informacja statystyczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informacja statystyczna"

Transkrypt

1 nformacja statystyczna SYTUCJ S P OŁ EC Z NO - GOSPODRCZ EJ W WOJEWÓDZTWE Wojewódzk Urząd Statystyczny w Katowcach opracowanr RYNEK PRCY W WOJ. KTOWCKM R. 00 t y s. stan u kcrtcu mesąca BEZROBOTN UOUE NEJSOn PRfCY fllll V 0» p V WYSZCZEGÓLNENE 900 = = 00 V V V V poprzedn mesąc = 00 Wskaźnk wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych... 35, 604,7 2,7 06,7 04,5 02,7 02,7 04,9 00,

2 UWG OGÓLNE Począwszy od styczna r. wprowadzono nowy system sprawozdawczośc mesęcznej /meldunkowej/ dla jednostek sfery produkcj materalnej. Funkcjonują w nm nowe zasady klasyfkacj podmotów gospodarczych określena dla nch obowązków sprawozdawczych. W obowązującym do roku ub.systeme obowązk sprawozdawcze uzależnone były od przynależnośc jednostk do określonego sektora oraz formy organzacyjno-prawnej. Obecne zasady zakładają równość w/w cech jako jedyne kryterum różncujące objwgzkl wprowadzają welkość zatrudnena. Tak węc w mesęcznym "Meldunku o dzałalnośc gospodarczej" udzał borą jednostk prowadzące dzałalność gospodarczą zatrudnające! - powyżej 50 pracownków w "Przemyśle" "Budownctwe" ltzw. - powyżej 20 pracownków w "Transporce", "Łącznośc", "Handlu" "Gospodarcejednostk Komunalnej" ' Jduże oraz reprazentacyjne dobrane do badana jednostk zatrudnające - od 6 do 50 osób w "Przemyśle", "Budownctwe"..,..,, f tzw. jednostk klasy średnej - od 6 do 20 osób w pozostałych w/w dzałach J Dane prezentowane sg według każdorazowego stanu organ zacyneno obejmują własność publczna, prywatną meszaną. Sektor publczny obejmuje: - własność państwową, - własność komunalną Sektor prywatny obejmuje: - własność spółdzeln, - własność organzacj społ. poltycznych, zwązkowych, - własność prywatną, - własność zagranczną. Dane obejmują w zakrese sprzedaży ogółem oraz w zakrese zatrudnena wynagrodzeń jednostk gospodarcze zatrudnające powyżej 5 osób (dane zborcze wszystkch jednostek sporządzających meldunek uzupełnone o szacunok zborowośc jednostek ne objętych badanem). Mesęcznym sprawozdanem fnansowym objęte są tzw. jednostk duże prowadzące dzałalność zarówno w sferze produkcj materalnej jak poza ną. Pozostałe dane charakteryzują tylko te podmoty, które złożyły sprawozdane ne są p o równywalne zakresowo z rokem ubegłym. W częśc analtycznej nnejszej nformacj przytaczane dynamk poszczególnych zjawsk - o le ne zaznaczono naczej - lczone są w stosunku do analogcznych okresów poprzednego roku. DN KLENDRZOWE ROBOCZE WYSZCZEGÓLNENE 990 V -V V -V Lczba dn: kalendarzowych Procent upływu czasu": kalendarzowego... X 50,00 X 50,00 roboczego... X 50,27 X 50,49

3 JEDNOSTK GOSPODRCZE Przemany organzacyjno-własnoścowe w gospodarce przebegają nerównomerne. Występujące zmany spowodowane są główne przekształcenam stnejących przedsęborstw oraz spółek z udzałem państwowych osób prawnych w spółk prywatne jont venture. Przede wszystkm przybywa nowych jednostek w sektorze prywatnym. Mnsterstwo Przekształceń Własnoścowych natomast przystępuje do realzacj programu powszechnej prywatyzacj przedsęborstw. 7 lpca br. podczas konferencj prasowej w Mnsterstwe ogłoszono lstę 400 przedsęborstw wybranych do przyspeszonej komercjalzacj. Przy doborze jednostek uwzględnono następujące krytera: - dobra beżąca perspektywczna sytuacja ekonomczna, rynkowa nansowa - względy społeczne Przedsęborstwa wytypowane do masowej komercjalzacj mały lo,5 procentowy udzał w przychodach ze sprzedaży produkcj własnej usług w całej gospodarce w 990 'roku. Lsta 400 przeds ęb orst.w włączonych do programu powszechnej prywatyzacj ne jest jeszcze zamknęta tzn. możlwe są odwołana, skreślena jak równeż uzupełnena, które mogą być dokonane z ncjatywy zarówno samych zanteresowanych jak organów za łożyćelskch. 0 elmnacj z lsty może zdecydować zła kondycja ekonomczna ostatnch mesęcy, zagrożene bankructwem, a także zmana stanowska przez radę pracownczą. Ostateczny wykaz przedsęborstw ma być udostępnony Zarządom Majątku Narodowego dopero jeseną br. Na lśce "400 przedsęborstw '..." znalazły sę 63 przeds ęb orstwa z województwa katowckego. Sytuacja -fnansowa tych przedsęborstw za okres styczeń-czerwec br. jest zróżncowana: - ok przedsęborstw posada rentowność powyżej 20% - w ok. 80% przedsęborstw należnośc przekraczają zobowązana kredyty - ponad 50% przedsęborstw uzyskało wysoką zyskowność sprzedaży tj. relację salda wynku -fnansowego brutto do przychodu ze sprzedaży własnej produkcj usług.

4 Jak już wcześnej wspomnano zwększa sę lczba jednostek w sektorze prywatnym. W drugm kwartale br. przyrost zakładów osób fzycznych zarejestrowanych w zbach skarbowych był wększy nż w perwszym kwartale. Lczbę tych jednostek na dzeń w kraju województwe lustruje ponższe zestawene: WYSZCZEGÓLNENE Kraj Województwo w tys. 3 =00 w tys. 3 =00 O G G L E M ,4 09,4 7,8 0,2 339, 3 02,8 27,4 04, 6 Budownctwo... 65, 4 02, 9 0, 9 07,0 Transport... 56,9 06, 6 5,5 05, 3 Handel gastronoma 487, 3 9,3 53,8 5,0 Usług nemateralne 00,9, 8,8 3,4 Dynamka wzrostu lczby zakładów osób fzycznych w stosunku do kwartału br. w kraju jak w województwe była prawe jednakowa. W drugm kwartale br. zaobserwowano znaczny wzrost lczby pracujących w transporce, co spowodowane jest powstawanem prywatnych zakładów transportu publcznego. W systeme REGON na dzeń zarejestrowanych było 0423 jednostk bez zakładów osób fzycznych. Z przekształceń własnoścowych dokonujących sę w ramach prywatyzacj gospodark w lpcu br. zanotowano 2 przypadk zmany przeds ęb ors.tw państwowych w spółk prywatne. Są to jednostk: - Przedsęborstwo Handlowo-Usługowe "B-pol" sp. z o.o Katowce - Śląske Przedsęborstwo Usług Eksportu Budownctwa "KBEX" sp. z o.o Katowce W województwe katowckm jest obecne 6 spółek akcyjnych skarbu państwa:!. - * - * -- Państwowa gencja Węgla Kamennego, sp. akcyjna w Katowcach - Kluczewske Zakłady Paperncze, sp. akcyjna w Kluczach - "TEMED", sp. akcyjna w Zabrzu - Huta "ZYGMUNT", sp. akcyjna w Bytomu - Zakłady Odzeżowe "BYTOM", sp. akcyjna w Bytomu - Huta "KTOWCE", sp. akcyjna w Dąbrowe Górnczej

5 Śląska Fabryka Kabl w Czechowcach-Dzedzcach została już sprywatyzowana. Huta "Katowce" -funkcjonuje jako jednoosobowa spółka skarbu państwa od serpna br. Obecne jest t.o najwększa spółka skarbu państwa w Polsce. ZKŁDY OS0B FZYCZNYCH SPÓŁK CYWLNE u tys. PRZEMYSŁ TRNSPORT BUDOWNCTWO [[] HNDEL POZOS USŁUG MflTER. USŁUG NEMTER ZKŁDY PRZEMYSŁOWE OSÓB FZYCZNYCH HM. 9 9 R. STRJKTURfl GflLĘZOWR -METLOWY (.0%) POZOSTŁE (7.02) SPOŻYWCZY (7.5%) SKĆRZW (3.4%) -ŚRODKÓW TRNS. (2.0%) ELEKTROTECHNCZNY KTRONCZNY ODZEŻOWY (4.%)- t ó l E W C Z Y (3.9%)- OEMCZNY (3.9%) MflTER BUDOWLMYCH (6.9%) DRZEWNY (9.%)

6 RYNEK PRCY Obowązująca od ponad,5 roku ustawa o zatrudnenu ne sprzyja zachowanu właścwych proporcj pomędzy podażą popytem na rynku pracy. Zamast kreować poltyką zatrudnena tworzena nowych mejsc pracy sprzyja poltyce zasłków kształtowana sę newłaścwych postaw podmotów oraz szerzena sę zjawska bezroboca» Efektem obowązujących przepsów prowadzonej poltyk są utrzymujące sę nekorzystne tendencje na rynku pracy tj. rosnące bezroboce, brak e-fektywnych dzałań w kerunku ogranczena tego zjawska stosunkowo mała aktywność podmotów sektora publcznego w sferze przekształceń zman strukturalnych w gospodarce narodowej. Lczba pracujących w gospodarce narodowej w półroczu br. wynosła 243,4 tys. osób z czego w sferze produkcj materalnej 980,2 tys. (78,8%) w s-ferze poza produkcją materalną 263,2 tys. (2,2%). W porównanu ze stanem w kwartale br. nastąpł neznaczny, o 0, 5 /., wzrost globalnego zatrudnena, przy czym w sferze poza produkcją materalną aż o 8 /., w sferze materalnej spadek o,5%. Jest to zjawsko korzystne z uwag na znaczne nedobory w szeroko rozumanej sferze usług. Według stanu na konec lpca br. lczba pracujących w 6 dzałach gospodark narodowej wynosła 956, tys. osób była o 0,9% nższa nż mesąc wcześnej. W cągu br. tendencje zman są na przeman rosnące malejące. Pozom przecętnego zatrudnena w lpcu br. wynósł 98,8 tys. był nższy o 0,9'/. w stosunku do czerwca br. Spadek zatrudnena wystąpł w przemyśle (o,27.), handlu (o,9%), gospodarce komunalnej (o 0,8%), łącznośc (o 0,2%), wzrosło zatrudnene w transporce (o 2,6%) budownctwe (o 0,9%). Struktura przecętnego zatrudnena w 6 podstawowych dzałach gospodark przedstawała sę następująco: WYSZCZEGÓLNENE V V 0 G 0 L E M... 00,0 00,0 00,0 Przemysł... 75,2 73,0 72,6 Budownctwo... 2,3 3,6 3,8 Transport... 2,3 2,5 2,6 Łączność... 0, 0, 0, Handel 6,5 7,4 7,4 Gospodarka komunalna 3,6 3, 5 3,5

7 Udzał zatrudnonych w jednostkach (sporządzających meldunk) państwowych spółdzelczych uległ obnżenu (w stosunku do marca br.), wzrósł natomast w jednostkach pr/watnych meszanych.. Strukturą sektorową przecętnego zatrudnena charakteryzuje: 887. udzał sektora publcznego 2% udzał sektora prywatnego Struktura przedsęborstw (dużych dobranych losowo średnch) według lczby zatrudnonych charakteryzuje sę: 23% udzałem przedsęborstw zatrudnających 2-50 osób 53% udzałem przedsęborstw zatrudn ających osób 24% udzałem przedsęborstw zatrudnających powyżej 500 osób W poszczególnych dzałach udzały te są następujące: > 500 osób w 7. przemysł budownctwo transport gospodarka ko Na przestrzen br. struktura ta ne ulega zasadnczym zmanom. Efektem dokonywanych zwolneń w tym szczególne grupowych utrzymującej sę rozbeżnośc terytoralnej podaży popytu na rynku pracy jest pogłębające sę zjawsko bezroboca, którego tempo w cągu ostatnch dwóch mesęcy znaczne wzrosło. W lpcu br. (w stosunku do czerwca br.) lczba bezrobotnych wzrosła aż o 9,6 tys. osób, tj. 2,0% (w czerwcu wzrost o 9,3%, w maju - 4,2%, kwetnu -,5%) osągając na konec mesąca stan 89,2 tys. osób. Stopa bezroboca merzona lczbą bezrobotnych w relacj do czynnych zawodowo wynosła 4,9% (w stycznu 3,5%). *

8 8 Dzałana doraźne podejmowane w celu zagospodarowan a potencjału rąk do pracy są w zasadze znkome w stosunku do rozmarów zjawska bezroboca. Na przyuczene do zawodu lub przekwalfkowane keruje sę średno w mesącu około 250 osób. W lpcu były to 22 osoby. Natomast na skutek znacznego ogranczana możlwośc bur pracy w zakrese organzacj prac nterwencyjnych (ogranczene wydatków na te cele), maleje lczba osób kerowanych do. prac zastępczych tak w kwartale były to welkośc rzędu 4,0 tys. osób, w lpcu zmalały do,4 tys. Struktura przestrzenna bezrobotnych charakteryzuje sę: - utrzymującą sę koncentracją bezrobotnych w rejone Sosnowca, Glwc, Tych, Katowc, - wysokm utrzymującym sę na zblżonym pozome udzale kobet bezrobotnych w całej zborowośc bezrobotnych na terene całego wojewódz twa, - koncentracją bezrobotnych ze zwolneń grupowych w rejonach Glwc, Sosnowca, Jastrzęba Zdroju, Katowc, Tych (prawe 50"/. ogółu bezrobotnych z tego tytułu), - zdecydowane wększym nż w nnych rejonach szansam na znalezene pracy nezmenne w rejonach Bytoma, Zabrza, Tych, Racborza, Chorzowa, Katowc (do 5 bezrobotnych na ofertę pracy) zdecydowane najgorszym w rejone Jaworzna, Olkusza, Będzna (ponad 00 bezrobotnych na ofertę). nonsowane przez zakłady pracy zwolnena grupowe wykazują wprawdze tendencję rosnącą, średno mesęczne przybywa 6 zakładów zgłaszających zwolnena 600 osób zgłoszonych do zwolnena, ale w dalszym cągu rozmary tych dzałań są zbyt małe, a ch przebeg zbyt wolny. Według stanu na konec lpca br. 68 zakładów zapowada redukcję zatrudnena, a objętych ną będze prawe 7 tys. osób. W zwązku z naslanem sę nekorzystnych tendencj na rynku pracy brakem efektywnych dzałań w tym zakrese jak też zbyt wolnym przebegem zman strukturalnych koneczna jest weryfkacja obowązującej ustawy o zatrudnenu, która obecne ne przystaje do zachodzących zman społecznych ekonomcznych.

9 Znaczna jest równeż dynamka zman zjawska w lpcu, bezroboce rejestrowane objęło 2,5 raza osób węcej nż przed rokem. Strukturę bezroboca charakteryzują utrzymujące sę w zasadze na ne zmenonym pozome udzały poszczególnych grup tak: - kobety stanową około 707. ogółu bezrobotnych -- młodocan absolwenc są to główne absolwenc szkół zawodowych - nwaldz bezrobotn ze zwolneń grupowych ponad ogółu bezrobotnych, wśród których, c: którzy ne posadają prawa do zasłku to zaledwe 57. odsetek, chocaż z neudokumentowanych źródeł wynka, że wśród poberających zasłk jest znaczna grupa pracujących na tzw. "czarnym rynku". W przekroju zawodowym najwęcej bezrobotnych rejestruje sę: -- w zawodach robotnczych - wśród sprzedawców, krawców, mechanków maszyn, kucharzy, ślusarzy - w zawodach nerobotnczych - wśród ekonomstów, technków nżynerów mechanków budowlanych. W końcu lpca br. stałą pracę oferowano 0,3 tys. osób, tj. prawe 2-krotne węcej nż przed rokem, ale mnej nż w czerwcu '. o 292 mejsca) maju (o 909 mejsc) br. bsolwentom proponowano,3 tys. mejsc, robotnkom 9,7 tys. mejsc, kobetom,0 tys. mejsc. 0 każdą ofertę ubegała sę przecętne 9 bezrobotnych relacja ta była gorsza nż w poprzednch mesącach br. W dalszym cągu w bardzo trudnej sytuacj są bezrobotne kobety, z których co 60-ta może lczyć na pracę za pośrednctwem bura pracy, natomast o młodocanych pracownków w lpcu br. ne ubegał sę żaden zakład pracy. Pracę oferuje sę w zasadze pracownkom fzycznym w wększośc są to propozycje dla górnków nnych pracownków dołowych, robotnków budowlanych, ślusarzy, spawaczy z uprawnenam oraz sprzedawczyń, krawcowych pracownc newykwalf kowanych (sprzątaczk, salowe). Lczba bezrobotnych, którzy podejmują pracę utrzymuje sę w cągu br. na pozome około 3% zarejestrowanych bezrobotnych^ w lpcu br. wynosła 2264 osoby z czego połowę stanowły kobety. W dalszym cągu bezrobotn ne są zanteresowan ofertam jakm dysponują bura pracy, a ponadto stnejąca rozbeżność terytoralna poszukujących pracę oferujących ją oraz brak efektywnych dzałań nwelujących te rozbeżnośc sprzyja pozornej częsta bernośc welu bezrobotnych.

10 DOCHODY WYDTK LUDNOŚC Sytuacją penężną w województwe katowckm w czerwcu br. kształtowały następujące tendencje: - pogarszające sę w dalszym cągu wskaźnk relacje -fnansowe w przedsęborstwach w tym: narastane ne zrealzowanych zobowązań wobec budżetu, - relatywne wysok (w porównanu z majem kwetnem) wskaźnk wzrostu cen wbrew ogranczanu nflacj, - spadek w kolejnym trzecm mesącu wydatków penężnych ludnośc ponoszonych na styku z sektorem uspołecznanym, - wyższy, nż w maju, przyrost stanu wkładów oszczędnoścowych ludnośc jednostek sektora prywatnego. W czerwcu br. p en eżne przychody ludnośc wyszacowano na około 5,3 bln zł tj. na pozome około 50 mld wyższym nż w maju br. Neznacznemu przyrostow przychodów penężnych towarzyszy spadek wynagrodzeń za pracę śwadczeń społecznych oraz wzrost kwoty udzelonych kredytów przychodów z pozarolnczego sektora prywatnego. W perwszym półroczu br. - w stosunku do perwszego półrocza ubegłego roku - zarówno przychody ogółem jak wydatk penężne ludnośc uległy podwojenu (ceny wzrosły w tym czase o 77, 7.). W lpcu br. przecętne wynagrodzen e m es ęczne w 6 dzałach gospodark narodowej wynosło 2285 tys. zł, tj. o 6,7'/. węcej nż w czerwcu. W porównanu z poprzednm mesącem nastąpł wzrost przecętnej płacy w przemyśle, budownctwe transporce. Natomast przecętne wynagrodzene mesęczne w 6 dzałach za okres 7 mesęcy wynosło 272 t*ys.. żł. W województwe katowckm w perwszym półroczu br. przecętne wynagrodzene mesęczne w jospodarce narodowej ukształtowało sę na pozome 2027 tys. zł z czego bez wypłat z zysku 883 tys. zł. W sferze produkcj materalnej przecętne wynagrodzene wynosło 23 tys. zł było wyższe o 5,7. od przecętnej płacy w województwe natomast. w sferze poza produkcją materalną przecętne wynagrodzene wynosło 63? tys. zł było nższe o Poza dzałam: Przemysł, dm n strać ja państwowa wymar sprawedlwośc oraz Fnanse ubezpeczena - w których wynagrodzene ukształtowało sę powyżej przecętnego w całej gospodarce - we wszystkch pozostałych dzałach było ono ponżej przecętnej. W urzędach admnstracj

11 samorządowej przecętne wynagrodzene waha sę w grancach od 502 tys. zł w Urzędze Masta Jastrzębe-Zdrój do 307 tys. zł w Urzędze Masta Sławków. Przecętne wynagrodzene mesęczne w gospodarce? narodowej ukształtowało sę za okres 6 mesęcy na pozome nższym nż w perwszym kwartale br. (o ok. 7.). Poneważ towarzyszy temu zjawsku comesęczny klkuprocentowy wzrost cen śwadczy to o pogarszającej sę sytuacj materalnej zatrudnonych, których realne płace są coraz mnejsze. W czerwcu br. po raz perwszy od klku kwartałów, ne przeprowadzono waloryzacj rent emerytur, co spowodowało, że dochody ludnośc z tytułu śwadczeń społecznych utrzymały sę na pozome zblżonym do maja br. Przecętna lczba emerytów rencstów w półroczu br. wynosła 743 tys., w tym było 35 tys. rolnków ndywdualnych. Przecętna mesęczna emerytura renta wynosła 52 tys. zł, natomast dla rolnków ndywdualnych 902 tys.zł. W porównanu z analogcznym okresem ub. roku wzrosła zarówno przecętna lczba emerytów rencstów (o 7,57.) jak przecętna mesęczna emerytura renta (ponad 2,5-krotne). Od czerwca wzrosły zasłk wychowawcze rodznne. Wypłaty zasłków jednorazowych śwadczeń z ubezpeczena (bez zasłków chorobowych wypłaconych ze środków zakładów pracy) wynosły w okrese styczeń-czerwec 09,4 mld zł, wzrosły w stosunku do analogcznego okresu ub. roku prawe 2-krotne. Wydatkj penę żne ludnośc w czerwcu br. szacuje sę w województwe na 4,6 bln złotych tj. na podobnym pozome jak w maju. Spośród podstawowych rodzajów wydatków - spadek w stosunku do maja br. - dotyczy zakupu towarów w sektorze publcznym. Na nezmenonym pozome pozostają wydatk z tytułu podatków opłat natomast wzrost wykazują opłaty za usług kwoty spłat kredytów. ' Pommo wzrostu cen usług w czerwcu w stosunku do poprzednego mesąca (o ok. 5,6%) spowodowanym wzrostem cen energ gazu pod konec maja br. oraz dwukrotnym w cągu czerwca, wzrostem cen palw, przyrost wydatków penężnych ludnośc z tytułu opłat za usług wynósł zaledwe 2,3%. Kumulacja skutków wzrostu cen z powyższych tytułów w wydatkach ludnośc nastąp w kolejnych mesącach. W perwszym półroczu br. w porównanu z analogcznym okresem ub. roku około 3-krotne wzrosły opłaty za usług oraz podatk opłaty. Natomast 9-krotnemu wzrostow kredytów udzelonych ludnośc towarzyszy proporcjonalny wzrost kwot kredytów spłaconych po strone wydatków. ^

12 Kwota p r z y r o s t u oszczędnośc na rachunkach bankowych w czerwcu była wyższa nż w maju br. (o ołc. 07.) ale dużo mnejsza nrż w marcu kwetnu. Tak stan rzeczy można uzasadnać ogranczonym możl.wośc am -fnansowym gospodarstw domowych spowodowanym newelkm wzrostem lub spadkem podstawowych źródeł przychodów. W cągu 6-mesęcy tego roku przyrost oszczędnośc był wyższy w stosunku do analogcznego okresu ub. roku prawe 3-krotne. W strukturze wkładów termnowych charakterystyczny jest spadek udzału wkładów rocznych weloletnch na rzecz wzrostu oszczędnośc krótkotermnowych: 3 6-co mesęcznych. P R Z E C P E WYNGRODZENE U H S f M GOSPODRCE NRODOM PRZEMYŚL ] BUDOUNCTWO H TRfNSPORT [ ] ftcel ^ m OCHRON ZDROW OŚWT WYCHO WNE DMN STRCJ PŃSTWOW PRZECĘTNE MESĘCZNE WYNGRODZENE EMERYTUR ff 9 9 R WYNGRODZENE U tys. zl EMERYTUR BEZ ROLNKÓW NDYW. EMERYTURO ROLNKÓW NDYW. 40O l K W R T Ł P P Ó Ł R O C Z E

13 SYTUCJ FNNSOW PRZEDSĘBORSTW Trudna sytuacja budżetu państwa stanow poważne zagrożene dla prawdłowego -funkcjonowana całej gospodark. Bardzo duże odchylena od ustawy budżetowej występują tak po strone dochodów, na skutek obnżającej sę rentownośc przedsęborstw, jak po strone wydatków. Beżąca realzacja, często wyższych nż planowano, wydatków w powązanu z nezadawalającą realzacją dochodów, wpływa na wzrost defcytu budżetowego zwększając potrzeby w zakrese jego fnansowana. W perwszym półroczu roku sytuację fnansową przeds ęborstw charakteryzują: - prawe nezmenny wskaźnk pozomu kosztów (dk. 9 4 /.) - nska zyskowność sprzedaży tj. nska relacja wynku fnansowego do przychodu ze sprzedaży własnej produkcj usług (z 97 zł na 000 zł sprzedaży w okrese styczeń-luty obnżyła sę do 86 zł w okrese styczeń-czerwec) - nsk wskaźnk rentownośc netto (obnżył sę z 0,4% za perwsze 2 mesące do 9,2% za okres 6 mesęcy) - wzrost lczby przedsęborstw nerentownych (na konec czerwca r. ch.udzał wynosł: w przemyśle 23,77. przeds ęb orstw, w budownctwe 2,6% przedsęborstw w transporce samochodowym 44,% przedsęborstw) - newelk spadek zadłużena przedsęborstw (w przemyśle relacja zobowązań do należnośc obnżyła sę ze 03,07. za 2 mesące do 97,8% za 6 mesęcy) - wzrost zapasów w przedsęborstwach spowodowany barerą popytu. Na ogólną lczbę 545 przedsęborstw w województwe 352 było nerentownych. W poszczególnych dzałach gospodark sytuację w tym zakrese na konec czerwca br. lustrują następujące dane:

14 WYSZCZEGÓLNENE lczba przeds ęb orstw z zyskem ze stratą z wynkem 0 Sfera produkcj mate- 037 ' 32 7 w tym: przemysł budownctwo rolnctwo transport ; handel gospodarka komunalna Sfera poza produkcją materalną w tym: gospodarka meszkanowa oraz nemateralne usług komunalne W przemyśl e sytuacja -fnansowa przedsęborstw była zróżncowana. W dalszym cągu w najgorszej kondycj -fnansowej pozostaje górnctwo - na 23 nerentowne przedsęborstwa przemysłowe 46 to kopalne. Najnższy wskaźnk rentownośc uzyskano w przeds ęb orstwach przemysłu węglowego (-3, 37.) oraz ceramk szlachetnej (-0,37.). Natomast wśród gałęz o najkorzystnejszych wynkach znajdują sę: przemysł maszynowy 26,67 przemysł chemczny * 24,67 przemysł elektrotechnczny elektronczny 23,67 przemysł szklarsk 20,97 Jednak wskaźnk ten w trzech perwszych w y m e n o n y c h gałęzach ulega obnżanu.podobne jak w okrese 5 mesęcy tego roku tylko przedsęborstw uzyskało wskaźnk rentownośc powyżej 607. Zadłużene beżące przekracza należnośc w 206 przedsęborstwach (tj. 39,77 ogółu jednostek przemysłowych). Występująca od początku roku nekorzystna relacja' zobowązań do należnośc uległa poprawe w drugm kwartale br. za okres 6 mesęcy wynosła 97,87.

15 Obcążena przedsęborstw przemysłowych wynosły 90,2%, natomast dopłaty 7,27. pozomu ubegłorocznego. Spadek obcążeń jest efektem obnżena sę o 52,37. podatku dochodowego. Wększa dynamka kosztów własnych sprzedaży produkcj usług (52,%), nż sprzedaży (38,5%) rzutuje na wskaźnk rentownośc, który za okres styczeń-czerwec br., wynósł 6,% (wykazując duże zróżncowane w poszczególnych gałęzach). 0 pogarszającej sę sytuacj przedsęborstw wynkającej z barery popytu, śwadczą rosnące zapasy w przedsęborstwach. W stosunku do styczna br. wzrosły zapasy produktów gotowych mędzy nnym w przemyśle skórzanym (o 3,8%), odzeżowym (ol3,3%), szklarskm (o 30,8%), materałów budowlanych (o 02,2%), W budown ctw e wynk fnansowe przedsęborstw są mnej pesymstyczne: - 33 przedsęborstwa są nerentowne (wskaźnk rentownośc netto mnejszy od 0), - 47 przedsęborstw uzyskało nską rentowność (w grancach od 0 do 20%), - 62 przedsęborstwa mały rentowność średną (od 20% do 40%), - 9 przedsęborstw uzyskało stosunkowo wysoką rentowność (powyżej 40%), Najwyższą rentowność uzyskały przedsęborstwa budownctwa produkcyjno-usługowego - 29,%. Przedsęborstwa budowlane mają wyższą rentowność od przemysłowych, toteż relacja zobowązań do należnośc jest znaczne korzystnejsza - znaczne mnej jest przedsęborstw "newypłacalnych" (9,2% ogółu jednostek). W transporc e samochodowym 26 przeds ęb. orstw zamknęło blans 6 mesęcy br. stratą, a 33 uzyskało zysk. W 3 przedsęborstwach wskaźnk rentownośc kształtuje sę na pozome 0-20%, a tylko w 2 w grancach 20-40%.

16

17 PRODUKCJ M TER LN L p ec br. był kolejnym mesącem kontynuacj negatywnych trendów, które wystąpły w półroczu br. śwadczą o pogłębanu sę procesu recesj gospodarczej. Globalna wartość produkcj sprzedanej w 6-cu podstawowych dzałach gospodark narodowej w beżących cenach realzacj rzeczywstym czase pracy była wprawdze wyższa o 0,27. nż w mesącu poprzednm przy czym: - w przemyśle wyższa o 3,77. - w budownctwe wyższa o 2,7. - w łącznośc wyższa o 7,67. - w transporce nższa o 4,87. - w gospodarce komunalnej nższa o 7,27., ale był to efekt dłuższego o 3 dn czasu pracy. W porównywalnym czase pracy wartość produkcj sprzedanej była nższa o 27. w stosunku do czerwca br. * W okrese 7 mesęcy br. przychody ze sprzedaży produkcj usług w 6 podstawowych dzałach gospodark osągnęły pozom 94.2 bln zł. Udzał sektora prywatnego w przychodach ze sprzedaży jest w dalszym cągu newelk a tempo zman zbyt wolne. W sześcu podstawowych dzałach gospodark struktura dzałowa sprzedaży (jednostek objętych badanem) jest następująca: przychodów pochodz ze sprzedaży w przemyśle przychodów pochodz ze sprzedaży w budownctwe przychodów pochodz ze sprzedaży w handlu - 5V. przychodów pochodz ze sprzedaży w pozostałych dzałach Wartość produkcj sprzedanej w przemyśle w cenach stałych w lpcu br. była nższa nż przed rokem o 2,27., ale dynamka ta była korzystnejsza nż w czerwcu br. (spadek o 3,97.) korzystnejsza nż w analogcznym mesącu u b. roku (spadek o 23,77.). Wzrost wartośc produkcj wystąpł jedyne w przemyśle węglowym (o 6.37.), środków transportu (o,87.), papernczym (o 9,57.), polgrafcznym (o 9,97). W pozostałych gałęzach wartość produkcj była nższa nż przed rokem. W okrese od styczn a do pca br. dynamka produkcj sprzedanej w przemyśle w cenach stałych w rzeczywstym porównywalnym czase pracy wykazuje tendencję malejącą osągając za sedem mesęcy dynamkę 93,27.. średne tempo spadku produkcj w przemyśle w br. wynosło 3,07..

18 W lpcu br. wydobyto,9 mn t: węgla kamennego, tj. o,6'/. mnej nż przed rokem ale o 6,9% węcej nż w czerwcu br. Począwszy od kwetna dynamka wydobyca na przeman rośne maleje. Łączne w okrese styczeń- pec br. wydobyto 80,8 mn t węgla tj. 7,2% mnej nż w analogcznym okrese ub. roku. Produkcja stal, wyrobów walcowanych, cynku ołowu w dalszym cągu utrzymuje sę na pozome nższym nż przed rokem (za sedem mesęcy spadek odpowedno o 7%, 7%, 4% 20%). Wyższa nż przed rokem jest produkcja pralek o 7'%, cementu o 34%. W grupe asortymentów spożywczych w okrese styczeń- pec br. szczególne nska jest dynamka mleka (65,3%) oraz masła (37,0%), jedyne produkcja śmetany jest znaczne powyżej pozomu sprzed roku (dynamka 76,8%). Przychody ze sprzedaży w budown ctwe (w cenach beżących) generalne rosną od marca br., przy czym począwszy od kwetna tempo wzrostu wyraźne słabne w lpcu br. przychody wzrosły o 2,% w stosunku do czerwca (w marcu wzrost o 6,8% w stosunku do lutego). W stosunku do analogcznego mesąca ub. roku przychody ze sprzedaży były wyższe w lpcu br. aż o 58%, narastająco za sedem mesęcy wyższe o 53% przy krajowym wskaźnku wzrostu cen robót budowlano-montażowych w czerwcu br. 49% za sześć mesęcy r ' / Jl'/.. W budown ctw e m esz kan owym przekazana w lpcu br. 892 meszkana o powerzchn użytkowej 57,7 tys. m2, tj. o 4% mnej nż przed rokem. Efekty lpca były korzystnejsze nż efekty pozostałych mesęcy br. W stosunku do mesąca o najnższych efektach, tj. marca lość meszkań przekazanych wzrosła aż o 350 meszkań. Łączne w okrese sedmu mesęcy br. oddano do użytku 4,6 tys meszkań tj. 3,5% mnej nż w okrese styczeń-l pec ub. roku. Meszkana własnośc publcznej stanową zaledwe 0% ogółu przekazanych meszkań, własnośc prywatnej aż 90% w 74% są to meszkana spółdzeln meszkanowych. Dynamka przekazywanych meszkań spółdzeln meszkanowych w lpcu br. wynosła 08,9% była znaczne mnej korzystna nż na początku br. roku. Maleje równeż przecętna powerzchna użytkowa meszkana, w lpru były to meszkana o przecętnej powerzchn ć>5 m2 (w maju - b3 m2, czerwcu - 80 m2). Przedsęborstwa transportu samochodowego dysponowały na konec lpca taborem o ładownośc 94, tys. t. W lpcu br. przewezono 3, mn t. ładunków, tj. o 2,5% mnej nż w czerwcu br. przy czym w transporce samochodowym publcznym o 0,5% mnej, a w specjalzowanym o 3,0% mnej. W okrese 7 mesęcy br. transportem publcznym specjalzowanym przewezono 23,9 mn ton ładunków. Przewozy pasażerów transportem samochodowym

19 publcznym wynosły w lpcu br. 6, mn osób, a w okrese styc:zeń-l p ec br. 48» mn osób. ląską DOKP w lpcu br. przewezono., mn ton ładunków t j. o 5,37. mnej nż przed rokem. W dalszym cągu 80"/. przewożonych łpadunków stanow węgel, którego w lpcu br. przewezono o,57. węcej nż w analogcznym mesącu ub. roku, a poneważ spada wydobyce węgla można sądzć, że zwększył sę udzał kole w jego przewozach. Za 7 mesęcy br dynamka przewozu ładunków była nadal nska (87.8%), a w przypadku węgla wynosła 9.2%. W cągu 7 mesęcy br. utrzymuje sę tendencja spadkowa w skupe żywca produktów pochodzena zwerzącego. W okrese styczeń-l pec w porównanu z analogcznym okresem roku ubegłego spadł skup: o 37. żywca rzeźnego (w wadze męsa), mleka o 22,8%, j a j a z o 37,2%. Natomast w lpcu br. w stosunku do lpca ub, roku w rolnctwe z aobserwowano: - nższy skup żywca rzeźnego (w wadze męsa) o 0.6%, - korzystną dynamkę w skupe drobu - 39,%, - spadek skuponego mleka o 22., 37., - ponad trzykrotny' wzrost skupu jaj PRZYCHODY ZE SPRZEDŻY PRODUKCJ U M? PRZEMYŚLE fłftjogczny OKRES POPRZHNEGO ROKU -00 (CEW STLE)

20 CENY Ceny real zacj produkc sprzedanej przemysłu ogółem w czerwcu br. w stosunku do maja wzrosły o 5,9%. Najwyższy wzrost cen zaznaczył sę w przemyśle energetycznym aż o 63, H/, co newątplwe wąże sę ze wzrostem cen energ elektrycznej. Ponadto zblżony do przecętnego wzrost cen wystąpł w przemyśle precyzyjnym < >,0'/.), skórzanym (5,7"/.) węglowym <5,&X). Spadek cen mał mejsce w 5 gałęzach. Za 6 mesęcy br. w stosunku do średnch cen 990 r. wzrost cen w przemyśle wynósł 38,5X. nalzując w okrese półtora roku tendencję mesęcznych wskaźnków cen realzacj produkcj przemysłowej (oblczonych przy podstawe mesąc poprzedn = 00) można zaobserwować, że w 990 r. po bardzo wysokm wzrośce cen w stycznu, w kolejnych mesącach wzrost ne przekraczał 4X, a w marcu kwetnu odnotowano nawet newelke spadk cen. W r. najwyższy wzrost cen produkcj przemysłowej wystąpł równeż w stycznu, po czym tempo wzrostu cen osłabło. Ponadto od maja br. wskaźnk cen w przemyśle wykazuje ponawne tendencję rosnącą. m M K CEN RELZCJ PRODUKCJ PRZEMYSŁOWEJ W STOSUKU DO ŚREDNCH CEN 990 R. 60»* V V V V V X X X X V v V V «-co 990 r. r. Krajowy pozom cen produkc budowlano-montażowe w czerwcu był,7% wyższy nż w maju br. o 48,67. wyższy n przed rokem.

21 Ceny 2 Wzrost cen towarów _ usług konsumpcyjnych wprawdze? wykazuje tendencją malejącą, ale w dalszym cągu nflacja ne do końca jest stłumona. Tempo wzrostu cen jest zmenne. Do serpna ub. roku słabło, po czym zacząło wzrastać aż do 2,77. w stycznu br. W kolejnych mesącach br. wskaźnk wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych malał do najnższego pozomu 2,77. w kwetnu maju br. Natomast już w czerwcu br. ceny wzrosły o 4,97. w stosunku do maja br. W całym kwartale br. porównanu z kwartałem poprzednm ceny wzrosły o,77. Średne mesęczne tempo wzrostu cen poszczególnych grup towarów usług konsumpcyjnych w r. prezentuje zestaw en e: WYSZCZEGÓLNENE kwartał kwartał półrocze TOWRY USŁUG KONSUMPCYJNE... 7,9 3,4 5,6 Żywność... 5,7 0, 5 3, Napoje alkoholowe... 3,9 7,2 0, 5 rtykuły n. eżywnośc owe 7,6 3,4 5, 5 Usług... 2, 8 8,9 0,8 W półroczu br. charakterystyczny był wolnejszy wzrost cen artykułów spożywczych nż cen pozostałych grup towarów. Zdecydowane najszybcej rosły ceny usług napojów alkoholowych. Z artykułów żywnoścowych w czerwcu br. w porównanu z grudnem ub. roku najbardzej wzrosły ceny zemnaków, warzyw, owoców ch przetworów - o 03,07., z tym że w tej grupe mały mejsce zarówno sezonowe podwyżk jak obnżk cen. Ponadto znaczne podrożał nabał o 42,87, a zwłaszcza mleko napoje mleczne - o 68,7.. Obnżyły są natomast mądzy nnym ceny jaj o 3,67, masła o 28,87 cukru o 6,7. Ceny artykułów neżywnoścowych w czerwcu br. w porównanu z grudnem ub. roku wzrosły średno o 38,07, a najwąkszy wzrost dotyczył opału (67,97.), maszyn do szyca (68,37.) wyrobów tytonowych (63,27.). W grupe usług, które najbardzej podrożały w czerwcu br. stosunku do grudna ub. roku szczególne wzrosły ceny usług zwązanych z utrzyman em m esz kan a. Opłaty za gaz energą elektryczną wzrosły odpowedno o 369,67. (!) o 47,47.(), a za centralne ogrzewane cepłą wodą o 007.

GRUDZIEŃ 1983 INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH. 'yyy..(0 P O U F N E WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY

GRUDZIEŃ 1983 INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH. 'yyy..(0 P O U F N E WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY WOJEWÓDZK URZĄD STATYSTYCZNY W BELSKUBAŁEJ J /{J OT u Q.0 ru rrr^ 'yyy..(0 P O U F N E Egz. nr S Dane wstępne mogą ulec zmane NFORMACJA O REALZACJ WAŻNEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWE

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI STAT/5" LIPIEC

WIADOMOŚCI STAT/5 LIPIEC WDOMOŚC STT/5" E g c m p a r / B ^ z p WOJEWODZTW belskego ROK N UMER 4 LPEC K 99 ZNK Kreska UMOWNE / /-/ - zjawsko ne występuje, Zero / 0 / - zjawsko stneje, jednakże w loścach mnejszych od lczb, które

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE PŁACE I CZAS PRACY W 1984 ROKU

ZATRUDNIENIE PŁACE I CZAS PRACY W 1984 ROKU a r a - J -, WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH 7 Do wyłącznego użytku adresata Egz- n r..'.a l ZATRUDNIENIE PŁACE I CZAS PRACY W 1984 ROKU Katowce 1985 SPIS TREŚCI Uwag metodologczne.........

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWIE MAJ 1983

INFORMACJA O REALZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWIE MAJ 1983 WOJEWÓDZK URZĄD STATYSTYCZNY P O U F N E Egz. nr 33 Dane wstępne mogą ulec zmane NFORMACJA O REALZACJ WAŻNEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWE MAJ 983 Katowce 3 czerwca 983 OBJAŚNENA X

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWIE WRZESIEŃ 1984

INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWIE WRZESIEŃ 1984 WOJEWÓDZK URZĄD SAYSYCZNY P O U Fjsl E Egz. nr ^ S ty NFORMACJA O REALZACJ WAŻNEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZWE WRZESEŃ 984 Katowce 2 paźdzernka 984 ZNAK O U O W N S K r e s k a Z r

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ # * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

INFORMACJA SYGNALNA JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ # * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY Ne do pulkcj Egz. Nr.-3 INFORMACJA SYGNALNA Włrzych, dn 1989-05-22 X JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ W 1988 ROKU SPIS TREŚCI UWAGI

Bardziej szczegółowo

wotomtn 'PRZEDSIEB lorstwowodoclacow

wotomtn 'PRZEDSIEB lorstwowodoclacow et6,wuv unzao srewsrvcztw, at.nepodtggtosb 28,-925 waf$zwa *ce*t,:, 1728233 F-1/t-1 l Sprawozdaneo przychodach, kosztach,wynku fnansowym arazo nakladachna Srodk tnrvale 36 kwartal 5-2 wotomtn PRZEDSIEB

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE PŁACE I CZAS PRACY W 1982 ROKU

ZATRUDNIENIE PŁACE I CZAS PRACY W 1982 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Do użytku służbowego t g L N / 6 J.. /7 2 3 5 / / / ZATRUDNIENIE PŁACE I CZAS PRACY W 1982 ROKU V Katowce czerwec 1983 К г 6 в к a /-/ - zjawsko ne występuje.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE Z WYKONANIA PLANU ZA 1987 ROK

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE Z WYKONANIA PLANU ZA 1987 ROK WOJEWÓDZK URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWCACH nr ewd. Pf. 33/88 ' P O U F N E Eg*. nr Dane wstępne mogq ulec zmane \ SPRAWOZDANE STATYSTYCZNE Z WYKONANA PLANU ZA 987 ROK Katowce 988 A êj W f f l ą u m t

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp Efektywność STOWARZYSZENIE nterwencjonzmu EKONOMISTÓW państwowego ROLNICTWA w gospodarkę I AGROBIZNESU żywnoścową Ukrany Rocznk Naukowe tom XVI zeszyt 2 33 Georgj Czerewko Lwowsk Narodowy Unwersytet Agrarny

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

dy dx stąd w przybliżeniu: y

dy dx stąd w przybliżeniu: y Przykłady do funkcj nelnowych funkcj Törnqusta Proszę sprawdzć uzasadnć, które z podanych zdań są prawdzwe, a które fałszywe: Przykład 1. Mesęczne wydatk na warzywa (y, w jednostkach penężnych, jp) w zależnośc

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH 1 Badanie budżetów gospodarstw domowych spełnia ważną rolę w analizach poziomu życia ludności. Jest podstawowym źródłem informacji o dochodach, wydatkach,

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Czyl jak w czym pomagamy polskm frmom kpmg.pl 1 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom 2013 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Doradztwo fnansowe ksęgowe

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne uwarunkowania wzmocnienia współpracy i transferu wiedzy mi dzy instytucjami naukowymi i przedsi biorstwami na terenie polsko ukrai

Ekonomiczne uwarunkowania wzmocnienia współpracy i transferu wiedzy mi dzy instytucjami naukowymi i przedsi biorstwami na terenie polsko ukrai Ekonomczne uwarunkowana wzmocnena współpracy transferu wedzy mędzy nstytucjam naukowym przedsęborstwam na terene polsko ukrańskego obszaru transgrancznego Dla potrzeb wykonanego w ramach projektu Opracowane

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 12 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

1. Komfort cieplny pomieszczeń

1. Komfort cieplny pomieszczeń 1. Komfort ceplny pomeszczeń Przy określanu warunków panuących w pomeszczenu używa sę zwykle dwóch poęć: mkroklmat komfort ceplny. Przez poęce mkroklmatu wnętrz rozume sę zespół wszystkch parametrów fzycznych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów Rozlczane kosztów Proces rozlczana kosztów Koszty dzałalnośc jednostek gospodarczych są złoŝoną kategorą ekonomczną, ujmowaną weloprzekrojowo. W systeme rachunku kosztów odbywa sę transformacja jednych

Bardziej szczegółowo

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I - X 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie 221.566,95 zł, co stanowi 82,29 % planu.

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I - X 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie 221.566,95 zł, co stanowi 82,29 % planu. I Przychody: - Sprawozdane z wykonana planu rzeczowo-fnansowego Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 r, Przychody Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 roku zostały osągnęte

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 28.09.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA REGIONALNA

STATYSTYKA REGIONALNA ЕЗЮМЕ В,. Т (,,.),. В, 2010. щ,. В -,. STATYSTYKA REGIONALNA Paweł DYKAS Zróżncowane rozwoju powatów w woj. małopolskm W artykule podjęto próbę analzy rozwoju ekonomcznego powatów w woj. małopolskm, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 05.09.2014 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS FIZYCZNE ROZMIARY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2013 R. 1 W 2013 r. uzyskano następujący poziom produkcji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do omówienia

Zagadnienia do omówienia Zarządzane produkcją dr nż. Marek Dudek Ul. Gramatyka 0, tel. 6798 http://www.produkcja.zarz.agh.edu.pl Zagadnena do omówena Zasady projektowana systemów produkcyjnych część (organzacja procesów w przestrzen)

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Jana H. Dąbrowskiego 79, 60-959 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2013 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO. Lidia Luty

WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO. Lidia Luty 74 LIDIA LUTY ROCZNIKI NAUKOWE EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 11, z. 1, 214 WPŁYW AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Lda Lut Katedra Statstk Matematcznej

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyniku finansowego - analiza wstępna

Analiza wyniku finansowego - analiza wstępna Aalza wyku fasowego - aalza wstępa dr Potr Ls Welkość wyku fasowego determuje: etowość przedsęborstwa Welkość podatku dochodowego Welkość kaptałów własych Welkość dywded 1 Aalza wyku fasowego ma szczególe

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU EDUKACJA W WOJEWÓDZTWE WAŁBRZYSKM W LATACH 994/95 995/96 MAJ 996 r Uwag ogólne Szkoły podstawowe dla dzec młodzeży... Oddzały w szkołach podstawowych dla dzec młodzeży A.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 12 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD {STATYSTYCZNY. W CZĘSTOCHOWIE INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWIE CZĘSTOCHOWSKIM

WOJEWÓDZKI URZĄD {STATYSTYCZNY. W CZĘSTOCHOWIE INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWIE CZĘSTOCHOWSKIM WOJEWÓDZK URZĄD {STATYSTYCZNY. W CZĘSTOCHOWE, P O U! N E Egz. nr & Q Dane wstępne mogq v!ec zmane NFORMACJA O REALZACJ WAŻNEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWE CZĘSTOCHOWSKM LPEC 979 \

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo