego procesu technologicznego. Z regu y jednak k t ów niwelowany jest podczas wspomnianego procesu szlifowania strefy wp ywu ciep a. Parametry cięcia plazmowego Podstawowe parametry ci cia plazmowego to: nat enie pr du (A), napi cie uku (V), pr dko ci cia w m/min., rodzaj i ci nienie w Mpa (bar) oraz nat enie przep ywu gazu plazmowego w l/min., rodzaj i konstrukcja elektrody. Zalety i wady technologii cięcia plazmą Zalety: znaczne prędkości cięcie bez podgrzewania szybkie przebijanie wąska strefa wpływu cięcia stosunkowo niewielki wpływ temperatury na cały materiał dzięki duŝym prędkościom i wąskim działaniem temperatury niewielka szczelina cięcia moŝliwość cięcia bez nadpalania materiałów cienkich Wady: duŝy hałas (bez znaczenia w przypadku procesu cięcia pod wodą) silne promieniowanie duŝa ilość gazów i dymów zmiany w strefie wpływu cięcia trudności w utrzymaniu prostopadłości krawędzi rednica dyszy zw aj cej w mm, po o enie palnika wzgl dem ci tego przedmiotu. Nat enie pr du decyduje o temperaturze i energii uku plazmowego. St d wynika, e wraz ze zwi kszeniem nat enia pr du zwi ksza si pr dko ci cia lub przy zachowaniu pr dko ci ci cia mo liwe jest obrabianie materia ów o wi kszej grubo ci; wi e si to jednak ze zwi kszonym zu yciem elektrod. Zbyt du e nat enie pr du sprawia, e pogarsza si jako ci cia, zwi ksza szeroko szczeliny, pojawiaj si zaokr glenia górnych kraw dzi i odchylenie od prostopad o- ci. Zbyt ma e nat enie pr du powoduje natomiast pocz tkowo pojawienie si nawisów metalu przy dolnej kraw dzi, a nast pnie... brak przeci cia. Napi cie uku plazmowego decyduje o sprawnym przebiegu procesów ci cia plazmowego i st d musi by dok adnie sterowane (patrz DSP w s u bie ci cia... obok). W zale no ci od nat enia pr du, napi cie uku ze wzgl du na bardzo du y stopie koncentracji plazmy uku wynosi od 50 do 200 V. Jak z tego wynika, zastosowane w urz dzeniach do ci cia plazm ród a pr du musz mie napi cie biegu ja owego z przedzia u V. Dzi ki du ej energii cieplnej uku plazmowego proces ci cia mo e by prowadzony w stosunkowo szerokim zakresie pr dko ci ci cia. Podobnie jak warto nat enia pr du, równie pr dko ma wp yw na jako przeprowadzonego ci cia. Zbyt ma a prowadzi do zwi kszenia szeroko ci szczeliny i pojawienia si nawisu metalu i u la przy dolnej kraw dzi. Towarzyszy temu tak e zjawisko zaokr glenia górnej kraw dzi ci cia i lejkowato ci wycinanego otworu (zw aj cego si ku dolnej kraw dzi). Za du a pr dko daje w efekcie zjawisko identyczne, jak w przypadku zbyt du ego nat enia pr du. Pr dko wyp ywu strumienia plazmy z palnika, oraz jego temperatura, s zale ne od nat enia pr du, rednicy i kszta tu dyszy zw aj cej, a tak e odleg o- ci palnika od ci tego przedmiotu. Wp yw ma równie rodzaj gazu plazmowego i jego ci nienia. To w a nie dlatego, w zale no ci od rodzaju ci tego materia u, stosowane s ró ne gazy plazmowe. Jako ciekawostk warto przytoczy fakt, i w pierwszych urz dzeniach do ci cia plazmowego stosowany by wy cznie argon i mieszanki argonu z wodorem. Ze wzgl du na wysok cen tych gazów, rozwój ci cia plazmowego zmierza nie tylko w kierunku zwi kszenia jako ci i pr dko ci ci cia, lecz równie zast pienia argonu znacznie ta szymi gazami. Pocz tkowo by to azot, a nast pnie powietrze i tlen. 18 Projektowanie i Konstrukcje InŜynierskie listopad 2007

5 Materiały niemetaliczne mogą być cięte jedynie palnikami plazmowymi o łuku niezaleŝnym. Plazma i praktyka Technologia i technika ci cia plazmowego zale od konstrukcji palników i cz sto podstawowe warunki ci cia ustala si na podstawie zalece producenta urz dzenia. Do ci cia plazmowego stosowane s palniki o nat eniu pr du A, A oraz du ej mocy, dochodz cej do 1000 A. Palniki do ci cia r cznego, o nat eniu uku nieprzekraczaj cym 100 A, ch odzone s zazwyczaj powietrzem, natomiast palniki du ej mocy, stosowane do mechanicznego ci cia CNC, wymagaj ch odzenia p aszczem wodnym. Nowoczesne konstrukcje palników maj samocentruj ce si dysze i elektrody, co pozytywnie wp ywa na ich trwa o i niezawodno. Oczywi cie, istnieje wiele konstrukcji palników plazmowych zapewniaj cych zwi kszenie jako ci i pr dko ci ci cia przy jednoczesnym zmniejszeniu jego kosztów. Gaz plazmowy stapia i wydmuchuje ciek y metal ze szczeliny ci cia, a gaz ochronny os ania obszar ci cia przed dost pem powietrza i dodatkowo chroni ten obszar. Zastosowanie dodatkowego zw enia uku plazmowego gazem ochronnym zwi ksza stopie zw enia plazmy i jej temperatur, co umo liwia zwi kszenie pr dko ci ci cia przy zachowaniu tych samych parametrów pr dowych. Korzyści z wykorzystania układów DSP to takŝe ulepszona dynamika odpowiedzi systemu, a takŝe wzrost niezawodności i usprawnienia w zastosowaniach u potencjalnych klientów. Wydajność pracy wzrasta dzięki lepszemu mechanizmowi zapobiegania uciąŝliwym wyłączeniom systemu. Sterowanie nie zaleŝy juŝ od niepewnych komponentów, ani niestabilnych parametrów, a rozwiązywanie potencjalnych problemów przebiega znacznie szybciej, dzięki ulepszonym funkcjom diagnostycznym i komunikacyjnym. Dalsze zalety to mniejsze, lŝejsze i bardziej niezawodne układy korekcji mocy oraz dławiki wyjściowe, uzyskane dzięki zastosowaniu materiałów magnetycznych z tzw. przerwą powietrzną, oraz dzięki pracy na dwukrotnie wyŝszej częstotliwości przełączania. Zastosowanie cyfrowego przetwarzania sygnałów to nowy trend wśród konstruktorów urządzeń do cięcia plazmowego. Na podstawie: Michael Kornprobst (MTM Materiały Technologie Maszyny 1/07) Zastosowanie cyfrowego przetwarzania sygna ów to nowy trend w ród konstruktorów urz dze do ci cia plazmowego, zapocz tkowany przez zespó in ynierów Hypertherm. REKLAMA ESPRIT 2008 ju wkrótce w Polsce! Nowa wersja zawiera mi dzy innymi 12 poni ej wymienionych ulepsze : 1. Nowy sposób definiowania przygotówek tokarskich 2. Ulepszony mechanizm Rozpoznawania Struktur Pochylonych w obróbce EDM 3. Ulepszone Kieszeniowanie dla kieszeni otwartych 4. Nowe toczenie z frezowaniem w osi B 5. Nowy Menad er Bazy Wiedzy 6. Nowy sposób Grupowania struktur 7. Nowa Rotacja punktu pocz tkowego 8. Uaktualniona Technologia EDM 9. Nowe Toczenie gwintu oraz jego symulacji 10. Nowa Technologia EDM dla wycinarek EDM firmy Makino 11. ESPRIT FX to przenoszenie ca ego drzewka operacji z programów SolidWorks oraz SolidEdge do programu ESPRIT 12. Nowy inteligentny system obróbki ESPRIT jest zaawansowanym technologicznie systemem CAM z mo liwo ci zastosowania do wszystkich obrabiarek. ESPRIT daje mo liwo pe nego programowania przy frezowaniu w 2-5 osiach, toczeniu w 2-22 osiach, wycinania EDM w 2-5 osiach, wielozadaniowej obróbce frezarsko-tokarskiej i obróbce z osi B. Ameryka ski producent ESPRIT, firma DP Technology, wspó pracuje z producentami maszyn: Citizen, EMCO, Haas, Mazak, Mori Seiki, Nakamura, Okuma, Wagner, Fanuc, Mitsubishi, Charmilles, Sodick, ONA, Makino, Agie, Hitachi, Brother, Weingartner a w Polsce tak e z FAT HACO, Andrychowsk Fabryk Maszyn. ESPRIT odczytuje dane z 24 nast puj cych formatów CAD: ACIS (SAT), AutoCAD (DWG), CSV, DXF, Autodesk Inventor, IGES, Mechanical Desktop, Parasolid (X_B, X_T), Solid Edge, SolidWorks, TXT, VDA-FS. Opcjonalne odczytywanie danych dost pne dla: CATIA, Pro/ENGINEER, Unigraphics, STEP, STL. Na stronie mo na pobra dok adny opis z kolorowymi ilustracjami wszystkich nowo ci, instrukcj obs ugi programu po polsku oraz polsk wersj DEMO ESPRIT 2007

6 RAPORT: Cięcie plazmą... Laserowe cięcie dla... ubogich Od chwili, w której udało mi się wdroŝyć dwa silniki krokowe do pracy przy rysowaniu na powierzchni delikatnej niemalŝe jak skorupka jajka, zrozumiałem, Ŝe taki sam system mógłbym zastosować do cięcia promieniem lasera. Niestety, koszty urządzenia głowicy i agregatu pozwalającego dostarczyć moc niezbędną do cięcia metalu laserem okazały się astronomiczne. Na szczęście, pewien znajomy, zaprzyjaźniony kontrahent, który gościł w owym czasie u nas na obiedzie, zwrócił uwagę na stojącą w pokoju rzeźbę wykonaną ze stali i zauwaŝył, iŝ jej twórca musiał ciąć ten metal plazmą.... W odpowiedzi na moje pytania wyjaśnił, iŝ technika ta pozwala na cięcie przede wszystkim metalu, za pomocą strumienia skompresowanego powietrza i elektryczności, i jest stosunkowo dostępna jeśli chodzi o koszt nabycia (małe urządzenia ręczne w granicach 500 USD). (...) Po dwóch latach nabyłem tego typu urządzenie. Latem 1994 roku skonstruowałem duŝy stół z moŝliwością regulacji rozmiarów, przeznaczony do cięcia plazmą, a po roku zwiększyłem jego funkcjonalność, dodając moduł do cięcia nie tylko płaskich blach, ale takŝe cylindrów. (...) Mając moŝliwości kontroli cięcia metali za pomocą plazmy, pod kontrolą środowiska oprogramowania CAD, mogłem pozwolić sobie na nowe moŝliwości w dziedzinie metaloplastyki i artystycznego cięcia metali (...) Tak wygl da i dzia a sterowana numerycznie wycinarka plazmowa, zbudowana w oparciu o agregat do ci cia r cznego W takim rozwi zaniu, gazem plazmowym jest zwykle argon lub mieszanka argonu i wodoru (ewentualnie argonu i azotu), a rodzaj drugiego gazu, ochronnego i zw aj cego, zale y od rodzaju ci tego metalu. Na przyk ad przy ci ciu stali niskow glowych i niskostopowych drugim gazem mo e by powietrze lub tlen, które zapewniaj dodatkowe zwi kszenie pr dko ci ci cia na skutek egzotermicznego spalania elaza. W przypadku ci cia stali odpornych na korozj i aluminium, drugim gazem mo e by azot... Ile jeszcze zjawisk fizycznych uda si wykorzysta z równym powodzeniem w praktyce? 20 Projektowanie i Konstrukcje InŜynierskie listopad 2007

7 REKLAMA Kilka uwag dotyczących procesu cięcia plazmą: 1. Trwałość dysz i katod zaleŝy głównie od ilości ponownych zajarzeń i wygaszeń łuku. 2. Palnik plazmowy musi być koniecznie utrzymywany w stałej odległości od powierzchni metalu. 3. Palniki plazmowe są chłodzone cieczą w celu przedłuŝenia Ŝywotności dysz. 4. Zastosowanie gazów wirujących powoduje osłonę obszaru cięcia przed dostępem powietrza, zapewnia dodatkowe chłodzenie oraz powoduje zawęŝenie i zwiększenie długości prostopadłego strumienia. 5. Dla stali niskowęglowych najlepsze efekty zapewnia tlen (brak wypływki, łatwiej uzyskać prostopadłość krawędzi). Osłona tlenu zapobiega równieŝ absorpcji azotu na krawędziach dzięki czemu materiały nadają się do spawanie bez dalszej obróbki. 6. Azot preferowany jest jako gaz plazmowy dla grubszych materiałów, ciętych na maksymalnych natęŝeniu prądu. Zastosowanie azotu wpływa na mniejsze zuŝycie dysz i katod jednak krawędzie mogą być porowate oraz moŝe pojawić się wypływa. Występują trudności w spawaniu. 7. Wodór, argon i ich mieszanki wskazane są do cięcia blach odpornych na korozję, gdyŝ zwiększają energię kinetyczną łuku. Przykład urządzenia do ręcznego cięcia plazmą Urządzenia serii MAGNUM są maszynami, które mogą być zastosowane w procesach produkcyjnych, do prac warsztatowych, remontowych, a takŝe do cięcia złomu. Przecinarki plazmowe tej serii mogą być ponadto wykorzystywane w cięŝkich procesach produkcyjnych. Urządzenia te wyposaŝono w przeciąŝeniowe zabezpieczenie termiczne, przewód masowy, zespół przygotowania powietrza, kabel zasilający. Zaletami tych przecinarek są: mała masa i gabaryty, oraz płynna regulacja prądu cięcia zapewniająca wysoką jakość i precyzję cięcia materiału. Przecinarka plazmowa CUT 40 posiada bezstykowe zajarzenia łuku oraz łuk pilotujący, z kolei CUT 60 posiada stykowe zajarzenie łuku (oraz łuk pilotujący), CUT 100 i 160 bezstykowe zajarzeniu łuku wspomagane łukiem pilotującym. Ostatnie dwa posiadają dodatkowo gniazdo EURO pozwalające na podłączenie uchwytu maszynowego. Cykl pracy urządzeń bazuje na procentowym podziale 10 minut na okresy, w których urządzenie moŝe ciąć na znamionowej wartości prądu spawania, bez konieczności przerywania pracy. Cykl pracy 35% oznacza, Ŝe po 3,5 minutach pracy wymagana jest 6,5 minutowa przerwa w celu... ostygnięcia urządzenia (czas ten moŝe czasami wynieść nawet 15 minut). Cykl 100% oznacza moŝliwość pracy półautomatu w sposób ciągły, bez przerwy.

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop

nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop nowy dwumiesięcznik www.nowygabinet.pl magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 3 (81) 2015 r. ISSN 1644-4892 Nowo ci IDS 2015 Zgoda na leczenie protetyczne Wybieramy mikroskop Niebezpieczny pacjent

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-426X OBERON. EDM raport strona 12. Targi raport strona 14. Maszyny używane raport strona 26

ISSN 1509-426X OBERON. EDM raport strona 12. Targi raport strona 14. Maszyny używane raport strona 26 ISSN 1509-426 OBERON KWARTALNIK INFORMACYJNO-TECHNICZNY NUMER 01(26) 2006 EDM raport strona 12 Targi raport strona 14 Maszyny używane raport strona 26 w numerze w numerze 3 Szanowni Państwo! Mam nadzieję,

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI Streszczenie Praca dotyczy wyznaczenia procedur oceny stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo