Laser ubogich... Temat numeru RAPORT: Prototypowanie...Cięci. Cięcie plazmą przewodnik po technologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laser ubogich... Temat numeru RAPORT: Prototypowanie...Cięci. Cięcie plazmą przewodnik po technologii"

Transkrypt

1 RAPORT: Prototypowanie...Cięci Cięcie plazmą przewodnik po technologii Laser ubogich... OPRACOWANIE: Marek Staszyński Plazma zwana czwartym stanem materii od lat fascynuje fizyków swymi zdumiewającymi własnościami i nieoczekiwanymi, coraz to nowymi moŝliwościami zastosowań. Na przykład w procesach obróbki metali. Fot. ESAB 15

2 RAPORT: Cięcie plazmą Plazma jest zbiorem zjonizowanych i neutralnych cz tek. W zbiorze tym wspó wyst puj zjonizowane atomy oraz elektrony, jednak ca a obj to zajmowana przez plazm jest elektrycznie oboj tna. W stanie plazmy znajduje si ponad 99% materii tej cz ci Wszech wiata, która znajduje si w obszarze dost pnym dla ludzkiej obserwacji. Opór elektryczny plazmy, inaczej ni w metalach, maleje ze wzrostem jej temperatury. Plazma ma struktur komórkow, w której ka da komórka jest otoczona przez warstw podwójn DL (double layer). Warstwa taka powstaje wtedy, gdy w plazmie wyst puje ró nica temperatur. W DL od strony cieplejszej wyst puje warstwa o zwi kszonej ilo ci (g sto ci) jonów dodatnich, a od strony ch odniejszej warstwa o zwi kszonej g sto ci elektronów. Mi dzy tymi warstwami wyst puje obszar o zmniejszonej g sto ci jonów i elektronów. Komórki plazmy mog mie form ziarnist, ale cz ciej obserwuje si formy w ókniste, wyst puj ce cz sto przy przep ywie plazmy. Plazm dzielimy na dwie grupy ze wzgl du na temperatur : plazma zimna ( K) wytwarzana jest w plazmotronach, plazma gor ca (30000 K i wy ej) wyst puje we wn trzu gwiazd lub w wybuchach j drowych. Gdy pr d przep ywa przez komórk plazmy, która jest prawie idealnym przewodnikiem, musi przep yn przez warstw podwójn, i to w a nie w niej nast puje prawie ca y spadek napi cia. W zale no ci od nat enia przep ywaj cego pr du, w plazmie rozró nia si trzy stany: przy bardzo ma ym nat eniu ( czarny pr d ) nie wida objawów wzrokowo; przy zwi kszonym nat eniu plazma zaczyna wytwarza wiat o najbardziej znanym jest wiat o z jarzeniówek; gdy nat enie pr du przekracza pewn graniczn warto, powstaje interesuj cy nas z punktu widzenia niniejszego opracowania uk elektryczny. Wykorzystanie uku plazmowego pozwalaj cego na ci cie wszystkich materia ów przewodz cych pr d znalaz o zastosowanie w przemy le ju w latach 50. ubieg ego wieku. Rozwój technologii ci cia oraz specjalistycznych urz dze pozwoli na rozszerzenie zakresu zastosowa ci cia plazmowego z wcze niej rozwini tego ci cia stali austenitycznych i stopów lekkich o stale niskostopowe. Spowodowa tak e, i w pewnych warunkach ci cie plazmowe sta o si konkurencyjne dla takich procesów, jak np. ci cie laserowe czy ci cie gazowe. Cięcie termiczne Podstawowym rodzajem ci cia termicznego jest ci cie za pomoc palnika acetylenowo-tlenowego. Proces ten wykorzystywany jest do ci cia stali odpornych na korozj gorszej jako ci, poniewa w czasie jego przebiegu nast puje utlenienie i du e nagrzewanie metalu w strefie ci cia. Dlatego ten rodzaj ci cia stosuje si jako rozwi zanie... awaryjne. W ci ciu plazmowym metal topiony jest miejscowo przez bardzo wysok temperatur ( C) otrzymywan przez ograniczony strumie plazmy. Plazm nazywamy tutaj silnie zjonizowany gaz; to w a nie ów plazmotwórczy gaz, przep ywaj c przez uk elektryczny jarz cy si mi dzy elektrodami, ulega jonizacji i dzi ki du emu zag szczeniu mocy wytwarza strumie plazmy. Powszechnie stosowanym gazem plazmotwórczym jest powietrze. W urz dzeniach o du ych mocach z regu y u ywa si argonu, azotu, wodoru, dwutlenku w gla oraz mieszanki argon-wodór i argon-hel (patrz ramka na s. 18). Strumień cząstek kontra metal Jak wspomnieli my, proces ci cia plazmowego polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny ci cia silnie skoncentrowanym plazmowym ukiem elektrycznym, jarz cym si mi dzy elektrod nietopliw, a ci tym przedmiotem. Elektroda nietopliwa wykonana jest z miedzi z wprasowan p ytk cyrkonow lub hafnow i jest bardzo intensywnie ch odzona wod lub powietrzem. Temperatura strumienia plazmy jest zale na od nat enia pr du, stopnia zw enia uku oraz rodzaju i sk adu gazu plazmowego. Do ci cia metali u ywane s wy cznie palniki plazmowe o uku zale nym. Zajarzenie uku w takich palnikach odbywa si za pomoc impulsu pr du o wysokim napi ciu lub pr dem wysokiej cz stotliwo- ci (HF). Mo liwe jest ci cie wszystkich materia ów konstrukcyjnych przewodz cych pr d elektryczny ( eliwo, stal, stal wysokostopow, aluminium, mied i inne). Materia y niemetaliczne mog by ci te jedynie palnikami plazmowymi o uku niezale nym. Jako ród a pr du (do ci cia plazmowego stosowany jest wy cznie pr d sta y z biegunowo ci ujemn ) u ywane s prostowniki tyrystorowe oraz inwertory, które charakteryzuj si mo liwo ci p ynnej regulacji nat enia pr du, du sprawno ci energetyczn oraz ma mas i niewielkimi gabarytami. W zale no ci od grubo ci przecinanego materia u stosuje 16 Projektowanie i Konstrukcje InŜynierskie listopad 2007

3 Plazmę uwaŝa się za czwarty stan skupienia materii si ród a pr du o ró nych mocach. Przy ci ciu materia ów o du ych grubo ciach, ci cie odbywa si z regu y automatycznie; w zale no ci od wielko ci produkcji, jak i potrzeby osi ganej jako ci powierzchni i powtarzalno ci wymiarów, procesy ci cia termicznego mog by prowadzone manualnie, pó automatycznie i automatycznie (CNC). Ka de stanowisko do ci cia plazmowego, niezale nie od rodzaju i mocy uchwytu, powinno by wyposa one w wentylacj, z uwagi na wydzielanie si w wysokiej temperaturze szkodliwych dla zdrowia tlenków i azotków metali. Stopie utlenienia i zanieczyszczenia kraw dzi ci cia uzale niony jest od rodzaju zastosowanego gazu, a tak e typu ci tej stali. Dla typowych stali odpornych na korozj wystarcza zazwyczaj szlifowanie na g boko 0,5 mm, aby usun z powierzchni materia u stref oddzia ywania ciep a. Wykonanie zabiegu ci cia plazmowego pod wod pozwala na znaczne zredukowanie utleniania si powierzchni oraz znacz co podnosi pr dko ci cia (dla arkusza blachy austenitycznej odpornej na korozj o grubo ci 3 mm, typowa pr dko ci cia wynosi 3,5 m/min.). Porównuj c ci cie plazmowe z mechanicznymi procesami ci cia (z wy czeniem ci cia no ycami P aszcz wodny /gaz ochronny Gaz plazmowy Strumie plazmy Biegun dodatni + Roztopiony metal Schemat ci cia plazm... Biegun ujemny (katoda ujemna) Dysza Rozprysk materia u Kierunek przesuwu dyszy tn cej Ogólna charakterystyka urządzeń do cięcia plazmą Urządzenia do cięcia plazmą przeznaczone są do ręcznego lub maszynowego cięcia plazmą powietrzną elementów przewodzących prąd elektryczny wykonanych ze stali węglowych i stopowych, aluminium i jego stopów, mosiądzu, miedzi, a takŝe Ŝeliwa. Urządzenia takie gotowe są w zasadzie do natychmiastowej pracy. Specjalne wyposaŝenie palnika umoŝliwia cięcie w miejscach trudnodostępnych i we wszelkich moŝliwych pozycjach. Budowane są równieŝ urządzenia umoŝliwiające zrobotyzowane cięcie konstrukcji pod wodą, na duŝych głębokościach. DSP w słuŝbie cięcia... Nowoczesne systemy przeznaczone do cięcia plazmą wydają się być bardziej inteligentne. ZauwaŜyć moŝna m.in. tendencję do odchodzenia od układów analogowych, a wykorzystywania w ich miejsce urządzeń najnowszej generacji opartych na inwerterach, które dzięki układom DSP (Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Digital Signal Processing) są w stanie przewidzieć trudności związane z obróbką danego materiału... jeszcze przed ich wystąpieniem. Taki system dysponuje równieŝ duŝo lepszą kontrolą mocy wyjściowej. DSP zapewnia skuteczniejszą korekcję czynnika mocy (PFC), sprawniejszą kontrolę prądu i napięcia konwertera mocy, łuku z inwertera, oraz wentylatora chłodzącego urządzenie. Inteligencja takiego rozwiązania to nie tylko lepsza wydajność, ale takŝe wysoka ochrona systemu, co czyni urządzenie bardziej niezawodnym i bezpieczniejszym dla uŝytkowników. DSP gwarantuje pewniejszy przepływ mocy oraz sprawniejszą kontrolę stanu układów elektrycznych. Okresowo przeprowadza kontrolę w celu wykrycia potencjalnych wad systemu, oraz sprawdzeniu jego racjonalności, korygując lub odcinając wadliwe układy, aby ochronić pozostałe. Jednym z naczelnych celów projektantów nowych przecinarek plazmowych było uczynienie ich łatwiej przenośnymi w celu zwiększenia zakresu moŝliwości ich wykorzystania. W tym celu wyeliminowano wiele cięŝkich elementów (takich chociaŝby jak wspomniane układy analogowe). Usunięto chipy sterujące, zastępując je jednym procesorem obsługującym interfejs uŝytkownika. Jednym z powodów dąŝenia takŝe do zmniejszenia ilości elementów magnetycznych wykorzystywanych w urządzeniach, był znaczący wzrost ich cen. Materiały stosowane w zamian, takie jak rdzenie proszkowe, ferryty o wysokiej gęstości strumienia i małej stratności pozwoliły zredukować zarówno koszt, jak i cięŝar elementów magnetycznych. Pozwala to w konsekwencji na opracowywanie lŝejszych i tańszych urządzeń, o mocy wyjściowej większej niŝ w starszych systemach. >>> 17

4 RAPORT: Cięcie plazmą... Gaz plazmotwórczy musi charakteryzować się wysoką entalpią i duŝą przewodnością cieplną oraz moŝliwie najmniejszym potencjałem dysocjacji i jonizacji oraz duŝym cięŝarem cząsteczkowym. Do cięcia plazmowego wykorzystywane są m.in.: Argon doskonały składnik gazowy do zajarzania i podtrzymywania łuku stosowany w mieszaninie z wodorem, Wodór do cięcia stali austenitycznych i stopów lekkich uŝywany w połączeniu z argonem lub azotem, Azot zapewnia cięcie z duŝymi prędkościami bez utlenienia krawędzi i ogranicza powstawanie nawisów; Tlen stosowany do wydajnego cięcia stali niskostopowych gwarantuje Handy Plasma 50 to dobry przyk ad urz dzenia do ci cia r cznego. Producent, firma uzyskanie gładkiej powierzchni ciętego materiału, wolnej od nawisów i tlenków. ESAB, dostarcza wiele rozwi za w tej technologii wibracyjnymi), strata materia u w przypadku tego pierwszego jest znacznie wi ksza. Ponadto powsta a w procesie ci cia kraw d materia u posiada pewien k t nachylenia, który wymaga zniwelowania, a to powoduje konieczno dodania do obróbki kolejnego procesu technologicznego. Z regu y jednak k t ów niwelowany jest podczas wspomnianego procesu szlifowania strefy wp ywu ciep a. Parametry cięcia plazmowego Podstawowe parametry ci cia plazmowego to: nat enie pr du (A), napi cie uku (V), pr dko ci cia w m/min., rodzaj i ci nienie w Mpa (bar) oraz nat enie przep ywu gazu plazmowego w l/min., rodzaj i konstrukcja elektrody. Zalety i wady technologii cięcia plazmą Zalety: znaczne prędkości cięcie bez podgrzewania szybkie przebijanie wąska strefa wpływu cięcia stosunkowo niewielki wpływ temperatury na cały materiał dzięki duŝym prędkościom i wąskim działaniem temperatury niewielka szczelina cięcia moŝliwość cięcia bez nadpalania materiałów cienkich Wady: duŝy hałas (bez znaczenia w przypadku procesu cięcia pod wodą) silne promieniowanie duŝa ilość gazów i dymów zmiany w strefie wpływu cięcia trudności w utrzymaniu prostopadłości krawędzi rednica dyszy zw aj cej w mm, po o enie palnika wzgl dem ci tego przedmiotu. Nat enie pr du decyduje o temperaturze i energii uku plazmowego. St d wynika, e wraz ze zwi kszeniem nat enia pr du zwi ksza si pr dko ci cia lub przy zachowaniu pr dko ci ci cia mo liwe jest obrabianie materia ów o wi kszej grubo ci; wi e si to jednak ze zwi kszonym zu yciem elektrod. Zbyt du e nat enie pr du sprawia, e pogarsza si jako ci cia, zwi ksza szeroko szczeliny, pojawiaj si zaokr glenia górnych kraw dzi i odchylenie od prostopad o- ci. Zbyt ma e nat enie pr du powoduje natomiast pocz tkowo pojawienie si nawisów metalu przy dolnej kraw dzi, a nast pnie... brak przeci cia. Napi cie uku plazmowego decyduje o sprawnym przebiegu procesów ci cia plazmowego i st d musi by dok adnie sterowane (patrz DSP w s u bie ci cia... obok). W zale no ci od nat enia pr du, napi cie uku ze wzgl du na bardzo du y stopie koncentracji plazmy uku wynosi od 50 do 200 V. Jak z tego wynika, zastosowane w urz dzeniach do ci cia plazm ród a pr du musz mie napi cie biegu ja owego z przedzia u V. Dzi ki du ej energii cieplnej uku plazmowego proces ci cia mo e by prowadzony w stosunkowo szerokim zakresie pr dko ci ci cia. Podobnie jak warto nat enia pr du, równie pr dko ma wp yw na jako przeprowadzonego ci cia. Zbyt ma a prowadzi do zwi kszenia szeroko ci szczeliny i pojawienia si nawisu metalu i u la przy dolnej kraw dzi. Towarzyszy temu tak e zjawisko zaokr glenia górnej kraw dzi ci cia i lejkowato ci wycinanego otworu (zw aj cego si ku dolnej kraw dzi). Za du a pr dko daje w efekcie zjawisko identyczne, jak w przypadku zbyt du ego nat enia pr du. Pr dko wyp ywu strumienia plazmy z palnika, oraz jego temperatura, s zale ne od nat enia pr du, rednicy i kszta tu dyszy zw aj cej, a tak e odleg o- ci palnika od ci tego przedmiotu. Wp yw ma równie rodzaj gazu plazmowego i jego ci nienia. To w a nie dlatego, w zale no ci od rodzaju ci tego materia u, stosowane s ró ne gazy plazmowe. Jako ciekawostk warto przytoczy fakt, i w pierwszych urz dzeniach do ci cia plazmowego stosowany by wy cznie argon i mieszanki argonu z wodorem. Ze wzgl du na wysok cen tych gazów, rozwój ci cia plazmowego zmierza nie tylko w kierunku zwi kszenia jako ci i pr dko ci ci cia, lecz równie zast pienia argonu znacznie ta szymi gazami. Pocz tkowo by to azot, a nast pnie powietrze i tlen. 18 Projektowanie i Konstrukcje InŜynierskie listopad 2007

5 Materiały niemetaliczne mogą być cięte jedynie palnikami plazmowymi o łuku niezaleŝnym. Plazma i praktyka Technologia i technika ci cia plazmowego zale od konstrukcji palników i cz sto podstawowe warunki ci cia ustala si na podstawie zalece producenta urz dzenia. Do ci cia plazmowego stosowane s palniki o nat eniu pr du A, A oraz du ej mocy, dochodz cej do 1000 A. Palniki do ci cia r cznego, o nat eniu uku nieprzekraczaj cym 100 A, ch odzone s zazwyczaj powietrzem, natomiast palniki du ej mocy, stosowane do mechanicznego ci cia CNC, wymagaj ch odzenia p aszczem wodnym. Nowoczesne konstrukcje palników maj samocentruj ce si dysze i elektrody, co pozytywnie wp ywa na ich trwa o i niezawodno. Oczywi cie, istnieje wiele konstrukcji palników plazmowych zapewniaj cych zwi kszenie jako ci i pr dko ci ci cia przy jednoczesnym zmniejszeniu jego kosztów. Gaz plazmowy stapia i wydmuchuje ciek y metal ze szczeliny ci cia, a gaz ochronny os ania obszar ci cia przed dost pem powietrza i dodatkowo chroni ten obszar. Zastosowanie dodatkowego zw enia uku plazmowego gazem ochronnym zwi ksza stopie zw enia plazmy i jej temperatur, co umo liwia zwi kszenie pr dko ci ci cia przy zachowaniu tych samych parametrów pr dowych. Korzyści z wykorzystania układów DSP to takŝe ulepszona dynamika odpowiedzi systemu, a takŝe wzrost niezawodności i usprawnienia w zastosowaniach u potencjalnych klientów. Wydajność pracy wzrasta dzięki lepszemu mechanizmowi zapobiegania uciąŝliwym wyłączeniom systemu. Sterowanie nie zaleŝy juŝ od niepewnych komponentów, ani niestabilnych parametrów, a rozwiązywanie potencjalnych problemów przebiega znacznie szybciej, dzięki ulepszonym funkcjom diagnostycznym i komunikacyjnym. Dalsze zalety to mniejsze, lŝejsze i bardziej niezawodne układy korekcji mocy oraz dławiki wyjściowe, uzyskane dzięki zastosowaniu materiałów magnetycznych z tzw. przerwą powietrzną, oraz dzięki pracy na dwukrotnie wyŝszej częstotliwości przełączania. Zastosowanie cyfrowego przetwarzania sygnałów to nowy trend wśród konstruktorów urządzeń do cięcia plazmowego. Na podstawie: Michael Kornprobst (MTM Materiały Technologie Maszyny 1/07) Zastosowanie cyfrowego przetwarzania sygna ów to nowy trend w ród konstruktorów urz dze do ci cia plazmowego, zapocz tkowany przez zespó in ynierów Hypertherm. REKLAMA ESPRIT 2008 ju wkrótce w Polsce! Nowa wersja zawiera mi dzy innymi 12 poni ej wymienionych ulepsze : 1. Nowy sposób definiowania przygotówek tokarskich 2. Ulepszony mechanizm Rozpoznawania Struktur Pochylonych w obróbce EDM 3. Ulepszone Kieszeniowanie dla kieszeni otwartych 4. Nowe toczenie z frezowaniem w osi B 5. Nowy Menad er Bazy Wiedzy 6. Nowy sposób Grupowania struktur 7. Nowa Rotacja punktu pocz tkowego 8. Uaktualniona Technologia EDM 9. Nowe Toczenie gwintu oraz jego symulacji 10. Nowa Technologia EDM dla wycinarek EDM firmy Makino 11. ESPRIT FX to przenoszenie ca ego drzewka operacji z programów SolidWorks oraz SolidEdge do programu ESPRIT 12. Nowy inteligentny system obróbki ESPRIT jest zaawansowanym technologicznie systemem CAM z mo liwo ci zastosowania do wszystkich obrabiarek. ESPRIT daje mo liwo pe nego programowania przy frezowaniu w 2-5 osiach, toczeniu w 2-22 osiach, wycinania EDM w 2-5 osiach, wielozadaniowej obróbce frezarsko-tokarskiej i obróbce z osi B. Ameryka ski producent ESPRIT, firma DP Technology, wspó pracuje z producentami maszyn: Citizen, EMCO, Haas, Mazak, Mori Seiki, Nakamura, Okuma, Wagner, Fanuc, Mitsubishi, Charmilles, Sodick, ONA, Makino, Agie, Hitachi, Brother, Weingartner a w Polsce tak e z FAT HACO, Andrychowsk Fabryk Maszyn. ESPRIT odczytuje dane z 24 nast puj cych formatów CAD: ACIS (SAT), AutoCAD (DWG), CSV, DXF, Autodesk Inventor, IGES, Mechanical Desktop, Parasolid (X_B, X_T), Solid Edge, SolidWorks, TXT, VDA-FS. Opcjonalne odczytywanie danych dost pne dla: CATIA, Pro/ENGINEER, Unigraphics, STEP, STL. Na stronie mo na pobra dok adny opis z kolorowymi ilustracjami wszystkich nowo ci, instrukcj obs ugi programu po polsku oraz polsk wersj DEMO ESPRIT 2007

6 RAPORT: Cięcie plazmą... Laserowe cięcie dla... ubogich Od chwili, w której udało mi się wdroŝyć dwa silniki krokowe do pracy przy rysowaniu na powierzchni delikatnej niemalŝe jak skorupka jajka, zrozumiałem, Ŝe taki sam system mógłbym zastosować do cięcia promieniem lasera. Niestety, koszty urządzenia głowicy i agregatu pozwalającego dostarczyć moc niezbędną do cięcia metalu laserem okazały się astronomiczne. Na szczęście, pewien znajomy, zaprzyjaźniony kontrahent, który gościł w owym czasie u nas na obiedzie, zwrócił uwagę na stojącą w pokoju rzeźbę wykonaną ze stali i zauwaŝył, iŝ jej twórca musiał ciąć ten metal plazmą.... W odpowiedzi na moje pytania wyjaśnił, iŝ technika ta pozwala na cięcie przede wszystkim metalu, za pomocą strumienia skompresowanego powietrza i elektryczności, i jest stosunkowo dostępna jeśli chodzi o koszt nabycia (małe urządzenia ręczne w granicach 500 USD). (...) Po dwóch latach nabyłem tego typu urządzenie. Latem 1994 roku skonstruowałem duŝy stół z moŝliwością regulacji rozmiarów, przeznaczony do cięcia plazmą, a po roku zwiększyłem jego funkcjonalność, dodając moduł do cięcia nie tylko płaskich blach, ale takŝe cylindrów. (...) Mając moŝliwości kontroli cięcia metali za pomocą plazmy, pod kontrolą środowiska oprogramowania CAD, mogłem pozwolić sobie na nowe moŝliwości w dziedzinie metaloplastyki i artystycznego cięcia metali (...) Tak wygl da i dzia a sterowana numerycznie wycinarka plazmowa, zbudowana w oparciu o agregat do ci cia r cznego W takim rozwi zaniu, gazem plazmowym jest zwykle argon lub mieszanka argonu i wodoru (ewentualnie argonu i azotu), a rodzaj drugiego gazu, ochronnego i zw aj cego, zale y od rodzaju ci tego metalu. Na przyk ad przy ci ciu stali niskow glowych i niskostopowych drugim gazem mo e by powietrze lub tlen, które zapewniaj dodatkowe zwi kszenie pr dko ci ci cia na skutek egzotermicznego spalania elaza. W przypadku ci cia stali odpornych na korozj i aluminium, drugim gazem mo e by azot... Ile jeszcze zjawisk fizycznych uda si wykorzysta z równym powodzeniem w praktyce? 20 Projektowanie i Konstrukcje InŜynierskie listopad 2007

7 REKLAMA Kilka uwag dotyczących procesu cięcia plazmą: 1. Trwałość dysz i katod zaleŝy głównie od ilości ponownych zajarzeń i wygaszeń łuku. 2. Palnik plazmowy musi być koniecznie utrzymywany w stałej odległości od powierzchni metalu. 3. Palniki plazmowe są chłodzone cieczą w celu przedłuŝenia Ŝywotności dysz. 4. Zastosowanie gazów wirujących powoduje osłonę obszaru cięcia przed dostępem powietrza, zapewnia dodatkowe chłodzenie oraz powoduje zawęŝenie i zwiększenie długości prostopadłego strumienia. 5. Dla stali niskowęglowych najlepsze efekty zapewnia tlen (brak wypływki, łatwiej uzyskać prostopadłość krawędzi). Osłona tlenu zapobiega równieŝ absorpcji azotu na krawędziach dzięki czemu materiały nadają się do spawanie bez dalszej obróbki. 6. Azot preferowany jest jako gaz plazmowy dla grubszych materiałów, ciętych na maksymalnych natęŝeniu prądu. Zastosowanie azotu wpływa na mniejsze zuŝycie dysz i katod jednak krawędzie mogą być porowate oraz moŝe pojawić się wypływa. Występują trudności w spawaniu. 7. Wodór, argon i ich mieszanki wskazane są do cięcia blach odpornych na korozję, gdyŝ zwiększają energię kinetyczną łuku. Przykład urządzenia do ręcznego cięcia plazmą Urządzenia serii MAGNUM są maszynami, które mogą być zastosowane w procesach produkcyjnych, do prac warsztatowych, remontowych, a takŝe do cięcia złomu. Przecinarki plazmowe tej serii mogą być ponadto wykorzystywane w cięŝkich procesach produkcyjnych. Urządzenia te wyposaŝono w przeciąŝeniowe zabezpieczenie termiczne, przewód masowy, zespół przygotowania powietrza, kabel zasilający. Zaletami tych przecinarek są: mała masa i gabaryty, oraz płynna regulacja prądu cięcia zapewniająca wysoką jakość i precyzję cięcia materiału. Przecinarka plazmowa CUT 40 posiada bezstykowe zajarzenia łuku oraz łuk pilotujący, z kolei CUT 60 posiada stykowe zajarzenie łuku (oraz łuk pilotujący), CUT 100 i 160 bezstykowe zajarzeniu łuku wspomagane łukiem pilotującym. Ostatnie dwa posiadają dodatkowo gniazdo EURO pozwalające na podłączenie uchwytu maszynowego. Cykl pracy urządzeń bazuje na procentowym podziale 10 minut na okresy, w których urządzenie moŝe ciąć na znamionowej wartości prądu spawania, bez konieczności przerywania pracy. Cykl pracy 35% oznacza, Ŝe po 3,5 minutach pracy wymagana jest 6,5 minutowa przerwa w celu... ostygnięcia urządzenia (czas ten moŝe czasami wynieść nawet 15 minut). Cykl 100% oznacza moŝliwość pracy półautomatu w sposób ciągły, bez przerwy.

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 11. 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 11. 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa... 11 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13 1.1. Charakterystyka termodynamiczna gazów... 13 1.1.1. Stany skupienia materii... 13 1.1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie

2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie Przedmowa 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów 1.1. Charakterystyka termodynamiczna gazów 1.1.1. Stany skupienia materii 1.1.2. Charakterystyka gazów 1.1.3. Charakterystyka plazmy 1.1.4. Stan

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

CITOTIG 240 & 310 AC/DC

CITOTIG 240 & 310 AC/DC CITOTIG 20 & 310 AC/DC Urządzenia do spawania metodą TIG prądem AC/DC dla bardzo wymagających specjalistów www.airliquidewelding.pl CITOTIG AC/DC CITOTIG AC/DC gwarantuje poprawę jakości i wydajności spawania.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo fotowoltaiczne 1.0 WSTĘP Energia słoneczna jest energią reakcji termojądrowych zachodzących w olbrzymiej odległości od Ziemi. Zachodzące na Słońcu przemiany helu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

METODY ZAMRAŻANIA CZ.2

METODY ZAMRAŻANIA CZ.2 METODY PRZECHOWYWANIA I UTRWALANIA BIOPRODUKTÓW METODY ZAMRAŻANIA CZ.2 Opracował: dr S. Wierzba Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Zamrażanie w powietrzu Prędkość zamrażania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdaj cego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI525H SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-MULTI 525H Nr katalogowy 2049 Stan artykułu Znamionowe wejściowe Częstotliwość sieciowa napięcie Znamionowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdającego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283615 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1990 (51) IntCl5: G05D 7/00 (54)Regulator

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Nowe głowice Hunter - DSP 700

Nowe głowice Hunter - DSP 700 Nowe głowice Hunter - DSP 700 Fot. Wimad, archiwum Nowy model głowicy DSP 700 (z prawej) w porównaniu z głowicą aktywną DSP 500 produkowaną obecnie Firma Hunter zaprezentowała nową koncepcję głowic aktywnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/UR/ 160 /2014 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Prostownik spawalniczy Inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą TIG, prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CIĘCIA PLAZMĄ PLASMATOME HPC

MASZYNA DO CIĘCIA PLAZMĄ PLASMATOME HPC MASZYNA DO CIĘCIA PLAZMĄ PLASMATOME HPC PORTALOWE MASZYNY DO CIĘCIA PLAZMOWEGO PLASMATOME. PLASMATOME HPC to seria urządzeń sterowanych numerycznie, specjalnie zaprojektowanych do cięcia łukiem plazmowym.

Bardziej szczegółowo

Plazma m 3 System plazmowy trzeciej generacji UNIWERSALNY, EKONOMICZNY, PROSTY W OBSŁUDZE

Plazma m 3 System plazmowy trzeciej generacji UNIWERSALNY, EKONOMICZNY, PROSTY W OBSŁUDZE Plazma m 3 System plazmowy trzeciej generacji UNIWERSALNY, EKONOMICZNY, PROSTY W OBSŁUDZE Plazma m 3 nowa formuła precyzji i wydajności Obecnie cięcie i znakowanie metali jest łatwiejsze niż kiedykolwiek,

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland.

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: Sterownik nie wymaga uruchomienia, ani strojenia, jedyną czynnością jaką musimy przeprowadzić jest dobór prądu wyjściowego sterownika do silnika za pomocą potencjometru

Bardziej szczegółowo

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 EdgeCAM 12.0 PL Skrótowy opis nowości EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 Uwaga!!! Aby zaktualizować EdgeCAM do wersji 12.0 wymagane jest posiadanie opieki technicznej przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNEJ PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ BASIC II 1 UWAGA: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zwróć uwagę na wymagania bezpieczeństwa i obsługi, ostrzeżenia i ograniczenia. Używaj tego

Bardziej szczegółowo

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 12 letnie monobloki 6 i 12V. seria HZY-ŻELOWE

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 12 letnie monobloki 6 i 12V. seria HZY-ŻELOWE HAZE BATTERY Company Ltd Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 12 letnie monobloki 6 i 12V seria HZY-ŻELOWE KONSTRUKCJA - Siatki płyt dodatnich i ujemnych odlewane są z ołowiu wapniowo-cynowego,

Bardziej szczegółowo

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa Stopy żelaza Stale Staliwa Żeliwa 1. Stale są to stopy żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, zawierające do 2% C, które w procesie wytwarzania podlegają przeróbce plastycznej, np.: walcowaniu, ciągnieniu,

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Każda z tych technologii ma swoją specyfikę

Każda z tych technologii ma swoją specyfikę Temat numeru Technologie cięcia termicznego i hydroabrazywnego Cięcie blach o różnej, często bardzo dużej grubości, jest znaczącym wyzwaniem dla większości firm produkcyjnych. Cięcie mechaniczne, ew. wytłaczanie

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Andrzej MAZURKIEWICZ 1 laser, plazma, strumień wodno-ścierny, erozja, warstwa wierzchnia, spójność wiązki WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

16.3. UCHWYTY DO CIĘCIA PLAZMĄ POWIETRZNĄ I CZĘŚCI ZAMIENNE

16.3. UCHWYTY DO CIĘCIA PLAZMĄ POWIETRZNĄ I CZĘŚCI ZAMIENNE 16.3. UCHWYTY DO CIĘCIA PLAZMĄ POWIETRZNĄ I CZĘŚCI ZAMIENNE Uchwyty do cięcia plazmą powietrzną ABIPLAS CUT 70 Chłodzone powietrzem Ręczne uchwyty do cięcia plazmą serii ABIPLAS CUT ze sprężonym powietrzem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Urządzenia energoelektroniczne poprzez regulację napięcia, prądu i częstotliwości umoŝliwiają

Wykład 10. Urządzenia energoelektroniczne poprzez regulację napięcia, prądu i częstotliwości umoŝliwiają Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 10 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Urządzenia energoelektroniczne Urządzenia energoelektroniczne poprzez regulację napięcia, prądu i częstotliwości

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

Wypalanie laserowe. Technologia. wersja polska. Wersja: 1. marzec 2004 r.

Wypalanie laserowe. Technologia. wersja polska. Wersja: 1. marzec 2004 r. Wypalanie laserowe Technologia Wersja: 1 wersja polska marzec 2004 r. Spis treści Rozdział 1 Zasada działania lasera Znaczenie słowa "LASER"... 3 Zasada działania lasera..... 4 Wypalanie laserowe... 5

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PONAR PLAST HR-1600, S/N:06008 OPINIA TECHNICZNA NR 875/AB/09/2013. Wtryskarka

KARTA INFORMACYJNA PONAR PLAST HR-1600, S/N:06008 OPINIA TECHNICZNA NR 875/AB/09/2013. Wtryskarka OPINIA TECHNICZNA NR 875/AB/09/2013 KARTA INFORMACYJNA Wtryskarka PONAR PLAST HR-1600, S/N:06008 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa, dnia 16.09.2013 r. 2 01. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

AutoMax PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNE NISZCZENIE

AutoMax PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNE NISZCZENIE AutoMax PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNE NISZCZENIE REWOLUCJA W SPOSOBIE NISZCZENIA DOŚWIADCZ PRAWDZIWIE AUTOMATYCZNEGO NISZCZENIA. BEZ WYSIŁKU, BEZ FRUSTRACJI. Fellowes, producent NAJMOCNIEJSZYCH NISZCZAREK ŚWIATA

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA 1 OPTOELEKTRONKA B. EFEKT FOTOWOLTACZNY. BATERA SŁONECZNA Cel ćwiczenia: 1.Zbadanie zależności otoprądu zwarcia i otonapięcia zwarcia od natężenia oświetlenia. 2. Wyznaczenie sprawności energetycznej baterii

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. 18-500 KOLNO ul. Witosa 4 NIP 291-01-12-895 REGON 451086334 Konto BS Kolno 84 8754 0004 0000 7100 2000 0010 Tel. (0-86) 278-31-79

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Zarząd Dróg Wojewódzkich Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Dlaczego wytyczne ZDW? Obowiązujące obecnie przepisy techniczno-budowlane zostały wydane w 1999

Bardziej szczegółowo

Lekcja 15. Temat: Prąd elektryczny w róŝnych środowiskach.

Lekcja 15. Temat: Prąd elektryczny w róŝnych środowiskach. Lekcja 15 Temat: Prąd elektryczny w róŝnych środowiskach. Pod wpływem pola elektrycznego (przyłoŝonego napięcia) w materiałach, w których istnieją ruchliwe nośniki ładunku dochodzi do zjawiska przewodzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym Nr. Ćwiczenia: 215 Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 20 IV 2009 Temat Ćwiczenia: Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo