Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight"

Transkrypt

1 Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Systemy CNC Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Laboratorium nr 2 Programowanie frezarkowych układów CNC - sys. EasyMove Opracował: Dr inż. Artur Berliński Szczecin 2009

2 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Istotą funkcjonowania obrabiarek CNC jest zatem przyjęcie założenia o istnieniu pewnego układu współrzędnych, w którym odbywa się sterowanie. Schemat ideowy sterowania numerycznego NC Z punktu widzenia automatyki sterowanie CNC jest układem automatycznej regulacji programowej, pracującym w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (Rys. 2). Wartość zadana położenia (Z zad ) elementów ruchomych obrabiarki (np. suportu) w danej osi sterowanej numerycznie (Z) jest wyznaczana na podstawie programu. Następnie jest ona porównywana z wartością rzeczywistą położenia (Z rz ), mierzoną przez przetwornik pomiarowy (C). Na podstawie różnicy pomiędzy wartością zadaną a rzeczywistą położenia w osi SN układ sterowania (CNC) generuje sygnał sterujący (S), kierowany do napędu osi (M), korygując tym samym jej położenie aż do uzyskania zerowej różnicy pomiędzy wartością zadaną a rzeczywistą położenia osi (Z rz > Z za d). Układ sterowania WSLT Light jest układem sterowania ciągłego w dwóch osiach (2C) z interpolacją liniowo-kołową.

3 Orientacja układu współrzędnych obrabiarki Układ ten przeznaczony jest do sterowania tokarek, wykazuje znaczne analogie do układów FANUC. 1.1 Podstawowe adresy układu Kod: Funkcja: % Przyrostowy opis współrzędnych środka okręgu. $ Absolutny opis współrzędnych środka okręgu. \ Skok. / Skok opcjonalny. F Posuw w calach na minutę; łącznie z G04, liczba, sekund pauzy. G Instrukcje przygotowawcze. H Wybór wejścia dla urządzeń peryferyjnych. I Współrzędna środka okręgu na kierunku osi X (tylko dla interpolacji kołowej). K Współrzędna środka okręgu na kierunku osi Z (tylko dla interpolacji kołowej). L Licznik pętli; określa liczbę powtórzeń bloków lub podprogramu, kąt rozdzielczości łuku. M Instrukcje maszynowe. N Numer kolejny bloku (jedynie dla potrzeb użytkownika). O Numer bloku startowego podprogramu. P Numer programu odniesienia (razem z M98 lub M99).. Q Głębokość warstwy skrawanej; głębokość pojedynczego skoku zagłębienia wiertła podczas wiercenia. R Promień okręgu w interpolacji kołowej (stosowany z komendami G02 i G03); Punkt wyjściowy dla narzędzia w cyklu wiercenia (z kodami cyklu zamkniętego).

4 S Prędkość obrotowa wrzeciona w obrotach na minutę. T Wybór narzędzia. U Przemieszczenie narzędzia przyrostowo w osi X. W Przemieszczenie narzędzia przyrostowo w osi Z. X Współrzędna przemieszczenia narzędzia w osi X. Z Współrzędna przemieszczenia narzędzia w osi Z. ; Wstawienie komentarzu słownego po bloku programu. Przyrostowy opis środka okręgu ( kod %). - wszystkie współrzędne okręgów podawane będą w układzie przyrostowym bez wzglądu na zastosowane komendy G90 lub G91. Instrukcja powinna pojawić się jako pojedyncza w pierwszej linii programu którego dotyczy. Absolutny opis środka okręgu (kod $) - ustawia sposób absolutny opisu środka okręgu w całym programie jak i w innych powiązanych z nim podprogramów. Instrukcja powinna pojawić się jako pojedyncza w pierwszej linii programu którego dotyczy. Skok (kod \) i skok opcjonalny (kod /). Komenda skok i skok opcjonalny pozwala na pominięcie kilku wybranych linii w programie. Użycie komendy skok (\). Znak skoku należy umieścić na początku linii, którą chcemy pominąć. Po uruchomieniu programu linia zostanie pominięta. Posuw roboczy (kod F). Instrukcja ta używana jest do określenia wartości prędkości z jaką będzie przemieszczało się narzędzie (w calach lub mm na minutę w zależności od wcześniej wybranych jednostek). Np. F3 znaczy 3cale/minutę w systemie calowym, a w systemie metrycznym 3mm/minutę. Instrukcja może być także użyta do opisu czasu postoju bezpośrednio po zastosowaniu instrukcji G04. Np. G04F5 czytane jest przez system sterujący jako zatrzymanie działania maszyny na 5 sekund. 1.2 Instrukcje przygotowawcze (G). Funkcje G umieszcza się przed opisem przemieszczenia narzędzia. Zawierają informacje jakiego typu operacja będzie wykonywana, w jakim układzie wymiarowania oraz czy przerwać pracę na czas interwencji operatora itp. Rozróżnia się różne grupy instrukcji. W jednym bloku można stosować więcej niż jedną instrukcję przygotowawczą lecz tylko jedną z danej grupy w jednym bloku. W systemie prolight Turning Center wyróżnia się następujące grupy instrukcji: 1. grupa instrukcji interpolacji, 2. grupa instrukcji jednostek miar, 3. grupa instrukcji czasu oczekiwań, 4. grupa instrukcji pracy w cyklach,

5 5. grupa instrukcji trybu programowania, 6. grupa instrukcji ustalenia pozycji. 7. Grupa instrukcji układów współrzędnych 8. Grupa instrukcji kompensacyjnych Ad 1 Grupa instrukcji interpolacji. Instrukcje te pozwalają na opis typu interpolacji przemieszczenia narzędzia. Wstawienie instrukcji powoduje jej działanie do momentu aż w kolejnym z bloków nie pojawi się inna instrukcja z grupy interpolacji. W skład tej grupy wchodzą następujące instrukcje: G00 Przemieszczenie z posuwem szybkim. GO1 Interpolacja liniowa z zadanym posuwem roboczym. G02 Interpolacja kołowa w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara. G03 Interpolacja kołowa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. G101 Interpolacja spline definiuje krzywe bazujące na pkt, nie leżących na linii Ad 2 Grupa instrukcji jednostek miar. Jeśli jedna z tych instrukcji pojawi się na początku programu, jeszcze przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji następuje przyjęcie odpowiedniego układu jednostek dla całego programu. W przeciwnym razie dotyczyć ona będzie tylko części programu następującej po niej. Kody do ustalania jednostek: G70 calowy G71 metryczny G20 calowy Fanuc G21 metryczny Fanuc Ad 3 Grupa instrukcji czasu oczekiwań. Instrukcje z tej grupy dotyczą tylko bloku w którym się znajdują. Program nie będzie kontynuowany dopóki warunek wpisany jako konieczny nie zostanie wypełniony. W skład tej grupy wchodzą następujące instrukcje: G04 Zatrzymanie wszystkich przemieszczeń na czas w sekundach opisany po komendzie F. Po tym czasie następuje uruchomienie dalszego ciągu programu. Jest ona wykorzystywana głównie dla integracji pracy obrabiarki z robotem. Ponieważ kod F w tym przypadku określa czas oczekiwania, to w tym samym bloku instrukcji nie można zmienić wartości posuwu. Np: G04F10 spowoduje zatrzymanie na 10 sekund. G05 Pauza- możliwość interwencji operatora. Następuje zatrzymanie wszystkich ruchów do momentu manualnego uruchomienia programu przez operatora (komenda Run/Continue).

6 G25 G26 Czeka z wykonaniem instrukcji z bloku do momentu gdy na wejściu#l TTL (Robot 1 lub wejście użytkownika #5) pojawi się wysoki sygnał. Służy do synchronizacji pracy z robotem. Ad 4 Grupa instrukcji pracy w cyklach. Praca w cyklach pozwala na przedstawienie grupy przemieszczeń narzędzia za pomocą jednej komendy. Tryb pracy w cyklach pozwala na zmniejszenie objętości programu w przypadku powtarzanych czynności. Ostatnio wykonywany cykl jest przechowywany do momentu aż nie zastąpi go inny cykl. Ad 5 Grupa instrukcji trybu programowania. Przy programowaniu absolutnym wszystkie współrzędne są odnoszone do początku aktualnie ustawionego układu współrzędnych. Przy programowaniu przyrostowym współrzędne każdego ruchu są dodawane do współrzędnych punktu wyjściowego danego przemieszczenia. W skład tej grupy wchodzą następujące instrukcje: G90 programowanie absolutne. G91 programowanie przyrostowe. Ad 6 Grupa instrukcji ustalania pozycji. Instrukcje ustawiania pozycji pozwalają na przemieszczenie narzędzia do z góry ustalonego punktu lub przyjęcie nowego punktu do którego będą odnoszone następne ruchy. W skład tej grupy wchodzą następujące instrukcje: G28 Ustawianie punktu odniesienia: instrukcja ta przemieszcza układ wykonawczy na pozycję bazową tzw. homing, i ustawia go w pozycji 0,0 maszyny. Jest to automatyczna kalibracja obu osi. G29 Powrót do punktu odniesienia: Przemieszczenie narzędzia do punktu sprecyzowanego we współrzędnych X i Z. Przeważnie używa się po instrukcjach G27 i G28. G92 Wstępne wyznaczanie pozycji: Działa podobnie jak komenda ustawiania pozycji (Set Position) w Setup Menu. Współrzędne X i Y następują po instrukcji G92 definiując nowa aktualną pozycję narzędzia. G98 Szybkie przemieszczenie do położenia wyjściowego po wykonaniu cyklu zamkniętego. G99 Szybkie przemieszczenie do punktu R (może to być powierzchnia materiału lub inny punkt referencyjny) po zakończeniu cyklu zamkniętego. Ad 7 Grupa instrukcji układów współrzędnych. Użycie tych instrukcji pozwala na zastosowanie wielu układów współrzędnych na jednym lub więcej elementów obrabianych W systemie można ustawić siedem układów współrzędnych.

7 G53 używany jest do szybkich przemieszczeń w układzie maszynowym (współrzędne maszynowe). Pozostałe sześć instrukcji pozwala na zastosowanie do sześciu części tego samego detalu sześć różnych układów współrzędnych. Instrukcje od G54 do G59 odnoszą się odpowiednio do układów 1-6. programowanie we współrzędnych biegunowych. G16 włączenie pracy w układzie biegunowym - podaje się długości promienia w milimetrach i wartości kąta w stopniach jako współrzędnych oznaczonych literami X i Z. G15 Aby zakończyć pracę systemu w układzie współrzędnych biegunowych. Ad 8 Grupa instrukcji kompensacyjnych. Instrukcja ta pozwala na skalowanie i ustawienie kąta obrotu. Kody kompensacji: G51 wywołanie skalowania. G50 rezygnacja ze skalowania. G68 wywołanie rotacji. G69 rezygnacja z rotacji. Używanie kodów skalowania i obracania Kody skalowania i obracania mogą być używane oddzielnie lub razem. Każda z tych funkcji jest opisana w kolejnych paragrafach. Skalowanie Można skalować cały fragment części, lub ustawić różne współczynniki skalowania dla każdej z osi. Użyj następującego kodu do skalowania: G50 Anulowanie skalowania G51 Przywołanie skalowania W kodzie G51 X i Z są punktami bazowymi skali, I i K są współczynnikami skali. I=X i K=Z. G51 X0 Z0 I2 K2 W tym przykładzie, X i Z są ustawione na zero i są punktami bazowymi skali, pozostałe osie są skalowane ze współczynnikiem równym dwa. Kod obracania (rotacji) Kod obrotu pozwala obracać zaprogramowany kształt dookoła punktu bazowego. Programy tokarskie rzadko podlegają obracaniu ale jest ono w zasadzie działania takie same jak skalowanie. G68 Przywołanie obracania G69 Anulowanie obracania G68 x0 z0 R90 X i Z są środkiem obrotu, a 90 jest wartością obrotu w stopniach. 1.3 Funkcje wykonawcze (kod M) Kody te kontrolują funkcje obrabiarki podczas wykonywania programu. Kody M powinny być umieszczane w oddzielnych blokach niż kody przemieszczeń aby uniknąć sytuacji np. załączenia obrotów wrzeciona podczas przemieszczenia lub po jego zakończeniu.

8 M00 Pauza; pozwala na umieszczenie pauzy w programie, działa jak G05. MO1 Stop opcjonalny; po włączeniu działa jak G05, po wyłączeniu jest ignorowany a program jest realizowany dalej bez zmian,(za- i wyłączanie -Optional Stop w menu Run Settings lub Operator Panel) M02 Koniec programu, działa po zatrzymaniu wszystkich ruchów; wyłącza silniki, wyjścia razem z wrzecionem (i accesory oullets) M03 Włączenie wrzeciona, aktywowane w chwili wywołania w programie. Pozostaje dopóki nie przyjdzie komenda M05 M05 Wyłączenie wrzeciona, aktywowane po wywołaniu w programie. Pozostaje dopóki nie przyjdzie komenda M03 M06 Wymiana narzędzia (wyłączenie wszystkich czynności na obrabiarce). MO8 Osłona otwarcie M09 Osłona zamknięcie M10 Uchwyt otwarcie Mil Uchwyt zamknięcie M20 Połączenie z następnym programem, pojawia się na końcu programu i odsyła do następnej linii w kolejnym programie po wyłączeniu wszystkich ruchów. Możliwość zagnieżdżenia programów do 20-stu poziomów. Przykład: N37 Z.2 N38 M20 PROGRAM2.NC; Chain to PROGRAM TWO Jeśli, programy łączone są w różnych katalogach na dysku, trzeba umieścić pełną ścieżkę dostępu do dołączanego programu. Jeśli software nie znajdzie dołączanego programu, pojawi się odpowiedni komunikat. M30 Koniec programu: to samo co M02. M35 Ustawienie TTL wyjścia #2 (Robot 2 lub Wyjście 5) na załączone (On): służy do synchronizacji (więcej informacji w sekcji L). M38 Silniki napędów w gotowości. Używana przed pauzami w pracy np. G05, uaktywnia się po przemieszczeniu opisanym w bloku np. w momencie gdy obrabiarka pozostaje bez nadzoru przed wymianą detalu obrabianego, silniki hamowane prądowo, M47 Start ponowny uruchomionego programu, występuje po wykonaniu wszystkich wykonywanych ruchów, posiada możliwość zwielokrotnienia np. po każdym wykonanym cyklu stosując instrukcję L. M98 Wywołanie podprogramu, należy skorzystać z kodu P do wskazania numeru bloku początkowego podprogramu. Użyj kodu L do określenia liczby uruchomień. Możliwość zagnieżdżenia programów do 20-stu poziomów. M99 Wyjście z podprogramu, powrót do miejsca wyjścia i realizacja następnych bloków programu, Notatka:

9 M105 Wyświetlanie wiadomości na ekranie komputera (niestandardowy kod Light Machines ). M111 Powrót do bazy osi X(home the x axis). M112 Powrót do bazy osi Z(home the Z axis). M22 Wyjście obecnej pozycji do pliku. Kod M22 jest używany do zapisu do pliku podczas wykonywania programu. Typowo w pliku są umieszczane aktualne współrzędne X,Z. 1.4 Wartości korekcyjne narzędzi tokarskich układu prolight Jak wspomniano wcześniej, układ sterowania dla prawidłowego funckjonowania musi znać wymiary charakterystyczne narzędzia (nazywane korekcyjnymi). Są one przechowywane w rejestrach narzędziowych. Mają one postać adresowanych rekordów, zawierających pewną liczbę pól o wartościach rzeczywistych, przechowujących dane narzędziowe.

10 Typ ostrza Operacje Parametry korekcyjne Geometria ostrza w pł. Podstawowej Pr Diamond Toczenie ogólne Wysięg w kier Z Wysięg w kier X Promień naroża kont pochylenia pom. kraw. skr. Wysokość Triangle Toczenie ogólne Wysięg w kier Z Wysięg w kier X Promień naroża kont pochylenia gł/pom. kraw. skr. Wysokość Button Toczenie ogólne Wysięg w kier Z Wysięg w kier X Promień naroża Grooving Cięcie rowko wanie Wysięg w kier Z Wysięg w kier X Promień naroża Szerokość Wysokość Thread Gwintowanie Wysięg w kier Z Wysięg w kier X Szerokość Wysokość

11 Trace Cięcie Wysięg w kier Z Wysięg w kier X Wysokość 1.5 Programowanie ruchów narzędzi układu prolight Interpolacja punktowa G0 Interpolacja punktowa (zwana też ruchem szybkim) polega na przemieszczaniu się narzędzia do zaprogramowanego punktu końcowego z dużymi prędkościami w osiach sterowanych numerycznie. W prolight Turning Center, kod (GOO) może przesuwać narzędzie z maksymalną prędkością (30 ipm= 762mm/min) do podanych współrzędnych. Interpolacja punktowa jest przeznaczona wyłącznie do ruchów ustawczych narzędzia. Należy pamiętać, że skutkiem ruchu szybkiego może być kolizja (kontakt narzędzia lub innego elementu ruchomego z przedmiotem obrabianym lub innym elementem obrabiarki). Z tego względu wszystkie ruchy z interpolacją punktową należy programować bardzo starannie. N20 G90 G00 X10 Z20 (narządzie przemieszcza się z dowolnego punktu do punktu P1, programowanie absolutne) N25 G00 G91 X30 Z40 (narzędzie przemieszcza się od punktu P1 do P2,programowanie przyrostowe) Interpolacja liniowa G1 Interpolacja liniowa - Rys należy do najprostszych, a zarazem najczęściej wykorzystywanych ruchów roboczych (obróbczych).

12 Wymaga zaprogramowania posuwu (adres F) - podobnie jak pozostałe interpolacje robocze. Ruch roboczy związany jest również z większą dokładnością pozycjonowania w punkcie końcowym. Interpolacja liniowa na tokarce pozwala toczyć powierzchnie czołowe, walcowe i stożkowe, na frezarce - wiercić, rozwiercać, frezować powierzchnie czołowe, wytaczać itp. N25 GO1 G90 X40 Z60 F0.1 (narzędzie przemieszcza się od punktu PI do P2 z posuwem 0.1 mm/obr, programowanie absolutne) N25 GO1 G91 X30 Z40 F0.1 (narzędzie przemieszcza się od punktu PI do P2, programowanie przyrostowe) Fragment programu operacji tokarskiej zapisany w układzie absolutnym i przyrostowym: mowanie asolutne i przyrostowe

13 N.. (programowanie absolutne) N30 GOI G90 X20 Z80 F0.3 (powierzchnia walcowa 40) N40 X35 Z65 (powierzchnia stożkowa) N50Z10 (powierzchnia walcowa ę70) N.. (programowanie przyrostowe) N30 GOI G91 X20 Z30 F0.3 (powierzchnia walcowa ę40) N40X15Z15 (powierzchnia stożkowa) N50 Z55 (powierzchnia walcowa ę70) Interpolacja kołowa G2/G3 Przewidziano dwie metod programowania okręgu: 1. Absolutne programowanie środka okręgu z wykorzystaniem niemodalnych parametrów interpolacji I, J, K - za ich pomocą programowany jest punkt środka okręgu względem aktualnego, przedmiotowego układu współrzędnych 2. Przyrostowe programowanie środka okręgu - Wymaga deklaracji kodu % (Arc Center Incremental Mode) z wykorzystaniem niemodalnych parametrów interpolacji I, J, K - za ich pomocą programowany jest punkt środka okręgu; traktowane są one jako wektory składowe (w odpowiednich osiach - I w X, J w Y, K w Z) wektora od punktu początkowego ruchu do punktu środka okręgu -programowanie przyrostowe, niezależne od funkcji G90/G91. W tej metodzie promień okręgu jest wyznaczany przez układ sterowania z twierdzenia Pitagorasa (Rys. 54).

14 Rys. 54. Interpolacja kołowa G2/G3 z parametrami interpolacji I,J,K (przyrostowo) Rozdzielczość kątowa okręgu Kod L określa rozdzielczość kątową dla interpolacji kołowej. System realizując zarys łuku dzieli go na serię elementów. Kod L określa kąt łuku aproksymowanego linią. Im mniejszy kąt tym płynniejszy zarys. L=360 o /z, gdzie z liczba odcinków aproksymujących okrąg: z=10 kąt L=36 o z=6 kąt L=60 o G2 X10 Z15 I10 K10 L60 Ujemna wartość kodu L daje normalizację współczynnika: L = alfa * r {w calach}, więc większy kąt daje mniejszą wartość stopnia. Dla przykładu, gdzie domyślnie ustawiona wartość kodu L = -1: kąt z promieniem 1 aproksymuje linie o 1 stopień kąta. kąt z promieniem 0.5 aproksymuje linie o 2 stopnie kąta. (Stopień = -L/R, lub Stopień = -(-l)/0.5, co daje 2) System domyślnie ustawia wartość tego kąta jako 2 stopnie. Można ustawić wartość mniejszą lecz należy pamiętać że system posiada ograniczona zdolność rozdzielczą.

15 1.6 Podprogramy Podprogramy są używane do uruchamiania powtarzalnych bloków kodu NC. Ponieważ podprogram może być wielokrotnie uruchamiany, nie ma potrzeby kilkakrotnego wprowadzania tego samego kodu. Ich zadaniem jest uczynienie programu bardziej przejrzystym, łatwiejszym w analizie, a często także ograniczenie jego objętości (dzięki wielokrotnemu wywoływaniu z programu głównego zamiast powtarzaniu w programie głównym identycznych bloków). Jeżeli jeszcze wprowadzić opcje parametryzacji to podprogramy doprowadzą nas do powszechnie stosowanych cykli obróbkowych. Poznanie techniki podprogramów jest zatem pierwszym krokiem do zrozumienia cykli obróbkowych. Kody NC używane w prolight Turning Center: M98 Wywołanie podprogramu. M99 Powrót z podprogramu. Kod P - Kod P jest używany jako odnośnik do pierwszej linijki podprogramu ( która rozpoczyna się od kodu O) Kod P powinien być wprowadzany zaraz pom98 Kod L - Kod L w podprogramach służy jako licznik pętli. Komputer uruchamia podprogram tyle razy ile określa to kod L. Np. L5 podprogram jest wykonywany pięć razy (opcjonalnie). Kod O - Kod O zastępuje kod N w pierwszej linijce podprogramu. Podprogram jest wywoływany M98 i kodem P. Kiedy M98 wywołuje podprogram, program główny jest przerywany na czas wykonania podprogramu. Kod P wskazuje adres podprogramu (pierwszą linijkę podprogramu). Pierwsza linijka kodu podprogramu używa kodu O zamiast kodu N. Wywołanie M99 powoduje powrót do programu głównego od miejsca wywołania podprogramu. Wywołania podprogramu mogą być zagnieżdżone. Oznacza to, że wywołany podprogram może wywołać inny podprogram. Predefiniowana liczba poziomów zagnieżdżenia wynosi 20. Przykład podprogramu NC Poniższy program wykonuje serię lekko zfazowanycłi rowków. Ustawienie jest na przedmiot o średnicy 0.75" i długości 2", więc materiałem wejściowym powinien być wałek trochę dłuższy 0.75"x2.5". Zauważ, że program główny jest napisany absolutnie a podprogram inkrementalnie. To wymusza użycie G90 po uruchomieniu podprogramu aby umożliwić ruch powrotny do punktu startowego. ;THIS FILE FOR 2.5 INCH BY 0.75 INCH STOCK MOUNTED IN CHUCK ;USE WITH A PROFILING TOOL NORMAL SIDE ORIENTATION ;SET THE START POINT AT Z2 X0.375 G0 G90 G03; ABSOLUTE PROGRAMMING G0 X 3.80 Z20 M98 P1000 L4; CALLS SUBPROGRAM 1000 AND EXECUTES IT 4 TIMES G90; ABSOLUTE PROGRAMMING

16 G0 X3.8 Z20 M02; END OF PROGRAM ~~ O1000; START OF SUBPROGRAM G91; INCREMENTAL PROGRAMMING SELECTED G1 X-0.40 Z-0.40 F3 / G1 Z-1.25 _/ G1 X0.40 Z-0.40 \_/ G0 Z-2.0 -\_/ M99; END OF SUBPROGRAM 1.7 Cykle obróbkowe (Zamknięte cykle obróbkowe) Cykle obróbkowe stanowią istotny składnik programów sterujących, pozwalający na znaczną automatyzację programowania, ograniczenie rozmiarów programów oraz umożliwiający szybką i prostą zmianę parametrów zabiegów, przez nie opisywanych. Pod pojęciem cykli obróbkowych rozumie się stałe, sparametryzowane podprogramy, umieszczone w układzie sterowania, służące do programowania obróbki typowych zabiegów, np. wiercenia, gwintowania, toczenia itp. Z uwagi na charakter obróbki cykle obróbkowe zostały podzielone na trzy grupy: cykle wiercenia; cykle frezowania; cykle toczenia. Instrukcje zamkniętego cyklu umożliwiają wykonywanie wielu operacji wpisując tylko kilka linijek kodu. Są powszechnie używane dla powtarzalnych operacji w celu zredukowania długości kodu NC.

17 Komendy kodu Cyklu Zamkniętego są wykonywane dopóki nie zostaną zastąpione innym kodem Cyklu Zamkniętego. Instrukcje zamkniętego cyklu: G32 Toczenie gwintów w cyklu zamkniętym (więcej informacji w sekcji H) G72 Toczenie luków w cyklu zamkniętym (clockwise) G73 Toczenie łuków w cyklu zamkniętym (counterclockwise) G77 Toczenie powierzchni bocznych (side turning) w cyklu zamkniętym (Fanuc G90) G79 Toczenie zakończeń w cyklu zamkniętym (Fanuc G92) G80 Opuszczenie trybu pracy w cyklu zamkniętym G81 Wiercenie (Straight drilling) G83 Nawiercania (Peck drilling) Poniższe kody są używane w cyklu zamkniętym: G98 Szybkie przesunięcie do pozycji początkowej po zakończeniu cyklu zamkniętego; domyślna funkcja systemowa. G99 Szybkie przesunięcie do punktu R po zakończeniu cyklu zamkniętego. Kod K - Używany do określenia liczby powtórzeń. Domyślna wartość =1. Kiedy K=0, dane dotyczące wiercenia są przechowywane. Kod P Używany do określenia długości postoju w sekundach. Kod Q - Używany do określenia głębokości cięcia. W trybie nawiercania (peck drilling) każde nawiercenie (peck) korzysta z tej samej wartości Q. Q jest zawsze dodatnie. Jeśli użytkownik wprowadzi wartość ujemną, zostanie ona zamieniona na dodatnią. Przy toczeniu powierzchni bocznych i końcowych w cyklu zamkniętym wartość Q określa głębokość każdego toczenia zgrubnego. Kod R - Używany do określenia startowego punktu odniesienia dla nawiercania (peck drilling) lub określenia zbieżności przy toczeniu powierzchni bocznych i końcowych w cyklu zamkniętym. Punkt ten może znajdować się na powierzchni materiału lub może to być inny punkt odniesienia. Cykle toczenia zarysu po łuku G72 i G73 Kod G72 (G73) umożliwia toczenie zarysu po łuku (pow. kuliste) w jednej kwarcie zgodnie (lub przeciwnie do ) z ruchem wskazówek zegara, np.: G0 X0.001 Z1; START POINT G72 X.5 Z.5 I0 K.5 Q.04 G80 W drugim bloku kodu, G72 określa łuk zgodny z ruchem wskazówek zegara CW, kody I i K określają punkt środkowy łuku, oraz Q dla określenia głębokości skrawania. G0 X0.001 Z1 G73 X.5 Z.5 I0 K.5 Q.04 G80

18 Instrukcja G73 działa podobnie z tym że w kierunku przeciwnym do ruch wskazówek zegara (CCW). Np.: G0X0.001Z1 G73X.5Z.5I0K.5Q.004 G80 Toczenie powierzchni cylindrycznych G77 Kod G77 może być użyty dla wykonania 4 funkcji: - toczenie powierzchni cylindrycznych zewnętrznych; - toczenie powierzchni cylindrycznych wewnętrznych; - toczenie powierzchni stożkowych zewnętrznych / wewnętrznych; Narzędzie wykonuje ruch, ruchem roboczym) do współrzędnej X;Z po czym wraca ruchem szybkim do punktu startowego. Np.: G0 X.6 Z.8 G77 X.4 Z.5 F10 G80

19 Toczenie z podziałem na naddatki wymaga podania jego wielkości. Np.: G0X.6Z.8 G77 X.25 Z.5 Q.02 F10 G80 Zbieżność Zbieżność uzyskuje się przez dodanie kodu R. Poniższe przykłady pokazują dodatnią zbieżność (używając ujemnej wartości R) i ujemną zbieżność (używając dodatniej wartości R). G77 X0.25 Z0.5 R-0.1 F10

20 G77 X0.25 Z0.5 R0.1 F10 G77 X0.25 Z0.5 Q0.02 R0.1 F10 Toczenie powierzchni czołowych G79 G79 można używać wraz z kodem Q i R tak jak G77. Przykład typowego użycia G79: GO; START POINT G79 X.2 Z.8Q.03 F10 G80

21 Cięcia wykonane w cyklu G79 z dodatnim i ujemnym R Zakończenie cyklu G80 G80 służy do zakończenia pracy w cyklu zamkniętym. Kod ten zaprzestaje wykonywania aktualnego cyklu i powraca do normalnych operacji. Również wszystkie inne dane toczenia są usunięte. Można również zakończyć pracę w cyklu zamkniętym korzystając z kodu G00 lub GO1; kod G80 zostanie automatycznie wykonany przed G00 czy GOI. Wiercenie otworów G81 i G83 Wiercenie krótkich otworów G81 (straight drilling). Wiercenie stopniowe z odwiórowaniem G83 (peck drilling). Parametry cyklu: R - punkt wycofania nad materiał Q Wartość kolejnych stopni Cykle wiercenia można kojarzyć z instrukcjami: G98 domyślnie służy do szybkiego przemieszczenia do punktu początkowego (Z), (brak spowoduje powrót ruchem roboczym) lub,

22 G99 do szybkiego powrotu do określonego wcześniej punktu R. G0 X0 Z1; RAPID TO 0,1 G81 Z.9 R1 F2; CENTER DRILL TO DEPTH OF Z.9 FROM Zl FEED 2, RAPID TO INITIAL POINT G80 G83 Z.5 R1 Q.1 R0.9 F3;PECK DRILL TO Z.5 FROM Z1 EACH PECK.1, RAPID TO POINT G80; CANCEL CANNED CYCLE M2; END PROGRAM Cykl toczenia gwintów G32 N25 G0 X7 Z-9.8; POCZATEK GWINTU N26 S190 M03 ; NOWE OBROTY N27 G04 F5 ; STOP 5 SEKUND

23 N28 G32 X6.4 Z-20 Q0.05 F1.5 ; X i Z - KONIEC GWINTU, Q-GLEBOKOSC poj. przejścia, F - S K O K G W I N T U N30 G80 ;KONIEC GWINTOWANIA 1.8 Intrpolacja SPLINE Podczas gdy interpolacja kołowa definiuje łuki jako kawałki koła, interpolacja spline definiuje krzywe bazujące na punktach nie leżących na linii. Takie bardziej elastyczne krzywe nazywane są krzywymi Bezier. Nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego inżyniera pracującego dla firmy Renault, który stworzył formuły matematyczne opisujące krzywe stosowane w projektowaniu samochodów. Inaczej niż w przypadku współrzędnych łuku definiowanego przez punkt początkowy i środek krzywizny, współrzędne krzywych Bezier określamy przez dwa punkty końcowe (brzegowe) i dwa punkty kontrolne. Najczęściej stosowany w grafice typ krzywych - ścieżek zdefiniowanych przez położenie czterech punktów - dwóch końców zwanych węzłami oraz tzw. punktów kontrolnych opisujących kąt nachylenia. Krzywa Bezier to pojedyncza krzywa rysowana od końcowego punktu E1 do końcowego pkt. E2. Jest wyznaczona przez półprostą przechodzącą przez punkt E1 i C1oraz półprostą E2 C2. Jeśli by przesunąć jeden z punktów kontrolnych, zmieni się kont półprostej a krzywa podąży za nią w sposób zapewniający stycznoąść

24 Punkty końcowe krzywej Bezier są zakotwiczone, tak więc kształt krzywej zależy od położenia punktów kontrolnych. Punkty kontrolne wpływają na kształt krzywej na wiele sposobów, umożliwiając dużą elastyczność definicji krzywej. Konstrukcja matematyczna krzywej Bezier jest dość skomplikowana. Krzywe Bezier są generowane automatycznie przez program CAD i nie ma potrzeby tworzenia ich manualnie. Wszystko co użytkownik powinien wiedzieć to dwa punkty końcowe krzywej i dwa punktu kontrolne. Wprowadzenie współrzędnych tych czterech punktów, w pełni wystarcza do matematycznego wyznaczenia krzywej przez komputer. Poniżej znajduje się prosta metoda konstrukcyjna wyznaczenia krzywej Bezier. Konstrukcja geometryczna krzywej bezier jest następująca: Połączenie punktów kontrolnych C1 i C2 oraz pkt końcowych E1, E2 Wyznaczenie odcinka 1 ze środka odcinka E1 C1 i C1 C2 Podobnie - Wyznaczenie odcinka 2 ze środka odcinka E2 C2 i C2 C2. 3 ze środków otrzymanych 1, 2.

25 Korzystając z 1, 2, 3 wyznacza się 4-9. Procedurę powtarza się do otrzymania krzywej łamanej o zadowalającej liczbie segmentów W rzeczywistości krzywa bezier jest zbiorem połączonych ze sobą prostych odcinków. Programowanie Interpolacji Spline Polega na wprowadzeniu współrzędnych punktów początkowego, końcowego i obu kontrolnych do części programu NC. Poniżej blok kodu NC zawierający interpolację spline: N24 G0 X.5 Z3; START POINT N25 G101 X2 Z.5 I1.5 K3 A2 C1.5 N26 G1 Z0 Blok N24 przesuwa narzędzie do punktu startowego Blok drugi (N25) można analizować w sposób następujący: N25 Numer linii w sekwencji = 25 G101 Kod przygotowawczy do interpolacji spline X2 wartość wsp.x dla punktu końcowego Z.5 wartość wsp.z dla punktu końcowego I1.5 wartość wsp.x dla pierwszego punktu kontrolnego K3 wartość wsp.z dla pierwszego punktu kontrolnego A2 wartość wsp.x dla drugiego punktu kontrolnego C1.5 wartość wsp.z dla drugiego punktu kontrolnego Jeżeli punkt startowy jest X.5, Z3, krzywa wygląda następująco:

26 Poprzednio, kiedy używaliśmy interpolacji kołowej określaliśmy segmenty łuku w stopniach korzystając z kodu L. W interpolacji spline kod L wykorzystać do zdefiniowania liczby segmentów potrzebnych do uzyskania krzywej Bezier. Im więcej segmentów tym dokładniej sza(gładsza) będzie aproksymacja krzywej. Zarówno zbyt duże jak i zbyt małe wartości przyporządkowane kodowi L mogą spowodować problemy. 1.9 Przykład

27 N01 M08 N02 G04 F02 N03 M10 N04 G05 N05 M11 N06 G04 F02 N07 M09 N08 G04 F02 N10 G54 G0 X0 Z0 N20 G90 S1500 M03 N25 M06 T01 F300 N30 G0 G55 X12 Z42.5 N35 G77 X5 Z35 Q0.5 R-2 N40 G80 N45 G0 G55 X11 Z35 N50 G01 X5 N55 G72 X10 Z30 I5 K30 Q0.5 N60 G80 N65 G54 G00 X0 Z0 N70 M06 T03 N75 G0 G55 X12 Z25 N95 G79 X5 Z17 Q1 R-5 N100 G80 N105 G54 G00 X0 Z0 N110 M06 T01 N115 G0 G55 X12 Z14 N120 G01 X5 N125 G73 X8 Z11 I8 K14 Q0.5 N130 G80 N135 G01 X10 N145 Z-2 N150 G54 G00 X0 Z0 N155 M06 T02 N160 G0 G55 X11 Z25 N165 G1 X5 N170 G73 X10 Z30 I5 K30 Q0.5 N180 G80 N185 G54 G00 X0 Z0 N190 M06 T03 N195 G55 G0 X12 Z0 N200 G01 X2 N205 G0 X12 N210 G54 X0 Z0 N500 M30

28 2 Programowanie frezarkowych układów CNC - sys. EasyMove Obrabiarka o niewielkich rozmiarach stosowana do obróbki przedmiotów o małych gabarytach z materiałów łatwo obrabialnych takich jak mosiądz, stopy aluminium, miedź, drewno, tworzywa sztuczne. Używana jest przeważnie do celów dydaktycznych oraz wszelkie prace Grawerskie. Standardowo maszyna pracuje w układzie 3 osi, opcjonalnie można wyposażyć obrabiarkę w 4-tą oś obrotową,. Zakres przesuwu w poszczególnych osiach wynosi odpowiednio X 295mm Y 200mm Z 130mm. Osie X i Y są osiami poziomymi natomiast oś Z jest osią wrzeciona (pionową). Stół frezarki wykonuje ruch wyłącznie w osi Y natomiast wrzeciono może być przemieszczane wzdłuż osi poziomej X jak i pionowej Z. Zarówno stół jak i wrzeciono zamocowane są na bezluzowych prowadnicach tocznych i są napędzane poprzez śruby toczne pracujące również bezluzowo. Wrzeciono o mocy 900W z płynną regulacją zmian prędkości zamontowane we frezarce CPM 3020 osiąga prędkość obrotową od 11000obr/min do obr/min.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN

SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN Mateusz MUSIAŁ, Krzysztof CHRAPEK, Mateusz GŁÓWKA Streszczenie: W artykule opisano przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Uwaga: Zadania zamieszczone w tym zbiorze można zrealizować używając już najmniejszego sterownika serii VersaMax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

LaserCut 5.1. Podręcznik Użytkownika

LaserCut 5.1. Podręcznik Użytkownika LaserCut 5.1 Podręcznik Użytkownika (ver5.1 dla kontrolera MPC6515) V1.2 Rozdział 1 Instalacja systemu 1.1 Składniki systemu ------ 4 1.2 Wymagania na komputer 4 1.3 Instalacja karty kontrolera MPC6515

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

Linia produktów VERICUT firmy CGTech

Linia produktów VERICUT firmy CGTech Linia produktów VERICUT firmy CGTech VERICUT VERIFICATION Moduły oprogramowania VERICUT To podstawowy moduł linii produktów VERICUT. Zawiera wszystko, co jest niezbędne do symulacji i weryfikacji 3- osiowego

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zych Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych

CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych Autor: Marek Wyle o³ ISBN: 83-246-0678-5 Format: B5,

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Instrukcja obsługi pakietu aplikacji BarTender Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie) Wiodące na świecie oprogramowanie do etykiet oraz

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo