Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl."

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą Serwisu hosting.mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie przez Operatora wybranej przez Użytkownika Usługi, zawartej pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia. 2. Definicje. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a) Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin, który określa warunki świadczenia Usług przez Operatora, b) Operatorze rozumie się przez to spółkę Power Media S.A. z siedzibą: Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 B; KRS: ; Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: zł (w pełni opłacony), c) Rejestratorze rozumie się przez to podmiot oferujący usługę Rejestracji domeny, w tym Operatora, d) Rejestrze Domen rozumie się przez to główny rejestr domen obsługiwany przez podmioty trzecie, na zasadach określonych w ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, dostępnych pod adresem e) NASK rozumie się przez to Naukową i Akademicką Sieć Komputerową instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS , będący Rejestrem Domen zarządzającym polską domeną narodową.pl, działający w zakresie obsługi procesów związanych z rejestracją i utrzymywaniem nazw domen internetowych, z którym Operator zawarł porozumienie o współpracy w zakresie obsługi administracyjnej i technicznej procesu rejestracji i utrzymania nazw domen oraz udostępnienia opcji na rejestrację nazwy domeny, f) Użytkowniku rozumie się przez to podmiot korzystający z usług Operatora, o których mowa w Katalogu Usług, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji w witrynie Operatora. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) Usłudze rozumie się przez to usługę świadczoną przez Operatora na rzecz Użytkownika wybraną przez Użytkownika z Katalogu usług. Usługa świadczona jest zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz innymi warunkami określonymi w ofercie Usługi zamieszczonej w witrynie internetowej Operatora, h) Umowie rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na świadczenie przez Operatora wybranej przez Użytkownika Usługi, Strona 1 z 18

2 tożsama jest z wyborem usług przez Użytkownika i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, i) Katalogu Usług rozumie się przez to zestawienie usług świadczonych przez Operatora w ramach niniejszego Regulaminu. Do usług świadczonych przez Operatora należą: a. Rejestracja nazwy domeny, b. Utrzymywanie nazwy domeny, c. Opcja na rejestrację nazwy domeny, d. Test nazwy domeny, e. Hosting, f. Kreator stron WWW. j) Nazwie domeny internetowej rozumie się przez to ciąg znaków dostępnych w ramach usługi Rejestracji domeny w Rejestrze Domen, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora. Znaki, które mogą składać się na Nazwę domeny wymienione zostały w witrynie internetowej Operatora. k) Rejestracji nazwy domeny rozumie się przez to umieszczenie wybranej przez Użytkownika Nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w Rejestrze Domen. Czynność techniczna poprzedzająca Utrzymywanie nazwy domeny, l) Utrzymywaniu nazwy domeny rozumie się przez to zapewnienie warunków technicznych niezbędnych dla komunikacji w Internecie, w celu umożliwienia użytkownikom Internetu korzystania z danych określonych przez Użytkownika, którego domena została zarejestrowana, m) Opcji na rejestrację nazwy domeny rozumie się przez to uzyskanie możliwości dokonania rejestracji wybranej Nazwy domeny na zasadach zgodnych z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem opcji na rejestrację nazwy domeny opublikowanym w witrynie internetowej NASK, n) Teście nazwy domeny rozumie się przez to usługę umożliwiającą sprawdzenie funkcjonowania wybranej Nazwy domeny. Użytkownik zamawiający test jest docelowym Użytkownikiem Nazwy domeny poddanej testowi, o) Transferze obsługi nazwy domeny rozumie się przez to czynność obejmująca wskazanie/ zmianę Operatora, który obsługuje Nazwę domeny Użytkownika i reprezentuje go przed właściwym Rejestrem Domen, dokonywana zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz procedurą zamieszczoną w witrynie internetowej Rejestru Domen, p) Hostingu rozumie się przez to usługę polegającą na udostępnieniu przez Operatora na rzecz Użytkownika serwerów będących własnością Operatora w szczególności w celu przechowywania wskazanych przez Użytkownika danych, utrzymywania stron internetowych oraz poczty elektronicznej Użytkownika, Strona 2 z 18

3 q) Kreatorze stron WWW rozumie się prze to będącą własnością Operatora aplikację online dostępna w ramach wybranych Usług świadczonych przez Operatora, umożliwiająca tworzenie i publikację stron internetowych przez Użytkownika, r) Cenniku usług rozumie się przez to zestawienie opłat za świadczenia Operatora dostępne w witrynie Operatora. Zmiana Cennika usług nie oznacza zmiany Regulaminu ani zmiany Umowy zawartej na świadczenie usług pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, s) Okresie rozliczeniowym rozumie się przez to wskazany w specyfikacji wybranej Usługi dostępnej w witrynie internetowej Operatora okres czasu świadczenia Usługi, za który Użytkownik zobowiązany jest uiścić określoną w Cenniku usług opłatę, t) Panelu Użytkownika rozumie się przez to aplikację Operatora przeznaczoną dla Użytkownika, pozwalająca na dokonywanie operacji w zakresie usług świadczonych przez Operatora, udostępnioną w Internecie pod adresem hosting.mikrofirmy.pl, do której dostęp Użytkownik ma zapewniony bezpośrednio z Portalu. Wygląd Panelu Użytkownika i dostępnych w nim modułów może być różny w zależności od wybranych przez Użytkownika Usług, u) Portalu oznacza serwis internetowy funkcjonujący w oparciu o system informatyczny, stworzony i prowadzony przez AspiroNet Sp. z o.o. z siedzibą: Łódź, ul. Piłsudskiego 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , posiadającą numer NIP i REGON , udostępniony w Internecie pod adresem v) Serwerach DNS rozumie się przez to serwery w systemie nazw domen (Domain Name System - DNS), na których utrzymywane są nazwy domen internetowych, w) Kodzie Authinfo rozumie się przez to hasło umożliwiające dokonanie zmiany danych związanych z obsługą Nazwy domeny. 3. Prawa autorskie Wyłączne prawa autorskie do Panelu Użytkownika, udostępnionego w Internecie pod adresem hosting.mikrofirmy.pl, należą do Power Media SA z siedzibą: Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 B. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz. 83 ze zm.). 4. Postanowienia ogólne 4.1. Operator świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług 4.2. Użytkownik może wybrać jedną usługę lub więcej usług świadczonych przez Operatora i wymienionych w Katalogu Usług Parametry, rodzaj i charakterystyka oferowanych usług oraz sposób ich zamawiania przedstawione są w niniejszym Regulaminie oraz w witrynie internetowej Operatora. Strona 3 z 18

4 4.4. Dokonanie rejestracji i korzystanie z usług Operatora jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu, Cennika usług, ofert, w tym promocji, oraz specyfikacji usług opublikowanych w witrynie internetowej Operatora Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za przesyłane informacje, w tym za ich rzetelność, aktualność i zgodność z prawem oraz oświadcza, że przekazane informacje nie naruszają praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz przepisów prawa W przypadku wątpliwości co do poprawności danych Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo zażądania od Użytkownika, pod rygorem odmowy zawarcia Umowy bądź wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, kopii dokumentu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego dane podmiotu przesłanej pocztą (przesyłka listowa) lub drogą poczty elektronicznej (skan). Niezażądanie od Użytkownika wspomnianych kopii dokumentów nie stanowi o stwierdzeniu ich wiarygodności przez Operatora W przypadku braku odpowiedzi Użytkownika na żądanie z pkt. 4.6, w ciągu 7 dni od daty żądania, Operator może zdecydować o odmowie zawarcia Umowy, zaprzestaniu świadczenia usługi bądź wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo zweryfikować prawidłowość wykonania wszystkich zleconych Operatorowi działań Po wykonaniu przez Operatora zleconych działań i usług, Użytkownik ma obowiązek wskazać Operatorowi drogą poczty elektronicznej elementy budzące zastrzeżenia, w celu wyjaśnienia i wprowadzenia ewentualnych zmian W razie niewskazania przez Użytkownika w terminie 7 dni od momentu wykonania zleconego Operatorowi działania bądź usługi elementów budzących zastrzeżenia, dorozumianym jest uznanie przez Użytkownika wykonanych przez Operatora działań za prawidłowe, a wszczęta po tym okresie przez Użytkownika procedura reklamacyjna zwalnia Operatora z odpowiedzialności za niewykonanie lub niepoprawne wykonanie usługi Dostęp do Panelu Użytkownika możliwy jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem Portalu, z wykorzystaniem hasła i identyfikatora do Portalu Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Panelu Użytkownika oraz usług Operatora w sposób zgodny z przeznaczeniem, które to korzystanie nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów, przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub ograniczenia dostępu do części lub całości usług, zablokowania dostępu do Panelu Użytkownika, usunięcia części lub całości danych przechowywanych przez Użytkownika, jeśli zostanie stwierdzone, iż działania Użytkownika są niedozwolone, sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, prawami osób trzecich, naruszają dobre obyczaje lub zasady niniejszego Regulaminu. Strona 4 z 18

5 4.14. W przypadku wystąpienia niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w pkt , Użytkownik nie jest uprawniony do żądania zwrotu niewykorzystanych środków finansowych wniesionych za okresy rozliczeniowe objęte blokadą usług lub usunięciem danych, o których mowa w punkcie Operator zobowiązany jest świadczyć pomoc techniczną dla Użytkowników usług świadczonych przez Operatora na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz specyfikacją techniczną i ofertą Usługi zamieszczoną w witrynie internetowej Operatora Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w działaniu usługi przerw o charakterze technicznym i konserwacyjnym. Jednocześnie Operator dołoży wszelkich starań, aby zaistniałe przerwy techniczne i konserwacyjne nie były uciążliwe dla Użytkownika. 5. Rejestracja Użytkownika i wybór Usług 5.1. Proces rejestracji Użytkownika polega na spełnieniu łącznie następujących warunków: a) skorzystanie z zamieszczone w Portalu akcji Własna Strona WWW - Uruchom dostępnej z poziomu sekcji zalogowanej Portalu, b) dokonaniu przez Użytkownika wyboru Usługi z dostępnego Katalogu Usług, c) wprowadzenie żądanych przez daną aplikację/ usługę danych niezbędnych do utworzenia konta Użytkownika usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, d) potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych poprzez przesłanie ich za pośrednictwem Panelu Użytkownika do Operatora, e) otrzymanie na podany podczas rejestracji Użytkownika adres , automatycznie wygenerowanej w systemie rejestracji Operatora wiadomości potwierdzającej pomyślne zakończenie procesu rejestracji Użytkownika Użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę na wykonywanie przez Operatora wybranych podczas rejestracji usług Użytkownik dokonując rejestracji i dobrowolnie powierzając swoje dane Operatorowi podczas korzystania z usług, wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie przez Operatora w zakresie umożliwiającym realizację powierzonych Operatorowi zadań związanych ze świadczeniem usług na rzecz Użytkownika Zakończenie procesu rejestracji jest równoznaczne z faktem zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na świadczenie usług przez Operatora Po zarejestrowaniu się Użytkownika i przekazaniu na wskazany przez Operatora rachunek wymaganych środków pieniężnych tytułem świadczenia przez Operatora wybranych przez Użytkownika usług, nie ma możliwości dokonania zwrotu wniesionej opłaty, chyba, że inne zapisy niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. Strona 5 z 18

6 6. Rejestracja i utrzymywanie nazwy domeny internetowej 6.1. Na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny internetowej, Operator reprezentuje Użytkownika przed właściwym Rejestrem Domen, aby umożliwić zawarcie umowy o rejestrację nazwy domeny internetowej pomiędzy Użytkownikiem a właściwym Rejestrem Domen, zgodnie z zasadami określonymi przez Operatora oraz właściwy Rejestr Domen Dla ważności procesu rejestracji dla usług rejestracji i utrzymywania nazwy domeny, Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Operatorowi następujące dane: a) Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego: imię i nazwisko, adres zameldowania i adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zameldowania), adres , numer telefonu, numer PESEL lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz z datą wydania oraz nazwą organu wydającego dokument tożsamości, b) Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego: imię i nazwisko/ nazwa podmiotu - zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, imię i nazwisko osoby/ osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, adres siedziby, adres , numer telefonu, NIP, REGON, numer nadany podmiotowi według właściwego rejestru Podczas realizacji postanowień Umowy wymienionej w punkcie 6.1., zastosowanie mają regulaminy właściwego Rejestru Domen, w tym regulaminy NASK dostępne w witrynie internetowej NASK pod adresem: oraz a także przepisy prawne obowiązujące w kraju będącym siedzibą tego Rejestru Domen, do których przestrzegania Użytkownik jest zobowiązany Opłaty z tytułu rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych pobierane są zgodnie z cennikiem zamieszczonym w witrynie Operatora Operator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za: a) działania, zaniechania lub opóźnienia właściwego Rejestru Domen w realizacji zleconych zadań dotyczących domeny Użytkownika, b) działania lub zaniechania Użytkownika nazwy domeny, włączając w to nieuiszczenie lub niepełne uiszczenie opłat z tytułu świadczonej usługi w terminach wyznaczonych przez dany Rejestr Domen. Strona 6 z 18

7 6.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości w dostępie do świadczonych usług, Operator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany delegacji domen utrzymywanych na serwerach DNS Poprzez rejestrację nazwy domeny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie w bazie WHOIS wybranych danych Użytkownika oraz dotyczących Nazwy domeny Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w bazie WHOIS. 7. Transfer obsługi nazwy domeny 7.1. Podlegające Transferowi obsługi nazwy domen rozszerzenia domen wymienione zostały w witrynie Operatora Opłaty z tytułu Transferu obsługi nazw domen od i do Operatora pobierane są zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonym w witrynie Operatora W celu zmiany Operatora usługi utrzymania nazwy domeny, Użytkownik kieruje do swojego obecnego Rejestratora żądanie dokonania transferu oraz udostępnienia przez tego Rejestratora Kodu Authinfo do Nazwy domeny W przypadku Transferu obsługi nazwy domeny od Operatora do innego Rejestratora, na żądanie Użytkownika Operator wydaje Kod Authinfo do Nazwy domeny Warunkiem wydania Kodu Authinfo na żądanie Użytkownika jest potwierdzenie u Operatora tożsamości Użytkownika poprzez podanie wskazanych przez Operatora danych Użytkownika Po otrzymaniu przez Użytkownika Kodu Authinfo przekazanego od dotychczasowego Rejestratora, Użytkownik przekazuje Kod Authinfo do wybranego przez siebie Rejestratora docelowego W przypadku Transferu obsługi nazwy domen od innego Rejestratora do Operatora, Operator rozpoczyna proces przejęcia obsługi Nazwy domeny, a następnie przesyła na adres Użytkownika link aktywacyjny, którego kliknięcie przez Użytkownika stanowi zatwierdzenie realizacji transferu Ograniczenia w inicjacji Transferu obsługi nazwy domeny u Operatora: a) rozpoczęcie Transferu może nastąpić nie wcześniej niż 5 dni po rejestracji Nazwy domeny lub dokonaniu ostatniego Transferu, b) rozpoczęcie transferu może nastąpić nie później niż 6 dni przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego W przypadku Transferu obsługi nazwy domeny z NASK, jego dokonanie możliwe jest nie wcześniej niż 21 dni od daty Rejestracji nazwy domeny lub początku nowego okresu rozliczeniowego i nie później niż 24 dni przed końcem okresu rozliczeniowego. Strona 7 z 18

8 7.10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niepowodzenie procesu Transferu obsługi nazwy domeny wynikłe z winy NASK lub Rejestratora docelowego innego niż Operator, do którego przekazywana jest obsługa Nazwy domeny Proces Transferu obsługi nazwy domeny od i do Rejestratorów innych niż Operator odbywa się zgodnie z procedurami określonymi przez tych Rejestratorów. 8. Przeniesienie praw i obowiązków Użytkownika nazwy domeny 8.1. Przeniesienie całości praw i obowiązków Użytkownika w odniesieniu do Nazwy domeny, które są mu przynależne z tytułu Umowy wiążącej go z Operatorem, na osobę trzecią, następuje w formie pisemnej na wniosek i za zgodą Użytkownika związanego Umową, zgodnie z procedurą zamieszczoną w witrynie Operatora, wymaganiami właściwego Rejestru Domen i po uzyskaniu jego zgody, jeśli taka zgoda jest wymagana Użytkownik oraz podmiot przejmujący prawa i obowiązki dotychczasowego Użytkownika Nazwy domeny przynależne z tytuły Umowy z Operatorem, o której mowa w punkcie 8.1, wyrażają zgodę na dokonanie cesji, akceptują wszystkie jej warunki oraz zobowiązują się do nie wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Operatora z tytułu zmiany Użytkownika Nazwy domeny Operator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o przeniesienie praw i obowiązków Użytkownika Nazwy domeny, w szczególności w przypadku: a) niezgodności danych Użytkownika Nazwy domeny zawartych we wniosku z danymi przechowywanymi przez właściwy Rejestr Domen, b) niepodpisaniu lub nieczytelnym podpisaniu wniosku, c) nieczytelności lub niepoprawności złożonego wniosku, d) niedopełnieniu przez Użytkownika lub podmiot przejmujący w wyniku cesji jego prawa i obowiązki warunków niniejszego Regulaminu lub procedur zamieszczonych w witrynie internetowej Operatora Operator zastrzega sobie prawo do zażądania przesłania przez Użytkownika kopii dokumentu cesji pocztą tradycyjną (przesyłka listowa) lub elektroniczną ( ) Dokonanie cesji może nastąpić wyłącznie w przypadku otrzymania przez Operatora podpisanego przez zbywającego i wstępującego w prawa i obowiązki poprawnego wniosku o przeniesienie praw i obowiązków, za których dostarczenie Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność Za świadczenie usługi Przeniesienie praw i obowiązków Użytkownika Nazwy domeny Operator pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonym w witrynie Operatora. 9. Przekierowanie domeny 9.1. Operator świadczy usługę przekierowania domeny na wniosek Użytkownika, na wskazany przez niego adres IP lub URL, co oznacza zmianę serwerów DNS danej Nazwy domeny. Strona 8 z 18

9 9.2. Użytkownik wnioskujący o ustanowienie przekierowania domeny wyraża zgodę na dokonanie zmiany przez Operatora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w opisie usługi zamieszczonych w witrynie internetowej Operatora Za świadczenie usługi przekierowania domeny, Operator pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonym w witrynie Operatora W przypadku rozwiązania Umowy dotyczącej danej domeny wiążącej Użytkownika z Operatorem, następuje automatyczne anulowanie usługi przekierowania tej domeny na adres IP lub URL W przypadku zgłoszenia przez właściciela serwera lub domeny docelowego przekierowania żądania usunięcia dokonanego przekierowania domeny, Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia przekierowania domeny bez powiadomienia o tym fakcie Użytkownika, jak również do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi przekierowania domeny na adres IP lub URL dla części lub wszystkich Nazw domen przypisanych dla tego Użytkownika Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu przekierowania domeny oraz za utracone z tego tytułu przez Użytkownika korzyści finansowe ani za skutki wynikające z wykonania przekierowania domeny wnioskowanego przez Użytkownika. 10. Zmiana delegacji domeny Zmiana delegacji domeny stanowi zmianę danych o serwerach DNS przeznaczonych do Utrzymywania nazw domen Na wniosek Użytkownika i na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i ofertą usługi zamieszczoną w witrynie Operatora, Operator dokona zmiany delegacji wskazanej nazwy domeny, z zastrzeżeniem prawidłowości podanych przez Użytkownika danych Użytkownik wnioskujący o ustanowienie zmiany delegacji domeny wyraża zgodę na dokonanie zmiany przez Operatora Wniosek o zmianę delegacji domeny powinien zawierać: a) dane Użytkownika (dane adresowe, NIP, PESEL lub REGON, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), b) Nazwy nowych serwerów DNS, a w przypadku rejestrowania nowych serwerów - również numery IP tych serwerów Użytkownik zobowiązany jest do przesłania wniosku o zmianę delegacji nazwy domeny drogą poczty elektronicznej na adres Operatora Zmiana delegacji nazwy domeny przez Operatora dokonywana jest zgodnie z terminami i warunkami określonymi przez właściwy Rejestr Domen Operator poinformuje Użytkownika na podany we wniosku adres o fakcie zaakceptowania doręczonego wniosku i zmianie delegacji nazwy domeny. Strona 9 z 18

10 10.8. Za świadczenie usługi zmiany delegacji domeny, Operator pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonym w witrynie Operatora. 11. Opcja na rejestrację nazwy domeny Aby skorzystać z usługi Opcji na rejestrację nazwy domeny konieczne jest wcześniejsze zawarcie Umowy o opcję na nazwę domeny Z możliwości skorzystania z usługi Opcji na rejestrację nazwy domeny wykluczone są domeny regionalne Uzyskanie Opcji na rejestrację nazwy domeny nie daje Użytkownikowi żadnych uprawnień w stosunku do Nazwy tej domeny Rejestracja wybranej Nazwy domeny, na którą Użytkownik uzyskał opcję następuje na zasadach zgodnych z niniejszym Regulaminem, ofertą usługi zamieszczoną w witrynie Operatora oraz regulaminem opublikowanym w witrynie internetowej NASK - https://www.dns.pl/opcje.html Umowa o opcję na nazwę domeny zostaje zawarta z NASK za pośrednictwem Operatora poprzez przekazanie przez Operatora do NASK danych uzyskanych od Użytkownika Umowa o opcję na nazwę domeny zostaje zawarta na 3 lata, po którym to czasie wygasa, chyba, że wcześniej zostanie rozwiązana Warunki rejestracji domeny: a) zawarcie Umowy o opcję na nazwę domeny zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz zapisami wspomnianymi w pkt. 11.4, b) wybrana Nazwa domeny w momencie zawarcia umowy jest utrzymywana na rzecz osoby trzeciej, c) wybrana Nazwa domeny nie jest przedmiotem sporu w rozumieniu Regulaminu nazw domeny zamieszczonego na witrynie internetowej NASK, d) podmiot na rzecz którego dotąd była utrzymywana Nazwa Domeny zrezygnuje z jej dalszego utrzymywania, e) usunięcie Nazwy domeny ze względu na niewniesienie należnej Rejestratorowi opłaty, f) wniesienie opłaty z tytułu usługi opcji na rejestrację nazwy domeny, g) wniesienie opłaty z tytułu rejestracji domeny objętej opcją Użytkownik zobowiązany jest do śledzenia w witrynie dostępności do rejestracji nazwy domeny, na którą uzyskał opcję we własnym zakresie Dane niezbędne do zarejestrowania domeny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik winien dostarczyć Operatorowi nie później niż w terminie 10 dni od momentu pojawienia się w witrynie informacji o dostępności do rejestracji nazwy domeny, na którą Użytkownik posiada opcję Po zarejestrowaniu nazwy domeny bądź niespełnieniu warunków pkt. 11.7, Umowa o opcję na nazwę domeny zostaje rozwiązana za skutkiem natychmiastowym. Strona 10 z 18

11 Usługa świadczona jest odpłatnie, zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonych w witrynie Operatora Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, że wniesiona z tytułu opcji na nazwę domeny opłata nie może zostać zaliczona na poczet pokrycia kosztów rejestracji nazwy domeny ani nie zostaje zwrócona Użytkownikowi w przypadku rozwiązania Umowy o opcję po wniesieniu opłaty. 12. Test nazwy domeny Usługa testu umożliwia wypróbowanie funkcjonowania poddanej testowi Nazwy domeny Usługa świadczona jest odpłatnie, zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonym na witrynie internetowej Operatora Wykonanie usługi testu w stosunku do danej Nazwy domeny może zostać zlecone przez danego Użytkownika tylko jednokrotnie Zakończenie testu następuje w chwili zawarcia przez Użytkownika zamawiającego test umowy o Utrzymanie Nazwy domeny na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub po upływie 14 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi testu. 13. Hosting Usługa hostingu świadczona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z ofertą usługi zamieszczoną w witrynie internetowej Operatora Za świadczenie usługi hostingu Operator pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonym w witrynie internetowej Operatora Dla danego Użytkownika można założyć nie więcej niż jeden Panel Użytkownika służący do zarządzania usługą hostingu W ramach usługi hostingowej Użytkownik może samodzielnie zarządzać usługami w swoim Panelu Użytkownika W celu sprawdzenia funkcjonowania usługi hostingu, dany Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z usługi w formie testowej przez okres 30 dni Po upływie 30 dni, usługa testowa może zostać automatycznie przedłużona przez Operatora jako odpłatna usługa hostingu przy zachowaniu wprowadzonych danych, z zastrzeżeniem wcześniejszego wniesienia przez Użytkownika opłaty na wybraną opcję usługi, lub Operator uprawniony jest do zablokowania Użytkownikowi dostępu do usługi, włącznie z całkowitym usunięciem konta Użytkownika w usłudze hostingu Operator uprawniony jest do zablokowania dostępu Użytkownika do usługi hostingu lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika usługi, w szczególności w przypadku: a) łamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, b) braku terminowego uiszczenia przez Użytkownika należnych opłat z tytułu korzystania z usługi, Strona 11 z 18

12 c) po upływie terminów określonych niniejszym Regulaminem lub Umową, d) na wniosek uprawnionych do tego organów władzy publicznej Usunięcie konta Użytkownika w usłudze hostingu wiąże się z permanentną utratą dostępu Użytkownika do wcześniej wprowadzonych w Panelu Użytkownika danych Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści, które to mogłyby być wynikiem zablokowania lub usunięcia przez Operatora konta Użytkownika w usłudze hostingu zgodnie z zasadami określonymi w pkt i Użytkownik może wybrać usługę hostingu oddzielnie lub w połączeniu z innymi usługami świadczonymi przez Operatora i wymienionymi w Katalogu Usług, w szczególności wraz z usługą rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych Jeśli Użytkownik dokona wyboru usługi Hostingowej wraz z usługą Rejestracji nazwy domeny, do momentu wniesienia opłaty z tytułu utrzymania nazwy, dla Użytkownika zostanie zarejestrowana domena testowa na okres nieprzekraczający 14 dni Użytkownik korzysta z domeny testowej na zasadach zgodnych z zapisami niniejszego Regulaminu, w szczególności zgodnie z jego sekcją poświęconą usłudze Testu nazwy domeny Lista rozszerzeń nazw domen dostępne do rejestracji wraz z usługą hostingu, opublikowane są w witrynie internetowej Operatora W ramach korzystania z usługi hostingu Użytkownik może przypisać do swojego konta Użytkownika usługi posiadaną stronę internetową lub, korzystając z powiązanego z Panelem Użytkownika usługi hostingu Kreatora stron WWW, stworzyć stronę internetową od podstaw Szczegółowy opis sposobu działania i warunków korzystania Użytkownika z Kreatora stron WWW znajduje się w witrynie internetowej Operatora. 14. Przestrzeganie prawa i blokada dostępu do Usług Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Operator ma prawo przetwarzać dane osobowe osoby składającej zawiadomienie o naruszeniu lub Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej Podmiot, który stwierdzi naruszenie swoich praw przez Użytkownika usług Operatora, jest uprawniony do złożenia zawiadomienia o zaistniałym naruszeniu Zawiadomienie powinno być dokonane pisemnie (przesyłka listowa) na adres siedziby Operatora i zawierać (łącznie): imię, nazwisko, adres zamieszkania/ siedziby, osoby składającej zawiadomienie, określenie przedmiotu naruszenia wraz z informacjami pozwalającymi na jego identyfikację, wskazanie naruszonych praw lub dóbr osobistych, podpis podmiotu zgłaszającego naruszenie. Strona 12 z 18

13 14.5. Podmiot zgłaszający naruszenie oświadcza, iż jest uprawniony do złożenia niniejszego zgłoszenia z tytułu naruszenia jego praw W przypadku złożenia prawidłowego zawiadomienia o naruszeniu praw, o którym mowa w punkcie 14.3, oraz stwierdzenia jego zasadności, bądź w przypadku złożenia zawiadomienia przez sądy lub uprawnione organy państwa - Operator może dokonać całkowitej lub częściowej blokady dostępu do usług będących przedmiotem sporu W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt oraz w pkt Regulaminu i zastosowaniu przez Operatora blokady lub usunięcia danych rozumianych w sposób wymieniony w pkt oraz pkt Regulaminu, Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków podjęcia tych działań. 15. Okres świadczenia usług i zawarcie Umowy Umowa na Usługi zawierana jest na okres podany w niniejszym Regulaminie oraz w specyfikacji Usługi opublikowanej w witrynie internetowej Operatora, zgodnie z okresami rozliczeniowymi, za które Użytkownik dokonał pełnej płatności z góry Umowa może zostać wypowiedziana przez Strony Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba że inne zapisy niniejszego Regulaminu wskazują inaczej Wypowiedzenie umowy powinno zostać dokonane w formie pisemnej i przesłane do drugiej Strony umowy drogą pocztową (przesyłka listowa) lub drogą poczty elektronicznej ( ), w przypadku Operatora - na adres jego siedziby lub adres e- mail podany w jego witrynie, w przypadku Użytkownika - na adres jego zamieszkania/ siedziby lub kontaktowy adres podany podczas rejestracji do usługi Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik: a) bezpowrotnie utracił hasło i identyfikator do Portalu, co powoduje utratę dostępu do Panelu Użytkownika, b) umyślnie bądź nieumyślnie narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu, c) nie uiścił opłaty określonej w Cenniku usług w wyznaczonym terminie, d) dokonuje czynności niezgodnych z prawem, e) działa na szkodę Operatora, f) podał nieprawdziwe dane, g) w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownikowi przysługuje zwrot, bez odsetek, niewykorzystanych płatności, z zastrzeżeniem, że opłacony okres rozliczeniowy jeszcze się nie rozpoczął Wypowiedzenie umowy nie ogranicza prawa Użytkownika do przeniesienia nazwy domeny do innego Rejestratora. Strona 13 z 18

14 16. Wynagrodzenie za usługę Użytkownik dokonuje opłat za wybrane przez siebie usługi, w wybranych okresach rozliczeniowych zgodnie z Cennikiem usług umieszczonym w witrynie Operatora Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania wszelkich płatności z góry, tzn. przed rozpoczęciem świadczenia przez Operatora usługi na jego rzecz W razie braku dokonania przez Użytkownika opłaty, wniesienia opłaty niższej lub nieterminowego wniesienia opłaty, Operator nie jest zobowiązany do świadczenia usługi, której dotyczy dana opłata W przypadku wniesienia przez Użytkownika opłaty po terminie, Operator może dokonać przedłużenia świadczenia usługi na określony okres rozliczeniowy po naliczeniu dodatkowych opłat związanych z nieterminowym wniesieniem opłaty, o ile takie opłaty są wymagane Informacja o aktualnie dostępnych sposobach płatności znajduje się w witrynie Operatora Wszystkie ceny odnoszące się do usług świadczonych w ramach niniejszego Regulaminu zamieszczone na stronach Operatora są cenami netto W ciągu 7 dni od daty zaksięgowania na rachunku bankowym Operatora kwoty płatności za usługę, Operator wystawi na rzecz Użytkownika fakturę VAT Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy W przypadku gdy Użytkownik dokona opłaty w wysokości wyższej niż cena za usługę określona w Umowie, Operator zalicza nadpłatę na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań Użytkownika wobec Operatora lub, na wyraźne żądanie Użytkownika dokonane w formie pisemnej, dokonuje zwrotu nadpłaty na rachunek wskazany przez Użytkownika Zmiany w Cenniku usług będą ogłaszane na stronach witryny Operatora. Operator każdorazowo wskaże termin obowiązywania nowego Cennika usług. 17. Polityka prywatności stosowana przez Operatora Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników korzystających z usług Operatora jest Operator Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika usług Operatora Poprzez przetwarzanie danych rozumie się wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie Operator zobowiązuje się do zapewnienia należytej ochrony prywatności danych przekazanych Operatorowi przez Użytkownika w trakcie świadczenia przez Operatora usług Każdy Użytkownik korzystając z usług Operatora wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie bezpośrednio związanym z realizacją tych usług, w tym także Strona 14 z 18

15 na przekazywanie ich osobom trzecim, a w szczególności osobom bezpośrednio związanym z realizacją procesu świadczenia przez Operatora określonych Regulaminem usług oraz uprawnionym do tego organom władz publicznych, z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa W procesie świadczenia usług Operator automatycznie pobiera dane Użytkownika, takie jak, m.in. wykorzystywany przez Użytkownika protokół internetowy, adres IP urządzenia, typ przeglądarki, system operacyjny, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych witryn internetowych Podczas odwiedzania witryny internetowej Operatora, w komputerze Użytkownika mogą być zapisywane informacje konieczne do jego identyfikacji (pliki cookies) Operator zapewnia bezpieczeństwo świadczonych usług, stosując rozwiązania techniczne zapewniające niedostępność gromadzonych w systemie danych dla osób do tego nieupoważnionych, w szczególności: a) system bezpieczeństwa transmisji danych dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby, b) system zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu, c) system bezpieczeństwa centrum obliczeniowego budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane Użytkownika, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przez Operatora, z zastrzeżeniem postanowień punktu Na pisemne żądanie Użytkownika złożone drogą poczty elektronicznej ( ) lub pocztą (przesyłka listowa), Operator usunie jego dane osobowe Po wygaśnięciu usługi lub zażądaniu przez Użytkownika zaprzestania przetwarzania danych, a w szczególności ich usunięcie, Operator jest uprawniony do dalszego przetwarzania przekazanych mu danych niezbędnych do rozliczenia usług oraz danych koniecznych do wyjaśnienia okoliczności związanych z niezgodnym z niniejszym Regulaminem korzystaniem z usług Ponadto Operator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych i badań preferencji Użytkowników, przy jednoczesnym zobowiązaniu się Operatora do zadbania o brak możliwości zidentyfikowania Użytkownika na podstawie tych danych Pytania związane z usługami Operatora oraz Regulaminem powinny być kierowane do Operatora na adresy (adres oraz siedziba Operatora) wskazane w witrynie Operatora Zmiana wspomnianych w punkcie danych kontaktowych Operatora nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. Strona 15 z 18

16 18. Odpowiedzialność Operatora Operator dołoży należytej staranności w procesie świadczenia usług Operator oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia oraz zasoby techniczne do realizacji usług Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności: a) w przypadku braku ciągłości świadczenia usług niezawinionego przez Operatora, b) w przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z Regulaminem korzystania z usług przez Użytkownika oraz w przypadku jego naruszania przez Użytkownika, c) w przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji i korzystaniu z usług, d) w przypadku działania siły wyższej, e) za sposób, w jaki będą wykorzystywane nazwy domen przez Użytkownika, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody, f) za zarejestrowanie nazwy domeny, która może naruszać prawa osób trzecich, g) za niepowodzenie rejestracji nazwy domeny z przyczyn niezależnych od Operatora, h) za treści zamieszczane na witrynach internetowych Użytkownika W przypadku wystąpienia zawinionego przez Operatora braku ciągłości w dostarczaniu Usług hostingu, który trwa ponad 72 godziny, Operator zobowiązuje się do dokonania rekompensaty na rzecz Użytkownika Wspomniana w punkcie 18.4 rekompensata rozumiana jest jako przedłużenie okresu rozliczeniowego dla Usługi o 30 dni Całkowita odpowiedzialność Operatora za szkodę wynikłą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora usług objętych niniejszym Regulaminem, nie może przekroczyć trzykrotności rocznej opłaty poniesionej przez Użytkownika za daną usługę, natomiast w przypadku usługi hostingu nie może przekroczyć kwoty rocznej opłaty za tą usługę Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści Użytkownik może dochodzić na drodze sądowej roszczeń wobec Operatora dopiero po zakończeniu i rozstrzygnięciu procedury postępowania reklamacyjnego Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora Ograniczenia odpowiedzialności Operatora zawarte w pkt c), pkt g), pkt i pkt nie mają zastosowania się do Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego. Strona 16 z 18

17 19. Zmiana Regulaminu Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia roku Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie Zmiana treści Regulaminu może zostać dokonana przez Operatora w każdym czasie i będzie ogłaszana poprzez publikację w witrynie internetowej Operatora i wchodzi w życie z chwilą jej publikacji, przy jednoczesnej utracie mocy wiążącej wcześniejszych postanowień Operator zastrzega sobie prawo do powiadomienie Użytkownika o zmianach Regulaminu drogą elektroniczną, w szczególności na adres Użytkownika lub poprzez Panel Użytkownika W terminie 14 dni od daty ogłoszenia nowego Regulaminu, Użytkownik może odmówić przyjęcia nowych warunków Regulaminu. Odmowa przyjęcia nowych warunków Regulaminu powinna zostać dostarczona Operatorowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku, gdy Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie, rozumiane jest to jako wyrażenie zgody na nowe postanowienia Regulaminu Jeżeli Operator otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt. 19.5, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. 20. Reklamacje Reklamacja składana przez Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Operatora, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz zawierać (łącznie) następujące elementy: a) dane Użytkownika umożliwiający jego identyfikację, b) nazwę usługi, której reklamacja dotyczy, c) przedmiot reklamacji, d) uzasadnienie składanej reklamacji Reklamację należy wnieść w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji Reklamacja winna zostać przesłana w formie pisemnej na adres siedziby Operatora: Power Media, Biuro Obsługi Klienta, ul. Grabiszyńska 241B, Wrocław (z dopiskiem Własna Strona WWW ) lub w formie elektronicznej na adres podany w witrynie Operatora Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji w terminie 15 dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie przesłania Użytkownikowi odpowiedzi wskazującej rozstrzygnięcie Reklamacji wraz z jego uzasadnieniem Reklamacje niespełniające formalnych wymogów określonych zapisami punktów lub wynikające z nieznajomości bądź nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane. Strona 17 z 18

18 20.6. Decyzja Operatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 21. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy. Strona 18 z 18

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.!

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.! REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL* I. Postanowieniaogólne II. Definicje III. Obowiązekprzestrzeganiaprawa IV. ZasadyrejestracjiDomenyglobalnej V. ZasadyrejestracjiDomenypolskiej VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o.

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych przez Expro

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Serwis ifirma.pl widoczny w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usług przez Serwis ifirma.pl widoczny w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Serwis ifirma.pl widoczny w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.00 z dnia 03.04.2015 Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych

Wersja 1.00 z dnia 03.04.2015 Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Wersja 1.00 z dnia 03.04.2015 Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprint Usług dotyczących rejestracji i obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług. 1 Postanowienia ogólne Regulamin systemu Xenga Regulamin świadczenia usług 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania z systemu Xenga (zwanego dalej Systemem ) a także prawa i obowiązki użytkowników oraz

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - Automation Trader Maciej Szczotka z siedzibą przy ul.browarowa 21, 43-100 Tychy, NIP: 6462558521, REGON: 243655030, wpisana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin oraz Polityka prywatności serwisu biuro24h.pl

Regulamin oraz Polityka prywatności serwisu biuro24h.pl Regulamin oraz Polityka prywatności serwisu biuro24h.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin oraz Polityka prywatności określają warunki świadczenia usług księgowych za pośrednictwem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Domeny.pl

Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Domeny.pl Regulamin rejestracji i obsługi nazw domen internetowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Usług dotyczących rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl Regulamin usług hostingowych na Linux.pl 1. Definicje 1. Terminy użyte w regulaminie: "Linux.pl" - firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, z siedzibą przy ul.wodnej 19A, 76-251 Kobylnica - wpisaną do ewindencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL"

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy KANTOR77.PL Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL" Art. 1 [WSTĘP] 1. Regulamin niniejszy (zwany w dalszej części "Regulaminem") obowiązuje w zakresie usług świadczonych przez spółkę FORWARD

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ SEOFABRYKA SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ SEOFABRYKA SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMENY INTERNETOWEJ SEOFABRYKA SP. Z O.O. 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi rejestracji i utrzymania

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady wykonywania przez SDPK spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

E-LIVEBOOK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.LIVESTORIES.EU

E-LIVEBOOK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.LIVESTORIES.EU E-LIVEBOOK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.LIVESTORIES.EU Niniejszy regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu ipot24.pl

Regulamin serwisu ipot24.pl Regulamin serwisu ipot24.pl Operatorem serwisu jest CreaNET Arkadiusz Suchy z siedzibą w Gnieźnie. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu ipot24.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo