problemy nowoêci informacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "problemy nowoêci informacje"

Transkrypt

1 Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t i technologie dla bran : maszynowej, motoryzacyjnej, lotniczej, stoczniowej, kolejowej, zbrojeniowej, medycznej i wydobywczej. Honorowy patronat nad targami sprawowali: Minister Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego. W pierwszym dniu targi ITM odwiedzi Prezydent RP Bronis aw Komorowski. W prezentacji, zorganizowanej jak zwykle w siedmiu odr bnych salonach wystawienniczych, udzia wzi o 937 wystawców i firm reprezentowanych z 30 krajów. Podczas tegorocznej edycji swojà ofert zaprezentowa y mi dzy innymi takie firmy, jak: Abplanalp Consulting, ABH, Agie Charmilles, APX Technologie, BLM Group, Boschert, BS System, Bystronic, Carl Zeiss, Dematec, DMG, Eckert, Erall, Fanuc Robotics, Faro Technologies, Heidenhein, Hurco (fot. 2), HTM, Igus, Messer Eutectic Castolin, Mitutoyo, Pol-Sver, Prima Power, Siemens, Tox Pressotechnik, Trumpf, Yamazaki Mazak. Pokazano ok. 100 europejskich i Êwiatowych nowoêci zwi kszajàcych efektywnoêç produkcji oraz zaawansowane technologicznie maszyny i urzàdzenia umo liwiajàce produkowanie w sposób bardziej przyjazny dla Êrodowiska. Du ym zainteresowaniem zwiedzajàcych cieszy si tzw. czteropak (pawilony 7, 7A, 8 i 8A), w których przedstawiono ofert z zakresu obróbki skrawaniem, manipulatory, roboty przemys owe, substancje ch odzàce i smarujàce. W pawilonie 7A na stoisku Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych AVIA prezentowana by a, m.in. nagrodzona Z otym Medalem MTP, tokarka CNC ze skoênym o em AVAturn 50M (fot. 3). Maszyna przeznaczona jest do precyzyjnej i wysokowydajnej obróbki w przemyêle samochodowym, lotniczym, energetycznym, wydobywczym. Tokarka wyposa ona jest w 12-pozycyjne g owice rewolwerowe, ma cyfrowo sterowane serwonap dy i cyfrowe silniki osiowe, co zapewnia bardzo wysokà dok adnoêç. Maksymalna d ugoêç toczenia wynosi 7 m. W tym samym pawilonie firma Agie Charmilles Fot. 2 (AM) prezentowa a urzàdzenie do ablacji laserowej Laser aX. Ablacja nowa metoda fakturowania powierzchni umo liwiajàca nadawanie dowolnych tekstur powierzchniom p askim oraz 3D, stosowana jest w produkcji form oraz w produkcji matryc np. w mennicach. W pawilonie 8 na swoim stoisku Okuma Corporation pokaza a innowacyjne maszyny: uniwersalne centrum MU-400WA oraz wielozadaniowe inteligentne centrum tokarsko-frezarskie OKUMA MULTUS B300 II W (fot. 4), które zaprezentowano po raz pierwszy podczas EMO 2011 w Hanowerze. Maszyna ma sterowanie OKUMA OSP P300S zawierajàce nowatorskie funkcje, takie jak: technologia termostabilnoêci zapewniajàca zachowanie wymiarów obrabianej cz Êci, system antykolizyjny zabezpieczajàcy przed kolizjà nawet w trybie pracy manualnej, system Mac Navi pozwalajàcy na optymalizacj obróbki w celu usuni cia wibracji. OKUMA MULTUS B300 II W zosta a w Poznaniu doceniona Z otym Medalem MTP. Wiele urzàdzeƒ prezentowanych podczas targów mia o w nazwie green lub eko, co oznacza, e produkcja na nich odbywa si w sposób chroniàcy Êrodowisko. Z otym Medalem MTP zosta a nagrodzona przemys owa myjka komorowa z zamkni tym obiegiem ciep a Eko-Pil (fot. 5). Urzàdzenie realizuje mycie, p ukanie i suszenie technologicznie zanieczyszczonych cz Êci Fot. 1 (AM) Fot. 3 (AM) 3

2 Fot. 4 (AM) Fot. 5 (AM) w zamkni tym obiegu, co sprawia, e myjka jest przyjazna dla Êrodowiska. Zamkni ty system obiegu energii cieplnej pozwala na o kilkadziesiàt procent mniejsze zu ycie energii elektrycznej. W szerokiej ofercie targowej by o tak e oprogramowanie laboratoryjne i przemys owe. Z otym Medalem nagrodzone zosta o oprogramowanie pomiarowe Metrosoft Quartis firmy Venzel Metromec (fot. 6). Interfejs u ytkownika tego programu nowy Microsoft Office Fluent upraszcza stosowanie zaawansowanych funkcji, umo liwiajàc uzyskanie wyników z pomiarów, sprawozdaƒ z kontroli i statystyk. Zaletà programu, istotnà w pracy laboratorium pomiarowego jest mo liwoêç pracy on line i off line. Firmy pokaza y liczne nowoêci i rozwiàzania umo liwiajàce zwi kszenie produktywnoêci, np. Renishaw oferowa a u ytkownikom nawet ju posiadanych maszyn wspó rz dnoêciowych wszystkich marek modernizacj dzi ki wykorzystaniu innowacyjnych systemów umo liwiajàcych pomiary w 5 osiach. Firma przedstawi a ofert modernizacji maszyn wspó rz dnoêciowych, wykorzystujàc uniwersalny uk ad sterowania UCC2 oraz nowy pakiet oprogramowania pomiarowego MODUS TM. Firma EHT prezentowa- a szlifierk DM 1100 C do usuwania gratu z du ych i ma ych cz Êci po ci ciu za pomocà wykrawarki, lasera lub plazmy. Przy u yciu tej szlifierki grat z zewn trznych i wewn trznych konturów elementów z blachy nierdzewnej, stali czy aluminium jest usuwany na ca ej powierzchni. W ofercie firmy Sandvik Coromant by, wyró niony Z otym Medalem MTP, frez Êlimakowy z wymiennymi p ytkami w glikowymi pe noprofilowymi CoroMill 176 (fot. 7). Frez mo e byç stosowany w tradycyjnych frezarkach obwiedniowych lub centrach obróbczych, a tak e w obrabiarkach wielozadaniowych. Zarys wr bu mi dzyz bnego jest uzyskiwany z ciàg ych kraw dzi p ytek skrawajàcych. Z àcze ilock, pomi dzy p ytkà a korpusem frezu, zapewnia precyzj i wàskie tolerancje wykonania przedmiotu. Zastosowanie p ytek w glikowych pozwala na wysokie pr dkoêci skrawania. Standardowe p ytki wykonujà zarys zgodny z normà DIN , a wykonane na zamówienie zarysy modyfikowane. Firma Stigal pokaza a m.in. najszybszà przecinark plazmowà Europy DYNAMIC SPEED HQ z systemem wymiennych sto ów roboczych. Maszyna àczy wysokie pr dkoêci przejazdowe i robocze z wysokà jakoêcià wycinanych elementów. Zastosowana w niej technologia NoLoop TM umo liwia uzyskanie niezwykle ostrych kraw dzi z ograniczonà do minimum strefà przegrzania materia u. Firma Fanuc pokaza a m.in. wizyjnà kontrol uchwytu spawalniczego Fanuc irtorch Mate (fot. 8), za którà zdoby a Z oty Medal MTP. Fanuc irtorch Mate umo liwia bezdotykowà kalibracj punktu TCP (punktu cen- Fot. 6 (AM) Fot. 7 (AM) 4

3 tralnego narz dzia) koƒcówki uchwytu spawalniczego dla wielu robotów dzi ki zastosowaniu specjalnej stacji z wbudowanym systemem wizyjnym irvision. Automatyczna kalibracja punktu TCP pozwala na wykrycie odchy ki koƒcówki drutu spawalniczego oraz jego kàta. Stacja mo e byç pod àczona do ka dego Fot. 8 (AM) robota Fanuc wyposa onego w kontroler R-30iA czy R-30iB. Firma Schenck zaprezentowa a Tooldyne najnowszà wywa ark do narz dzi i uchwytów narz dziowych z nowym uk adem CAB820, SmartBalancer v.3 najnowsze przenoêne urzàdzenie do wywa ania i diagnostyki uk adów wirujàcych w o yskach w asnych oraz Distec pionowà automatycznà wywa ark z systemem wiercàcym do elementów dyskowych bez w asnych czopów. Firma Yamazaki Mazak pokaza a na swoim stoisku, po raz pierwszy w Polsce, innowacyjnà maszyn VTC-560/25 uniwersalne centrum pionowe z ruchomà kolumnà. Wielu wystawców proponowa o obrabiarki wyposa one w lasery, np. Eckert pokaza przecinark laserowà wykorzystujàcà technologi Êwiat owodowà Diament Fiber Laser, na której mo liwe jest szybkie i precyzyjne ci cie równie takich Fot. 9 (AM) materia ów, jak: mosiàdz, miedê, aluminium oraz ich stopów. WÊród oferowanych nowoêci firmy Sisma interesujàcy by laserowy system s u àcy do naprawy form do wtryskarek (fot. 9). Urzàdzenie wyposa- one jest w obrotowà g owic optycznà z mikroskopem i pozwala na napraw nawet trudno dost pnych miejsc w materiale. Wiele mo liwoêci ustawienia urzàdzenia i kombinacji parametrów pozwala na maksymalnie wydajne prace. Firma Triumpf pokaza a m.in. wycinark laserowà 2D TruLaser 5030 Fiber 5000 W (fot. 10). Maszyna osiàga niezwyk à wydajnoêç w zakresie obróbki blach cienkich, gwarantuje minimalne czasy przestoju, energooszcz dnoêç. Dzi ki dynamicznym nap dom wycinarka w pe ni wykorzystuje du e pr dkoêci posuwu prowadzonego Êwiat owodem i wydajnego energetycznie lasera TruDisk. Mo liwe jest na niej ci cie stali konstrukcyjnej i szlachetnej, aluminium, miedzi, mosiàdzu, nie ma tak e problemu z obróbkà zafoliowanych blach. Wycinarka zdoby a Z oty Medal MTP. W targach ITM Polska 2012 wzi o udzia prawie 50 krajowych instytutów badawczych, jednostek naukowych, wy szych uczelni, firm i instytucji. Prezentowa y one swojà ofert dla biznesu, promowa y najnowsze trendy i rozwiàzania, dzi ki którym mo liwa jest szybsza i oszcz dniejsza produkcja, m.in. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania zdoby Z oty Medal MTP za g owic zakr cajàcà (fot. 11). G owica przeznaczona jest dla przemys u farmaceutycznego i kosmetycznego. Zastosowanie serwosilnika do nap du g owicy umo liwia precyzyjnà nastaw momentu zakr cajàcego, uzyskanie powtarzalnoêci tego procesu oraz Fot. 10 (AM) Fot. 11 (AM) 5

4 szczelnoêci zakr canych opakowaƒ. Liczne instytuty zosta y docenione w kategorii NAUKA DLA GOS- PODARKI, w której przyznano a 13 z otych medali. Program tegorocznych targów uzupe nialy konferencje, seminaria i nowe wydarzenia. Du ym zainteresowaniem cieszy o si X jubileuszowe Forum In ynierskie, podczas którego na konkretnych przyk adach zaprezentowano zastosowanie metod projektowania i przygotowania produkcji z wykorzystaniem systemów CAD/CAM. Stowarzyszenie In ynierów Mechaników i Techników Polskich po raz pierwszy obchodzi o podczas Targów ITM I Dzieƒ Mechanika, w programie którego by a m.in. oferta instytutów naukowo-badawczych dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw wspó pracujàcych z SIMP. W bie àcym roku Z ote Medale MTP zosta y przyznane w zmienionej formule. Laureatów wy oniono ju na 2 miesiàce przed targami, co umo liwi o im promocje w mediach. NowoÊcià by tak e konkurs Z oty Medal wybór konsumentów, którego wyniki majà byç znane pod koniec 2012 r. Z ote Medale MTP w kategorii NAUKA DLA GOSPODARKI 1. Podwieszony ciàgnik akumulatorowy PCA-1 HELLFEIER sp. z o.o., Ruda Âlàska 2. Stanowisko badaƒ kó z batych Politechnika Poznaƒska, Instytut Technologii Mechanicznej, Poznaƒ 3. Krzemowe detektory czàstek Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa 4. Elektroda IMN Fe/Ni Bim58 Instytut Metali Nie elaznych, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Gliwice 5. Technologia odzysku wolframu z surowców odpadowych Instytut Metali Nie elaznych Oddzia w Legnicy, Legnica 6. Uk ad kompensacji odkszta ceƒ cieplnych Êruby nap dowej osi obrabiarki CNC Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 7. NOR-STA us ugi wspomagajàce wdra anie norm i standardów Projekt PO IG: Wspomaganie osiàgania i oceny zgodnoêci z NORmami i STAndardami (NOR-STA) Katedra In ynierii Oprogramowania, Politechnika Gdaƒska, Gdaƒsk 8. DIAGNOSTIM MDD-501 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze 9. Bezprzewodowy, wielostanowiskowy system rejestracji parametrów spawania Instytut Spawalnictwa, Gliwice 10. Automatyczna specjalistyczna linia typu UR 291 do wytwarzania belki czo owej wózka jezdnego wagonu kolejowego wraz z innowacyjnà technologià przestrzennego ci cia Instytut Obróbki Plastycznej, Poznaƒ 11. System transportowy oparty na zastosowaniu nowych sposobów sprz gania zestawów drogowych oraz nowej generacji uk adu sterowania hydraulicznych hamulców w holowanych pojazdach Przemys owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznaƒ 12. Ekomix oraz mieszanka bentonit ekomix o nazwie Cermix Przedsi biorstwo Techniczno-Handlowe CERTECH Jan Kuca Jerzy Motyka Sp.j. Niedomice 13. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny Instytut Odlewnictwa we wspó pracy z Konsorcjum PANCERMET 6

5 X Forum In ynierskie Wirtualizacja innowacyjnà metodà przygotowania produkcji X Forum In ynierskie odby o si 30 maja 2012 r., podczas Targów Innowacje Technologie Maszyny, w Sali konferencyjnej World Trade Center. Forum zorganizowa a Naczelna Organizacja Techniczna przy wspó pracy Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów In ynierskich ProCax, Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci. Jubileuszowe X Forum wspó finansowane by o przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Otwarcia Forum dokona a Prezes FSNT-NOT Ewa Mankiewicz-Cudny (fot.). Powita a ona zaproszonych goêci, a wêród nich tak e m odzie, która zakoƒczy- a w aênie organizowane przez NOT Bezpieczne praktyki. Nast pnie odczytano list gratulacyjny do organizatorów i uczestników Forum od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego prof. Barbary Kudryckiej. Obrady Forum zosta y zorganizowane w formie 4 paneli dyskusyjnych prowadzonych przez dziennikarzy: Panel I. Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn i urzàdzeƒ. Panel II. Symulacje komputerowe przyk ady zastosowaƒ i perspektywy. Panel III. Bazy danych jako narz dzie pracy technologa. Panel IV. Projekty celowe w sektorze msp zrealizowane z zastosowaniem CAx. X Forum by o debatà in ynierskà na temat wykorzystania metod wirtualizacji w polskim przemyêle. Celem tej debaty by przeglàd zaawansowanych metod wirtualizacji technologii oraz zdefiniowanie przeszkód w ich wdra- aniu do gospodarki. Przytoczone zosta y przyk ady komputerowego wspomagania procesów projektowych, opracowania technologii i szybkiego prototypowania. W trakcie X Forum In ynierskiego swoje wdro one rozwiàzania przedstawi y m.in.: Przemys owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Melex A&D Tyszkiewicz Sp. j. w Mielcu, Przedsi biorstwo Techniczne HARDKOP w Trzebini, Fabryka Armatur JAFAR S.A. w JaÊle, Przedsi biorstwo Innowacyjno-Wdro eniowe WAMET Sp. z o.o. w Bydgoszczy. WÊród przedstawionych przyk adów wdro onych do produkcji rozwiàzaƒ przedstawiono dwa projekty celowe realizowane we wspó pracy NOT- -IMBiGS, w efekcie których powsta a konstrukcja wiertnic oraz urzàdzenia do wbijania s upków do mocowania barier ochronnych przy drogach. Na zakoƒczenie Forum prof. Józef Suchy, Przewodniczàcy Rady G ównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych podsumowa zmiany, jakie zasz y w warsztacie in yniera i podkreêli znaczenie nowoczesnych, komputerowych metod projektowania, w tym projektowania w 3D. Tradycyjnie ju wr czono tak e nagrody DèWIGNIA, przyznawane osobom oraz firmom przyczyniajàcym si do tworzenia nowych miejsc pracy, zwi kszajàcym konkurencyjnoêç i innowacyjnoêç polskiej gospodarki. Nagroda, zainicjowana przez redakcj Przeglàdu Technicznego, jest przyznawana od 2000 r. Nagrodà wyró niani sà przedsi biorcy i mened erowie tak e z ma ych i Êrednich przedsi biorstw, w których uruchamiana jest produkcja oparta na nowoczesnych rozwiàzaniach technicznych. Nagrody D WIGNIA 2012 otrzymali: Spó ka MET-POL z Krobanowa k. Zduƒskiej Woli za tworzenie nowych miejsc pracy oraz wdra anie nowoczesnych procesów technologicznych. Firma DZT Tymiƒscy za uruchomienie produkcji w dawnej Fabryce Samochodów Ci arowych w Lublinie. Tegorocznym laureatom DèWIG- NI nagrody wr czali podczas X Forum In ynierskiego: Prezes NOT Ewa Mankiewicz-Cudny i Honorowy Prezes NOT Wojciech Ratyƒski. 7

6 Zuliefermesse Mi dzynarodowe Targi Poddostawców: Cz Êci, Komponenty, Modu y i Technologie Lipsk, Ju za pi ç miesi cy ( ) rozpocznie si dwunasta edycja jednej z najwa niejszych imprez targowych dla przemys u poddostawczego w Europie. Mi dzynarodowe Targi Poddostawcze Zuliefermesse odbywajà si co dwa lata w Lipsku w towarzystwie Bran owych Targów Przemys owych Technik Produkcyjnych, Obrabiarek i Maszyn Specjalnych intec. Obecni sà tutaj wszyscy wiodàcy mi dzynarodowi producenci narz dzi, urzàdzeƒ oraz technologii i us ug w zakresie innowacyjnych technik produkcyjnych i obrabiarek. W 2011 roku na targach Zuliefermesse oraz intec obecnych by o 1354 wystawców z 28 krajów, a liczba odwiedzajàcych przekroczy a osób. Na przestrzeni ostatnich trzynastu lat targi Zuliefermesse wypracowa y sobie miano jednych z najwa niejszych w Europie targów kooperacyjnych. O ich skutecznoêci przekona y si tak e polskie firmy poddostawcze. Podczas ostatniej edycji w 2011 roku w charakterze wystawcy wystàpi o 25 krajowych firm. Na targach obecne sà przedsi biorstwa produkujàce poddostawy m.in. dla motoryzacji, sektora budowy maszyn, urzàdzeƒ i narz dzi, elektroniki, elektrotechniki, medycyny, przemys u optycznego, przemys u tworzyw sztucznych, maszyn rolniczych, pojazdów szynowych, przemys u lotniczego oraz instalacji energetycznych. Mi dzynarodowa Gie da Kooperacji CONTACT: Business Meetings Targi intec b dà w 2013 roku pierwszà najwa niejszà imprezà targowà dla bran y budowy maszyn specjalnych i obrabiarek w Niemczech. Skutecznym narz dziem wspierajàcym nawiàzanie nowych kontaktów kooperacyjnych jest organizowana w ramach europejskiej sieci Enterprise Europe Network gie da kooperacji CONTACT: Business Meetings. Podczas gie dy odbywajà si umówione wczeêniej spotkania pomi dzy producentami, handlowcami i us ugodawcami reprezentujàcymi przemys poddostawczy, budowy maszyn, narz dzi i urzàdzeƒ oraz techniki produkcyjne. Nawiàzane kontakty s u yç majà podniesieniu konkurencyjnoêci ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Koszt udzia u: wystawcy bezp atnie, odwiedzajàcy: 50,- euro. Kontakt: Targi Lipskie Polska Sp. z o.o. Magdalena Dziemidek tel.: ul. Bagno 2, lok. 112; Warszawa tel.: ; fax:

7 Ekonomicznie na wysokoêci Sprytny przenoênik taêmowy do zastosowaƒ pionowych, cechujàcy si d ugimi drogami przesuwu i ma ymi wymaganiami wolnej przestrzeni. Firma igus zaprezentowa a na tegorocznych targach w Hanowerze nowo skonstruowany, modu owy przenoênik taêmowy. PrzenoÊnik liftband (taêma unoszàca) nadaje si do d ugich, pionowych dróg przesuwu, gdzie dopuszczalna jest jednak tylko niewielka wysokoêç podstawowa systemu zasilajàcego (rys. 1). Rys. 1. Ten modu owy przenoênik umo liwia realizowanie pionowych dróg przesuwu na ma ych przestrzeniach oraz w cichy sposób (fot. igus GmbH, Kolonia) Rys. 2. Trzy podstawowe elementy proste i gi te cz Êci taêmy oraz nasadzane komory do przewodów umo liwiajà tworzenie najró niejszych konfiguracji. W wersji Easy przewody sà mocowane poprzez zwyk e wciêni cie (fot. igus GmbH, Kolonia) TaÊma mo e zostaç jak w ownica podciàgni ta wysoko w gór z prawie ca kowicie p askiej pozycji wyjêciowej na elemencie zabierajàcym przy ograniczonej powierzchni równie w uk adzie jedna po drugiej w kilku warstwach. PrzenoÊnik sk ada si z zaledwie kilku elementów, które umo liwiajà tworzenie najró niejszych konfiguracji. Jego forma podstawowa mo e byç okràg a, prostokàtna lub kwadratowa. Dzi ki temu w prawie wszystkich przypadkach udaje si jà dostosowaç do wymagaƒ klienta i do iloêci wolnej przestrzeni nieomal na miar. Modu sk ada si z trzech podstawowych elementów: prostych i gi tych elementów taêmowych oraz nasadzanych komór przewodów (rys. 2). Po àczone ze sobà elementy taêmy okreêlajà jej form podstawowà, a komory przewodów àczà ze sobà segmenty, prowadzàc równoczeênie przewody. Dotychczasowe opcje ram to Easy (do atwego wciskania przewodów), Snap Open (rama z zawiasem) oraz rama zaczepowa o regulowanej wysokoêci (dostosowanie wysokoêci wewn trznej do liczby przewodów lub Êrednicy przewodów). Dzi ki temu, e ogniwa przenoênika nie ocierajà si o siebie, system jest niezwykle odporny na zu ycie i cichy. àczna suma zalet przenoênika czyni z niego korzystnà kosztowo alternatyw dla wielu aplikacji, àcznie z aplikacjami zigzag, stosowanymi w technice scenicznej. Poczàtkowo przenoênik liftband b dzie dost pny w szerokoêci 50 mm. 10

8 Zapowiedê jubileuszowych Targów TOOLEX Nowi wystawcy, rekordowa powierzchnia Najbli sza, piàta ju edycja Mi dzynarodowych Targów Obrabiarek, Narz dzi i Technologii Obróbki TOOLEX odb dzie si w terminie 2 4 paêdziernika br. Towarzyszyç jej po raz kolejny b dzie spotkanie dla bran y wirtualizacji procesów produkcyjnych Targi WIRTOTECHNOLOGIA. Ponownie nie zabraknie bran owych spotkaƒ, gdzie specjaliêci z ca ego sektora zaprezentujà najnowsze osiàgni cia technologiczne. Na temat targów rozmawiamy z Magdalenà Jakóbik, Dyrektorem Projektu TOOLEX. PM: Jak wyglàdajà przygotowania do tegorocznych targów? Czy ju dziê mo na okreêliç je jako najwi ksze z dotychczasowych? Wi kszoêç liderów bran y obrabiarek i technologii obróbki metali ju zg osi a si do udzia u w piàtej, jubileuszowej edycji Mi dzynarodowych Targów Obrabiarek, Narz dzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Szczegó owa lista wystawców dost pna b dzie niebawem na naszych stronach internetowych. Liczba nap ywajàcych zg oszeƒ jest tak du a, e stoiska wystawców lokowane sà w pawilonach dodatkowych. DziÊ mog ju Êmia o powiedzieç, e targi po raz kolejny b dà rekordowe. Porównujàc dotychczasowy czas organizacji projektu do analogicznego okresu z roku ubieg ego, widaç znaczàcy post p i wzrosty podstawowych parametrów. Liczba wystawców jest wy sza o 50%. To samo dotyczy powierzchni targowej, której ju do tej pory sprzedano o 50% wi cej. PM: Czy podczas targów b dzie mo na zobaczyç nowe firmy, które w TOOLEX nie bra y jeszcze udzia u? Tak, wêród tegorocznych wystawców jest wiele firm, które wpisa y TOOLEX po raz pierwszy do swojego kalendarza wystawienniczego. Starania o ich udzia trwa y doêç d ugo, wi c tym bardziej cieszymy si, e nasi targowi Pani Magdalena Jakóbik Dyrektor Projektu TOOLEX debiutanci zaufali nam i zg osili swoje uczestnictwo. Musz podkreêliç, e du e znaczenie w podejmowaniu przez nich decyzji mia a ugruntowana ju pozycja Targów TOOLEX w kalendarzu bran owych wydarzeƒ, która zosta a osiàgni ta w krótkim czasie przez konsekwentnà prac. Naszym celem jest satysfakcja Wystawców i osiàgamy ten cel! Prowadzone przez nas dzia ania zapewniajà grono specjalistycznych zwiedzajàcych potencjalnych klientów. JesteÊmy przekonani, e TOOLEX jest bardzo dobrà inwestycjà, e nikt nie zawiedzie si, przyje d ajàc do nas. PM: Jakie instytucje bran owe i wspierajàce gospodark patronujà tegorocznej edycji? W tym roku Targi TOOLEX odb dà si pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Gospodarki, a poza nim rekomendowane sà przez Polskà Akademi Nauk, Naczelnà Organizacj Technicznà, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Politechnik Âlàskà, Politechnik Krakowskà oraz Polskà Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych. PM: Targom towarzyszy ponownie wystawa WIRTOTECHNO- LOGIA, czy wystawcy i zwiedzajàcy sà zadowoleni z tego po àczenia? OczywiÊcie. Tematyka wirtualizacji procesów, projektowania CAD/CAM/CAE jest nieod àcznym elementem bran y obrabiarkowej i narz dziowej stàd firmy, które wystawiajà si u nas, oraz zwiedzajàcy traktujà ofert obu wydarzeƒ jako bardzo dobrze uzupe niajàcà si. W tym roku tak e podczas Targów WIRTO- TECHNOLOGIA b dzie odbywaç si seminarium Stowarzyszenia ProCAx. Dzi kuj za rozmow 11

9 I Dzieƒ Mechanika Fot. (AM) Zgodnie z uchwa à Zarzàdu G ównego SIMP podj tà 28 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia Dnia Mechanika, obchodzonego corocznie na pamiàtk zebrania konstytucyjnego powo ujàcego Stowarzyszenie, I Dzieƒ Mechanika odby si 30 maja 2012 r. na Terenie Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich, podczas Mi dzynarodowych Targów Innowacje Technologie Maszyny. Dodatkowo, w bie àcym roku SIMP chcia te uczciç 100-lecie zrzeszania si mechaników polskich. Dzieƒ Mechanika to pierwsze tak wa ne dla ca ej spo ecznoêci mechaników polskich przedsi wzi cie. W imprezie wzi li udzia cz onkowie Zarzàdu G ównego SIMP, G ównej Komisji Rewizyjnej SIMP i G ównego Sàdu Kole eƒskiego SIMP, prezesi oddzia ów oraz sekcji i towarzystw naukowo-technicznych SIMP, cz onkowie honorowi SIMP, laureaci wszystkich edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiàgni cie Techniczne Roku, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych i przedsi biorstw wspó pracujàcych z Zarzàdem G ównym SIMP i oddzia ami Stowarzyszenia, zaproszeni goêcie i przedstawiciele prasy. Zgromadzonych przywita Prezes SIMP Andrzej Ciszewski (fot.), który wyg osi referat poêwi cony jubileuszowi 100-lecia Zjazdu Techników Mechaników. Nast pnie odczytano adres Prezesa Urz du Dozoru Technicznego Marka Walczaka z wyrazami uznania dla organizatorów I Dnia Mechanika. I Dzieƒ Mechanika sk ada si z dwóch podstawowych bloków tematycznych: Seminarium podsumowujàcego pi ç edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiàgni cia Techniczne Roku organizowanego pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, podczas którego laureaci w skrócie prezentowali swoje prace, odbierali dyplomy i statuetki pamiàtkowe. Prezentacji ofert instytutów naukowo-badawczych dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw wspó pracujàcych z SIMP. WÊród tych prezentacji by a tak e oferta Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Program obchodów uzupe nia a sesja poêwi cona obronnoêci kraju. Wszystkie osoby uczestniczàce w I Dniu Mechanika otrzyma y okolicznoêciowy certyfikat z numizmatem wyemitowanym przez Mennic. PLASTPOL 2012 WÊród wystawców tegorocznych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL znalaz o si ponad 700 firm z 32 krajów z ca ego Êwiata. Swoje produkty prezentowa y najwa niejsze firmy bran y przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy z Niemiec, Tajwanu, Czech, Turcji, W och, Japonii, Hiszpanii, otwy, Belgii, Indii, Chin, Szwajcarii, Austrii, Francji, Anglii, Luksemburga, Szwecji, W gier, Egiptu, Tajlandii, Kataru, S owenii, Izraela, Holandii, Arabii Saudyjskiej, Korei Po udniowej, Ukrainy, Rosji, S owacji, Irlandii, Finlandii i USA. Najbardziej mi dzynarodowe targi w Polsce odwiedzi o ponad 17 tysi cy specjalistów z bran y. W tym roku pojawi a si liczna grupa dystrybutorów (fot. 1) i producentów tworzyw, ale tak e wi cej ni w poprzednich latach mo na by o zobaczyç producentów zaawansowanych technologicznie maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Na stoiskach prezentowane by y równie formy i narz dzia wykorzystywane w bran y, tworzywa sztuczne, komponenty, technologie recyklingu oraz zastosowania systemów informatycznych w przetwórstwie tworzyw. Mo na by o obejrzeç ca e linie technolo- Fot. 1 (mj) giczne i proces przetwórczy produktów, a tak e asortyment prezentowany w kwietniu na targach Chinaplas w Szanghaju. Wi ksze zainteresowanie targami PLASTPOL wykaza y du e firmy z Turcji, Rosji czy Korei. Specjalne wystàpienia przygotowa y grupy z Austrii i Niemiec (fot. 2). Wspólne stoisko na targach mia y przedsi biorstwa z landu Nadrenia-Palatynat. W ramach tego stoiska firma Hahn Kunststoffe GmbH prezentowa a szeroki asortyment produktów wytworzonych z tworzyw sztucznych pochodzàcych z recyklingu. WÊród nowoêci by y zarówno du e maszyny, innowacyjne technologie, jak i gotowe produkty. Firma SABIC produkujàca szeroki asorty- 12

10 Fot. 2 (mj) Fot. 3 (mj) ment poliolefin i tworzyw konstrukcyjnych zaprezentowa a wiele innowacyjnych rozwiàzaƒ dla bran y opakowaƒ, infrastruktury, wyrobów konsumenckich i oêwietlenia LED. Prezentowane by y m.in. bimodalne tworzywa HDPE SABIC Vestolen A RELY do produkcji rur ciênieniowych, a tak e wysokoprzezroczyste tworzywo SABIC PP Qrystal sà to wtryskowe kopolimery typu random o unikatowych parametrach przep ywu. Firma Borealis (fot. 3) oferowa a innowacyjne materia y polietylenowe i polipropylenowe do produkcji rur, m.in. tworzywo BorPEX ME578 przeznaczone na warstw zewn trznà do rur kompozytowych wielowarstwowych. Materia ulega usieciowaniu w temperaturze otoczenia, co eliminuje faz po obróbce oraz zapewnia bardzo dobre wykoƒczenie powierzchni. Firma ENGEL prezentowa a zintegrowane technologie dla przemys u samochodowego w dziedzinie lekkich konstrukcji, m.in. wtryskark ENGEL duo 3550/500 do produkcji misek olejowych z poliamidu w technologii spieniania mikrokomórkowego. Gniazdo produkcyjne wtryskarki pracuje w cyklu automatycznym z zastosowaniem robota liniowego. Maszyna jest wyposa- ona w energooszcz dnà serwohydraulik ENGEL ecodrive. MT Recykling Sp. z o.o. dystrybutor ró nego typu urzàdzeƒ do recyklingu tworzyw sztucznych prezentowa a nowà generacj kruszarek niemieckiej firmy WEIMA. Kruszarki SPIDER sà wyposa one w uk ad docisku odpowiedni dla konkretnych rodzajów rozdrabnianego materia u, systemy do czyszczenia i suszenia odpadów z tworzyw sztucznych bez wody austriackiej firmy MAS GmbH, m yny do rozdrabniania odpadów w oskiej firmy TRIA oraz kompaktor Êlimakowy duƒskiej firmy RUNI (fot. 4). Firma ELBi-Wroc aw oferowa a systemy i urzàdzenia do mieszania, dozowania, podawania i suszenia tworzyw sztucznych firmy KOCH- Technik (fot. 5), w tym nowy dozownik grawimetryczny GK50. Targom PLASTPOL towarzyszy y spotkania bran owe i konferencje. WÊród nich znalaz y si m.in. Seminarium PLASTECH-INFO oraz konferencja zorganizowana przez Fundacj PlasticsEurope Polska. Zgodnie z tradycjà przyznano medale i wyró nienia Targów Kielce. Medale Targów Kielce otrzyma y firmy: w kategorii: Maszyny i urzàdzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych: ENGEL POLSKA za gniazdo produkcyjne do wtryskiwania i rozdmuchiwania opakowaƒ KLÖCKNER DESMA ELASTOMER- TECHNIK za praso-wtryskarki do gumy i silikonów w uk adzie poziomym i pionowym WERNER KOCH MASCHINEN- TECHNIK GmbH za dozownik gra- Fot. 4 (mj) Fot. 5 (mj) 13

11 ZAKO CZENIE XXXVIII OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ Olimpiada jest organizowana przez NOT od 38 lat dla uczniów Êrednich szkó ponadgimnazjalnych, tak technicznych, jak i liceal- Fot. 1. Od lewej: Ewa Rudomino MEN, przewodniczàcy OWT prof. Wojciech Radomski, prezes NOT Ewa Mankiewicz-Cudny, Prezes UP RP Alicja Adamczak, dyrektor Muzeum Techniki NOT Jerzy Jasiuk Dokoƒczenie z 13 str. wimetryczny o konstrukcji antywibracyjnej w kategorii: Narz dzia i oprzyrzàdowanie do przetwórstwa tworzyw sztucznych: Mold-Masters Europa GmbH za zintegrowany system goràcokana- owy IRIS do technologii wtrysku barierowego w kategorii: Tworzywa i Êrodki pomocnicze do przetwórstwa tworzyw sztucznych: SABIC Poland Sp. z o.o. za innowacyjne tworzywo VALOX IQ w kategorii: Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych: WITTMANN Battenfeld GmbH za VARIOMOLD wielostrumieniowy system regulacji temperatury w kategorii: Techniki specjalne, pomiarowe, komputerowe GENPLAST Sp. z o.o. za zintegrowanà platform e-us ug dla bran y tworzyw sztucznych ONI Wärmetrafo GmbH za system optymalizacji zu ycia energii EtaControl w zak adach przetwórstwa tworzyw sztucznych w kategorii: Osiàgni cia techniki polskiej: Zak ady Azotowe w Tarnowie- -MoÊcicach S.A. za Tarnoform o obni- onej emisji formaldehydu WADIM PLAST NAROJEK Sp. J. za system wytwarzania pulsacyjnych protez serca nych. W rozgrywanej w roku szkolnym 2011/2012 edycji, do zawodów I stopnia (eliminacji szkolnych) przystàpi o blisko 9 tysi cy uczniów z 10% szkó ponadgimnazjalnych z ca ego kraju. Zawody OWT rozgrywane sà w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno- -budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Patronem Olimpiady Wiedzy Technicznej by Minister Gospodarki. Partnerami medialnymi OWT by y redakcje: Przeglàdu Technicznego i Przeglàdu Mechanicznego. Sponsorami XXXVIII OWT byli Grupa Kapita owa PSE Operator SA, Fundacja PGNiG im. Ignacego ukasiewicza, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Fot. 2. Laureatka I lokaty otrzymuje dyplomy i nagrody. Od lewej: prezes UP RP Alicja Adamczak, dyr. Fundacji PGNiG Anna D u niewska, fundator nagrody g ównej dyr. IMBiGS Stefan Góralczyk, laureatka Dominika Alfs i jej opiekunka pani Maria Piasny Skalnego, Stowarzyszenie In ynierów i Techników Przemys u Materia ów Budowlanych. Dominika ALFS, uczennica Liceum Ogólnokszta càcego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu zdoby a I lokat w grupie mechaniczno-budowlanej XXXVIII OWT. To pierwsza dziewczyna, która zdoby a 1. miejsce w tej Olimpiadzie. Honorowe dyplomy i nagrody za ten sukces, laureatka i 23 pozosta ych laureatów XXXVIII OWT oraz ich opiekunów, odebrali 26 maja na uroczystym podsumowaniu edycji rozgrywanej w roku szkolnym 2011/2012 w Muzeum Techniki NOT. GoÊçmi uroczystoêci byli prezes Urz du Patentowego RP Alicja Adamczak, prezes FSNT-NOT Ewa Mankiewicz-Cudny, doradca Ministra Edukacji Narodowej Ewa Rudomino oraz partnerzy wspierajàcy Olimpiad fundatorzy nagród: dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Stefan Góralczyk, dyrektor Fundacji PGNiG im. I. ukasiewicza Anna D u niewska, dyrektor biura Stowarzyszenia In ynierów i Techników Przemys u Materia ów Budowlanych Helena Raczyƒska, redaktor Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Zbigniew Dziedzic oraz gospodarz uroczystoêci dyrektor Muzeum Techniki NOT Jerzy Jasiuk (fot. 1). Tak jak w poprzedniej edycji konkursu, dyrektor IMBiGS ufundowa nagrod za zaj cie I miejsca w grupie mechaniczno-budowlanej (fot. 2). OkolicznoÊciowy adres do laureatów, opiekunów oraz organizatorów Olimpiady wystosowa Sekretarz Stanu w MEN Tadeusz S awecki. Organizowana przez NOT Olimpiada Wiedzy Technicznej nale y do najwi kszych olimpiad przedmiotowych. Podsumowujàc zakoƒczonà edycj, przewodniczàcy Komitetu G ównego OWT prof. Wojciech Radomski przypomnia, e wzi o w niej udzia 8872 zawodników z 477 szkó ponadgimnazjalnych na terenie ca ego kraju. 14

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13 PL 215399 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215399 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388446 (51) Int.Cl. B23F 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i automatyzacja w I i II I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z aspektami procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych. C.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Częstochowie

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Częstochowie Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Częstochowie URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla ARiMR dotyczących Pomocy Technicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania zajęć wynosi 160 godzin, w tym część teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Edukacja techniczno-informatyczna Informacje o kierunku 1. Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: - materiały inżynierskie - techniki

Bardziej szczegółowo

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2?

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Autor: prof. dr hab. inŝ. Władysław Mielczarski, W zasadzie kaŝdy dziennikarz powtarza znaną formułę, Ŝe nie ma darmowych obiadów 1. Co oznacza, Ŝe kaŝde podejmowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk REFORMA 2012 Naprawa pojazdów samochodowych Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Rozdziały:

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki /

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki / CZĘŚĆ A WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (poz....) (oznaczenie wniosku wypełnia właściwy minister)... (pieczęć uczelni) WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO KONFERENCJA Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa-zakończenie projektów realizowanych w ramach I konkursu NCB i R z obszaru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo