Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight"

Transkrypt

1 Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Systemy CNC Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Laboratorium nr 2 Programowanie frezarkowych układów CNC - sys. EasyMove Opracował: Dr inż. Artur Berliński Szczecin 2009

2 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Istotą funkcjonowania obrabiarek CNC jest zatem przyjęcie założenia o istnieniu pewnego układu współrzędnych, w którym odbywa się sterowanie. Schemat ideowy sterowania numerycznego NC Z punktu widzenia automatyki sterowanie CNC jest układem automatycznej regulacji programowej, pracującym w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego (Rys. 2). Wartość zadana położenia (Z zad ) elementów ruchomych obrabiarki (np. suportu) w danej osi sterowanej numerycznie (Z) jest wyznaczana na podstawie programu. Następnie jest ona porównywana z wartością rzeczywistą położenia (Z rz ), mierzoną przez przetwornik pomiarowy (C). Na podstawie różnicy pomiędzy wartością zadaną a rzeczywistą położenia w osi SN układ sterowania (CNC) generuje sygnał sterujący (S), kierowany do napędu osi (M), korygując tym samym jej położenie aż do uzyskania zerowej różnicy pomiędzy wartością zadaną a rzeczywistą położenia osi (Z rz > Z za d). Układ sterowania WSLT Light jest układem sterowania ciągłego w dwóch osiach (2C) z interpolacją liniowo-kołową.

3 Orientacja układu współrzędnych obrabiarki Układ ten przeznaczony jest do sterowania tokarek, wykazuje znaczne analogie do układów FANUC. 1.1 Podstawowe adresy układu Kod: Funkcja: % Przyrostowy opis współrzędnych środka okręgu. $ Absolutny opis współrzędnych środka okręgu. \ Skok. / Skok opcjonalny. F Posuw w calach na minutę; łącznie z G04, liczba, sekund pauzy. G Instrukcje przygotowawcze. H Wybór wejścia dla urządzeń peryferyjnych. I Współrzędna środka okręgu na kierunku osi X (tylko dla interpolacji kołowej). K Współrzędna środka okręgu na kierunku osi Z (tylko dla interpolacji kołowej). L Licznik pętli; określa liczbę powtórzeń bloków lub podprogramu, kąt rozdzielczości łuku. M Instrukcje maszynowe. N Numer kolejny bloku (jedynie dla potrzeb użytkownika). O Numer bloku startowego podprogramu. P Numer programu odniesienia (razem z M98 lub M99).. Q Głębokość warstwy skrawanej; głębokość pojedynczego skoku zagłębienia wiertła podczas wiercenia. R Promień okręgu w interpolacji kołowej (stosowany z komendami G02 i G03); Punkt wyjściowy dla narzędzia w cyklu wiercenia (z kodami cyklu zamkniętego).

4 S Prędkość obrotowa wrzeciona w obrotach na minutę. T Wybór narzędzia. U Przemieszczenie narzędzia przyrostowo w osi X. W Przemieszczenie narzędzia przyrostowo w osi Z. X Współrzędna przemieszczenia narzędzia w osi X. Z Współrzędna przemieszczenia narzędzia w osi Z. ; Wstawienie komentarzu słownego po bloku programu. Przyrostowy opis środka okręgu ( kod %). - wszystkie współrzędne okręgów podawane będą w układzie przyrostowym bez wzglądu na zastosowane komendy G90 lub G91. Instrukcja powinna pojawić się jako pojedyncza w pierwszej linii programu którego dotyczy. Absolutny opis środka okręgu (kod $) - ustawia sposób absolutny opisu środka okręgu w całym programie jak i w innych powiązanych z nim podprogramów. Instrukcja powinna pojawić się jako pojedyncza w pierwszej linii programu którego dotyczy. Skok (kod \) i skok opcjonalny (kod /). Komenda skok i skok opcjonalny pozwala na pominięcie kilku wybranych linii w programie. Użycie komendy skok (\). Znak skoku należy umieścić na początku linii, którą chcemy pominąć. Po uruchomieniu programu linia zostanie pominięta. Posuw roboczy (kod F). Instrukcja ta używana jest do określenia wartości prędkości z jaką będzie przemieszczało się narzędzie (w calach lub mm na minutę w zależności od wcześniej wybranych jednostek). Np. F3 znaczy 3cale/minutę w systemie calowym, a w systemie metrycznym 3mm/minutę. Instrukcja może być także użyta do opisu czasu postoju bezpośrednio po zastosowaniu instrukcji G04. Np. G04F5 czytane jest przez system sterujący jako zatrzymanie działania maszyny na 5 sekund. 1.2 Instrukcje przygotowawcze (G). Funkcje G umieszcza się przed opisem przemieszczenia narzędzia. Zawierają informacje jakiego typu operacja będzie wykonywana, w jakim układzie wymiarowania oraz czy przerwać pracę na czas interwencji operatora itp. Rozróżnia się różne grupy instrukcji. W jednym bloku można stosować więcej niż jedną instrukcję przygotowawczą lecz tylko jedną z danej grupy w jednym bloku. W systemie prolight Turning Center wyróżnia się następujące grupy instrukcji: 1. grupa instrukcji interpolacji, 2. grupa instrukcji jednostek miar, 3. grupa instrukcji czasu oczekiwań, 4. grupa instrukcji pracy w cyklach,

5 5. grupa instrukcji trybu programowania, 6. grupa instrukcji ustalenia pozycji. 7. Grupa instrukcji układów współrzędnych 8. Grupa instrukcji kompensacyjnych Ad 1 Grupa instrukcji interpolacji. Instrukcje te pozwalają na opis typu interpolacji przemieszczenia narzędzia. Wstawienie instrukcji powoduje jej działanie do momentu aż w kolejnym z bloków nie pojawi się inna instrukcja z grupy interpolacji. W skład tej grupy wchodzą następujące instrukcje: G00 Przemieszczenie z posuwem szybkim. GO1 Interpolacja liniowa z zadanym posuwem roboczym. G02 Interpolacja kołowa w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara. G03 Interpolacja kołowa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. G101 Interpolacja spline definiuje krzywe bazujące na pkt, nie leżących na linii Ad 2 Grupa instrukcji jednostek miar. Jeśli jedna z tych instrukcji pojawi się na początku programu, jeszcze przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji następuje przyjęcie odpowiedniego układu jednostek dla całego programu. W przeciwnym razie dotyczyć ona będzie tylko części programu następującej po niej. Kody do ustalania jednostek: G70 calowy G71 metryczny G20 calowy Fanuc G21 metryczny Fanuc Ad 3 Grupa instrukcji czasu oczekiwań. Instrukcje z tej grupy dotyczą tylko bloku w którym się znajdują. Program nie będzie kontynuowany dopóki warunek wpisany jako konieczny nie zostanie wypełniony. W skład tej grupy wchodzą następujące instrukcje: G04 Zatrzymanie wszystkich przemieszczeń na czas w sekundach opisany po komendzie F. Po tym czasie następuje uruchomienie dalszego ciągu programu. Jest ona wykorzystywana głównie dla integracji pracy obrabiarki z robotem. Ponieważ kod F w tym przypadku określa czas oczekiwania, to w tym samym bloku instrukcji nie można zmienić wartości posuwu. Np: G04F10 spowoduje zatrzymanie na 10 sekund. G05 Pauza- możliwość interwencji operatora. Następuje zatrzymanie wszystkich ruchów do momentu manualnego uruchomienia programu przez operatora (komenda Run/Continue).

6 G25 G26 Czeka z wykonaniem instrukcji z bloku do momentu gdy na wejściu#l TTL (Robot 1 lub wejście użytkownika #5) pojawi się wysoki sygnał. Służy do synchronizacji pracy z robotem. Ad 4 Grupa instrukcji pracy w cyklach. Praca w cyklach pozwala na przedstawienie grupy przemieszczeń narzędzia za pomocą jednej komendy. Tryb pracy w cyklach pozwala na zmniejszenie objętości programu w przypadku powtarzanych czynności. Ostatnio wykonywany cykl jest przechowywany do momentu aż nie zastąpi go inny cykl. Ad 5 Grupa instrukcji trybu programowania. Przy programowaniu absolutnym wszystkie współrzędne są odnoszone do początku aktualnie ustawionego układu współrzędnych. Przy programowaniu przyrostowym współrzędne każdego ruchu są dodawane do współrzędnych punktu wyjściowego danego przemieszczenia. W skład tej grupy wchodzą następujące instrukcje: G90 programowanie absolutne. G91 programowanie przyrostowe. Ad 6 Grupa instrukcji ustalania pozycji. Instrukcje ustawiania pozycji pozwalają na przemieszczenie narzędzia do z góry ustalonego punktu lub przyjęcie nowego punktu do którego będą odnoszone następne ruchy. W skład tej grupy wchodzą następujące instrukcje: G28 Ustawianie punktu odniesienia: instrukcja ta przemieszcza układ wykonawczy na pozycję bazową tzw. homing, i ustawia go w pozycji 0,0 maszyny. Jest to automatyczna kalibracja obu osi. G29 Powrót do punktu odniesienia: Przemieszczenie narzędzia do punktu sprecyzowanego we współrzędnych X i Z. Przeważnie używa się po instrukcjach G27 i G28. G92 Wstępne wyznaczanie pozycji: Działa podobnie jak komenda ustawiania pozycji (Set Position) w Setup Menu. Współrzędne X i Y następują po instrukcji G92 definiując nowa aktualną pozycję narzędzia. G98 Szybkie przemieszczenie do położenia wyjściowego po wykonaniu cyklu zamkniętego. G99 Szybkie przemieszczenie do punktu R (może to być powierzchnia materiału lub inny punkt referencyjny) po zakończeniu cyklu zamkniętego. Ad 7 Grupa instrukcji układów współrzędnych. Użycie tych instrukcji pozwala na zastosowanie wielu układów współrzędnych na jednym lub więcej elementów obrabianych W systemie można ustawić siedem układów współrzędnych.

7 G53 używany jest do szybkich przemieszczeń w układzie maszynowym (współrzędne maszynowe). Pozostałe sześć instrukcji pozwala na zastosowanie do sześciu części tego samego detalu sześć różnych układów współrzędnych. Instrukcje od G54 do G59 odnoszą się odpowiednio do układów 1-6. programowanie we współrzędnych biegunowych. G16 włączenie pracy w układzie biegunowym - podaje się długości promienia w milimetrach i wartości kąta w stopniach jako współrzędnych oznaczonych literami X i Z. G15 Aby zakończyć pracę systemu w układzie współrzędnych biegunowych. Ad 8 Grupa instrukcji kompensacyjnych. Instrukcja ta pozwala na skalowanie i ustawienie kąta obrotu. Kody kompensacji: G51 wywołanie skalowania. G50 rezygnacja ze skalowania. G68 wywołanie rotacji. G69 rezygnacja z rotacji. Używanie kodów skalowania i obracania Kody skalowania i obracania mogą być używane oddzielnie lub razem. Każda z tych funkcji jest opisana w kolejnych paragrafach. Skalowanie Można skalować cały fragment części, lub ustawić różne współczynniki skalowania dla każdej z osi. Użyj następującego kodu do skalowania: G50 Anulowanie skalowania G51 Przywołanie skalowania W kodzie G51 X i Z są punktami bazowymi skali, I i K są współczynnikami skali. I=X i K=Z. G51 X0 Z0 I2 K2 W tym przykładzie, X i Z są ustawione na zero i są punktami bazowymi skali, pozostałe osie są skalowane ze współczynnikiem równym dwa. Kod obracania (rotacji) Kod obrotu pozwala obracać zaprogramowany kształt dookoła punktu bazowego. Programy tokarskie rzadko podlegają obracaniu ale jest ono w zasadzie działania takie same jak skalowanie. G68 Przywołanie obracania G69 Anulowanie obracania G68 x0 z0 R90 X i Z są środkiem obrotu, a 90 jest wartością obrotu w stopniach. 1.3 Funkcje wykonawcze (kod M) Kody te kontrolują funkcje obrabiarki podczas wykonywania programu. Kody M powinny być umieszczane w oddzielnych blokach niż kody przemieszczeń aby uniknąć sytuacji np. załączenia obrotów wrzeciona podczas przemieszczenia lub po jego zakończeniu.

8 M00 Pauza; pozwala na umieszczenie pauzy w programie, działa jak G05. MO1 Stop opcjonalny; po włączeniu działa jak G05, po wyłączeniu jest ignorowany a program jest realizowany dalej bez zmian,(za- i wyłączanie -Optional Stop w menu Run Settings lub Operator Panel) M02 Koniec programu, działa po zatrzymaniu wszystkich ruchów; wyłącza silniki, wyjścia razem z wrzecionem (i accesory oullets) M03 Włączenie wrzeciona, aktywowane w chwili wywołania w programie. Pozostaje dopóki nie przyjdzie komenda M05 M05 Wyłączenie wrzeciona, aktywowane po wywołaniu w programie. Pozostaje dopóki nie przyjdzie komenda M03 M06 Wymiana narzędzia (wyłączenie wszystkich czynności na obrabiarce). MO8 Osłona otwarcie M09 Osłona zamknięcie M10 Uchwyt otwarcie Mil Uchwyt zamknięcie M20 Połączenie z następnym programem, pojawia się na końcu programu i odsyła do następnej linii w kolejnym programie po wyłączeniu wszystkich ruchów. Możliwość zagnieżdżenia programów do 20-stu poziomów. Przykład: N37 Z.2 N38 M20 PROGRAM2.NC; Chain to PROGRAM TWO Jeśli, programy łączone są w różnych katalogach na dysku, trzeba umieścić pełną ścieżkę dostępu do dołączanego programu. Jeśli software nie znajdzie dołączanego programu, pojawi się odpowiedni komunikat. M30 Koniec programu: to samo co M02. M35 Ustawienie TTL wyjścia #2 (Robot 2 lub Wyjście 5) na załączone (On): służy do synchronizacji (więcej informacji w sekcji L). M38 Silniki napędów w gotowości. Używana przed pauzami w pracy np. G05, uaktywnia się po przemieszczeniu opisanym w bloku np. w momencie gdy obrabiarka pozostaje bez nadzoru przed wymianą detalu obrabianego, silniki hamowane prądowo, M47 Start ponowny uruchomionego programu, występuje po wykonaniu wszystkich wykonywanych ruchów, posiada możliwość zwielokrotnienia np. po każdym wykonanym cyklu stosując instrukcję L. M98 Wywołanie podprogramu, należy skorzystać z kodu P do wskazania numeru bloku początkowego podprogramu. Użyj kodu L do określenia liczby uruchomień. Możliwość zagnieżdżenia programów do 20-stu poziomów. M99 Wyjście z podprogramu, powrót do miejsca wyjścia i realizacja następnych bloków programu, Notatka:

9 M105 Wyświetlanie wiadomości na ekranie komputera (niestandardowy kod Light Machines ). M111 Powrót do bazy osi X(home the x axis). M112 Powrót do bazy osi Z(home the Z axis). M22 Wyjście obecnej pozycji do pliku. Kod M22 jest używany do zapisu do pliku podczas wykonywania programu. Typowo w pliku są umieszczane aktualne współrzędne X,Z. 1.4 Wartości korekcyjne narzędzi tokarskich układu prolight Jak wspomniano wcześniej, układ sterowania dla prawidłowego funckjonowania musi znać wymiary charakterystyczne narzędzia (nazywane korekcyjnymi). Są one przechowywane w rejestrach narzędziowych. Mają one postać adresowanych rekordów, zawierających pewną liczbę pól o wartościach rzeczywistych, przechowujących dane narzędziowe.

10 Typ ostrza Operacje Parametry korekcyjne Geometria ostrza w pł. Podstawowej Pr Diamond Toczenie ogólne Wysięg w kier Z Wysięg w kier X Promień naroża kont pochylenia pom. kraw. skr. Wysokość Triangle Toczenie ogólne Wysięg w kier Z Wysięg w kier X Promień naroża kont pochylenia gł/pom. kraw. skr. Wysokość Button Toczenie ogólne Wysięg w kier Z Wysięg w kier X Promień naroża Grooving Cięcie rowko wanie Wysięg w kier Z Wysięg w kier X Promień naroża Szerokość Wysokość Thread Gwintowanie Wysięg w kier Z Wysięg w kier X Szerokość Wysokość

11 Trace Cięcie Wysięg w kier Z Wysięg w kier X Wysokość 1.5 Programowanie ruchów narzędzi układu prolight Interpolacja punktowa G0 Interpolacja punktowa (zwana też ruchem szybkim) polega na przemieszczaniu się narzędzia do zaprogramowanego punktu końcowego z dużymi prędkościami w osiach sterowanych numerycznie. W prolight Turning Center, kod (GOO) może przesuwać narzędzie z maksymalną prędkością (30 ipm= 762mm/min) do podanych współrzędnych. Interpolacja punktowa jest przeznaczona wyłącznie do ruchów ustawczych narzędzia. Należy pamiętać, że skutkiem ruchu szybkiego może być kolizja (kontakt narzędzia lub innego elementu ruchomego z przedmiotem obrabianym lub innym elementem obrabiarki). Z tego względu wszystkie ruchy z interpolacją punktową należy programować bardzo starannie. N20 G90 G00 X10 Z20 (narządzie przemieszcza się z dowolnego punktu do punktu P1, programowanie absolutne) N25 G00 G91 X30 Z40 (narzędzie przemieszcza się od punktu P1 do P2,programowanie przyrostowe) Interpolacja liniowa G1 Interpolacja liniowa - Rys należy do najprostszych, a zarazem najczęściej wykorzystywanych ruchów roboczych (obróbczych).

12 Wymaga zaprogramowania posuwu (adres F) - podobnie jak pozostałe interpolacje robocze. Ruch roboczy związany jest również z większą dokładnością pozycjonowania w punkcie końcowym. Interpolacja liniowa na tokarce pozwala toczyć powierzchnie czołowe, walcowe i stożkowe, na frezarce - wiercić, rozwiercać, frezować powierzchnie czołowe, wytaczać itp. N25 GO1 G90 X40 Z60 F0.1 (narzędzie przemieszcza się od punktu PI do P2 z posuwem 0.1 mm/obr, programowanie absolutne) N25 GO1 G91 X30 Z40 F0.1 (narzędzie przemieszcza się od punktu PI do P2, programowanie przyrostowe) Fragment programu operacji tokarskiej zapisany w układzie absolutnym i przyrostowym: mowanie asolutne i przyrostowe

13 N.. (programowanie absolutne) N30 GOI G90 X20 Z80 F0.3 (powierzchnia walcowa 40) N40 X35 Z65 (powierzchnia stożkowa) N50Z10 (powierzchnia walcowa ę70) N.. (programowanie przyrostowe) N30 GOI G91 X20 Z30 F0.3 (powierzchnia walcowa ę40) N40X15Z15 (powierzchnia stożkowa) N50 Z55 (powierzchnia walcowa ę70) Interpolacja kołowa G2/G3 Przewidziano dwie metod programowania okręgu: 1. Absolutne programowanie środka okręgu z wykorzystaniem niemodalnych parametrów interpolacji I, J, K - za ich pomocą programowany jest punkt środka okręgu względem aktualnego, przedmiotowego układu współrzędnych 2. Przyrostowe programowanie środka okręgu - Wymaga deklaracji kodu % (Arc Center Incremental Mode) z wykorzystaniem niemodalnych parametrów interpolacji I, J, K - za ich pomocą programowany jest punkt środka okręgu; traktowane są one jako wektory składowe (w odpowiednich osiach - I w X, J w Y, K w Z) wektora od punktu początkowego ruchu do punktu środka okręgu -programowanie przyrostowe, niezależne od funkcji G90/G91. W tej metodzie promień okręgu jest wyznaczany przez układ sterowania z twierdzenia Pitagorasa (Rys. 54).

14 Rys. 54. Interpolacja kołowa G2/G3 z parametrami interpolacji I,J,K (przyrostowo) Rozdzielczość kątowa okręgu Kod L określa rozdzielczość kątową dla interpolacji kołowej. System realizując zarys łuku dzieli go na serię elementów. Kod L określa kąt łuku aproksymowanego linią. Im mniejszy kąt tym płynniejszy zarys. L=360 o /z, gdzie z liczba odcinków aproksymujących okrąg: z=10 kąt L=36 o z=6 kąt L=60 o G2 X10 Z15 I10 K10 L60 Ujemna wartość kodu L daje normalizację współczynnika: L = alfa * r {w calach}, więc większy kąt daje mniejszą wartość stopnia. Dla przykładu, gdzie domyślnie ustawiona wartość kodu L = -1: kąt z promieniem 1 aproksymuje linie o 1 stopień kąta. kąt z promieniem 0.5 aproksymuje linie o 2 stopnie kąta. (Stopień = -L/R, lub Stopień = -(-l)/0.5, co daje 2) System domyślnie ustawia wartość tego kąta jako 2 stopnie. Można ustawić wartość mniejszą lecz należy pamiętać że system posiada ograniczona zdolność rozdzielczą.

15 1.6 Podprogramy Podprogramy są używane do uruchamiania powtarzalnych bloków kodu NC. Ponieważ podprogram może być wielokrotnie uruchamiany, nie ma potrzeby kilkakrotnego wprowadzania tego samego kodu. Ich zadaniem jest uczynienie programu bardziej przejrzystym, łatwiejszym w analizie, a często także ograniczenie jego objętości (dzięki wielokrotnemu wywoływaniu z programu głównego zamiast powtarzaniu w programie głównym identycznych bloków). Jeżeli jeszcze wprowadzić opcje parametryzacji to podprogramy doprowadzą nas do powszechnie stosowanych cykli obróbkowych. Poznanie techniki podprogramów jest zatem pierwszym krokiem do zrozumienia cykli obróbkowych. Kody NC używane w prolight Turning Center: M98 Wywołanie podprogramu. M99 Powrót z podprogramu. Kod P - Kod P jest używany jako odnośnik do pierwszej linijki podprogramu ( która rozpoczyna się od kodu O) Kod P powinien być wprowadzany zaraz pom98 Kod L - Kod L w podprogramach służy jako licznik pętli. Komputer uruchamia podprogram tyle razy ile określa to kod L. Np. L5 podprogram jest wykonywany pięć razy (opcjonalnie). Kod O - Kod O zastępuje kod N w pierwszej linijce podprogramu. Podprogram jest wywoływany M98 i kodem P. Kiedy M98 wywołuje podprogram, program główny jest przerywany na czas wykonania podprogramu. Kod P wskazuje adres podprogramu (pierwszą linijkę podprogramu). Pierwsza linijka kodu podprogramu używa kodu O zamiast kodu N. Wywołanie M99 powoduje powrót do programu głównego od miejsca wywołania podprogramu. Wywołania podprogramu mogą być zagnieżdżone. Oznacza to, że wywołany podprogram może wywołać inny podprogram. Predefiniowana liczba poziomów zagnieżdżenia wynosi 20. Przykład podprogramu NC Poniższy program wykonuje serię lekko zfazowanycłi rowków. Ustawienie jest na przedmiot o średnicy 0.75" i długości 2", więc materiałem wejściowym powinien być wałek trochę dłuższy 0.75"x2.5". Zauważ, że program główny jest napisany absolutnie a podprogram inkrementalnie. To wymusza użycie G90 po uruchomieniu podprogramu aby umożliwić ruch powrotny do punktu startowego. ;THIS FILE FOR 2.5 INCH BY 0.75 INCH STOCK MOUNTED IN CHUCK ;USE WITH A PROFILING TOOL NORMAL SIDE ORIENTATION ;SET THE START POINT AT Z2 X0.375 G0 G90 G03; ABSOLUTE PROGRAMMING G0 X 3.80 Z20 M98 P1000 L4; CALLS SUBPROGRAM 1000 AND EXECUTES IT 4 TIMES G90; ABSOLUTE PROGRAMMING

16 G0 X3.8 Z20 M02; END OF PROGRAM ~~ O1000; START OF SUBPROGRAM G91; INCREMENTAL PROGRAMMING SELECTED G1 X-0.40 Z-0.40 F3 / G1 Z-1.25 _/ G1 X0.40 Z-0.40 \_/ G0 Z-2.0 -\_/ M99; END OF SUBPROGRAM 1.7 Cykle obróbkowe (Zamknięte cykle obróbkowe) Cykle obróbkowe stanowią istotny składnik programów sterujących, pozwalający na znaczną automatyzację programowania, ograniczenie rozmiarów programów oraz umożliwiający szybką i prostą zmianę parametrów zabiegów, przez nie opisywanych. Pod pojęciem cykli obróbkowych rozumie się stałe, sparametryzowane podprogramy, umieszczone w układzie sterowania, służące do programowania obróbki typowych zabiegów, np. wiercenia, gwintowania, toczenia itp. Z uwagi na charakter obróbki cykle obróbkowe zostały podzielone na trzy grupy: cykle wiercenia; cykle frezowania; cykle toczenia. Instrukcje zamkniętego cyklu umożliwiają wykonywanie wielu operacji wpisując tylko kilka linijek kodu. Są powszechnie używane dla powtarzalnych operacji w celu zredukowania długości kodu NC.

17 Komendy kodu Cyklu Zamkniętego są wykonywane dopóki nie zostaną zastąpione innym kodem Cyklu Zamkniętego. Instrukcje zamkniętego cyklu: G32 Toczenie gwintów w cyklu zamkniętym (więcej informacji w sekcji H) G72 Toczenie luków w cyklu zamkniętym (clockwise) G73 Toczenie łuków w cyklu zamkniętym (counterclockwise) G77 Toczenie powierzchni bocznych (side turning) w cyklu zamkniętym (Fanuc G90) G79 Toczenie zakończeń w cyklu zamkniętym (Fanuc G92) G80 Opuszczenie trybu pracy w cyklu zamkniętym G81 Wiercenie (Straight drilling) G83 Nawiercania (Peck drilling) Poniższe kody są używane w cyklu zamkniętym: G98 Szybkie przesunięcie do pozycji początkowej po zakończeniu cyklu zamkniętego; domyślna funkcja systemowa. G99 Szybkie przesunięcie do punktu R po zakończeniu cyklu zamkniętego. Kod K - Używany do określenia liczby powtórzeń. Domyślna wartość =1. Kiedy K=0, dane dotyczące wiercenia są przechowywane. Kod P Używany do określenia długości postoju w sekundach. Kod Q - Używany do określenia głębokości cięcia. W trybie nawiercania (peck drilling) każde nawiercenie (peck) korzysta z tej samej wartości Q. Q jest zawsze dodatnie. Jeśli użytkownik wprowadzi wartość ujemną, zostanie ona zamieniona na dodatnią. Przy toczeniu powierzchni bocznych i końcowych w cyklu zamkniętym wartość Q określa głębokość każdego toczenia zgrubnego. Kod R - Używany do określenia startowego punktu odniesienia dla nawiercania (peck drilling) lub określenia zbieżności przy toczeniu powierzchni bocznych i końcowych w cyklu zamkniętym. Punkt ten może znajdować się na powierzchni materiału lub może to być inny punkt odniesienia. Cykle toczenia zarysu po łuku G72 i G73 Kod G72 (G73) umożliwia toczenie zarysu po łuku (pow. kuliste) w jednej kwarcie zgodnie (lub przeciwnie do ) z ruchem wskazówek zegara, np.: G0 X0.001 Z1; START POINT G72 X.5 Z.5 I0 K.5 Q.04 G80 W drugim bloku kodu, G72 określa łuk zgodny z ruchem wskazówek zegara CW, kody I i K określają punkt środkowy łuku, oraz Q dla określenia głębokości skrawania. G0 X0.001 Z1 G73 X.5 Z.5 I0 K.5 Q.04 G80

18 Instrukcja G73 działa podobnie z tym że w kierunku przeciwnym do ruch wskazówek zegara (CCW). Np.: G0X0.001Z1 G73X.5Z.5I0K.5Q.004 G80 Toczenie powierzchni cylindrycznych G77 Kod G77 może być użyty dla wykonania 4 funkcji: - toczenie powierzchni cylindrycznych zewnętrznych; - toczenie powierzchni cylindrycznych wewnętrznych; - toczenie powierzchni stożkowych zewnętrznych / wewnętrznych; Narzędzie wykonuje ruch, ruchem roboczym) do współrzędnej X;Z po czym wraca ruchem szybkim do punktu startowego. Np.: G0 X.6 Z.8 G77 X.4 Z.5 F10 G80

19 Toczenie z podziałem na naddatki wymaga podania jego wielkości. Np.: G0X.6Z.8 G77 X.25 Z.5 Q.02 F10 G80 Zbieżność Zbieżność uzyskuje się przez dodanie kodu R. Poniższe przykłady pokazują dodatnią zbieżność (używając ujemnej wartości R) i ujemną zbieżność (używając dodatniej wartości R). G77 X0.25 Z0.5 R-0.1 F10

20 G77 X0.25 Z0.5 R0.1 F10 G77 X0.25 Z0.5 Q0.02 R0.1 F10 Toczenie powierzchni czołowych G79 G79 można używać wraz z kodem Q i R tak jak G77. Przykład typowego użycia G79: GO; START POINT G79 X.2 Z.8Q.03 F10 G80

21 Cięcia wykonane w cyklu G79 z dodatnim i ujemnym R Zakończenie cyklu G80 G80 służy do zakończenia pracy w cyklu zamkniętym. Kod ten zaprzestaje wykonywania aktualnego cyklu i powraca do normalnych operacji. Również wszystkie inne dane toczenia są usunięte. Można również zakończyć pracę w cyklu zamkniętym korzystając z kodu G00 lub GO1; kod G80 zostanie automatycznie wykonany przed G00 czy GOI. Wiercenie otworów G81 i G83 Wiercenie krótkich otworów G81 (straight drilling). Wiercenie stopniowe z odwiórowaniem G83 (peck drilling). Parametry cyklu: R - punkt wycofania nad materiał Q Wartość kolejnych stopni Cykle wiercenia można kojarzyć z instrukcjami: G98 domyślnie służy do szybkiego przemieszczenia do punktu początkowego (Z), (brak spowoduje powrót ruchem roboczym) lub,

22 G99 do szybkiego powrotu do określonego wcześniej punktu R. G0 X0 Z1; RAPID TO 0,1 G81 Z.9 R1 F2; CENTER DRILL TO DEPTH OF Z.9 FROM Zl FEED 2, RAPID TO INITIAL POINT G80 G83 Z.5 R1 Q.1 R0.9 F3;PECK DRILL TO Z.5 FROM Z1 EACH PECK.1, RAPID TO POINT G80; CANCEL CANNED CYCLE M2; END PROGRAM Cykl toczenia gwintów G32 N25 G0 X7 Z-9.8; POCZATEK GWINTU N26 S190 M03 ; NOWE OBROTY N27 G04 F5 ; STOP 5 SEKUND

23 N28 G32 X6.4 Z-20 Q0.05 F1.5 ; X i Z - KONIEC GWINTU, Q-GLEBOKOSC poj. przejścia, F - S K O K G W I N T U N30 G80 ;KONIEC GWINTOWANIA 1.8 Intrpolacja SPLINE Podczas gdy interpolacja kołowa definiuje łuki jako kawałki koła, interpolacja spline definiuje krzywe bazujące na punktach nie leżących na linii. Takie bardziej elastyczne krzywe nazywane są krzywymi Bezier. Nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego inżyniera pracującego dla firmy Renault, który stworzył formuły matematyczne opisujące krzywe stosowane w projektowaniu samochodów. Inaczej niż w przypadku współrzędnych łuku definiowanego przez punkt początkowy i środek krzywizny, współrzędne krzywych Bezier określamy przez dwa punkty końcowe (brzegowe) i dwa punkty kontrolne. Najczęściej stosowany w grafice typ krzywych - ścieżek zdefiniowanych przez położenie czterech punktów - dwóch końców zwanych węzłami oraz tzw. punktów kontrolnych opisujących kąt nachylenia. Krzywa Bezier to pojedyncza krzywa rysowana od końcowego punktu E1 do końcowego pkt. E2. Jest wyznaczona przez półprostą przechodzącą przez punkt E1 i C1oraz półprostą E2 C2. Jeśli by przesunąć jeden z punktów kontrolnych, zmieni się kont półprostej a krzywa podąży za nią w sposób zapewniający stycznoąść

24 Punkty końcowe krzywej Bezier są zakotwiczone, tak więc kształt krzywej zależy od położenia punktów kontrolnych. Punkty kontrolne wpływają na kształt krzywej na wiele sposobów, umożliwiając dużą elastyczność definicji krzywej. Konstrukcja matematyczna krzywej Bezier jest dość skomplikowana. Krzywe Bezier są generowane automatycznie przez program CAD i nie ma potrzeby tworzenia ich manualnie. Wszystko co użytkownik powinien wiedzieć to dwa punkty końcowe krzywej i dwa punktu kontrolne. Wprowadzenie współrzędnych tych czterech punktów, w pełni wystarcza do matematycznego wyznaczenia krzywej przez komputer. Poniżej znajduje się prosta metoda konstrukcyjna wyznaczenia krzywej Bezier. Konstrukcja geometryczna krzywej bezier jest następująca: Połączenie punktów kontrolnych C1 i C2 oraz pkt końcowych E1, E2 Wyznaczenie odcinka 1 ze środka odcinka E1 C1 i C1 C2 Podobnie - Wyznaczenie odcinka 2 ze środka odcinka E2 C2 i C2 C2. 3 ze środków otrzymanych 1, 2.

25 Korzystając z 1, 2, 3 wyznacza się 4-9. Procedurę powtarza się do otrzymania krzywej łamanej o zadowalającej liczbie segmentów W rzeczywistości krzywa bezier jest zbiorem połączonych ze sobą prostych odcinków. Programowanie Interpolacji Spline Polega na wprowadzeniu współrzędnych punktów początkowego, końcowego i obu kontrolnych do części programu NC. Poniżej blok kodu NC zawierający interpolację spline: N24 G0 X.5 Z3; START POINT N25 G101 X2 Z.5 I1.5 K3 A2 C1.5 N26 G1 Z0 Blok N24 przesuwa narzędzie do punktu startowego Blok drugi (N25) można analizować w sposób następujący: N25 Numer linii w sekwencji = 25 G101 Kod przygotowawczy do interpolacji spline X2 wartość wsp.x dla punktu końcowego Z.5 wartość wsp.z dla punktu końcowego I1.5 wartość wsp.x dla pierwszego punktu kontrolnego K3 wartość wsp.z dla pierwszego punktu kontrolnego A2 wartość wsp.x dla drugiego punktu kontrolnego C1.5 wartość wsp.z dla drugiego punktu kontrolnego Jeżeli punkt startowy jest X.5, Z3, krzywa wygląda następująco:

26 Poprzednio, kiedy używaliśmy interpolacji kołowej określaliśmy segmenty łuku w stopniach korzystając z kodu L. W interpolacji spline kod L wykorzystać do zdefiniowania liczby segmentów potrzebnych do uzyskania krzywej Bezier. Im więcej segmentów tym dokładniej sza(gładsza) będzie aproksymacja krzywej. Zarówno zbyt duże jak i zbyt małe wartości przyporządkowane kodowi L mogą spowodować problemy. 1.9 Przykład

27 N01 M08 N02 G04 F02 N03 M10 N04 G05 N05 M11 N06 G04 F02 N07 M09 N08 G04 F02 N10 G54 G0 X0 Z0 N20 G90 S1500 M03 N25 M06 T01 F300 N30 G0 G55 X12 Z42.5 N35 G77 X5 Z35 Q0.5 R-2 N40 G80 N45 G0 G55 X11 Z35 N50 G01 X5 N55 G72 X10 Z30 I5 K30 Q0.5 N60 G80 N65 G54 G00 X0 Z0 N70 M06 T03 N75 G0 G55 X12 Z25 N95 G79 X5 Z17 Q1 R-5 N100 G80 N105 G54 G00 X0 Z0 N110 M06 T01 N115 G0 G55 X12 Z14 N120 G01 X5 N125 G73 X8 Z11 I8 K14 Q0.5 N130 G80 N135 G01 X10 N145 Z-2 N150 G54 G00 X0 Z0 N155 M06 T02 N160 G0 G55 X11 Z25 N165 G1 X5 N170 G73 X10 Z30 I5 K30 Q0.5 N180 G80 N185 G54 G00 X0 Z0 N190 M06 T03 N195 G55 G0 X12 Z0 N200 G01 X2 N205 G0 X12 N210 G54 X0 Z0 N500 M30

28 2 Programowanie frezarkowych układów CNC - sys. EasyMove Obrabiarka o niewielkich rozmiarach stosowana do obróbki przedmiotów o małych gabarytach z materiałów łatwo obrabialnych takich jak mosiądz, stopy aluminium, miedź, drewno, tworzywa sztuczne. Używana jest przeważnie do celów dydaktycznych oraz wszelkie prace Grawerskie. Standardowo maszyna pracuje w układzie 3 osi, opcjonalnie można wyposażyć obrabiarkę w 4-tą oś obrotową,. Zakres przesuwu w poszczególnych osiach wynosi odpowiednio X 295mm Y 200mm Z 130mm. Osie X i Y są osiami poziomymi natomiast oś Z jest osią wrzeciona (pionową). Stół frezarki wykonuje ruch wyłącznie w osi Y natomiast wrzeciono może być przemieszczane wzdłuż osi poziomej X jak i pionowej Z. Zarówno stół jak i wrzeciono zamocowane są na bezluzowych prowadnicach tocznych i są napędzane poprzez śruby toczne pracujące również bezluzowo. Wrzeciono o mocy 900W z płynną regulacją zmian prędkości zamontowane we frezarce CPM 3020 osiąga prędkość obrotową od 11000obr/min do obr/min.

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Produkcji Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi M punkt maszynowy (niem. Maschinen-Nullpunkt) W punkt zerowy przedmiotu (niem. Werkstück-Nullpunkt). R punkt referencyjny (niem. Referenzpunkt). F punkt

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-6 Temat: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK Redakcja i opracowanie: dr inż. Paweł Kubik, mgr inż. Norbert Kępczak Łódź, 2013r. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 3 Programowanie frezarki sterowanej numerycznie (CNC) Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

Cykl Frezowanie Gwintów

Cykl Frezowanie Gwintów Cykl Frezowanie Gwintów 1. Definicja narzędzia. Narzędzie do frezowania gwintów definiuje się tak samo jak zwykłe narzędzie typu frez walcowy z tym ze należy wybrać pozycję Frez do gwintów (rys.1). Rys.1

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 2 WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE opracował: dr inż. Tadeusz Rudaś dr inż. Jarosław Chrzanowski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 2

Obrabiarki CNC. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 2 Programowanie warsztatowe tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza rysunku wykonawczego pozwoli dobrać prawidłowy plan obróbki detalu, zastosowane narzędzia i parametry ich

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

1. przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, 2. realizacja kursów w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych.

1. przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, 2. realizacja kursów w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych. Mgr inŝ. Janusz Szuba Materiały stanowiące załączniki do programu nauczania zgodnych z obowiązującymi przepisami w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Gdańsku w ramach realizacji zadań Statutowych

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Uniwersalne i precyzyjne urządzenie do obróbki 3 osiowej, najbogatszy standard wyposażenia na rynku TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.:

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nr 1. Obróbka prostych kształtów. Programowanie obrabiarek CNC. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej

Nr 1. Obróbka prostych kształtów. Programowanie obrabiarek CNC. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 1 Obróbka prostych kształtów Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Moduł 8 Zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie

Moduł 8 Zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie Moduł 8 Zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie 1. Osie sterowania i układy współrzędnych stosowane na OSN 2. Punkty charakterystyczne 3. Interpolacja 4. Wymiana narzędzi 5. Korekcja narzędzi

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR START KONIEC 1. Parametry początku i końca cięcia (wpisywanie wartości, lub odczyt bieżącej pozycji): a. punkt start i punkt koniec b. punkt start i długość cięcia 2. Parametr:

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1 Materiał szkoleniowy MTS GmbH 2004 1 ĆWICZENIE "POKRYWA" Zaprogramuj przedstawioną na rysunku "POKRYWĘ" z wykorzystaniem systemu CAD/CAM TOPCAM. Wykonaj następujące zasadnicze czynności: Otwórz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Obrabiarki CNC. Nr 13

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Obrabiarki CNC. Nr 13 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 13 Obróbka na frezarce CNC DMU60 ze sterowaniem Heidenhain itnc530 Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

1 Zasady bezpieczeństwa

1 Zasady bezpieczeństwa 1 Zasady bezpieczeństwa W trakcie trwania zajęć laboratoryjnych ze względów bezpieczeństwa nie należy przebywać w strefie działania robota, która oddzielona jest od pozostałej części laboratorium barierkami.

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Krótka instrukcja Toczenie ISO-Dialekt T Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Toczenie ISO-Dialekt T Krótka instrukcja Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D

Bardziej szczegółowo

CNC PILOT 4290 Oś B i Y

CNC PILOT 4290 Oś B i Y Instrukcja obsługi dla operatora CNC PILOT 4290 Oś B i Y NC-software 625 952-xx Język polski (pl) 3/2010 CNC PILOT 4290 Oś B i Y CNC PILOT 4290 Oś B i Y Niniejszy podręcznik opisuje funkcje, które znajdują

Bardziej szczegółowo

CNC. Rys. Obróbka tokarska - obraca się przedmiot, porusza narzędzie.

CNC. Rys. Obróbka tokarska - obraca się przedmiot, porusza narzędzie. CNC Konstrukcje. Omawiane obrabiarki to tokarki i frezarki, chociaŝ dzisiaj czasem naprawdę trudno zdecydować z jakim typem maszyny mamy do czynienia. Tokarki mają montowane tzw. napędzane narzędzie i

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia kursu dokształcającego

Program kształcenia kursu dokształcającego Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Sterowanie obrabiarką numeryczną

Sterowanie obrabiarką numeryczną Sterowanie obrabiarką numeryczną Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Arkadiusz Lewicki, Jarosław Guziński 1. Wstęp Obrabiarki sterowane numerycznie (ang. computer numerical control CNC) wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Programowanie robota IRb-1400

Programowanie robota IRb-1400 Programowanie robota IRb-1400 Paweł Ludwików 6 kwietnia 2005 roku Spis treści 1 Język RAPID 2 1.1 Przegląd instrukcji............................... 2 1.2 Opis instrukcji..................................

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych

PROGRAM NAUCZANIA. Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych PROGRAM NAUCZANIA Kursu Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Obejmującego 120 godzin zajęć realizowanych w formie wykładowo ćwiczeniowej i zajęć praktycznych I. Wymagania wstępne dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie napędów elektrycznych z luzownikami w robocie Kawasaki FA006E wersja próbna Literatura uzupełniająca do ćwiczenia: 1. Cegielski P. Elementy programowania

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400

Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 Charakterystyka maszyny. Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 przystosowana jest wiercenia, rozwiercania, gwintowania, pogłębiania walcowego

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku.

Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku. Adrian Lewandowski nr indeksu 8915 E-g, dn. 18 lipca 2010 Genesis Evolution Sp6 -- program do obsługi maszyny sterowanej numerycznie - streszczenie referatu z dnia 7 maja 2010 roku. 1. Temat prezentacji.

Bardziej szczegółowo

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu:

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu: 5. Obroty i kłady Definicja obrotu: Obrotem punktu A dookoła prostej l nazywamy ruch punktu A po okręgu k zawartym w płaszczyźnie prostopadłej do prostej l w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Nr ćwiczenia: 1 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn CNC oraz ich możliwości technologiczne Celem ćwiczenia jest poznanie przez studentów struktur kinematycznych maszyn sterowanych numerycznie oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Metrologia, Grafika inżynierska Tak

Semestr zimowy Metrologia, Grafika inżynierska Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-415z Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerically Controlled Machine

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

Symulacja maszyny CNC oparta na kodzie NC

Symulacja maszyny CNC oparta na kodzie NC Systemy CAM w praktyce NX CAM i symulacja maszyny CNC Symulacja maszyny CNC oparta na kodzie NC Prawie każdy użytkownik systemu CAM ma do dyspozycji narzędzie, jakim jest symulacja obrabiarki *. Nie w

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 3

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 3 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 3 Obróbka otworów z wykorzystaniem cykli obróbkowych Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H6

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H6 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H6 Programowanie podprogramów i pętli Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Parametr wymiaru programu Revit Wymiar wyrównany Wymiar liniowy Wymiar kątowy Wymiar promieniowy Wymiar długości

Bardziej szczegółowo

Atek ADR 10. Instrukcja Obsługi (skrócona)

Atek ADR 10. Instrukcja Obsługi (skrócona) Atek ADR 10 Instrukcja Obsługi (skrócona) Spis treści 1. PARAMETRY TECHNICZNE... 2 2. KONFIGURACJA... 6 2.1. WYBÓR JĘZYKA.... 6 2.2. USTAWIENIE ROZDZIELCZOŚCI.... 6 2.3. USTAWIENIE KIERUNKU... 7 2.4. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Modelowanie powierzchniowe cz. 2

Modelowanie powierzchniowe cz. 2 Modelowanie powierzchniowe cz. 2 Tworzenie modelu przez obrót wokół osi SIEMENS NX Revolve Opis okna dialogowego Section wybór profilu do obrotu Axis określenie osi obrotu Limits typ i parametry geometryczne

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink.

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Celem ćwiczenia jest symulacja działania (w środowisku Matlab/Simulink) sterownika dla dwuosiowego robota

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 37-46. Wprowadzenie Projektowanie wymaga budowania modelu geometrycznego zgodnie z określonymi wymiarami, a to narzuca

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Mechatroniczne głowice wytaczarskie firmy D Andrea

Mechatroniczne głowice wytaczarskie firmy D Andrea Mechatroniczne głowice wytaczarskie firmy D Andrea Rafał Wujczak Historia firmy D ANDREA zaczyna się w 1951 roku, wraz z powstaniem pierwszej specjalizowanej głowicy SENSITIV T-TA, przeznaczonej do planowania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemy wytwarzania ćw. nr 4

Laboratorium Systemy wytwarzania ćw. nr 4 Laboratorium Systemy wytwarzania ćw. nr 4 Temat ćwiczenia: Sprawdzenie czasu wymiany narzędzia na centrum frezarskim Centra frezarskie są obrabiarkami przeznaczonymi do półautomatycznego wytwarzania, głownie,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO

ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO Koncepcja i opracowanie: dr inż. Michał Krępski Łódź, 2011 r. Stanowiska

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

THREAD MILLING czyli gwintowanie cyrkulacyjne.

THREAD MILLING czyli gwintowanie cyrkulacyjne. THREAD MILLING czyli gwintowanie cyrkulacyjne. 1. Wybrać sekwencję gwintowania i pozostawić standardowe nastawy: narzędzie, parametry, i definicję cięcia (definicja gwintowania, otwory, parametry głębokości

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-415zz Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerically Controlled Machine

Bardziej szczegółowo

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie 2.Toczenie 2 osie pliki płaskie W dalszej części materiałów omówiono krok po kroku tok postępowania przy programowaniu tokarek 2-osiowych, na plikach krawędziowych przy użyciu programu EdgeCAM. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) Lp. Nazwa maszyny / urządzenia Typ Nr inw. Nr fabr. Rok

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne.

AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne. AUTOCAD teoria i zadania z podstaw rysowania Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii. Zadania geodezyjne. RYSOWANIE 2D Polecenie LINIA Polecenie LINIA tworzy linię, której punkty

Bardziej szczegółowo

FVP-1300A. Pionowe centrum frezarskie. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

FVP-1300A. Pionowe centrum frezarskie. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi.

Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi. Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek CNC. Uchwyty przedmiotu obrabianego. Urządzenia wymiany narzędzi. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Cechy konstrukcyjne nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa, montaż i uruchomienie centrum obróbczego, tj. frezarki do modeli obiektów off-shore dla Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, Polska I. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

FTC-10. Centrum tokarskie. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

FTC-10. Centrum tokarskie. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 1/6 » korpus obrabiarki wykonany z żeliwa» 4 prowadnice w osi Z» konstrukcja bazująca na bramie» liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach» absolutny

Bardziej szczegółowo

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1 Auto CAD 14 9-1 9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp Wymiarowanie elementów jest ważnym etapem tworzenia rysunku. Dzięki wymiarom wielkość elementów znajdujących się na rysunku zostaje jednoznacznie określona. 9.2

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Frezowanie. Instrukcja skrócona Wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Frezowanie. Instrukcja skrócona Wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Instrukcja skrócona Wydanie 11.2000 Frezowanie Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Instrukcja skrócona Frezowanie Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D 1 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 NOWA OPCJA W STANDARDZIE Portalna zabudowa maszyny Agregat frezujący: - 5-cio osiowy - chłodzony cieczą - moc 11 kw Agregat wiertarski: - 7 + 10 + 2 x 1 wierteł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCM 023 Sp. z o.o 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 21 Tel. +48 (32) 763 77 77, 265 76 41, 265 70 97 Fax +48 (32) 763 75 94 www.mikster.com.pl mikster@mikster.com.pl

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD Centra tokarskie DUGARD 100 ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD 100 Tokarki CNC Szybkie posuwy 30m/min, prowadnice liniowe w osiach X i Z Prowadnice liniowe zapewniają duże prędkości przesuwów

Bardziej szczegółowo

SolidCAM - najczęściej zadawane pytania

SolidCAM - najczęściej zadawane pytania SolidCAM - najczęściej zadawane pytania 1. Jaka jest liczba programowalnych osi (ile, jakich)? System SolidCAM umożliwia programowanie ścieżek narzędzia w 5 osiach lub więcej, programowanie robotów 6 osiowych,

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu

Bardziej szczegółowo

() (( 25.4.2006 17:58 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE MTS TM01 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030.

() (( 25.4.2006 17:58 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE MTS TM01 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030. ĆWICZENIE - NR 2 Wykonaj na tokarce CNC detal przedstawiony na rysunku wykonawczym. Materiał: wałek aluminiowy PA6, wymiary surówki do obróbki należy dobrać na bazie wymiarów rysunkowych elementu. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. WINTER czopiarka End Matcher 250. Henrik Winter Holztechnik GmbH Druckereistr. 8, 04159 Leipzig

Instrukcja obsługi. WINTER czopiarka End Matcher 250. Henrik Winter Holztechnik GmbH Druckereistr. 8, 04159 Leipzig Instrukcja obsługi WINTER czopiarka End Matcher 250 Henrik Winter Holztechnik GmbH Druckereistr. 8, 04159 Leipzig Tel: +49 (0)341/ 4619021 Fax: +49 (0)341/4618358 Funk: +49 (0)171/2820443 Em@il: info@winter-holztechnik.de

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Propox I3. Instrukcja instalacji i konfiguracji drukarki 3D v1.2

Propox I3. Instrukcja instalacji i konfiguracji drukarki 3D v1.2 Propox I3 Instrukcja instalacji i konfiguracji drukarki 3D v1.2 1. Instalacja programu Repetier host 2. Konfiguracja programu Slic3r 3. Kalibracja stołu 4. Kalibracja osi Z 5. Parametry wpływające na wielkość

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPA-700P

Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPA-700P przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna i wykańczająca

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo