problemy nowoêci informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "problemy nowoêci informacje"

Transkrypt

1 Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t i technologie dla bran : maszynowej, motoryzacyjnej, lotniczej, stoczniowej, kolejowej, zbrojeniowej, medycznej i wydobywczej. Honorowy patronat nad targami sprawowali: Minister Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego. W pierwszym dniu targi ITM odwiedzi Prezydent RP Bronis aw Komorowski. W prezentacji, zorganizowanej jak zwykle w siedmiu odr bnych salonach wystawienniczych, udzia wzi o 937 wystawców i firm reprezentowanych z 30 krajów. Podczas tegorocznej edycji swojà ofert zaprezentowa y mi dzy innymi takie firmy, jak: Abplanalp Consulting, ABH, Agie Charmilles, APX Technologie, BLM Group, Boschert, BS System, Bystronic, Carl Zeiss, Dematec, DMG, Eckert, Erall, Fanuc Robotics, Faro Technologies, Heidenhein, Hurco (fot. 2), HTM, Igus, Messer Eutectic Castolin, Mitutoyo, Pol-Sver, Prima Power, Siemens, Tox Pressotechnik, Trumpf, Yamazaki Mazak. Pokazano ok. 100 europejskich i Êwiatowych nowoêci zwi kszajàcych efektywnoêç produkcji oraz zaawansowane technologicznie maszyny i urzàdzenia umo liwiajàce produkowanie w sposób bardziej przyjazny dla Êrodowiska. Du ym zainteresowaniem zwiedzajàcych cieszy si tzw. czteropak (pawilony 7, 7A, 8 i 8A), w których przedstawiono ofert z zakresu obróbki skrawaniem, manipulatory, roboty przemys owe, substancje ch odzàce i smarujàce. W pawilonie 7A na stoisku Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych AVIA prezentowana by a, m.in. nagrodzona Z otym Medalem MTP, tokarka CNC ze skoênym o em AVAturn 50M (fot. 3). Maszyna przeznaczona jest do precyzyjnej i wysokowydajnej obróbki w przemyêle samochodowym, lotniczym, energetycznym, wydobywczym. Tokarka wyposa ona jest w 12-pozycyjne g owice rewolwerowe, ma cyfrowo sterowane serwonap dy i cyfrowe silniki osiowe, co zapewnia bardzo wysokà dok adnoêç. Maksymalna d ugoêç toczenia wynosi 7 m. W tym samym pawilonie firma Agie Charmilles Fot. 2 (AM) prezentowa a urzàdzenie do ablacji laserowej Laser aX. Ablacja nowa metoda fakturowania powierzchni umo liwiajàca nadawanie dowolnych tekstur powierzchniom p askim oraz 3D, stosowana jest w produkcji form oraz w produkcji matryc np. w mennicach. W pawilonie 8 na swoim stoisku Okuma Corporation pokaza a innowacyjne maszyny: uniwersalne centrum MU-400WA oraz wielozadaniowe inteligentne centrum tokarsko-frezarskie OKUMA MULTUS B300 II W (fot. 4), które zaprezentowano po raz pierwszy podczas EMO 2011 w Hanowerze. Maszyna ma sterowanie OKUMA OSP P300S zawierajàce nowatorskie funkcje, takie jak: technologia termostabilnoêci zapewniajàca zachowanie wymiarów obrabianej cz Êci, system antykolizyjny zabezpieczajàcy przed kolizjà nawet w trybie pracy manualnej, system Mac Navi pozwalajàcy na optymalizacj obróbki w celu usuni cia wibracji. OKUMA MULTUS B300 II W zosta a w Poznaniu doceniona Z otym Medalem MTP. Wiele urzàdzeƒ prezentowanych podczas targów mia o w nazwie green lub eko, co oznacza, e produkcja na nich odbywa si w sposób chroniàcy Êrodowisko. Z otym Medalem MTP zosta a nagrodzona przemys owa myjka komorowa z zamkni tym obiegiem ciep a Eko-Pil (fot. 5). Urzàdzenie realizuje mycie, p ukanie i suszenie technologicznie zanieczyszczonych cz Êci Fot. 1 (AM) Fot. 3 (AM) 3

2 Fot. 4 (AM) Fot. 5 (AM) w zamkni tym obiegu, co sprawia, e myjka jest przyjazna dla Êrodowiska. Zamkni ty system obiegu energii cieplnej pozwala na o kilkadziesiàt procent mniejsze zu ycie energii elektrycznej. W szerokiej ofercie targowej by o tak e oprogramowanie laboratoryjne i przemys owe. Z otym Medalem nagrodzone zosta o oprogramowanie pomiarowe Metrosoft Quartis firmy Venzel Metromec (fot. 6). Interfejs u ytkownika tego programu nowy Microsoft Office Fluent upraszcza stosowanie zaawansowanych funkcji, umo liwiajàc uzyskanie wyników z pomiarów, sprawozdaƒ z kontroli i statystyk. Zaletà programu, istotnà w pracy laboratorium pomiarowego jest mo liwoêç pracy on line i off line. Firmy pokaza y liczne nowoêci i rozwiàzania umo liwiajàce zwi kszenie produktywnoêci, np. Renishaw oferowa a u ytkownikom nawet ju posiadanych maszyn wspó rz dnoêciowych wszystkich marek modernizacj dzi ki wykorzystaniu innowacyjnych systemów umo liwiajàcych pomiary w 5 osiach. Firma przedstawi a ofert modernizacji maszyn wspó rz dnoêciowych, wykorzystujàc uniwersalny uk ad sterowania UCC2 oraz nowy pakiet oprogramowania pomiarowego MODUS TM. Firma EHT prezentowa- a szlifierk DM 1100 C do usuwania gratu z du ych i ma ych cz Êci po ci ciu za pomocà wykrawarki, lasera lub plazmy. Przy u yciu tej szlifierki grat z zewn trznych i wewn trznych konturów elementów z blachy nierdzewnej, stali czy aluminium jest usuwany na ca ej powierzchni. W ofercie firmy Sandvik Coromant by, wyró niony Z otym Medalem MTP, frez Êlimakowy z wymiennymi p ytkami w glikowymi pe noprofilowymi CoroMill 176 (fot. 7). Frez mo e byç stosowany w tradycyjnych frezarkach obwiedniowych lub centrach obróbczych, a tak e w obrabiarkach wielozadaniowych. Zarys wr bu mi dzyz bnego jest uzyskiwany z ciàg ych kraw dzi p ytek skrawajàcych. Z àcze ilock, pomi dzy p ytkà a korpusem frezu, zapewnia precyzj i wàskie tolerancje wykonania przedmiotu. Zastosowanie p ytek w glikowych pozwala na wysokie pr dkoêci skrawania. Standardowe p ytki wykonujà zarys zgodny z normà DIN , a wykonane na zamówienie zarysy modyfikowane. Firma Stigal pokaza a m.in. najszybszà przecinark plazmowà Europy DYNAMIC SPEED HQ z systemem wymiennych sto ów roboczych. Maszyna àczy wysokie pr dkoêci przejazdowe i robocze z wysokà jakoêcià wycinanych elementów. Zastosowana w niej technologia NoLoop TM umo liwia uzyskanie niezwykle ostrych kraw dzi z ograniczonà do minimum strefà przegrzania materia u. Firma Fanuc pokaza a m.in. wizyjnà kontrol uchwytu spawalniczego Fanuc irtorch Mate (fot. 8), za którà zdoby a Z oty Medal MTP. Fanuc irtorch Mate umo liwia bezdotykowà kalibracj punktu TCP (punktu cen- Fot. 6 (AM) Fot. 7 (AM) 4

3 tralnego narz dzia) koƒcówki uchwytu spawalniczego dla wielu robotów dzi ki zastosowaniu specjalnej stacji z wbudowanym systemem wizyjnym irvision. Automatyczna kalibracja punktu TCP pozwala na wykrycie odchy ki koƒcówki drutu spawalniczego oraz jego kàta. Stacja mo e byç pod àczona do ka dego Fot. 8 (AM) robota Fanuc wyposa onego w kontroler R-30iA czy R-30iB. Firma Schenck zaprezentowa a Tooldyne najnowszà wywa ark do narz dzi i uchwytów narz dziowych z nowym uk adem CAB820, SmartBalancer v.3 najnowsze przenoêne urzàdzenie do wywa ania i diagnostyki uk adów wirujàcych w o yskach w asnych oraz Distec pionowà automatycznà wywa ark z systemem wiercàcym do elementów dyskowych bez w asnych czopów. Firma Yamazaki Mazak pokaza a na swoim stoisku, po raz pierwszy w Polsce, innowacyjnà maszyn VTC-560/25 uniwersalne centrum pionowe z ruchomà kolumnà. Wielu wystawców proponowa o obrabiarki wyposa one w lasery, np. Eckert pokaza przecinark laserowà wykorzystujàcà technologi Êwiat owodowà Diament Fiber Laser, na której mo liwe jest szybkie i precyzyjne ci cie równie takich Fot. 9 (AM) materia ów, jak: mosiàdz, miedê, aluminium oraz ich stopów. WÊród oferowanych nowoêci firmy Sisma interesujàcy by laserowy system s u àcy do naprawy form do wtryskarek (fot. 9). Urzàdzenie wyposa- one jest w obrotowà g owic optycznà z mikroskopem i pozwala na napraw nawet trudno dost pnych miejsc w materiale. Wiele mo liwoêci ustawienia urzàdzenia i kombinacji parametrów pozwala na maksymalnie wydajne prace. Firma Triumpf pokaza a m.in. wycinark laserowà 2D TruLaser 5030 Fiber 5000 W (fot. 10). Maszyna osiàga niezwyk à wydajnoêç w zakresie obróbki blach cienkich, gwarantuje minimalne czasy przestoju, energooszcz dnoêç. Dzi ki dynamicznym nap dom wycinarka w pe ni wykorzystuje du e pr dkoêci posuwu prowadzonego Êwiat owodem i wydajnego energetycznie lasera TruDisk. Mo liwe jest na niej ci cie stali konstrukcyjnej i szlachetnej, aluminium, miedzi, mosiàdzu, nie ma tak e problemu z obróbkà zafoliowanych blach. Wycinarka zdoby a Z oty Medal MTP. W targach ITM Polska 2012 wzi o udzia prawie 50 krajowych instytutów badawczych, jednostek naukowych, wy szych uczelni, firm i instytucji. Prezentowa y one swojà ofert dla biznesu, promowa y najnowsze trendy i rozwiàzania, dzi ki którym mo liwa jest szybsza i oszcz dniejsza produkcja, m.in. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania zdoby Z oty Medal MTP za g owic zakr cajàcà (fot. 11). G owica przeznaczona jest dla przemys u farmaceutycznego i kosmetycznego. Zastosowanie serwosilnika do nap du g owicy umo liwia precyzyjnà nastaw momentu zakr cajàcego, uzyskanie powtarzalnoêci tego procesu oraz Fot. 10 (AM) Fot. 11 (AM) 5

4 szczelnoêci zakr canych opakowaƒ. Liczne instytuty zosta y docenione w kategorii NAUKA DLA GOS- PODARKI, w której przyznano a 13 z otych medali. Program tegorocznych targów uzupe nialy konferencje, seminaria i nowe wydarzenia. Du ym zainteresowaniem cieszy o si X jubileuszowe Forum In ynierskie, podczas którego na konkretnych przyk adach zaprezentowano zastosowanie metod projektowania i przygotowania produkcji z wykorzystaniem systemów CAD/CAM. Stowarzyszenie In ynierów Mechaników i Techników Polskich po raz pierwszy obchodzi o podczas Targów ITM I Dzieƒ Mechanika, w programie którego by a m.in. oferta instytutów naukowo-badawczych dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw wspó pracujàcych z SIMP. W bie àcym roku Z ote Medale MTP zosta y przyznane w zmienionej formule. Laureatów wy oniono ju na 2 miesiàce przed targami, co umo liwi o im promocje w mediach. NowoÊcià by tak e konkurs Z oty Medal wybór konsumentów, którego wyniki majà byç znane pod koniec 2012 r. Z ote Medale MTP w kategorii NAUKA DLA GOSPODARKI 1. Podwieszony ciàgnik akumulatorowy PCA-1 HELLFEIER sp. z o.o., Ruda Âlàska 2. Stanowisko badaƒ kó z batych Politechnika Poznaƒska, Instytut Technologii Mechanicznej, Poznaƒ 3. Krzemowe detektory czàstek Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa 4. Elektroda IMN Fe/Ni Bim58 Instytut Metali Nie elaznych, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Gliwice 5. Technologia odzysku wolframu z surowców odpadowych Instytut Metali Nie elaznych Oddzia w Legnicy, Legnica 6. Uk ad kompensacji odkszta ceƒ cieplnych Êruby nap dowej osi obrabiarki CNC Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 7. NOR-STA us ugi wspomagajàce wdra anie norm i standardów Projekt PO IG: Wspomaganie osiàgania i oceny zgodnoêci z NORmami i STAndardami (NOR-STA) Katedra In ynierii Oprogramowania, Politechnika Gdaƒska, Gdaƒsk 8. DIAGNOSTIM MDD-501 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze 9. Bezprzewodowy, wielostanowiskowy system rejestracji parametrów spawania Instytut Spawalnictwa, Gliwice 10. Automatyczna specjalistyczna linia typu UR 291 do wytwarzania belki czo owej wózka jezdnego wagonu kolejowego wraz z innowacyjnà technologià przestrzennego ci cia Instytut Obróbki Plastycznej, Poznaƒ 11. System transportowy oparty na zastosowaniu nowych sposobów sprz gania zestawów drogowych oraz nowej generacji uk adu sterowania hydraulicznych hamulców w holowanych pojazdach Przemys owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznaƒ 12. Ekomix oraz mieszanka bentonit ekomix o nazwie Cermix Przedsi biorstwo Techniczno-Handlowe CERTECH Jan Kuca Jerzy Motyka Sp.j. Niedomice 13. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny Instytut Odlewnictwa we wspó pracy z Konsorcjum PANCERMET 6

5 X Forum In ynierskie Wirtualizacja innowacyjnà metodà przygotowania produkcji X Forum In ynierskie odby o si 30 maja 2012 r., podczas Targów Innowacje Technologie Maszyny, w Sali konferencyjnej World Trade Center. Forum zorganizowa a Naczelna Organizacja Techniczna przy wspó pracy Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów In ynierskich ProCax, Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci. Jubileuszowe X Forum wspó finansowane by o przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Otwarcia Forum dokona a Prezes FSNT-NOT Ewa Mankiewicz-Cudny (fot.). Powita a ona zaproszonych goêci, a wêród nich tak e m odzie, która zakoƒczy- a w aênie organizowane przez NOT Bezpieczne praktyki. Nast pnie odczytano list gratulacyjny do organizatorów i uczestników Forum od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego prof. Barbary Kudryckiej. Obrady Forum zosta y zorganizowane w formie 4 paneli dyskusyjnych prowadzonych przez dziennikarzy: Panel I. Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn i urzàdzeƒ. Panel II. Symulacje komputerowe przyk ady zastosowaƒ i perspektywy. Panel III. Bazy danych jako narz dzie pracy technologa. Panel IV. Projekty celowe w sektorze msp zrealizowane z zastosowaniem CAx. X Forum by o debatà in ynierskà na temat wykorzystania metod wirtualizacji w polskim przemyêle. Celem tej debaty by przeglàd zaawansowanych metod wirtualizacji technologii oraz zdefiniowanie przeszkód w ich wdra- aniu do gospodarki. Przytoczone zosta y przyk ady komputerowego wspomagania procesów projektowych, opracowania technologii i szybkiego prototypowania. W trakcie X Forum In ynierskiego swoje wdro one rozwiàzania przedstawi y m.in.: Przemys owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Melex A&D Tyszkiewicz Sp. j. w Mielcu, Przedsi biorstwo Techniczne HARDKOP w Trzebini, Fabryka Armatur JAFAR S.A. w JaÊle, Przedsi biorstwo Innowacyjno-Wdro eniowe WAMET Sp. z o.o. w Bydgoszczy. WÊród przedstawionych przyk adów wdro onych do produkcji rozwiàzaƒ przedstawiono dwa projekty celowe realizowane we wspó pracy NOT- -IMBiGS, w efekcie których powsta a konstrukcja wiertnic oraz urzàdzenia do wbijania s upków do mocowania barier ochronnych przy drogach. Na zakoƒczenie Forum prof. Józef Suchy, Przewodniczàcy Rady G ównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych podsumowa zmiany, jakie zasz y w warsztacie in yniera i podkreêli znaczenie nowoczesnych, komputerowych metod projektowania, w tym projektowania w 3D. Tradycyjnie ju wr czono tak e nagrody DèWIGNIA, przyznawane osobom oraz firmom przyczyniajàcym si do tworzenia nowych miejsc pracy, zwi kszajàcym konkurencyjnoêç i innowacyjnoêç polskiej gospodarki. Nagroda, zainicjowana przez redakcj Przeglàdu Technicznego, jest przyznawana od 2000 r. Nagrodà wyró niani sà przedsi biorcy i mened erowie tak e z ma ych i Êrednich przedsi biorstw, w których uruchamiana jest produkcja oparta na nowoczesnych rozwiàzaniach technicznych. Nagrody D WIGNIA 2012 otrzymali: Spó ka MET-POL z Krobanowa k. Zduƒskiej Woli za tworzenie nowych miejsc pracy oraz wdra anie nowoczesnych procesów technologicznych. Firma DZT Tymiƒscy za uruchomienie produkcji w dawnej Fabryce Samochodów Ci arowych w Lublinie. Tegorocznym laureatom DèWIG- NI nagrody wr czali podczas X Forum In ynierskiego: Prezes NOT Ewa Mankiewicz-Cudny i Honorowy Prezes NOT Wojciech Ratyƒski. 7

6 Zuliefermesse Mi dzynarodowe Targi Poddostawców: Cz Êci, Komponenty, Modu y i Technologie Lipsk, Ju za pi ç miesi cy ( ) rozpocznie si dwunasta edycja jednej z najwa niejszych imprez targowych dla przemys u poddostawczego w Europie. Mi dzynarodowe Targi Poddostawcze Zuliefermesse odbywajà si co dwa lata w Lipsku w towarzystwie Bran owych Targów Przemys owych Technik Produkcyjnych, Obrabiarek i Maszyn Specjalnych intec. Obecni sà tutaj wszyscy wiodàcy mi dzynarodowi producenci narz dzi, urzàdzeƒ oraz technologii i us ug w zakresie innowacyjnych technik produkcyjnych i obrabiarek. W 2011 roku na targach Zuliefermesse oraz intec obecnych by o 1354 wystawców z 28 krajów, a liczba odwiedzajàcych przekroczy a osób. Na przestrzeni ostatnich trzynastu lat targi Zuliefermesse wypracowa y sobie miano jednych z najwa niejszych w Europie targów kooperacyjnych. O ich skutecznoêci przekona y si tak e polskie firmy poddostawcze. Podczas ostatniej edycji w 2011 roku w charakterze wystawcy wystàpi o 25 krajowych firm. Na targach obecne sà przedsi biorstwa produkujàce poddostawy m.in. dla motoryzacji, sektora budowy maszyn, urzàdzeƒ i narz dzi, elektroniki, elektrotechniki, medycyny, przemys u optycznego, przemys u tworzyw sztucznych, maszyn rolniczych, pojazdów szynowych, przemys u lotniczego oraz instalacji energetycznych. Mi dzynarodowa Gie da Kooperacji CONTACT: Business Meetings Targi intec b dà w 2013 roku pierwszà najwa niejszà imprezà targowà dla bran y budowy maszyn specjalnych i obrabiarek w Niemczech. Skutecznym narz dziem wspierajàcym nawiàzanie nowych kontaktów kooperacyjnych jest organizowana w ramach europejskiej sieci Enterprise Europe Network gie da kooperacji CONTACT: Business Meetings. Podczas gie dy odbywajà si umówione wczeêniej spotkania pomi dzy producentami, handlowcami i us ugodawcami reprezentujàcymi przemys poddostawczy, budowy maszyn, narz dzi i urzàdzeƒ oraz techniki produkcyjne. Nawiàzane kontakty s u yç majà podniesieniu konkurencyjnoêci ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Koszt udzia u: wystawcy bezp atnie, odwiedzajàcy: 50,- euro. Kontakt: Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. Magdalena Dziemidek tel.: ul. Bagno 2, lok. 112; Warszawa tel.: ; fax:

7 Ekonomicznie na wysokoêci Sprytny przenoênik taêmowy do zastosowaƒ pionowych, cechujàcy si d ugimi drogami przesuwu i ma ymi wymaganiami wolnej przestrzeni. Firma igus zaprezentowa a na tegorocznych targach w Hanowerze nowo skonstruowany, modu owy przenoênik taêmowy. PrzenoÊnik liftband (taêma unoszàca) nadaje si do d ugich, pionowych dróg przesuwu, gdzie dopuszczalna jest jednak tylko niewielka wysokoêç podstawowa systemu zasilajàcego (rys. 1). Rys. 1. Ten modu owy przenoênik umo liwia realizowanie pionowych dróg przesuwu na ma ych przestrzeniach oraz w cichy sposób (fot. igus GmbH, Kolonia) Rys. 2. Trzy podstawowe elementy proste i gi te cz Êci taêmy oraz nasadzane komory do przewodów umo liwiajà tworzenie najró niejszych konfiguracji. W wersji Easy przewody sà mocowane poprzez zwyk e wciêni cie (fot. igus GmbH, Kolonia) TaÊma mo e zostaç jak w ownica podciàgni ta wysoko w gór z prawie ca kowicie p askiej pozycji wyjêciowej na elemencie zabierajàcym przy ograniczonej powierzchni równie w uk adzie jedna po drugiej w kilku warstwach. PrzenoÊnik sk ada si z zaledwie kilku elementów, które umo liwiajà tworzenie najró niejszych konfiguracji. Jego forma podstawowa mo e byç okràg a, prostokàtna lub kwadratowa. Dzi ki temu w prawie wszystkich przypadkach udaje si jà dostosowaç do wymagaƒ klienta i do iloêci wolnej przestrzeni nieomal na miar. Modu sk ada si z trzech podstawowych elementów: prostych i gi tych elementów taêmowych oraz nasadzanych komór przewodów (rys. 2). Po àczone ze sobà elementy taêmy okreêlajà jej form podstawowà, a komory przewodów àczà ze sobà segmenty, prowadzàc równoczeênie przewody. Dotychczasowe opcje ram to Easy (do atwego wciskania przewodów), Snap Open (rama z zawiasem) oraz rama zaczepowa o regulowanej wysokoêci (dostosowanie wysokoêci wewn trznej do liczby przewodów lub Êrednicy przewodów). Dzi ki temu, e ogniwa przenoênika nie ocierajà si o siebie, system jest niezwykle odporny na zu ycie i cichy. àczna suma zalet przenoênika czyni z niego korzystnà kosztowo alternatyw dla wielu aplikacji, àcznie z aplikacjami zigzag, stosowanymi w technice scenicznej. Poczàtkowo przenoênik liftband b dzie dost pny w szerokoêci 50 mm. 10

8 Zapowiedê jubileuszowych Targów TOOLEX Nowi wystawcy, rekordowa powierzchnia Najbli sza, piàta ju edycja Mi dzynarodowych Targów Obrabiarek, Narz dzi i Technologii Obróbki TOOLEX odb dzie si w terminie 2 4 paêdziernika br. Towarzyszyç jej po raz kolejny b dzie spotkanie dla bran y wirtualizacji procesów produkcyjnych Targi WIRTOTECHNOLOGIA. Ponownie nie zabraknie bran owych spotkaƒ, gdzie specjaliêci z ca ego sektora zaprezentujà najnowsze osiàgni cia technologiczne. Na temat targów rozmawiamy z Magdalenà Jakóbik, Dyrektorem Projektu TOOLEX. PM: Jak wyglàdajà przygotowania do tegorocznych targów? Czy ju dziê mo na okreêliç je jako najwi ksze z dotychczasowych? Wi kszoêç liderów bran y obrabiarek i technologii obróbki metali ju zg osi a si do udzia u w piàtej, jubileuszowej edycji Mi dzynarodowych Targów Obrabiarek, Narz dzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Szczegó owa lista wystawców dost pna b dzie niebawem na naszych stronach internetowych. Liczba nap ywajàcych zg oszeƒ jest tak du a, e stoiska wystawców lokowane sà w pawilonach dodatkowych. DziÊ mog ju Êmia o powiedzieç, e targi po raz kolejny b dà rekordowe. Porównujàc dotychczasowy czas organizacji projektu do analogicznego okresu z roku ubieg ego, widaç znaczàcy post p i wzrosty podstawowych parametrów. Liczba wystawców jest wy sza o 50%. To samo dotyczy powierzchni targowej, której ju do tej pory sprzedano o 50% wi cej. PM: Czy podczas targów b dzie mo na zobaczyç nowe firmy, które w TOOLEX nie bra y jeszcze udzia u? Tak, wêród tegorocznych wystawców jest wiele firm, które wpisa y TOOLEX po raz pierwszy do swojego kalendarza wystawienniczego. Starania o ich udzia trwa y doêç d ugo, wi c tym bardziej cieszymy si, e nasi targowi Pani Magdalena Jakóbik Dyrektor Projektu TOOLEX debiutanci zaufali nam i zg osili swoje uczestnictwo. Musz podkreêliç, e du e znaczenie w podejmowaniu przez nich decyzji mia a ugruntowana ju pozycja Targów TOOLEX w kalendarzu bran owych wydarzeƒ, która zosta a osiàgni ta w krótkim czasie przez konsekwentnà prac. Naszym celem jest satysfakcja Wystawców i osiàgamy ten cel! Prowadzone przez nas dzia ania zapewniajà grono specjalistycznych zwiedzajàcych potencjalnych klientów. JesteÊmy przekonani, e TOOLEX jest bardzo dobrà inwestycjà, e nikt nie zawiedzie si, przyje d ajàc do nas. PM: Jakie instytucje bran owe i wspierajàce gospodark patronujà tegorocznej edycji? W tym roku Targi TOOLEX odb dà si pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Gospodarki, a poza nim rekomendowane sà przez Polskà Akademi Nauk, Naczelnà Organizacj Technicznà, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Politechnik Âlàskà, Politechnik Krakowskà oraz Polskà Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych. PM: Targom towarzyszy ponownie wystawa WIRTOTECHNO- LOGIA, czy wystawcy i zwiedzajàcy sà zadowoleni z tego po àczenia? OczywiÊcie. Tematyka wirtualizacji procesów, projektowania CAD/CAM/CAE jest nieod àcznym elementem bran y obrabiarkowej i narz dziowej stàd firmy, które wystawiajà si u nas, oraz zwiedzajàcy traktujà ofert obu wydarzeƒ jako bardzo dobrze uzupe niajàcà si. W tym roku tak e podczas Targów WIRTO- TECHNOLOGIA b dzie odbywaç si seminarium Stowarzyszenia ProCAx. Dzi kuj za rozmow 11

9 I Dzieƒ Mechanika Fot. (AM) Zgodnie z uchwa à Zarzàdu G ównego SIMP podj tà 28 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia Dnia Mechanika, obchodzonego corocznie na pamiàtk zebrania konstytucyjnego powo ujàcego Stowarzyszenie, I Dzieƒ Mechanika odby si 30 maja 2012 r. na Terenie Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich, podczas Mi dzynarodowych Targów Innowacje Technologie Maszyny. Dodatkowo, w bie àcym roku SIMP chcia te uczciç 100-lecie zrzeszania si mechaników polskich. Dzieƒ Mechanika to pierwsze tak wa ne dla ca ej spo ecznoêci mechaników polskich przedsi wzi cie. W imprezie wzi li udzia cz onkowie Zarzàdu G ównego SIMP, G ównej Komisji Rewizyjnej SIMP i G ównego Sàdu Kole eƒskiego SIMP, prezesi oddzia ów oraz sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP, cz onkowie honorowi SIMP, laureaci wszystkich edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiàgni cie Techniczne Roku, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych i przedsi biorstw wspó pracujàcych z Zarzàdem G ównym SIMP i oddzia ami Stowarzyszenia, zaproszeni goêcie i przedstawiciele prasy. Zgromadzonych przywita Prezes SIMP Andrzej Ciszewski (fot.), który wyg osi referat poêwi cony jubileuszowi 100-lecia Zjazdu Techników Mechaników. Nast pnie odczytano adres Prezesa Urz du Dozoru Technicznego Marka Walczaka z wyrazami uznania dla organizatorów I Dnia Mechanika. I Dzieƒ Mechanika sk ada si z dwóch podstawowych bloków tematycznych: Seminarium podsumowujàcego pi ç edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiàgni cia Techniczne Roku organizowanego pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, podczas którego laureaci w skrócie prezentowali swoje prace, odbierali dyplomy i statuetki pamiàtkowe. Prezentacji ofert instytutów naukowo-badawczych dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw wspó pracujàcych z SIMP. WÊród tych prezentacji by a tak e oferta Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Program obchodów uzupe nia a sesja poêwi cona obronnoêci kraju. Wszystkie osoby uczestniczàce w I Dniu Mechanika otrzyma y okolicznoêciowy certyfikat z numizmatem wyemitowanym przez Mennic. PLASTPOL 2012 WÊród wystawców tegorocznych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL znalaz o si ponad 700 firm z 32 krajów z ca ego Êwiata. Swoje produkty prezentowa y najwa niejsze firmy bran y przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy z Niemiec, Tajwanu, Czech, Turcji, W och, Japonii, Hiszpanii, otwy, Belgii, Indii, Chin, Szwajcarii, Austrii, Francji, Anglii, Luksemburga, Szwecji, W gier, Egiptu, Tajlandii, Kataru, S owenii, Izraela, Holandii, Arabii Saudyjskiej, Korei Po udniowej, Ukrainy, Rosji, S owacji, Irlandii, Finlandii i USA. Najbardziej mi dzynarodowe targi w Polsce odwiedzi o ponad 17 tysi cy specjalistów z bran y. W tym roku pojawi a si liczna grupa dystrybutorów (fot. 1) i producentów tworzyw, ale tak e wi cej ni w poprzednich latach mo na by o zobaczyç producentów zaawansowanych technologicznie maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Na stoiskach prezentowane by y równie formy i narz dzia wykorzystywane w bran y, tworzywa sztuczne, komponenty, technologie recyklingu oraz zastosowania systemów informatycznych w przetwórstwie tworzyw. Mo na by o obejrzeç ca e linie technolo- Fot. 1 (mj) giczne i proces przetwórczy produktów, a tak e asortyment prezentowany w kwietniu na targach Chinaplas w Szanghaju. Wi ksze zainteresowanie targami PLASTPOL wykaza y du e firmy z Turcji, Rosji czy Korei. Specjalne wystàpienia przygotowa y grupy z Austrii i Niemiec (fot. 2). Wspólne stoisko na targach mia y przedsi biorstwa z landu Nadrenia-Palatynat. W ramach tego stoiska firma Hahn Kunststoffe GmbH prezentowa a szeroki asortyment produktów wytworzonych z tworzyw sztucznych pochodzàcych z recyklingu. WÊród nowoêci by y zarówno du e maszyny, innowacyjne technologie, jak i gotowe produkty. Firma SABIC produkujàca szeroki asorty- 12

10 Fot. 2 (mj) Fot. 3 (mj) ment poliolefin i tworzyw konstrukcyjnych zaprezentowa a wiele innowacyjnych rozwiàzaƒ dla bran y opakowaƒ, infrastruktury, wyrobów konsumenckich i oêwietlenia LED. Prezentowane by y m.in. bimodalne tworzywa HDPE SABIC Vestolen A RELY do produkcji rur ciênieniowych, a tak e wysokoprzezroczyste tworzywo SABIC PP Qrystal sà to wtryskowe kopolimery typu random o unikatowych parametrach przep ywu. Firma Borealis (fot. 3) oferowa a innowacyjne materia y polietylenowe i polipropylenowe do produkcji rur, m.in. tworzywo BorPEX ME578 przeznaczone na warstw zewn trznà do rur kompozytowych wielowarstwowych. Materia ulega usieciowaniu w temperaturze otoczenia, co eliminuje faz po obróbce oraz zapewnia bardzo dobre wykoƒczenie powierzchni. Firma ENGEL prezentowa a zintegrowane technologie dla przemys u samochodowego w dziedzinie lekkich konstrukcji, m.in. wtryskark ENGEL duo 3550/500 do produkcji misek olejowych z poliamidu w technologii spieniania mikrokomórkowego. Gniazdo produkcyjne wtryskarki pracuje w cyklu automatycznym z zastosowaniem robota liniowego. Maszyna jest wyposa- ona w energooszcz dnà serwohydraulik ENGEL ecodrive. MT Recykling Sp. z o.o. dystrybutor ró nego typu urzàdzeƒ do recyklingu tworzyw sztucznych prezentowa a nowà generacj kruszarek niemieckiej firmy WEIMA. Kruszarki SPIDER sà wyposa one w uk ad docisku odpowiedni dla konkretnych rodzajów rozdrabnianego materia u, systemy do czyszczenia i suszenia odpadów z tworzyw sztucznych bez wody austriackiej firmy MAS GmbH, m yny do rozdrabniania odpadów w oskiej firmy TRIA oraz kompaktor Êlimakowy duƒskiej firmy RUNI (fot. 4). Firma ELBi-Wroc aw oferowa a systemy i urzàdzenia do mieszania, dozowania, podawania i suszenia tworzyw sztucznych firmy KOCH- Technik (fot. 5), w tym nowy dozownik grawimetryczny GK50. Targom PLASTPOL towarzyszy y spotkania bran owe i konferencje. WÊród nich znalaz y si m.in. Seminarium PLASTECH-INFO oraz konferencja zorganizowana przez Fundacj PlasticsEurope Polska. Zgodnie z tradycjà przyznano medale i wyró nienia Targów Kielce. Medale Targów Kielce otrzyma y firmy: w kategorii: Maszyny i urzàdzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych: ENGEL POLSKA za gniazdo produkcyjne do wtryskiwania i rozdmuchiwania opakowaƒ KLÖCKNER DESMA ELASTOMER- TECHNIK za praso-wtryskarki do gumy i silikonów w uk adzie poziomym i pionowym WERNER KOCH MASCHINEN- TECHNIK GmbH za dozownik gra- Fot. 4 (mj) Fot. 5 (mj) 13

11 ZAKO CZENIE XXXVIII OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ Olimpiada jest organizowana przez NOT od 38 lat dla uczniów Êrednich szkó ponadgimnazjalnych, tak technicznych, jak i liceal- Fot. 1. Od lewej: Ewa Rudomino MEN, przewodniczàcy OWT prof. Wojciech Radomski, prezes NOT Ewa Mankiewicz-Cudny, Prezes UP RP Alicja Adamczak, dyrektor Muzeum Techniki NOT Jerzy Jasiuk Dokoƒczenie z 13 str. wimetryczny o konstrukcji antywibracyjnej w kategorii: Narz dzia i oprzyrzàdowanie do przetwórstwa tworzyw sztucznych: Mold-Masters Europa GmbH za zintegrowany system goràcokana- owy IRIS do technologii wtrysku barierowego w kategorii: Tworzywa i Êrodki pomocnicze do przetwórstwa tworzyw sztucznych: SABIC Poland Sp. z o.o. za innowacyjne tworzywo VALOX IQ w kategorii: Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych: WITTMANN Battenfeld GmbH za VARIOMOLD wielostrumieniowy system regulacji temperatury w kategorii: Techniki specjalne, pomiarowe, komputerowe GENPLAST Sp. z o.o. za zintegrowanà platform e-us ug dla bran y tworzyw sztucznych ONI Wärmetrafo GmbH za system optymalizacji zu ycia energii EtaControl w zak adach przetwórstwa tworzyw sztucznych w kategorii: Osiàgni cia techniki polskiej: Zak ady Azotowe w Tarnowie- -MoÊcicach S.A. za Tarnoform o obni- onej emisji formaldehydu WADIM PLAST NAROJEK Sp. J. za system wytwarzania pulsacyjnych protez serca nych. W rozgrywanej w roku szkolnym 2011/2012 edycji, do zawodów I stopnia (eliminacji szkolnych) przystàpi o blisko 9 tysi cy uczniów z 10% szkó ponadgimnazjalnych z ca ego kraju. Zawody OWT rozgrywane sà w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno- -budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Patronem Olimpiady Wiedzy Technicznej by Minister Gospodarki. Partnerami medialnymi OWT by y redakcje: Przeglàdu Technicznego i Przeglàdu Mechanicznego. Sponsorami XXXVIII OWT byli Grupa Kapita owa PSE Operator SA, Fundacja PGNiG im. Ignacego ukasiewicza, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Fot. 2. Laureatka I lokaty otrzymuje dyplomy i nagrody. Od lewej: prezes UP RP Alicja Adamczak, dyr. Fundacji PGNiG Anna D u niewska, fundator nagrody g ównej dyr. IMBiGS Stefan Góralczyk, laureatka Dominika Alfs i jej opiekunka pani Maria Piasny Skalnego, Stowarzyszenie In ynierów i Techników Przemys u Materia ów Budowlanych. Dominika ALFS, uczennica Liceum Ogólnokszta càcego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu zdoby a I lokat w grupie mechaniczno-budowlanej XXXVIII OWT. To pierwsza dziewczyna, która zdoby a 1. miejsce w tej Olimpiadzie. Honorowe dyplomy i nagrody za ten sukces, laureatka i 23 pozosta ych laureatów XXXVIII OWT oraz ich opiekunów, odebrali 26 maja na uroczystym podsumowaniu edycji rozgrywanej w roku szkolnym 2011/2012 w Muzeum Techniki NOT. GoÊçmi uroczystoêci byli prezes Urz du Patentowego RP Alicja Adamczak, prezes FSNT-NOT Ewa Mankiewicz-Cudny, doradca Ministra Edukacji Narodowej Ewa Rudomino oraz partnerzy wspierajàcy Olimpiad fundatorzy nagród: dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Stefan Góralczyk, dyrektor Fundacji PGNiG im. I. ukasiewicza Anna D u niewska, dyrektor biura Stowarzyszenia In ynierów i Techników Przemys u Materia ów Budowlanych Helena Raczyƒska, redaktor Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Zbigniew Dziedzic oraz gospodarz uroczystoêci dyrektor Muzeum Techniki NOT Jerzy Jasiuk (fot. 1). Tak jak w poprzedniej edycji konkursu, dyrektor IMBiGS ufundowa nagrod za zaj cie I miejsca w grupie mechaniczno-budowlanej (fot. 2). OkolicznoÊciowy adres do laureatów, opiekunów oraz organizatorów Olimpiady wystosowa Sekretarz Stanu w MEN Tadeusz S awecki. Organizowana przez NOT Olimpiada Wiedzy Technicznej nale y do najwi kszych olimpiad przedmiotowych. Podsumowujàc zakoƒczonà edycj, przewodniczàcy Komitetu G ównego OWT prof. Wojciech Radomski przypomnia, e wzi o w niej udzia 8872 zawodników z 477 szkó ponadgimnazjalnych na terenie ca ego kraju. 14

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo