Instrukcja wypełniania dokumentu przesyłania dla zezwoleń wydanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wypełniania dokumentu przesyłania dla zezwoleń wydanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska"

Transkrypt

1 Instrukcja wypełniania dokumentu przesyłania dla zezwoleń wydanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Materiał pomocniczy Instrukcja została opracowana w Departamencie Kontroli Rynku GIOŚ i jest zalecana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do stosowania. Warszawa, styczeń 2009 r.

2 Materiał pomocniczy w formie instrukcji został opracowany w Departamencie Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Instrukcja została opracowana w oparciu o szczegółowe instrukcje Komisji Europejskiej zawarte w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 699/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku uzupełniające załącznik IC do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów. Materiał ten będzie pomocny dla wszystkich osób realizujących międzynarodowe przemieszczenie odpadów w oparciu o wydane zezwolenia GIOŚ. Został on przygotowany z uwagi na konieczność doprecyzowania niektórych zapisów ww. instrukcji i uwzględnienia okresów przejściowych obowiązujących Polskę. Ma on również na celu ujednolicenie podejścia w skali całego kraju do kwestii dokonywania korekty dokumentu przesyłana i anulowania nierealizowanych przemieszczeń co ułatwi prowadzenie kontroli przemieszczeń odpadów. 2

3 Dokument zgłoszenia transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów 1. Eksporter - zgłaszający nr rejestracji: 3. Nr zgłoszenia: PL Nazwa: Zgłoszenie dotyczące Adres: A. (i) Przemieszczanie jednorazowe: (ii) Przemieszczanie wielokrotne: B. (i) Unieszkodliwienie ( 1 ): (ii) Odzysk: Osoba wyznaczona do kontaktów: C. Instalacja odzysku posiadająca zezwolenie wstępne ( 2 ) ( 3 ) Tak Nie Tel.: Faks: 4. Łączna liczba planowanych przemieszczeń: Adres .: 5. Łączna planowana ilość ( 4 ): 2. Importer - odbiorca nr rejestracji: Tony (Mg): Nazwa: m 3 : Adres: 6. Planowany czas przeznaczony na przemieszczania ( 4 ): Pierwsze przemieszczanie: Ostatnie przemieszczanie: Osoba wyznaczona do kontaktów: 7. Rodzaj opakowania ( 5 ): Tel.: Faks: Szczególne instrukcje dotyczące postępowania ( 6 ): Tak Nie Adres .: 11. Proces unieszkodliwiania/odzysku ( 2 ) 8. Planowany przewoźnik nr rejestracji: Kod-D/kod R ( 5 ): Nazwa ( 7 ): Zastosowana technologia ( 6 ): Adres: Przyczyna wywozu ( 1 ) ( 6 ): Osoba wyznaczona do kontaktów: 12. Określenie i skład chemiczny odpadów ( 6 ): Tel.: Faks: Adres .: Środki transportu ( 5 ): 9. Wytwórca/producent odpadów ( 1 ) ( 7 ) ( 8 ) nr rejestracji: Nazwa: 13. Właściwości fizyczne ( 5 ): Adres: Osoba wyznaczona do kontaktów: 14. Kod identyfikacyjny odpadów (wypełnić odpowiednimi kodami) Tel.: Faks: (i) Aneks VIII do Konwencji bazylejskiej (lub IX, jeżeli dotyczy): Adres .: (ii) Klasyfikacja OECD (jeśli inne niż w pkt (i)): Miejsce i proces wytworzenia ( 6 ): (iii) Wykaz odpadów WE: 10. Instalacja unieszkodliwiania ( 2 ): lub instalacja odzysku ( 2 ): (iv) Krajowy kod w państwie wywozu: Nr rejestracji: (v) Krajowy kod w państwie przywozu: Nazwa: (vi) Inne (wyszczególnić): Adres: (vii) Kod Y: (viii) Kod H ( 5 ): Osoba wyznaczona do kontaktów: (ix) Klasa ONZ ( 5 ): Tel.: Faks: (x) Numer identyfikacyjny ONZ: Adres .: (xi) Nazwa spedycyjna ONZ: Rzeczywiste miejsce unieszkodliwiania/odzysku: (xii) Kod w taryfie celnej (HS): 15. a) Państwa zainteresowane; b) kody numeryczne właściwych organów (jeśli dotyczy); c) określone punkty wyjazdu lub wjazdu (przejście graniczne lub port) Państwo wywozu/wysyłki Państwa tranzytu (wjazd i wyjazd) Państwo przywozu/przeznaczenia a) b) c) 16. Urzędy celne wprowadzenia lub wyprowadzenia lub wywozu (Wspólnota Europejska): Wprowadzenie: Wyprowadzenie: Wywóz: 17. Oświadczenie eksportera/zgłaszającego - wytwórcy/producenta ( 1 ): Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą powyższe informacje są wyczerpujące i poprawne. Oświadczam także, że zawarte zostały pisemnie wszelkie zobowiązujące umowy oraz, że transgraniczny przewóz jest lub będzie objęty wszelkimi, mającymi zastosowanie obowiązującymi ubezpieczeniami lub innymi gwarancjami finansowymi. Nazwa eksportera/zgłaszającego: Data: Podpis: Nazwa wytwórcy/producenta: Data: Podpis: DO UŻYTKU WŁAŚCIWYCH ORGANÓW 19. Zawiadomienie od właściwego organu państwa przywozu - przeznaczenia/ tranzytu ( 1 )/wywozu - wysyłki ( 9 ): Państwo: Zgłoszenie wpłynęło: Potwierdzenie wysłano dnia: 18. Liczba załączników 20. Pisemne zezwolenie ( 1 )( 8 ) na przewóz odpadów wydane przez właściwy organ (nazwa państwa): Zezwolenie udzielone dnia: Zezwolenie ważne od: Warunki szczególne: Nie do: Jeśli tak, patrz pole 21 ( 6 ): Nazwa właściwego organu: Pieczęć lub podpis: Nazwa właściwego organu: Pieczęć lub podpis: 21. Szczególne warunki dotyczące zezwolenia na przewóz odpadów lub powody zgłoszenia sprzeciwu wobec udzielenia takiego zezwolenia ( 1 ) Wymagane przez konwencję bazylejską. ( 2 ) w przypadku procesów R12/R13 lub D13/D15 załączyć także odpowiednie informacje na temat wszelakich następnych ( 3 ) Wypełnić dla przesyłek w granicach obszaru OECD i jedynie wówczas, gdy ( 6 ) Jeżeli jest to niezbędne, załączyć szczegóły. ma zastosowanie B(ii). ( 4 ) W przypadku przemieszczania wielokrotnego załączyć szczegółowy wykaz. ( 7 ) Jeśli więcej niż jeden, załączyć wykaz. ( 5 ) Patrz: wykaz skrótów i kodów na następnej stronie. ( 8 ) Jeśli wymagają tego przepisy krajowe. 3

4 instalacji R12/R13 lub D13/D15 oraz następnych instalacji R1- R11 lub D1-D12, w stosownych wypadkach. ( 9 ) Jeśli ma zastosowanie na mocy decyzji OECD. Wykaz skrótów i kodów stosowanych w dokumencie zgłoszenia PROCESY UNIESZKODLIWIANIA (pole 11) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 Składowanie w ziemi lub na jej powierzchni: (np. wyrównywanie zagłębień terenu przez zasypywanie ich odpadami itd.). Rozkład w glebie (np. rozkład biologiczny ścieków i szlamów w glebie itd.). Odprowadzanie w głąb ziemi (np. wtrysk odpadów w postaci ciekłej do odwiertów, komór po eksploatacji soli lub zagłębień naturalnych itd.). Retencja powierzchniowa (np. zrzut ciekłych pozostałości i szlamów do stawów, jezior, zalewów itd.). Inżynieryjne składowanie w ziemi (np. składowanie w zbiornikach ziemnych szczelnych, izolowanych wzajemnie i od środowiska itd.). Odprowadzanie do wód powierzchniowych, z wyłączeniem mórz i oceanów Odprowadzenie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na ich dnie Oczyszczanie biologiczne niewyszczególnione w niniejszym wykazie, dające w wyniku ostateczne związki lub mieszaniny, które usuwa się za pośrednictwem któregokolwiek z działań wymienionych w niniejszym wykazie Oczyszczanie fizyko-chemiczne niewyszczególnione w niniejszym wykazie, dające w wyniku ostateczne związki lub mieszaniny, które usuwa się za pośrednictwem któregokolwiek z działań wymienionych w niniejszym wykazie (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itd.). Spalanie na ziemi. Spalanie na morzu. Składowanie stałe (np. lokowanie pojemników w kopalniach itd.). Przygotowanie mieszaniny lub mieszanie uprzednie przed podjęciem każdej operacji wymienionej w niniejszym wykazie Przepakowywanie przed podjęciem każdej operacji wymienionej w niniejszym wykazie Magazynowanie w toku każdego procesu wymienionego w niniejszym wykazie PROCESY ODZYSKU (pole 11) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Zastosowanie jako paliwa (innego niż do spalania bezpośredniego) lub jako środka do wytwarzania energii (konwencja bazylejska/oecd - zastosowanie głównie jako paliwa lub jako środka do wytwarzania energii (UE). Odzysk/regeneracja rozpuszczalników. Recykling/odzysk substancji organicznych nieużywanych jako rozpuszczalniki. Recykling/odzysk metali bądź ich związków. Recykling/odzysk innych materiałów nieorganicznych. Regeneracja kwasów lub zasad. Odzysk komponentów odpadów dla obniżenia w nich zawartości zanieczyszczeń. Odzysk komponentów z katalizatorów. Ponowna rafinacja zużytych olejów lub ich ponowne wykorzystanie innymi sposobami. Wykorzystanie odpadów przez wprowadzenie ich do gleby, dające korzyści rolnictwu lub polepszenie sytuacji ekologicznej terenu. Wykorzystanie pozostałości uzyskanych z któregokolwiek z działań oznaczonych symbolem R1-R10. Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z działań oznaczonych symbolem R1-R11. Gromadzenie materiałów przeznaczonych do któregokolwiek z procesów wymienionych w niniejszym wykazie. RODZAJE OPAKOWAŃ (pole 7) KOD H I KLASA ONZ (pole 14) 1. Bęben Klasa ONZ Kod H Oznaczenie 2. Beczka drewniana 1 H1 Substancje wybuchowe 3. Kanister 3 H3 Ciecze palne 4. Skrzynia 4.1 H4.1 Palne ciała stałe 5. Worek 4.2 H4.2 Substancje lub odpady podatne na samozapłon 6. Opakowanie złożone 4.3 H4.3 Substancje lub odpady, które w zetknięciu z wodą wydzielają gazy 7. Opakowanie ciśnieniowe palne 8. Luzem 5.1 H5.1 Utlenianie 9. Inne (wyszczególnić) 5.2 H5.2 Nadtlenki organiczne ŚRODKI TRANSPORTU (pole 8) 6.1 H6.1 Substancje (silnie) trujące 6.2 H6.2 Substancje zakaźne R = Drogowy 8 H8 Substancje korodujące T = Kolejowy 9 H10 Wydzielanie gazów trujących w zetknięciu z powietrzem lub wodą S = Morski 9 H11 Substancje toksyczne (o opóźnionym działaniu lub chroniczne) A = Powietrzny 9 H12 Substancje ekotoksyczne W = Wodny śródlądowy 9 H13 Substancje, które po unieszkodliwieniu, w jakikolwiek sposób, WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE (pole 13) 1. Sypkie/proszek 2. Stałe 3. Lepkie/pasta 4. Osadowe 5. Ciekłe 6. Gazowe 7. Inne (określić) poprzez wydzielanie innych materiałów, np. wycieków, oddziaływają według wyżej podanych charakterystyk 4

5 Dokument przesyłania dotyczący transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów 1. Odpowiadający nr zgłoszenia: PL Numer seryjny/łączna liczba przemieszczeń / 3. Eksporter/zgłaszający nr rejestracji: 4. Importer//odbiorca nr rejestracji: Nazwa, nazwisko: Nazwa, nazwisko: Adres: Adres: Osoba wyznaczona do kontaktów: Osoba wyznaczona do kontaktów: Tel.: Faks: Tel.: Faks: Adres Adres 5. Rzeczywista ilość: Tony (Mg): m 3 : 6. Rzeczywista data przemieszczenia: 7. Opakowanie Rodzaj(-e) ( 1 ): Liczba opakowań: Szczególne instrukcje dotyczące postępowania ( 2 ) Tak: Nie: 8.a) Pierwszy przewoźnik ( 3 ): 8.b) Drugi przewoźnik ( 3 ): 8.c) Ostatni przewoźnik ( 3 ): Nr rejestracji: Nr rejestracji: Nr rejestracji: Nazwa: Nazwa: Nazwa: Adres: Adres: Adres: Tel.: Tel.: Tel.: Faks: Faks: Faks: Adres Adres Adres Wypełnia przedstawiciel przewoźnika Więcej niż 3 przewoźników ( 2 ) Środki transportu ( 1 ): Środki transportu ( 1 ): Środki transportu ( 1 ): Data przekazania: Data przekazania: Data przekazania: Podpis: Podpis: Podpis: 9. Wytwórca/producent odpadów ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ): 12. Określenie i skład chemiczny odpadów ( 2 ): Nr rejestracji: Nazwa: Adres: Osoba wyznaczona do kontaktów: 13. Właściwości fizyczne ( 1 ): Tel.: Faks: 14. Kod identyfikacyjny odpadów (wypełnić odpowiednimi kodami) Adres Miejsce wytworzenia ( 2 ): (i) Załącznik VIII do konwencji bazylejskiej (lub IX, jeżeli dotyczy): 10. Instalacja unieszkodliwiania lub instalacja odzysku (ii) Klasyfikacja OECD (jeśli inne niż w pkt (i)): Nr rejestracji: Nazwa: Adres: (iii) Wykaz odpadów WE: (iv) Krajowy kod w państwie wywozu: (v) Krajowy kod w państwie przywozu: (vi) Inne (wyszczególnić): Osoba wyznaczona do kontaktów: (vii) Kod Y: Tel.: Faks: (viii) Kod H ( 1 ): Adres (ix) Klasa ONZ ( 1 ): Rzeczywiste miejsce unieszkodliwiania/odzysku ( 2 ): (x) Numer identyfikacyjny ONZ: 11. Proces unieszkodliwiania (xi) Nazwa spedycyjna ONZ: Kod-D/kod-R ( 1 ): (xii) Kod w taryfie celnej (HS): 15. Oświadczenie eksportera/powiadamiającego - wytwórcy/producenta ( 4 ): Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą powyższe informacje są wyczerpujące i poprawne. Oświadczam także, że zawarte zostały pisemnie wszelkie zobowiązujące umowy oraz, że transgraniczny przewóz jest lub będzie objęty wszelkimi mającymi zastosowanie obowiązującymi ubezpieczeniami lub innymi gwarancjami finansowymi oraz że uzyskano wszelkie konieczne zezwolenia właściwych organów danych państw. Nazwa: Data: Podpis: 16. Wypełnia każda osoba zaangażowana w transgraniczny przewóz odpadów, w przypadku gdy wymagane są dodatkowe informacje 17. Przesyłka otrzymana przez importera - odbiorcę (jeśli nie instalacja): Nazwa: Data: Podpis: WYPEŁNIA INSTALACJA UNIESZKODLIWIANIA/ODZYSKU 18. Przesyłka otrzymana przez instalację unieszkodliwiania lub instalację odzysku 19. Niniejszym oświadczam, że Data otrzymania: Przyjęto: Odrzucono (*) przeprowadzono unieszkodliwienie/odzysk Otrzymana ilość: Tony (Mg): m 3 : (*) Niezwłocznie skontaktować się odpadów wyszczególnionych powyżej z właściwymi organami Nazwa: Przybliżona data unieszkodliwiania/odzysku: Proces unieszkodliwiania/odzysku ( 1 ): Data: Podpis i pieczęć: Nazwa: Data: Podpis: ( 1 ) Patrz: wykaz skrótów i kodów na następnej stronie ( 4 ) Wymagany przez konwencję bazylejską ( 2 ) Jeżeli jest to niezbędne, załączyć szczegóły ( 5 ) Jeśli więcej niż jeden, załączyć wykaz. ( 3 ) Jeśli jest więcej niż 3 przewoźników, należy załączyć informacje, jak wymagane w polach 8 a), b), c) ( 6 ) Jeśli wymagają tego przepisy krajowe. 5

6 WYPEŁNIAJĄ URZĘDY CELNE (jeśli wymagają tego przepisy krajowe) 20. Państwo wywozu/wysyłki lub inny urząd celny wyprowadzenia 21. Kraj przywozu/przeznaczenia lub urząd celny wprowadzenia Odpady wyszczególnione w dokumencie przesyłania opuściły terytorium państwa w dniu: Podpis: Pieczęć: Odpady wyszczególnione w dokumencie przesyłania wjechały na terytorium państwa w dniu: Podpis: Pieczęć: 22. Pieczęcie urzędów celnych w krajach tranzytowych Nazwa państwa: Nazwa państwa: Wjazd: Wyjazd: Wjazd: Wyjazd: Nazwa państwa: Nazwa państwa: Wjazd: Wyjazd: Wjazd: Wyjazd: Wykaz skrótów i kodów stosowanych w dokumencie przesyłania PROCESY UNIESZKODLIWIANIA (pole 11) PROCESY ODZYSKU (pole 11) D1 D2 D3 Składowanie w ziemi lub na jej powierzchni (np. wyrównywanie zagłębień terenu przez zasypywanie ich odpadami itd.). Rozkład w glebie (np. rozkład biologiczny ścieków i szlamów w glebie itd.). Odprowadzanie w głąb ziemi (np. wtrysk odpadów w postaci ciekłej do R1 R2 Zastosowanie jako paliwa (innego niż do spalania bezpośredniego) lub jako środka do wytwarzania energii (konwencja bazylejska/oecd - zastosowanie głównie jako paliwa lub jako środka do wytwarzania energii (UE). Odzysk/regeneracja rozpuszczalników. odwiertów, komór po eksploatacji soli lub zagłębień naturalnych itd.). R3 Recykling/odzysk substancji organicznych nieużywanych jako Retencja powierzchniowa (np. zrzut ciekłych pozostałości i szlamów do rozpuszczalniki. D4 D5 D6 D7 D8 stawów, jezior, zalewów itd.). Inżynieryjne składowanie w ziemi (np. składowanie w zbiornikach ziemnych szczelnych, izolowanych wzajemnie i od środowiska itd.). Odprowadzanie do wód powierzchniowych, z wyłączeniem mórz i oceanów Odprowadzenie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na ich dnie Oczyszczanie biologiczne niewyszczególnione w niniejszym wykazie, dające w wyniku ostateczne związki lub mieszaniny, które usuwa się R4 R5 R6 R7 R8 R9 Recykling/odzysk metali bądź ich związków. Recykling/odzysk innych materiałów nieorganicznych. Regeneracja kwasów lub zasad. Odzysk komponentów odpadów dla obniżenia w nich zawartości zanieczyszczeń. Odzysk komponentów z katalizatorów. Ponowna rafinacja zużytych olejów lub ich ponowne wykorzystanie innymi sposobami. za pośrednictwem któregokolwiek z działań wymienionych w R10 Wykorzystanie odpadów przez wprowadzenie ich do gleby, dające niniejszym wykazie Oczyszczanie fizyko-chemiczne niewyszczególnione w niniejszym R11 korzyści rolnictwu lub polepszenie sytuacji ekologicznej terenu. Wykorzystanie pozostałości uzyskanych z któregokolwiek z działań D9 wykazie, dające w wyniku ostateczne związki lub mieszaniny, które oznaczonych symbolem R1-R10. usuwa się za pośrednictwem któregokolwiek z działań wymienionych w niniejszym wykazie (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itd.). Spalanie na ziemi. R12 R13 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z działań oznaczonych symbolem R1-R11. Gromadzenie materiałów przeznaczonych do któregokolwiek z procesów D10 D11 D12 D13 D14 D15 Spalanie na morzu. Składowanie stałe (np. lokowanie pojemników w kopalniach itd.). Przygotowanie mieszaniny lub mieszanie uprzednie przed podjęciem każdej operacji wymienionej w niniejszym wykazie Przepakowywanie przed podjęciem każdej operacji wymienionej w niniejszym wykazie Magazynowanie w toku każdego procesu wymienionego w niniejszym wykazie wymienionych w niniejszym wykazie. RODZAJE OPAKOWAŃ (pole 7) KOD H I KLASA ONZ (pole 14) 1. Bęben Klasa ONZ Kod H Oznaczenie 2. Beczka drewniana 1 H1 Substancje wybuchowe 3. Kanister 3 H3 Ciecze palne 4. Skrzynia 4.1 H4.1 Palne ciała stałe 5. Worek 4.2 H4.2 Substancje lub odpady podatne na samozapłon 6. Opakowanie złożone 4.3 H4.3 Substancje lub odpady, które w zetknięciu z wodą 7. Opakowanie ciśnieniowe wydzielają gazy palne 8. Luzem 5.1 H5.1 Utlenianie 9. Inne (wyszczególnić) 5.2 H5.2 Nadtlenki organiczne ŚRODKI TRANSPORTU (pole 8) 6.1 H6.1 Substancje (silnie) trujące 6.2 H6.2 Substancje zakaźne R = Drogowy 8 H8 Substancje korodujące T = Kolejowy 9 H10 Wydzielanie gazów trujących w zetknięciu z S = Morski powietrzem lub wodą A = Powietrzny 9 H11 Substancje toksyczne (o opóźnionym działaniu lub W = Wodny śródlądowy chroniczne) WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE (pole 13) 9 H12 Substancje ekotoksyczne 9 H13 Substancje, które po unieszkodliwieniu, w jakikolwiek 1. Sypkie/proszek sposób, poprzez wydzielanie innych materiałów, np. 2. Stałe wycieków, oddziaływają według wyżej podanych 3. Lepkie/pasta charakterystyk 4. Osadowe 5. Ciekłe 6. Gazowe 7. Inne (określić) 6

7 Szczegółowy opis wypełniania poszczególnych pól dokumentu przesyłania Ogólne Zasady Przed złożeniem we właściwym organie państwa wysyłki dokumentacji dotyczącej uzyskania zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów, zgłaszający powinien uzupełnić dokument przesyłania w polach 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 powtarzając odpowiednio zapis informacji z pól 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dokumentu zgłoszenia transgranicznego przemieszczania odpadów. Po wydaniu zgody przez właściwy organ państwa przeznaczenia, wysyłki i tranzytu na planowane przemieszczanie oraz przynajmniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem przemieszczenia danego transportu zgłaszający wysyła kopie dokumentu przesyłania wszystkim zainteresowanym właściwym organom (w państwie przeznaczenia i wysyłki oraz państw tranzytu) oraz odbiorcy. - nr 1 jeżeli nie było wypełnione przez właściwy organ, - nr 2, 5, 6, 7, 8 (pole 8 za wyjątkiem informacji dotyczącej: środków transportu, daty przekazania), - nr 16 tylko, jeśli występuje taka konieczność. Bezpośrednio przed rozpoczęciem przemieszczania zgłaszający podpisuje i datuje pole nr 15 dokumentu przesyłania. Zgłaszający zachowuje kopię dokumentu przesyłania. Każdemu transportowi towarzyszy: - oryginał dokumentu przesyłania, - kopie dokumentu zgłoszeniowego wraz z pieczęcią organu wydającego pisemną zgodę oraz wpisem o wydanej decyzji i ewentualnych warunkach przemieszczania, - kopie decyzji, wydanych przez właściwy organ w kraju wysyłki i przeznaczenia odpadów oraz w krajach tranzytu (kraj tranzytu może udzielić milczącej zgody). Kopie dokumentu przesyłania, z potwierdzeniem otrzymania odpadów w polu nr 18, muszą być przesłane przez prowadzącego instalację - do zgłaszającego oraz właściwego organu kraju wysyłki i przeznaczenia oraz krajów tranzytu (z wyjątkiem krajów tranzytu OECD, które poinformowały Sekretariat OECD, że nie chcą otrzymywać kopii dokumentu przesyłania) - w ciągu trzech dni od odbioru odpadów z danego transportu. Oryginał dokumentu przesyłania jest zatrzymywany przez instalację odzysku lub unieszkodliwiania. 7

8 Kopie dokumentu przesyłania, z potwierdzeniem dokonania odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w polu nr 19, muszą być wysłane przez prowadzącego instalację - do zgłaszającego oraz właściwego organu kraju wysyłki i przeznaczenia oraz krajów tranzytu - jak najszybciej, ale nie później niż 30 dni po dokonaniu odzysku lub unieszkodliwienia odpadów i nie później niż jeden rok kalendarzowy od otrzymania odpadów. KOREKTA Jeżeli wysyłający musi dokonać zmian w dokumencie przesyłania już po uprzednim zgłoszeniu przemieszczenia danego transportu odpadów w przesłanym dokumencie przesyłania, nanosi jednorazowo poprawki w odpowiednich polach dokumentu. Dopuszcza się tylko jednorazową korektę dokumentu przesyłania. Możliwe jest dokonanie zmian tylko w polach o numerach: 5 - rzeczywista ilość przemieszczanych odpadów, 6 rzeczywista data przemieszczania, 8 a, b, c dane dot. przewoźników realizujących dane przemieszczanie odpadów, Każda zmiana musi być potwierdzona widocznym przekreśleniem, stemplem danego podmiotu oraz podpisem osoby upoważnionej do dokonania tego typu korekt. Na dokumencie przesyłania, w prawym górnym rogu należy zaznaczyć, że jest to korekta i którego pola ona dotyczy, np. KOREKTA -5, CORRECTION 5, KORREKTUR 5. Anulowanie danego przemieszczania odpadów W przypadku, gdy nie będzie możliwe zrealizowanie przemieszczania danej wysyłki odpadów, już po przesłaniu do właściwych organów dokumentu przesyłania, należy anulować dany dokument przesyłania. Anulowanie jest możliwe wyłącznie poprzez przekreślenie dokumentu przesyłania z adnotacją ANULOWANE i przesłanie go do wszystkich właściwych organów. Anulowanie danego transportu może nastąpić najpóźniej w dniu zadeklarowanej rzeczywistej daty przemieszczania określonej w polu nr 6. UWAGA. Planując łączną liczbę przemieszczeń (transportów) należy wziąć pod uwagę fakt, że anulowanego transportu nie można powtórzyć oraz, że anulowanie transportu zmniejsza faktyczną liczbę transportów. 8

9 Opis wypełniania poszczególnych pól dokumentu Pole 1: Zawiera numer zgłoszenia zgodny z numerem podanym w polu nr 3 w dokumencie zgłoszeniowym (numer zgłoszenia nadany jest przez właściwe organy kraju wysyłki) Pole 2: W przypadku wielokrotnego przemieszczania należy wpisać numer seryjny przesyłki oraz łączną liczbę planowanych transportów, (łączna liczba planowanych transportów podana jest w polu 4 dokumentu zgłoszenia) przykładowo - dokument przesyłania z wypełnionym polem 2 w następujący sposób - 5/60 tzn. dotyczy piątego transportu z sześćdziesięciu planowanych wysyłek, zgodnie z ilością objętą zgłoszeniem ogólnym. W przypadku jednorazowego przemieszczania, pole numer 2 powinno zawierać następujący wpis - 1/1 Pola 3 i 4: Zawiera informacje o Zgłaszającym i Odbiorcy przeniesione z dokumentu zgłoszeniowego, podane w polach nr 1 i 2. Pole 5 Należy podać rzeczywistą masę przemieszczanych odpadów (w tonach metrycznych - Mg lub metrach sześciennych m 3 ). W czasie wpisywania danych jednostek wagowych należy pozostawić odpowiednią jednostkę, inne wykreślić. Przyjmuje się że: Rzeczywista masa odpadów przewożona w danym transporcie, np. sprawdzona podczas kontroli drogowej lub granicznej przez krajowe organy kontrolne, może różnić się od ilości zgłoszonej w dokumencie przesyłania nie więcej niż do 10%. Jeżeli różnica między masą zgłoszoną a rzeczywiście przewożoną jest większa niż 10%, wymagane jest przedstawienie właściwym organom wyjaśnień i dowodów dot. przyczyn rozbieżności np. zawilgocenie, wysuszenie ładunku, awaria w czasie transportu. Jeżeli na co najmniej 3 dni przed planowaną wysyłką, zgłaszający w dokumencie przesyłania określił przypuszczalną wagę danego transportu odpadów, a faktycznie załadowany transport ma masę inną, dopuszcza się sytuację, że dokument przesyłania z rzeczywistą (faktycznie przewożoną) masą odpadów może być przesłany jako korekta - w dniu wyjazdu tego transportu. UWAGA Należy pamiętać, że łączna rzeczywista masa odpadów przemieszczonych wszystkimi transportami w ramach wydanej decyzji GIOŚ (rozumiana jako rzeczywista masa 9

10 odpadów odebrana przez odbiorcę oraz potwierdzona w polu nr 18) nie może przekroczyć ilości odpadów, na którą wydano zezwolenie (ilość podana również w polu 5 dokumentu zgłoszeniowego). Pole 6: Należy wpisać rzeczywistą datę wysyłki odpadów. Realizacja transportów może odbywać się tylko w okresie ważności pisemnych lub milczących (tylko kraj tranzytu) zgód wydanych przez wszystkie właściwe organy zaangażowane w przemieszczanie (z art. 9 ust 6 rozporządzenia 1013/2006). Jeżeli transport odpadów, z przyczyn logistycznych lub wynikających z przepisów danego Państwa, nie może wyjechać w dniu wskazanym w danym dokumencie przesyłania, wysyłający może dokonać jednorazowej zmiany daty wysyłki odpadów tj., o ile nie została już dokonana zmiana w danym dokumencie innego elementu. Jednocześnie wysyłający o ile może dokonać zmiany daty wyjazdu transportu odpadów, to musi dokonać jej nie później niż w dniu planowanej wysyłki, a przesunięcie tej daty nie może być dłuższe niż o 5 dni roboczych od pierwotnie określonej daty. UWAGA Ostatni transport odpadów w ramach zezwolenia może rozpocząć się w ostatnim dniu obowiązywania zezwolenia (pole nr 6 dokumentu zgłoszenia). W takiej sytuacji dopuszczalny jest przyjazd do miejsca przeznaczenia już po upływie ważności zezwolenia, istotne jest, aby transport opuścił miejsce wysyłki najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania zezwolenia. Pole 7: Rodzaj opakowania powinien być podany zgodnie z wykazem kodów załączonych do dokumentu przesyłania. Jeżeli wymagane są szczególne warunki transportu, należy zaznaczyć odpowiednie pole i dołączyć wymagane informacje jako załącznik. Należy również zamieścić numery opakowań opisanych w dokumencie przesyłania. Pola 8 (a), (b) i (c): W tym polu należy wpisać nazwę, adres (wraz z nazwą kraju), numer telefonu i faksu (wraz z numerem kierunkowym) i adres każdego przewoźnika realizującego transport. Jeśli wysyłkę realizuje więcej niż trzech przewoźników, należy załączyć odpowiednią informację do dokumentu przemieszczania. Po każdym zrealizowanym etapie przemieszczania danej wysyłki, przewoźnik który zakończył dany etap przewozu przekazuje zgłaszającemu kopię dokumentu przesyłania, wypełnionego w odpowiednim dla danego etapu przewozu, polu 8. Nowy przewoźnik musi wpisać swoje dane i 10

11 podpisać dokument. W przypadku transportu łączonego przewoźnik jest zobowiązany przekazać następnemu, dokument przesyłania. W chwili przekazania transportu odpadów następnemu przewoźnikowi należy uzupełnić pozostałe informacje w polu 8 tzn. podać środki transportu, datę przemieszczania i podpis przewoźnika. Pole 9: W tym miejscu należy powtórzyć te same informacje, co w polu 9 dokumentu zgłoszenia. Pola 10, 11: Należy powtórzyć informacje podane w polach 10 i 11 dokumentu zgłoszenia. Jeżeli odbiorca odpadów posiada instalację odzysku lub unieszkodliwiania w pole nr 10 należy wpisać faktyczny adres instalacji. Jeśli adres instalacji jest taki sam jak adres siedziby odbiorcy należy wpisać: tak jak w polu nr 4. OPERACJE PRZEJŚCIOWE (operacje D13-D15 oraz R12-R13 zgodnie z dyrektywą 2006/12/WE) Jeżeli odpady są przeznaczone do jakichkolwiek operacji przejściowych w polu nr 10 należy wpisać adres pierwszej instalacji, do której odpady są transportowane, a w polu nr 11 należy wpisać kod operacji, która zostanie w tej instalacji przeprowadzona. Nie jest wymagane dołączanie dodatkowych dokumentów o dalszych instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania. Pola 12, 13 i 14: Należy przenieść odpowiednio informacje podane w polach 12, 13, 14 dokumentu zgłoszenia. Pole 15: W momencie rozpoczęcia przesyłania zgłaszający jest zobowiązany podpisać oraz datować dokument przesyłania. Zgłaszający zachowuje kopię dokumentu przesyłania. Pole 16: Pole jest przeznaczone dla każdej osoby zaangażowanej (zgłaszającego, właściwy organ wysyłki oraz odpowiednio odbiorcy, przewoźnika) w transgraniczny przewóz odpadów, w przypadku gdy wymagane są dodatkowe informacje np. informacje dotyczące portu przeładunku na inny rodzaj transportu, liczba kontenerów oraz numery identyfikacyjne kontenerów. Należy wpisać również trasę (punkt wjazdu i wyjazdu do poszczególnych państw, włączając urzędy celne wjazdu i wyjazdu lub importu oraz eksportu ze Wspólnoty oraz trasę (między wjazdem a wyjazdem) jak również alternatywne możliwości na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Pole 17: Pole to powinno być wypełnione przez odbiorcę odpadów, wyłącznie, gdy odbiorca, wskazany w polu nr 2 dokumentu zgłoszenia, nie posiada instalacji odzysku lub unieszkodliwiania i jeśli 11

12 przyjmuje nadzór nad odpadami po ich dotarciu do kraju przeznaczenia, tzn. podpisuje je odbiorca władający odpadami przed ich przekazaniem do instalacji odzysku lub zagospodarowania. Pole 18: W tym miejscu osoba upoważniona przez posiadającego instalację odzysku lub unieszkodliwiania potwierdza odbiór rzeczywiście przywiezionej masy odpadów, po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia odpadów. Należy zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni rodzaj instalacji. W odniesieniu do ilości przyjmowanych odpadów należy je wpisywać w jednostkach przyjętych w dokumentach zgłoszenia i przesyłania. Należy wskazać, poprzez odpowiedni symbol D lub R, operację odzysku lub unieszkodliwiania oraz przybliżoną datę przeprowadzenia tej operacji w instalacji, potwierdzającej odbiór odpadów. Potwierdzenie otrzymania odpadów musi być przesłane przez każdą instalację, do której odpady są przekazywane (włączając instalacje dokonujące procesów przejściowych D13 D15 lub R12 lub R13 patrz objaśnienie poniżej do operacji przejściowych). Jeżeli transport jest odrzucony z jakiegoś powodu, osoba upoważniona przez prowadzącego instalację odzysku lub unieszkodliwiania jest zobowiązana do niezwłocznego skontaktowania się Departamentem Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska(ul. Wawelska 52/54, tel. 22/ , fax 22/ , OPERACJE PRZEJŚCIOWE (operacje D13-D15 oraz R12-R13 zgodnie z dyrektywą 2006/12/WE) Instalacje dokonujące kolejnych operacji przejściowych lub ostatecznych w tym samym państwie nie potwierdzają na dokumencie przesyłania otrzymania wysyłki odpadów z poprzedniej instalacji. Pole nr 18 dokumentu przesyłania zostanie wypełnione tylko przez pierwszą instalację przetwarzającą odpady. W przypadku Polski jako kraju przeznaczenia, potwierdzenie odbioru odpadów w kolejnych instalacjach odzysku/unieszkodliwiania następuje na dodatkowych dokumentach, które stanowią załączniki do decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na międzynarodowe przemieszczanie odpadów. Pole 19: To pole musi być wypełnione przez instalację odzysku lub unieszkodliwiania, aby potwierdzić dokonanie ostatecznego unieszkodliwienia lub odzysku. Potwierdzenia dokonania odzysku lub unieszkodliwienia odpadów należy dokonać jak najszybciej, ale nie później niż 30 dni po dokonaniu odzysku i nie później niż jeden rok kalendarzowy od otrzymania odpadów. OPERACJE PRZEJŚCIOWE (operacje D13-D15 oraz R12-R13 zgodnie z dyrektywą 2006/12/WE) Pole nr 19 dokumentu przesyłania zostanie wypełnione tylko przez pierwszą instalację przetwarzającą odpady. 12

13 Jednakże dokonanie operacji unieszkodliwienia lub odzysku odpadów musi zostać potwierdzone przez każdą instalację, w której przeprowadzane są kolejne operacje przejściowe oraz następujące po nich operacje ostateczne. W przypadku Polski jako kraju przeznaczenia, potwierdzenie dokonania odzysku/unieszkodliwienia w kolejnych instalacjach przejściowych oraz ostatecznych następuje na dokumentach, które stanowią załączniki do decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na międzynarodowe przemieszczanie odpadów. UWAGA Jeśli po dokonaniu operacji przejściowej w Polsce, operacja ostatecznego zagospodarowania odpadów odbywa się w innym kraju, co objęte jest kolejnym zgłoszeniem wysyłki odpadów, potwierdzenia ostatecznego zagospodarowania odpadów dokonuje instalacja zlokalizowana w innym kraju, na dokumentach przesyłania dołączonych do kolejnego zgłoszenia. Pola 20, 21 i 22 Te pola są wykorzystywane przez właściwe urzędy celne na granicach Wspólnoty, które potwierdzają pieczęcią datą i podpisem wprowadzenie odpadów do Wspólnoty lub wyprowadzenie odpadów ze Wspólnoty zgodnie z art. 35(3)(d), 38(3)(c), 42(3)(d), 44(3), 47 i 48 niniejszego Rozporządzenia. 13

WYTYCZNE KORESPONDENTÓW nr 3

WYTYCZNE KORESPONDENTÓW nr 3 WYTYCZNE KORESPONDENTÓW nr 3 Temat: Certyfikat dla ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z Artykułem 15(e) Rozporządzenia (EC) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Rola. Wymagania dotyczące transgranicznego przemieszczenia odpadów z i do Polski. Justyna Banaszak Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Rola. Wymagania dotyczące transgranicznego przemieszczenia odpadów z i do Polski. Justyna Banaszak Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wymagania dotyczące transgranicznego przemieszczenia odpadów z i do Polski Justyna Banaszak Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 29 października 2013 r. Wildau Podstawowe akty prawne: Rozporządzenie (WE)

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty międzynarodowego przewozu odpadów kpt. mgr inż. Krzysztof Szmit 1

Wybrane aspekty międzynarodowego przewozu odpadów kpt. mgr inż. Krzysztof Szmit 1 Wybrane aspekty międzynarodowego przewozu odpadów kpt. mgr inż. Krzysztof Szmit 1 Zasady transgranicznego przemieszczania odpadów są bardzo obszernym i trudnym zagadnieniem. Problem odpadów istniał od

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy obrót odpadami zgodnie z rozporządzeniem Rady EWG nr 259/93. Włodzimierz Garczyński Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Międzynarodowy obrót odpadami zgodnie z rozporządzeniem Rady EWG nr 259/93. Włodzimierz Garczyński Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Międzynarodowy obrót odpadami zgodnie z rozporządzeniem Rady EWG nr 259/93 Włodzimierz Garczyński Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Podstawy prawne regulujące międzynarodowy obrót odpadami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Prawne poziomy regulacji transgranicznego przemieszczania odpadów, Kierunki przemieszczania odpadów

Prawne poziomy regulacji transgranicznego przemieszczania odpadów, Kierunki przemieszczania odpadów XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI 5-7 września 2012 r. Szczecin Prawne poziomy regulacji transgranicznego przemieszczania odpadów, Kierunki przemieszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

a) dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego,

a) dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 1) Opracowano na podstawie Dz.U. z 2007 r. Nr 124, poz. 859. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

2014R0884 PL

2014R0884 PL 2014R0884 PL 02.02.2016 001.001 16 ZAŁĄCZNIK III Wskazówki dotyczące wypełniania wspólnotowego dokumentu wejścia (CED) zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do paszy i żywności przywożonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Dziennik Ustaw Nr 216 15237 Poz. 1422 1422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW Dział V Rozdział 1 Posiadacz jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej

Bardziej szczegółowo

GOTOWIEC Sprawozdanie z odpadów do Marszałka Wzór od sprawozdania za 2011 rok

GOTOWIEC Sprawozdanie z odpadów do Marszałka Wzór od sprawozdania za 2011 rok GOTOWIEC Sprawozdanie z odpadów do Marszałka Wzór od sprawozdania za 011 rok Nie wnikając w szczegóły proszę: Aktualizowano 01-0-0 1 wydrukować poniższe załączniki Dział 1, Tabela A i B oraz Dział w jednym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU. KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy

Załącznik nr 1 WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU. KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU Załącznik nr 1 Kod odpadu 2) Rodzaj odpadu 2) Procentowa zawartość PCB w odpadzie 3) Posiadacz 4) KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy Adres posiadacza 5) Miejsce

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Dziennik Ustaw Nr 158 12075 Poz. 1065 1065 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1973 NIE TAK

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1973 NIE TAK Dziennik Ustaw 2 Poz. 1973 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia Załącznik nr 1 poz. Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. (poz. 1973) Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o międzynarodowym obrocie odpadami oraz o zmianie niektórych ustaw.

USTAWA. z dnia... o międzynarodowym obrocie odpadami oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt z dnia 16.10.2006 r. USTAWA z dnia... o międzynarodowym obrocie odpadami oraz o zmianie niektórych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne i definicje. Art. 1. 1. Ustawa określa właściwość, zadania,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 20 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 20 r. Projekt z dnia 9 marca 2012 r. Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 20 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niŝ do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.

4. Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niŝ do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie. Projekt z dnia 15 lipca 2010r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P/07/156 LRZ-41015-1-07. Pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska

P/07/156 LRZ-41015-1-07. Pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli P/07/156 LRZ-41015-1-07 Warszawa, dnia grudnia 2007 r. Pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS Wersja 1.1 Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS A. Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 897 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 16 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 897 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 16 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 897 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Do Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Do Głównego Inspektoratu Sanitarnego CHEMICZEK I SPÓŁKA SP. Z O.O. 05-092 WARSZAWA UL. BOLKA 14 TEL. 0048 22 975612 FAKS. 0048 22 975612 office@chemiczek.pl www.chemiczek.pl Warszawa, 3 marzec 2008 r.... data, miejscowość Pieczęć firmowa

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentu dostawy w obrocie wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy na terytorium kraju przykłady

Obieg dokumentu dostawy w obrocie wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy na terytorium kraju przykłady w obrocie wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy na terytorium kraju przykłady (Uwaga: zamiast kopalni i węgla mogą występować odpowiednio inne pośredniczące podmioty węglowe i inne wyroby węglowe) Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Kody ISO, jeśli wskazane, odnoszą się do standardowego dwuliterowego kodu dla danego kraju. Część 1

Kody ISO, jeśli wskazane, odnoszą się do standardowego dwuliterowego kodu dla danego kraju. Część 1 Wskazówki wypełniania Wspólnotowego Świadectwa Weterynaryjnego dla wwozu i przewozu (CVED) 1. Ogólne: Świadectwo wypełnia się literami drukowanymi. Jeżeli istnieje opcja skreślenia pola lub, gdy nie na

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Wydział Graniczny 1

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Wydział Graniczny 1 Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Wydział Graniczny 1 Kontrola międzynarodowego obrotu odpadami w latach 2008-2009 w przejściach granicznych

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Założenia Systemu 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 Załącznik nr 3 do Warunków sprzedaży masła z zapasów interwencyjnych z przeznaczeniem do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych artykułów spożywczych Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 A.

Bardziej szczegółowo

W załączonym do niniejszej instrukcji przykładowo wypełnionych zgłoszeniach GL-2 posłuŝono się numerem NIP i REGON Izby Celnej w Rzepinie.

W załączonym do niniejszej instrukcji przykładowo wypełnionych zgłoszeniach GL-2 posłuŝono się numerem NIP i REGON Izby Celnej w Rzepinie. Instrukcja wypełniania zgłoszenia przemieszczenia/ zawieszenia eksploatacji/wycofania z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier na formularzu GL-2 Formularz GL-2 składa się z kilku części, których

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Przepisy ogólne. Art. 1. (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r.

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Przepisy ogólne. Art. 1. (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o przemieszczaniu odpadów 1) 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 859, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarki odpadami w inwestycjach liniowych

Prawo gospodarki odpadami w inwestycjach liniowych INVEST EXPO Ochrona środowiska jako wyzwanie Prawo gospodarki odpadami w inwestycjach liniowych dr inż. Jurand BIEŃ Katowice, 8 grudnia 204 r. Ustawa o odpadach - regulacje w zakresie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW

ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW Podstawa prawna: art. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski dn 14.05.2015 Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Znak sprawy FDZP.226.08.2015 Dotyczy: Przetarg nieograniczony na usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca 19.03.2014r. Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS w wersji 3.0, modyfikująca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z dnia 24 lutego 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z dnia 24 lutego 2006 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z dnia 24 lutego 2006 r.) w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r.

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

Akta Kraju. FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii)

Akta Kraju. FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) Akta Kraju FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) Spis treści Przegląd procedur celnych Rygory celne Lista kodów procedur celnych Lista portów wejściowych i kodów Opis wzorów dokumentów Odwołania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE IW-1/1.4 b INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach Środka 1.4. Rybactwo przybrzeżne w związku z realizacją operacji, polegającej na tymczasowym zaprzestaniu działalności połowowej mającej

Bardziej szczegółowo

Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny. TRACES - instrukcja wprowadzająca 1. Informacje wstępne System TRACES dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników, po zalogowaniu się i podaniu hasła pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling 2) (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Specyfikacja procesów biznesowych SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 1.1 Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 16 poz. 141

Dz.U Nr 16 poz. 141 Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 16 poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2008 r. w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U.2000.22.272 z dnia 31 marca 2000 r.) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2014 r. Poz. 1405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 października 2014 r.

Warszawa, dnia 16 października 2014 r. Poz. 1405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2014 r. Poz. 1405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR Na

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ Symbol formularza: IW-1/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 A.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97. Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2342. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2342. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2342 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i budownictwa 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI. > REMONDIS Medison sp. z o.o.

DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI. > REMONDIS Medison sp. z o.o. DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI 1 REMONDIS Medison PARTNER W GOSPODARCE ODPADAMI REMONDIS Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej obejmuje swoim działaniem 13 województw, specjalizując

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1 SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI I NIEBEZPIECZNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Praktyczne zastosowanie Kompleksowego Zarządzania Odpadami 1. INDYWIDUALNE PODEJŚCIE 2. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 3. ELASTYCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Warszawa, 20.12.2010 r. Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Pytanie Statek zawierający przesyłki kontenerowe wypłynie z Japonii w dniu 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie

imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie TRANSPORT DROGOWY RZECZY/OSÓB WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: osób rzeczy DATOWNIK imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres głównego miejsca

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE Symbol formularza: IW-3/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WYPRZEDZAJĄCEGO FINANSOWANIA w ramach działania Grupy producentów rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Jak wypełniać karnet TIR

Jak wypełniać karnet TIR Jak wypełniać karnet TIR Ta broszura została przygotowana przez IRU w celu dostarczenia instrukcji przewoźnikom, Stowarzyszeniom i funkcjonariuszom celnym 2 Jak wypełniać karnet TIR Jak używać broszury?

Bardziej szczegółowo

Płośnica, dnia r. ZP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Płośnica, dnia r. ZP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Płośnica, dnia 22.06.2016 r. ZP.271.2.2.40.2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gmina Płośnica zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na transporcie i utylizacji wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

, (miejscowość, data) Wnioskodawca. lub nazwa: Adres ulica: budynek: lokal: kod pocztowy: miejscowość: NIP REGON. Czy jest pełnomocnik Tak Nie

, (miejscowość, data) Wnioskodawca. lub nazwa: Adres ulica: budynek: lokal: kod pocztowy: miejscowość: NIP REGON. Czy jest pełnomocnik Tak Nie , (miejscowość, data) Wnioskodawca imię: lub nazwa:, nazwisko: Adres ulica: budynek: lokal: kod pocztowy: miejscowość: NIP REGON Czy jest pełnomocnik Tak Nie Pełnomocnik Imię:, nazwisko: Adres Ulica: Budynek:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział Tytuł Strona

SPIS TREŚCI. Rozdział Tytuł Strona SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 1 WPROWADZENIE (Regulacje Prawne) ADR, RID, IMDG CODĘ, ICAO TI 11 Odstępstwa wprowadzane przez Umawiające się Strony ADR 12 Wykaz przepisów podstawowych 12 Wykaz przepisów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zasady refundacji kosztów przejazdów i zakwaterowania członków/zastępców

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami KONFERENCJA Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami Małgorzata Szymańska - główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Przepisy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku lek. wet. Kamila Kozub Biuro ds. Granic GIW 10-11.10.2013 r. Przeładunek w TRACES Przedstawione

Bardziej szczegółowo

Akcyza w kontraktach węglowych

Akcyza w kontraktach węglowych Akcyza w kontraktach węglowych Stefan Majerowski 12 czerwca 2013 r. Agenda Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych 1. Najważniejsze planowane zmiany 2. Opodatkowanie akcyzą węgla w świetle obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2006R1013 PL 01.01.2016 011.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1013/2006 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR PL L 125/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.5.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 414/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie transgranicznego przemieszczanie odpadów

Działania w zakresie transgranicznego przemieszczanie odpadów Załącznik nr 2 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2013r. Działania w zakresie transgranicznego przemieszczanie odpadów Informacja obejmująca wskazaną

Bardziej szczegółowo

Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu. Dokumenty i/lub informacje

Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu. Dokumenty i/lub informacje Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu Działania Krok 1: przedstawienie deklaracji tranzytowej w UC nadania Dokumenty i/lub informacje Po dokonaniu wszystkich formalności, zgodnie z ustawodawstwem

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Część pisemna Moduł 3

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Załącznik nr 2. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR Postanowienia ogólne Dokument niniejszy

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM 001 Pozwolenie na wywóz AGRE N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach , w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach niehandlowych z państw trzecich na terytorium UE szereg aktów prawnych dotyczących przemieszczania niehandlowego zwierząt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuos.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuos.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuos.pl Katowice: Odbiór, transport, odzysk / unieszkodliwianie odpadów poprocesowych z Zakładu

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. Każdorazowo należy kliknąć

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. Każdorazowo należy kliknąć INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów 1. Logowanie się do systemu możliwe jest po uprzednim założeniu konta w Systemie Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) Symbol formularza: P-6/29 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny.

Bardziej szczegółowo

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają:

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają: Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: - żadnych innych umów międzynarodowych dotyczących procedury tranzytowej, jednakże z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń stosowania takich umów do przewozów towarów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 262//2012 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 11 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 262//2012 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 11 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 262//2012 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Wersja: 6.5 z dnia Spis treści: UW. Urząd wyjścia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Priorytet 1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów. Działanie 1.1 Złomowanie statków rybackich

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS Przesyłki GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS TK-2 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Adresat: o

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

A. Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r.

A. Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r. ZAŁĄCZNIK 1 Prawodawstwo polskie (stan na 20 stycznia 2004 r.) A. Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r. 1. Ustawy: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1539 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1539 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1539 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne Bruksela, dnia 18 marca 2016 r. taxud.a.2(2016)1256676 TAXUD/A2/TRA/001/2016 -REV. 1-PL Dokument

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane Nr sprawy: DAO-271-152/14 Zakopane, dnia 02.12.2014r Zapytanie ofertowe Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie

Bardziej szczegółowo

Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego

Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego Autorzy: Krzysztof Czarnomski Renata Osiecka http://foto.ojej.pl/ojej/6/0/1/0/27_chemia_nic_trudnego1.jpg Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo