REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia r. tekst jednolity r. Aneks nr 2 z dnia r. tekst jednolity r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W Misją Szpitala im. Biernackiego jest nieustanna, profesjonalna troska o los kobiet, których zdrowie i szczęście jest naszym nadrzędnym celem, a ich uśmiech najmilszą nagrodą. Wałbrzych, 1 lipca 2012 Spis treści str

2 1. DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Rozdział I. Firma zakładu, podstawy prawne Rozdział II. Cele i podstawowe zadania Szpitala Rozdział III. Polityka jakości Rozdział IV. Zarządzanie Szpitalem Rozdział V. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego 2. DZIAŁ II. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 7 Rozdział I. Lecznictwo szpitalne Rozdział II. Przyjęcie i odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala Rozdział III. Identyfikacja pacjenta Rozdział IV. Hospitalizacja Rozdział V. Zgoda pacjenta Rozdział VI. Wypisanie ze Szpitala Rozdział VII. Odwiedziny Rozdział VIII. Lecznictwo ambulatoryjne Rozdział IX. Diagnostyka 3. DZIAŁ III. ORGANIZACJA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SZPITALA 12 Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział II. Organizacja i zadania medycznych komórek organizacyjnych A. Izba przyjęć B. Oddział Ginekologiczny C. Oddział Patologii Ciąży z Blokiem Porodowym D. Blok porodowy ( BP ) E. Oddział Położnictwa i neonatologii F. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii G. Apteka szpitalna H. Pracownie szpitalne I. Specjalistyczne Poradnie Przyszpitalne J. Szkoła Rodzenia K. Centralna Sterylizatornia Rozdział III. Organizacja i zadania administracyjnych komórek organizacyjnych A. Dział Księgowości B. Dział Kadr C. Sekretariat Szpitala D. Dział Techniczny i Zaopatrzenia E. Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej F. Samodzielne stanowisko ds. BHP G. Samodzielne stanowisko ds. obronnych H. Dietetyk Szpitalny I. Kapelan Szpitalny J. Specjalista ds. Organizacji i Kontroli Wewnętrznej Rozdział IV. Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze Rozdział V. Warunki współdziałania wewnętrznego komórek organizacyjnych 4. DZIAŁ IV. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ DZIAŁ V. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA DZIAŁ VI. OBOWIĄZKI SZPITALA W RAZIE ŚMIECI PACJENTA

3 7. DZIAŁ VII. OPŁATY POBIERANE PRZEZ SZPITAL DZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 48 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I. Firma zakładu, podstawy prawne 1 1. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu jest podmiotem leczniczym, niebędący przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 2. Podmiot leczniczy działa pod nazwą: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, i używa nazwy skróconej SSzG-P Wałbrzych. 3. Adres siedziby podmiotu leczniczego i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych : Wałbrzych, ul. Paderewskiego Podmiotem tworzącym i nadzorującym Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. 5. Szpital jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego. 6. Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa cele i zadania, organizację wewnętrzną, zadania i zakres działalności poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Szpitalu, warunki współdziałania między komórkami dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Szpitala pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym, a także zawiera prawa i obowiązki pacjenta. 7. Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie : 1) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. nr 112 poz.654 ), ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych ustaw ( Dz. U. z 2012r. poz.742 ) i przepisy wydane na ich podstawie zwane dalej Ustawą 2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j.dz.u. nr 164 poz z 2008 r. z późn.zm.) 3) ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. nr 88 poz. 961z późn.zm.); 4) ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. nr 52 poz. 417 z 2009 r.z późn.zm ); 5) ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 6) Statutu Szpitala. 8. Regulamin organizacyjny w formie papierowej znajduje się w sekretariacie Szpitala, a w formie elektronicznej jest dostępny na każdym stanowisku komputerowym w Szpitalu (na stronie intranetowej ), a także na stronie internetowej w zakładce bip. Przez użyte w Regulaminie określenia: 2

4 1) Szpital należy rozumieć Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu 2) Komórka organizacyjna należy rozumieć oddział, poradnię, pracownię, dział oraz inną komórkę wymienioną w Regulaminie, dla której ustalono inną nazwę, 3) Dyrektor należy rozumieć dyrektora Szpitala 4) Pracownik należy rozumieć osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę oraz osoby, z którymi zawarto umowy cywilno prawne na świadczenie usług zdrowotnych. Rozdział II. Cele i podstawowe zadania Szpitala 3 Celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia w zakresie: 1) ginekologii; 2) położnictwa; 3) neonatologii Do zadań Szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w tym: 1) udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych; 2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; 3) udzielanie pomocy doraźnej w zakresie ginekologii i położnictwa; 4) prowadzenie intensywnej terapii kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi oraz z powodu patologii ciąży; 5) prowadzenie intensywnej terapii wcześniaków i noworodków; 6) świadczenia diagnostyczne; 7) prowadzenie badań laboratoryjnych; 8) prowadzenie badań profilaktycznych; 9) promocja zdrowia; 10) opiniowanie o stanie zdrowia; 11) sprawowanie opieki nad kobietą ciężarną jej płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem; 12) szkolenie kobiet ciężarnych i ojców w szkole rodzenia. 2. Szczegółowy zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych określają umowy z dysponentami publicznych środków finansowych oraz z innymi podmiotami. 5 Szpital uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach poprzez: 1) prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii; 2) prowadzenia stażu specjalizacyjnego oraz stażu cząstkowego dla lekarzy w zakresie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii a także anestezjologii; 3) organizowanie sympozjów naukowych, konferencji, szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadry medycznej. 6

5 Szpital prowadzi dodatkową działalność gospodarczą, nie pozostających w sprzeczności z działalnością statutową, obejmującą: 1) sterylizowanie narzędzi medycznych; 2) usługi pralnicze; 3) usługi parkingowe; 4) wynajem sali gimnastycznej a także innych pomieszczeń i urządzeń. 7 Szpital wykonuje zadania obronne na zasadach i w sposób określony w odrębnych przepisach. 8 W wykonywaniu zadań Szpital współdziała z: 1) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą; 2) uczelniami medycznymi i instytutami naukowo-badawczymi; 3) instytucjami wykonującymi zadania w dziedzinie opieki i pomocy społecznej. Rozdział III. Polityka jakości 9 Politykę jakości Szpital realizuje poprzez : 1. Dążenie do osiągnięcia wysokich standardów jakości usług w zakresie opieki zdrowotnej nad kobietą, kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem. 2. Dbałość o wysokie kwalifikacje personelu medycznego. 3. Stałą poprawę skuteczności działań w zakresie bezpieczeństwa pracy, oraz zmniejszania negatywnego wpływu oddziaływania na środowisko naturalne. 4. Dbałość aby klient (pacjent) otrzymywał świadczenia zdrowotne zgodne z aktualną wiedzą medyczną, wykonywane z poszanowaniem zasad etyki zawodów medycznych, etyki pracy i zarządzania. 5. W ramach polityki jakości Szpital zapewnia: 1) Świadczenie usług w bezpiecznych warunkach, przy zapewnieniu dostępu do nowoczesnej aparatury diagnostycznej i leczniczej, solidność, profesjonalizm i przyjazną atmosferę; 2) Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym; 3) Zaspokojenie potrzeb żywieniowych hospitalizowanych pacjentów i higienicznych warunków pobytu. 6. W ramach polityki jakości wszyscy pracownicy Szpitala są zobowiązani do realizacji i przestrzegania procedur akredytacyjnych i Systemu Zarządzania Jakością. 7. Misją Szpitala im. Biernackiego jest nieustanna, profesjonalna troska o los kobiet, których zdrowie i szczęście jest naszym nadrzędnym celem, a ich uśmiech najmilszą nagrodą. Rozdział IV. Zarządzanie Szpitalem Szpitalem kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych, Głównego Księgowego, Naczelnej Pielęgniarki oraz kierowników komórek organizacyjnych. 2. Dyrektor reprezentuje Szpital na zewnątrz. 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników. 4. Nadzór merytoryczny nad działaniem komórek administracyjnych i usługowych oraz stanowisk samodzielnych wykonujących zadania niemedyczne sprawuje Dyrektor. 5. Nadzór merytoryczny nad działaniem komórek medycznych i stanowisk samodzielnych wykonujących zadania medyczne sprawuje Dyrektor ds. Medycznych. 6. Nadzór merytoryczny nad organizacją opieki pielęgniarskiej i położniczej sprawuje Pielęgniarka Naczelna. W tym zakresie współdziała z Pielęgniarkami Oddziałowymi Ordynatorami Oddziałów.

6 7. W godzinach popołudniowych i nocnych, a także w dni świąteczne i wolne od pracy Szpitalem zarządza Starszy Lekarz Dyżurny. Rozdział V. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą dwa przedsiębiorstwa, prowadzące następujące rodzaje działalności leczniczej: 1) Przedsiębiorstwo o nazwie Szpital Ginekologiczno Położniczy prowadzący stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne. 2) Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Poradnie Przyszpitalne wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne W skład przedsiębiorstwa Szpital Ginekologiczno Położniczy wchodzą następujące komórki organizacyjne podstawowej i pomocniczej działalności medycznej : 1) Oddziały szpitalne świadczące usługi medyczne w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej całodobowo : 1/ Oddział Ginekologiczny 2/ Oddział Położnictwa i Neonatologii, 3/ Oddział Patologii Ciąży, 4/ Oddział Neonatologiczny -Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, 5/ Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii ( dla kobiet ) 2) Izby Przyjęć zabezpieczające wykonywanie koniecznych badań i formalności związanych z przyjęciem pacjentek do oddziału oraz udzielające pomocy doraźnej kobietom w zakresie ginekologii lub położnictwa. 3) Blok operacyjny z pracownią endoskopii ginekologicznej 4) Blok porodowy : sale porodowe i sala cieć cesarskich 5) Apteka szpitalna 6) Pracownia USG 7) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej 8) Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej 9) Pracownie histopatologii i cytologii oraz prosektorium 10) Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej 11) Pracownia serologiczna 2. W skład przedsiębiorstwa Specjalistyczne Poradnie Przyszpitalne wchodzą następujące komórki organizacyjne : 1) Poradnia ginekologiczno położnicza 2) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 3) Poradnia patologii ciąży 4) Poradnia neonatologiczna 5) Szkoła rodzenia 3. Oba przedsiębiorstwa będące jednostkami lokalnymi są obsługiwane przez komórki zarządu szpitala oraz komórki pomocnicze - pion ekonomiczny i eksploatacyjny, korzystają z pracowni diagnostycznych lub zabiegowych w ramach wspólnej rachunkowości bez rozdziału majątku i personelu posiadanego przez podmiot leczniczy o nazwie Szpital. 4. W skład Szpitala wchodzą również komórki organizacyjne i niemedyczne samodzielne stanowiska pracy, służące do obsługi działalności merytorycznej :

7 1) Dział Księgowości 2) Dział Techniczny i Zaopatrzenia 3) Dział Kadr 4) Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej 5) Samodzielne stanowisko ds. BHP 6) Samodzielne stanowisko ds. obronnych 7) Specjalista ds. Organizacji i Kontroli Wewnętrznej 5. Schemat organizacyjny Szpitala stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. DZIAŁ II. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Rozdział I. Lecznictwo szpitalne Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. 2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż określonym w ust określone są w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 3. Świadczenia medyczne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne. 4. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w rejestracji lub w izbach przyjęć, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu przyjęcia na leczenie szpitalne, uzyskania pomocy doraźnej, bądź umówienia wizyty w poradni specjalistycznej. 5. W celu usprawnienia procesu rejestracji udostępnia się na stronie w zakładce e-rejestracja możliwość rejestracji internetowej. 6. W celu skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych pacjent winien przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. 7. W przypadkach nagłych - zagrożenia życia, porodu dokument może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia udzielania świadczenia, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz.U. nr 164 poz z 2008 r. z późn.zm.). 8. W przypadku nie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia w powyższym terminie świadczenie zostaje udzielone na koszt świadczeniobiorcy / pacjenta. 9. W przypadku konieczności wykonania badań diagnostycznych w ramach porady wyniki winny zostać dołączone do dokumentacji pacjenta. 10. W trakcie udzielania świadczenia pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy oraz zaproponowanego leczenia. 11. Szpital prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji. 12. Personel szpitala jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w czasie wykonywania obowiązków.

8 13. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, Honorowi Dawcy Krwi, kombatanci, inwalidzi wojskowi i wojenni maja prawo korzystać poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych. 14. Pacjentom hospitalizowanym Szpital zapewnia: 1) Ocenę stanu zdrowia, 2) Przeprowadzenie procedur diagnostycznych, 3) Leczenie farmakologiczne i / lub zabiegowe, 4) Środki farmaceutyczne i materiały medyczne, 5) Opiekę psychologa, dietetyka, duszpasterską, 6) Pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, 7) Transport sanitarny na warunkach określonych w odrębnych przepisach, 8) Wypis do domu lub innego zakładu opieki zdrowotnej 9) Wydanie zaleceń i zaświadczeń lekarskich po hospitalizacji. Rozdział II. Przyjęcie i odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala Pacjenci do szpitala są przyjmowani w trybie nagłym lub planowym całodobowo w Izbie Przyjęć Szpitala. 2. Tożsamość pacjentów przyjmowanych do szpitala powinna być ustalana na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 3. Pacjenci zgłaszający się do Szpitala winni posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne, podlegające sprawdzeniu w systemie e-wuś. 4. Świadczenia opieki zdrowotnej planowe są udzielane pacjentom według kolejności zgłaszania w wyznaczonych dniach i godzinach. 5. Świadczenia zdrowotne w trybie nagłym są udzielane bez skierowania w razie porodu, wypadku, stanu zagrożenia życia, urazów lub innych wypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach i aktach prawnych w dziedzinach prowadzonych przez Szpital. 6. W pierwszej kolejności na leczenie szpitalne lub poradę przyjmowani są pacjenci w stanie zagrożenia życia, zdrowia, wymagający natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego. 7. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego w dziedzinie ginekologii, położnictwa i neonatologii, jeżeli osoba zgłaszająca się do Szpitala potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy ze względu na stan zagrożenia życia lub zdrowia. 8. Odmowa przyjęcia do Szpitala może nastąpić, jeżeli : 1) Brak wskazań lekarskich do hospitalizacji, 2) Brak zgody pacjenta na hospitalizację, 3) Brak wolnych miejsc w Szpitalu, 4) Brak możliwości udzielenia pomocy specjalistycznej ze względu na zakres udzielanych przez Szpital świadczeń. 9. Pacjent zgłaszający się w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w przypadku gdy zostaje wpisany na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, ma prawo wglądu do ewidencji osób oczekujących, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług medycznych z NFZ. 10. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia podlega nadzorowi zespołu oceny przyjęć. Rozdział III. Identyfikacja pacjenta Pacjentów Szpital zaopatruje w znaki identyfikacyjne zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217). 2. W przypadku osoby dorosłej na rękę lub nogę pacjenta należy założyć opaskę identyfikacyjną z naniesionymi danymi pacjenta ( imię, nazwisko i data urodzenia ), a następnie odwrócić ją na

9 lewą stronę, tak by identyfikacja przez osoby nieuprawnione była niemożliwa, a jednocześnie by nie było możliwe jej zsunięcie z ręki lub nogi. 3. Noworodka urodzonego w Szpitalu zaopatruje się w znak identyfikacyjny niezwłocznie po urodzeniu, o ile to możliwe w obecności matki dziecka, chyba że przebieg porodu na to nie pozwala. 4. Opaska identyfikacyjna noworodka winna zawierać imię i nazwisko matki dziecka, płeć i datę urodzenia dziecka ze wskazaniem roku, miesiąca oraz godziny i minuty w systemie 24 godzinnym. 5. W przypadku noworodka opaskę należy założyć na oba nadgarstki dziecka lub obie kostki nóg. 6. W przypadku gdy nie jest możliwe założenie opaski noworodkowi, w sposób określony w ust należy wykonać zdjęcie dziecka i zdjęcie jego twarzy w zbliżeniu a następnie umieścić je na inkubatorze, zabezpieczając przed usunięciem. 7. Adnotację o zaopatrzeniu noworodka w znaki identyfikacyjne oraz o okolicznościach o których mowa w ust. 3 i 7 16 zamieszcza się w dokumentacji medycznej noworodka. 8. W przypadku stwierdzenia braku opaski albo jej zniszczenia w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, niezwłocznie potwierdza się jego tożsamość i zakłada się nową opaskę. Rozdział IV. Hospitalizacja Kierowania na poszczególne oddziały dokonuje lekarz Izby Przyjęć, a w sytuacjach wątpliwych konsultuje się z ordynatorem odpowiedniego oddziału - lekarzem kierującym oddziałem, lub z starszym lekarzem dyżuru. 2. Z chwilą przyjęcia pacjenta do szpitala jego odzież - za pokwitowaniem - przekazywana jest do depozytu -szatni chorych. 3. W dniu wypisu odzież z depozytu odbiera pacjent. 4. Pacjentowi przyjętemu do szpitala wskazuje się miejsce hospitalizacji (pokój, łóżko), przekazuje się informacje organizacyjne, jak również informacje dotyczące przysługujących mu praw. 5. W zakresie świadczeń szpitalnych Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi: 1) świadczenia zdrowotne; 2) środki farmaceutyczne (produkty lecznicze), materiały opatrunkowe i medyczne, jeżeli są one niezbędne do wykonania świadczenia; 3) pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia; 4) opiekę pielęgnacyjną wykonywaną przez personel pielęgniarski. 6. Jeżeli lekarz przy badaniu chorego poweźmie uzasadnione podejrzenie, że jego uszkodzenie ciała lub zaburzenia czynności pozostają w związku z popełnieniem przestępstwa jest obowiązany bezzwłocznie powiadomić o danym przypadku dyrektora ds. medycznych, policję lub prokuratora. 7. W przypadku podejrzenia,ze mamy do czynienia z ofiarą przemocy w rodzinie wypełniamy Niebieską Kartę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta. 17 Pacjenci przebywający w oddziałach szpitalnych mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską oraz pielęgniarską Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają wyłącznie ordynatorzy - lekarze kierujący oddziałami lub wyznaczeni lekarze, w ustalonych godzinach, podanych do wiadomości na tablicy informacyjnej. 2. Informacje udzielane są pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobom, które zostały przez pacjenta bądź przedstawiciela ustawowego wskazane, co zostało potwierdzone

10 stosownym wpisem w historii choroby lub załączonym do dokumentacji oświadczeniem pacjenta. 3. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych, lekarze udzielają informacji w każdym czasie. 4. Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon. 5. Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 6. Lekarz może udzielać informacji, o której mowa w ust. 1, innym osobom tylko za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. 7. Na żądanie pacjenta lekarz nie ma obowiązku udzielać pacjentowi informacji, o której mowa w ust.1 (art. 31 ust.3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). 8. W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia. 19 W razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, szpital jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję lub przedstawiciela ustawowego. Rozdział V. Zgoda pacjenta W Szpitalu obowiązuje zasada uzyskania pisemnej zgody pacjentki na hospitalizację, proponowane leczenie, czynności pielęgnacyjne, zabiegi, operacje, znieczulenie do zabiegu operacyjnego i porodu drogą pochwową oraz badania diagnostyczne, stwarzające podwyższone ryzyko dla pacjenta. Na każdą czynność obowiązuje osobna pisemna zgoda. 2. W przypadku noworodków - obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na leczenie szpitalne oraz metody diagnostyczne i lecznicze o podwyższonym ryzyku dla pacjenta. 3. Oświadczenie pacjentki o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego zamieszcza się lub dołącza do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej. Do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej dołącza się również zgodę wyrażoną przez rodziców. Rozdział VI. Wypisanie ze Szpitala Wypisanie pacjenta ze Szpitala, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje: 1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych; 2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego; 3) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób. 2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

11 sąd opiekuńczy, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej. W powyższym przypadku należy niezwłocznie zawiadomić właściwy sąd opiekuńczy o odmowie wypisania i jej przyczynach. 3. Osoba występująca o wypisanie ze Szpitala (własne lub noworodka), na własne żądanie, jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Osoba ta obowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie oraz, że została uprzedzona o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. 4. W przypadku odmowy złożenia takiego oświadczenia lekarz winien sporządzić odpowiednią adnotację w dokumentacji medycznej. 5. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od upływu terminu wyznaczonego do odebrania pacjenta ze szpitala, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych. 6. Przy wypisaniu noworodka ze szpitala, pracownik szpitala w obecności osoby odbierającej dziecko jest zobowiązany sprawdzić jego tożsamość, odnotować daną okoliczność w dokumentacji medycznej i potwierdzić podpisem. Adnotacje tę podpisuje także osoba odbierająca dziecko. Rozdział VII. Odwiedziny Dni i godziny odwiedzin pacjentów szpitala określa Ordynator oddziału - lekarz kierujący oddziałem, z uwzględnieniem praw pacjenta do kontaktu osobistego. 2. Szpital zapewnia sposobność odwiedzin pacjentów w szpitalu w możliwie najszerszym zakresie, ale nie mniejszym niż jedna godzina dziennie. 3. Informacje o godzinach odwiedzin umieszczane są w widocznym miejscu przy wejściu do szpitala lub oddziału oraz w regulaminie odwiedzin. 4. Osoby odwiedzające zobowiązane są podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego. 23 Ramowy rozkład dnia w zakresie opieki medycznej nad pacjentami w Szpitalu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Rozdział VIII. Lecznictwo ambulatoryjne Świadczenia zdrowotne z zakresu ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego udzielane są w poradniach wymienionych w 12 ust W poradniach ginekologiczno położniczych porady są udzielane bez skierowania. 3. Do poradni neonatologicznej jest wymagane skierowanie od lekarza pediatry. 4. Lekarz specjalista ma prawo kierować pacjenta na badania diagnostyczne na koszt podmiotu kierującego, jeśli badania te leża w kompetencjach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a pacjent nie dostarczył ich w dniu konsultacji. 5. Lekarz specjalista udzielający porady ma obowiązek: 1) Dokonania oceny stanu zdrowia pacjenta, 2) Podjęcia procesu leczenia, 3) Realizacji procedur diagnostycznych właściwych dla danej porady 4) Wydania orzeczenia o stanie zdrowia. 6. Udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych odbywa się zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym dla poszczególnych poradni. Rozdział IX. Diagnostyka 25

12 1. Świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych udzielane sa w ramach funkcjonujących pracowni określonych w 12 ust Badania mogą być również wykonywane przez podmioty zewnętrzne na podstawie umowy zawartej ze Szpitalem. 3. Pacjent ma prawo do bezpłatnych badań diagnostycznych na podstawie ważnego skierowania lekarza, pod warunkiem, zawarcia stosownej umowy z podmiotem zlecającym wykonanie badania. 4. W pozostałych przypadkach za badanie diagnostyczne odpłatność ponosi pacjent. 5. Stawki za badania diagnostyczne wykonywane w Szpitalu określa cennik stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 6. Cennik podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szpitala oraz udostępniony w rejestracji Szpitala. DZIAŁ III. ORGANIZACJA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SZPITALA Rozdział I. Postanowienia ogólne 26 Dyrektor Szpitala tworzy, łączy, reorganizuje i likwiduje komórki organizacyjne Szpitala. W szczególności, w zależności od potrzeb Dyrektor może tworzyć działy, sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy ustalając jednocześnie ich pozycję oraz sposób podporządkowania w obrębie statutowej struktury organizacyjnej Wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w Szpitalu są wydawane przez Dyrektora Szpitala: 1) Regulaminy 2) Zarządzenia, 3) Instrukcje, 4) Procedury. 2. Projekty dokumentów wymienionych w ust. 1 opracowuje merytorycznie właściwa komórka organizacyjna. W przypadku regulowania zagadnień należących do kompetencji kilku komórek, projekt odnośnego aktu normatywnego opracowuje komórka wskazana decyzją Dyrektora lub Dyrektora ds. medycznych. Komórka ta uzgadnia treść z zainteresowanymi komórkami. Opracowane i uzgodnione projekty dokumentów wymienionych w ust.1 przekazywane są do akceptacji Dyrektora Szpitala. 3. Zbiór aktów normatywnych regulaminy, zarządzenia ewidencjonuje i przechowuje Sekretariat Szpitala. 4. Instrukcje i procedury są ewidencjonowane i przechowywane przez komórki, których te akta dotyczą. 5. Szczegółowe procedury dotyczące pobytu w szpitalu oraz procesu leczenia, prowadzenia dokumentacji i standardów postępowania zawarte są w dokumentach Systemu Zarządzania Jakością Korespondencję wychodzącą na zewnątrz Szpitala, zawierającą oświadczenia woli podpisuje Dyrektor Szpitala. Dyrektor może delegować to uprawnienie na wyznaczoną przez siebie osobę. Delegacja musi mieć formę pisemną. 2. Korespondencje wychodzącą na zewnątrz Szpitala, nie zawierającą oświadczeń woli, podpisują Dyrektor, Dyrektor ds. Medycznych, Główny Księgowy, każdy według swoich właściwości. 3. Korespondencję wychodzącą na zewnątrz szpital, złożoną do podpisu osobom, o których mowa w ust.1 i 2 parafują kierownicy komórek organizacyjnych.

13 4. Korespondencję wewnętrzną podpisują kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach. 5. Obieg dokumentów wynika z instrukcji kancelaryjnej oraz zarządzeń w tej sprawie. Rozdział II. Organizacja i zadania medycznych komórek organizacyjnych A. Izba Przyjęć ( IP ) Do zadań Izby Przyjęć należy: 1) przyjmowanie pacjentów do szpitala ze skierowaniem w trybie planowym, 2) przyjmowanie pacjentów wymagających leczenia w trybie pilnym, bez skierowania, 3) udzielanie pomocy doraźnej pacjentkom, które nie zostały zakwalifikowane do leczenia w Szpitalu, lub zostały zakwalifikowane do przyjęcia w późniejszym terminie. 4) przyjmowanie każdego pacjenta zgłaszającego się do Izby Przyjęć z prośbą o pomoc medyczną. 2. Z Izby Przyjęć nie może być odesłany żaden pacjent bez zebrania wywiadu medycznego i przeprowadzonego badania lekarskiego. 3. Za organizację pracy w Izbie Przyjęć odpowiada kierownik izby przyjęć oraz: - w godzinach od 7:30 do 15:05 - lekarz Izby Przyjęć, - w godzinach popołudniowych i nocnych starszy lekarz dyżuru. 4. Nadzór kierowniczy nad pracą Ginekologicznej Izby Przyjęć sprawuje ordynator Oddziału Ginekologicznego, a nad pracą Położniczej Izby Przyjęć ordynator Oddziału Patologii Ciąży, a w godzinach popołudniowych i nocnych - starszy lekarz dyżuru. 5. W Izbie Przyjęć pacjentki przyjmowane są w części ginekologicznej oraz położniczej. 6. Pacjentki przyjęte, przeprowadzane są lub przewożone na wózkach przez personel Izby Przyjęć do właściwych oddziałów szpitalnych. Na dyżurach nocnych i świątecznych pacjentki odbierane są prze personel oddziału, do którego są kierowane. 30 W izbie przyjęć znajduje się spis telefonów i adresów zakładów opieki zdrowotnej, z którymi Szpital współpracuje, komendy policji, prokuratury, straży pożarnej oraz pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w Szpitalu Każdy chory zgłaszający się ze skierowaniem do Szpitala lub przewieziony do Szpitala powinien być niezwłocznie zbadany przez lekarza izby przyjęć lub lekarza dyżurnego. 2. Jeżeli z rozpoznania wstępnego wynikają bezwzględne wskazania do natychmiastowego leczenia szpitalnego (obserwacji), lekarz wydaje konieczne zlecenia lecznicze (diagnostyczne i ogólne) i kieruje chorego na odpowiedni oddział. 32 Przy badaniu i kwalifikowaniu do leczenia chorych, nie wymagających natychmiastowej hospitalizacji należy przestrzegać następujących zasad: 1) Chory zgłaszający się do leczenia szpitalnego powinien przedstawić wystawione przez lekarza leczącego skierowanie na leczenie szpitalne z ustalonym przypuszczalnym rozpoznaniem, a także wyniki wykonanych poprzednio badań pomocniczych, 2) lekarz izby przyjęć lub lekarz dyżurny bada chorego w izbie przyjęć zasięgając w razie potrzeby konsultacji starszego lekarza dyżurnego lub ordynatora i w razie stwierdzenia wskazań do hospitalizacji kieruje chorego na właściwy oddział, 3) jeżeli w chwili zgłoszenia się chorego Szpital nie rozporządza wolnymi łóżkami, starszy lekarz dyżurny sam lub w porozumieniu z ordynatorem oddziału lub lekarzem poradni przyszpitalnej ustala przybliżony termin przyjęcia do Szpitala,

14 4) terminarz przyjęć chorych, o których mowa w pkt.3, prowadzi pielęgniarka/położna, która obowiązana jest zawiadamiać oczekujących na przyjęcie o terminie zgłoszenia się na leczenie szpitalne lub o zmianie terminu, 5) oddziały są obowiązane, w miarę możliwości codziennie, rezerwować odpowiednią liczbę łóżek dla chorych oczekujących przyjęcia, 6) chorych nie zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego, a wymagających leczenia ambulatoryjnego, lekarz przekazuje z odpowiednimi notatkami, dotyczącymi dalszego sposobu postępowania, do ustalonej z chorym poradni Jeżeli lekarz izby przyjęć lub lekarz dyżurny stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia chorego w Szpitalu, a brak miejsc, zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na przyjęcie, Szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego Szpitala. 2. O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i o podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej Lekarz w razie stwierdzenia potrzeby wykonania w najbliższym czasie u przyjmowanego chorego zabiegu operacyjnego jest obowiązany zażądać od chorego, a w razie jego nieprzytomności, lub ubezwłasnowolnienia od jego rodziny (opiekunów prawnych lub faktycznych), wyrażenia zgody na piśmie na dokonanie zabiegu. 2. W razie odmowy udzielenia zgody lekarz jest obowiązany uzyskać od chorego (członka rodziny, opiekuna) pisemnego oświadczenia z adnotacją, że został on uprzedzony o mogących wystąpić następstwach nie wykonania zabiegu. 3. Jeżeli nie można uzyskać oświadczenia określonego w ust. 2, a zabieg operacyjny jest konieczny i umotywowany wskazaniami życiowymi, o wykonaniu zabiegu decydują na wniosek ordynatora: Konsylium lekarskie, Dyrektor ds. Medycznych Szpitala lub starszy lekarz dyżurny. 4. Okoliczności, o których mowa w ust. 1-3, powinny być odnotowane przez lekarza w historii choroby, niezależnie od dołączenia odpowiedniego dokumentu. Notatkę lekarza, dotyczącą odmowy podpisania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, podpisuje również pielęgniarka lub położna, jako świadek odmowy Szpital jest obowiązany zawiadomić rodzinę lub opiekunów pacjenta: 1) o przyjęciu bez ich wiedzy do Szpitala pacjenta niepełnoletniego; 2) o przyjęciu pacjenta bez względu na wiek w przypadku nagłym i ciężkim albo o znacznym pogorszeniu się stanu chorego lub jego zgonie; 3) o przeniesieniu pacjenta do innego zakładu opieki zdrowotnej z podaniem dokładnego adresu tego zakładu. 2. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1 dokonuje lekarz izby przyjęć lub lekarz dyżurny Kierownik Izby Przyjęć zarządza średnim personelem medycznym i niemedycznym oraz nadzoruje funkcjonowanie : 1) Rejestracji Szpitala 2) Położniczej Izby Przyjęć wraz salą porodową 3) Ginekologicznej Izby Przyjęć 4) Poradni ginekologiczno położniczych 5) Gabinetu zabiegowego 6) Punktu pobrań 7) Sali pozabiegowej i izolatkowej 8) Centralnej Sterylizatorni

15 B. Oddział Ginekologiczny ( OG ) Zakres działalności oddziału obejmuje: 1) świadczenia zdrowotne w zakresie ginekologii i położnictwa, 2) leczenie operacyjne chorób narządu rodnego w tym, zabiegi z zakresu onkologii ginekologicznej, 3) diagnostykę i leczenie pacjentek w ciąży do 22 tygodnia, 4) wykonywanie endoskopii (laparoskopia, histeroskopia diagnostyczna i zabiegowa). 2. Lekarz specjalista ginekologii i położnictwa zatrudniony w oddziale odpowiada za prawidłową kwalifikację pacjentki do leczenia zabiegowego lub zachowawczego. Ponadto odpowiada za kwalifikację do profilaktyki antybiotykowej około zabiegowej. 3. Lekarz prowadzący (Ordynator - lekarz kierujący oddziałem) odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentki. 4. Ordynator - lekarz kierujący oddziałem, nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej przez lekarzy prowadzących. 5. Odwiedziny w oddziale odbywają się codziennie w określonych godzinach lub innym czasie, za zgodą Ordynatora - lekarza kierującego oddziałem. 6. Wizyta lekarska odbywa się o godzinie 8:30. Wizyta wieczorna prowadzona jest przez lekarza dyżurnego. 7. Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii poprzez zgłaszanie planu zabiegów operacyjnych na następny dzień, do godz. 14: Wszystkie pacjentki do planowanych zabiegów operacyjnych w dniu poprzedzającym zabieg są badane przez anestezjologa, ustalany jest rodzaj znieczulenia i ewentualnie, stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej. 9. Pacjentki po przebytych zabiegach operacyjnych pozostają w sali budzeń przez 2 godziny, w celu monitorowania ciśnienia tętniczego krwi, tętna, oddechu oraz obserwacji wydzieliny z drenów i dróg rodnych, po czym przekazywane są do Sali intensywnej opieki medycznej lub sal chorych. 10. Ostateczną decyzję o czasie monitorowania pacjentki podejmuje lekarz anestezjolog. 11. Pacjentki po przebytych zabiegach operacyjnych pozostają w sali budzeń, w celu monitorowania ciśnienia tętniczego krwi, tętna, oddechu oraz obserwacji wydzieliny z drenów i dróg rodnych, po czym na podstawie wypisu lekarza anestezjologa - przekazywane są do sali intensywnej opieki medycznej lub sal chorych oddziału macierzystego. 12. O czasie pobytu pacjentek w salach pooperacyjnych decyduje Ordynator oddziału - lekarz kierujący oddziałem. 13. Wypisy pacjentek dokonywane są codziennie w dni robocze, a w razie potrzeby w dni wolne od pracy. 14. Rozkład pracy lekarzy zatrudnionych w oddziale i dyżury lekarzy proponuje ordynator w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Dyrektora ds. medycznych. 15. Rozkład pracy pozostałego personelu medycznego oddziału ustala Pielęgniarka Oddziałowa w porozumieniu z Pielęgniarką Naczelną. C. Oddział Patologii Ciąży z Blokiem Porodowym ( OPC ) Oddział Patologii Ciąży z Blokiem Porodowym świadczy usługi medyczne najwyższego, III stopnia referencyjności dla przyjętych kobiet ciężarnych oraz przyjętych do porodu. 2. Ordynator - lekarz kierujący oddziałem odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej. 3. W wypadku nieobecności ordynatora jego obowiązki pełni jego zastępca lub wyznaczony lekarz specjalista.

16 4. Z upoważnienia Ordynatora - lekarza kierującego oddziałem, dokumentacja medyczna w oddziale nadzorowana jest przez Zastępcę ordynatora - zastępcę lekarza kierującego oddziałem. 5. Odwiedziny w oddziale odbywają się codziennie. 6. W ciągu dnia wizyta lekarska odbywa się dwukrotnie, od godziny 8:00 oraz od 12: Wizytę wieczorną przeprowadza lekarz dyżurny. 8. Wypisy pacjentek dokonywane są codziennie w dni robocze, a w razie potrzeby w dni wolne od pracy. 9. Rozkład pracy lekarzy zatrudnionych w oddziale i dyżury lekarzy proponuje ordynator w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Dyrektora ds. medycznych. 10. Rozkład pracy pozostałego personelu medycznego oddziału ustala Pielęgniarka Oddziałowa w porozumieniu z Pielęgniarką Naczelną. D. Blok porodowy ( BP ) W Bloku Porodowym znajdują się 4 sale porodowe jednołóżkowe, sala cięć cesarskich, sala do obserwacji pacjentki po porodzie zabiegowym. 2. W Bloku Porodowym odbywają się porody, w tym: a. porody fizjologiczne b. porody rodzinne, c. porody w znieczuleniu zewnątrzoponowym, z zastosowaniem przezskórnej stymulacji nerwów (TENS) oraz wziewnie za pomocą entonoxu, d. porody zabiegowe drogą pochwową e. porody z natryskiem relaksującym f. porody drogą cięcia cesarskiego Blokiem Porodowym zarządza ordynator Oddziału Patologii Ciąży bądź jego zastępca, lub starszy lekarz dyżuru przy współpracy Położnej Oddziałowej Oddziału Patologii Ciąży, która kieruje i organizuje pracą średniego personelu medycznego. 4. Szczegółowe zapisy dotyczące pobytu i procesu porodu, pielęgnowania, prowadzenia dokumentacji zawarte są w procedurach operacyjnych i akredytacyjnych. 5. Obowiązuje uzyskanie pisemnej zgody pacjentki na zabiegi, operacje i wszelkie procedury związane z ciążą i porodem. 6. Każda pacjentka jest współautorem planu porodu, jeżeli sytuacja położnicza rodzącej na to zezwala. 7. Stały nadzór w Bloku Porodowym prowadzi lekarz specjalista z zakresu ginekologii i położnictwa wyznaczony na określony czas przez ordynatora. Do dyspozycji ma lekarza specjalizującego się, którego obowiązkiem jest stały pobyt w Bloku Porodowym (również w czasie porannego raportu lekarskiego). 8. Porody siłami natury w ułożeniu główkowym prowadzone są przez położne z udziałem lekarza ginekologa, neonatologa, pielęgniarki neonatologicznej. 9. Porody zabiegowe prowadzi lekarz ginekolog położnik z udziałem anestezjologa z pielęgniarką anstezjologiczną, neonatologa, pielęgniarki neonatologicznej, położnej. 10. Przy zabiegu cięcia cesarskiego uczestniczy dwóch lekarzy operujących, w tym jeden specjalista ginekolog-położnik oraz lekarze neonatolog i anestezjolog, ponadto pielęgniarka instrumentariuszka, anestezjologiczna, neonatologiczna, położna.

17 40 1. Położne zatrudnione w szpitalu, mające aktualny wpis do rejestru indywidualnych lub grupowych praktyk pielęgniarek lub położnych na podstawie umowy ze Szpitalem - na życzenie pacjentki i za zgodą Dyrektora ds. Medycznych mogą być obecne przy porodzie fizjologicznym poza godzinami swojej pracy. 2. Wszystkie czynności wykonane przy pacjentce przez w/w położną muszą być udokumentowane i autoryzowane zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia w sprawie standardów postepowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem ( DZ.U. z 2010r. Nr 187 poz ) oraz rozporządzeniem MZ z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( DZ.U. z 2010r. Nr 252 poz. 1697). E. Oddział Położnictwa i Neonatologii ( OPN ) Oddział udziela świadczeń zdrowotnych matkom po porodzie drogami natury i cięciu cesarskim dokonanym w Szpitalu. 2. Nadzór medyczny nad położnicami oraz dokumentacją medyczną sprawuje oddelegowany lekarz ginekolog - położnik, ściśle współpracujący z zespołem oddziału. 3. Nadzór medyczny nad noworodkami sprawuje specjalista neonatolog, który odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej noworodków. 4. Z upoważnienia Ordynatora, bieżący nadzór nad dokumentacją medyczną pacjentek sprawuje zastępca ordynatora a w razie nieobecności - lekarz specjalista ginekolog-położnik wyznaczony przez dyrektora ds. medycznych. 5. Na bloku porodowym noworodkom zakładana jest historia rozwoju noworodka, a po przyjęciu do oddziału Położnictwa i Neonatologii zakładana jest pozostała dokumentacja medyczna noworodka, w tym: karta zleceń lekarskich / obserwacje karmienia i wydalania, karta uodpornienia, noworodkowa karta opieki pielęgniarskiej / położniczej, książeczkę zdrowia noworodka, karta przesiewowego badania słuchu, oraz zestaw dokumentów do badań przesiewowych noworodków w kierunku chorób wrodzonych. 6. Personel medyczny oddziału prowadzi stałą obserwację noworodków przebywających w salach z matkami. 7. Nad pacjentkami po przebytych zabiegach personel medyczny oddziału sprawuje szczególny nadzór, prowadząc dodatkową dokumentację medyczną w tym: kartę intensywnego dozoru, oraz dokumentując badania laboratoryjne. 8. Pacjentki wymagające intensywnej opieki medycznej winny być umieszczane w sali IT. Decyzję o umieszczeniu pacjentki w sali IT podejmuje lekarz anestezjolog lub starszy lekarz dyżurny. 9. W oddziale prowadzona jest promocja karmienia piersią oraz edukacja zdrowotna matek 10. Odwiedziny w oddziale odbywają się codziennie. 11. Wizyty lekarskie - położnicze i neonatologiczne odbywają się w godzinach od 8.30 do 11:00, a wieczorem od 18: Wypisy pacjentek i noworodków dokonywane są codziennie w dni robocze, a w razie potrzeby w dni wolne od pracy. 13. Rozkład pracy lekarzy zatrudnionych w oddziale i dyżury lekarzy proponuje ordynator w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Dyrektora ds. medycznych. 14. Rozkład pracy pozostałego personelu medycznego oddziału ustala Pielęgniarka Oddziałowa w porozumieniu z Pielęgniarką Naczelną.

18 F. Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka ( PN ) Zakres działalności oddziału obejmuje świadczenia zdrowotne udzielane noworodkom urodzonym w Szpitalu. 2. W oddziale prowadzone jest leczenie noworodków donoszonych i wcześniaków ze schorzeniami okresu noworodkowego, w tym również noworodków i wcześniaków z niewydolnością oddechową wymagającą sztucznego oddechu na respiratorze i intensywnej opieki. 3. Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka świadczy usługi medyczne najwyższego, III stopnia referencyjnego. 4. Oddziałem kieruje Ordynator - lekarz neonatolog, który odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej Oddziału. 5. Z upoważnienia Ordynatora, bieżący nadzór nad dokumentacją medyczną sprawuje Zastępca ordynatora. 6. W wypadku nieobecności ordynatora jego obwiązki pełni jego zastępca lub wyznaczony lekarz specjalista. 7. Na bloku porodowym noworodkom zakładana jest historia rozwoju noworodka, a po przyjęciu do oddziału patologii noworodka i intensywnej terapii, zakładana jest pozostała dokumentacja medyczna noworodka, w tym: karta zleceń lekarskich i obserwacji stanu noworodka, karta uodpornienia, noworodkowa karta opieki pielęgniarskiej / położniczej, książeczkę zdrowia noworodka, karta przesiewowego badania słuchu, oraz zestaw dokumentów do badań przesiewowych noworodków w kierunku chorób wrodzonych, karta obserwacji wkłuć obwodowych. 8. Personel medyczny oddziału prowadzi stałą obserwację noworodków przebywających w oddziale. 9. Wizyty lekarskie odbywają się od godziny 8:00 oraz w godzinach popołudniowych, zgodnie z regulaminem pracy lekarza dyżurnego. 10. Wypisy noworodków odbywają się codziennie. 11. Odwiedziny w oddziale odbywają się codziennie, zgodnie z regulaminem odwiedzin. 12. Rozkład pracy lekarzy zatrudnionych w oddziale i dyżury lekarzy proponuje ordynator w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Dyrektora ds. medycznych. 13. Rozkład pracy pozostałego personelu medycznego oddziału ustala Pielęgniarka Oddziałowa w porozumieniu z Pielęgniarką Naczelną. G. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii ( OA i IT ) 43 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii obejmuje nadzorem : 1) Blok Operacyjny ( BO ) 2) Salę budzeń 3) Salę intensywnej terapii dla kobiet - 2 stanowiska 4) Salę cięć cesarskich - w zakresie anestezjologicznym i gotowości operacyjnej 5) Pomieszczenia pomocnicze Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonuje zadania związane: 1) ze znieczuleniem do wszelkich zabiegów operacyjnych i diagnostycznych, 2) ze znieczuleniem porodu, 3) z przeciwdziałaniem i leczeniem powikłań znieczulenia, 4) z prowadzeniem terapii przeciwbólowej, 5) z profilaktyką przeciwzakrzepową, zgodnie z oceną wg skali punktowej, 6) z udzielaniem pomocy w przypadkach zagrożenia życia.

19 2. Oddział AiIT współpracuje z innymi oddziałami szpitala, poradniami i pracowniami, uczestnicząc: 1) w przygotowaniu chorego do operacji, 2) w przygotowaniu kobiety ciężarnej do porodu w znieczuleniu, 3) w wyrównaniu zaburzeń ogólnoustrojowych, towarzyszących chorobie zasadniczej lub będących jej wynikiem, 4) w konsultacjach pacjentek będących w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym. 3. Do zadań Oddziału należy również postępowanie specjalne z chorymi, u których zachodzi konieczność: 1) udrożnienia dróg oddechowych, 2) zastosowania oddechu wspomagającego lub kontrolowanego, 3) wdrożenia różnego rodzaju czynności reanimacyjnych. 3. Na czele Oddziału stoi Ordynator - specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. Medycznych 4. Ordynator odpowiada za : 1) sprawne funkcjonowanie oddziału pod względem medycznym, administracyjnym i gospodarczym oraz jest bezpośrednim przełożonym całego personelu. 2) prawidłową gospodarkę środkami odurzającymi i psychotropowymi, tj.: przechowywanie, rozchód i prowadzenie dokumentacji z tym związanej. 3) dokumentację, sprawozdawczość i statystykę dotyczącą zabiegów operacyjnych. 5. Ordynator Oddziału organizuje szkolenia zarówno dla lekarzy jak i pielęgniarek zatrudnionych w dziale, jak również, dla personelu z innych oddziałów szpitala. 6. Rozkład zajęć Oddziału ustala jego ordynator w porozumieniu z ordynatorami odpowiednich oddziałów - lekarzami kierującymi oddziałami. 7. Harmonogram zabiegów operacyjnych na dzień następny sporządzają ordynatorzy poszczególnych oddziałów - lekarze kierujący oddziałami. 8. Ordynator OAiIT lub wyznaczony przez niego pracownik drukuje ten harmonogram, dopisując uprzednio do poszczególnych operacji konkretnego anestezjologa do znieczulenia. 9. Harmonogram, po zatwierdzeniu przez Dyrektora ds. Medycznych jest wywieszany na tablicy w Bloku Operacyjnym. 45 Blok Operacyjny stanowi komórkę organizacyjną Oddziału AiIT składającą się z dwóch sal operacyjnych w tym sali endoskopowej. 46 Blok operacyjny i sala intensywnej terapii powinny być utrzymane w stanie stałego pogotowia i tak zorganizowane, aby w razie nagłej potrzeby personel, instrumentarium, bielizna i aparatura medyczna i sprzęt były przygotowane do bezzwłocznego wykonania zabiegu operacyjnego lub ratowania życia o każdej porze Pielęgniarka oddziałowa OA iit odpowiada za sprawne funkcjonowanie bloku operacyjnego, sali cięć cesarskich, Sali intensywnej terapii dla kobiet - stan higieny oraz gotowość wszystkich pomieszczeń traktu operacyjnego oraz za prowadzenie dokumentacji, statystyki i sprawozdawczości. 2. Pielęgniarce oddziałowej podlegają pielęgniarki i salowe obsługujące OA i IT. 3. Sala operacyjna aseptyczna oraz sala endoskopowa podporządkowane są Ordynatorowi OA i IT. 4. Rozkład pracy lekarzy przeprowadzających zabiegi w danej sali ustala Dyrektor ds. Medycznych. 5. W godzinach przedpołudniowych zabiegi operacyjne odbywają się wg ustalonego planu, który powinien być umieszczony w dniu poprzedzającym na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Bloku Operacyjnym, z podaniem: 1) nazwiska pacjentki, 2) numeru sali, w której przebywa, 3) rozpoznania,

20 4) rodzaju operacji i znieczulenia, 5) składu zespołu operującego. 6. W pozostałych godzinach zabiegi operacyjne wykonywane są na zlecenie starszego lekarza dyżurnego. 7. Wykonane zabiegi operacyjne dokumentowane są przez zespół lekarski w Księdze Bloku Operacyjnego oraz w protokole operacyjnym. 8. Pielęgniarki i położne instrumentariuszki dokumentują wykonane zabiegi w okołooperacyjnej karcie kontrolnej oraz protokole operacyjnym instrumentariuszki. 9. Pielęgniarki anestezjologiczne dokumentują przebieg znieczulenia na karcie znieczulenia Sala budzeń znajduje się w obrębie traktu operacyjnego" i służy do: 1) bezpośredniego przygotowania pacjentek do operacji, 2) dwugodzinnej, lub dłuższej - w zależności od potrzeb, obserwacji pacjentek w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Czas obserwacji zależy od stanu pacjentki i jest ustalany przez lekarza anestezjologa, 3) wykonywania znieczuleń przewodowych do operacji. 2. Sala cięć cesarskich pod względem merytorycznym i organizacyjnym podlega kierownikowi Bloku Operacyjnego. Za sprzęt neonatologiczny odpowiada Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Patologii Noworodka. 3. W początkowej części traktu komunikacyjnego Oddziału A i IT mieści się sala intensywnej terapii, służąca do leczenia kobiet w stanie zagrożenia życia lub zdrowia ze schorzeniami ginekologicznymi lub kobiet ciężarnych i położnic. 4. Sala intensywnej terapii posiada dwa stanowiska intensywnej terapii, własne pomieszczenia pomocnicze i osobne wejście z korytarza Przed przystąpieniem do znieczulenia lekarz dokonujący znieczulenia dokonuje identyfikacji pacjenta poddawanego znieczuleniu oraz sprawdza wyposażenie i sprawność sprzętu i aparatury na stanowisku znieczulenia. 2. W czasie trwania zabiegu operacyjnego cały personel znajdujący się w sali operacyjnej jest podporządkowany w sprawach dotyczących technicznego przeprowadzenia zabiegu lekarzowi operującemu, a w sprawach ogólnego postępowania i bezpieczeństwa życia i zdrowia operowanego lekarzowi anestezjologowi. 3. Za bezpieczne ułożenie pacjentki do zabiegu operacyjnego na stole operacyjnym odpowiada lekarz operujący. 4. Wstęp na salę operacyjną i salę intensywnej terapii w czasie zabiegu mają poza personelem operacyjnym tylko osoby fachowe, które uzyskały zezwolenie ordynatora Oddziału W przypadku konieczności leczenia pacjenta w sali intensywnej terapii ordynator oddziału ustala skład obsady sali i kieruje personelem medycznym, adekwatnie do stanu pacjenta i procesu leczenia. 2. Zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego programu, który powinien być umieszczony na tablicy z podaniem nazwiska chorego, sali na której przebywa, rozpoznania, rodzaju operacji i znieczulenia oraz wyznaczonej obsady operacyjnej, z uwzględnieniem 47 ust Wszelkie zmiany w programie operacyjnym mogą nastąpić tylko za zgodą ordynatora OAiIT i ordynatora oddziału Na bloku operacyjnym i sali intensywnej terapii należy prowadzić odpowiednią dokumentację medyczną.

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO IM. E. BIERNACKIEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO IM. E. BIERNACKIEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 2/2016 r.

Bardziej szczegółowo

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA POLSKA KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) określone w ustawach *: I. Prawa pacjenta wynikające

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU Oddział Psychiatryczny wchodzi w skład WSZ im. L. Perzyny w Kaliszu. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I. Przyjęcia pacjentów do Szpitala 1. Przyjęcia pacjentów do Szpitala odbywają się całodobowo w dwóch trybach: planowym - na podstawie skierowania wystawionego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Przepisy ogólne

KARTA PRAW PACJENTA. Przepisy ogólne KARTA PRAW PACJENTA Podstawowe unormowania prawne określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr.52 poz.417). Przepisy ogólne 1. Przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami) określone w ustawach: z dnia 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej regulaminem określa organizację i porządek procesu udzielania

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia art. 68 ust. 1 Konstytucji, 2. Każdy obywatel ma prawo do równego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09-402 Płock ul. Kościuszki 28 tel. (024) 64-51-00 fax. (024) 64-51-02 www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 1.5 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 1. Pracą oddziału kieruje Ordynator, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator Szpitalny Oddział Ratunkowy Ordynator: lek. Kazimierz Błoński Z-ca ordynatora lek. Rębisz Wojciech Pielęgniarka oddziałowa mgr Iwona Makuch Telefony : ordynator 77 408 79 72 dyspozytornia 77 408 79 70

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

Regulamin organizacyjny Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie Załącznik do uchwały Nr 1/2012 Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie z dnia 17 kwietnia 2012 r. Regulamin organizacyjny Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie z dnia

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA. Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

PRAWA PACJENTA. Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. PRAWA PACJENTA Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego MSZ Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3 z dnia 24.06.2015r. Zarządu Spółki Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o. o. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Karta Praw Pacjenta. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia art. 68 ust. 1 Konstytucji, 2. Każdy obywatel ma prawo do równego

Bardziej szczegółowo

Zakres czynności lekarza dyżurnego. Załącznik Nr 9 do Regulaminu Porządkowego. Izby Przyjęć / Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Zakres czynności lekarza dyżurnego. Załącznik Nr 9 do Regulaminu Porządkowego. Izby Przyjęć / Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zakres czynności lekarza dyżurnego Załącznik Nr 9 do Regulaminu Porządkowego Izby Przyjęć / Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 1. 1. Lekarzem dyżurnym Izby Przyjęć / Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r. Poz. 249 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9 w dniu 23 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9 w dniu 23 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Sławnie przy ul. I Pułku Ułanów 9 w dniu 23 kwietnia 2012 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 23 kwietnia 2012 r. 1) Pani Halina Figórska

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA I. Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

PRAWA PACJENTA I. Prawa pacjenta określone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych: PRAWA PACJENTA określone w ustawach: z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta. Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta. Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek PRAWA PACJENTA Prawa pacjenta są zbiorem praw przysługujących pacjentowi z tytułu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr.. Prezesa Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego Pałac Kamieniec sp z o.o.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr.. Prezesa Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego Pałac Kamieniec sp z o.o. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr.. Prezesa Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego Pałac Kamieniec sp z o.o. PROCEDURA PRZYJMOWANIA I WYPISYWANIA OSÓB W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZYM PSYCHIATRYCZNYM

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI do BIP

KARTA INFORMACJI do BIP Stanowisko pracy KARTA INFORMACJI do BIP. ds. organizacyjnych. Nazwa jednostki /komórki Organizacyjnej NOr (skrót oznaczenia jedn/kom. Organ.) data przekazania do publikacji: Tytuł informacji (czego dotyczy):

Bardziej szczegółowo

32 1 (od 01.01.2013) 1. Aby pacjent mógł skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych muszą zostać spełnione warunki:

32 1 (od 01.01.2013) 1. Aby pacjent mógł skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych muszą zostać spełnione warunki: Rozdział 7. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala 30 Szpital udziela świadczeń

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2013 Dyrektora WSOZ z dnia 27.11.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy 1 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/A/2014 z dnia 18.09.2014 r. Dyrektora Ośrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec Zbrosławice

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/A/2014 z dnia 18.09.2014 r. Dyrektora Ośrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec Zbrosławice Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/A/2014 z dnia 18.09.2014 r. Dyrektora Ośrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec Zbrosławice PROCEDURA PRZYJMOWANIA I WYPISYWANIA OSÓB W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO

Bardziej szczegółowo

S T R O N C.FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA OPERACJĘ. Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE G. DODATKOWA KARTA CODZIENNYCH OBSERWACJI H. KARTA ZNIECZULENIA

S T R O N C.FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY NA OPERACJĘ. Ii. ZLECENIA POOPERACYJNE G. DODATKOWA KARTA CODZIENNYCH OBSERWACJI H. KARTA ZNIECZULENIA (podpis) LEKARZ PROWADZĄCY DATA Rp. ZALECENIA DLA PACJENTKI (data) DOKUMENTACJĘ INDYWIDUALNĄ ZEWNĘTRZNĄ OTRZYMAŁAM str. 12 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZUS ZLA S. R. P. O. N. M. L. STATYSTYKA MEDYCZNA DOKUMENTACJĘ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.. 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.. 2016 r. Projekt z dnia 8 lutego 2016 r. (w wersji skierowanej o zwolnienie z Komisji Prawniczej) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Centrum Chirurgii Krótkoterminowej EPIONE KARTA PRAW PACJENTA

Centrum Chirurgii Krótkoterminowej EPIONE KARTA PRAW PACJENTA EPIONE KARTA PRAW PACJENTA Wydanie 1/6/05/2016 I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych (opieki, leczenia) 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Bardziej szczegółowo

Pion ginekologiczno - położniczy

Pion ginekologiczno - położniczy Pion ginekologiczno - położniczy Pion ginekologiczno- położniczy w rybnickim szpitalu usytuowany jest na 4 piętrze i składa się z 4 pododdziałów: - ginekologia operacyjna i zachowawcza - patologia ciąży

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 1697) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1531, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kozioł Katarzyna Latuszek - Pasternak. Warszawa, marzec 2015 r.

Katarzyna Kozioł Katarzyna Latuszek - Pasternak. Warszawa, marzec 2015 r. Katarzyna Kozioł Katarzyna Latuszek - Pasternak Warszawa, marzec 2015 r. Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 7 października 2015 r. PS-ZPSM.9612.12.2015.IS Pani Alicja Kulawiec Dyrektor Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich Wystąpienie pokontrolne W dniach od 30 do 31

Bardziej szczegółowo

- Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r. (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 21, poz.

- Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r. (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 21, poz. Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW SZPITALA REJONOWEGO IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

LAS-MED. REHABILITACJA

LAS-MED. REHABILITACJA Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia

Bardziej szczegółowo

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:?

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:? 1. Czy miała Pani wyznaczoną osobę sprawującą opiekę? osoba sprawująca opiekę lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.2010.252.1697 2012.06.08 zm. Dz.U.2012.583 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania. Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 8 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/602/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 9 marca 2010 roku

Uchwała Nr 110/602/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 9 marca 2010 roku Uchwała Nr 110/602/10 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia r. Projekt z dnia 17 lutego 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ podmiotu leczniczego z dnia 22 i 23 marca 2012r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby:

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ podmiotu leczniczego z dnia 22 i 23 marca 2012r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby: PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ podmiotu leczniczego z dnia 22 i 23 marca 2012r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 23 listopada 2009 r. LKA-410-22-06/2009 P/09/166 Pan Jacek Wojewódka Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 26 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego Żelazna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanego

Bardziej szczegółowo

II. Do podstawowych zadań Gabinetów Rehabilitacyjnych należy:

II. Do podstawowych zadań Gabinetów Rehabilitacyjnych należy: Regulamin Porządkowy Gabinetów Rehabilitacyjnych I. Charakterystyka Pododdziału 1. Gabinety Rehabilitacyjne mieszczą się przy al. Modrzewiowej 22 w budynkach nr 3 i nr 5. 2. Gabinety Rehabilitacyjne są

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu jej przetwarzania

ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U.2010.252.1697 2012-06-08 zm. Dz.U.2012.583 1 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.1531 1 ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRAZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacjimedycznej oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMN PORZĄKOWY I ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDRWOTNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ ANNA SZYMANIUK

REGULAMN PORZĄKOWY I ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDRWOTNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ ANNA SZYMANIUK REGULAMN PORZĄKOWY I ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDRWOTNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ ANNA SZYMANIUK Tytuł: Regulamin porządkowy i organizacyjny Użytkownik dokumentu: Pracownicy i pacjenci

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : ISO 9001: 2008, AKREDYTACJA CMJ. Procedura. Stanowisko: Imię i Nazwisko Data Podpis. Opracował: Położna Anna Zimny

Dotyczy : ISO 9001: 2008, AKREDYTACJA CMJ. Procedura. Stanowisko: Imię i Nazwisko Data Podpis. Opracował: Położna Anna Zimny PROCEDURA: Postępowanie z Pacjentem na wypadek braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w postaci terminacji ciąży z uwagi na skorzystanie przez lekarzy z klauzuli sumienia Stanowisko: Imię

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II / 20 / 2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II / 20 / 2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II / 20 / 2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu oraz zmiany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie

KARTA PRAW PACJENTA. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie KARTA PRAW PACJENTA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2012 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie 1. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XII/ 105 / 2012 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 czerwca 2012 r. STATUT Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach Rozdział 1. Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym statucie jest

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. określone w ustawach: KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r.

Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r. Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r. I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej udzielonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 177 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. z siedzibą przy ul. Runowskiej 28 w Węgorzynie Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. - -

PRAWA PACJENTA I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych. - - PRAWA PACJENTA (wyciąg sporządzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Dz. U. z 2012 r. poz. 159 tekst jednolity ze zmianami) I. Prawo pacjenta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Kontrolę przeprowadziły w dniu 20 lutego 2014 r. 1) Pani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu I. P O S T A N O W I E N I A W S T Ę P N E 1. Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/473/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY RADECZNICA 2012 Rozdział

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U. 2013 poz.217 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Diagnostyka i Terapia

Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Diagnostyka i Terapia Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą Diagnostyka i Terapia I. Informacje ogólne, firma, nazwa podmiotu, podstawy prawne działalności 1. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1508

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1508 Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 738 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 738 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 738 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposób jej przetwarzania. Dz.U.2016.258 z dnia 2016.02.29 Status: Akt obowiązujący Wersja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU CHIRURGII SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO CKR SP. Z O.O.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU CHIRURGII SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO CKR SP. Z O.O. I. Pacjent ma prawo do: 1. pełnej informacji o możliwościach przeprowadzania zabiegu operacyjnego w Oddziale Chirurgii CKR Sp. z o.o.; 2. pełnej informacji o niezbędnych wymogach formalnych wynikających

Bardziej szczegółowo