ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn r. DOTYCZY: usługi zaprojektowania, instalacji i konfiguracji Internetowego Portalu Informacyjno Społecznościowego o roboczej nazwie ipis.org w ramach projektu WIEDZA I KOMUNIKACJA dla rozwoju współpracy międzysektorowej w Powiecie Białostockim () współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego, zwanego dalej Projektem. 1. Zamawiający Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego NIP , REGON ( Kleosin, ul. Zambrowska 18) Osoba do kontaktu: Marzena Krasnopolska Magdalena Bujko Tel. (85) lub Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, konfigurację, uruchomienie na własnych zasobach sprzętowych (Hosting) Internetowego Portalu Informacyjno Społecznościowego o roboczej nazwie ipis.org oraz instruktarze i szkolenia użytkowników w ramach projektu WIEDZA I KOMUNIKACJA dla współpracy międzysektorowej w Powiecie Białostockim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego, zwanego dalej Projektem. 3. Nazwa i kod CPV określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 4. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 5. Okres świadczenia usługi: Realizacja utworzenia portalu od momentu podpisania umowy cywilnoprawnej z Wykonawcą do r. oraz utrzymanie portalu u wybranego dostawcy hostingu przez okres 5 lat (wraz z kosztami obsługi domeny). 6. Opis przedmiotu zamówienia:

2 Szczegółowy opis Zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dotyczące oprogramowania i dokumentacji zawarte jest, w Dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszystkie czynności stanowiące Zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie, dokumentację użytkownika, dostarczyć licencje użytkownika na prawa autorskie do oprogramowania wystawione na Zamawiającego, przez producenta lub innych podmiot uprawniony do udzielenia takich licencji, udzielić Zamawiającemu licencji użytkownika na prawa autorskie do dostarczonej Dokumentacji Użytkownika, opracować Projekt Techniczny i Dokumentację Powykonawczą oraz przenieść na Zamawiającego prawo do dokonywania w nich zmian, wykonać Usługi, wchodzące w zakres przedmiotu Zamówienia, opisane w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Wykonawca będzie odpowiadać wobec Zamawiającego za wady fizyczne dostarczonego Oprogramowania, Dokumentacji Użytkownika, Projektu Technicznego i Dokumentacji Powykonawczej, a w szczególności za to, że: - dostarczone Oprogramowanie, będą pod każdym względem zgodne z opisem przedmiotu Zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym i Ofercie Wykonawcy i dostarczonych Dokumentacjach, w szczególności będą posiadać te same funkcje, parametry, możliwości techniczne i wymagania sprzętowe, - dostarczone Dokumentacje zostaną sporządzone zgodne z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i Ofertą Wykonawcy, w szczególności będą kompletne, sporządzone rzetelnie i bezbłędnie. - Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego Oprogramowania i Dokumentacji, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem ich do obrotu i korzystaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni go od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia ww. praw własności intelektualnej lub przemysłowej. Zamawiający będzie mógł wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 7. Kryteria podmiotowe O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (kryterium weryfikowane na podstawie PKD w przypadku przedsiębiorców), 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

3 1. Posiadanie przez Wykonawcę wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2000 (lub nowszego) w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów informatycznych, sprzedaży i serwisu komputerów i urządzeń komputerowych albo systemu równoważnego - certyfikat dołączyć do oferty, 2. Wykonawca musi wykazać zdolność finansową na kwotę ,00 PLN - opinię bankową wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert załączyć do oferty, 3. Przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 latach szkoleń/instruktaży z obsługi i konfiguracji wdrożonego portalu dla administracji publicznej wraz z konfiguracją środowiska serwerowego (technicznego) (szkolenia dla administratorów i użytkowników) dla nie mniej niż 200 uczestników szkoleń, 4. Zrealizowanie przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat nie mniej niż 3 (trzech) portali dla Administracji Publicznej o wartości każdy nie mniejszej niż ,-zł. netto, w tym co najmniej jedna w technologii responsywnej z podaniem adresu w tym co najmniej jedno wdrożenie dla 100 użytkowników wewnętrznych, 5. Wykonał co najmniej 3 witryny w technologii responsywnej - oferta powinna zawierać adresy witryn. Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1. Kierownika Projektu 1 osoba - wykształcenie wyższe, techniczne, - posiadanie certyfikatu/tytułu z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką, np. PRINCE2 Practitioner, lub równoważny, Certyfikat musi być ważny przez cały okres realizacja niniejszego projektu, - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, związane z pełnieniem funkcji koordynacyjnej (typu kierownik projektu) w co najmniej dwóch (2) zakończonych projektach prowadzonych zgodnie z metodyką zarządzania projektami, o wartości każdego co najmniej ,-zł brutto, w tym jeden projekt obejmujący opracowanie lub zakup oraz wdrożenie systemu informatycznego. 2. Specjalista ds. administracji systemami min. 1 osoba: - przeszedł odpowiednie szkolenia specjalistyczne i uzyskał stopień eksperta producenta oferowanych serwerowych systemów operacyjnych, - minimum 5-letnie doświadczenie przy zarządzaniu serwerowymi systemami operacyjnymi. 3. Specjalista ds. instalacji / Kierownik Zespołu Wdrożeniowego 1 osoba: - minimum 5-letnie doświadczenie przy instalacji i wdrożeniach systemów informatycznych, 4. Programista aplikacji www - 1 osoba: - Posiada minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie tworzenie witryn www w tym kodu HTML i CSS, przygotowania grafiki, osoba brała udział w realizacji co najmniej dwóch (2) projektów dla administracji publicznej w technologii responsywnej. 5. Specjalista ds. ergonomii i dostępności - 1 osoba:

4 - Posiada minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie tworzenie witryn www w tym kodu HTML i CSS, przygotowania grafiki, osoba brała udział w realizacji co najmniej dwóch projektów dla administracji publicznej w technologii responsywnej, - Posiada znajomość zagadnień związanych z zapewnieniem dostępności witryn dla osób niepełnosprawnych, wymagań WCAG i W3C, potwierdzone pełnieniem roli eksperta w co najmniej jednym projekcie związanym z zapewnieniem i oceną strony www, - Posiada wiedze z zakresu ergonomii serwisów internetowych oraz architektury informacji, UWAGA! Kierownik Projektu nie może pełnić równolegle innej roli w projekcie. Zamawiający jest uprawniony do skontrolowania m.in. poprzez kontakt z podmiotami na rzecz których świadczone były wymienione w ofercie usługi lub poprzez żądanie dodatkowych referencji, prawdziwości przedstawionych w ofercie informacji. Wyżej wymienione kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego zapytania. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 8. Zakres wykluczenia podmiotowego: Wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają osoby/podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem (Europejską Fundacją Odnowy i Rozwoju Terytorialnego) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w tym w szczególności: a) uczestniczące w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadające co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełniące funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, osób wykonujących w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą. 9. Kryteria oceny oferty: Wyboru oferty dokona trzyosobowa Komisja Oceniająca według następujących kryteriów: CENA (do 50 punktów) Wykonawca, który poda najniższą cenę otrzyma 50 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 50 Zamawiający odrzuci oferty zawierającą rażąco niską cenę w zestawieniu z przyjętą w budżecie Projektu szacunkową wartością zamówienia. WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT KONTRAKTÓW NA OPRACOWANIE PORTALI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ O SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PODOBNEJ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (do 20 punktów)

5 Wykonawca, który przedstawi najwyższą wartość kontraktów w realizacji usług/zadań o zbliżonym do zamawianego charakterze otrzyma 20 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: wartość kontraktów przedstawionych w ofercie badanej / oferta z najwyższą wartością kontraktów x 20. JAKOŚĆ OFEROWANEJ ASYSTY TECHNICZNEJ ORAZ SERWISU POGWARANCYJNEGO (do 30 pkt). Opis kryterium: Ocenie zostanie poddane określone przez oferenta w załączniku nr 5 zakres oraz świadczenia asysty technicznej (wykraczające poza wymagania minimalne) oraz oferowany zakres i okres świadczenia serwisu pogwarancyjnego. Sposób obliczenia punktacji: Średnia ważona ocen punktowych przyznanych przez członków komisji oceniającej. Wartość punktowa każdej oferty zostanie ustalona w oparciu o sumę punktów, jaką oferta uzyskała w poszczególnych kryteriach (cena, wartość zrealizowanych kontraktów, ocena jakości). 10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie poprzez pocztę elektroniczną (a w przypadku jej braku listownie) po rozstrzygnięciu postępowania. 11. Zabezpieczenie wykonania umowy: Weksel in blanco wystawiony przez Wykonawcę. 12. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE. 13. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE. 14. Opis sposobu i termin złożenia oferty: Oferty należy składać wyłącznie na formularzach stanowiących Załączniki nr 2 6 do niniejszego Zapytania w postaci: 1. Uzupełnionego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania (wraz z pieczęcią i odręcznym podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 2. Uzupełnionego opisu oferty oraz wykazu personelu, stanowiących Załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zapytania 3. Opisu jakości oferowanej asysty technicznej oraz serwisu pogwarancyjnego, stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania 4. Oświadczeń stanowiących Załączniki nr 2 i 6 do niniejszego zapytania 5. Certyfikatu oraz opinii bankowej, w wersji oryginalnej lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, potwierdzających spełnienie przez Oferenta/członków zespołu Oferenta kryteriów podmiotowych 6. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy przedsiębiorców), wystawione lub potwierdzone przez właściwy organ. Żadne z dokumentów wchodzące w skład oferty (także te złożone w formie oryginału) nie podlegają zwrotowi. Oferty należy składać wyłącznie w języku polskim w terminie od 28 stycznia 2015 do 11 lutego 2015r. do godz

6 w Biurze Projektu w Kleosinie, pocztową lub osobiście na adres: Biuro Projektu WIEDZA I KOMUNIKACJA dla rozwoju współpracy międzysektorowej w Powiecie Białostockim Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego Kleosin, ul. Zambrowska 18 tel/fax: Termin złożenia ofert upływa 11 lutego 2015 (środa) do godz Decyduje data wpływu oferty do Biura Projektu. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę. 15. Unieważnienie postępowania: 1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad lub toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Oferentów, z którymi będą prowadzone negocjacje. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z Oferentami, w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 16. Odrzucenie oferty: Odrzuceniu będą podlegały oferty: 1. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 2. Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu, 3. Wykonawców podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu, 4. Do których nie dołączono wymaganych dokumentów lub dołączono błędne dokumenty z których nie wynika, iż Wnioskodawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 17. Dokonywanie zmian w zapytaniu ofertowym: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w zapytaniu ofertowym. 2. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców zamieszczając na stronie internetowej treści zmian nie później niż 3 dni przed upływem terminem złożenia ofert. 3. Opublikowane Zmiany są wiążące dla Wykonawców 18. Osoba do kontaktu: Kierownik Projektu: Marzena Krasnopolska Asystent Projektu: Magdalena Bujko tel /

7 Wykaz załączników: 1. Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2. Formularz ofertowy 3. Załącznik nr 3. Wzór opisu przedmiotu oferty 4. Załącznik nr 4. Personel kluczowy i podwykonawcy 5. Załącznik nr 5. Asysta techniczna oraz serwis pogwarancyjny 6. Załącznik nr 6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 7. Załącznik nr 7. Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Opole, dnia 27 listopada 2013 r. CDN-DKN-322/X/1/13 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach realizacji Projektu nr KSI: POKL.09.01.02-16-057/12-00 Dziecięca Karuzela

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo