E-portfolio jako innowacyjna metoda nauczania i oceniania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-portfolio jako innowacyjna metoda nauczania i oceniania"

Transkrypt

1 Lechosław Hojnacki E-portfolio jako innowacyjna metoda nauczania i oceniania Początki: portfolio - teczka prac Portfolio już od dawna służy do efektywnego wykazywania możliwości twórczych i prezentacyjnych przez artystów i rzemieślników oraz kandydatów na kierunki artystyczne uczelni. Jest używane także przez modeli i modelki oraz firmy sprzedające niektóre rodzaje dzieł i usług. W tych tradycyjnych zastosowaniach portfolio pojawia się wszędzie tam, gdzie zaprezentowanie możliwości, umiejętności, talentów, oferowanych prac, dzieł, innych produktów czy też własnej osoby (np. modela czy aktora) wiąże się z koniecznością subiektywnej oceny zjawisk i obiektów, przede wszystkim wizualnej. W takim też kontekście portfolio jest szeroko rozpoznawalne w Polsce jako pojęcie. Portfolio spotyka się w Polsce także w innych zastosowaniach, w tym związanych z edukacją (chociaż tam zwykle tradycyjnie pojawia się pod innymi nazwami). Warto wymienić choćby spotykaną w przede wszystkim w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej teczkę prac ucznia. Tam ze względu na wiek wychowanków zwykle to ich nauczyciele zbierają, gromadzą, przechowują, a często także sortują i opisują ich prace. W starszych klasach teczka bywa często uzupełnieniem realizowanego projektu edukacyjnego, w ramach którego uczeń przez jakiś czas gromadził zadania, ćwiczenia i materiały na określony temat. Teczka zastępuje zatem w praktyce pedagogicznej nauczycieli zwykły wykaz stopni szkolnych zawsze tam, gdzie podlegające ocenie aktywności, prace, wytwory, umiejętności i osiągnięcia ze względu na swoją złożoność nie poddają się dobrze czynności sprowadzenia do zwykłych stopni szkolnych i komentarzy. Także tam, gdzie zastosowane aktywizujące metody pedagogiczne (metoda projektu jest tu bardzo dobrym przykładem) angażują uczniów na wielu polach aktywności jednocześnie, do różnorodnych działań, także pozaszkolnych, międzyprzedmiotowych, ponadprzedmiotowych, gdzie uzyskujemy efekty w obszarze rozwoju uczniów głębsze, szersze, bardziej wielostronne, stojące wyżej w hierarchii taksonomii celów nauczania niż wiadomości

2 i umiejętności przedmiotowe, z którymi na co dzień nauczyciele radzą sobie wystarczająco dobrze za pomocą standardowych systemów oceniania opartych na skali stopni szkolnych. Nauczyciele stosujący zatem metody pedagogiczne najefektywniejsze z punktu widzenia celów strategicznych nowoczesnej i światłej szkoły, w poszukiwaniu adekwatnych metod i narzędzi oceniania efektów pracy uczniów sięgają po teczkę prac, teczkę projektu, prezentację (tu w sensie technicznym np. prezentacji PowerPoint) lub tym podobne. Nauczyciele ci zwykle podkreślają duży nakład pracy, jakiego wymaga ze strony uczniów prowadzenie teczki, a z ich strony jej ocenianie, ale jednocześnie notują znaczny wzrost motywacji, która towarzyszy często długoterminowej, czasochłonnej, wykraczającej poza ramy zajęć szkolnych pracy uczniów, a także znaczny wzrost satysfakcji uczniowskiej, która towarzyszy prezentacji efektów, zwłaszcza jeżeli ta prezentacja wykracza poza przedstawienie teczki nauczycielowi i kolegom z klasy szkolnej. W opisywanych powyżej przykładach teczka stanowi rodzaj portfolio, zaś ściślej biorąc, jeden z etapów portfolio traktowanego jako nowoczesna metoda pedagogiczna, w którym to etapie traktujemy portfolio jako produkt, który może stanowić zwieńczenie pewnego etapu procesu uczenia się, przyczynek do refleksji nad rozwojem, podstawę do prezentacji osiągnięć i do ich oceny. Uczniowie podczas tworzenia tego produktu poza rozwijaniem ściśle przedmiotowej wiedzy i umiejętności mają okazję rozwijać i doskonalić także umiejętności systematycznego zbierania, kompletowania, katalogowania i ewaluowania informacji, artefaktów, własnych prac oraz dowodów swoich umiejętności. To bardzo wiele w porównaniu z oczekiwanymi efektami tradycyjnego podejścia do sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów, jednak jest to nadal nie wszystko, czego możemy się spodziewać po kompleksowym zastosowaniu portfolio jako metody pedagogicznej. Teczka, o jakiej mowa powyżej, jest raczej statycznym zbiorem prac dokumentujących osiągnięcia uczniów konkretnych dziedzinach. Skupia się na pewnego rodzaju produkcie końcowym działań składających się np. na zadanie o złożonej strukturze lub projekt edukacyjny. Jesteś nauczycielem? To prawdopodobnie masz swoje portfolio Portfolio jest znane każdemu nauczycielowi, który zaczął się wspinać po szczeblach drabiny awansu zawodowego (chociaż nie każdy nauczyciel sobie z tego zdaje sprawę). Teczka rozwoju stanowi w istocie całkiem rozsądnie zaprojektowane, przemyślane,

3 osadzone w prawie portfolio. Jego twórca i właściciel dokumentuje rozmaitymi artefaktami swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz realizację poczynionych na początku planów rozwoju. Kategoryzuje je, opisuje, opatruje refleksjami. Ma stosunkowo dużą autonomię - dowolność doboru sposobu zaplanowania, zrealizowania i udokumentowania swojego rozwoju. Przepisy prawa określają natomiast, w jakich dziedzinach (w pewnym zakresie wybieranych przez nauczyciela) jego rozwój powinien zostać udokumentowany. Doprawdy nie trzeba wiele, by dokonać adaptacji tej znakomitej metody do potrzeb ucznia i do zastosowań edukacyjnych w szkole. Portfolio elektroniczne to znacznie więcej niż portfolio Dzięki możliwościom elektronicznego zapisu bardziej multimedialnym, niż zapis tekstu i obrazu, elektroniczna teczka prac może zostać wzbogacona np. o zapis ruchu (wideo) i dźwięku. Prezentowanie zbioru może być bardziej dynamiczne (np. ruchome prezentacje audiowizualne, prezentacje typu PowerPoint etc.). Najprostsze zyski z zamiany tradycyjnej teczki prac na elektroniczny dokument lub zestaw dokumentów, to zatem: uzyskanie możliwości umieszczania w portfolio multimedialnych artefaktów, ułatwienie edycji i korekty treści opisów tekstowych, ułatwienie replikacji i przesyłania. Dalsze rozszerzenie potencjału elektronicznego portfolio niesie ze sobą zastosowanie mechanizmów opartych na WWW, dzięki czemu znacznie wzrastają możliwości publikowania i zdalnego korzystania z portfolio. Naprawdę całkiem nowy potencjał kryje jednak dopiero oparcie elektronicznego portfolio na nowoczesnych, przyjaznych dla użytkownika, bazodanowych mechanizmów pozwalających kształtować nie tylko treści e-portfolio, ale także powiązaną z nimi komunikację, refleksję, informację zwrotną, jak również szybko tworzyć uporządkowane według różnych kryteriów podzbiory artefaktów oraz towarzyszących im metadanych. Użycie takich technologii całkowicie zmienia podejście do systematyzowania i prezentowania komponentów składowych e-portfolio. Dopiero one stanowią dobrą bazę dla e-portfolio nie tylko jako produktu, lecz także jako metody dydaktycznej i metody oceniania - adekwatnej do zadań nowoczesnej szkoły. Szerzej o tym w następnym ustępie, najpierw jednak usystematyzujmy dostępne i stosowane technologie tworzenia e-portfolio.

4 Cztery generacje technologiczne e-portfolio 1. Quasi papier (dokumenty elektroniczne naśladujące teczkę prac, np. w MS Word, folder ze scanningami, prezentacja MS PowerPoint etc.) Do tej generacji zaliczymy je także wtedy, gdy zostaną opublikowane na stronach WWW lub jako statyczne strony WWW, gdyż cechą dystynktywną tej generacji jest nie tyle brak możliwości publikacji lub przesyłania, ile konieczność ich tworzenia i korygowania offline, brak możliwości pracy, edycji, korekty online, interaktywności, dynamicznego kształtowania treści, opisów i refleksji i informacji zwrotnej po opublikowaniu lub przesłaniu. 2. E-portfolio offline (budowane specjalizowanym oprogramowaniem offline, także złożone dokumenty Word, Excel, PowerPoint, oparte na specjalistycznych szablonach). Podobnie jak w przypadku pierwszej generacji, także i tu opublikowanie ich w Internecie na stronach WWW lub w postaci stron WWW lub też przesłanie za jego pośrednictwem nie jest podstawą do zaliczenia ich do generacji nowszych. 3. E-portfolio online (budowane za pomocą mechanizmów umożliwiających tworzenie i edycję online, a także przypisywanie artefaktom opisów, refleksji i informacji zwrotnych, np. w postaci systemu komentarzy; tej generacji e-portfolio można dziś budować nawet w oparciu o nowoczesne, wysoko interaktywne, ogólnodostępne serwisy powszechnego użytku zaliczane do generacji Web 2.0, jak choćby Google Blogger, Google Sites lub mechanizmy Wiki). 4. Dynamiczne e-portfolio online (budowane za pomocą bazodanowych, zwykle wyspecjalizowanych serwisów WWW, mocno oparte na metadanych i XML, umożliwiających zastosowanie tagów (słów kluczowych), zarządzanie czasem publikowania, grupami odbiorców i komentatorów, dynamiczne tworzenie jednocześnie kilku podzbiorów według różnych kryteriów i dla różnych zastosowań). Stosuje się tu zwykle wyspecjalizowane serwisy WWW (takie jak np. Mahara, często sprzężone z platformą e-learningową (np. moduły portfolio dla Moodle). O przynależności do tej generacji stanowią nie tyle potencjalne możliwości techniczne konkretnego serwisu podczas tworzenia i użytkowania e-portfolio. Decydujące jest celowe posłużenie się mechanizmami kategoryzacji (tagi, słowa kluczowe, etykiety, datowanie) zarówno podczas tworzenia e-portfolio, jak i podczas korzystania z niego przez odbiorców.

5 5. (Przyszłość) - serwisy oparte na sieciach semantycznych, zgodne ze standarderm RDF (Resource Data Framework). Dziś mechanizmy e-portfolio piątej generacji są technicznie i finansowo dostępne dla większości potencjalnych użytkowników. Dają do dyspozycji imponujące możliwości wspierania nowoczesnego procesu edukacyjnego i są ze wszech miar godne polecenia. Rekomendacje technologiczne: osobom i instytucjom korzystających z platformy Moodle zaleca się rozważenie zastosowania jednego z bezpłatnie dostępnych jej rozszerzeń; osobom i instytucjom mającym dostęp do jakiegokolwiek serwera WWW umożliwiającego instalowanie własnych skryptów bazodanowych (także w hostingu) zaleca się rozważenie instalacji bezpłatnego systemu Mahara; osobom i instytucjom nie dysponującym żadnymi zasobami sprzętowymi i finansowymi zaleca się rozważenie użycia ogólnodostępnych serwisów Web 2.0 takich jak Google Blogger oraz Witryny Google lub Wordpress; przemyślane użycie dostępnego w serwisach blogowych systemu etykiet (tagów) i komentarzy w połączeniu z odpowiednio przemyślanym i przygotowanych szablonem (template) pozwoli uzyskać estetyczne i przejrzyste e-portfolio na pograniczu czwartej i piątej generacji bezkosztowe, bezterminowo działające i umożliwiające (to ważne!) emigrowanie twórcy i właściciela e-portfolio ze szkoły w dalsze etapy życia i rozwoju oraz z instytucji do instytucji. E-potrfolio a osobiste środowisko uczenia się (PLE) E-portfolio jest (a przynajmniej powinno być) ściśle powiązane z sieciowym osobistym środowiskiem uczenia się (PLE, Personal Learning Environment, por. poz. 17. netografii). Szerszy opis PLE przekracza ramy niniejszego opracowania, jednak Czytelnik powinien sięgnąć do pozycji 17 netografii. Poniżej, na rys. 1 zestawiono narzędzia, aktywności i obiekty stanowiące najważniejsze punkty styczne między PLE i e-portfolio.

6 Rys. 1. Osobiste środowisko uczenia się (PLE) składniki. Na podstawie: Jeremy Hieberts, 2006 [19]. Co takiego ma e-potrfolio czego nie ma tradycyjny proces dydaktyczny. E-portfolio pozwala kształtować i wzmacniać wewnętrzną motywację do samozarządzania, uczenia się i rozwoju; pozwala także połączyć w jedną całość wiele aspektów nowoczesnego procesu nauczania-uczenia się wykraczającego poza tradycyjny system klasowo lekcyjny, nakładcze nauczanie frontalne, przedmiotowy podział wiedzowego systemu szkolnego. Jego atuty, to: wzmocnienie motywacji do uczenia się i rozwoju, pobudzanie do głębokiej autorefleksji nad własnymi mocnymi i słabymi stronami ucznia, samodzielna praca ucznia kształtowanie umiejętności ważnych społecznie. E-portfolio jako proces Poniżej zestawiono cztery podstawowe aspekty e-portfolio jako metody nauczaniauczenia się, wspomagania rozwoju i oceniania. W pewnym sensie odzwierciedlają one także kolejne etapu pracy nad własnym e-portfolio. Należy podkreślić, że e-portfolio powinno być traktowane jako proces ciągły, długoterminowy, całożyciowy nawet. W tym kontekście wymienione poniżej etapy następują cyklicznie.

7 Proces e-portfolio: e-portfolio robocze (working): budowa praca nad tworzeniem (klucz: kolekcjonowanie artefaktów), e-portfolio refleksyjne (reflective): CO? (mam) - NO TO CO? (z tego wynika) cele, wnioski) - CO TERAZ? (czynić dalej) (klucz: samorozwój), e-portfolio strukturalne (connected): szukanie, badanie i budowanie zależności, powiązań między zgromadzonymi elementami, zastosowań (klucz: ścieżki, zależności, refleksja), e-portfolio prezentacyjne (presentation): publikacja ukierunkowana na konkretnego odbiorcę, ocena jakości i efektywności, informacja zwrotna, ocena wzajemna (klucz: cv, publikacja, odbiorca). Przykładowe e-portfolia inka.eportfolio.kn.edu.pl (osobiste eportfolio w Google Bloggerze, PL) (osobiste eportfolio statyczna strona WWW, ANG) piotr.szlagor.net (blog i eportfolio w Bloggerze, PL) piotr.szlagor.net/2009/09/cenna-lekcja-o-eportfolio.html (ciekawy wpis tamże) eportfolio.citytech.cuny.edu/eportfolio_examples.shtml (eportfolia amerykańskiego college u wg wspólnego schematu, ANG) (eportfolia z innego amerykańskiego college u wg wspólnego schematu, ANG) electronicportfolios.org/ali/samples.html (przykłady b. różnch typów eportfolio, ANG)

8 NETOGRAFIA 1. eportfolio w edukacji, rozwoju i karierze najobszerniejszy polski, autorski portal e- portfolio 2. An overview of E-Portfolios 3. An overview of institutional E-Portfolios 4. Demonstrating and Assessing Student Learning with E-Portfolios 5. Definiowanie e-portfolio 6. Effective Practise with E-Portfolio 7. Electronic Portfolios and Digital Storytelling for Lifelong and Lifewide Learning 8. Electronic Portfolios: Engaged Students Create Multimedia-Rich Artifacts 9. Graham Attwell o e-portfolio 10. eportfolios Celebrating Learning 11. eportfolios A Personal Space for Learning 12. eportfolios for Learning https://my.wsu.edu/portal/page?_pageid=177,301634&_dad=portal&_schema=port AL 13. eportfolios: Information Literacy & Web Hands-on E-Portfolio Workshop using Google Tools GoogleDocs Document & Presentation 15. Warsztaty eportfolio (prezentacja)

9 16. Webfolio 17. PLE versus eportfolio 18. eportfolio portal 19. E-Portfolio Model 20. Why do we need eportfolio 21. Wykorzystanie e-portfolio w szkołach (audio) Zadbaj o swój wizerunek w Sieci (Dziennik Internautów)

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie

Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie W STRONĘ RÓŻNORODNOŚCI I MOBILNOŚCI Opracował: Janusz Brojek Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie Współczesny świat szybko się zmienia, wymaga stale nowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu

M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu Publikacja skierowana do nauczycieli, opracowana w ramach projektu Moj@ Edukacja (2011) finansowanego ze środków firmy isource S.A. Wydanie pierwsze, lipiec 2011.

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW Dorota Janczak Ewa Kędracka Małgorzata Rostkowska Wprowadzenie dlaczego TIK w projekcie gimnazjalnym?... 3

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

SZANSĄ INNOWACYJNEJ EDUKACJI POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ

SZANSĄ INNOWACYJNEJ EDUKACJI POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ D o b r e p r a k t y k i p e d a g o g i c z n e SZANSĄ INNOWACYJNEJ EDUKACJI POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ D o r o t y P o d g ó r s k ie j-ja c h n ik ŁÓDŹ 2012 Recenzenci: prof. dr hab. Irena Adamek, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Wersja tekstowa kursu online Wersja online dostępna: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 Autorzy: evet2edu Projekt: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS

Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS dr Zbigniew E. Zieliński Zakład Informatyki Wydział Ekonomiczno-Techniczny, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS WPROWADZENIE Systemy e-learning stały się standardem

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo