NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Propozycje dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej przez pielęgniarki i położne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Propozycje dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej przez pielęgniarki i położne"

Transkrypt

1 NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Propozycje dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej przez pielęgniarki i położne Warszawa, 35 grudnia 2007

2

3 NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NRPiP/XVII/PLS/159/07 Warszawa, dnia 12 listopada 2007 r. Szanowni Delegaci, Szanowni Państwo, Delegaci V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych W prezentowanym materiale zostały przedstawione projekty (propozycje) dokumentacji medycznej pacjenta, prowadzonej przez pielęgniarki i położne. Zawarte projekty wzorów dokumentacji pielęgniarskiej dotyczą: lecznictwa stacjonarnego, lecznictwa psychiatrycznego, oraz dokumentacji w procesie pielęgnowania pacjenta realizowanym przez pielęgniarki rodzinne. Prezentowane dokumenty są opracowaniami autorskimi, które zostały przygotowane na podstawie przesyłanych wniosków i indywidualnych sugestii pielęgniarek zatrudnionych w zakładach lecznictwa stacjonarnego. W przypadku projektów wzorów dokumentacji pielęgniarki rodzinnej, po raz pierwszy zaprezentowane zostały na Warsztatach szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych rodzinnych, które odbyły się we wrześniu 2006 roku. Zyskując pozytywną opinię uczestników warsztatów, autorzy projektów dokumentacji postanowili przedstawić je Państwu. Za cenny należy przyjąć fakt, iż przedstawiony projekt dokumentacji w zakresie lecznictwa stacjonarnego uwzględnia wyniki badania pilotażowego, przeprowadzonego w 3 oddziałach, opinie personelu, opinie prawnika ze szpitala w którym prowadzono badania pilotażowe oraz spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819). Analizując i zapoznając się z materiałem bardzo proszę wziąć pod uwagę, to że projekty mogą być propozycjami do wykorzystania i nie mają klauzuli obowiązkowego (obligatoryjnego) zastosowania w placówkach lecznictwa stacjonarnego. Sądzę jednak, że w działaniu praktycznym ww. dokumentacja spełni oczekiwania wielu pielęgniarek, które zwracały się z prośbą do zespołów o podjęcie prac w tym zakresie. Z wyrazami szacunku Prezes Elżbieta Buczkowska WARSZAWA, Al. Ujazdowskie 22, TEL.: (022) , , FAX: , 3

4

5 Spis treści I. Propozycje indywidualnej dokumentacji pielęgniarskiej pacjenta w lecznictwie stacjonarnym.. 7 II. Indywidualna karta pielęgnacji do stosowania w lecznictwie psychiatrycznym projekt III. Dokumentacja w procesie pielęgnowania pielęgniarki rodzinnej

6

7 Propozycje indywidualnej dokumentacji pielęgniarskiej pacjenta w lecznictwie stacjonarnym Opracował: Zespół ds. pielęgniarstwa w lecznictwie stacjonarnym pod kierunkiem mgr Zygmunta Sitko Warszawa, 2007

8

9 INDYWIDUALNA DOKUMENTACJA PIEL GNIARSKA PACJENTA Imi, nazwisko pacjenta... Wiek... PESEL... Wst pne rozpoznanie lekarskie Uk ad oddechowy Uk ad kr enia Wst pna ocena stanu pacjenta Oddech prawid owy zaburzony Duszno nie wyst puje wyst puje Kaszel suchy wilgotny Zaleganie nie wyst puje wyst puje Inne... T tno... RR... Obrz ki brak miejscowe uogólnione Inne... Zg aszane dolegliwo ci / problemy Uwagi (obserwacje) komentarze Uk ad pokarmowy Uk ad moczowo p ciowy Apetyt prawid owy zmniejszony brak Stan od ywienia prawid owy nie prawid owy Wydalanie prawid owe zaparcia biegunka Inne nudno ci wymioty wzd cia Dieta Diureza prawid owa zaburzona Inne... Uk ad mi n. szkielet. Uk ad nerwowy Skóra Sprawno fizyczna dobra ograniczona Poruszanie si samodzielnie konieczno pomocy Inne... wiadomo pe na ograniczona brak Czucie prawid owe zaburzone Niedow ady nie wyst puj wyst puj Inne... Stan higieniczny skóry dobry z y Skóra bez zmian wyst puj zmiany Przy wyst pieniu zmian za ó kart oceny ryzyka odle yn Narz dy zmys ów Stan psychiczny Status spo eczny Wzrok prawid owy zaburzony S uch prawid owy zaburzony Inne... Nastrój wyrównany podwy szony obni ony Reakcja na chorob pozytywna negatywna Pami dobra zaburzona Orientacja pe na cz ciowa brak Sen prawid owy zaburzony Inne. Wykonywany zawód... Warunki mieszkaniowe dobre z e Mieszka z rodzin sam Kontakt z rodzin numer telefonu... Na ogi, nieprawid owe nawyki 9

10 piecz lub nazwa oddziału Nazwisko i imi... KARTA PROCESU PIEL GNOWANIA pacjenta Kategoria piel gnacyjna (wpisz 1, 2, 3, 4) Problemy piel gnacyjne i działania piel gniarskie Brak poczucia bezpiecze stwa Obawa o stan zdrowia Podpis piel gniarki Czynno ci piel gniarskie 1. Zapoznanie z topografi oddziału i personelem 2. Przedstawienie regulaminu i karty praw pacjenta 3. Udzielenie odpowiedzi na pytania, wyja nienie w tpliwo ci 4. Podanie informacji o mo liwo ci kontaktu z rodzin 5. Zgłoszenie do piel gniarki rodzinnej 6. Kontakt z piel gniark społeczn szpitala 7. Kontakt z opiekunem duchowym 8. Kontakt z lekarzem Data Dy ur D N D N D N D N D N D N D N Trudno w utrzymaniu wła ciwego stanu higieny 1. Toaleta całego ciała 2. Toaleta cz ciowa 3. Mycie głowy 4. Toaleta jamy ustnej 5. Zmiana bielizny osobistej 6. Zmiana bielizny po cielowej 7. Słanie łó ka z chorym 8. Słanie pustego łó ka Zaburzenia kr eniowo oddechowe 1. Kontrola RR, t tna (zało y odr bn kontrolk przy wielokrotno ci pomiarów) 2. EKG 3. Tlenoterapia 4. Oklepywanie 5. Gimnastyka oddechowa 6. Inhalacje 7. Nebulizacje 8. Odsysanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego 9. Tracheotomia zało enie piel gnacja usuni cie 10. Drena jamy opłucnowej zało enie obserwacja / piel gnacja usuni cie 11. Intubacja 12. Drena uło eniowy 13. Pozycja 10

11 Trudno ci zwi zane z ywieniem Problemy z wydalaniem Ograniczenie sprawno ci ruchowej Zaburzenia termoregulacji Udział piel gniarki w diagnostyce 1. Dieta 2. Pomoc przy posiłkach 3. Zało enie sondy kontrola zalegania karmienie przez sond zmiana sondy usuni cie sondy 4. ywienie parenteralne 5. ywienie przez gastrostomi / jejunostomi 6. Poradnictwo ywieniowe 7. Wymioty / nudno ci 1. Podanie basenu / kaczki 2. Zało enie cewnika 3. Usuni cie cewnika 4. Dobowa zbiórka moczu 5. Dobowy bilans płynów 6. Wykonanie lewatywy 7. Zało enie pieluchomajtek 8. Wymiana pieluchomajtek 9. Kontrola masy ciała 10. Piel gnacja stomii 1. Zmiana pozycji ciała 2. Stosowanie udogodnie 3. Profilaktyka p/odle ynowa 4. Uruchamianie / pionizacja 5. Kontakt z rehabilitantem 6. Hartowanie kikuta 1. Kontrolka ciepłoty ciała 2. Ochłodzenie pacjenta 3. Ogrzanie pacjenta 1. Pobieranie materiału do bada 2. Przygotowanie pacjenta do badania psychiczne fizyczne 3. Asystowanie przy: 11

12 Nazwisko i imi... Czynno ci piel gniarskie Dy ur D N D N D N D N D N D N D N Udział piel gniarki w leczeniu Przygotowanie do zabiegu Leczenie odle yn (wg zało onej karty) Toaleta po miertna 1. Podawanie leków p.o. 2. Podawanie leków p.r. 3. Podawanie leków s.c. 4. Podawanie leków i.m. 5. Podawanie leków i.v. bolus wlew kroplowy strzykawka automatyczna 6. Przetaczanie: KKcz FFP 7. Zało enie doj cia ylnego obwodowego piel gnacja usuni cie 8. Asystowanie przy zakładaniu doj cia centralnego piel gnacja usuni cie 9. Opatrunek zakładanie zmiana usuni cie 10. Asystowanie przy zało eniu drena u wymiana butli usuni cie płukanie 11. Usuni cie szwów 12. Stosowanie ma ci 13. Asystowanie przy: 1. Przygotowanie psychiczne 2. Przygotowanie fizyczne przeczyszczenie przygotowanie pola 3. Podanie premedykacji Skala Norton Uwaga: liczba punktów 14 i mniejsza wskazuje na ryzyko odle ynowe Stan fizykalny Stan psychiczny Aktywno fizyczna Zdolno poruszania Nie trzymanie moczu i kału Dobry 4 Czujny 4 Chodzi sam 4 Pełna 4 Nie wyst puje 4 Do dobry 3 Apatyczny 3 Chodzi z pomoc 3 Lekko ograniczona 3 Sporadycznie 3 Zły 2 Spl tany 2 Siedzi w fotelu / łó ku 2 Bardzo ograniczona 2 Zwykle moczu 2 Bardzo zły 1 Osłupiały 1 Obło nie chory 1 Zupełny brak 1 Moczu i stolca 1 podpis piel gniarki oddziałowej 12

13 BILANS PŁYNÓW Nazwisko i imię pacjenta...wiek... Nr sali... Data i podpis pielęgniarki Płyny podane Różnica Płyny wydalone (+, ) Dreny Sondy Mocz Punkcje Inne Godzina Ogółem od do Doustne Krew Plazma Elektrolity Inne płyny podane Ogółem płyny wydalone Pomocne skróty: R płyn Ringera, PWE płyn wieloelektrolitowy, G glukoza, D dextran, A amnokwasy, Ż płyn żołądkowy, J płyn jelitowy 13

14 .... piecz tka lub nazwa oddzia u KONTROLKA POMIARU RR I/LUB T TNA Nazwisko i imi pacjenta Wiek Nr sali. Data Godzina RR T tno Uwagi ( np. leki podane) Podpis 14

15 WSKAZÓWKI DO DALSZEGO POST POWANIA Imi i nazwisko... wiek... Pacjent przekazany pod opiek *: rodziny, osób innych, piel gniarce rodzinnej, do innego szpitala, na inny oddział,... data... godz.... Chory wymaga pomocy w zakresie: Stan fizyczny kategoria 1 Opieka Minimalna pacjent samodzielny, nie wymaga opieki piel gniarskiej 2 Opieka Umiarkowana pacjent wymaga pomocy przy niektórych czynno ciach 3 Opieka Wzmo ona pacjent wymaga pomocy przy wszystkich czynno ciach piel gnacyjna*: 4 Opieka Intensywna pacjent wymaga wszechstronnej opieki piel gniarskiej od ywiania utrzymania higieny ciała wydalania ruchu inne Chory ma zało ony: Cewnik Foley`a Wkłucie Zgł bnik oł dkowy Rurka tracheostomijna Dreny Data zało enia: Uwagi: Ocena stanu skóry wskazówki piel gniarskie (odle yny stopie i inne zmiany skórne, stosowane leczenie) Pozostałe wskazówki dla pacjenta Wskazówki dla rodziny i innych osób sprawuj cych opiek * wła ciwe nale y zakre li 15

16

17 INDYWIDUALNA KARTA PIELĘGNACJI DO STOSOWANIA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM PROJEKT Opracował: Zespół ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych Warszawa, 2007

18

19 INDYWIDUALNA KARTA PIEL GNACJI DO STOSOWANIA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Imi i nazwisko... Wiek...Data urodzenia... PESEL... Data przyj cia... Oddział... RR: T tno: Waga: TEMPERATURA: ALKOMAT: Pacjent przybył do szpitala: sam z rodzin karetka pogotowia policja Rozpoznanie: wg ICD10 Czy były próby samobójcze. tak nie brak danych WYGL D ZEWN TRZNY: Pacjent pod wpływem: alkoholu narkotyków rodków wziewnych SKÓRA: zadbany brudny zaniedbany wychudzony blada za ółcona prawidłowa lady po samouszkodzeniach otyły w normie inne: inne: CHÓD: GŁOWA: prawidłowy chwiejny czysta brudna wszy pacjent le cy na wózku inwalidzkim inne: inne: Choroby somatyczne w wywiadzie: 19

20 WIADOMO : jasna orientacja autopsychiczna majaczenie pi czka orientacja allopsychiczna inne: NAP D PSYCHORUCHOWY: spokojny pobudzony niepokój spowolniony dr enia bezruch inne: ZACHOWANIE PACJENTA: dostosowany agresywny czynnie bez dystansu agresywny s ownie dziwaczny niespokojny inne:... MOWA: cicha, g o na niewyra na. wolna szybka mutyzm inne: ZABURZENIA MY LENIA: Urojenia: prze ladowcze niewierno ci nihilistyczne wielko ciowe inne: NASTRÓJ: wyrównany depresyjny euforia l k, gniew inne:.... MIMIKA TWARZY: ywa sztywna maskowata inne: ZABURZENIA SPOSTRZEGANIA: Omamy: s uchowe w chowe dotykowe wzrokowe smakowe inne: my li natr tne gonitwa my li Zabiegi wykonane w izbie przyj : k piel mycie g owy toaleta p/wszawicza Inne Stosowano przymus: tak nie (przy przyj ciu) Depozyt warto ciowy: tak nie 20

21 . Zalecenia piel gniarskie: UWAGA: TENDENCJE SAMOBÓJCZE mog wyst pi tendencje ucieczkowe obserwacja i dozór z uwagi na Podane leki: Podpis piel gniarki: (czytelny) 21

22 KARTA OBSERWACJI PIEL GNIARSKICH Imi i nazwisko Oddział Data Opis stanu chorego /ka dy wpis opatrzony podpisem piel gniarki/ 22

23 ELEMENTY POMOCNE W OCENIE STANU PSYCHICZNEGO PACJENTA Imię i nazwisko Oddział 1. Zachowanie: adekwatne do sytuacji, aroganckie, dziwaczne, błazeńskie. Pacjent spokojny, spełnia polecenia, nie spełnia poleceń, oporny, bez poczucia dystansu, kłótliwy, usztywniony. 2. Napęd psychoruchowy: ruchliwy, w bezruchu, zahamowany, pobudzony, pobudzony psychoruchowo, negatywizm (czynny, bierny), natrętne czynności, stereotypie. 3. Wyraz twarzy: pogodny, ponury, przygnębiony, cierpiący, mimika (żywa, uboga), twarz maskowata, grymasy. 4. Nastrój /afekt: podwyższony, obniżony, euforyczny, drażliwy, wybuchowy, lęki. 5. Mowa: perseweracje, neologizmy, mowa splątana, bez reakcji słownej. Pacjent: małomówny, gadatliwy. 6. Uwaga: prawidłowa, rozproszona, trudności w skupieniu, nadmiernie przerzutna, lepka. 7. Pamięć: zdolny do zapamiętywania, osłabienie przypominania, ogólny zanik pamięci, konfabulacje. 8. Orientacja: zorientowany w czasie, w miejscu, co do własnej osoby, niezorientowany w czasie, w miejscu, co do własnej osoby 9. Zaburzenia spostrzegania: omamy, złudzenia, nadwrażliwość zmysłowa (światłowstręt, nadwrażliwość na dźwięki, przeczulica dotykowa). 10. Patologiczne twory myślowe: urojenia, natręctwa myślowe, urojeniowa interpretacja spostrzeżeń, problemy z koncentracją. 11. Kontakt z chorym: zachowany, ograniczony, spontaniczny, wymuszony, bez kontaktu. 12. Poczucie choroby psychicznej: brak poczucia choroby, przesadne poczucie choroby, nastawienie hipochondryczne, dysymulacja. 13. Reakcje popędowe: skłonności samobójcze, popędy niszczycielskie, skłonność do: samookaleczeń, działań impulsywnych, zanieczyszczania się, nie przyjmowania pokarmów. 14. Stosunek do pielęgniarki: przyjazny, przymilny, wrogi, nieufny, gniewny, drażliwy, obojętny, roszczeniowy, unika kontaktu. 15. Zachowania socjalne (społeczne): boi się kontaktu z innymi ludźmi, nieufny, brak dystansu do innych. KATEGORIA PIEL GNACYJNA (zaznacz)... Podpis pielęgniarki 1 OPIEKA MINIMALNA pacjent samodzielny, nie wymaga opieki piel gniarskiej 2 OPIEKA UMIARKOWANA pacjent wymaga pomocy przy niektórych czynno ciach 3 OPIEKA WZMO ONA pacjent wymaga pomocy przy wszystkich czynno ciach 4 OPIEKA INTENSYWNA pacjent wymaga wszechstronnej opieki piel gniarskiej 23

24 ZALECENIA PIEL GNIARSKIE (przy wypisie pacjenta) Imi i nazwisko:... Okres pobytu od:... do:... W Oddziale.. Kliniki/Szpitala Zalecenia: 1. Przyjmowanie leków: Inne: Data Podpis piel gniarki 24

25 DOKUMENTACJA W PROCESIE PIELĘGNOWANIA PIELĘGNIARKI RODZINNEJ Przewodnik do dokumentacji pielęgniarki rodzinnej Autorzy: Maria Kowalska mgr pielęgniarstwa Wiesława Bogusz specjalista pielęg. środowiskowego Warszawa, wrzesień 2006

26

27 WSTĘP Znaczenie dokumentacji w pracy pielęgniarki Pielęgnowanie tradycyjne i proces pielęgnowania to dwa różne, praktykowane w społeczeństwie modele opieki nad pacjentem i środowiskiem rodzinnym. W procesie pielęgnowania, pielęgniarka rzeczywiście pielęgnuje, wykorzystując szeroką wiedzę i opierając się na doświadczeniu zawodowym. Gromadzi systematycznie informacje o człowieku jako jednostce biopsychospołecznej, o jego środowisku rodzinnym, w jakim żyje oraz o jego wiedzy i umiejętnościach potrzebnych do potęgowania zdrowia, zapobiegania chorobom i życia w chorobie czy niepełnej sprawności. Zgromadzone informacje analizuje pod kątem przydatności do opieki pielęgniarskiej i pozostawia tylko te, które wnoszą istotne zmiany w ustaleniu diagnozy pielęgniarskiej. Następnie określa cele opieki. Planuje te działania, które winny być podjęte na rzecz pacjenta i jego środowiska (rodziny). Za zgodą pacjenta dobiera metody pracy, narzędzia, sprzęt, oraz osoby potrzebne do realizacji zadań. Realizuje opiekę pielęgniarską zgodnie z wcześniej określonym planem i przyjętymi standardami, poprzez czynności wzmacniające, wspierające i nauczająco wychowujące oraz inne wynikające z funkcji współczesnego pielęgniarstwa. Ocenia wyniki uzyskane w pracy z pacjentem i jego rodziną. Wyciąga wnioski na przyszłość w odniesieniu do siebie, pacjenta i innych osób biorących udział w procesie pielęgnowania. CEL DOKUMENTACJI Zawodowy obowiązek wynikający z teoretycznych założeń procesu pielęgnowania, jak również z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 roku w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz szczegółowych warunków jej udostępniania przez pielęgniarkę, położną udzielającą świadczeń zdrowotnych (Dz. U., Nr 147, poz. 1437) wymaga prowadzenia przez pielęgniarki, określonej dokumentacji w zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych. Ma to podstawowe znaczenie dla opieki pielęgniarskiej, ponieważ zgromadzone dane o pacjencie i jego rodzinie, plan opieki, jego realizacja oraz ocena końcowa, będą miały wartość teoretyczną i praktyczną tylko wówczas, kiedy zostaną udokumentowane. Dokumentacja prowadzona dla celów nowocześnie rozumianego i praktykowanego pielęgniarstwa, ma to pielęgniarstwo przybliżyć do współczesnych oczekiwań i potrzeb. Ukazać związki istniejące między praktyką a teorią oraz zarysować podstawy, na których buduje się coraz lepsza jakość opieki pielęgniarskiej. Dokumentacja jest jedną z metod komunikowania się zespołu terapeutycznego w sprawach opieki i udziału w leczeniu. Zapewnia porozumiewanie się pielęgniarki z pacjentem jego rodziną oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie pielęgnowania. Daje możliwość wychwycenia czynników ryzyka i określenia deficytu potrzeb rodziny, którą się zajmuje, przez co nakreśla zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską, pozwala bez 27

28 piecznie wykonywać świadczenia pielęgniarskie. Umożliwia nakreślanie działań medycznych na szczeblu lokalnym i samorządowym. Spełnia swój główny cel, którym jest możliwość samodzielnego realizowania funkcji pielęgniarskiej pielęgnacyjnej i badawczej. Ujednolicona dokumentacja dla poszczególnych działów pielęgniarstwa, pozwala na zapewnienie opieki na jednakowo wysokim, wystandaryzowanym poziomie, daje się porównać i zmierzyć. Pracy niemierzalnej nie da się wycenić. Dlatego dążenie do opublikowania dokumentacji wraz z zakresem kompetencji i katalogiem procedur, dla środowiska pielęgniarskiego powinno być celem priorytetowym. ZASADY DOKUMENTACJI wg dr Penny Prophit Główne zasady dokumentacji są jasne i proste. Bądź zwięzła, zrozumiała, precyzyjna, dawaj kompletne opisy. Pisz zawsze długopisem i czytelnie. Nie śpiesz się i przejrzyj dane przed wpisaniem i zawsze ponownie kontaktuj się z pacjentem/ klientem w celu wyjaśnienia lub sprawdzenia informacji, która wydaje się niekompletna. Dbaj o to, by rozdzielać informacje obiektywne od interpretacji. Zawsze dokonuj zapisu w dokumencie, kiedy tylko zaobserwujesz: zmiany kondycyjne lub wystąpienie nowych trudności, brak zmian kondycyjnych, reakcję pacjenta/klienta na zabieg, reakcję pacjenta /klienta na poinstruowanie. Zawsze wpisuj do dokumentu początkową ocenę i to możliwie natychmiast po przeprowadzeniu wywiadu, najpierw jednak obserwuj pacjenta/klienta i staraj się z nim współdziałać. Zawsze, jeśli to tylko możliwe, cytuj bezpośrednie słowa pacjenta/klienta i staraj się z nim współdziałać. Zawsze czytaj zapiski odnotowane przez innego zawodowego pracownika z zespołu leczniczego, zanim wpiszesz własne uwagi. Każdy zapis opatruj swoim podpisem. Nigdy nie wprowadzaj zmian do dokumentacji w celu zatarcia swoich pomyłek. Unikaj przy dokumentowaniu terminologii wyszukanej. Nie pozostawiaj dłuższych okresów bez żadnego wpisu. Nie standaryzuj: pamiętaj, że żaden problem nie może być dokładnie taki sam u każdego pacjenta/ klienta, bo każdy człowiek to indywiduum i zjawisko unikatowe. 28 Propozycje zwiększenia dokładności dokumentacji Przed rozpoczęciem dokumentowania zadaj sobie następujące pytania: co słyszałaś? co widziałaś? co o tym sądzisz? co zrobisz? co zrobiłaś? jak na to zareagował pacjent/klient?

29 Pomyśl, że dokumentacja to kamera, która dokonuje zdjęcia pacjenta/klienta. Podawaj tyle szczegółów, by każdy, kto czyta te notatki, był zdolny zobaczyć tę osobę przez twoje słowa. Pomyśl o dokumentacji jako o komunikowaniu informacji niezbędnych dla właściwej jakościowo opieki nad pacjentem/ klientem. SKŁAD DOKUMENTACJI PIELĘGNIARKI RODZINNEJ A. DOKUMENTACJA DLA CELÓW PIELĘGNOWANIA I. KOPERTA ZBIORCZA RODZINY II. DOKUMENTACJA PIELĘGNIARKI RODZINNEJ W OPIECE NAD OSOBĄ DOROSŁĄ 1. Karta indywidualnej pielęgnacji w środowisku rodzinnym. 2. Indywidualna karta interwencji pielęgniarskiej cd. III. DOKUMENTACJA PIELĘGNIARKI RODZINNEJ W OPIECE NAD DZIECKIEM 1. Karta indywidualnej pielęgnacji dziecka w środowisku rodzinnym. 2. Indywidualna karta interwencji pielęgniarskiej cd. IV. DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 1. Karta wizyty profilaktycznej dziecka, 2. Zlecenie zabiegów pielęgniarskich, 3. Karta informacyjna pielęgniarki rodzinnej. B. WYPOSAŻENIE PIELĘGNIARKI RODZINNEJ W MATERIAŁY POMOCNICZE 1. Oznaczenia zapisu graficznego środowisk epidemiologicznych. 2. Wskaźniki w ocenie zagrożeń zdrowia. 3. Karta rozwoju psychoruchowego (wg dr n. hum. Danuty Chrzanowskiej). 4. Siatki centylowe dla dzieci i młodzieży. 5. Zakres i terminy świadczeń profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 6. Aktualny kalendarz szczepień ochronnych. 7. Karta oceny odleżyn wg skali Doren Norton. 8. Karta oceny sprawności pacjenta wg skróconej skali Barthel. 9. Kody międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD Wykaz świadczeń pielęgniarki rodzinnej (do czasu utworzenia procedur medycznych w opiece pielęgniarskiej). 11. Dziennik pracy pielęgniarki rodzinnej (służy fotografi i dnia pracy oraz do gromadzenia danych statystycznych). 12. Inne w zależności od potrzeby. 13. Literatura i materiały edukacyjne w zależności od potrzeby. 29

30 ZASADY DOKUMENTOWANIA Karta indywidualnej pielęgnacji w środowisku rodzinnym Strony: 1, 2, 3 służą do gromadzenia informacji o pacjencie i jego rodzinie (I etap procesu pielęgnowania). Pielęgniarka wypełnia je, podczas pierwszych odwiedzin w środowisku rodzinnym, a w wyjątkowych sytuacjach podczas drugich odwiedzin. Na poszczególnych stronach dokumentacji, dotyczących gromadzenia danych, pielęgniarka zakreśla ocenę pozytywną lub oznacza i wpisuje nieprawidłowości dla określonej cechy. Strona 4 wolna służy do dopinania następnych kart lub wpisywania istotnych informacji spoza procesu pielęgnowania. Właściwa interpretacja zgromadzonych informacji, zaobserwowanych zmian rzutujących na wydolność biopsychospołeczną pacjenta i jego rodziny, prowadzi do postawienia diagnozy pielęgniarskiej indywidualnej i rodzinnej. Strony 5 i 6 służą do wpisywania diagnozy pielęgniarskiej, celu opieki, planowania, realizacji i oceny (II V etap procesu pielęgnowania). Do czasu opracowania procedur medycznych w opiece pielęgniarskiej, w tym kodów procedur, pielęgniarka dla celów sprawozdawczych może posługiwać się symbolami znajdującymi się w wykazie świadczeń pielęgniarskich (dodatkowe opracowanie lub wykaz NFZ). Ponieważ pielęgnowanie jest procesem ciągłym i dynamicznym, wszystkie zachodzące w nim zmiany wymagają bieżącego systematycznego zapisu, cele niezrealizowane powinny być ponawiane w procesie pielęgnowania. Kończąc opis odwiedzin, należy pamiętać o podpisie pielęgniarki i podpisie pacjenta, który jest jego zgodą lub odmową na kontynuowanie procesu pielęgnowania. Karta: Zlecenie zabiegów pielęgniarskich, służy lekarzowi do zlecania zabiegów wykonywanych przez pielęgniarkę i powinna w oryginale zostać w dokumentacji pielęgniarki rodzinnej. Po wykonaniu zlecenia lekarskiego, w rubryce ocena zapisujemy: wykonano bez powikłań, powikłania:..., przyczyna:... Karta informacyjna pielęgniarki rodzinnej, służy do przekazania informacji o wykonanym zleceniu, lekarzowi wystawiającemu kartę zleceń zabiegów pielęgniarskich dla pacjenta dorosłego i dziecka. Karta wizyty profilaktycznej, służy pielęgniarce do zapisywania informacji o rozwoju biopsychofizycznym, pielęgnacji i sytuacji bytowej dziecka zdrowego, uzyskanych podczas wizyty profilaktycznej. Karta ta może również służyć jako karta informacyjna dla lekarza opiekującego się dzieckiem. 30

31 SZCZEGÓŁOWA TECHNIKA NOTOWANIA INFORMACJI Indywidualna karta pielęgnowania w środowisku rodzinnym Str. 1 Pielęgniarka wypełnia poszczególne rubryki zgodnie z przeznaczeniem. Istotnym elementem jest zapis graficzny środowiska epidemiologicznego, w którym za pomocą umownych znaków, zapisuje się informacje o strukturze rodziny, więzach pomiędzy poszczególnymi członkami, występujących chorobach, niepełnosprawności oraz patologii społecznej. Str. 2 INFORMACJE W ASPEKCIE RODZINNYM Rodzinne występowanie chorób: skłonności do zachorowania, dziedziczenie chorób. Zagrożenia ekologiczne: hałas, CO 2, pyły, opary, zapachy. Uzależnienia: nadużywania kawy, herbaty, alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków, Przyzwyczajenia: w zakresie jedzenia, picia, zachowania. Higiena w rodzinie: dotyczy mieszkania, bielizny osobistej i pościelowej, miejsca do nauki/ pracy/ zabawy, naczyń kuchennych itp. Prawidłowe więzi w rodzinie: jeśli nieprawidłowe: wpisuje konflikt z kim, czego dotyczy. Wydolność opiekuńczopielęgnacyjna: w zakresie deficytu opieki, w tym godzin: określić w jakich godzinach występuje. INFORMACJE W ASPEKCIE SOCJOLOGICZNYM Stan cywilny: wolny, zamężna, żonaty, rozwiedziony: rok..., wdowiec/a: rok... inne:... Wykształcenie: podstawowe, zawodowe..., średnie..., licencjackie..., wyższe... Zawód: wykonywany..., zagrożenia w miejscu pracy/nauki: hałas, pyły, zapachy. Praca: system ciągły: soboty, niedziele, święta, dwunastogodzinny, zmianowość: nie, tak..., liczba godz. pracy/nauki:.., czas na dojazdy: godz. Źródło utrzymania: praca, emerytura, renta, alimenty, zasiłek, dochody: stałe, okresowe, brak dochodów, pomoc instytucjonalna: Ośrodek Pomocy Społecznej, PKPS, PCK, itp. Właściwe pełnienie ról: rodzinnych: nie spełnia się w roli ojca, matki, syna, córki, zawodowych: nie: np. częsta absencja z powodu.., niespełnione oczekiwania, społecznych: tak: pomaga niepełnosprawnej sąsiadce, jest wolontariuszem. INFORMACJE W ASPEKCIE PSYCHOLOGICZNYM Kontakt słowny: rzeczowy, wymuszony, powierzchowny, ograniczony, bez kontaktu, Forma wypowiedzi: poprawna, pojedyncze wyrazy, trudności w budowie zdań, oderwane od treści rozmowy. Zachowanie: spokojne, swobodne, niespokojne, lękliwe, agresywne, apatia, uwaga: skupiona, trudności, dekoncentracja. Prawidłowe zapamiętywanie i rozumienie treści przekazu: bez zaburzeń, trudności w zapamiętywaniu, nie pamięta zdarzeń przeszłych, świeżych, luki pamięciowe, konfabulacje. Prawidłowa orientacja, co do miejsca, czasu, możliwości: nie czego dotyczą. Prawidłowa ocena stanu zdrowia: akceptacja wyglądu własnego ciała: akceptuje, nie akceptuje. Reakcja na sytuacje trudne: rzeczowa, reaguje płaczem, nadmiernie denerwuje się, nastrój: pogodny, dostosowany do sytuacji, euforyczny, depresyjny, płaczliwy, nieufny. 31

32 INFORMACJE W ASPEKCIE EDUKACYJNYM Wiedza o zdrowym stylu życia: pełna, brak, częściowa: określić zakres deficytu... Wiedza o profilaktyce chorób występujących w rodzinie: pełna, brak, częściowa: określić zakres deficytu Wiedza o własnej chorobie: pełna, brak, częściowa: określić zakres deficytu... Wiedza o samokontroli i samoopiece: pełna, brak wiedzy: np. o konieczności badania piersi i okresach kontroli u lekarza ginekologa, częściowa: np. czy wie, jak i kiedy badać piersi. Umiejętności w samokontroli i samoopiece: posiada, nie posiada, częściowo: określić zakres deficytu np. pacjentka niedokładnie bada piersi. Str. 3 INFORMACJE W ASPEKCIE BIOLOGICZNYM Istniejące choroby: nie, tak: dgn. lekarska ICD 10:... Pomiary: RR.../...mmHg, RR.../...mmHg, RR.../...mmHg, tętno: liczba.uderzeń / min... waga ciała... kg, wzrost... cm, BMI..., typ tycia..., ocena... Wady: nie, tak... Zabiegi operacyjne: nie, tak, rodzaj/ rok. 32

33 Nerwowego np. świadomość: pełna, ograniczona, brak świadomości, senność, zamroczenie, stan przedśpiączkowy, śpiączka, omdlenia: okoliczności w których się zdarzają, częstotliwość występowania, równowaga ciała: zachowana, zaburzona, odruchy mimowolne, mimika i gestykulacja: opanowana, żywa, uboga, tiki, grymasy, gesty, dolegliwości: częste bóle głowy z dodatkowymi objawami jakimi?, okoliczności występowania. Oddechowego np. oddech prawidłowy, przyśpieszony, zwolniony, spłycony, pogłębiony, stridor, przez nos / usta, liczba oddechów, plwocina: śluzowa, pienista, ropna, krwista, kaszel: suchy, wilgotny, stały, napadowy kiedy? duszność: spoczynkowa, wysiłkowa, tracheostomia: należy zwrócić uwagę na prawidłową pielęgnację rurki, inne dolegliwości: jakie?, okoliczności występowania. Zgłaszane dolegliwości i zaburzenia funkcjonowania układu Krążenia np. tętno: prawidłowe, zaburzenia rytmu, bradykardia, tachykardia, ciśnienie tętnicze: prawidłowe, wysokie, niskie, niewyrównane, omdlenia: częstość, okoliczności, perfuzja obwodowa: prawidłowa, zaburzona, zimny pot, ochłodzenie ciała, obrzęki: uogólnione, miejscowe gdzie?, stałe, okresowe okoliczności występowania, żylaki: nie, tak, umiejscowienie, rozrusznik, stenty, inne dolegliwości: jakie?, okoliczności występowania. Trawiennego np. jama ustna: bez zmian, zmiany w śluzówce owrzodzenia, pleśniawki, suchość w jamie ustnej, język obłożony, zgryz: prawidłowy, przodozgryz, tyłozgryz, uzębienie pełne, ubytki, liczba zębów: dotyczy dzieci, proteza, apetyt: prawidłowy, brak apetytu, wzmożony, zmniejszony, pragnienie: prawidłowe zmniejszone, wzmożone, wydalanie: prawidłowe, zaparcia, luźne stolce jak często? dolegliwości: zgaga, pieczenie, nudności, ulewanie, wymioty chlustające, okoliczności występowania? gastrostomia, ileostomia, sztuczny odbyt: należy zwrócić uwagę na prawidłową pielęgnację, inne dolegliwości: jakie?, okoliczności występowania. Moczowego np. mocz: wygląd, norma, wielomocz, bezmocz, skąpomocz ilość ml / dobę, trudności w oddawaniu: oddawany kroplami, cewnik, przetoka, dolegliwości: ból przy oddawaniu, ból cewki przy cewniku, stan zapalny przetoki, cewnik, cystostomia: należy zwrócić uwagę na prawidłową pielęgnację, inne dolegliwości: jakie?, okoliczności występowania. Płciowego kobiet np. ostatnie badanie ginekologiczne / data, kontakt z położną rodzinną, cykl miesiączkowy: regularny, nieregularny, porody: liczba porodów, dolegliwości: upławy, krwawienia, pieczenie, świąd sromu, związane z okresem menopauzy, piersi: czy badane przez lekarza, położną usunięcie gruczołu/ ów piersiowych, proteza/y, implanty, obrzęk limfatyczny, inne dolegliwości: jakie?, okoliczności występowania. 33

34 Kostnomięśniowo szkieletowy np. ruchomość w stawach: pełna, ograniczona jakich stawów dotyczy? postawa ciała: prawidłowa, porażenia: hemiplegia, paraplegia, tetraplegia, urazy, wady kończyn: brak kończyny? proteza spełnia swoją funkcję, nie spełnia funkcji w jakim zakresie? inne dolegliwości: jakie?, okoliczności występowania. Dokrewnego: np. rozpoznane: nadczynność / niedoczynność tarczycy, cukrzyca itp. Zmysłów np. wzrok: prawidłowy, krótkowzroczność, dalekowzroczność, okulary zaznaczyć czy spełniają swoją funkcję, słuch: prawidłowy, zaburzony, niedosłuch, głuchota, aparat słuchowy zaznaczyć czy spełnia swoją funkcję, smak: prawidłowy, zaburzony, węch: prawidłowy, zaburzony. inne: jakie? Skóry: czysta, brudna, sucha, wzmożona potliwość, zmiany, blada, zaczerwieniona, zażółcona, sinicza, marmurkowa, Alergia: tak; czego dotyczy? Ból: jeżeli z ww. układów pacjent zgłosi dolegliwości bólowe należy je opisać określając charakter bólu, umiejscowienie, czas trwania, okoliczności występowania. Mowa: prawidłowa, nieprawidłowa, głośna, cicha, powolna, szybka, niewyraźna, trudności wymowy, brak mowy porozumiewanie się na piśmie/ język migowy. Sen: liczba godzin..., cechy: spokojny, przerywany, zaburzony, bezdech w czasie snu. Wypoczynek: bierny, czynny, dostosowany do charakteru pracy/ nauki. Odżywianie: samodzielne, z pomocą, karmienie. Żywienie: racjonalne, błędy żywieniowe czego dotyczą: częste, obfite, nieregularne, szybkie jedzenie, zbyt gorące/zimne. Inne informacje: np. grupa inwalidzka: znaczna, średnia, lekka. Niezdiagnozowane dolegliwości bólowe. Inne nie ujęte w wywiadzie. Sprawność fizyczna: nieograniczona, ograniczona...pkt, zależna...pkt. (ocenić wg skali Barthel) Pomocnicze środki rehabilitacyjne: wózek, kule, balkonik, podpórki, obuwie ortopedyczne, materac p/odleżynowy, łóżko rehabilitacyjne, inne spełniają funkcje: tak, nie: dlaczego? Powikłania wynikające z unieruchomienia: nie, tak: odleżyny ocenić w skali Doren Norton, odparzenia, przykurcze, zniekształcenia ciała. Data wywiadu: Nr prawa wyk. zawodu: Podpis pielęgniarki / pieczęć Podpis pacjenta 34

HISTORIA PIELĘGNOWANIA L. Ks. gł... L. Ks. oddz...

HISTORIA PIELĘGNOWANIA L. Ks. gł... L. Ks. oddz... HISTORIA PIELĘGNOWANIA L. Ks. gł.... L. Ks. oddz.... SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W OLSZTYNIE Oddz.... Nazwisko i imię...data przyjęcia...... godz. / min. Data urodzenia... PESEL...Płeć

Bardziej szczegółowo

WYWIAD PIELĘGNIARSKI Data wywiadu:... Pielęgniarka prowadząca:... STAN BIOLOGICZNY. Nazwisko: Imię: Data urodzenia: Nr księgi głównej:

WYWIAD PIELĘGNIARSKI Data wywiadu:... Pielęgniarka prowadząca:... STAN BIOLOGICZNY. Nazwisko: Imię: Data urodzenia: Nr księgi głównej: WYWIAD PIELĘGNIARSKI Data wywiadu:... Pielęgniarka prowadząca:... Nazwisko: Imię: Data urodzenia: Nr księgi głównej: Diagnoza lekarska: UKŁAD ODDECHOWY STAN BIOLOGICZNY Oddech: prawidłowy przyśpieszony

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA

DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA Nazwa placówki szkoleniowej:. Oddział: Nazwisko i imię studenta:. Arkusz gromadzenia danych o pacjencie A. Dane personalne Inicjały pacjenta:. Płeć: M K Wiek: Stan cywilny:.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY DOTYCZĄCA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ Dane identyfikujące zakład Dane identyfikujące jednostkę organizacyjną zakladu Nazwa zakładu i jego siedziba, adres telefon, kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA Data wypełnienia: FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA NAZWISKO i IMIĘ PESEL ADRES TELEFON Nazwisko i imię opiekuna/osoby upoważnionej do kontaktu: Telefon osoby upoważnionej do kontaktu: ROZPOZNANIE LEKARSKIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA. dla przewlekle somatycznie chorych. w Stroniu Śląskim

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA. dla przewlekle somatycznie chorych. w Stroniu Śląskim WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO dla przewlekle somatycznie chorych w Stroniu Śląskim DANE ŚWIADCZENIOBIORCY:. Imię i nazwisko tel.... Adres zamieszkania.. Numer PESEL, a

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej

Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej Promocja zdrowia i profilaktyka Udział pielęgniarki realizacji profilaktycznych programów

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej albo lekarza wykonującego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Nazwisko i imię osoby ubiegającej się

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO

SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO Niniejszym kieruję : Imię i nazwisko świadczeniobiorcy Adres zamieszkania świadczeniobiorcy Numer pesel, w przypadku braku numeru pesel numer dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO

SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO DANE ŚWIADCZENIOBIORCY: Imię i nazwisko Adres zamieszkania Nr PESEL a przypadku jego braku nr dokumentu potwierdzającego tożsamość. Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Proszę o przyjęcie... (Nazwisko i imię pacjenta) Zamieszkały/a... PESEL... (pacjenta) Numer i seria dowodu osobistego...

WNIOSEK. Proszę o przyjęcie... (Nazwisko i imię pacjenta) Zamieszkały/a... PESEL... (pacjenta) Numer i seria dowodu osobistego... Osoba do kontaktu w sprawie przyjęcia pacjenta na ZOL (Imię i nazwisko) (Adres, kod, miejscowość, ulica) (telefon: stacjonarny, komórka) Załącznik nr 1 (Miejscowość, data) WNIOSEK Proszę o przyjęcie...

Bardziej szczegółowo

WKŁADKA DO KARTY ZDROWIA DZIECKA

WKŁADKA DO KARTY ZDROWIA DZIECKA WKŁADKA DO KARTY ZDROWIA DZIECKA zawierająca działalność położnej środowiskowej/rodzinnej odnośnie noworodka (niemowlęcia) do 8 tygodnia życia Nazwisko:... Imię:... Data urodzenia:... Miejsce porodu:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CM 24. Nazwisko klienta: Imię klienta: Data urodzenia: Numer telefonu. domowego Numer telefonu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CM 24. Nazwisko klienta: Imię klienta: Data urodzenia: Numer telefonu. domowego Numer telefonu. Wypełnia ComfortMedical24 Numer Klienta Numer Umowy... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CM 24 ul. Bałdyka 3 44-240 Żory Tel.: 0048327251004 Fax: 0048327249513 info@comfortmedical24.eu www. comfortmedical24.eu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. ... miejscowość i data. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania... PESEL... Objęty ubezpieczeniem przez :

WNIOSEK. ... miejscowość i data. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania... PESEL... Objęty ubezpieczeniem przez : ... miejscowość i data Imię i nazwisko... Adres zamieszkania...... PESEL... Objęty ubezpieczeniem przez : 1. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ 2. Inny Oddział Wojewódzki NFZ jaki:... 3. Nieubezpieczony WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

PODANIE. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do ZPO Dom św. Franciszka prowadzonego

PODANIE. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do ZPO Dom św. Franciszka prowadzonego Warszawa, dnia.. PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do ZPO Dom św. Franciszka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie przy ul. Puławskiej 113d.

Bardziej szczegółowo

... 10. Nazwisko i imię osoby sprawującej opiekę.. Stopień pokrewieństwa. Adres i nr tel..

... 10. Nazwisko i imię osoby sprawującej opiekę.. Stopień pokrewieństwa. Adres i nr tel.. Chorzów dnia... Prośba o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego BetaMed S.A. Medical Active Care w Chorzowie ul. Racławicka 20a 1.Nazwisko i imię... 2. Adres zameldowania 3. Adres do korespondencji..

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko) 1.2.Data urodzenia:.. 1.4 Adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 1.5 KONTAKTOWY NR TELEFONU.

(imię i nazwisko) 1.2.Data urodzenia:.. 1.4 Adres ( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania ) 1.5 KONTAKTOWY NR TELEFONU. .. (miejscowość, data).. (Pieczątka zakładu kierującego) WNIOSEK O PRZYJECIE DO ODDZIAŁU REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ CENTRUM POMOCOWEGO CARITAS im. Św. Ojca Pio ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia tel.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO DANE ŚWIADCZENIOBIORCY: Imię i nazwisko..... Podpis świadczeniobiorcy WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Komplet dokumentów potrzebnych do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krzyżowicach

Komplet dokumentów potrzebnych do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krzyżowicach Komplet dokumentów potrzebnych do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krzyżowicach Skierowanie wypełnia lekarz kierujący zał. nr 3, Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie zał. nr 2, Skala

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE. Nazwisko i imię... adres zamieszkania... ... numer telefonu do kontaktu..

WNIOSEK O PRZYJĘCIE. Nazwisko i imię... adres zamieszkania... ... numer telefonu do kontaktu.. Miejscowość i data... WNIOSEK O PRZYJĘCIE Nazwisko i imię... PESEL adres zamieszkania... numer telefonu do kontaktu.. Zwracam się z wnioskiem o przyjęcie do NZOZ Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy ZACISZE...

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Załącznik nr 2 ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Termin badania (wiek) Badania (testy) przesiewowe oraz świadczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO / ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO / ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZEGO WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO / ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZEGO Dane świadczeniobiorcy:.. Imię i nazwisko.. Adres zamieszkania.. Numer PESEL, a w przypadku jego braku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA. o profilu psychiatrycznym. w Bolesławcu

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA. o profilu psychiatrycznym. w Bolesławcu WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO o profilu psychiatrycznym w Bolesławcu DANE ŚWIADCZENIOBIORCY:.. Imię i nazwisko. tel.... Adres zamieszkania.. Numer PESEL, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO F-182/DNP WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO DANE ŚWIADCZENIOBIORCY: Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer PESEL, a w przypadku jego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ:

MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ: 1 CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 778 81-805 SOPOT TEL. (58) 555-78-78 MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ: CENTRUM POMOCOWE CARITAS im. Św. Ojca Pio ODDZIAŁ REHABILITACJI ul. Jęczmienna 8,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO- LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO DANE ŚWIADCZENIOBIORCY: Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer PESEL, a w przypadku jego braku numer

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I RZECZY OSOBISTE WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO DOMU SENIORA AS. I. Dokumenty:

DOKUMENTY I RZECZY OSOBISTE WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO DOMU SENIORA AS. I. Dokumenty: DOKUMENTY I RZECZY OSOBISTE WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO DOMU SENIORA AS I. Dokumenty: 1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu lub jej przedstawiciela ustawowego oraz zgoda osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO Załącznik do rozporządzenia MZ z dnia 25 czerwca 2012r. Zał. nr 1 WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO DANE ŚWIADCZENIOBIRCY: /IMIĘ I NAZWISKO/

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO

Załącznik nr 1 WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO Załącznik nr 1 Pieczęć podmiotu wykonującego działalność leczniczą WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO Nazwisko i imię osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Caritas Archidiecezji Gdańskiej Caritas Archidiecezji Gdańskiej Zakład Opiekuńczo Leczniczy INFORMACJA DLA LEKARZY POZ, SZPITALI, PIELĘGNIAREK POZ, MOPS ORAZ PACJENTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Dz.U.05.214.1816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

Prosi się o dołączenie wraz z wnioskiem do ZPO niżej wymienionych dokumentów :

Prosi się o dołączenie wraz z wnioskiem do ZPO niżej wymienionych dokumentów : Prosi się o dołączenie wraz z wnioskiem do ZPO niżej wymienionych dokumentów : 1. Decyzja o przyznaniu emerytury/renty lub ostatniej decyzji o waloryzacji emerytury /renty lub ksero potwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

W dniu przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego prosimy dostarczyć aktualne wyniki badań laboratoryjnych :

W dniu przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego prosimy dostarczyć aktualne wyniki badań laboratoryjnych : Dokumenty wymagane przy kierowaniu do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO .. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Zgodnie art. 15f ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) wyniki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO / ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO.... Imię i nazwisko.... Adres zamieszkania

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO / ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO.... Imię i nazwisko.... Adres zamieszkania Załącznik nr 1 WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO / ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO DANE ŚWIADCZENIOBIORCY: Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer PESEL, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Opieka pielęgniarska w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Opieka pielęgniarska w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Iwona Zaczyk Fundacja Watch Health Care zaczyk@korektorzdrowia.pl Kilka słów na początek Do kompetencji pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ŚWADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM 1 Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel 2

KARTA OCENY ŚWADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM 1 Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel 2 Na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2010r. (poz. 1719) KARTA OCENY ŚWADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM 1

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med. Katowice 2016 Jolanta Żak Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med. Damian Kusz W razie zaobserwowania niepokojących

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO Rodzaj badania profilaktycznego Pozostała działalność profilaktyczna Wstępne (W) Okresowe (O); Kontrolne (K) monitoring stanu zdrowia (M), badanie celowane (C), czynne poradnictwo

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 Pielęgniarka, aby wykonać większość świadczeń, do których jest uprawniona, musi otrzymać zlecenie wystawione przez lekarza i odnotowane

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. )

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. ) Pieczęć podmiotu przeprowadzającego badanie profilaktyczne I. Dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami Imię i nazwisko KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. ) Rodzaj badania profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO--LECZNICZEGO/ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO......

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO--LECZNICZEGO/ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO...... Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. (poz. 731) załącznik nr 1 WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO--LECZNICZEGO/ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO DANE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZEGO KAROLINKA SP. Z O. O. W KATOWICACH

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZEGO KAROLINKA SP. Z O. O. W KATOWICACH ... (miejscowość, data) WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZEGO KAROLINKA SP. Z O. O. W KATOWICACH DANE PACJENTA: Imię i Nazwisko... Adres zam.... Data urodzenia:...miejsce

Bardziej szczegółowo

Imię... Nazwisko... PESEL... Adres... tel... Adres do korespondencji... Imię i nazwisko opiekuna... Numer telefonu... PROŚBA

Imię... Nazwisko... PESEL... Adres... tel... Adres do korespondencji... Imię i nazwisko opiekuna... Numer telefonu... PROŚBA Jelenia Góra, dnia... Imię... Nazwisko... PESEL... Adres... tel.... Adres do korespondencji...... Imię i nazwisko opiekuna......... Numer telefonu......... PROŚBA Proszę o umieszczenie mnie w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego / Opiekuńczo Leczniczego*

W N I O S E K o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego / Opiekuńczo Leczniczego* Katowice, dnia.. Imię i nazwisko Pacjenta Adres zamieszkania NZOZ EPIONE ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 40-431 KATOWICE ul. SZOPIENICKA 59 PESEL Data urodzenia Telefon.. Imię i nazwisko Opiekuna. Adres

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE O RODZICACH/OPIEKUNACH Rodzina: pełna/niepełna: w trakcie rozwodu/w separacji/rodzic samotnie wychowujący dziecko/inne:...

II. INFORMACJE O RODZICACH/OPIEKUNACH Rodzina: pełna/niepełna: w trakcie rozwodu/w separacji/rodzic samotnie wychowujący dziecko/inne:... Pieczątka Żłobka Data wpływu... KWESTIONARIUSZ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA (Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie) Prosimy o wypełnienie kwestionariusza. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Etyczne i systemowe uwarunkowania koncepcji pielęgnowania w praktyce opiekuna medycznego

Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Etyczne i systemowe uwarunkowania koncepcji pielęgnowania w praktyce opiekuna medycznego Spis treści 1. Wprowadzenie Elżbieta Szwałkiewicz... 13 1.1. Co zawiera przewodnik zawodowy?... 13 1.2. Opiekun medyczny charakterystyka zawodu... 15 1.3. Zakres kompetencji zawodowych opiekuna medycznego...

Bardziej szczegółowo

Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy 0 Kolejność wypełniania: 1-rodzic/opiekun, 2-pielęgniarka, 3-lekarz

Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy 0 Kolejność wypełniania: 1-rodzic/opiekun, 2-pielęgniarka, 3-lekarz Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy 0 Kolejność wypełniania: 1-rodzic/opiekun, 2-pielęgniarka, 3-lekarz pieczęć szkoły KARTA PROFILAKTYCZNEGO BADANIA LEKARSKIEGO UCZNIA KLASY 0 (informacje

Bardziej szczegółowo

DYREKTORA SP ZZOZ SZPITAL W IŁŻY Z DNIA 02. 04. 2014 r.

DYREKTORA SP ZZOZ SZPITAL W IŁŻY Z DNIA 02. 04. 2014 r. Pieczątka Zakładu ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DYREKTORA SP ZZOZ SZPITAL W IŁŻY Z DNIA 02. 04. 2014 r. W sprawie wprowadzenia do dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w działach szpitala Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego / Opiekuńczo Leczniczego*

W N I O S E K o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego / Opiekuńczo Leczniczego* Katowice, dnia.. Imię i nazwisko Pacjenta. Adres zamieszkania NZOZ EPIONE ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 40-41 KATOWICE. ul. SZOPIENICKA 59 PESEL. Data urodzenia Telefon.. Imię i nazwisko Opiekuna. Adres

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Przewlekłe schorzenia u dzieci 18 Oczekiwanie 18 Diagnostyka prenatalna 19 Reakcje rodziców na informację o

Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Przewlekłe schorzenia u dzieci 18 Oczekiwanie 18 Diagnostyka prenatalna 19 Reakcje rodziców na informację o Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Przewlekłe schorzenia u dzieci 18 Oczekiwanie 18 Diagnostyka prenatalna 19 Reakcje rodziców na informację o chorobie dziecka 19 Definicja choroby przewlekłej 21 Wpływ

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy)

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy) Miejscowość,... data... W N I O S E K osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres zamieszkania... Nr PESEL... Na podstawie art. 54

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PACJENÓW KIEROWANYCH DO ZAKŁADÓW:

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PACJENÓW KIEROWANYCH DO ZAKŁADÓW: PROCEDURA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PACJENÓW KIEROWANYCH DO ZAKŁADÓW: OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO (ZOL) PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZEGO (ZPO) W Centrum Medycznym w Łańcucie Podstawa prawna: (Art.34a ust.1 i 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Piśmiennictwo: Szczeklik E. Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. PZWL 1979 Bolechowski F. Podstawy ogólnej diagnostyki

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji Część I. 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia.

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia. PROJECT - TRAINING FOR HOMECARE WORKERS IN THE FRAME OF LOCAL HEALTH CARE INITIATIVES PILOT TRAINING IN INOWROCŁAW, POLAND 22-23.02.2014 DEFINICJE W Polsce w ramach świadczeń poza szpitalnych wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Załącznik nr Wypełnia lekarz publicznego zakładu opieki zdrowotnej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 1. Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej... 2. Wiek... 3. Jest osobą przewlekle

Bardziej szczegółowo

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska Zasady prawne w opiece długoterminowej Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Łodzi (ptp.lodz@gmail.com) Łódź, 14 czerwca 2010 r. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące wzmacnianiu, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier architektonicznych.

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier architektonicznych. ...... pieczęć OPS numer kolejny wniosku WNIOSEK... pieczęć i podpis pracownika data wpływu kompletnego wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja została opracowana w oparciu o następujące akty prawne:

Instrukcja została opracowana w oparciu o następujące akty prawne: Instrukcja została opracowana w oparciu o następujące akty prawne: 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2011, Nr 112, poz.654 ze zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA Nazwa imprezy:- Termin imprezy:... Adres placówki:. I. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW DANYCH DZIECKA 1. Nazwisko i imię 2. Data urodzenia. 3. Imiona rodziców 4. Adres zameldowania,

Bardziej szczegółowo

PROCES PIELĘGNOWANIA W PIGUŁCE

PROCES PIELĘGNOWANIA W PIGUŁCE WOJEWÓDZKI SZPITAL SZPECJALISTYCZNY W LEGNICY PROCES PIELĘGNOWANIA W PIGUŁCE PORADNIK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZATRUDNIONYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY AUTOR Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Cena jedn. netto za 100 szt (VI+VIII) (III*V) I II III IV V VI VII VIII IX. 20 100 szt. 5 100 szt. 1 100 szt. 1 100 szt.

FORMULARZ OFERTY. Cena jedn. netto za 100 szt (VI+VIII) (III*V) I II III IV V VI VII VIII IX. 20 100 szt. 5 100 szt. 1 100 szt. 1 100 szt. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY dnia (adres oferenta lub pieczątka firmowa oferenta) FAX lub e-mail: I. Nawiązując do ogłoszonego przetargu na dostawę druków dla SP ZOZ w Obornikach oferuję sprzedaż za

Bardziej szczegółowo

Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym i przygotowanie chorego do badań. Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym

Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym i przygotowanie chorego do badań. Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym i przygotowanie chorego do badań dr n.med. Jolanta Meller Rola pielęgniarki w badaniu radiologicznym Ochrona pacjenta przed promieniowaniem jonizującym Podawanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25/09/2014 Janusz Krupa

Warszawa, 25/09/2014 Janusz Krupa Organizacja wsparcia w zaspokojeniu podstawowych potrzeb medycznych dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów zasady współpracy z ośrodkami podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Imię i nazwisko. Adres zamieszkania. 1. przyjęcie mnie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/pielęgnacyjno-opiekuńczego * )

WNIOSEK. Imię i nazwisko. Adres zamieszkania. 1. przyjęcie mnie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/pielęgnacyjno-opiekuńczego * ) WNIOSEK. miejscowość i Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Objęcie ubezpieczeniem przez*): 1. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 2. Inny oddział wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

WNIOSEK o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Imię i Nazwisko...... (miejscowość, data) Adres zamieszkania:...... PESEL:... Objęty/a ubezpieczeniem przez: 1. Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ 2. Inny Oddział Wojewódzki NFZ 3. Nieubezpieczony WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

9. Karta kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w OOL ( Skala Barthel)

9. Karta kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w OOL ( Skala Barthel) Dokumenty wymagane do wniosku o przyjęcie do Oddziału Opiekuńczo- Leczniczego Psychiatrycznego dla Dorosłych Niepublicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Medison w Koszalinie 1. Wniosek o przyjęcie 2. Zgoda

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAK ADU OPIEKUÑCZO - LECZNICZEGO/ZAK ADU PIELÊGNACYJNO - OPIEKUÑCZEGO* DANE ŒWIADCZENIOBIORCY: Imiê i nazwisko

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAK ADU OPIEKUÑCZO - LECZNICZEGO/ZAK ADU PIELÊGNACYJNO - OPIEKUÑCZEGO* DANE ŒWIADCZENIOBIORCY: Imiê i nazwisko Europejskie Centrum Opieki Medycznej i Pomocy Rodzinie CARE Sp. z o.o. 95-100 Zgierz, ul. Dubois 17 tel. (042) 714-10-30 (40) fax. (042) 716-39-73 REGON 472862954 NIP 732-19-09-887 WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU

1. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 1. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku Forma wypoczynku: warsztaty edukacyjne/ półkolonie dla dzieci w wieku 7-12 lat Adres: ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz Czas

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU adres: 32-566 Alwernia ul. Zięby 1, telefon kontaktowy: +48 504 384 224; e-mail: prezes@smalw.pl KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DROGI RODZICU! W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO DZIECKA, UPRASZA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI do BIP

KARTA INFORMACJI do BIP Stanowisko pracy KARTA INFORMACJI do BIP. ds. organizacyjnych. Nazwa jednostki /komórki Organizacyjnej NOr (skrót oznaczenia jedn/kom. Organ.) data przekazania do publikacji: Tytuł informacji (czego dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego Wykaz świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego realizowanego w ramach projektu Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy mgr Barbara Gardyjas 1 Wzorcowa reguła postępowania w danej dziedziny Obowiązująca procedura postępowania w danym zakresie mgr

Bardziej szczegółowo

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją.

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją. mgr Irena Ewa Rozmanowska specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego fot. Vedran Vidovic shutterstock.com Depresja ma w psychiatrii pozycję podobną

Bardziej szczegółowo

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Caritas Archidiecezji Gdańskiej Caritas Archidiecezji Gdańskiej Zakład Opiekuńczo Leczniczy INFORMACJA DLA LEKARZY POZ, SZPITALI, PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO RODZINNYCH, MOPS ORAZ PACJENTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową Dziennik Ustaw Nr 142 8678 Poz. 835 835 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI Niniejsza ankieta jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o sytuacji życiowej osób o orzeczonej

Bardziej szczegółowo

Problemy pielęgnacyjne w zespole depresyjnym wieku podeszłego

Problemy pielęgnacyjne w zespole depresyjnym wieku podeszłego Problemy pielęgnacyjne w zespole depresyjnym wieku podeszłego mgr Katarzyna Sachryn specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Problemy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201 Zawód: opiekun w domu pomocy spoecznej Symbol cyfrowy zawodu: 346[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 346[04]-01- Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU adres: 32-566 Alwernia ul. Zięby 1, telefon kontaktowy: +48 608 328 009; e-mail: prezes@smalw.pl KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DROGI RODZICU! W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO DZIECKA, UPRASZA

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciel ustawowy dziecka w wieku do 16 roku życia do składanego wniosku o ustalenie niepełnosprawności dziecka BEZWZGLĘDNIE winien dołączyć:

Przedstawiciel ustawowy dziecka w wieku do 16 roku życia do składanego wniosku o ustalenie niepełnosprawności dziecka BEZWZGLĘDNIE winien dołączyć: Przedstawiciel ustawowy dziecka w wieku do 16 roku życia do składanego wniosku o ustalenie niepełnosprawności dziecka BEZWZGLĘDNIE winien dołączyć: 1. Zaświadczenie lekarskie (druk zaświadczenia lekarskiego

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Karta Informacyjna. Imiona i nazwisko dziecka... Data urodzenia... Adres zameldowania... Adres zamieszkania...

Karta Informacyjna. Imiona i nazwisko dziecka... Data urodzenia... Adres zameldowania... Adres zamieszkania... Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Miejskie Przedszkole nr 39 ul. Połaniecka 50 42-200 Częstochowa Karta Informacyjna Imiona i nazwisko dziecka... Data urodzenia... Pesel... Adres zameldowania... Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I 1. Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

KORZYSTAŁEM(AM) Z DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM ZE ŚRODKÓW PFRON** Tak (podać rok)... Nie

KORZYSTAŁEM(AM) Z DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM ZE ŚRODKÓW PFRON** Tak (podać rok)... Nie Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A - test funkcjonalny i badanie neurologiczne

A N K I E T A - test funkcjonalny i badanie neurologiczne A N K I E T A - test funkcjonalny i badanie neurologiczne Nazwisko i imię:... Adres:...-...... ul.... Telefon (ew. inny kontakt):... rok urodzenia... CZĘŚĆ I WYPEŁNIA OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O PRZYJĘCIE DO

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII

KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII Strona1 Prowadzący: Katarzyna Gomułka, mgr fizjoterapii, hipoterapeuta, oligofrenopedagog KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII Imię i nazwisko dziecka... Imiona i nazwiska rodziców... Data urodzenia...waga...wzrost...

Bardziej szczegółowo