Przedmiotowe Ocenianie z języka polskiego waŝne od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowe Ocenianie z języka polskiego waŝne od 1.09.2008"

Transkrypt

1 Przedmiotowe Ocenianie z języka polskiego waŝne od Przedmiotowe Ocenianie z języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Prudniku zostało opracowane na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2004 Podstawy programowej z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym Programu nauczania: Przeszłość to dziś - program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, technikum, liceum profilowanym. DKOS /02 Wewnątrzszkolnego Oceniania 2. Zasady Przedmiotowego Oceniania Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i końcoworoczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w ciągu roku (semestru). Oceny cząstkowe mają róŝną wagę. Podstawą do klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej jest uzyskanie co najmniej pięciu ocen cząstkowych z róŝnych rodzajów aktywności. Wprowadza się zero za nieusprawiedliwione nieobecności na pisemnych formach pracy i za niepodjęcie odpowiedzi. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej, usprawiedliwiony, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela ( do 14 dni). JeŜeli nieobecność ucznia w szkole była dłuŝsza niŝ jeden tydzień ( 5 dni nauki) i spowodowana była dłuŝszą chorobą, wypadkiem losowym, to uczeń ma obowiązek zaliczyć dany sprawdzian, pracę klasową w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Uczeń sam zgłasza się do nauczyciela, który wyznacza czas i formę zaliczenia sprawdzianu czy pracy klasowej. JeŜeli nieobecność ucznia w szkole trwała do 5 dni nauki, to nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia, aby zaliczył dany sprawdzian ( formę zaliczenia ustala nauczyciel) na kaŝdej następnej lekcji danego przedmiotu. W przypadku jednogodzinnej nieobecności ucznia na sprawdzianie (pracy pisemnej), nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia zaliczenie danego sprawdzianu w formie ustalonej przez nauczyciela, na kaŝdej następnej lekcji (niekoniecznie danego przedmiotu), na której uczeń będzie obecny. Uczeń moŝe poprawić ocenę niedostateczną tylko z prac pisemnych o wadze 4, po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Poprawa moŝe odbyć się tylko raz. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna końcoworoczna moŝe być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego w/g zasad ustalonych w Statucie Szkoły. Oceny dłuŝszych prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu materiału i kartkówki wpisywane są kolorem czerwonym, wypracowania domowe - zielonym, pozostałe oceny kolorem niebieskim lub czarnym. W dzienniku wpisywana jest waga danej oceny ( moŝna teŝ umieścić zakres materiału, datę sprawdzianu, datę jego oddania itp.). Kartkówka z trzech ostatnich bloków tematycznych nie musi być zapowiedziana. Prace klasowe obejmujące dłuŝszą partię materiału zapowiedziane są co najmniej na tydzień wcześniej. Uczeń moŝe być raz w semestrze nieprzygotowany do lekcji, z wyjątkiem prac klasowych, przeczytanych lektur, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje to w dzienniku i nie ma to wpływu na ocenę końcową. Zgłoszone nieprzygotowanie po wywołaniu ucznia do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny O. JeŜeli treści zawarte w pracach domowych będą wskazywały na niesamodzielność( spisywanie informacji zawartych w Internecie, schematów odpowiedzi lub fragmentów opracowań itp.) wówczas nauczyciel moŝe wpisać z takiej pracy ocenę niedostateczną. Termin oddawania prac pisemnych obejmuje okres 14 dni, zaś dłuŝszych form pisemnych 21 dni. 1

2 3. Cele oceniania osiągnięć uczniów na lekcjach języka polskiego Celem oceniania jest gromadzenia informacji na temat postępów ucznia w zakresie: znajomości dziedzictwa literackiego i kulturowego, rozumienia tradycji narodowej i europejskiej oraz rozpoznawania jej obecności we współczesnej literaturze, interpretacji dzieł literackich w róŝnych kontekstach, rozpoznawania i hierarchizowania wartości w omawianych dziełach literackich, orientacji w zjawiskach artystycznych we współczesnej kulturze i ich wartościowania. 4. Diagnoza wstępna W celu rozpoznania poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, w drugim miesiącu nauki w klasie pierwszej zostanie przeprowadzona diagnoza wstępna, która zbada umiejętność rozumienia i interpretowania tekstu, poprawność językową, stylistyczną i zapis. Ocena z diagnozy będzie wpisana do dziennika jako ocena z pracy pisemnej o wadze Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenianiu: Przedmiotem oceniania są wiadomości, umiejętności oraz postawy ucznia na lekcjach języka polskiego, zwłaszcza: prace pisemne ( testy sprawdzające wiedzę, testy sprawdzające umiejętności rozumienia czytanego testu, wypracowania klasowe i domowe, sprawdziany, klasówki z trzech ostatnich bloków tematycznych), odpowiedź ustna, aktywność (praca ucznia na lekcji, praca w grupie, prezentacja, udział w konkursach, olimpiadach, recytacja) Wprowadza się następujące ilości prac, testów i innych form oceniania ucznia: testy sprawdzające wiedzę minimum 1 w semestrze czytanie ze zrozumieniem minimum 2 w semestrze wypracowanie klasowe minimum 1 w semestrze kartkówka minimum 1 w semestrze odpowiedź ustna minimum 1 w roku 6. Sposoby sprawdzenia postępów ucznia W celu sprawdzenia postępów ucznia stosuje się następujące sposoby: prace klasowe i domowe: - wypracowanie będące dłuŝszą, samodzielną wypowiedzią o róŝnym charakterze, np. rozprawka, esej, wypowiedź interpretacyjna itp., - sprawdzian i test sprawdzający wiadomości z danej epoki, omawianych tekstów literackich, problemów, - test sprawdzający umiejętność rozumienia czytanego tekstu, - kartkówka z trzech ostatnich bloków tematycznych, test lub kartkówka sprawdzająca przeczytanie zadanej wcześniej lektury, wypowiedzi ustne na zadany temat dotyczące omawianych tekstów literackich i zjawisk kulturowych inne sposoby: referaty, prezentacje, głos w dyskusji, recytacja, praca w grupach. 2

3 Propozycja wymagań dla wypowiedzi ustnych Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: - popełnia w mówieniu róŝnego typu błędy (fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne), ale jego wypowiedź jest komunikatywna; - posługuje się ubogim słownictwem; - podejmuje próbę rozmowy, rozumie pytanie, ale jego odpowiedź odbiega od niego; - przy pomocy nauczyciela formułuje najwaŝniejsze wnioski; - odtwarza najistotniejsze sądy i opinie; - zamiast argumentować opowiada; - popełnia drugorzędne błędy rzeczowe. Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: - popełnia nieliczne błędy w mówieniu; - jego słownictwo jest wystarczające; - rozumie pytanie, w swojej wypowiedzi nawiązuje do niego; - próbuje uczestniczyć w rozmowie oraz bronić swojego stanowiska; - odtwarza znane sądy i opinie; - omawia temat dość powierzchownie, unika streszczania, próbuje analizować i wyciągać wnioski; - wykorzystuje najwaŝniejsze konteksty; - próbuje porządkować wypowiedź. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: - przestrzega zasad poprawnego mówienia, unika powtórzeń; - jego styl jest komunikatywny, a słownictwo wystarczające, właściwie posługuje się terminologią; - rozumie pytania, formułuje na ogół poprawne merytorycznie odpowiedzi; - uczestniczy w rozmowie, próbuje bronić swojego stanowiska; - zna i rozumie omawiany materiał; - realizuje temat, nie streszcza, analizuje; - na ogół poprawnie rozpoznaje i interpretuje wartości; - poprawnie wykorzystuje podstawowe konteksty; - odtwarza sądy i opinie innych, próbuje formułować własne; - potrafi wyciągać wnioski; - określa własne stanowisko; - jego wypowiedź jest uporządkowana, spójna i logiczna. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: - przestrzega zasad poprawnego mówienia, dba o dykcję i intonację; - jego styl jest stosowny, a słownictwo bogate; - potrafi posługiwać się odpowiednią terminologią i pojęciami; - formułuje poprawne merytorycznie odpowiedzi, swobodnie rozmawia, broni swojego stanowiska; - zna i rozumie omawiany materiał; - poprawnie interpretuje zgromadzony materiał; - potrafi właściwie argumentować; - wykorzystuje róŝnorodne konteksty; - nie tylko odtwarza sądy i opinie, ale przede wszystkim formułuje własne; - wyciąga wnioski, uogólnia, podsumowuje i porównuje; - wykorzystuje materiały pomocnicze; - poprawnie komponuje logiczną i spójną wypowiedź. Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli: - przestrzega zasad poprawnego mówienia, dba o dykcję i intonację; - jego słownictwo jest bogate i piękne, stosuje właściwą terminologię i pojęcia; -jego styl jest stosowny i nacechowany (np. retoryczny, naukowy); - stosuje odpowiednie dla wypowiedzi ustnej środki językowe i retoryczne, przestrzega zasad etyki językowej; - formułuje wypowiedź o charakterze polemicznym, potrafi perswadować i bronić tezy; - bardzo dobrze zna i rozumie omawiany materiał; -jest aktywnym uczestnikiem rozmowy, swobodnie udziela odpowiedzi, broni swojego stanowiska; - selekcjonuje i właściwie interpretuje materiał; - wykorzystuje bogate konteksty z róŝnych dziedzin nauki i sztuki; 3

4 - formułuje i rozwiązuje problemy badawcze; - potrafi argumentować, w swojej wypowiedzi hierarchizuje argumenty; - formułuje własne sądy, wartościuje, samodzielnie wyciąga wnioski; - wykorzystuje dostępne materiały - reprodukcje, plansze; - poprawnie konstruuje logiczną i spójną wypowiedź. Propozycja wymagań dla wypowiedzi pisemnych Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: - popełnił liczne róŝnego typu błędy (fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne), mimo to jego wypowiedź jest komunikatywna; - posługuje się ubogim słownictwem i terminologią; - w niewielkim stopniu nawiązuje do tematu; - podejmuje próbę analizowania; - poprawnie odczytuje podstawowe znaczenia utworów; - zauwaŝa najwaŝniejsze środki artystycznego wyrazu; - nie wykorzystuje kontekstów; - próbuje wnioskować i uogólniać; - odróŝnia podstawowe wartości zawarte w dziele; - praca częściowo jest niespójna, jednak widać próbę porządkowania treści; - praca jest niejednorodna pod względem formy (np. mieszane są cechy streszczenia i rozprawki); - widoczny jest brak konsekwencji w układzie graficznym wypowiedzi. Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli: - w pracy nie ma raŝących błędów, napisana jest w większości poprawnym stylem; - posługuje się odpowiednią terminologią i wystarczającym słownictwem; - rozumie temat, dąŝy do jego realizacji; - próbuje analizować; - formułuje odtwórcze sądy; - dosłownie odczytuje utwory; - zauwaŝa środki językowe oraz środki artystycznego wyrazu, odczytuje ich podstawowe znaczenia, próbuje określić funkcje; - wykorzystuje podstawowe konteksty; - próbuje formułować wnioski i uogólniać; - dostrzega uniwersalne wartości dzieła, odczytuje ideę utworu; - potrafi właściwe rozplanować pracę, graficznie wyróŝnia główne jej części. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli: - praca jest poprawna pod względem językowym (dopuszczalne są drobne uchybienia); - styl wypowiedzi jest dostosowany do jej formy; - słownictwo jest urozmaicone, powtórzenia się nie pojawiają; - posługuje się właściwą terminologią; - rozumie temat, poprawnie go realizuje; - próbuje analizować i interpretować, potrafi argumentować; - właściwie odczytuje znaczenia i określa funkcje środków artystycznego wyrazu; - wykorzystuje konteksty interpretacyjne; - dostrzega znaczenia metaforyczne dzieła; - analizuje strukturę tekstu, próbuje określić jej funkcję; - wyciąga wnioski, uogólnia, formułuje sądy poprawne i twórcze; - próbuje samodzielnie odczytywać wartości dzieła, odczytuje jego ideę; - poprawnie rozplanowuje pracę; - buduje wypowiedź poprawną pod względem kompozycji. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli: - język pracy jest w pełni poprawny; - styl dostosowany jest do tematu wypowiedzi i jej formy; - słownictwo jest bogate i staranne; - swobodnie posługuje się właściwą terminologią; - rozumie temat, w pełni go realizuje; 4

5 - formułuje twórcze i oryginalne sądy; - odczytuje znaczenia dosłowne i metaforyczne dzieła; - właściwie odczytuje znaczenie i określa funkcje środków artystycznego wyrazu; - formułuje samodzielne opinie; - wykorzystuje róŝnorodne konteksty; - odczytuje ideę dzieła, określa swój stosunek do niej; - zauwaŝa uniwersalne bądź indywidualne wartości dzieła; - wypowiedź jest spójna, logiczna i przejrzysta, kompozycja poprawna. Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli: - język pracy jest w pełni poprawny, występują skomplikowane struktury składniowe; - słownictwo jest bogate i urozmaicone, a styl wyraźnie dostosowany do formy (np. retoryczny czy publicystyczny); - rozumie temat, realizuje go w sposób oryginalny; - właściwie odczytuje znaczenie i określa funkcje środków artystycznego wyrazu; - rozpoznaje nawiązania do tradycji; - wykorzystuje róŝnorodne konteksty; - odczytuje ideę dzieła, wskazuje jego wartości uniwersalne bądź indywidualne; - formułuje wysokiej jakości sądy interpretacyjne; - wyraŝa swoje przeŝycia jako odbiorca, ocenia; - potrafi poprawnie skomponować pracę na podstawie wyraźnego pomysłu (np. rozdziały, klamra kompozycyjna); - potrafi graficznie rozplanować pracę. 7. Testy sprawdzające wiedzę i testy sprawdzające rozumienie czytanego tekstu oceniane są według następującej punktacji: celujący 99% - 100% punktów + bardzo dobry 98% punktów bardzo dobry % punktów + dobry 84 85% punktów dobry 71 83% punktów + dostateczny 69 70% punktów dostateczny % punktów + dopuszczający 54 55% punktów dopuszczający % punktów niedostateczny 40 % i mniej Prace pisemne( wypracowania domowe, wypracowania klasowe ) typu maturalnego oceniane są według następującej punktacji: na poziomie podstawowym : rozwinięcie tematu 25 punktów = 50% kompozycję 5 punktów = 10% styl 5 punktów = 10% język 12 punktów = 24% zapis (ortografia i interpunkcja) 3 punkty = 6% Razem 50 punktów = 100% Za szczególne walory pracy maturzysta moŝe otrzymać dodatkowe 4 punkty. Łączna liczba punktów za wypracowanie nie moŝe jednak przekroczyć 50. na poziomie rozszerzonym: rozwinięcie tematu 26 punktów = 65% kompozycję 2 punkty = 5% styl 2 punkty = 5% język 8 punktów = 20% zapis (ortografia i interpunkcja) 2 punkty = 5% Razem 40 punktów = 100% 5

6 Za szczególne walory pracy maturzysta moŝe otrzymać dodatkowe 4 punkty. Łączna liczba punktów za wypracowanie nie moŝe jednak przekroczyć 40. Zdobyta ilość punktów następnie zostanie przeliczona na oceny według kryteriów zawartych w punkcie 7. Przedmiotowego Oceniania. 8. Przyjmuje się następującą wagę rodzajów aktywności testy, wypracowania klasowe, sprawdziany z większej partii materiału - waga 4 wypracowania domowe - waga 2 odpowiedź ustna, kartkówki - waga 3 aktywność - waga 2 9. Ustala się na podstawie uzyskanej średniej waŝonej następujące oceny: celujący 5,51 6,00 bardzo dobry 4, 51 5, 5 dobry 3,51 4,5 dostateczny 2,51-3,5 dopuszczający 1,7-2,5 niedostateczny 1,69 i mniej 10. Ocenę końcoworoczną ustala się według średniej waŝonej ocen z całego roku 11. Ocena otrzymana przez ucznia jest jawna, po odpowiedzi ustnej jest o niej informowany na forum klasy, a prace pisemne po sprawdzeniu oddawane są uczniowi w celu zapoznania się z oceną, popełnionymi błędami czy uwagami nauczyciela. Następnie umieszczane są w teczkach, które znajdują się u nauczyciela przedmiotu i oddawane są do wglądu uprawnionym do tego osobom (np. dany uczeń, wychowawca, rodzic, dyrekcja) 12. Rodzice o ocenach uczniów informowania są na spotkaniach z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu. 13. Cele edukacyjne kształcenia i wychowania. Edukacja w szkole ponadgimnazjalnej jest procesem, którego nadrzędnym celem jest rozwój ucznia i jego dojrzewanie - intelektualne, emocjonalne i moralne. Rozwój ów odbywa się przez kontakt z tekstami kultury, dzięki któremu uczeń - zachęcany do twórczej aktywności - odkrywa język kultury i swoje w niej miejsce. Cele edukacyjne rozumiane są więc nie tylko jako efekt kształcenia, ale takŝe jako przestrzeń zwiększania i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do Ŝycia w społeczeństwie oraz odczytywania, analizowania i interpretowania tekstów kultury w róŝnych kontekstach i na róŝnych poziomach. Równolegle uczeń zdobywa inne kluczowe umiejętności, o których mówi podstawa programowa, a zwłaszcza umiejętność docierania do informacji, gromadzenia ich, porządkowania, przetwarzania, a takŝe syntetyzowania wiedzy, oraz inne umiejętności samokształceniowe. Kontakt z tekstami kultury ma wspomagać tworzenie własnego systemu wartości ucznia, a takŝe zachęcać go do wartościowania, oceniania, dokonywania wyborów etycznych i estetycznych, samodzielnego podejmowania decyzji, tworzenia tekstów kultury i - w konsekwencji - brania odpowiedzialności za własny rozwój. Cele edukacyjne kształcenia i wychowania są traktowane łącznie, jako jedność. Treści wychowawcze są bowiem nie tylko podane wprost, lecz zawierają się w treściach kształcenia, wynikają równieŝ z ich układu, sposobu prezentacji i zalecanych metod. Ogólne cele edukacyjne języka polskiego w nowym liceum i technikum są wspólne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. RóŜni je zakres i pogłębienie umiejętności, a takŝe dobór materiału związanego z ich realizacją. Są to: 1. Kształtowanie poczucia toŝsamości - osobowej, narodowej i wspólnotowej. Poszukiwanie i rozpoznawanie własnej tradycji: rodzinnej, regionalnej, narodowej. 2. Wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i estetyczny. 3. DąŜenie do samopoznania i samodoskonalenia. 4. Poszukiwanie i rozpoznawanie uniwersalnych wartości kultury europejskiej. 5. Kształtowanie wraŝliwości moralnej, reagowanie na krzywdę ludzka,, przyswajanie systemu wartości opartego na poszanowaniu godności ludzkiej oraz na prymacie wartości duchowych i kulturowych. 6. Otwarcie na potrzeby innych, akceptacja ogólnoludzkich ideałów tolerancji, prawdy, sprawiedliwości. 6

7 7. Przygotowanie do dojrzałego uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym i społecznym narodu i kraju. 8. Pogłębianie rozumienia symbolicznego charakteru kultury poprzez poznanie tekstów waŝnych dla poczucia wspólnoty narodowej, europejskiej, ogólnoludzkiej i odczytywanie ich w róŝnych kontekstach i na róŝnych poziomach. 9. Rozpoznawanie wątków tradycji w czytanych utworach literackich (i innych tekstach kultury), określanie konwencji, stylu, postaw światopoglądowych i filozoficznych. 10. Dostrzeganie aspektu aksjologicznego poznawanych tekstów kultury i odnoszenie ich do własnego systemu wartości. 11. Dostrzeganie relacji między dziełami róŝnych sztuk oraz intertekstualnych powiązań czytanych utworów literackich. 12. Świadome i krytyczne uczestnictwo w Ŝyciu kulturalnym, docenianie rangi tradycji i nowatorstwa, kształtowanie gustów i potrzeb kulturalnych. 13. Rozumienie mechanizmów rządzących współczesną kulturą masona, oraz wzajemnych relacji między róŝnymi obszarami kultury. 14. Rozwijanie adekwatnych do róŝnych sytuacji sprawności komunikacyjnych, a zwłaszcza umiejętności tworzenia samodzielnych dłuŝszych wypowiedzi - w mowie i w piśmie - w róŝnych formach i stylach. 15. Stosowanie wiedzy o języku, budowie dzieła literackiego (dzieła sztuki), procesie historycznoliterackim, tradycji kulturowej - przy odczytywaniu utworów oraz dzieł sztuki i tworzeniu tekstów własnych. 16. Zdobycie wiedzy o systemie leksykalnym i gramatyce języka polskiego, a takŝe poznanie tendencji rządzących jego rozwojem - w celu tworzenia wypowiedzi udanych i skutecznych. 17. Świadome i etyczne uczestniczenie w procesach komunikacji; zachowanie szacunku dla poglądów i przekonań innych ludzi, odróŝnianie opinii i ocen od przejawów manipulacji językowej. 18. Posługiwanie się poprawną polszczyzną, dbanie o kulturę języka i celowy dobór środków językowych; przekształcanie i poprawianie tekstów własnych i cudzych. 19. Zdobycie podstawowych umiejętności samokształceniowych, w tym: korzystanie z róŝnych źródeł informacji, notowanie, sporządzanie opisu bibliograficznego. 20. Porządkowanie informacji (hierarchizowanie, wartościowanie, scalanie, syntetyzowanie) w celu budowania spójnego obrazu świata. Opracowały: mgr Joanna Dominiak mgr Barbara Kluczyńska mgr Urszula Kruk 7

8 Zestaw lektur obowiązujących w roku szkolnym 2008/20009 Lektury obowiązujące w kl. I poziom podstawowy Literatura polska: Henryk Sienkiewicz Quo vadis Bogurodzica Jan Kochanowski Pieśni, Treny (wybór) Poezja baroku (wybór).piotr Skarga Kazania sejmowe (wybór) Ignacy Krasicki Satyry (wybór), Hymn do miłości Ojczyzny II. Literatura powszechna: Sofokles Król Edyp Horacy Pieśni (wybór) William Szekspir Makbet Molier Świętoszek Lektury obowiązujące w kl. I poziom rozszerzony Obowiązują te same teksty, co przy realizacji poziomu podstawowego oraz: Jan Kochanowski Treny Dante Alighieri Boska Komedia (fragmenty) Lektury obowiązujące w kl. II poziom podstawowy I. Literatura polska: Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz, Dziady cz. III Juliusz Słowacki Kordian Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia (wybrane sceny), Listy(wybór) Wybór poezji romantycznej w tym: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida Bolesław Prus Lalka Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem Henryk Sienkiewicz Potop, Quo vadis Wybór poezji młodopolskiej Stanisław Wyspiański Wesele Władysław Stanisław Reymont Chłopi, tom I: Jesień, Stefan śeromski Ludzie bezdomni II. Literatura powszechna: 1. Johan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera 2. Daniel Defoe Robinson Crusoe 3. Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara 4. Joseph Conrad Lord Jim Lektury obowiązujące w kl. II poziom rozszerzony Obowiązują te same teksty, co przy realizacji poziomu podstawowego oraz: Henryk Rzewuski Pamiątki Soplicy (wybór) 8

9 Lektury obowiązujące w kl. III poziom podstawowy I. Literatura polska: Stefan śeromski Przedwiośnie Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty) Zofia Nałkowska Granica Tadeusz Borowski PoŜegnanie z Marią ( PoŜegnanie z Marią, U nas w Auschwitzu..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem) Gustaw Herling Grudziński Inny świat Wybrane wiersze: Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima, Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Czesława Miłosza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza RóŜewicza, Zbigniewa Herberta, Mirona Białoszewskiego, Wisława Szymborska, Stanisława Barańczaka, Jana Twardowskiego, Sławomir MroŜek, Tango Hanna Kral ZdąŜyć przed Panem Bogiem II. Literatura powszechna: Albert Camus DŜuma Lektury obowiązujące w kl. III poziom rozszerzony Obowiązują te same teksty, co przy realizacji poziomu podstawowego oraz: 1. Witold Gombrowicz, Trans Atlantyk 2. Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka 3. Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy 4. Jan Paweł II Pamięć i toŝsamość 5. Franz Kafka Proces 6. Michał Bułhakow Mistrz i Małgorzata 9

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski:

Wymagania edukacyjne język polski: Wymagania edukacyjne język polski: Uczeń celujący spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą oraz: twórczo rozwija swoje zdolności, umie samodzielnie zdobywać wiadomości, systematycznie wzbogaca swą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór)

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór) Zestawienie lektur poziom podstawowy opracowanie: Izabela Haremza Małą czcionką wprowadziłam własne uwagi! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Klub Książki. koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk. Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF. Lp. Autor. Tytuł.

Klub Książki. koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk. Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF. Lp. Autor. Tytuł. Klub Książki koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF Lp. Autor Tytuł Sygnatura 1 / 90 1. 1. Kwiatki świętego Franciszka 1963 1. 2. Balzac

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Grupa A Praca klasowa: Odpowiedź ustna a) praca z tekstem nieliterackim b) wypracowanie Sprawdzian wiadomości i/lub umiejętności Grupa B Ustne Praca na lekcji,

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA Ia ZSZ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA Ia ZSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA Ia ZSZ Podane wymagania to schemat, ogólne zasady, które trzeba zmienić, uszczegółowić. Każdy nauczyciel wie, jakie wymagania może stawiać konkretnym uczniom,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach technikum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach technikum Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach technikum Opracowali nauczyciele poloniści: mgr A. Mrugalska-Adamczyk mgr I. Tylska I Cele edukacyjne przedmiotu kształcenie umiejętności odczytywania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI IV etap kształcenia (SZKOŁA ŚREDNIA I ZASADNICZA ZAWODOWA) 1. Słowo wstępne 1. Członkowie zespołu przedmiotowego nauczycieli języka polskiego podjęli decyzję,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT - BIOLOGIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT - BIOLOGIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT - BIOLOGIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI I. WYMAGANIA OGÓLNE Na zajęciach uczeń powinien posiadać: - maturalne karty pracy - karty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego 1. Cele kształcenia Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji: Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum 1. Odpowiedzi ustne Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości i umiejętności obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki opracowany na podstawie programu nauczania nr DKW-4015-37/01 oraz podręczników

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie geografia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ROZSZERZONY I 1. W trakcie nauki szkolnej uczeń otrzymuje oceny za: a) prace pisemne: pracę klasową ( czytanie tekstu ze zrozumieniem,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI Formy aktywności i częstotliwość ich sprawdzania: Lp. Forma aktywności Skrót Częstotliwość (min. w semestrze) 1. odpowiedź ustna o 1 2. czytanie ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Specyfika języka polskiego jako przedmiotu wynika z faktu, że zdobyte tu umiejętności są

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM Cele oceniania w przedmiocie: diagnozowanie umiejętności ucznia, dostarczanie informacji o wynikach nauczania rodzicom, motywowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Uwagi wstępne: każdy uczeń ma obowiązek być przygotowanym do zajęć zgodnie z zapisem w WSO każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP28 we Wrocławiu I. ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: a) Każdy uczeń może zgłosić na początku lekcji 2 nieprzygotowania do lekcji w tym brak zadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej I. Cel oceny. Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Cele edukacji polonistycznej uczennic Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu są zgodne z nową Podstawą programową kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2015/2016 I. Wstęp 1. Ocenianie powinno brać pod uwagę specyfikę nauczania oraz uczenia się i wspierać je, uwzględniając różnice pomiędzy poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

Brak pracy domowej, wypracowania domowego lub konspektu jest równoważny z otrzymaniem 0%.

Brak pracy domowej, wypracowania domowego lub konspektu jest równoważny z otrzymaniem 0%. 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego jest zgodny z postanowieniami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, stanowi jego uszczegółowienie i uzupełnienie o elementy specyficzne dla tego przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 2. Poziom wiedzy i umiejętności oceniany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Rok szkolny 2012/2013 Nauczanie języka polskiego w Gimnazjum Dwujęzycznym

Bardziej szczegółowo

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO)

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MILANOWIE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z j. polskiego w technikum

Zasady oceniania z j. polskiego w technikum Zasady oceniania z j. polskiego w technikum I. METODY EWALUACJI OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW - Pisemne: odpowiedź na pytania rozwiązywanie wskazanych zadań wykonanie ćwiczeń testy/sprawdziany/ diagnostyczne i sumujące

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego obowiązujący w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu, stworzony w zgodności z WSO Opracowała: mgr Agnieszka Wachowiak I. OCENIANE SĄ: 1. Wiadomości, których

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM ZESPÓŁ SZKÓŁ URSZULAŃSKICH WE WROCŁAWIU r. szkolny 2015/2016 Joanna Dobiech Marek Pustowaruk Anna Tracz-Molasy 1 1. Cele edukacji polonistycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na językach obcych ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna: *Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z późn.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NR 3 W ŁOWICZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NR 3 W ŁOWICZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NR 3 W ŁOWICZU Rok szkolny 2013/2014 Nauczanie języka polskiego w Gimnazjum nr 3 w Łowiczu odbywa się według programu wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE

Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół n7 w Tychach. nauczyciel: Wioletta Gałka. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI ( ZSZ klasy I,II,III)

Zespół Szkół n7 w Tychach. nauczyciel: Wioletta Gałka. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI ( ZSZ klasy I,II,III) Zespół Szkół n7 w Tychach nauczyciel: Wioletta Gałka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI ( ZSZ klasy I,II,III) SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. 1.Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W LICEUM w roku szkolnym 2015/2016

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W LICEUM w roku szkolnym 2015/2016 JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W LICEUM w roku szkolnym 2015/2016 nauczyciel: Katarzyna Kaczorowska klasy: IAB gr.1, I C gr.1, I D, II AC gr.1, III C gr.1, III D gr.2 1. Na lekcji j. angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Hiszpańskiego w V LO PODSTAWA PRAWNA FORMUŁOWANIE I SPRAWDZANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Hiszpańskiego w V LO PODSTAWA PRAWNA FORMUŁOWANIE I SPRAWDZANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Przedmiotowy System Oceniania z Języka Hiszpańskiego w V LO PODSTAWA PRAWNA Kryteria oceniania z języków obcych powstały w oparciu o : - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA A. PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA 1. Ocenianie na lekcji języka polskiego uwzględnia : - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku; - komunikowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE Przedstawiony poniżej system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. Spis treści: 1.Priorytety

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

od roku szkolnego 2013/2014

od roku szkolnego 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO - klasy 4-6 Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze od roku szkolnego 2013/2014 I.OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH im. ZIEMI POGORZELSKIEJ W POGORZELI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W RESKU, W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania uwzględnia: Zasady oceniania. Kompetencje polonistyczne. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: PSO Etyka Gimnazjum ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1 1. Ocenianie ucznia z etyki polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZEWIE. Spis treści

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZEWIE. Spis treści PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZEWIE Spis treści I. Główne założenia PSO... 1 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 1-2 III. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych. j. angielski, j. niemiecki j. francuski, j. rosyjski, j.hiszpański, j.włoski

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych. j. angielski, j. niemiecki j. francuski, j. rosyjski, j.hiszpański, j.włoski Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych j. angielski, j. niemiecki j. francuski, j. rosyjski, j.hiszpański, j.włoski Załącznik do OW z dnia 3 września

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Zasady oceniania Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego. Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego są częścią Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i są z nimi zgodne. Zasady oceniania 1. Ocenianiu podlegają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 2011/2012 mgr Małgorzata Brzozowska Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA I. ZASADY OGÓLNE: 1. Zasady PSO są zgodne ze Statutem Szkoły i zasadami WSO. 2. PSO jest wspólne dla wszystkich uczniów uczących się historii i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE Wstęp Wiadomości podlegające ocenie zawarte są w planie wynikowym lub rozkładzie materiału

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI UCZEŃ MA OBOWIĄZEK UCZYĆ SIĘ SYSTEMATYCZNIE I PILNOWAĆ TERMINÓW POPRAW. NA KONIEC SEMESTRU / ROKU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZDAWANIA / ZALICZANIA ZALEGŁEGO MATERIAŁU.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WOK-u W ZAKRESIE PODSTAWOWYM dla klasy III realizowany w ZSO Nr 1 I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WOK-u W ZAKRESIE PODSTAWOWYM dla klasy III realizowany w ZSO Nr 1 I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie nauczyciel Michał Sokulski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WOK-u W ZAKRESIE PODSTAWOWYM dla klasy III realizowany w ZSO Nr 1 I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie 1.Przedmiotem oceny będą: a) wiedza

Bardziej szczegółowo

Uczeń na ocenę bardzo dobrą powinien umieć:

Uczeń na ocenę bardzo dobrą powinien umieć: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka rosyjskiego w klasie IA i IC w roku szkolnym 2015/2016 Podręcznik Nowyje Wstrieczi 1 M. Zybert, H. Dąbrowska Uczeń na ocenę celującą powinien opanować

Bardziej szczegółowo

Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum

Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania pracy ucznia na lekcjach języka angielskiego

Kryteria oceniania pracy ucznia na lekcjach języka angielskiego Kryteria oceniania pracy ucznia na lekcjach języka angielskiego Zdzisława Tajkiewicz Woźniak Oceny z języka angielskiego wystawiane są z: 1. odpowiedzi ustnych rozmowa obejmująca, zakres słownictwa oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI Opracowała: Stanisława Balonek

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI Opracowała: Stanisława Balonek PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI Opracowała: Stanisława Balonek 1. PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. 2. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne Język angielski zawodowy w zawodzie Technik Ekonomista Technikum klasa III mgr Ewelina Tasak-Oberska Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne 1. Ocenie podlegać będą umiejętności językowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie: Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE 1. W przedmiotowym systemie oceniania będą oceniane następujące elementy wiedzy, umiejętności, postawy: wiedza o języku

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z B I O L O G I I W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KIELCACH ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocenianiu podlega: Posługiwanie się poprawną terminologią

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI W KLASACH IV VI I. Cele ogólne: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, wdrażanie uczniów do systematycznej

Bardziej szczegółowo

- obserwacji ucznia i udziału w zajęciach, dyskusjach, praca w grupie, wypełnianie poleceń

- obserwacji ucznia i udziału w zajęciach, dyskusjach, praca w grupie, wypełnianie poleceń PRZEDMIOTOWY system oceniania przyroda I. Obszary podlegające ocenianiu 1. wiedza-wiadomości 2. umiejętności 3. uczestnictwo w zajęciach 4. aktywność Wystawianie ocen odbywa się na podstawie: - obserwacji

Bardziej szczegółowo

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej Anna Zahacka Jolanta Wójtowicz-Kut Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Ocenianie to: integralna część procesu nauczania proces

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: niezapowiedziane kartkówki (trzy ostatnie lekcje, kartkówek nie poprawiamy), sprawdziany po

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z historii jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach. Na początku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 1. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LEKTUR. NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2008 r.

WYKAZ LEKTUR. NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2008 r. WYKAZ LEKTUR NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2008 r. Lektury dla klas I-III Kształcenie w zakresie podstawowym: 1. Literatura polska: - Bogurodzica w kontekcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI I. Ustalenia ogólne. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI dla Liceum 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów klas I i II: odpowiedź ustna, obejmująca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO Sędziszów Młp. 5 września 2008 r. Kryteria ocen z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU OPRACOWANIE ANNA MAZUR EWA KWIATKOWSKA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH KRYTERIA Nauka języków obcych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SP klasy IV- VI 1. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Język polski w kl. IV-VI Bożena Pakuła 1. Ocenie z języka polskiego podlegają następujące formy aktywności uczniów: a) prace klasowe i sprawdziany (literackie, gramatyczne,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016 JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016 nauczyciel: Monika Kucharczyk klasy: 2b gr.2, 2f gr.1, 2g gr.1, 3d gr.1, 3e gr.1 1. Na lekcji j. angielskiego uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język niemiecki

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język niemiecki Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język niemiecki Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - ocenianie na lekcjach języka niemieckiego w LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie

Przedmiotowy system oceniania - ocenianie na lekcjach języka niemieckiego w LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie Przedmiotowy system oceniania - ocenianie na lekcjach języka niemieckiego w LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie I. Na ocenę semestralną / końcoworoczną składają się oceny z krótkich odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PROMNIKU

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PROMNIKU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PROMNIKU PZO jest zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej w Promniku. I. JAWNOŚĆ OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo