Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami psychosomatycznymi w ramach prewencji rentowej ZUS w Instytucie Zdrowia Człowieka w Wysowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami psychosomatycznymi w ramach prewencji rentowej ZUS w Instytucie Zdrowia Człowieka w Wysowej"

Transkrypt

1 Zięba-Rydzyk Orzecznictwo Lekarskie E, Karpiel A. 2009, Rehabilitacja 6(2): pacjentów ze schorzeniami psychosomatycznymi w ramach prewencji rentowej Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami psychosomatycznymi w ramach prewencji rentowej ZUS w Instytucie Zdrowia Człowieka w Wysowej Rehabilitation of the insured with psychosomatic disorders as a preventive approach of Social Security Institution (ZUS) in IZC Wysowa Centre Ewa Zięba-Rydzyk, Agnieszka Karpiel Instytut Zdrowia Człowieka w Wysowej Streszczenie Celem niniejszej pracy było pokazanie celowości rehabilitacji przedrentowej osób ze schorzeniami psychosomatycznymi na przykładzie pracy terapeutycznej w ośrodku IZC Wysowa. Przedstawienie zarysu teoretycznego istotnego kierunku w medycynie medycyny psychosomatycznej miało na celu przybliżyć etiologię zaburzeń o podłożu psychicznym i fizycznym. Działania terapeutyczne podejmowane w placówce IZC Wysowa (zarówno indywidualne jak i grupowe) mają na celu wzmocnienie i usprawnienie funkcji psychospołecznych Wyniki przeprowadzonych badań, gdzie oceną skuteczności była liczba rehabilitowanych powracających do pracy pokazują, że duże znaczenie mają czynniki związane z sytuacją orzekania o skierowaniu na rehabilitację leczniczą. Brak rzetelnej informacji o celowości leczenia, formach pracy terapeutycznej, kierowanie osób nie kwalifikujących się do leczenia to czynniki w wysokim stopniu wpływające na rodzaj oczekiwań i nastawienie pacjentów przyjeżdżających do ośrodka. Rehabilitowani o postawie aktywnej uzyskiwali zdecydowanie wyższe wyniki terapeutyczne w porównaniu z osobami o cechach lękowo-unikających lub biernoagresywnych, dominujących w postawie. Zupełny brak jakichkolwiek informacji wyzwalał reakcje lękowe prowadzące często do zaostrzenia objawów chorobowych lub potęgował ukryte reakcje złości wyzwalając tym samym blokadę emocjonalną na wszelkie oddziaływania terapeutyczne. Ponadto efekt terapeutyczny zależny był od rodzaju jednostek chorobowych występujących u rehabilitowanych, skorelowanych z płcią i wiekiem. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań sugerują, iż proces przywracania sprawności psychospołecznej może być wysoce zależny od sposobu i jakości przekazywanych informacji w trakcie orzekania o skierowaniu na rehabilitację leczniczą. Stąd istotne wydaje się prowadzenie systematycznych badań i szeroko rozumianej edukacji społecznej. Summary The aim of this article was to show the objectives of rehabilitation before getting disability pension by people with psychosomatic disorders on the basic of therapeutic work in institute IZC Wysowa. Presentation of the theoretic outline of the essential major in psychosomatic medicine was to show the etiology of psycho and physical disorders. Therapeutic work taken in institute IZC Wysowa (both individual and group work) are to strengthen and make psychosocial functions easier. The results of the research, where the number of people coming back to work after rehabilitation was efficiency rating, show that factors connected with sending people on rehabilitation are of great importance. Lack of reliable information about objectives of treatments, forms of therapeutic work, sending people on rehabilitation who don t need it are factors which have great influence on kind of requirements of people coming to the institute. Patients who were active got much better therapeutic results comparing to the people having anxious and passive-aggressive personality disorders. A completely lack of any information caused anxious which lead to stronger symptoms or made hidden anger stronger and the same time people were emotionally blocked while therapeutic job. What is more the therapeutic effect depend on kind of disease entity occurring in patients correlated with age and sex. Conducted researches suggest that restoring social efficiency may highly depend on quality and way of the information given during the adjudicating about sending patients on rehabilitation. So, very important is to carry on researches and social education. Key words: psychosomatic disorders, rehabilitation, passive-aggressive personality Słowa kluczowe: zaburzenia psychosomatyczne, rehabilitacja lecznicza, osobowość bierno-agresywna Orzecznictwo Lekarskie 2009, 6(2): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence Ewa Zięba-Rydzyk Agnieszka Karpiel

2 126 Wstęp Medycyna psychosomatyczna jest to kierunek w medycynie, który bada wzajemne związki między zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi. Somatyzacja oznacza przeżywanie psychologicznego cierpienia w postaci objawów somatycznych, a możliwość ich odróżnienia od objawów spotykanych w chorobach uwarunkowanych podłożem czynnościowym często jest trudne [3]. Do XVII wieku tzw. nerwice narządowe histerie przypisywano wędrującej macicy, która niezaspokojona w poszukiwaniu macierzyństwa umiejscawiała się w różnych narządach, a to żołądku, płucach, nerkach, sercu, powodując dolegliwości ze strony tych narządów [2]. W XVIII w. Heinroth po raz pierwszy użył terminu psychosomatyczny w stosunku do zaburzeń psychicznych będących skutkiem poczucia winy. Uważał on, że im więcej grzechów, tym liczniejsze są zaburzenia psychiczne [2]. W trakcie każdego kontaktu z pacjentem należy więc pamiętać, że choruje człowiek, a nie narząd. Jednak wielu lekarzy nadal niechętnie zajmuje się emocjonalnym kontekstem choroby [13]. Zaburzenia psychiczne mogą nie tylko maskować chorobę somatyczną, mogą też pełnić rolę zwiastunów, tj. wyprzedzać wystąpienie objawów fizykalnych, jak np. zespół neurasteniczny w neuroinfekcjach [1]. Natomiast w przebiegu dużej części chorób somatycznych występują objawy psychiczne. Powszechnie obserwowane są napady lęku w zespole wypadania płatka zastawki mitralnej, zaburzenia nastroju w nadczynności tarczycy, zmiany osobowości w guzach OUN, zaburzenia urojeniowe w chorobach krwi szczególnie niedokrwistości złośliwej [1]. Także leki stosowane w chorobach somatycznych mogą generować zaburzenia nastroju: i tak sterydy, leki hipotensyjne, środki antykoncepcyjne są częstą przyczyną zaburzeń depresyjnych; z kolei pochodne teofiliny wywołują lub nasilają bezsenność [1]. Sam fakt rozpoznania choroby somatycznej, często przewlekłej, wpływa deprymująco na psychikę chorego. Każdy, przed ważnym spotkaniem lub egzaminem oprócz silnych emocji lęku, niepokoju uruchamia liczne objawy somatyczne: tachykardię, bóle brzucha, dolegliwości gastryczne [8]. Przez chorobę psychosomatyczną w medycynie rozumiemy taką chorobę, w powstaniu której główną rolę odrywają czynniki psychiczne: np. silny, długotrwały stres, powodujący przeżywanie dyskomfortu, niepokoju i niezadowolenia, mogący wyrażać się w postaci objawów choroby somatycznej [9]. Orzecznictwo Lekarskie 2009, 6(2): Osoba, która podlega silnym urazom psychicznym zaczyna cierpieć na szereg objawów emocjonalnych nazywanych zespołem poddawania się i charakteryzującym się poczuciem braku nadziei i pomocy, poczuciem braku zdolności znalezienia wyjścia z sytuacji, subiektywnym odczuwaniem własnej niekompetencji, skłonnością do ponownego przeżywania doznanych strat, spadkiem zdolności do przeżywania nadziei i zaufania [8]. Za ojca psychosomatyki uważa się Franza Alexandra, który zaliczył do chorób psychosomatycznych następujące jednostki (1948): nadciśnienie samoistne, dychawicę oskrzelową, wrzodziejące zapalenie jelit, atopowe zapalenie skóry, chorobę wrzodową, nadczynność tarczycy, gościec przewlekły postępujący [2]. Dziś na początku XXI wieku znamy już podłoże czynnościowe tych zaburzeń i trudno byłoby mówić, że stres to jedyny i główny ich czynnik. Zespoły somatyczne, opisywane jako odrębne zespoły kliniczne i sugerujące podłoże organiczne choroby, powodują dyskomfort i poczucie zagrożenia u chorego. Istnieje wiele takich objawów na gruncie medycyny ogólnej i zabiegowej i tak zespół jelita drażliwego w gastrologii, przewlekły ból w podbrzuszu w ginekologii, fibromialgia w reumatologii, nietypowe bóle w klatce piersiowej w kardiologii, globus histericus w laryngologii, napięciowe bóle głowy i pseudonapady padaczkowe w neurologii [1]. Ośrodek Instytutu Zdrowia Człowieka (IZC) w Wysowej od ponad 3 lat prowadzi prewencję leczniczą w schorzeniach psychosomatycznych. Niestety, osoby kierowane przez ZUS do Ośrodka stanowią przekrój całej psychiatrii, włącznie ze schorzeniami z kręgu schizofrenii, uzależnieniami i organicznym zmianami OUN. Często są to chorzy obarczeni licznymi dodatkowymi chorobami somatycznymi. W naszej praktyce okazuje się, że najlepszy efekt osiągano w konkretnych zaburzeniach psychicznych sklasyfikowanych wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) jako: F40 zaburzenia lękowe w postaci fobii, F41 inne zaburzenia lękowe, w tym mieszane zaburzenia lękowo-depresyjne, F42 zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, F 43 ostra reakcja na stres i zaburzenia adaptacyjne, F44 zaburzenia dysocjacjacyjne, F 45 zaburzenia somatyzacyjne, F48 inne zaburzenia nerwicowe: neurastenia i zespół depersonalizacji derealizacji, F32 epizod depresyjny, F33 nawracające zaburzenia depresyjne, F34 uporczywe zaburzenia nastroju (dystymia, cyklotymia),

3 Zięba-Rydzyk E, Karpiel A. Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami psychosomatycznymi w ramach prewencji rentowej F50 zaburzenia odżywiania, F51 nieorganiczne zaburzenia snu. Cel pracy Celem pracy była ocena skuteczności rehabilitacji odbytej w ramach prewencji ZUS w Ośrodku w Wysowej, działającym w ramach Instytutu Zdrowia Człowieka mierzona liczbą rehabilitowanych powracających do pracy. Materiał i metoda badań Ocenie poddano wszystkich rehabilitowanych w 2008 r., skierowanych przez ZUS w ramach prewencji rentowej. Opinię na temat niezdolności do pracy rehabilitowanych ustalano na podstawie końcowego badania przeprowadzonego przez lekarzy psychiatrów i psychologów z wykorzystaniem testów: triady organicznej, skali Inteligencji Wechslera dla dorosłych (WAIS-R(PL), wywiadu uwzględniającego realizację własnych oczekiwań oraz ocenę przez badanych zastosowanych technik terapeutycznych. Podkreślić należy, iż brak standardów orzeczniczych w tych schorzeniach nie pozwala na obiektywne i porównywalne wysnuwanie wniosków. Pozostaje więc ocena wynikająca z definicji niezdolności do pracy zawartej w art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z FUS z r. Stosowano ogólne kryteria ust. 1 ww. artykułu rezygnując z oceny stopnia niezdolności aby nie wchodzić w kompetencje instytucji do tego powołanej. W roku 2008 ogółem rehabilitowanych było w naszym Ośrodku 698 osób, w tym: 500 kobiet i 198 mężczyzn. 23 osobom skrócono a 12 przedłużono pobyt. Mężczyźni 28% Kobiety 72% Ryc. 1. Płeć rehabilitowanych w 2008 r. w procentach Czas trwania pobytu rehabilitowanych w Ośrodku Instytutu Zdrowia Człowieka w Wysowej to 24 dni. Oddział przeznaczony jest dla 26 osób, zajęcia są prowadzone w dwóch podgrupach, w dwóch cyklach przed i popołudniowych, przez 6 dni w tygodniu (niedziele wolne). Zakłócenia funkcjonowania psychicznego rehabilitowanych najczęściej związane były z trudnościami w relacjach interpersonalnych; wadliwą komunikacją, nieumiejętnością korzystania z zasobów sieci wsparcia społecznego, trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych. Podstawą jest psycho- terapia grupowa, prowadzona przez psychologów klinicznych. Z innych zajęć wprowadzono: muzykoterapię połączoną z choreoterapią, relaksację, terapię zajęciową, społeczność terapeutyczną, zajęcia w terenie (spacery, ogniska, kuligi, grill), integrację dyskoteki, karaoke, wycieczki. Rehabilitowani mają codzienną gimnastykę ogólno usprawniającą, możliwość korzystania z dodatkowych zabiegów rehabilitacyjnych. Często jest to pierwszy kontakt pacjentów z takimi formami oddziaływań terapeutycznych. Celami zastosowanych oddziaływań terapeutycznych podczas pobytu w Ośrodku były: wzbudzenie i kształtowanie motywacji do zmiany obecnej sytuacji psychospołecznej, wzmacnianie pożądanych wzorców działań, wygaszanie patogennych, kształtowanie aktywnej postawy w zachowaniu, wzrost poziomu koherencji zrozumiałość, zaradność, sensowność, ukazanie roli wsparcia społecznego, określenie kierunku rozwoju osobistego możliwości i ograniczenia, rehabilitacja psychologiczna jako początek lub kontynuacja procesu zmian. W badaniach uwzględniono także rodzaje postaw u rozpoczynających rehabilitację, wynikających z ich oczekiwań co do pozytywnych jej efektów. Wśród uczestników daje się wyróżnić 4 grupy: Postawa lękowo-unikająca (42% rehabilitowanych) Nastrój obniżony, poczucie zagrożenia, bierność zachowań, brak usystematyzowanych oczekiwań. Postawa bierno-agresywna (33%) Wahania nastroju z tendencją do dysforii, podejrzliwość, nastawienie roszczeniowe, brak konsekwencji w oczekiwaniach. Postawa aktywna (19%) Nastrój wyrównany z niewielkimi wahaniami w kierunku obniżonego, nastawienie na aktywna pracę nad sobą, szczegółowe oczekiwania. Postawa o cechach bliżej nie określonych (6%) Wyniki Za zdolnych do pracy uznano 266 osób, co stanowi 38% wszystkich rehabilitowanych. Jednak gdyby uwzględnić tylko tych rehabilitowanych, których rozpoznania potwierdzono podczas pobytu w Ośrodku a pominąć tych 111, u których z rozpoznań będących podstawą skierowania lub zweryfikowanych podczas rehabilitacji wynikało, że właściwie nie należało się spodziewać istotnych efektów stosowanej przez 24 dni terapii oraz 23-ech,

4 128 którym skrócono pobyt, to odsetek uznanych za zdolnych do pracy po odbyciu rehabilitacji przedrentowej ZUS wzrósłby do 47. Tabela I. Liczba uczestników rehabilitacji w Ośrodku IZC w roku 2008 wg jednostek chorobowych (ustalonych przez lekarza kierującego), płci i wieku Jednostka chorobowa wg ICD10 Liczba rehabilitowanych Razem K M K M K M K M K M F F F F40, F F F F F F F F F Ogółem Tabela II. Odsetek rehabilitowanych uznanych pod koniec pobytu w Ośrodku IZC za zdolnych do powrotu do pracy wg jednostek chorobowych (ustalonych w trakcie rehabilitacji) i płci Jednostka Liczba rehabilitowanych % zdolnych do pracy chorobowa wg ICD10 K M Razem K M F % 66% F % 10% F % 33% F 40, F F % 34% F F % 20% F F % 33% F % 60% F % 0 Inne % 14% Razem rehabilitowanym skrócono pobyt w Ośrodku. Powodami skrócenia pobytu były: niepoprawne rozpoznanie choroby będącej podstawą skierowania u osób, które wymagały intensywnej farmakoterapii, w tym: w warunkach szpitalnych, skierowanie z poprawnym rozpoznaniem lecz do niewłaściwego ośrodka, wystąpienie zaostrzenia objawów psychoz oraz blokada emocjonalna na oddziaływania terapeutyczne i nieprzestrzeganie regulaminu pobytu w Ośrodku. Orzecznictwo Lekarskie 2009, 6(2): Rozpoznania będące podstawą do skierowania i liczbę rehabilitowanych którym skrócono pobyt przedstawiono w tabeli III. Tabela III. Liczba osób, którym skrócono pobyt w Ośrodku IZC wg rodzaju zaburzeń psychicznych będących podstawą skierowania na rehabilitację (wg ICD-10) F43 5 F48 2 F45 1 F33 6 F41 2 F32 1 F07 1 G40 1 F60 2 F40 1 F34 1 Natomiast 12 rehabilitowanym przedłużono pobyt w Ośrodku ze względu na konieczność dalszej, lecz dobrze rokującej terapii (tab. IV). Tabela IV. Liczba osób, którym przedłużono pobyt w Ośrodku IZC wg zaburzeń psychicznych będących podstawą skierowania na rehabilitację (wg ICD-10) F45 2 F41 6 F32 1 F33 1 F60-1 F43 1 Wyniki realizacji założonych celów terapeutycznych w zależności od postaw rehabilitowanych, w ich ocenie przedstawia rycina Wsparcie Poczucie akceptacji Post. aktywna Wgląd w istotę choroby Post. lękowo-unikająca Motywacja własna Komfort psychiczny Post. bierno-agresywna Ryc. 2. Wyniki realizacji założonych celów terapeutycznych w zależności od rodzaju postaw rehabilitowanych w ich ocenie (w %) Omówienie wyników Liczba rehabilitowanych w Ośrodku Wysowa Instytutu Zdrowia Człowieka w roku 2008 to 698 osób. Zdecydowanie przeważały kobiety, które stanowiły niemal ¾ wszystkich rehabilitowanych. Zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn najliczniejsza była grupa w piątym dziesiątku lat życia. Największe grupy pod względem liczebności stanowiły osoby, które zostały skierowane z powodu zaburzeń sklasyfikowanych wg ICD-10 jako: F 41 (inne zaburzenia lękowe w tym mieszane zaburzenia lękowo-depresyjne: 226 osób)

5 Zięba-Rydzyk E, Karpiel A. Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami psychosomatycznymi w ramach prewencji rentowej oraz F 43 (ostra reakcja na stres i zaburzenia adaptacyjne: 148 osób). W statystycznej ocenie procentowej osób, które zostały uznane za zdolne do powrotu do pracy pod koniec pobytu w Ośrodku IZC pominięto grupy rehabilitowanych cierpiących na określone zaburzenia o liczebności grup mniejszej od 16. Najwyższy wskaźnik procentowy osób określonych jako zdolnych do powrotu do pracy po zakończeniu rehabilitacji (K 86% i M 66%) dotyczył skierowanych z powodu zaburzeń sklasyfikowanych jako F32 (wg ICD-10) czyli epizodów depresyjnych i z powodu innych zaburzeń nerwicowych F48 (K 64% i M 60%) oraz innych zaburzeń lękowych F41 (K 51% i M 34%) Zachęcające wyniki uzyskano także u osób z reakcją na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43) odpowiednio: 51 i 20%, oraz cierpiących z powodu innych zaburzeń występujących pod postacią somatyczną (F45), gdzie odsetek ten wynosił odpowiednio 46 i 33%. Lepsze wyniki uzyskano w tych wszystkich grupach u kobiet niż u mężczyzn. Podkreślenia wymaga, że nie mamy narzędzi pomiaru zjawiska określanego jako absencja obecnościowa, polegająca na obecności fizycznej osoby w miejscu pracy lecz wskutek koncentrowania się na swojej chorobie, jego efektywność w wykonywaniu obowiązków jest bardzo niska. Wszyscy rehabilitowani, których w końcu pobytu w Ośrodku Wysowa Instytutu Zdrowia Człowieka uznano za zdolnych do powrotu do pracy deklarowali wyraźną chęć powrotu do pracy. Rokuje to, że nie będą uczestniczyli we wspomnianym powyżej zjawisku, a co z punktu widzenia pracodawcy jest istotnym, pozytywnym efektem odbytej rehabilitacji psychospołecznej. Zdecydowanie mały efekt terapeutyczny dotyczył osób cierpiących na jednostki chorobowe sklasyfikowane wg ICD10 jako F06 (inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną) oraz zebranych w jednej grupie określonej jako inne (ze względu na małą liczebność osób w poszczególnych jednostkach chorobowych takich jak: psychozy, zaburzenia schizoafektywne, uzależnienia, organiczne zaburzenia psychotyczne, zaburzenia depresyjne nawracające i inne). Natomiast w zależności od prezentowanych na początku pobytu w Ośrodku IZC postaw rehabilitowanych dobre wyniki w zakresie poczucia ich wsparcia i akceptacji uzyskano u osób z postawą lękowo-unikającą i bierno agresywną. W zakresie wglądu w istotę własnej choroby w grupach z postawami: aktywną i lękowo-unikającą. Zaś komfort psychiczny zdecydowanie najczęściej uzyskiwały osoby z postawą bierno-agresywną. Dyskusja Najczęstszymi problemami, z którymi spotykano się w trakcie rehabilitacji były: 1. Mylne informowanie kierowanego, iż jadąc do Ośrodka IZC odpocznie sobie lub że tam Pana/Panią uzdrowią wywołuje później negatywne nastawianie rehabilitowanego do obowiązkowo stosowanych metod terapeutycznych. Lepiej powiedzieć, że pobyt ma służyć poprawie stanu zdrowia, oderwaniu od codziennej rzeczywistości, ale jest też ciężką pracą nad motywacją i uzyskiwaniem wglądu w swoje stany emocjonalne. Skierowani zazwyczaj otrzymują niepoprawną informacje, iż turnus rehabilitacyjny opiera się głównie na uczestnictwie w zajęciach relaksacyjnych, a uzyskanie komfortu psychicznego odprężenia, dystansu do bieżących problemów intrapsychicznych, jest celem pobytu. Badani, często podenerwowani otrzymanym skierowaniem, nie czytają go i nie zauważają adnotacji o potrzebie zabrania pełnej dokumentacji medycznej. Należy ich o tym informować podczas orzekania o potrzebie leczenia w Ośrodku IZC w Wysowej. 2. Nie rzadko brak informacji w trakcie orzekania o skierowaniu na rehabilitację leczniczą o rodzaju i charakterze zajęć terapeutycznych. Taki obowiązek ciąży na lekarzu, a skierowany powinien podpisem potwierdzić, że został poinformowany. 3. Orzeczenia wypełniane są często nieczytelnie, lakonicznie, bez opisu i przebiegu choroby. Badani, wcześniej są kierowani przez orzeczników do konsultantów psychologów i psychiatrów, mają niejednokrotnie wykonywane badania testami psychologicznymi, ale do skierowania są one dołączane sporadycznie. 4. Kierowanie osób cierpiących na jednostki chorobowe, które naszym zdaniem, nie kwalifikują ich, do leczenia w Ośrodku Wysowa Instytutu Zdrowia Człowieka tj: z kręgu schizofrenii (w 90% następuje dekompensacja psychotyczna, wymagającą hospitalizacji), z uzależnieniami nie utrzymują deklarowanej abstynencji, zdarzają się interwencje Policji, z organicznymi zmianami OUN osoby te, z racji deficytów poznawczych słabo współpracują z terapeutami, mija się z celem rehabilitacji psychospołecznej i nie tylko zaburza przebieg rehabilitacji pozostałym uczestnikom ale także utrudnia prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych.

6 Brak rzetelnej informacji poprzedzającej skierowanie do Ośrodka IZC w wysokim stopniu wpływa także na nastawienie i rodzaj oczekiwań pacjentów. Rehabilitowani o postawie aktywnej uzyskują zdecydowanie wyższe pozytywne wyniki terapeutyczne w porównaniu z osobami o cechach lękowo-unikających lub bierno-agresywnych, dominujących w postawie. Postawa w wyraźnym stopniu zależna jest od przekazanej treści informacji dotyczącej celu pobytu i charakteru zajęć terapeutycznych. 6. Z kolei, zupełny brak jakichkolwiek informacji u skierowanych na rehabilitację, wyzwala u nich reakcje lękowe, prowadzące niejednokrotnie do zaostrzenia objawów chorobowych lub potęgujące ukryte reakcje złości, skutkujące blokadą emocjonalną na wszelkie oddziaływania terapeutyczne; wyzwala także brak poczucia bezpieczeństwa, podejrzliwość, agresję, wrogość, skłonność do manipulowania grupą i personelem. Wnioski 1. Najlepsze efekty terapeutyczne, mierzone odsetkiem rehabilitowanych powracających do pracy, uzyskano u osób z (wg ICD-10): F32 epizod depresyjny (86% kobiet i 66% mężczyzn) i F48 inne zaburzenia nerwicowe (K 64% i M 60%). Jako zadawalające można uznać wyniki osiągnięte u rehabilitowanych z: F41 inne zaburzenia lękowe (K 51% i M 34%) i w F43 reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne: odpowiednio: 51% i 20%. Zaś najwyższy wskaźnik osób uznawanych za nadal niezdolnych do pracy wystąpił u cierpiących na: inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą Orzecznictwo Lekarskie 2009, 6(2): somatyczną (F06) i inne zaburzenia psychiczne takie jak: psychozy, zaburzenia schizoafektywne, uzależnienia, organiczne zaburzenia psychotyczne, zaburzenia depresyjne nawracające i inne. Efekt terapeutyczny zależny jest więc od rodzaju jednostek chorobowych występujących u rehabilitowanych; tym samym publikacja ta jest istotną wskazówką dla orzekających o potrzebie skierowania na rehabilitację leczniczą do naszego Ośrodka Instytutu Zdrowego Człowieka w Wysowej. 2. Jest on także zależny od postaw rehabilitowanych. Z prezentowanych badań wynika, że największy odsetek rozpoczynających rehabilitację prezentował postawę lękowo-unikającą (42%) i w tej grupie w ocenie leczonych uzyskano najwyższy efekt terapii w postaci komfortu psychicznego. Zaś w najmniej licznej grupie (19%) z postawę aktywną najlepsze efekty uzyskano w realizacji celów: wzrostu oceny własnej wartości, wzrost motywacji wewnętrznej i wglądu w istotę swojej choroby oraz ustalenia kierunku rozwoju osobistego. U 6% leczonych nie udało się skonkretyzować rodzaju postaw. 3. Jakość przekazanej informacji poprzedzającej skierowanie na pobyt w placówkach rehabilitacji leczniczej Instytutu Zdrowia Człowieka w ramach prewencji ZUS ma istotne znaczenie w kształtowaniu się postaw i oczekiwań pacjentów przyjeżdżających do jego ośrodków. 4. Podjęcie szeroko rozumianej edukacji zarówno osób kierujących na leczenie rehabilitacyjne jak i samych skierowanych, może istotnie przyczynić się do zwiększenia liczby pacjentów, którzy osiągną pozytywne efekty terapeutyczne w wyniku odbytej rehabilitacji psychospołecznej. Piśmiennictwo 1. Bilikiewicz A (red.). Psychiatria. Wyd Med Urban & Partner, Wrocław Bilikiewicz T. Psychiatria kliniczna. PZWL, Warszawa Sejmple D, Smyth R i wsp. Oksfordzki podręcznik psychiatrii. Grzywa A (red. naukowa wydania polskiego). Lublin Leczenie zaburzeń psychicznych. Rzewuska M (red.). PZWL, Warszawa Chapman AH. Leczenie zaburzeń emocjonalnych. PZWL, Warszawa Dolińska-Zygmunt G. Podstawy psychologii zdrowia. Wyd Uniw Wrocław, Wrocław Le Doux JE. Mózg emocjonalny. Med Rodz, Poznań Luban-Plozza B, Pöldinger W, Kröger F, Wasilewski B. Zaburzenia psychosomatyczne w praktyce lekarskiej. PZWL, Warszawa Pużyński S. Leksykon psychiatrii. PZWL, Warszawa Carson RC i wsp. Psychologia zaburzeń. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Cierpiałkowska L, Sęk H. Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia wybrane zagadnienia. Wyd Fundacji Humaniora, Poznań Hebanowski N, Kliszcz J, Trzeciak B. Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem. PZWL, Warszawa 1999.

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ISSN 1731-8971 kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (30) Spis treści 1 5 10 18 Stres rosnący problem społeczny XXI wieku Wojciech Gruszczyński Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej

Bardziej szczegółowo

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny Depression definition, classification

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Analiza grupowa założenia teoretyczne i przegląd badań jej skuteczności

Analiza grupowa założenia teoretyczne i przegląd badań jej skuteczności Psychiatria PRACA POGLĄDOWA tom 2, nr 4, 202 209 Copyright 2005 Via Medica ISSN 1732 9841 Tomasz Wyrzykowski 1, Andrzej Kokoszka 2 1 Centrum Psychologiczno-Medyczne MABOR w Warszawie, Instytut Analizy

Bardziej szczegółowo

chorych psychicznie strony: 35 48 Paweł Bronowski, Maryla Sawicka

chorych psychicznie strony: 35 48 Paweł Bronowski, Maryla Sawicka Psychoterapia 4 (155) 2010 strony: 35 48 Paweł Bronowski, Maryla Sawicka Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako ważny element środowiskowego leczenia osób chorych psychicznie Ho m e -c a r e s e rv i c

Bardziej szczegółowo

O co pytają pacjenci po przebytej psychozie: pytania do eksperta na forum internetowym portalu TacyJakJa

O co pytają pacjenci po przebytej psychozie: pytania do eksperta na forum internetowym portalu TacyJakJa Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(1): 31 36 Praca oryginalna Original paper Instytut Psychiatrii i Neurologii O co pytają pacjenci po przebytej psychozie: pytania do eksperta na forum internetowym

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM PORADNIK DLA LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU

ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM PORADNIK DLA LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU Światowa Organizacja Zdrowia Polskie Towarzystwo Suicydologiczne ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM PORADNIK DLA LEKARZY PIERWSZEGO KONTAKTU GENEWA WARSZAWA 2003 1 Tytuł oryginału angielskiego: PREVENTING SUICIDE

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami lękowymi W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów ida Derezińska Monika Gajdzik One są ws, ród nas DzIecKO z zaburzeniami LĘKOWYMI W SzKOLe

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz Niezależne czasopismo o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla pacjentów i ich rodzin, zajmujące się popularyzacją zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym może stanowić doskonały pomost pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku.

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Zrzeszamy trenerów i trenerki, którzy prowadzą metodami aktywnymi szkolenia

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(3):99-107

PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(3):99-107 PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(3):99-107 artykuł oryginalny original article Potrzeby edukacyjne lekarzy konsultantów ośrodków opieki długoterminowej w zakresie tematyki psychiatrycznej Educational needs

Bardziej szczegółowo

Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Janusz Rybakowski Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I mgr Danuta Garczyk Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie z ubezpieczenia na życie osób dotkniętych określonymi chorobami przewlekłymi

Wykluczenie z ubezpieczenia na życie osób dotkniętych określonymi chorobami przewlekłymi Wykluczenie z ubezpieczenia na życie Małgorzata Puto Wykluczenie z ubezpieczenia na życie osób dotkniętych określonymi chorobami przewlekłymi Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem wykluczenia

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii ANIDA SZAFRAŃSKA DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. UŚ dr hab.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 9768 NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA

ISSN 1895 9768 NICOLE JOBERTIE EXOTISME ART AGAINST STIGMA ISSN 1895 9768 NR 2 2006 MAGAZYN O ZDROWIU PSYCHICZNYM n SCHIZOFRENIA W RODZINIE n DLACZEGO BOIMY SIĘ CHORYCH PSYCHICZNIE? - rozmowa z doc. Joanną Meder z IPiN w Warszawie n WIELCY INNI... NICOLE JOBERTIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Lekarz psychiatra w procesie leczenia i zdrowienia osób chorych na schizofrenię

Lekarz psychiatra w procesie leczenia i zdrowienia osób chorych na schizofrenię Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 377 389 PL ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) www.psychiatriapolska.pl DOI: http://dx.doi.org/10.12740/pp/31505 Lekarz psychiatra w procesie leczenia i zdrowienia

Bardziej szczegółowo

EZOP. ABC leczenia zaburzeń lękowych. Leki OTC i suplementy. fakty i kontrowersje DRUID. Wódka i śmierć. BOTOX na depresję

EZOP. ABC leczenia zaburzeń lękowych. Leki OTC i suplementy. fakty i kontrowersje DRUID. Wódka i śmierć. BOTOX na depresję lipiec - wrzesień 2014 /wydanie bezpłatne D l a L e k a r z a R o d z i n n e g o n r 1 DRUID BOTOX na depresję ABC leczenia zaburzeń lękowych Pobudzenie u pacjentów z otępieniem Wódka i śmierć EZOP Specyficzne

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO redakcja Jan Szewieczek Jan Duława Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Błędy dokumentacji lekarskiej jako przyczyna negatywnych orzeczeń rentowych

Błędy dokumentacji lekarskiej jako przyczyna negatywnych orzeczeń rentowych ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2007, LVII, 144-152 Sprawozdanie z konferencji Tomasz Zyss Błędy dokumentacji lekarskiej jako przyczyna negatywnych orzeczeń rentowych Errors in medical records as the cause of negative

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie w zaburzeniach psychicznych błędy i trudności

Opiniowanie w zaburzeniach psychicznych błędy i trudności 50 Opiniowanie w zaburzeniach psychicznych błędy i trudności Passing opinions in psychic disturbances difficulties and mistakes Jerzy Pobocha Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo