Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl."

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą Serwisu hosting.mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie przez Operatora wybranej przez Użytkownika Usługi, zawartej pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia. 2. Definicje. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a) Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin, który określa warunki świadczenia Usług przez Operatora, b) Operatorze rozumie się przez to spółkę Power Media S.A. z siedzibą: Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 B; KRS: ; Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: zł (w pełni opłacony), c) Rejestratorze rozumie się przez to podmiot oferujący usługę Rejestracji domeny, w tym Operatora, d) Rejestrze Domen rozumie się przez to główny rejestr domen obsługiwany przez podmioty trzecie, na zasadach określonych w ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, dostępnych pod adresem e) NASK rozumie się przez to Naukową i Akademicką Sieć Komputerową instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS , będący Rejestrem Domen zarządzającym polską domeną narodową.pl, działający w zakresie obsługi procesów związanych z rejestracją i utrzymywaniem nazw domen internetowych, z którym Operator zawarł porozumienie o współpracy w zakresie obsługi administracyjnej i technicznej procesu rejestracji i utrzymania nazw domen oraz udostępnienia opcji na rejestrację nazwy domeny, f) Użytkowniku rozumie się przez to podmiot korzystający z usług Operatora, o których mowa w Katalogu Usług, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji w witrynie Operatora. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, g) Usłudze rozumie się przez to usługę świadczoną przez Operatora na rzecz Użytkownika wybraną przez Użytkownika z Katalogu usług. Usługa świadczona jest zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz innymi warunkami określonymi w ofercie Usługi zamieszczonej w witrynie internetowej Operatora, h) Umowie rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na świadczenie przez Operatora wybranej przez Użytkownika Usługi, Strona 1 z 18

2 tożsama jest z wyborem usług przez Użytkownika i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, i) Katalogu Usług rozumie się przez to zestawienie usług świadczonych przez Operatora w ramach niniejszego Regulaminu. Do usług świadczonych przez Operatora należą: a. Rejestracja nazwy domeny, b. Utrzymywanie nazwy domeny, c. Opcja na rejestrację nazwy domeny, d. Test nazwy domeny, e. Hosting, f. Kreator stron WWW. j) Nazwie domeny internetowej rozumie się przez to ciąg znaków dostępnych w ramach usługi Rejestracji domeny w Rejestrze Domen, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora. Znaki, które mogą składać się na Nazwę domeny wymienione zostały w witrynie internetowej Operatora. k) Rejestracji nazwy domeny rozumie się przez to umieszczenie wybranej przez Użytkownika Nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w Rejestrze Domen. Czynność techniczna poprzedzająca Utrzymywanie nazwy domeny, l) Utrzymywaniu nazwy domeny rozumie się przez to zapewnienie warunków technicznych niezbędnych dla komunikacji w Internecie, w celu umożliwienia użytkownikom Internetu korzystania z danych określonych przez Użytkownika, którego domena została zarejestrowana, m) Opcji na rejestrację nazwy domeny rozumie się przez to uzyskanie możliwości dokonania rejestracji wybranej Nazwy domeny na zasadach zgodnych z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem opcji na rejestrację nazwy domeny opublikowanym w witrynie internetowej NASK, n) Teście nazwy domeny rozumie się przez to usługę umożliwiającą sprawdzenie funkcjonowania wybranej Nazwy domeny. Użytkownik zamawiający test jest docelowym Użytkownikiem Nazwy domeny poddanej testowi, o) Transferze obsługi nazwy domeny rozumie się przez to czynność obejmująca wskazanie/ zmianę Operatora, który obsługuje Nazwę domeny Użytkownika i reprezentuje go przed właściwym Rejestrem Domen, dokonywana zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz procedurą zamieszczoną w witrynie internetowej Rejestru Domen, p) Hostingu rozumie się przez to usługę polegającą na udostępnieniu przez Operatora na rzecz Użytkownika serwerów będących własnością Operatora w szczególności w celu przechowywania wskazanych przez Użytkownika danych, utrzymywania stron internetowych oraz poczty elektronicznej Użytkownika, Strona 2 z 18

3 q) Kreatorze stron WWW rozumie się prze to będącą własnością Operatora aplikację online dostępna w ramach wybranych Usług świadczonych przez Operatora, umożliwiająca tworzenie i publikację stron internetowych przez Użytkownika, r) Cenniku usług rozumie się przez to zestawienie opłat za świadczenia Operatora dostępne w witrynie Operatora. Zmiana Cennika usług nie oznacza zmiany Regulaminu ani zmiany Umowy zawartej na świadczenie usług pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, s) Okresie rozliczeniowym rozumie się przez to wskazany w specyfikacji wybranej Usługi dostępnej w witrynie internetowej Operatora okres czasu świadczenia Usługi, za który Użytkownik zobowiązany jest uiścić określoną w Cenniku usług opłatę, t) Panelu Użytkownika rozumie się przez to aplikację Operatora przeznaczoną dla Użytkownika, pozwalająca na dokonywanie operacji w zakresie usług świadczonych przez Operatora, udostępnioną w Internecie pod adresem hosting.mikrofirmy.pl, do której dostęp Użytkownik ma zapewniony bezpośrednio z Portalu. Wygląd Panelu Użytkownika i dostępnych w nim modułów może być różny w zależności od wybranych przez Użytkownika Usług, u) Portalu oznacza serwis internetowy funkcjonujący w oparciu o system informatyczny, stworzony i prowadzony przez AspiroNet Sp. z o.o. z siedzibą: Łódź, ul. Piłsudskiego 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , posiadającą numer NIP i REGON , udostępniony w Internecie pod adresem v) Serwerach DNS rozumie się przez to serwery w systemie nazw domen (Domain Name System - DNS), na których utrzymywane są nazwy domen internetowych, w) Kodzie Authinfo rozumie się przez to hasło umożliwiające dokonanie zmiany danych związanych z obsługą Nazwy domeny. 3. Prawa autorskie Wyłączne prawa autorskie do Panelu Użytkownika, udostępnionego w Internecie pod adresem hosting.mikrofirmy.pl, należą do Power Media SA z siedzibą: Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 B. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz. 83 ze zm.). 4. Postanowienia ogólne 4.1. Operator świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług 4.2. Użytkownik może wybrać jedną usługę lub więcej usług świadczonych przez Operatora i wymienionych w Katalogu Usług Parametry, rodzaj i charakterystyka oferowanych usług oraz sposób ich zamawiania przedstawione są w niniejszym Regulaminie oraz w witrynie internetowej Operatora. Strona 3 z 18

4 4.4. Dokonanie rejestracji i korzystanie z usług Operatora jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu, Cennika usług, ofert, w tym promocji, oraz specyfikacji usług opublikowanych w witrynie internetowej Operatora Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za przesyłane informacje, w tym za ich rzetelność, aktualność i zgodność z prawem oraz oświadcza, że przekazane informacje nie naruszają praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz przepisów prawa W przypadku wątpliwości co do poprawności danych Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo zażądania od Użytkownika, pod rygorem odmowy zawarcia Umowy bądź wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, kopii dokumentu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego dane podmiotu przesłanej pocztą (przesyłka listowa) lub drogą poczty elektronicznej (skan). Niezażądanie od Użytkownika wspomnianych kopii dokumentów nie stanowi o stwierdzeniu ich wiarygodności przez Operatora W przypadku braku odpowiedzi Użytkownika na żądanie z pkt. 4.6, w ciągu 7 dni od daty żądania, Operator może zdecydować o odmowie zawarcia Umowy, zaprzestaniu świadczenia usługi bądź wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo zweryfikować prawidłowość wykonania wszystkich zleconych Operatorowi działań Po wykonaniu przez Operatora zleconych działań i usług, Użytkownik ma obowiązek wskazać Operatorowi drogą poczty elektronicznej elementy budzące zastrzeżenia, w celu wyjaśnienia i wprowadzenia ewentualnych zmian W razie niewskazania przez Użytkownika w terminie 7 dni od momentu wykonania zleconego Operatorowi działania bądź usługi elementów budzących zastrzeżenia, dorozumianym jest uznanie przez Użytkownika wykonanych przez Operatora działań za prawidłowe, a wszczęta po tym okresie przez Użytkownika procedura reklamacyjna zwalnia Operatora z odpowiedzialności za niewykonanie lub niepoprawne wykonanie usługi Dostęp do Panelu Użytkownika możliwy jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem Portalu, z wykorzystaniem hasła i identyfikatora do Portalu Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Panelu Użytkownika oraz usług Operatora w sposób zgodny z przeznaczeniem, które to korzystanie nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów, przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub ograniczenia dostępu do części lub całości usług, zablokowania dostępu do Panelu Użytkownika, usunięcia części lub całości danych przechowywanych przez Użytkownika, jeśli zostanie stwierdzone, iż działania Użytkownika są niedozwolone, sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, prawami osób trzecich, naruszają dobre obyczaje lub zasady niniejszego Regulaminu. Strona 4 z 18

5 4.14. W przypadku wystąpienia niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w pkt , Użytkownik nie jest uprawniony do żądania zwrotu niewykorzystanych środków finansowych wniesionych za okresy rozliczeniowe objęte blokadą usług lub usunięciem danych, o których mowa w punkcie Operator zobowiązany jest świadczyć pomoc techniczną dla Użytkowników usług świadczonych przez Operatora na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz specyfikacją techniczną i ofertą Usługi zamieszczoną w witrynie internetowej Operatora Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w działaniu usługi przerw o charakterze technicznym i konserwacyjnym. Jednocześnie Operator dołoży wszelkich starań, aby zaistniałe przerwy techniczne i konserwacyjne nie były uciążliwe dla Użytkownika. 5. Rejestracja Użytkownika i wybór Usług 5.1. Proces rejestracji Użytkownika polega na spełnieniu łącznie następujących warunków: a) skorzystanie z zamieszczone w Portalu akcji Własna Strona WWW - Uruchom dostępnej z poziomu sekcji zalogowanej Portalu, b) dokonaniu przez Użytkownika wyboru Usługi z dostępnego Katalogu Usług, c) wprowadzenie żądanych przez daną aplikację/ usługę danych niezbędnych do utworzenia konta Użytkownika usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, d) potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych poprzez przesłanie ich za pośrednictwem Panelu Użytkownika do Operatora, e) otrzymanie na podany podczas rejestracji Użytkownika adres , automatycznie wygenerowanej w systemie rejestracji Operatora wiadomości potwierdzającej pomyślne zakończenie procesu rejestracji Użytkownika Użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę na wykonywanie przez Operatora wybranych podczas rejestracji usług Użytkownik dokonując rejestracji i dobrowolnie powierzając swoje dane Operatorowi podczas korzystania z usług, wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie przez Operatora w zakresie umożliwiającym realizację powierzonych Operatorowi zadań związanych ze świadczeniem usług na rzecz Użytkownika Zakończenie procesu rejestracji jest równoznaczne z faktem zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na świadczenie usług przez Operatora Po zarejestrowaniu się Użytkownika i przekazaniu na wskazany przez Operatora rachunek wymaganych środków pieniężnych tytułem świadczenia przez Operatora wybranych przez Użytkownika usług, nie ma możliwości dokonania zwrotu wniesionej opłaty, chyba, że inne zapisy niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. Strona 5 z 18

6 6. Rejestracja i utrzymywanie nazwy domeny internetowej 6.1. Na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny internetowej, Operator reprezentuje Użytkownika przed właściwym Rejestrem Domen, aby umożliwić zawarcie umowy o rejestrację nazwy domeny internetowej pomiędzy Użytkownikiem a właściwym Rejestrem Domen, zgodnie z zasadami określonymi przez Operatora oraz właściwy Rejestr Domen Dla ważności procesu rejestracji dla usług rejestracji i utrzymywania nazwy domeny, Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Operatorowi następujące dane: a) Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego: imię i nazwisko, adres zameldowania i adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zameldowania), adres , numer telefonu, numer PESEL lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz z datą wydania oraz nazwą organu wydającego dokument tożsamości, b) Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego: imię i nazwisko/ nazwa podmiotu - zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, imię i nazwisko osoby/ osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, adres siedziby, adres , numer telefonu, NIP, REGON, numer nadany podmiotowi według właściwego rejestru Podczas realizacji postanowień Umowy wymienionej w punkcie 6.1., zastosowanie mają regulaminy właściwego Rejestru Domen, w tym regulaminy NASK dostępne w witrynie internetowej NASK pod adresem: oraz a także przepisy prawne obowiązujące w kraju będącym siedzibą tego Rejestru Domen, do których przestrzegania Użytkownik jest zobowiązany Opłaty z tytułu rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych pobierane są zgodnie z cennikiem zamieszczonym w witrynie Operatora Operator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za: a) działania, zaniechania lub opóźnienia właściwego Rejestru Domen w realizacji zleconych zadań dotyczących domeny Użytkownika, b) działania lub zaniechania Użytkownika nazwy domeny, włączając w to nieuiszczenie lub niepełne uiszczenie opłat z tytułu świadczonej usługi w terminach wyznaczonych przez dany Rejestr Domen. Strona 6 z 18

7 6.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości w dostępie do świadczonych usług, Operator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany delegacji domen utrzymywanych na serwerach DNS Poprzez rejestrację nazwy domeny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie w bazie WHOIS wybranych danych Użytkownika oraz dotyczących Nazwy domeny Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w bazie WHOIS. 7. Transfer obsługi nazwy domeny 7.1. Podlegające Transferowi obsługi nazwy domen rozszerzenia domen wymienione zostały w witrynie Operatora Opłaty z tytułu Transferu obsługi nazw domen od i do Operatora pobierane są zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonym w witrynie Operatora W celu zmiany Operatora usługi utrzymania nazwy domeny, Użytkownik kieruje do swojego obecnego Rejestratora żądanie dokonania transferu oraz udostępnienia przez tego Rejestratora Kodu Authinfo do Nazwy domeny W przypadku Transferu obsługi nazwy domeny od Operatora do innego Rejestratora, na żądanie Użytkownika Operator wydaje Kod Authinfo do Nazwy domeny Warunkiem wydania Kodu Authinfo na żądanie Użytkownika jest potwierdzenie u Operatora tożsamości Użytkownika poprzez podanie wskazanych przez Operatora danych Użytkownika Po otrzymaniu przez Użytkownika Kodu Authinfo przekazanego od dotychczasowego Rejestratora, Użytkownik przekazuje Kod Authinfo do wybranego przez siebie Rejestratora docelowego W przypadku Transferu obsługi nazwy domen od innego Rejestratora do Operatora, Operator rozpoczyna proces przejęcia obsługi Nazwy domeny, a następnie przesyła na adres Użytkownika link aktywacyjny, którego kliknięcie przez Użytkownika stanowi zatwierdzenie realizacji transferu Ograniczenia w inicjacji Transferu obsługi nazwy domeny u Operatora: a) rozpoczęcie Transferu może nastąpić nie wcześniej niż 5 dni po rejestracji Nazwy domeny lub dokonaniu ostatniego Transferu, b) rozpoczęcie transferu może nastąpić nie później niż 6 dni przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego W przypadku Transferu obsługi nazwy domeny z NASK, jego dokonanie możliwe jest nie wcześniej niż 21 dni od daty Rejestracji nazwy domeny lub początku nowego okresu rozliczeniowego i nie później niż 24 dni przed końcem okresu rozliczeniowego. Strona 7 z 18

8 7.10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niepowodzenie procesu Transferu obsługi nazwy domeny wynikłe z winy NASK lub Rejestratora docelowego innego niż Operator, do którego przekazywana jest obsługa Nazwy domeny Proces Transferu obsługi nazwy domeny od i do Rejestratorów innych niż Operator odbywa się zgodnie z procedurami określonymi przez tych Rejestratorów. 8. Przeniesienie praw i obowiązków Użytkownika nazwy domeny 8.1. Przeniesienie całości praw i obowiązków Użytkownika w odniesieniu do Nazwy domeny, które są mu przynależne z tytułu Umowy wiążącej go z Operatorem, na osobę trzecią, następuje w formie pisemnej na wniosek i za zgodą Użytkownika związanego Umową, zgodnie z procedurą zamieszczoną w witrynie Operatora, wymaganiami właściwego Rejestru Domen i po uzyskaniu jego zgody, jeśli taka zgoda jest wymagana Użytkownik oraz podmiot przejmujący prawa i obowiązki dotychczasowego Użytkownika Nazwy domeny przynależne z tytuły Umowy z Operatorem, o której mowa w punkcie 8.1, wyrażają zgodę na dokonanie cesji, akceptują wszystkie jej warunki oraz zobowiązują się do nie wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Operatora z tytułu zmiany Użytkownika Nazwy domeny Operator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o przeniesienie praw i obowiązków Użytkownika Nazwy domeny, w szczególności w przypadku: a) niezgodności danych Użytkownika Nazwy domeny zawartych we wniosku z danymi przechowywanymi przez właściwy Rejestr Domen, b) niepodpisaniu lub nieczytelnym podpisaniu wniosku, c) nieczytelności lub niepoprawności złożonego wniosku, d) niedopełnieniu przez Użytkownika lub podmiot przejmujący w wyniku cesji jego prawa i obowiązki warunków niniejszego Regulaminu lub procedur zamieszczonych w witrynie internetowej Operatora Operator zastrzega sobie prawo do zażądania przesłania przez Użytkownika kopii dokumentu cesji pocztą tradycyjną (przesyłka listowa) lub elektroniczną ( ) Dokonanie cesji może nastąpić wyłącznie w przypadku otrzymania przez Operatora podpisanego przez zbywającego i wstępującego w prawa i obowiązki poprawnego wniosku o przeniesienie praw i obowiązków, za których dostarczenie Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność Za świadczenie usługi Przeniesienie praw i obowiązków Użytkownika Nazwy domeny Operator pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonym w witrynie Operatora. 9. Przekierowanie domeny 9.1. Operator świadczy usługę przekierowania domeny na wniosek Użytkownika, na wskazany przez niego adres IP lub URL, co oznacza zmianę serwerów DNS danej Nazwy domeny. Strona 8 z 18

9 9.2. Użytkownik wnioskujący o ustanowienie przekierowania domeny wyraża zgodę na dokonanie zmiany przez Operatora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w opisie usługi zamieszczonych w witrynie internetowej Operatora Za świadczenie usługi przekierowania domeny, Operator pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonym w witrynie Operatora W przypadku rozwiązania Umowy dotyczącej danej domeny wiążącej Użytkownika z Operatorem, następuje automatyczne anulowanie usługi przekierowania tej domeny na adres IP lub URL W przypadku zgłoszenia przez właściciela serwera lub domeny docelowego przekierowania żądania usunięcia dokonanego przekierowania domeny, Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia przekierowania domeny bez powiadomienia o tym fakcie Użytkownika, jak również do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi przekierowania domeny na adres IP lub URL dla części lub wszystkich Nazw domen przypisanych dla tego Użytkownika Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu przekierowania domeny oraz za utracone z tego tytułu przez Użytkownika korzyści finansowe ani za skutki wynikające z wykonania przekierowania domeny wnioskowanego przez Użytkownika. 10. Zmiana delegacji domeny Zmiana delegacji domeny stanowi zmianę danych o serwerach DNS przeznaczonych do Utrzymywania nazw domen Na wniosek Użytkownika i na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i ofertą usługi zamieszczoną w witrynie Operatora, Operator dokona zmiany delegacji wskazanej nazwy domeny, z zastrzeżeniem prawidłowości podanych przez Użytkownika danych Użytkownik wnioskujący o ustanowienie zmiany delegacji domeny wyraża zgodę na dokonanie zmiany przez Operatora Wniosek o zmianę delegacji domeny powinien zawierać: a) dane Użytkownika (dane adresowe, NIP, PESEL lub REGON, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), b) Nazwy nowych serwerów DNS, a w przypadku rejestrowania nowych serwerów - również numery IP tych serwerów Użytkownik zobowiązany jest do przesłania wniosku o zmianę delegacji nazwy domeny drogą poczty elektronicznej na adres Operatora Zmiana delegacji nazwy domeny przez Operatora dokonywana jest zgodnie z terminami i warunkami określonymi przez właściwy Rejestr Domen Operator poinformuje Użytkownika na podany we wniosku adres o fakcie zaakceptowania doręczonego wniosku i zmianie delegacji nazwy domeny. Strona 9 z 18

10 10.8. Za świadczenie usługi zmiany delegacji domeny, Operator pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonym w witrynie Operatora. 11. Opcja na rejestrację nazwy domeny Aby skorzystać z usługi Opcji na rejestrację nazwy domeny konieczne jest wcześniejsze zawarcie Umowy o opcję na nazwę domeny Z możliwości skorzystania z usługi Opcji na rejestrację nazwy domeny wykluczone są domeny regionalne Uzyskanie Opcji na rejestrację nazwy domeny nie daje Użytkownikowi żadnych uprawnień w stosunku do Nazwy tej domeny Rejestracja wybranej Nazwy domeny, na którą Użytkownik uzyskał opcję następuje na zasadach zgodnych z niniejszym Regulaminem, ofertą usługi zamieszczoną w witrynie Operatora oraz regulaminem opublikowanym w witrynie internetowej NASK - https://www.dns.pl/opcje.html Umowa o opcję na nazwę domeny zostaje zawarta z NASK za pośrednictwem Operatora poprzez przekazanie przez Operatora do NASK danych uzyskanych od Użytkownika Umowa o opcję na nazwę domeny zostaje zawarta na 3 lata, po którym to czasie wygasa, chyba, że wcześniej zostanie rozwiązana Warunki rejestracji domeny: a) zawarcie Umowy o opcję na nazwę domeny zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz zapisami wspomnianymi w pkt. 11.4, b) wybrana Nazwa domeny w momencie zawarcia umowy jest utrzymywana na rzecz osoby trzeciej, c) wybrana Nazwa domeny nie jest przedmiotem sporu w rozumieniu Regulaminu nazw domeny zamieszczonego na witrynie internetowej NASK, d) podmiot na rzecz którego dotąd była utrzymywana Nazwa Domeny zrezygnuje z jej dalszego utrzymywania, e) usunięcie Nazwy domeny ze względu na niewniesienie należnej Rejestratorowi opłaty, f) wniesienie opłaty z tytułu usługi opcji na rejestrację nazwy domeny, g) wniesienie opłaty z tytułu rejestracji domeny objętej opcją Użytkownik zobowiązany jest do śledzenia w witrynie dostępności do rejestracji nazwy domeny, na którą uzyskał opcję we własnym zakresie Dane niezbędne do zarejestrowania domeny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik winien dostarczyć Operatorowi nie później niż w terminie 10 dni od momentu pojawienia się w witrynie informacji o dostępności do rejestracji nazwy domeny, na którą Użytkownik posiada opcję Po zarejestrowaniu nazwy domeny bądź niespełnieniu warunków pkt. 11.7, Umowa o opcję na nazwę domeny zostaje rozwiązana za skutkiem natychmiastowym. Strona 10 z 18

11 Usługa świadczona jest odpłatnie, zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonych w witrynie Operatora Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienie, że wniesiona z tytułu opcji na nazwę domeny opłata nie może zostać zaliczona na poczet pokrycia kosztów rejestracji nazwy domeny ani nie zostaje zwrócona Użytkownikowi w przypadku rozwiązania Umowy o opcję po wniesieniu opłaty. 12. Test nazwy domeny Usługa testu umożliwia wypróbowanie funkcjonowania poddanej testowi Nazwy domeny Usługa świadczona jest odpłatnie, zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonym na witrynie internetowej Operatora Wykonanie usługi testu w stosunku do danej Nazwy domeny może zostać zlecone przez danego Użytkownika tylko jednokrotnie Zakończenie testu następuje w chwili zawarcia przez Użytkownika zamawiającego test umowy o Utrzymanie Nazwy domeny na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub po upływie 14 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi testu. 13. Hosting Usługa hostingu świadczona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z ofertą usługi zamieszczoną w witrynie internetowej Operatora Za świadczenie usługi hostingu Operator pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonym w witrynie internetowej Operatora Dla danego Użytkownika można założyć nie więcej niż jeden Panel Użytkownika służący do zarządzania usługą hostingu W ramach usługi hostingowej Użytkownik może samodzielnie zarządzać usługami w swoim Panelu Użytkownika W celu sprawdzenia funkcjonowania usługi hostingu, dany Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z usługi w formie testowej przez okres 30 dni Po upływie 30 dni, usługa testowa może zostać automatycznie przedłużona przez Operatora jako odpłatna usługa hostingu przy zachowaniu wprowadzonych danych, z zastrzeżeniem wcześniejszego wniesienia przez Użytkownika opłaty na wybraną opcję usługi, lub Operator uprawniony jest do zablokowania Użytkownikowi dostępu do usługi, włącznie z całkowitym usunięciem konta Użytkownika w usłudze hostingu Operator uprawniony jest do zablokowania dostępu Użytkownika do usługi hostingu lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika usługi, w szczególności w przypadku: a) łamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, b) braku terminowego uiszczenia przez Użytkownika należnych opłat z tytułu korzystania z usługi, Strona 11 z 18

12 c) po upływie terminów określonych niniejszym Regulaminem lub Umową, d) na wniosek uprawnionych do tego organów władzy publicznej Usunięcie konta Użytkownika w usłudze hostingu wiąże się z permanentną utratą dostępu Użytkownika do wcześniej wprowadzonych w Panelu Użytkownika danych Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści, które to mogłyby być wynikiem zablokowania lub usunięcia przez Operatora konta Użytkownika w usłudze hostingu zgodnie z zasadami określonymi w pkt i Użytkownik może wybrać usługę hostingu oddzielnie lub w połączeniu z innymi usługami świadczonymi przez Operatora i wymienionymi w Katalogu Usług, w szczególności wraz z usługą rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych Jeśli Użytkownik dokona wyboru usługi Hostingowej wraz z usługą Rejestracji nazwy domeny, do momentu wniesienia opłaty z tytułu utrzymania nazwy, dla Użytkownika zostanie zarejestrowana domena testowa na okres nieprzekraczający 14 dni Użytkownik korzysta z domeny testowej na zasadach zgodnych z zapisami niniejszego Regulaminu, w szczególności zgodnie z jego sekcją poświęconą usłudze Testu nazwy domeny Lista rozszerzeń nazw domen dostępne do rejestracji wraz z usługą hostingu, opublikowane są w witrynie internetowej Operatora W ramach korzystania z usługi hostingu Użytkownik może przypisać do swojego konta Użytkownika usługi posiadaną stronę internetową lub, korzystając z powiązanego z Panelem Użytkownika usługi hostingu Kreatora stron WWW, stworzyć stronę internetową od podstaw Szczegółowy opis sposobu działania i warunków korzystania Użytkownika z Kreatora stron WWW znajduje się w witrynie internetowej Operatora. 14. Przestrzeganie prawa i blokada dostępu do Usług Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Operator ma prawo przetwarzać dane osobowe osoby składającej zawiadomienie o naruszeniu lub Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej Podmiot, który stwierdzi naruszenie swoich praw przez Użytkownika usług Operatora, jest uprawniony do złożenia zawiadomienia o zaistniałym naruszeniu Zawiadomienie powinno być dokonane pisemnie (przesyłka listowa) na adres siedziby Operatora i zawierać (łącznie): imię, nazwisko, adres zamieszkania/ siedziby, osoby składającej zawiadomienie, określenie przedmiotu naruszenia wraz z informacjami pozwalającymi na jego identyfikację, wskazanie naruszonych praw lub dóbr osobistych, podpis podmiotu zgłaszającego naruszenie. Strona 12 z 18

13 14.5. Podmiot zgłaszający naruszenie oświadcza, iż jest uprawniony do złożenia niniejszego zgłoszenia z tytułu naruszenia jego praw W przypadku złożenia prawidłowego zawiadomienia o naruszeniu praw, o którym mowa w punkcie 14.3, oraz stwierdzenia jego zasadności, bądź w przypadku złożenia zawiadomienia przez sądy lub uprawnione organy państwa - Operator może dokonać całkowitej lub częściowej blokady dostępu do usług będących przedmiotem sporu W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt oraz w pkt Regulaminu i zastosowaniu przez Operatora blokady lub usunięcia danych rozumianych w sposób wymieniony w pkt oraz pkt Regulaminu, Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków podjęcia tych działań. 15. Okres świadczenia usług i zawarcie Umowy Umowa na Usługi zawierana jest na okres podany w niniejszym Regulaminie oraz w specyfikacji Usługi opublikowanej w witrynie internetowej Operatora, zgodnie z okresami rozliczeniowymi, za które Użytkownik dokonał pełnej płatności z góry Umowa może zostać wypowiedziana przez Strony Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba że inne zapisy niniejszego Regulaminu wskazują inaczej Wypowiedzenie umowy powinno zostać dokonane w formie pisemnej i przesłane do drugiej Strony umowy drogą pocztową (przesyłka listowa) lub drogą poczty elektronicznej ( ), w przypadku Operatora - na adres jego siedziby lub adres e- mail podany w jego witrynie, w przypadku Użytkownika - na adres jego zamieszkania/ siedziby lub kontaktowy adres podany podczas rejestracji do usługi Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik: a) bezpowrotnie utracił hasło i identyfikator do Portalu, co powoduje utratę dostępu do Panelu Użytkownika, b) umyślnie bądź nieumyślnie narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu, c) nie uiścił opłaty określonej w Cenniku usług w wyznaczonym terminie, d) dokonuje czynności niezgodnych z prawem, e) działa na szkodę Operatora, f) podał nieprawdziwe dane, g) w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownikowi przysługuje zwrot, bez odsetek, niewykorzystanych płatności, z zastrzeżeniem, że opłacony okres rozliczeniowy jeszcze się nie rozpoczął Wypowiedzenie umowy nie ogranicza prawa Użytkownika do przeniesienia nazwy domeny do innego Rejestratora. Strona 13 z 18

14 16. Wynagrodzenie za usługę Użytkownik dokonuje opłat za wybrane przez siebie usługi, w wybranych okresach rozliczeniowych zgodnie z Cennikiem usług umieszczonym w witrynie Operatora Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania wszelkich płatności z góry, tzn. przed rozpoczęciem świadczenia przez Operatora usługi na jego rzecz W razie braku dokonania przez Użytkownika opłaty, wniesienia opłaty niższej lub nieterminowego wniesienia opłaty, Operator nie jest zobowiązany do świadczenia usługi, której dotyczy dana opłata W przypadku wniesienia przez Użytkownika opłaty po terminie, Operator może dokonać przedłużenia świadczenia usługi na określony okres rozliczeniowy po naliczeniu dodatkowych opłat związanych z nieterminowym wniesieniem opłaty, o ile takie opłaty są wymagane Informacja o aktualnie dostępnych sposobach płatności znajduje się w witrynie Operatora Wszystkie ceny odnoszące się do usług świadczonych w ramach niniejszego Regulaminu zamieszczone na stronach Operatora są cenami netto W ciągu 7 dni od daty zaksięgowania na rachunku bankowym Operatora kwoty płatności za usługę, Operator wystawi na rzecz Użytkownika fakturę VAT Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy W przypadku gdy Użytkownik dokona opłaty w wysokości wyższej niż cena za usługę określona w Umowie, Operator zalicza nadpłatę na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań Użytkownika wobec Operatora lub, na wyraźne żądanie Użytkownika dokonane w formie pisemnej, dokonuje zwrotu nadpłaty na rachunek wskazany przez Użytkownika Zmiany w Cenniku usług będą ogłaszane na stronach witryny Operatora. Operator każdorazowo wskaże termin obowiązywania nowego Cennika usług. 17. Polityka prywatności stosowana przez Operatora Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników korzystających z usług Operatora jest Operator Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika usług Operatora Poprzez przetwarzanie danych rozumie się wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie Operator zobowiązuje się do zapewnienia należytej ochrony prywatności danych przekazanych Operatorowi przez Użytkownika w trakcie świadczenia przez Operatora usług Każdy Użytkownik korzystając z usług Operatora wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie bezpośrednio związanym z realizacją tych usług, w tym także Strona 14 z 18

15 na przekazywanie ich osobom trzecim, a w szczególności osobom bezpośrednio związanym z realizacją procesu świadczenia przez Operatora określonych Regulaminem usług oraz uprawnionym do tego organom władz publicznych, z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa W procesie świadczenia usług Operator automatycznie pobiera dane Użytkownika, takie jak, m.in. wykorzystywany przez Użytkownika protokół internetowy, adres IP urządzenia, typ przeglądarki, system operacyjny, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych witryn internetowych Podczas odwiedzania witryny internetowej Operatora, w komputerze Użytkownika mogą być zapisywane informacje konieczne do jego identyfikacji (pliki cookies) Operator zapewnia bezpieczeństwo świadczonych usług, stosując rozwiązania techniczne zapewniające niedostępność gromadzonych w systemie danych dla osób do tego nieupoważnionych, w szczególności: a) system bezpieczeństwa transmisji danych dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby, b) system zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu, c) system bezpieczeństwa centrum obliczeniowego budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane Użytkownika, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przez Operatora, z zastrzeżeniem postanowień punktu Na pisemne żądanie Użytkownika złożone drogą poczty elektronicznej ( ) lub pocztą (przesyłka listowa), Operator usunie jego dane osobowe Po wygaśnięciu usługi lub zażądaniu przez Użytkownika zaprzestania przetwarzania danych, a w szczególności ich usunięcie, Operator jest uprawniony do dalszego przetwarzania przekazanych mu danych niezbędnych do rozliczenia usług oraz danych koniecznych do wyjaśnienia okoliczności związanych z niezgodnym z niniejszym Regulaminem korzystaniem z usług Ponadto Operator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych i badań preferencji Użytkowników, przy jednoczesnym zobowiązaniu się Operatora do zadbania o brak możliwości zidentyfikowania Użytkownika na podstawie tych danych Pytania związane z usługami Operatora oraz Regulaminem powinny być kierowane do Operatora na adresy (adres oraz siedziba Operatora) wskazane w witrynie Operatora Zmiana wspomnianych w punkcie danych kontaktowych Operatora nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. Strona 15 z 18

16 18. Odpowiedzialność Operatora Operator dołoży należytej staranności w procesie świadczenia usług Operator oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia oraz zasoby techniczne do realizacji usług Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności: a) w przypadku braku ciągłości świadczenia usług niezawinionego przez Operatora, b) w przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z Regulaminem korzystania z usług przez Użytkownika oraz w przypadku jego naruszania przez Użytkownika, c) w przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji i korzystaniu z usług, d) w przypadku działania siły wyższej, e) za sposób, w jaki będą wykorzystywane nazwy domen przez Użytkownika, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody, f) za zarejestrowanie nazwy domeny, która może naruszać prawa osób trzecich, g) za niepowodzenie rejestracji nazwy domeny z przyczyn niezależnych od Operatora, h) za treści zamieszczane na witrynach internetowych Użytkownika W przypadku wystąpienia zawinionego przez Operatora braku ciągłości w dostarczaniu Usług hostingu, który trwa ponad 72 godziny, Operator zobowiązuje się do dokonania rekompensaty na rzecz Użytkownika Wspomniana w punkcie 18.4 rekompensata rozumiana jest jako przedłużenie okresu rozliczeniowego dla Usługi o 30 dni Całkowita odpowiedzialność Operatora za szkodę wynikłą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora usług objętych niniejszym Regulaminem, nie może przekroczyć trzykrotności rocznej opłaty poniesionej przez Użytkownika za daną usługę, natomiast w przypadku usługi hostingu nie może przekroczyć kwoty rocznej opłaty za tą usługę Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści Użytkownik może dochodzić na drodze sądowej roszczeń wobec Operatora dopiero po zakończeniu i rozstrzygnięciu procedury postępowania reklamacyjnego Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora Ograniczenia odpowiedzialności Operatora zawarte w pkt c), pkt g), pkt i pkt nie mają zastosowania się do Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego. Strona 16 z 18

17 19. Zmiana Regulaminu Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia roku Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie Zmiana treści Regulaminu może zostać dokonana przez Operatora w każdym czasie i będzie ogłaszana poprzez publikację w witrynie internetowej Operatora i wchodzi w życie z chwilą jej publikacji, przy jednoczesnej utracie mocy wiążącej wcześniejszych postanowień Operator zastrzega sobie prawo do powiadomienie Użytkownika o zmianach Regulaminu drogą elektroniczną, w szczególności na adres Użytkownika lub poprzez Panel Użytkownika W terminie 14 dni od daty ogłoszenia nowego Regulaminu, Użytkownik może odmówić przyjęcia nowych warunków Regulaminu. Odmowa przyjęcia nowych warunków Regulaminu powinna zostać dostarczona Operatorowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku, gdy Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie, rozumiane jest to jako wyrażenie zgody na nowe postanowienia Regulaminu Jeżeli Operator otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt. 19.5, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. 20. Reklamacje Reklamacja składana przez Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Operatora, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz zawierać (łącznie) następujące elementy: a) dane Użytkownika umożliwiający jego identyfikację, b) nazwę usługi, której reklamacja dotyczy, c) przedmiot reklamacji, d) uzasadnienie składanej reklamacji Reklamację należy wnieść w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji Reklamacja winna zostać przesłana w formie pisemnej na adres siedziby Operatora: Power Media, Biuro Obsługi Klienta, ul. Grabiszyńska 241B, Wrocław (z dopiskiem Własna Strona WWW ) lub w formie elektronicznej na adres podany w witrynie Operatora Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji w terminie 15 dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie przesłania Użytkownikowi odpowiedzi wskazującej rozstrzygnięcie Reklamacji wraz z jego uzasadnieniem Reklamacje niespełniające formalnych wymogów określonych zapisami punktów lub wynikające z nieznajomości bądź nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane. Strona 17 z 18

18 20.6. Decyzja Operatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 21. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy. Strona 18 z 18

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych.

Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych. Regulamin świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych. Definicje: SERWIS serwis zlokalizowany pod adresem www.domeny.interia.pl stanowiący własność Rejestratora umożliwiający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt. I. Postanowienia ogólne. Firma Net Partners Sp. z o.o. świadczy usługi rejestracji domen internetowych w oparciu o Porozumienie w zakresie rejestracji domen internetowych zawarte z rejestratorem domen internetowych firmą NetArt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo