raport Kongres Kobiet Polskich 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport Kongres Kobiet Polskich 2009"

Transkrypt

1 raport Kongres Kobiet Polskich 2009

2 RAPORT Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja wykonana w ramach prac nad projektem Aktywizacja społecznoekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym realizowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Opracowanie graficzne: Palebek Redakcja: Joanna Piotrowska, Agnieszka Grzybek Korekta: Agnieszka Mrozik Raport dostępny jest również na stronie ISBN: Wydawca: FUNDACJA FEMINOTEKA Warszawa, ul. Warecka 8/91 Tel./fax: 22/ Druk i oprawa: SOWA DRUK na Życzenie tel. 022/

3 Spis treści ➊ KOBIETY/ GOSPODARKA/ EKONOMIA/ RYNEK PRACY Kobiety i gospodarka Ewa Lisowska 7 Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy i w rolnictwie Janina Sawicka 24 Niejednoznaczny status pracy domowej kobiet Anna Titkow, Danuta Duch-Krzystoszek 35 Feminizacja biedy w Polsce Iza Desperak, Magda Rek-Woźniak 63 Patrząc z daleka i z bliska kobiety w polskich związkach zawodowych po1989 roku Julia Kubisa 73 ➋ KOBIETY NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH Kobiety w spółkach rynku kapitałowego Lidia Adamska, Beata Jarosz, Ewa Lisowska 87 ➌ KOBIETY I KULTURA Kobiety w kulturze Iza Kowalczyk 115 Inny przełom jest inny Kazimiera Szczuka 129 Lista (nie)obecności i sztuka uważnego czytania. Poezja tworzona przez kobiety po roku 1989 Kamila Pawluś 135 ➍ KOBIETY I MEDIA Nierówne media Iza Kowalczyk, Joanna Piotrowska, Edyta Zierkiewicz 151 Prasa opiniotwórcza a kwestie równouprawnienia Joanna Wójcik 161 ➎ KOBIETY I MNIEJSZOŚCI Kobiety a mniejszości: poza heteronormą Agnieszka Weseli 173

4 spis treści ➏ KOBIETY I POLITYKA Kobiety w polityce dwudziestolecia ( ) Małgorzata Fuszara 187 Udział kobiet w gremiach decyzyjnych Agata Chełstowska 203 Parlamentarna Grupa Kobiet lobby kobiece w polskim parlamencie Magdalena Kicińska 211 ➐ KOBIETY I PRZEMOC Przemoc wobec kobiet: Joanna Piotrowska 229 Bój o ustawę antyprzemocową Ewa Rutkowska 243 Przemoc wobec dziewcząt Ewa Rutkowska 249 Handel kobietami handel ludźmi Stana Buchowska 253 ➑ KOBIETY I ZDROWIE Zdrowie kobiet w Polsce Eleonora Zielińska, Wanda Nowicka 271 ➒ KOBIETY W NAUCE I EDUKACJI Kobiety w (męskim) zawodzie naukowca Renata Siemieńska 303 Edukacja i płeć ostatnie dwadzieścia lat Anna Dzierzgowska 319 ➓ KOBIETY W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH Kobiecy trzeci sektor Anna Domaradzka 335 Udział kobiet w organizacjach pozarządowych Marta Lewandowska 341 Kobiety w organizacjach wiejskich Ilona Matysiak 345 Kobiety w ruchu. Refleksje o początkach feminizmu i dniu dzisiejszym Jolanta Plakwicz 351 Noty o autorkach 355 4

5 1. KOBIETY I ekonomia

6

7 Kongres Kobiet Polskich 2009 Kobiety i gospodarka Ewa Lisowska, Janina Sawicka Wprowadzenie Aktywność zawodowa kobiet stała się zjawiskiem na skalę społeczną nie tak dawno temu, bo w latach 60. i 70. XX stulecia. Szczególnie w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej liczba kobiet pracujących, w tym mężatek, dynamicznie rosła po II wojnie światowej, co było warunkowane uprzemysłowieniem i ekstensywną gospodarką socjalistyczną, opartą w głównej mierze na pracy fizycznej. Wskaźniki zatrudnienia kobiet były w tamtych latach wyższe w Polsce, Czechosłowacji czy NRD niż w krajach Europy Zachodniej. Przyczynę tego zjawiska stanowiły niskie płace. Kobiety musiały podjąć zatrudnienie, ponieważ za jedną pensję trudno im było utrzymać rodzinę. Jednocześnie polityka państwa zmierzała w kierunku ułatwiania kobietom aktywności zawodowej poprzez tworzenie instytucji opieki nad dziećmi: żłobków i przedszkoli, świetlic szkolnych. Wprowadzono płatny urlop macierzyński, a z czasem także trzyletni bezpłatny urlop wychowawczy. Wraz z przemianami systemowymi, które dokonały się w Polsce na przełomie lat 80. i 90., zmienił się rynek pracy. Pojawiło się bezrobocie zjawisko nieznane w gospodarce socjalistycznej spowodowane upadkiem nierentownych zakładów lub ich przekształceniami własnościowymi. W pierwszej kolejności upadały zakłady przemysłu lekkiego, w których większość zatrudnionych osób stanowiły kobiety. Tak więc na początku transformacji to one częściej niż mężczyźni traciły pracę i stawały się bezrobotnymi. Wyraźnie obniżyły się wskaźniki zatrudnienia zarówno kobiet, jak i mężczyzn, rosła stopa bezrobocia, osiągając najwyższy poziom 20% w 2003 roku. Jednocześnie przejście do gospodarki rynkowej stworzyło szanse na samozatrudnienie i rozwój przedsiębiorczości. Wiele kobiet z tej szansy skorzystało, a tym samym pojawiła się kobieta w nowej roli businesswoman. Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska musiała implementować prawodawstwo dotyczące zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. Jedną z fundamentalnych zasad polityki Unii Europejskiej jest przekonanie, że kobiety mają takie samo prawo do podejmowania pracy zawodowej i na takich samych warunkach jak mężczyźni. Już w traktatach ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą 7

8 Kobiety i gospodarka pojawił się artykuł mówiący o równych wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn za jednakową pracę. Zapisy o zakazie dyskryminacji w zatrudnieniu znajdujemy też w prawie wtórnym, głównie w dyrektywach równościowych. W strukturze organizacyjnej Unii Europejskiej są instytucje odpowiedzialne za monitorowanie sytuacji kobiet, jest także ustanawiany budżet na projekty służące wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy. Mamy więc do czynienia z kompleksowym podejściem do zwalczania dyskryminacji kobiet w gospodarce. Analiza sytuacji w okresie Na rynku pracy spotykają się osoby, które chcą pracować i poszukują zatrudnienia (są wśród nich kobiety i mężczyźni, osoby w różnym wieku i o różnym poziomie wykształcenia, z doświadczeniem zawodowym lub bez niego itd.) oraz pracodawcy, którzy potrzebują pracowników. Jeśli podaż pracy jest wyższa niż popyt na nią, to mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy, a to oznacza, że mają oni duży wybór siły roboczej i mogą stawiać większe wymagania kandydatom i kandydatkom do pracy. Analizując preferencje pracodawców w zakresie poszukiwanych pracowników, można dostrzec, że wolą oni zatrudniać mężczyzn, kobiety traktują natomiast jako rezerwową siłę roboczą. W analizie sytuacji na rynku pracy nie sposób uciec od danych statystycznych, bowiem to one pokazują, jak dużo kobiet i mężczyzn pracuje, w jakich działach i zawodach, jak dużo kobiet i mężczyzn poszukuje pracy, jak kształtują się wynagrodzenia, jakim poziomem wykształcenia legitymują się zarówno pracujący, jak i poszukujący pracy (bezrobotni). Dane te są ujednolicone w Unii Europejskiej 1, a więc można dokonywać porównań sytuacji na rynkach pracy w różnych krajach. Porównania te służą ocenie, jak poszczególne kraje unijne wywiązują się z respektowania zasady równych szans w zatrudnieniu. Jednak nie wszystkie dane statystyczne są prezentowane w podziale według płci. Na podstawie dostępnych danych nie można wskazać np., jak dużo nowych firm jest zakładanych przez kobiety, jaki jest ich udział wśród firm upadających lub też, w jakim stopniu właścicielki firm uczestniczą w tworzeniu produktu narodowego brutto oraz nowych miejsc pracy, a to dlatego, że informacje zbierane w ramach systemu REGON nie zawierają zmiennej płeć właściciela. Nierozwiązanym problemem pozostaje także brak w statystykach wartości nieodpłatnej pracy w gospodarstwie domowym, w go- ) Metodologia zbierania danych oraz definicje są ujednolicone w przypadku reprezentatywnego badania Labour Force Survey (w Polsce BAEL Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, przeprowadzane przez GUS cztery razy w roku począwszy od 1992 roku). Dane porównawcze dla krajów UE publikuje EUROSTAT urząd statystyczny Unii Europejskiej). 8

9 spodarstwie rolniczym czy w rodzinnym warsztacie usługowym, na ogół wykonywanej przez kobiety. Z ekonomicznego punktu widzenia praca ta nie istnieje, bowiem nie ma ceny rynkowej. Z oszacowań dokonanych na podstawie badań prowadzonych w Polsce pod koniec lat 90. wynika, że średni czas przeznaczany na czynności domowe wynosi 5,5 godziny w miastach i 6,5 godziny na wsi, a w przeliczeniu na pieniądze wartość pracy domowej jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu w gospodarce narodowej. Szacuje się, że dobra i usługi wytwarzane w gospodarstwie domowym powiększają wartość spożycia o ok. 27%, a wartość produktu krajowego brutto o około 23% 2. Obok danych ilościowych prowadzone są badania jakościowe, których celem jest rozpoznanie przyczyn zjawisk obserwowanych na rynku. W 1999 roku zostało przeprowadzone reprezentatywne badanie ankietowe wśród kobiet bezrobotnych, które miało na celu rozpoznanie szerokich barier ich aktywizacji zawodowej i czynników zmniejszających poziom bezrobocia 3, a w 2000 roku przeprowadzono pierwsze w Polsce badanie kobiet menedżerek 4. Były też badania prowadzone w ostatnich latach przez IFiS PAN nad barierami karier kobiet w biznesie i polityce 5 czy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych dotyczące pracy kobiet w sektorze prywatnym 6. Od kilku lat Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan prowadzi coroczne badania monitorujące sytuację sektora małych i średnich firm, ale publikowane raporty nie zawierają podziału na przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety i mężczyzn. Wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia Na początku transformacji wskaźniki aktywności zawodowej i zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn były wyższe niż notowane obecnie. Kongres Kobiet Polskich ) Na podstawie: B. Mikuta, Studia nad wartością pracy domowej w mieście i na wsi ze szczególnym uwzględnieniem realizacji funkcji żywieniowej, praca doktorska pod kier. K. Żelaznej, SGGW, Warszawa Najnowsze wyniki badań empirycznych nad zagadnieniem nieodpłatnej pracy domowej patrz: B. Budrowska, D. Duch- Krzysztoszek, A. Titkow, Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, IFiS PAN, Warszawa ) Wyniki tego badania zawiera publikacja: Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet. Bariery i stymulatory ich aktywizacji zawodowej, red. A. Kurzynowski, Instytut Gospodarstwa Społecznego, SGH, Warszawa ) Patrz: E. Lisowska, Style zarządzania polskich kobiet menedżerów (w świetle wyników badania ankietowego), [w:] Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 8, SGH, Warszawa ) Patrz: Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, red. A. Titkow, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa ) Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery, red. Bożena Balcerzak-Paradowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

10 Kobiety i gospodarka Z danych przedstawionych w tabeli 1. wynika, że zatrudnienie mężczyzn zmalało bardziej niż zatrudnienie kobiet. Odnosi się to głównie do lat , kiedy to restrukturyzacji podlegały zakłady przemysłu ciężkiego, zatrudniające głównie mężczyzn, podczas gdy na początku transformacji w pierwszej kolejności upadały zakłady przemysłu lekkiego, w których większość zatrudnionych stanowiły kobiety. Od 2005 do 2008 roku odnotowujemy stopniowy, choć niezbyt duży, wzrost wskaźników zatrudnienia oraz wyraźny spadek stopy bezrobocia. Tabela 1. Współczynniki aktywności zawodowej, wskaźniki zatrudnienia i stopa bezrobocia kobiet i mężczyzn w Polsce w latach (II kwartał, %) Rok Współczynniki aktywności Wskaźniki zatrudnienia Stopa bezrobocia zawodowej mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,9 53,7 61,6 46,1 11,9 14, ,4 53,1 59,9 44,9 12,4 15, ,8 53,1 60,0 44,9 12,8 15, ,8 51,6 59,1 44,4 11,5 14, ,0 51,1 58,8 44,0 11,0 13, ,0 50,2 59,7 43,5 9,5 13, ,3 49,9 59,7 43,9 8,6 12,2 1999* 64,3 49,7 55,9 40,7 13,0 18, ,1 50,1 54,8 40,9 14,6 18, ,8 50,2 53,0 40,1 17,0 20, ,9 49,0 50,8 38,8 19,2 20, ,9 47,7 49,4 38,4 20,3 20, ,1 47,4 50,6 38,0 18,5 19, ,4 47,2 51,7 38,2 17,2 19, ,9 46,2 53,6 39,3 13,4 14, ,9 45,9 56,2 41,3 9,2 10, ,5 46,2 58,4 42,6 6,5 7,7 *Dane dla IV kwartału. Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski, II kwartał 2005 i 2008, [w:] Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS. 7) Współczynnik aktywności zawodowej to wyrażony w procentach udział osób pracujących i poszukujących pracy (zarejestrowanych bezrobotnych) wśród ogółu osób w wieku 15 i więcej lat. Wskaźnik zatrudnienia to procentowy udział osób mających pracę wśród ogółu osób w wieku 15 i więcej lat. Stopa bezrobocia to procentowy udział bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo, czyli pracujących i poszukujących pracy. 10

11 Pod koniec 2008 roku pracowało ogółem 16 mln Polaków, w tym 8,8 mln mężczyzn i 7,2 mln kobiet. Kobiety stanowiły zatem 45% ogółu pracujących 8. Osób bezrobotnych było 1,2 mln, w tym 559 tys. mężczyzn i 594 tys. kobiet. Populacja osób w wieku 15 i więcej lat biernych zawodowo liczyła 14,2 mln, w tym 5,5 mln mężczyzn i 8,7 mln kobiet. Rys. 1. Struktura kobiet w wieku 15 lat i więcej według statusu na rynku pracy Kongres Kobiet Polskich 2009 bezrobotne pracujące bierne zawodowo Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z IV kw roku Rys. 2. Struktura mężczyzn w wieku 15 lat i więcej według statusu na rynku pracy bezrobotne pracujące bierne zawodowo Źródło: jak dla rys. 1. Współczynniki aktywności zawodowej są w Polsce wyraźnie niższe od przeciętnej europejskiej, która w 2007 roku wynosiła 72,5% w przypadku mężczyzn i 58,3% w przypadku kobiet. Do krajów, które mają najwyższe (70% lub więcej) wskaźniki zatrudnienia kobiet, należą Dania, Holandia i Szwecja, wyższe od Polski wskaźniki notowane są także w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Estonii (60% lub więcej). Podobne do Polski wskaźniki zatrudnienia mają Węgry, Rumunia, Hiszpania, a niższe jedynie Włochy, Grecja i Malta. 8) Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Polski, IV kwartał 2008 GUS. Na podstawie: kwart_inf_aktywn_ekonom_ludnosci_4kw2008.pdf ( r.). 9) Eurostat Yearbook Cyt. za: ( ). 11

12 Kobiety i gospodarka Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to dane z 2007 roku wskazują, że jest ona bliska przeciętnej europejskiej zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn (6,4% w przypadku mężczyzn i 8% w przypadku kobiet, podczas gdy przeciętna europejska to odpowiednio 6,6% i 7,5%). W 2007 roku najwyższe wskaźniki bezrobocia kobiet miały Hiszpania (13%), Grecja (11,4%) i Słowacja (10,9%), podczas gdy w latach poprzednich Polska i Słowacja. Pod koniec 2008 roku polski sektor prywatny zatrudniał 73% wszystkich pracujących, a sektor publiczny już tylko 27%; dla porównania w 1992 roku mniej więcej tyle samo osób było zatrudnionych w obu sektorach. Wśród osób zatrudnionych w sektorze publicznym kobiet jest więcej (58%) niż mężczyzn (42%), podczas gdy w sektorze prywatnym odwrotnie większość zatrudnionych to mężczyźni (60%). Wśród osób pracujących na własny rachunek kobiety stanowią 35%, a w kategorii pomagających członków rodzin kobiety dominują, stanowiąc 62% 10. Kobiety przeważają wśród pracowników najemnych sektora publicznego, głównie w edukacji, służbie zdrowia i opiece społecznej, czyli dziedzinach, w których tradycyjnie dominują wszędzie na świecie. Jeśli jednak przyjąć za 100 ogół kobiet pracujących, to większość z nich pracuje już dzisiaj w sektorze prywatnym (65%, zaś mężczyzn 79%). Na rachunek własny pracuje 14% ogółu zatrudnionych kobiet (22% wśród mężczyzn), jako pracownice najemne w sektorze prywatnym 45% (mężczyźni 54%), pracownice najemne w sektorze publicznym 35% (mężczyźni 21%), pomagający członkowie rodzin 6% (mężczyźni 3%). Na przestrzeni ostatnich 20 lat dokonały się znaczące zmiany w liczbie pracujących w poszczególnych działach (sektorach) gospodarki zwiększył się udział kobiet w sektorze finansowym oraz gastronomiczno-hotelarskim, a zmniejszył w handlu sekcji zdominowanej przez kobiety na początku lat 90. (ich udział zmalał z 70% w 1990 do 53% w 2007 roku). Jednocześnie wzrasta zainteresowanie kobiet pracami uznawanymi za męskie w policji, transporcie jako kierowcy autobusów i motorniczy, rybołówstwie i rybactwie czy budownictwie. Niemniej jednak wciąż mamy do czynienia z segregacją rynku pracy i podziałem na zawody i branże sfeminizowane (edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, pośrednictwo finansowe, hotele i restauracje) oraz zmaskulinizowane (budownictwo, górnictwo, transport, energetyka). Z badań wynika, że mężczyznom jest łatwiej zaistnieć w zawodach kobiecych niż kobietom w zawodach 10) Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2008, GUS, Warszawa

13 męskich 11. Ci pierwsi uzyskują akceptację i pomoc ze strony środowiska kobiecego, w którym się znajdą, oraz łatwo awansują; te drugie są traktowane jako obce, izolowane i wykluczane z sieci kontaktów, napotykają przeszkody w awansie. Niższe wynagrodzenia kobiet i inne przejawy dyskryminacji na rynku pracy Transformacja systemowa ujawniła z całą ostrością problem dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Kobiety doświadczały dyskryminacji także w poprzednim systemie politycznym, ale wówczas było to skrzętnie ukrywane, nie było danych, które zaświadczałyby o dyskryminacji, jak również cenzura nie pozwalała na tego typu publikacje. Ponadto wydawało się, że w podobnej sytuacji opresji są wszyscy obywatele, płeć na pozór nie odgrywała żadnej roli. Propaganda sukcesu podkreślała, że państwo dba o kobiety, o to, żeby ich znacząca reprezentacja była na stanowiskach kierowniczych i w Sejmie. Celem tej propagandy było wykazanie, że Polska nie odbiega pod tym względem od krajów Zachodu, a rząd stwarza szerokie możliwości podejmowania aktywności zawodowej przez kobiety. Tymczasem istniał wykaz prac wzbronionych kobietom (m.in. kobieta nie mogła wykonywać zawodu kierowcy autobusu), co utrwalało podział na prace kobiece i męskie, zakaz studiowania kobiet na niektórych uczelniach (np. wojskowych 12 ), a prawo do urlopu wychowawczego czy zwolnienia na chore dziecko miała tylko matka. Jeszcze na początku lat 90. na wprost zadane pytanie o doświadczanie dyskryminacji lub stykanie się z nią, kobiety odpowiadały, że w Polsce nie ma takiego zjawiska. Słowo to miało przede wszystkim pejoratywne zabarwienie i kojarzyło się z czymś niestosownym, dlatego nie wypadało się do dyskryminacji przyznawać. Z czasem wiedza o tym, czym jest dyskryminacja, jak się objawia, jak jest definiowana, upowszechniła się w społeczeństwie. Badanie opinii publicznej z 1999 roku wykazało, że blisko 40% kobiet doświadczyło osobiście dyskryminacji, a jej miejscem jest najczęściej praca, a następnie dom rodzinny. Im wyższy poziom wykształcenia, tym częściej kobiety wskazywały na dyskryminację (od 29 % wśród legitymujących się wy- Kongres Kobiet Polskich ) Do kobiet odnosi się zjawisko tokenizmu, polegające na większym kontrolowaniu, a jednocześnie marginalizowaniu pracowników, którzy są w zdecydowanej mniejszości; do mężczyzn zaś zjawisko szklanych ruchomych schodów. Por. C. I. Williams, The glass escalator. Hidden advantages for men in the female professions, [w:] Social Problems 1992, No 39; Rozmowa z prof. Małgorzatą Fuszarą pt. Rodzynki w świecie kobiet, [w:] Wysokie obcasy, ) Zakaz wstępu kobietom na uczelnie wojskowe został zniesiony w 1999 roku, kiedy Polska przystąpiła do NATO. 13

14 Kobiety i gospodarka kształceniem podstawowym do 47% z wykształceniem wyższym) 13. W trzy lata później 50% dorosłych Polek wskazało, że kobiety są dyskryminowane (w tym samym badaniu tylko 32% mężczyzn tak twierdziło) 14. Z badania przeprowadzonego w sierpniu 2006 roku wynika, że wciąż blisko połowa Polek (48%) i 35% Polaków zgadza się z opinią, że kobiety są dyskryminowane 15. W 2004 roku, w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, definicja dyskryminacji ze względu na płeć została wpisana do Kodeksu pracy (rozdział IIa, Równe traktowanie w zatrudnieniu, art. 18, par. 3 i 4), a tym samym zaczęła oficjalnie obowiązywać. W Kodeksie pracy wskazuje się, czym jest dyskryminacja bezpośrednia, a czym dyskryminacja pośrednia oraz zakazuje obydwu jej form. Mimo to w praktyce wciąż spotykamy się z różnymi przejawami dyskryminacji kobiet. Rekrutacja. Dyskryminacja kobiet przejawia się już na etapie przyjmowania do pracy, kiedy to preferuje się męskich kandydatów; od kobiet wymaga się lepszego wykształcenia i wyższych kwalifikacji, kobietom zadaje się dodatkowe pytania o stan rodzinny (por. rys. 3), ciążę i niekiedy wymusza na nich składanie oświadczeń, że przez określony czas nie będą decydowały się na dziecko 16. Mniejsza liczba ofert pracy kierowanych bezpośrednio do kobiet oraz skłonność pracodawców do zatrudniania mężczyzn powodują, że to kobiety dominują wśród osób długotrwale bezrobotnych. 13) Badanie CBOS z czerwca 2000 roku wykonane na zlecenie Wysokich Obcasów. 14) Badanie CBOS pt. Aktualne problemy i wydarzenia, przeprowadzone w lutym 2002 roku na reprezentatywnej próbie 954 dorosłych mieszkańców Polski. 15) Kobiety w społeczeństwie równouprawnienie czy dyskryminacja. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, grudzień Badanie przeprowadzono 4-7 sierpnia 2006 roku na reprezentatywnej próbie 952 dorosłych mieszkańców Polski. 16) Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych w 2006 i 2007 roku w ramach projektu Gender Index. Por.: M. Fuszara, Równe traktowanie procesie rekrutacji, [w:] Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, red. E. Lisowska, EQUAL, UNDP, Warszawa 2007, s oraz Firma równych szans 2007 II edycja konkursu. Raport z badań, EQUAL, PKPP Lewiatan, Warszawa 2008, s

15 Kongres Kobiet Polskich 2009 Rys. 3. Sprawy, o które są pytani kandydaci i kandydatki do pracy Źródło: Badanie IPiSS, Por.: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat , IPiSS, Warszawa 2001, s Różnice w wynagrodzeniach. Innym przejawem dyskryminacji kobiet są wyraźne dysproporcje w zarobkach uzyskiwanych przez kobiety i mężczyzn, w tym także na tych samych stanowiskach. Jak pisze Henryk Domański, niższe wynagrodzenia kobiet są zjawiskiem powszechnie znanym i jedną z tych prawidłowości socjologicznych, które zaskakują uniwersalizmem 17. We wszystkich krajach Unii Europejskiej wciąż widoczne są różnice w płacach kobiet i mężczyzn, ale są one dzisiaj mniejsze niż piętnaście czy dwadzieścia lat temu 18. Relacje przeciętnych wynagrodzeń kobiet do przeciętnych wynagrodzeń mężczyzn kształtowały się w Polsce na poziomie 79% w 1989, 76% w 1995, 80% w 1998 i 82% w 2001 i 2006 roku 19. Dysproporcje w płacach są widoczne w każdej grupie zawodowej, w tym także wśród urzędników. Trudno dopatrzyć się prostej zależności w rodzaju: im wyższy udział zatrudnionych kobiet w danym zawodzie, tym niższe dysproporcje w płacach. Są przykłady na to, że zróżnicowanie płac jest najmniejsze w zawodach typowo męskich, gdzie kobiety wkroczyły niedawno (np. w grupie kierowców pojazdów, informatyków) lub w zawodach tradycyjnie uznawanych za kobiece, gdzie zdecydowana większość zatrudnionych to kobiety (np. wśród 17) H. Domański, Zadowolony niewolnik? Studium o nierównościach między mężczyznami i kobietami w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 37 i ) Report on Equality between Women and Men 2008, European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Luxemburg, January 2008, s ) Dane dla lat wcześniejszych zaczerpnięto z: Z. Jacukowicz, Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000, s. 83 oraz B. Cichomski, Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w latach , [w:] Krajowy system monitorowania równego traktowania kobiet i mężczyzn. Raporty eksperckie, tom 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s Dane dla 2006 roku z: Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006, GUS, Warszawa

16 Kobiety i gospodarka pracowników biurowych, nauczycieli szkół podstawowych i średnich, pielęgniarzy i położnych), ale stosunkowo największe dysproporcje obserwuje się na przykład w zawodach matematyków i statystyków, gdzie kobiety stanowią aż 86%. Zofia Jacukowicz twierdzi, że duży wpływ na relacje wynagrodzeń kobiet i mężczyzn ma polityka kształtowania płac i elastyczność systemów płac. Sztywne zasady wynagradzania w szkolnictwie średnim i podstawowym nie pozwalają na znaczące różnice wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, z kolei różnorodność stanowisk dydaktycznych i funkcji w szkolnictwie wyższym oraz widełkowe tabele płac sprzyjają zróżnicowaniu wynagrodzeń 20. Tabela 2. Relacja przeciętnego wynagrodzenia kobiet do przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn według grup zawodowych, 2006 (w %) Grupa zawodowa Udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących Procent przeciętnego wynagrodzenia kobiet w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn Ogółem 44,8 82,2 Wyżsi urzędnicy i kierownicy 36,0 69,6 Specjaliści (w tym nauczyciele, 64,0 74,9 lekarze) Technicy i inny średni 54,3 79,8 personel Pracownicy biurowi 64,9 96,3 Pracownicy usług osobistych 65,5 84,1 i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, 44,8 87,0 rybacy Operatorzy i monterzy 13,8 79,3 maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych 55,6 84,9 Źródło: obliczenia własne na podstawie: Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006, dz. cyt., s. 17 oraz Aktywność ekonomiczna ludności Polski. II kwartał 2007, GUS, Warszawa 2007, s Jeśli zaś analizować dysproporcje w płacach kobiet i mężczyzn według poziomu wykształcenia, to największa różnica występuje w przypadku wykształcenia wyższego kobiety zarabiają niecałe 20) Z. Jacukowicz, Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, op.cit., s

17 Kongres Kobiet Polskich % tego co mężczyźni (por. tab. 3). Podobnie rzecz się ma w grupie kierowników (por. tab. 2). Tabela 3. Relacja przeciętnego wynagrodzenia kobiet do przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn według poziomu wykształcenia, 2006 (w %) Poziom wykształcenia Procent przeciętnego wynagrodzenia kobiet w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn Ogółem 82,2 Wyższe 68,8 Średnie zawodowe 80,4 Średnie ogólnokształcące 85,2 Zasadnicze zawodowe 68,8 Podstawowe 72,3 Źródło: obliczenia własne na podstawie Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 r., GUS, Warszawa Dlaczego kobiety zarabiają mniej, mimo że ich formalne wykształcenie jest, przeciętnie biorąc wyższe niż w przypadku mężczyzn? Historycznie rzecz ujmując, kobiety wchodziły na rynek pracy jako tańsza siła robocza. Częściowo miało to kiedyś uzasadnienie, bowiem kobiety legitymowały się niższym poziomem wykształcenia z powodu braku dostępu do studiów wyższych. Ale traktowanie kobiet jako tańszej siły roboczej utrwaliło się w społecznej świadomości. Ogólnie uważa się, że prace wykonywane przez kobiety mają niższy prestiż, są łatwiejsze i lżejsze. Powszechne jest wciąż przekonanie, że kobiety nie muszą dużo zarabiać, bo ich dochody są dodatkiem do dochodów mężów, będących głównymi żywicielami rodziny. Ten schemat myślowy obecny w polskiej kulturze powoduje, że kobieta kandydująca do pracy, pytana o wysokość oczekiwanych dochodów, wskaże na niższą kwotę niż mężczyzna starający się o to samo stanowisko. Jeśli spojrzeć z makroekonomicznego punktu widzenia (gospodarki jako całości), na różnice w przeciętnych płacach kobiet i mężczyzn składają się: segregacja zawodowa (na ogół kobiety są nadreprezentowane w sektorach, w których płace są niskie); niska liczba kobiet na najwyższych, najlepiej płatnych stanowiskach kierowniczych; brak krajowych mechanizmów, które równoważyłyby negatywny wpływ czynników kulturowych, promowały i kontrolowały przestrzeganie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn. 17

18 Kobiety i gospodarka Jeśli zaś popatrzymy na różnice w płacach z mikroekonomicznego punktu widzenia (przedsiębiorstwa), to zauważymy, że kobieta na ogół startuje z niższego poziomu siatki płac, zarabia mniej niż jej męski poprzednik na danym stanowisku, znacznie wolniej awansuje. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że praca kobiet jest wyceniana niżej od pracy mężczyzn, zaś opisy stanowisk pracy są niepełne i bardzo ogólne, nie uwzględniają takich umiejętności jak odpowiedzialność i troska za innych, zręczność manualna, dobre zarządzanie sobą w czasie, komunikacja interpersonalna, intuicja, czyli tego, w czym kobiety są z reguły lepsze od mężczyzn. Zabezpieczenie emerytalne. W Polsce obowiązuje ustawowo różny wiek emerytalny dla kobiet i dla mężczyzn: odpowiednio 60 i 65 lat. I choć niższy wiek emerytalny kobiet jest z założenia przywilejem, to w praktyce oznacza, że kobiety nie mają wyboru. Pracodawcy z reguły wysyłają kobiety na emeryturę, gdy ukończą one 60 lat, nawet wtedy, gdy kobieta nie chce z tego przywileju skorzystać. Nowy system emerytalny, wprowadzony w 1999 roku, wiąże wysokość świadczenia emerytalnego z długością opłacania składek i wielkością zgromadzonego kapitału oraz wartością dalszego trwania życia w wieku przejścia na emeryturę. Im krótszy jest okres pracy, tym niższe świadczenie emerytalne w przyszłości. Przeprowadzone symulacje wskazują, że kobiety tracą na nowym systemie emerytalnym. Po pierwsze, utrzymano ich wiek emerytalny na poziomie 60 lat, co oznacza, że w ich przypadku krótszy jest okres składkowy. Po drugie, kobiety zarabiają przeciętnie mniej niż mężczyźni, czyli wysokość odprowadzanych składek jest także w ich wypadku niższa. Po trzecie, przeciętna liczba lat dalszego trwania życia jest w ich wypadku wyższa niż w wypadku mężczyzn, a tym samym zgromadzony kapitał emerytalny jest dzielony przez większą liczbę lat. Ministerstwo pracy szacuje, że w niektórych przypadkach kobieta na starość może dostawać zaledwie 30% swojej ostatniej pensji 21. Szklany sufit jako główna bariera dostępu kobiet do stanowisk kierowniczych Choć w wielu krajach kobiety stanowią blisko połowę ogółu zatrudnionych, to w żadnym państwie ich reprezentacja wśród menedżerów nie jest równie wysoka. Prawidłowością jest, że im wyższe stanowisko kierownicze, tym mniej kobiet. Niski udział kobiet na wyższych szczeblach zarządzania nie wynika z tego, że kobietom brakuje wykształcenia lub umiejętności niezbędnych do sprawowania funkcji kierowniczych. Dane statystyczne wskazują bowiem, że pracujące kobiety są przeciętnie lepiej wykształcone niż pracujący 21) L. Kostrzewski, Kobiety dostaną grosze na starość, Gazeta Wyborcza,

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?

Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? Raport Nr 29205 POLSKA Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? 15 marca 2004 Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej

Bardziej szczegółowo

Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca PRZEWODNIK DLA FIRM

Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca PRZEWODNIK DLA FIRM Raport został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez zespół Ekspertek i Trenerek w składzie: Ewa Lisowska doktor ekonomii, pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Informacji i Statystyk Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-618 Kancelaria Senatu Luty 2013 Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Prof. dr hab. Janina Sawicka jest tytularnym profesorem nauk ekonomicznych. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie na stanowisku

Bardziej szczegółowo

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Michał Polakowski Dorota Szelewa #8 Michał Polakowski Dorota Szelewa Bezrobocie w Polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Fundacja

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU

W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU GODZENIE PRACY Z RODZINĄ W KONTEKŚCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET Redakcjja naukowa:: Cecyyl lia Sadowsska- -Snarrsska TTchon Lii W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce

sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce PODZIĘKOWANIA 2 WPROWADZENIE 3 a Opis projektu 8 b Charakterystyka Partnerów 9 STRESZCZENIE 12 a NajwaŜniejsze ustalenia 12 CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY W POLSCE analiza I sytuacji społecznej oraz aktywności

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie jako zjawisko społeczne

Bezrobocie jako zjawisko społeczne Bezrobocie jako zjawisko społeczne 1. Wprowadzenie Praca to świadomy proces aktywności, pod wpływem którego człowiek kształtuje cele, potrzeby materialne oraz modyfikuje otoczenie w celu zapewnienia egzystencji

Bardziej szczegółowo

SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY. Czas na Kobiety DROGA DO ZARZĄDU WORK-LIFE BALANCE REKOMENDACJE

SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY. Czas na Kobiety DROGA DO ZARZĄDU WORK-LIFE BALANCE REKOMENDACJE Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY DROGA DO ZARZĄDU WORK-LIFE BALANCE REKOMENDACJE Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue Czas na Kobiety SUPERWOMAN

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA RYNKU PRACY Sytuacja kobiet na rynku pracy. Od początku lat dziewięćdziesiątych wśród bezrobotnych w Polsce zarysowała się stała

WYBRANE ZAGADNIENIA RYNKU PRACY Sytuacja kobiet na rynku pracy. Od początku lat dziewięćdziesiątych wśród bezrobotnych w Polsce zarysowała się stała 1 Od początku lat dziewięćdziesiątych wśród bezrobotnych w Polsce zarysowała się stała liczebna przewaga kobiet nad mężczyznami, która systematycznie rosła z 51% w 1990 roku do ponad 60% w 1997 roku. Ta

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI

WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, luty 2007 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Wymiar ekonomiczny migracji 6 2. Skala i trendy migracji

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego

Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego Jacek Czarecki, Robert Zajkowski Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego Lublin 2007 r. Publikacja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo