SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM"

Transkrypt

1 GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na podstawie 1. Uchwaty Nr II/15/95 Rady Gminy Kroscienko Wyzne z dnia 28 marca 1995 r. wsprawie utworzenia Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kroscienku Wyznym, 2. UchwaIy Nr XXXIII/226/10 Rady Gminy Kroscienko Wyzne z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systernowego "Czas na aktywnosc w gminie Kroscienko Wyzne" wsp6ifinansowanego ze srodk6w Europejskicgo Funduszu Spolecznego w ramach Poddzialama (Rozw6j i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy spotecznej) Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. 3. Zarzadzenia Nr I/219/2004 W6jta Gminy Kroscienko Wyzne z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kroscienku Wyznym upowaznicnia do wydawania decyzji administracyjnych w indywiduainych sprawach z zakrcsu pomocy spotecznej nalezacych do wlasciwosci gminy, 4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z p6zn. zm.), 5. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U, z 2009 r. Nr 175, poz z p6zn. zm.), 6. Ustawy z dnia 14 czcrwca 1960 r. - Kodeks post^powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z p6zn.zm.), 7. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z p6zn.zm.), 8. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz, U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn.zm.), 9. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzirmy i opiekunczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z p6zn.zm.), 10. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psyehicznego (l)z.. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 z p6zn. zm.), 11. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ^Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z p6zn. zm.),

2 12. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoleczncj oraz zatrudnicniu os6b niepelnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z p6zn. zm.). 13. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze srodk6w publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z p6zn. zm.), 14. Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeri spolecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz z p6zn. zm.), 15. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157. poz. 1240), 16. Ustawy z dnia 27 pazdziernika 2010 r. o dzialalnosci pozylku pubiicznego i o wolontariacie (Dz. U nr 234 poz ), 17. Ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z p6zn. zm.), 18. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu przeinocy w rodzinie (Dz.U nr 125 poz. 842 ), 19. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z po7n.zm.), 20. Ustawa z, dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z p6z. zm.), 21. Rozporza_dzcnia Ministra Polityki Spolecznej w sprawie rodzinnego wywiadu srodowiskowego (Dz. U r. nr 208 poz. 1311), 22. Rozporzadzenia Ministra Polityki Spolecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu post^powania w sprawach o swiadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881 z p6zii. zm.), 23. Rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokosci dochodu rodziny albo dochodu osoby uczacej si? stanowiq.cych podstaw^ ubiegania si$ o zasilek rodzinny oraz wysokosci swiadczeri rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1058), 24. Rozporzadzenie Ministra Pracy i PoIhyki Spolecznej z dnia 7 Hpca 2010r. w sprawie sposobu i trybu post^powania, sposobu ustalania dochodu oraz wzor6w wniosku, zaswiadczeh i oswiadczeri o uslalenie prawa do swiadczen z funduszu alimenlacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr l23,poz.836).

3 POMOC SPOLECZNA Pomoc spolecznajest instytucja_ polityki spoieczncj panstwa, maja_ce(. na cclu umozliwienie osobom i rodzinom przezwyciezenie trudnych sytuacji zyciowych, kt6rych nie sa_ one w stanie pokonac wykorzystuja^c wtasnc uprawnienia, zasoby i moziiwosci. Pomoc spoleczna wspiera osoby i rodziny w wysilkach zmierzaja^cych do 7aspokojcnia niczb^dnych potrzcb i umozliwia im zycic w warunkach odpowiadaja_cycb godnosci czlowieka. Zadaniem pomocy spolcczncj jcst zapobieganie trudnym sytuacjom zyciowym przcz podejmowanie dzialari zmierzajqcych do 7,yciowego usamodzielnienia os6b i rodzin oraz ich integracji ze srodowiskiem, przy czyra bcneflcjenci, korzyslaj^cy z pomocy spolecznej maja. obowiajzek wsp61dziatania w rozwia^zywaniu wlasnej, trudnej sytuacji zyciowej. Ustawowy kataiog przyczyn kwalifikuja^cych do udzielenia swiadczeri pomocy spolecznej jest otwarty. Pomocy spolecznej udziela si? osobom i rodzinom w szczeg61nosci z powodu: ^> ub6stwa => sieroctwa; => bezdomnosci; ^> bczrobocia; ^> niepclnosprawnosci; => dhagotrwalej lub ci^zkiej choroby; => przemocy w rodzinie; ^> potrzcby ochrony ofiar handlu ludzmi; => potrzcby ochrony macierzyhstwa lub wielodzietnosci; ^> bezradnosci w sprawach opiekunczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarslwa domowego, zwtaszczaw rodzinach niepetnych kib wielodzietnych; ^> braku umiej^tnosci w przystosowaniu do zycia mlodziezy opuszczaja^cej calodobowc plac6wki opiekuriczo-wychowawczc; ^> trudnosci w integracji cudzoziemc6w, kt6rzy uzyskali w Rzcczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochron? uzupclniaja^caj => trudnosci w przystosowaniu do zycia po zwoinieniu z zaktadu karnego; =? alkoholizmu lub narkomanii; => zdarzenia losowego i syluacji kryzysowej; =t> klcski zywiotowej tub ekologicznej.

4 przy spelnieniu kryterium dochodowego, kl6re wynosi: 1) 477 zl dla osoby samolnie gospodaruja_cej, 2) 351zInaosob$wrodzinie. Pomoc spoleczna polega w szczeg6lnosci na przyznawaniu i wyplacaniu przewidzianych ustawa, swiadczcn, pracy socjalnej, zawicraniu kontrakt6w socjalnych, prowadzeniu i rozwoju niezb$dnej inlraslruklury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodza_cych zapotrzebowanie na swiadczenia z pomocy spolecznej, realizacji zadari wynikajacych z rozeznanych potrzeb spotecznych, rozwijaniu nowych forni pomocy spotecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. W post^powaniu w sprawic swiadczeri z pomocy spolecznej nalezy kierowac sie^ przede wszystkim dobrem os6b korzystaja_cych z pomocy spolecznej i ochrona^ ich d6br osobistych. Przyznanie swiadczenia z pomocy spotecznej kazdorazowo jest poprzedzone przcprowadzcniem wywiadu srodowiskowego (rodziimego) w miejscu zamicszkania osoby lub rodziny ubiegaja,cej sie^ o pomoc, chyba ze swiadczenie przyznawane jest z urz^du na podstawie aktualnego wywiadu srodowiskowego. I. Do zadan wlasnych gminy z zakresu pomocy spotccznej o charakterze obowia,zkowym realizowanym przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej aalczy: 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwia_zywania probiem6w spolecznych zc szczeg61nym uwzgl^dnieniem program6w pomocy spolecznej. profilaktyki i rozwiazywania problem6w aikobolowycb i innych, kt6rych celeni jest integracja os6b i rodzin z grup szczeg61ncgo ryzyka; 2) sporza^dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy spolecznej; 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posilku oraz niczbednego ubrania osobom lego pozbawionym; 4) przyznawanie i wyplacanie zasilk6w okresowych; 5) przyznawanic i wyplacanic zasilk6w ceiowych; 6) przyznawanie i wyplacanie zasilk6w celowych na pokrycie wydatk6w powstalych w wyniku zdarzenia losowego; 7) przyznawanie i wyplacanic zasuk6w celowych na pokrycie wydatk6w na swiadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemajacym dochodu i mozliwosci uzyskania swiadczen na podslawie przepisow o powszechnym ubezpieczeniu wnarodowym Funduszu Zdrowia; 8) przyznawanie zasitk6w celowych w formic bilctu kredytowanego;

5 9) optacanie skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osob$, kt6ra zrezygnuje z zatrudnienia w zwiazku z koniecznoscia^ sprawowania bezposredniej, osobislej opieki nad dlugotrwale lub ci^zko chorym czlonkiem rodziny oraz wsp61nie niezamieszkujacymi malk%, ojcem lub rodzeristwem; 10) praca socjaina; 11) organizowanie i swiadczenie uslug opiekunczych, w lym specjalislycznych, w mie]scu zamieszkania, z wylaczeniem specjalistycznych uslug opiekunczych dla os6h z zaburzeniami psychicznymi; 12)prowadzenie i zapewnienie miejsc w plac6wkach opiekunczo-wychowawczych wsparcia dzienncgo!ub micszkaniach chronionych; 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina,; 14) dozywianie dzieci; 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 16) kierowanie do domu pomocy spolecznej i ponoszenie odplalnosci za pobyt mieszkarica gminy w tym domu; 16a)pomoc osobom maja^cym tnidnosci w przystosowaniu si? do zycia po zwolnieniu z zakiadu karnego; 17)sporzadzanie sprawozdawczosci oraz przekazywaniejej whisciwcmu wojcwodzie. r6wniez w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu telcinformatycznego; 18)utworzenie i utrzymywanie osrodka pomocy spotecznej, w tym zapewnienie srodk6w na wynagrodzenia pracownik6w; 19) przyznawanie i wyplacanie zasitk6w stalych; 20) optacanie sktadek na ubczpicczcnic zdrowotne okreslonycb w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. II. Do zadan wtasnych gminy realizowanych przez Gminny Osrodek Pomocy SpoJecznej nalezy: 1) przyznawanie i wyplacanie /asilk6w specjalnych celowych; 2) przyznawanie i wyptacanic pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasitk6w, pozyczek oraz pomocy w naturze; 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy spolecznej i osrodkach wsparcia o zasi^gu gminnym oraz kierowanie do nich os6b wymagajacych opieki; 4) podejmowanie innych zadaii z zakresu pomocy spolecznej wynikajqcych z rozcznanych potrzcb gminy, w tym tworzenie i realizacja program6w ostonowych;

6 5) wsp6fpraca z powiatowym urz$dem pracy w zakresie upowszechniania oiert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania infonnacji o uslugach poradnictwa 7awodowego i o szkolcniach. III. Do zadan zleconych gminie z zakresu administracji rzajdowcj realizowanych przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej nalezy: 1) organizowanie i swiadczenie specjalistycznych uslug opiekunczych w miejscu zamieszkania dla os6b z zaburzenianii psychicznymi; 2) przyznawanie i wyplacanie zasitk6w celowych na pokrycic wydatk6w zwiazanych z kl$ska^ zywiolow4 lub ekologiczna; 3) prowadzenie i rozw6j infrastruktury srodowiskowych doni6w samopomocy dia os6b z zaburzeniami psychicznymi; 4) realizacja zadari wynikajacych z rzadowych program6w pornocy spolecznej, maj^cych na celu ochron^ poziomu zycia os6b, rodzin i grup spoiecznych oraz rozw6j specjaiislycznego wsparcia; 5) przyznawanie i wyptacanie zasitk6w celowych, a takze udziclanie schronicnia, posilku oraz niezb$dnego ubrania cudzoziemcom; 6) przyznawanie i wyplacanie zasilk6w celowych, a takze udzielanie schronienia, posilku i niezb^dnego ubrania cudzoziemcom, kt6rzy uzyskali zgod$ na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) wyptacane wynagrodzenie za sprawowanie opicki. IV. Do zadari Gmimiego Osrodka Pomocy Spotecznej w zakresie wykonywania innych zadan zleconych gminie nalezy tez przyznawanie i wyplacanie swiadczen wynikajacych. z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (lj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z p6zn. zm.). Rok 2010 obfitowal w wydarzenia, kt6re wywarly znacza^cy wplyw na spolccznosc lokalnq. Musielismy siq zmierzyc z majowa^powodzi^, kt6ra spowodowala znaczne straty w gospodarstwach domowych ludnosci zamics7kujq_cej gmin? Kroscienko Wyzne. Poszkodowane w wyniku powodzi byly 44 rodziny, kt6rym wyplacono zasiiki celowe ze wzgl$du na zdarzenie losowe. W roku 2010 bylo 950 wyjsc pracownik6w socjalnych w srodowisko - 7godnie z prowadzonym przez Osrodek rejestrem oraz zostato podjetych 955 decyzji administracyjnych

7 w zakresie pomocy spolecznej, w sprawie swiadczen rodzinnych 661, zas z funduszu alimcntacyjnego 22, zatem razem podj^to decyzji. W 20IO r. Osrodek rcalizowal zadania wlasne gminy i zadania zlecone gminie. Og61em pomoca- obj$to 211 rodzin (298 swiadczeniobiorc6w) przy liczbie os6b w rodzinach 635. W ramach zadari zleconych zoslaty objele 4 rodziny (4 swiadczeniobiorc6w) przy tacznej liczbie os6b w rodzinach 7, natomiast z zadan wiasnych gminy zostalo pomoca^ obj$tych 208 rodzin (295 swiadczeniobiorc6w) o liczbie os6b w rodzinach 629. Opr6cz tego 35 rodzin zostalo obj$tych pomocij.wylacznie w postaci pracy socjalnej przy liczbie os6b w rodzinach 54. Na cala^ dzialalno^c Gniinny Osrodek Pomocy Spolecznej w Kroscienku Wyznym wydalkowal ,47 zl. w kwocic tcj mieszczq.si?: aj swiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny wraz z kosztami obslugi swiadczen oraz skladki na ubezpieczenie spoleczne emerytalno-rentowe od swiadczeri piel^gnacyjnych ,96zl, b) pomoc spoteczna wraz z kosztami obshjgi swiadczeri oraz sktadkami zdrowotnymi ,51 zl Na pomoc spoteczna^wydatkowano nast^puj^ce srodki fmansowe na: * utrzymanie OPS ,54 zl (z tego: srodki wlasne: ,26 zl, srodki Wojewody: ,00 zl, srodki w ramach PO KL ,28 zl), * sktadki na ubezpieczenia zdrowotnc ,32 zl (w tym od zasilk6w stalych 3424,32 zl i od swiadczeri piel^gnacyjnych 468,00 zl) * zasitek staly ,90 zl, * zasilek okresowy ,73 zl (w tym zasilek okresowy w ramach PO KL zl), * zasilek celowy ,60 zl (w tym zasilek celowy w ramach PO KL ,67 zl), * specjalny zasilek celowy ,18 /I (w tym specjalny zasilek celowy w ramach PO KL ,00 zl), * zasilek celowy ze wzgl$du na zdarzenie losowe ,00 zl * zasilek celowy ze wzgl$du na zdarzenie losowe wyptacany z rezerwy budzetowej paristwa ,00 zl ( w tym zasilki do 6 tys. zl zl, zasitki do 20 tys. zl zl) * zasilek celowy w ramach rzqdowego programu,,pomoc paristwa w zakresie dozywiania" ,00 zl (z tego: srodki w!asne zl, dotacja: zl), * uslugi opiekuncze ,00 zl, * specjalistyczne uslugi opiekuncze dla os6b z zaburzeniami psychicznymi ,60 zl, * dozywianie dzieci ,12 zl (srodki wlasne - I0654,18 zl, dotacja zl, koszt dowozu posilk6w - 213,94 zi),

8 * odplatnosc gminy za pobyt mieszkanca w domu pomocy spolecznej ,52 zl. W roku 2010 w ramach zadari zleconych i wlasnych gminy realizowane byty nastepujace formy pomocy: 1. optacano skladki na ubczpieczenia zdrowotne na laj:zna, kwot? 3892,32 zl dla 9 os6b pobierajacych zasilek staly, oraz dla 1 osoby pobierajacej swiadczcnie pielegnacyjne, 2. zasilek staty - wyplacony zostal 14 swiadczeniobiorcom w rodzinacb lieza^cych 18 os6b, na lacznii kwott? ,90 zl. Zasitek sta!y przysluguje: 1) peinoletniej osobie samotnie gospodarujacej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub calkowicie niezdolnej do pracy, jezeli jej doch6d jest nizszy od kryteriuiti dochodowego osoby samolnie gospodarujaccj; 2) pelnoletniej osobie pozostaj^cej w rodzinie. niezdolnej do pracy z powodu wieku lub catkowicie niezdolnej do pracy, jezeli jej doch6d, jak r6wniez doch6d na osob^ w rodzinie s^ nizszc od kryterium dochodowego na osobq w rodzinie. Wysokosc zasitku statego to r6znica mi^dzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospdoarujacej (lub na osobq; w rodzinie) a dochodem tej osoby (lub na osobe w rodzinie). MaksymaIna kwota zasiiku stalego wynosi 444 zl. 3. zasilek okresowy - zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy spolecznej gmina w 2010 r. otrzymala dolacj$ z budzetu paristwa na pokrycic wydatkow na zasilki okresowe w ramach dofmansowania do zadan wlasnych gminy. GOPS wyptacit zasilki na kwot$ ,73 zl dla 63 rodzin, (w tym wydatkowano kwote zl z przeznaczemem na zasilki okresowe w ramach POKL dla I2 uczcstnik6w projektu.) Zasilek okresowy przystuguje w szczeg61nosci ze wzgl^du na dlugotrwala^ chorobe, niepelnosprawnosc, bezrobocie, moziiwosc utrzymania lub nabycia uprawnien do swiadczen z innych system6w zabezpieczenia spolecznego. W 2010 r. minimalna wysokosc zasiiku okresowego wynosila w przypadku osoby samotnie gospodarujacej - 50% r6znicy mi^dzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujacej a dochodem tej osoby; w przypadku rodziny - 50% r6znicy mie^rzy kryterium dochodowym rodziny a posiadanym dochodem. Osrodek w 2010 r. wyplacal zasitki okresowc wyla^cznie ze srodk6w pochodz^cych z dotacji celowej, 4. /.;isilck cclowy - w roku 2010 Osrodek wyplacil zasilki dla 131 rodzin na kwot? ,60 zl, w tym w ramach PO KL ,67 zl dla 13 uczestnik6w projektu. Zasilek celowy jest kolejnym swiadczeniem pienieznym uzaleznionym od spelniania kryterium dochodowego. Moze byc przyznany w celu zaspokojenia niezbcjdnej potrzeby bytowej,

9 w szczeg61nosci na pokrycie cz$sei lub catosci koszt6w zakupu zywnosci, lek6w, lcczcnia, opalu, odziezy, drobnych rcmontow, 5. s )ccj:ilny /asilek celowy - wyplacono dla 32 rodzin na kwot$ 5778,18 zl, w lym w ramach PO KL ,00 zl dla 7 uczestnik6w projektu. Specjalny zasifek celowy byl przyznawany w szczeg61nie uzasadnionych przypadkach osobom lub rodzinom o dochodach przekraczaja^cych kryterium dochodowe i nie podlegal zwrotowi, 6. zasilek cclowy przyznawany ze w/.gledu na zdarzenie losowe - wyplacono dla 33 rodzin zasilki na kwot$ 6 530,00 zl. Zasilek celowy zc wzgl^du na zdarzenic losowe jcst przyznawany bez wzgl^du na wysokosc uzyskiwancgo dochodu. Przeznaczony jest dla os6b, rodzin, kl6re poniosly straty w wyniku Iokalnych podtopien i obfltych opad6w deszczu, kt6rc mialy micjscc w maju i czerwcu 2010 r. 7. zasilek celowy przyznawany zc wzgiedu na zdarzenie losowe wyplacany z rezerwy budzetowe.j panstwa - wyplacono dla 11 rodzin kwote^ ,00 zl (w tym zasilki do 6 tys. zl - 2l 900,00 zt, zasitki do 20 tys. zl ,00 zl) 8. zasilek celowy w ramach rzqdowego programu,,pomoc pahstwa w zakresic dozywiania" - biorcami tego zasilku bylo 133 rodziny, 485 os6b w rodzinach, na kwot^ zl, w tym zl z rezerwy celowej budzetu paristwa, a zl ze srodk6w w!asnych gminy. Przyznawany byt w sytuacji, gdy docb6d na osob^ w rodzinie lub osoby samotnie gospodarujaccj nic przckraczal 150 % ustalonego kryterium dochodowego. 9. uslugi opiekuncze - w roku 2010 swiadczone byly przez siostry PCK 7 osobom na kwot^ 46410,00 zl - wykonano 3 3I5 godzin (koszt 1 godziny wynosil 14,00 zl). Do uslug takich uprawnione sq. 3 grupy os6b: osoby samotnc niepozostajqce w zwia,zku malzeriskim i nieposiadaja,ce wst^pnych ani zst$pnych; osoby samotnic gospodarujqce w sytuacji, gdy wsp61nie niczamicszkuja^cy malzonek, wst^pni lub zst^pni nie mogli zapewnic odpowicdnicj pomocy; osoby w rodzinie w sytuacji, gdy rodzina, a takze wsp61nie niczamicszkujqcy malzonek, wstejmi lub zst^pni nie mogli zapewnic odpowiedniej pomocy. Nadrz^dn^ przeslank^ byla potrzeba opieki osoby drugiej ze wzgl$du na wiek, chorob$ lub z powodu innych przyczyn, np. niepelnosprawnosci. Zakres uslug dostosowany byt do indywidualnych potrzeb osoby i obejmowal pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb zyciowych, opiek^ higieniczna^ zalecona, przez lekarza, piel^gnacj^ oraz w miare^ mozliwosci, zapewnienie konlakt6w z otoczeniem, lo.specjaiistyczne uslugi opiekuncze dla os6b z zaburzeniami psychicznymi - finansowane byly z dotacji panstwa. Kwota swiadczeri wyniosla ,60 zl. w ramach. kt6rych wykonano godzin (cena 1 godziny wynosita 14,40 zl dla os6bz zaburzeniami psychicznymi, oraz 19,50 zl dla dziecka specjalnej troski). Z uslug tych skorzystalo 4 swiadczeniobiorc6w {trzy osoby

10 z zaburzeniami psychicz.nymi oraz jedno dziecko specjalnej troski). Uslugi dostosowane byly do szczeg61nych potrzeb wynikajacych z rodzaju schorzenia lub niepelnosprawnosci. 11.dozywianie dzieci - Osrodck dozywial dzieci z terenu gminy KroScienko Wyzne w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Kroscienku Wyznym. Dozywiaiiiem obje^o 69 dzieci. Og61em koszt dozywiania wyni6sl ,1 2 zl (w tym srodki wiasnc ,18 zl, dotacja - 2I 290,00 zl, koszt dowozu - 213,94 zl). Dzieci w kazdej ze szk61 otrzymywaty posilek w postaci jednego dania goracego. Realizatorami dozywiania byli: * Samorzadowe Przedszkole w Kroscienku Wyznym w okresie od r. do r. Sredni koszt jednego posilku wynosil do kwoty 2,80 /l, * Zajazd,,U Kowala" Zygmunta Mazurkiewicza w Besku w okrcsic od () r. do r. Sredni kosztjednego positku wyni6sl do kwoty 3,60 xl; 12. Dom Pomocy Spolecznej - pobyl w domu pomocy spolecznej przysjuguje osobie wymagaja^ccj ca!odobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepelnosprawnosci. Za pobyl w Domu Pomocy Spolecznej mieszkarica gminy Kroscienko Wyzne, Osrodck uiszcza! odpta(nosc stanowiaca^ r6znic^ porni^dzy oplat^. wnoszona_ przez mieszkahca domu, a kosztem utrzymania tej osoby w DPS. Za pobyt dla jednej osoby Osrodek pokryt kwot$ ,52 zl (od czerwca 2010 r. do grudnia 2010 r.). Osrodek Pomocy Spoiecznej ofcrowal osobom i rodzinom r6wniez pomoc w fonnie pracy socjalncj. Praca socjalna swiadczona jcst na rzecz poprawy fmkcjonowania os6b i rodzin w ich srodowisku spolecznyni, Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwini^cia lub wzmocnienia ich aktywnosci i samodzielnosci zyciowej. Wykorzystuje si? w niej wiasciwe tej dzialalnosci metody i techniki stosowane z poszanowanieni godnosci osoby i )ej prawa do samostanowienia. Praca socjalna swiadczona jest osobom i rodzinom bez wzgl^du na posiadany doch6d. Praca socjalna prowadzona przez pracownik6w socjalnych tutejszego Osrodka polegala w szczeg61nosci na: * udzielaniu pomocy przy kompletowaniu dokument6w niezb^dnych do uzyskania orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci; * podejmowaniu dziatari dotyczacych uzyskania aliment6w ^oradnictwo, pisanie pozw6w); * zalatwianiu spraw zyciowych podopiecznych szczeg61nie niezaradnych zyciowo; * udzielanie poradnictwa i cdukacji w kwestiach dotycz^cych spraw rodzinnych. wychowawczych, zdrowotnych; * wsp61pracy z pcdagogami szkolnymi, s^dem rodzinnym, kuratorami, policjaj * podtrzymywaniu kontakt6w os6b samotnych ze srodowiskiem;

11 * lagodzeniu konflikt6w sasiedzkich i rodzinnych; * wspieraniu rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego. W 2010 roku Osrodek praca^ socjalna_ objai 108 rodzin (186 os6b w rodzinach). Znaczna cz<jsc swiadczonej pracy socjalnej dotyczyta tegorocznej powodzi. Pracownicy socjalni wspierali rodziny poszkodowane w wyniku lokalnych podtopien i obfitych opad6w deszczu, kt6re miaiy miejsce w maju i czerwcu 2010 r. Zawarto z podopiecznymi 25 kontrakt6w socjainyck w ramach uczcstnictwa w projckcie systemowym,,czas na aklywnosc w gminie Kroscienko Wyzne". Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Kroscienku Wyznym zorganizowal dwie imprezy:.,mikohijki" dla najmlodszych oraz..wigilie" dla os6b slarszych i samotnych. Spotkanie mikolajkowe odbylo siq dnia 7 grudnia dla 78 dzieci w wieku od 3 roku zycia do ukonczenia szkoly gimnazjalnej. Koszt paczek swiq.lecznych (mikolajkowych) pokryly srodki fmansowe GOPS Kroscienko Wyzne w kwocie 5 460,00 zl. Ponadto dla dzieci przygotowany byl poczestunek sfiiiansowany z innych zr6det. Zas uroczystosc wigilijna zorganizowana byla dnia 17 grudnia, w kt6rej wzieii udziaj zar6wno mieszkahcy miejscowosci Puslyny, jak i Kroscienka Wyznego oraz zaproszeni goscie. W Wigilii wzielo udziat okolo 110 os6b. Sp^dzony czas umililo wsp61ne kol^dowanie. GOPS w 2010 r. wsp61pracowal z r6znymi instytucjami i organizacjanii: 1. Wsp61praca / Powiatowyni Centrum Pomocy Rodzinic w Krosnic. Od lat prowadzimy scisla^ wsp61prac^ z PCPR Krosno h^d^cym podobnie jak nasz Osrodek jednoslka^ organizacyjna^ pomocy spolecznej. Wspotpraca poiega na udzielaniu informacji na temat lurnus6w rehabilitacyjnych, warunk6w otrzymania pomocy dla os6b niepelnosprawnych ze srodk6w PFRON. Osrodek Pomocy Spolecznej wykonu)e wywiady srodowiskowe na zlecenie PCPR u os6b korzystajacych z pomocy PCPR a mieszkajaeych na terenie gminy Kroscienko Wyzne. 2. Wsp6lpraca z Urzfdem Gminy Kroscienko Wyzne. Dotyczy dostarczania przez Urzaxl Gminy zaswiadczeri osob ubiegaja,cych si^ o pomoc w GOPS. Pracownicy Osrodka Pomocy Spotecznej wystawiajq. opinie materialno - bytowe podopiecznych niezb^dne do uzyskania np. zwolnieh podatkoviych. Szczeg6lnie wazna jest dla nas wsp61praca z Gminna^ Komisja^ Rozwi^zywania Problem6w Alkoholowych, do kt6rej na biez^,co kierujemy osoby zagrozone uzaleznieniem. Pracownicy socjalni przeprowadzaja_wywiady dla potrzeb Komisji. 3. Wspotpraca z Powiatowym Urzedem Pracy w Krosnie. Dzi^ki wsp61pracy z PUP Krosno posiadamy lepszy dostqp do informacji dotyczacych organizowanych program6w aktywizacji osob bezrobotnych oraz ofcrowanych miejsc pracy. Duza liczba os6b korzystajacych z pomocy

12 spolecznej to osoby bezrobotne najcze^ciej o niskich kwalifikacjach. Wymicrnym efcktcm naszego wsp61dziataniaz PUP Krosnojest porozumienie o wsp61pracy zawarte dnia r. w ramach projeklu systemowego,,czas na aktywnosc w gminie Kroscienko Wyzne" 4. Wsp6lpraca z Komend^ Micjsk;[ Policji w Krosnic. Polega na wzajemnym informowaniii sic^ o srodowiskach stanowia^cych zagrozenie bezpieczenstwa zar6wno dla os6b w nich przebywaja^cych jak i najblizszego otoczenia. 5. Wsp6lpraca z Prokuraturq Okr^gow^ w Krosnie. Dotyczy ona podejmowania dziatari majacych na celu poprawe sytuacji zyciowej rodzin z problemami. Polegaja^ one na inlbrmowaniu o niepokojacych sytuacjach w rodzinach stanowiacych zagrozenie dla ich prawidlowego funkcjonowania. Szczeg61nie waznajest dla nas kwestia zaniedban i przemocy w rodzinach. 6. Wsp61praca z Poradni^ Psychologiczno - Pedagogieznq nr 1 w Krosnie. Poradnia prowadzi,,punkt konsultacyjny" w Samorzadowym Pr7cds7kolu w Kroscicnku Wyznym. W kazd^ostatnia^ srod^ miesia,ca w godzinach od 8^" do 12^ udziclanc sa^ porady i konsultacje dla dzieci z Publicznego Gimnazjum oraz Publicznej Szkoly Podstawowej w Kroscienku Wy7nym. Wykonywane sa^ badania psychologiczno - pedagogiczne. 7. Wsp61praca z Polskim Komitetem Pomocy Spoleczncj w Krosnic. Wzorem lat ubiegrych GOPS zajmowal siq dystrybucjq.zywnosci olrzymanej z Polskiego Komitetu Pomocy Spolecznej Zarztid Okr^gowy w Krosnie w ramach,,europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym" - PHAD". Z pomocy tej skorzystalo 172 rodziny z terenu naszej Gminy. Og61nie wydano 3l ton 478 kg80 dag zywnosci: Ma,ka pszenna Kasza manna Makaronswiderki Kaszajeezmicnna Kaszaj^czmienna z warzywami Platki kukurydziane Musli Krupnik Kawazbozowa Herbalniki Dania golowe na bazie kaszy Dania gotowe na bazie makaronu Zupa poniidorowa z makaronem Ser z6tty Ser topiony Mleko UHT Mleko w proszku Maslo Cukier Dzem kg kg 1 120kg kg kg kg 576 kg 600 kg 192 kg 336 kg 1 497,60 kg kg 748,80 kg 475,20 kg 480 kg kg 432 kg 320 kg 960 kg 435,20 kg

13 PROJEKT SYSTEMOWY,,CZAS NA AKTYWNOSC W GMINIE KROSClENKO WY&NE" W 2010 r. Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Kroscienku Wyznym w 2010 rokujuz po raz trzeci rcalizowal projekt systemowy,,czas na aktywnosc w Kroscienku Wyznym" w ramach Programu Operacyjnego Kapitai Ludzki - Priorytet VII, DziaIanie 7.1, PoddziaIanie Rozw6j iupowszechnianic aktywnej integracji przez osrodki pomocy spolecznej. Projekt mial na celu podwyzszenie statusu spotecznego i zawodowego 20 mieszkanc6w gminy Kroscienko Wyzne poprzez przygotowanie ich do wejscia lub powrotu na rynek pracy. Og6lna wartosc wykonania projektu syslemowego wyniosia ,95 zi, z czego kwota dofmansowania z Europejskiego Funduszu Spofecznego stanowiia ,28 zl, natomiasl kwota wkiadu wtasnego gminy wyniosia ,67 zl (w tym dofinansowanic z budzetu centralncgo ,00 zl z przeznaczeniem na zashki okresowe, natomiast kwota 3 754,67 zl pochodziia z zadari wfasnych gminy z przeznaczeniem na zasilki celowe i specjalne celowe). W ramach projektu wzie^lo udzial 20 os6b bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo korzystajacych z pomocy Osrodka. CeI projektu byl realizowany poprzez zastosowanie szeregu dziatan wspieraja^cych skierowanych do uczestnik6w projektu. Zorganizowano nast$piijqee szkolenia: -,,Trening kompetencji i umicj^tnosci spolecznych" - uczestniczylo 20 os6b, -,,Kursprzedstawiciel handlowyz prawemjazdy kat. B"-uczestniczyfo 12 os6b, -.,Kurs kucharza" - uczestniczylo 8 os6b, - szkolenie wyjazdowe,,trcning motywacyjny''- uczestniczyto 17 os6b, -,,Trening pracy" - uczestniczyto 19 os6b. Po zrealizowaniu kazdego z powyzszych szkoleri uczestnicy otrzymali certyfikaty lub zaswiadczenia. Podczas uczestnictwa w zaj^ciach uczestm"kom zagwarantowane zostalo wsparcie towarzysza^ce w postaci material6w szkoleniowych, scrwis6w kawowych z pocz^stunkiem. cieptych posiik6w oraz zwrotu koszt6w dojazdu na zaj^cia. Dodatkowo wramach,,kursu przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B" sfmansowano egzamin wewntjtrzny oraz pierwszy egzamin panstwowy na prawojazdy kat. B. Egzamin panstwowy zdalo 8 uczestnik6w kursu. W ramach kwoly dofinansowania, opr6cz wsparcia dla uczestnik6w projektu, sfinansowano r6wniez wynagrodzenie pracownika socjalnego oraz slanowisk zwi^zanych gl6wnie z realizacjq. projeklu tj. koordynatora projektu i specjalisty ds. rozliczen. PozostaIe koszty zwiazanc z realizacj^ projcktu r6wniez zostaly pokryte ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spotecznego.

14 Ponadto uczestnikom projektu udzielonc zostajo wsparcie fmansowe w poslaci zasilk6w okresowych, zasilk6w celowych i specjalnych zasilk6w celowych przyznawanych zgodnie z ustawa_ o pomocy spolccznej. Na zakonczenie projektu zostalo zorganizowane spotkanie podsumowujace reuli/.;icjv dzialari projektowycli. W spolkaniu wzi^lo udzial 40 os6b, w tym: uczestnicy projcktu, zaproszeni goscie oraz osoby, kt6re przyczyniry si? do realizacji projektu. W zwiazku znieponiesieniem kosztu wynaj^cia saii na powyzsze spotkanie, calosc kwoty przeznaczonej na to zadanie przeznaczone zostalo na uslug? cateringowa^ Obsluga projektu zamkn$la si^ w kwocie ,28 zl, na co skiadaja^ si? nast^pujq.ce wydatki: Trening kompetencji i umiej^tnosci spolecznych ,00 /1 Szkolenia zawodowe (w tyni: kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B oraz kurs kucharza) ,00 zl,,trening motywacyjny" ,00 zl,,trening pracy" ,00 /,l Wynagrodzenie pracownika socjalnego ^atrudnionego w ramach projektu ,48 zl Dodalkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika socjalnego ,51 zl Dodatck z tytulu pracy w terenie dla pracownika socjalnego ,00 zl Dodatek specjalny dla 2 pracownik6w socjalnych realizujacych kontrakty socjalnc ,78 zl Wynagrodzenie koordynatora projektu ,36 zl Wynagrodzenie specjaiisty ds. rozliczen projeklu ,00 zl Materiaiy biurowe do dokumentacji projektu ,99 zl tcorespondeneja projeklu (uslugi pocztowe) - 220,00 zl Wykonanie material6w promocyjnych - 987,64 zl Organizacja spotkania podsumowujacego projekl - 800,00 zl Koszty posrednie (w tym: koszty zarzadu i koszty uslug telefonicznych) ,52 zl Ponadto, dla uczestnik6w projektu wyptacono zasilki na la^znq. kwot? ,67 zl, w tym: zasilki okresowe ,00 zl zasitki celowe ,67 zl zasitki specjalne celowe ,00 zl. Laczna wartosc projektu zamkncjla si? w kwocie ,95 zl.

15 SWIADCZENIA RODZINNE I FUDNDUSZ ALIMENTACYJNY W2010ROKU Funkcjonujacy aktualnie syslcni swiadczcri rodzinnych zostal wprowadzony 1 ma.ja 2004 r..lego gtownym clementem sa_ swiadczenia realizowane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczcniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z p6zn. zm.). Od 1 pazdziernika 2008 r. na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w (Dz. L). z 2009 r. nr 1 poz. 7 z poz. zm.) zmienity sic zasady wyplacania swiadczen osobcim uprawnionym do aliment6w. Przcstata obowia^zywac ustawa z 22 kwietnia 2005 r. 0 post$powaniu wobec dluznik6w alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z p6zn. zm.). Tym sainym, w miejsce zalicz.ki alimcntacyjncj wprowadzony zostal fundusz alimcntacy.jny, stanowiacy system wspierania os6b uprawnionych do aliment6w srodkami fmaiisowymi z budzetu panstwa. Zgodnie z w/w ustawa_ swiadczcnia z funduszu alimentacyjnego przysluguj^ osobom uprawnionym do aliment6w od rodzica na podstawie tytulu wykonawc7cgo, jezeli egzekucja okazala si$ bezskuteczna. Zadania z zakre.su swiadczen rodzinnych i funduszu alimentacyjnego s;; zadaniami zlcconymi, a wi^c srodki na realizacj^ tych zadan pochodza, w wi^kszosci z budzetu panstwa. W 2010 roku w okresie od slycznia do grudnia na realizacj^ tych zadan wydatkowana zostala kwota ,96 zl (I zl - zadania zlecone i ,96 zl - zadania wfasne) na nast^puj^ce zadania: I. swiadczenia rodzinne ,80 zl (zadania zlecone) w tym: 1. zasitekrodzinny ,oozl, 2. dodatki do zasilku rodzinnego ,10 a) dodatek z tytulu urodzenia si? dziecka ,00 zl, b) dodatek z tytutu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ,10 zl, c) dodatek z tytulu samotnego wychowywania dziecka ,00 zl, d) dodatck z tytutu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej I06 080,00 zl, e) dodatek z tytulu ksztalcenia i rehabi!itacji dziecka niepelnosprawnego ,00 zl (na dziecko w wieku do ukonczenia 5 lat ,00 zl, na dziecko powyzej 5 lat do ukohczenia 24 lat ,00 zl). f) dodatek z tylulu rozpocz$cia roku szkolnego - 4T 400,00 zl,

16 g) dodatek z tytulupodjeciaprzez dziecko nauki w szkolc poza miejscem zamieszkania ,00 zl na pokrycie wydatk6w zwiazanych z dojazdcm do szkoly ,00 zt, na pokrycie wydatk6w zwiazanych z zamieszkiwaniem wmiejscowosci, w kt6rej znajdujc siq siedziba szkoly ,00 zl), 3. Swiadczeniaopiekuncze a) zasitek pielej>nacyjny ,00 zl, h) swiadczenie pjei^gnacyjne U2,70 zl, 4. jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia sj$ dziecka ,00 zl, ll. fundusz alimentacyjny ,29 zi III. sktadki na ubezpiec7enie emerytalno-rentowe ,20 zl IV. wydatki na obslug? w calosci ,67 zl, w tym a. ze srodk6w zleconych ,71 zl, w tym na: * swiadczenia rodzinne ,91 zl *funduszu alimentacyjnego 2 698,80 zl, b. z wlasnych ,96 zl (na swiadczenia rodzinne) V. jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia siq dziecka wypfacana ze srodk6w gminnych ,00 zl. Wykres I. Wydatkowanic srodk6w z budzetu pahstwa - zadania zlecone

17 W 2010 r. wydano 683 deeyzji (decyzje przyznajacc, zmieniajace, odmowne, uchylajace w sprawie zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen), w tym w sprawie: 1) Swiadczen rodzinnych deeyzji, 2) funduszu alimcntacyjnego - 22 decyzje, Wykrcs 2. Decyzje wydane w 20HI r. tlu *-'g ' m 30 3o 31 r. 3n 3'-,, B i 1: t t i ; T ' HO(I; "l ' ll lli iv V V! V!! Vi!i IX X Xl Xll I. Swiadczenia rodzinne Si^ ibrmq. pomocy panstwa skierowana, do rodzin o najnizszych dochodach. Maja. onc udzielac wsparcia Imansowego w wychowaniu dzieci, a takze wspomagac osoby starsze i niepelnosprawne. Ponadto sa^onc rodzajem trwalej pomocy udzielanej przez panstwo z powodu ochrony rodziny i wie!odzietnosci oraz niepelnosprawnosci. Powyzsze swiadczenia finansowane sq. ze srodk6w publicznych, a ich wysokosc jest ustalona kwotowo, co oznacza, ze zasilki rodzinne i dodatki wyplacane sa^ w takiej samej wysokosci wszystkim osobom spetniajejcym ustawowe kryteria do ich otrzymania. Swiadczenia rodzinne sa. swiadczcniami obligatoryjnymi, udzielanymi na roczne okresy zasitkowe trwaja^ce od 1 listopada do 31 pazdzicrnika nast^pnego roku. Swiadczeniami rodzinnymi sa^: 1) zasilek rodzinny oraz dodatki do zasilku rodzinncgo z tytulu: * urodzcnia dziecka, * opieki nad dzieckicm w okrcsic korzystania z urlopu wychowawezego, * samolnego wychowywaniadziccka, * wychowywania dziecka w rodzinic wiclodzietnej, * ksztalccnia i rchabililacji dziecka niepe!nosprawnego,

18 * rozpocz^cia roku szkolnego, * podjccia przc7, dziccko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 2) swiadczenia opiekuncze: * zasilek piel$gnacyjny, * swiadczenie piel^gnacyjne; 3) jcdiioi;i/<m;i zapomoga z tytuiu urodzenia sig dziecka, 4) jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia sig dziccka wyp)acana ze srodk6w gminnych. G16wnym kryterium uprawniajacym do swiadczen rodzinnych jest przecie1ny miesicczny doch6d wprzcliczeniu na osob^ w rodzinie z roku kalendarzowego poprzedzajacego okres zasilkowy. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto tj. po odliczeniu podatku dochodowego, skladck na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne, i wynosi 504,- zl na osob$ lub 583,- zl, jesli w rodzinie wychowuje si^ dziecko niepelnosprawne. W okresie zasiikowym od dnia 1 lislopada 2009 r. do 31 pazdziernika 2010 r. prawo do swiadczeii rodzinnych bylo ustalane na podslawie dochodu uzyskancgo przez rodzin$ w 2008 r. Natomiast w nowym okresie zasrkowym trwajacym od 1 listopada 2010 r. do 31 pazdziernika 2011 r. uwzglqdnia si? doch6d na osoh^ w rodzinie uzyskany w 2009 roku. Okreslone w uslawie kryterium dochodowe powinny spemic rodziny ubiegajace si^ o zasilek rodzinny wraz z dodatkarni. Pozoslale swiadczenia, tj. zastfck picl^gnacyjny, swiadczenie piel^gnacyjne oraz jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia sicj dziecka, sq. niezalezne od wysokosci dochodu rodziny. W sytuacji, gdy rodzina nie spehiia kryterium dochodowego, zasiiek rodzinny nie przysluguje, nie mozna takze przyznac dodatk6w, kt6re - jak sama nazwa wskazuje - sa^ dodatkami do zasitku rodzinnego. Wyraznie trzeba podkrcslic, ze dodatki do zasilku rodzinncgo na dziecko nie przyslugujq, jczeli nic przysluguje zasitek rodzinny na to dziecko, chocby spclnionc zostaty pozostale warunki wymagane do pr/wn;mia dodatk6w. Jednoczesnie mozna pobierac kilka rodzaj6w dodatk6w. W przypadku, gdy doch6d rodziny lub doch6d osoby uczacej si^ przekracza kwot? nprawniajae;i dana^ rodzin^ lub osob? ucza^ si? do zasilku rodzinnego, o kwote^ nizsza. lub r6wna, kwocie odpowiadajacej najnizszemu zasilkowi rodzinnemu, przysluguj^cemu wokresie. na kt6ry jcst ustalany zasilek rodzinny to zasilek ten przysluguje, jezeli przyslugiwai w poprzednim okresie zasilkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasilek rodzinny nie przysluguje. W przypadku utraty dochodu przez czlonka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje si^ przcciqtna^ miesi^czn^ kwot? utraconego dochodu a prawo do swiadczen rodzinnych ustala si^ od

19 picrwszego miesia_ca nastepujacego po miesiacu, w kt6rym naslapiia utrala dochodu, nie wczcsnicj jcdnak niz od miesiaea zjozenia wniosku. W przypadku uzyskania przez czlonka rodziny dochodu po roku, z kt6rego dochody stanowia. podstaw^ do ustalcnia prawa do swiadczen rodzinnych, do dochodu rodziny dodaje sie miesiecznq. kwot$ dochodu uzyskanego przez czionka rodziny, o ilc doch6d ten osoba otrzymuje w dniu ustalania prawa do swiadczen rodzinnych. W przypadku, gdy doch6d rodziny powi^kszony o doch6d uzyskany powoduje utrat? prawa do swiadczen rodzinnych, swiadczenia rodzinne nie przysiuguja_ od miesi^ca nasttjpujacego po pierwszym pclnym miesiacu od uzyskania dochodu. Wykres 3. Liczba rodziii pobicrajijeyth swiadczenia roclzinne : 1 l Llil <g S /////// / / * l.zasilek rodzinny: Zasilek rodzinny ma na celu cz^sciowe pokrycie wydatk6w na utrzymanie dziecka. Zgodnie z uslawa^ o swiadczeniach rodzinnych, zasitck rodzinny przyshiguje rodzicom, jednemu z rodzicow albo opiekunowj prawnemu dziccka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie ucza_cej si$, jezeli zostanic speinione okreslone w uslawie kryterium dochodowe. Osoby uprawnionc pobicraj^zasitck do ukonczenia przez dziecko: * 18 roku zycia - bez dodatkowych warunkow zwiazanych np. z nauk^ w szkole, * nauki w szkole, jednak nie dluzej niz do ukonczenia 21 lat albo

20 * 24 lat, jezeli kontynuuje nauk? w szkole lub szkole wyzszej i jest osobq. 0 umiarkowanyrn lub znaeznym stopniuniepelnosprawnosci. Prawo do zasilku posiada r6wniez uczaca sit; osoba pelnoletnia. niepozoslaja,ca na utrzymaniu rodzic6w w zwiqzku z ich smiercia^ lub w zwiajzku z ustaleniem wyrokiem sadowym lub ugoda^ sadowa, prawa do aliment6w z ich strony. Osoba uczaea sie pobiera zasilek do momentu ukonczenia nauki, jednak nie dluzej niz do 24 roku zycia. Poczawszy od 1 wrzcsnia 2006 r. do nadal zasilek rodzinny jest przyznawany w zaleznosci od wieku dziccka i wynosi on: * 68 zl na dziecko w wieku do ukonczenia 5 roku zycia; * 91 zl na dziecko w wieku powyzej 5 roku zycia do ukonczenia 18 roku zycia; * 98 zl na dziecko w wieku powyzej 18 roku zycia do ukonczenia 24 roku zycia. W 2010 roku wyplacono ,00 xl zasilkow rodzinnych dia 344 rodzin. 2. Dodatki do zasilku rodzinnego: Podmiotom uprawnionym do zasilku rodzinnego przysluguja^ jednorazowe lub okresowe dodatki, zwiazane / okreslona^ sytuacja^ zyciowa^. Warunkicm otrzymania dodatkow do zasilku rodzinnego jest - )ak juz wczesniej zostalo wspomniane - uprawnienie do zasilku rodzinnego 1 spelnienie dodatkowych warunk6w okreslonych w ustawie do przyznania okreslonego dodatku. ;i) Dodatekz t>luhi urodzenia dziccka: Dodatek ten przysluguje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu. Dodatck przyslugujc r6wniez opiekunowi faklycznemu dziecka, jezeli nie zostal przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przystuguje do ukonczenia przez dziecko pierwszego roku zycia. Uodatek jest wyptacany jednorazowo w wysokosci zl. Dodatek z tytulu urodzcnia dziecka w 2010r. otrzymaly 32 osoby na kwot? zl. Do uzyskania dodatku z tytulu urodzenia dziecka konieczne jest przedstawienie zaswiadczenia lekarskiego lub zaswiadczenia wystawionego przez polozna, potwierdzajaeego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciazy wykonane przez lekarza ginekologa lub polozna. Zapis ten w tym brzmieniu obowiazuje lylko czasowo tj. do dnia 31 grudnia 2011 r. Po tej dacie konieczne b$dzie przedstawienie zaswiadczenia lekarskiego ale potwierdzaja,cego juz l"akt, iz kobieta pozostawala pod opieka. medyczna^ nie p6zniej niz od 10 tygodnia ciazy do porodu.

21 b) Dodatek / tytulu opieki nad dzieckiem w okresic korzystania / urlopu wychowawczego: Rodzice, kt6rzy decyduja^ si? na sprawowanie osobistcj opieki nad dzieckiem i przebywaja^ na urlopie wychowawczym mogq. otrzymac dodatek z tytuhi opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (oczywiscie jesli s% uprawnieni do zasilku rodzinnego). Warunkiem przyznania tego dodatku jest pozostawanie bezposrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego w stosunku pracy przez okres. co najmnicj 6 miesiecy. Dodatek len przystugujc przez okres do: * 72 miesi^cy, gdy dziecko w wieku do lat 16 jest nicpclnosprawne, albo w wieku powyzej 16 lat jest niepeinosprawne w stopniu znacznym, * 36 miesiqcy, gdy opieka sprawowanajest nad wiecej nizjednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, * 24 miesieey, w pozostaiych przypadkach. Dodatek wyplacany jest w wysokosci 400,- zl miesieeznic. Jezeli dodatek przysluguje za niepelny miesia^c, jego wysokosc jest zmniejszana, za kazdy dzieri przysluguje l/30 dodatku miesiecznego. Dodatek powyzszy pobieraio 39 os6b na ^czna^kwot? ,10 zl. c) Dodatek z tytulu samotncgo wyehowywania dziccka: Dodatek ten przysluguje w wysokosci 170,- zt miesie^znie na dziecko, nie wiecej jednak niz 340,- zl na wszystkie dzieci. Dodatek ten przyslugujc, jcs!i nic zostalo zasa^dzone swiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzic6w dziecka, poniewaz: * drugi z rodzic6w dziecka nie zyje, * ojciec dziecka jcst nicznany, * pow6dztwo o ustalcnie swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzic6w zostalo oddalonc. Dodatek przyslugujc r6wniez osobie ucz^eej sie, jesli oboje rodzice osoby uc74cej si^ nie zyja^. Dodalek z tytulu samotnego wychowywania dziecka przyslugiwal 12 rodzinom i zostaj wyplacony na kwote ,00 /I. d) Dodatek z tytulu wychowywania dziccka w rodzinie wielodzietnej: Dodatekjest swiadczenicm skierowanym do rodzin wielodzielnych, a wiec rodzin wychowujacych, co najmniej troje i wi$cej dzieci, rnaj^cych prawo do zasilku rodzinnego. Dodatek ten przyslugujc matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka w wysokosc 80,- zl miesiecznie na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasilku rodzinnego. Dodalek z tytulu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyslugiwal 88 rodzinom i zostal wyplacony na laczna^ kwot? ,00 zl. 21

22 c) Dodatek z tytulu ksztaicenia i rehabilitacji dziecka nicpclnosprawnego: System swiadczen rodzinnych w spos6b szczeg61ny traktuje rodziny wychowuja_ce dzieci niepetnosprawne, dla kt6rych przewiduje wyplat? dodatku z tytulu ksztalcenia i rehabililacji dziecka niepclnosprawnego. Dodatek ten przysluguje na pokrycie zwi^kszonych wydatk6w zwiazanych z rehabilitacja^ lub ksztalceniem: * dziccka niepelnosprawnego w wleku do 16 lat, * dziecka o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepetnosprawnosci w wieku do 24 lat. Dodatek wynosi: * 60,- zl miesi^cznic na dziecko w wieku do ukonczenia 5 lat - dodatek len pobrak> 11 rodzin na laczn*i kwote 5 700,00 zl, * 80,- zl miesieeznie na dziecko powyzej 5 lat, do ukoriczenia 24 lal - dodatek ten pobierato 41 rodziny miesi^cznie na taczna^ kwot? ,00 zl. Razem: ,00 zt f) Dodatckz tytulu rozpocz^cia roku szknlnego: Dodalek ten przystugujc na cz^sciowe pokrycie wydatkovv zwi^zanych z rozpoczeciem nowego roku szkolnego. Jest on wyplacany jednorazowo w wysokosci 100 zl na dziecko. Od 1 stycznia 2009 r. w zwiazku ze zniiana^ ustawy wniosek o wypjat? dodatku sklada si? do dnia zakonczcnia okresu zasilkowego, w kt6rym rozpocz^to rok szkolny albo roczne przygotowanic przedszkolne. Dodatek ten w 2010 r. otrzymalo 229 rodzin na kwote^ zl. g) Uodatek z tytulu podj^eia przcz dziccko nauki w szkole poza mie.jscem zamieszkania: Dodatek ten przyshaguje na cz<jsciowe pokrycie wydalk6w zwia^zanych z zamieszkiwaniem w miejscowosci, w kt6rcj znajduje si^ siedziba szkoly ponadgininazjalnej lub szkoty artystycznej. w kt6rej realizowany jest obowi^,zek szkolny i obowiazek nauki, takze szko3y podslawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczacej si^, legitymujacej si? orzeczeniem o nicpclnosprawtiosci lub o stopniu niepelnosprawnosci, albo z dojazdem do miejscowosci, w kt6rej znajduje si? siedziba szko!y, w przypadku dojazdu do szkoly ponadgimnazjalnej, a takze szkoly artystycznej, w kt6rej realizowany jesl obowi^zek szkolny i obowiajzek nauki w zakresie odpowiadaj^cym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. Przysluguje on przez okres I0 miesi$cy trwania roku szkolnego, od wrzesnia do czerwca nast^pnego roku. Jego wysokosc wynosi 90 zl miesi$cznie na dziecko na pokrycie wydatk6w zwiajzanych z zamieszkiwaniem w miejscowosci w ktorej znajduje si? siedziba szkoly (internat) oraz w wysokosci 50 zl miesi$cznie na dziecko na

23 pokrycic wydatk6w zwia^zanych z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowosci w kt6rej znajduje si? siedziba szkoty (na dojazdy) Na pokrycie wydatk6w zwiazanych z dojazdem do miejscowosci, w kt6rej znajduje si^ siedziba szkoly wydatkowano kwot? ,00 zl dla 106 rodzin, natomiast na pokrycie wydatk6w zwiazanyeh z zamieszkiwaniem w miejscowosci, w kt6rej znajduje si? szko!a na kwot? zl dla 2 rodzin. Razem: ,00 zl dla 108 ro<l/,m. 3. Swiadczenia opickuncze: a) Zasilek piel$gnaeyjny: Zasilek piel$gnacyjny ma na celu czesciowe pokrycie wydatk6w wynikajacych zkoniecznosci zapewnienia osobie niepelnosprawnej opieki i pomocy w zwiazku z niezdolnosci^ do samodzielnej cgzystencji. Przysluguje on w wysokosci 153,- zl rniesiecznie. Maj^ do niego prawo wszyscy uprawnieni, bez wzgl^du na doch6d przy spelnieniu pozostalych warunk6w okreslonych w ustawie. Zasilek piel^gnacyjny nie przystuguje osobic uprawnionej do dodatku pielejgnacyjnego. Zasilek piel^gnacyjny przysluguje: * niepelnosprawnemu dziecku, * osobie niepefnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia, jezeli legitymuje si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci, * osobie, kt6ra ukonczyla 75 rok zycia, * osobie niepelnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia, legitymujq,cej si^ orzeczeniem o umiarkowanym slopniu niepelnosprawnosci, jezeli niepelnosprawnosc powstala w wieku do ukonczenia 21 roku zycia. W roku 2010 pobieralo go 166 rodzin na laczna>wot? ,00 zl. b) Swiadc/cnic piel^gnacyjnc: Swiadczenie piel^gnacyjnc przysluguje: * matce aibo ojcu, * innyni osobom na kt6rych zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks rodzinny i opickunczy cia,zy obowiazek alimentacyjny, * opiekunowi faktycznemu dziecka * jezeli nie podejmujq. Iub rezygnuja. z zatmdnienia Iub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osoba, legitymujaat si? orzeczeniem o niepetnosprawnosci la^cznie ze wskazaniami: koniecznosci slalej lub dlugolrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zwiqzku ze znacznie ograniczonq. mozliwosciei samodzielnej egzyslencji oraz koniecznosci sta1ego wspohidziatu, na co

24 dzieri opickuna dziecka w procesie jcgo leczenia, rehabilitacji i cdukacji albo osoba^ legitymujqca^ sie. orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci. Ponadto swiadczenie przysluguje r6wniez osobie inncj niz spokrewniona w pierwszym stopniu, na kt6rej ciazy obowiazek aiimenlacyjny, ale gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawowac opieki. Prawo do swiadczcnia od 01 stycznia 2010 r. nie jest uzaleznione juz od spelnienia kryterium doehodowego. Swiadczenie wyptacane jest w wysokosci 520 zl miesiecznie, a za niepelne miesiacc w wysokosci 1/30 swiadczenia za kazdy dzieri, oraz przyznawane jest na stale lub na okres waznosci orzeczenia o niepetnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci. Swiadczeniepielegnacyjne wyplaconezostalo w2010 r. 17 rodzinomnakwot? ,70 zl. W 2010 roku dla 10 os6b pobierajacych swiadczenie piel^gnacyjne oplacono skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od podstawy przyslugujacego im swiadczenia w celu uzyskania okresu ubezpieczenia (skladkowego i niesktadkowego), w przypadku kobiet 20-letniego i 25-letniego przez m^zczyzn,jednak nie diuzej niz przez 20 lat w lacznej wysokosci 9 019,20 zl. 4. Zapomoga z tytulu urodzcnia su- dziccka wyplacana przcz gminy Rada gminy w drodze uchwaly moze przyznac zamieszkatym na terenie jej dzialania osobom jednorazowq. zapomog^ z tytulu urodzenia sie^ dziecka. Zapornoga ta wyplacana jest przez gmine^ zc srodk6w wlasnych gminy. Szczeg61owe zasady udzielania zapomogi okresla uchwaia Rady Gminy. Za jedno urodzone dziecko moze zostac wyplacona tylko jedna zapomoga. Gmina w przypadku tcgo swiadczcnia sama dccyduje, czy b^dzic rcalizowac tego rodzaju swiadczenie, ustala wysokosc uprawniaj^c^ do niego oraz jego wysokosc. W 2010 r. w zwia^zku z Uchwala. Nr Xl/70/2007 Rady Gminy z dnia 04 grudnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania jcdnorazowcj zapomogi z tytulu urodzenia si^ dziccka osobom zamcldowanym na pobyt staly na terenie Gminy Kroscienko Wyzne (w wysokosci 500 zl na jedno dziecko) wyplacono dla 73 rodzin {w tym: jedna para blizniql) w kwocie ,00 zl. 5. Jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia sio dziecka Z tytulu urodzenia sie zywego dziecka przyshaguje zapomoga w wysokosci zl na jedno dziecko, ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezaleznie od ich dochodow oraz od ich uprawnien do swiadczen rodzinnych. Wniosek o wyplat$ zapomogi nalezy skladac w terminie 12 miesi^cy od dnia narodzin. Zapomoga ta fmansowanajest ze srodkow budzctu panstwa. W 2010 r. jednorazowa^ zapomog^ z tytulu urodzenia si<j dziccka wyplacono dla 81 os6b (w tym jedna para bliznia_t) na kwote_ ,00 zl.

25 Od 1 listopada 2009 r. jcdnorazowa zapomoga przysluguje, jezeli kobieta pozostawa!a pod opiekq. medyczna^ nie p6znsej niz od 10 tygodnia ciazy do porodu. Swiadczcnia nienaleznie pobrane Osoby, kt6re nienaleznie pobraty swiadczenia rodzinne zobowia^zane s% do ich zwrotu, la_cznie z ustawowymi odsetkami. Xa nienalcznie pobrane swiadczenia rodzinne uwaza si$: * swiadczenia wyplacone mimo zaistnienia okolicznosci powodujacycb ustanie lub zawieszenic prawa do swiadczen rodzinnych, albo wstrzymanie wyplaty swiadczen rodzinnycb w cajosci lub w cz^sci, jesli osoba pobieraja_ea te swiadczenia byla pouczona o braku prawa do ich pobierania, * swiadczenia rodzinne przyznane lub wyplacone na podstawic faiszywych zeznan lub dokument6w albo w innych przypadkach swiadomego wprowadzenia w bl^d przez osob? pobierajqca^te swiadczenia. W 2010 r. z tytulu zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych odzyskano kwote_ 3 015,0l) zl od 9 rod/in - byly to zwroty swiadczen wyplaconych w 2010 r. (wplywy z nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych wyplaconych w 2010 r. i zwr6conych w tym samym roku budzelowym pomniejszaja, kwot^ wykonanych wydatk6w), od kt6rych naliczono ustawowe odsetki na kwot? 36,14 zt, kt6re zostaty odprowadzonc na rachunek dochod6w budzctu wojcwody. Ponadto odzyskano kwot^ 996,00 zl od jednej rodziny - zwrot swiadczen wyplaconych w 2009 r. kt6ra^ wraz z odsetkami w wysokosci 172,97 7.l odprowadzono na rachunek dochodow budzetu wojewody. II. Swiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego Osobi( iipnnviiioiiif do swiadczen z funduszu alimentacyjnegojest dziccko, kt6re ma zast dzone od rodzica alimenty (mog^ lo byc r6wniez alimenty na podstawie ugody zawartej przed s^dem), jezeli egzekucja aliment6wjest bezskuteczna. Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysluguji : * do ukoticzenia 18 roku zycia * w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy sie. w szkole lub szkole wyzszej do ukonczenia 25 roku zycia * w przypadku posiadania orzeczenia o znaczn>tn stopniu niepeinosprawnosci - bcztcrminowo. Egzekucja jest bezskuteczna, jezeli w okresie dwoch miesi^cy przed ztozeniem wniosku 0 swiadczenie z FA komornik nie wycgzekwowal pelnej naleznosci z tytulu zaieghych 1 bicz^cych zobowi^zan aiimentacyjnych. Bezskutecznosc egzekucji potwierdza komornik

26 sadowy odpowiednim zaswiadczeniem. Mozna je od komornika uzyskac samemu lub wystapic 0 ich uzyskanie przez organ wlasciwy wierzycicla tj.: urzad gminy lub osrodek pomocy spolecznej, w kt6rym osoba ubiega si$ o swiadczenie z FA (wjednych gminach swiadczenie przyznaje urza_d gminy w innych osrodek pomocy spoiecznej). W przypadku, gdy egzekucja aliment6w nie jest prowadzona w Polsce, gdyz dluznik mieszka za granicq, w celu potwierdzenia bezskutecznosci egzekucji, do wniosku oprzyznanie swiadczenia z FA wnioskodawca musi dolqczyc odpowiednie zaswiadczcnie z sadu okr^gowego (lub inncgo wlasciwego sadu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzajqce bezskutecznosc cgzckucji zasadzonych alimenl6w lub niemoznosc prowadzenia egzekucji. Aby nabyc prawo do swiadczenia z FA dziecko, kt6re ma zasadzone alirnenly nie musi byc wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do swiadczenia z FA przysluguje tez na dzieci wychowywane przez rodzica. kt6ry zawart kolejny zwja^zek malzenski, zyjc w nieformalnym zwiazku lub m^z/zona nie placi zasadzonych aliment6w. W takich przypadkach rodzic zobowi^zany do alimenlacji nie jest wliczany do skfadu rodziny, wiecjego doch6d nie est brany pod uwagc^ przy usta(aniu czy rodzina ma prawo do swiadczenia z FA. Swiadczenia alimentacyjne przyznawane sa^ na okres zasilkowy, ktory trwa od 1 pazdziernika do 30 wrzcsnia roku nast^pnego. Frawo do swiadczen uzyskuja^ osoby, kt6rych doch6d netto w rodzinie nie przekroczyf w roku poprzedzaja^cym okres zasilkowy kwoty 725 zt na osob?. Ustalajac prawo do swiadczenia z FA na okres od 1 pazdziernika 2009 r. do 30 wrzesnia 2010 r. brany jest pod uwage^ doch6d uzyskany przez cztonk6w rodziny w 2008 r., a na okres od 1 pazdziernika 2010 r. do 30 wrzesnia 2011 r. doch6d za rok Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyshjgujq. w wysokosci bicz^co ustalonych alimcnt6w, jednak nie wyzszej niz 500 zt. Ustalenie prawa do swiadczen z funduszu alimenuieyjnego i ich wyplata nast$puje wylqcznie na wniosck osob zainteresowanych. Swiadczenie z Funduszu NlH przysbjgujc, gdy dziecko: * przebywa w instytucji zapewniajacej cafodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastepczej, * zawarlo zwiazek malzeriski, * jest petnoletnie i ma wtasne dziecko. W 2010 r. wydanych zostajo 22 decyzji dotycz^cych funduszu alimentacyjnego. Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyslugiwaly 16 rodzinom w lacznej wysokosci ,29 zl. W przypadku bezskutecznosci egzekucji osoba uprawniona do alimenl6w (dziecko za posrednictwem swego przcdstawiciela ustawowego) moze zlozyc do organu wlasciwego wierzyciela (oznacza to urzqd gminy lub osrodek pomocy spotecznej wlasciwy ze wzgledu na rniejsce zamieszkania osoby uprawnionej do aliment6w) wniosek o podj^cie dzialari wobec dluznika alimentacyjnego. Do wniosku nalezy dolaczyc zaswiadczcnie, od komornika 26

27 prowadzacego post^powanie egzekucyjne, o bezskutecznosci cgzckiicji, zawicrajacc informacj? o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskutecznosci oraz o dzialaniach podejmowanych w celu wycgzekwowania zasadzonych aliment6w. W przypadku zlozenia wniosku bez w/w zaswiadczenia. organ wlasciwy wierzyciela wzywa organ prowadzacy postejrowanie egzekucyjne do przeslania zaswiadczenia. Komornik prowadzacy post^powanie egzekucyjne jest obowi^zany do przeslania zaswiadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku przyznania osobie uprawnionej swiadczenia z funduszu alimentacyjnego organ wlasciwy wierzyciela,,z; urz^du" wyst^puje z wnioskiem do organu wlasciwego dluznika (oznacza to urzad gminy lub osrodek pomocy spolecznej wlasciwy ze wzgl$du na miejsce zamieszkania dluznika alimentacyjnego) opodj^cie dzialari wobec druznika alimentacyjnego. Po otrzymaniu w/w wniosku, organ wlasciwy dluznika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dluznika alimentacyjnego, a takze jego stanu zdrowia oraz przyczyn nielozenia na ulrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od nicgo oswiadczcnic majatkowe. W przypadku gdy dtuznik alimentacyjny nie moze wywiazac si? ze swych zobowia^zan zpowodu braku zatnidnicnia. organ wlasciwy dluznika: 1) zobowia^zuje dtuznika alimentacyjnego do zarejestrowania sit^ jako bezrobolny, albo jako poszukujacy pracy, w przypadku braku mozliwosci zarejestrowania si? jako bezrobotny; 2) zwraca si^ do urz^du pracy o podj^cie dziatari zmierzajacych do aktywizacji zawodowej dluznika alimentacyjnego; 3) w razie braku mozliwosci aktywizacji zawodowej wystej3uje z wnioskiem do starosly 0 skierowanie dluznika alimentacyjnego do rob6t publicznych lub prac organizowanych na zasadach rob6t publicznych, okrcslonych w przepisach o promocji zatrudnienia 1 instytucjach rynku pracy. W przypadku uniemozliwienia przez dluznika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy ztozenia oswiadczenia majatkowego oraz odmowy podj^cia prac, wramach aktywizacji zawodowej, uchylania si? od nich lub odmowy zarejestrowania si? jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania sie^ jako poszukujacy pracy w przypadku braku mozliwosci zarcjestrowania siejako bezrobotny, organ wlasciwy dluznika: 1) sklada wniosek o sciganie za przest^pstwo okreslone w art. 209 g 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553,zp6zn. zm.), 2) kicruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawajazdy dluznika aiimentacyjncgo. Organ wlasciwy dluznika informuje organ wlasciwy wierzyciela oraz komoraika sadowego opodjetych dzialaniach wobec dihaznika alimentacyjnego oraz o ich cfektach. Dluznik alimentacyjny jest zobowi^zany do zwrotu organowi wlasciwemu wierzyciela naleznosci

28 w wysokosci swiadczeri wyplaconych z funduszu a!imentacyjnego osobie uprawnionej do aliment6w, taeznie z ustawowymi odsetkami. W 2010 r. dhjznicy alimentacyjni, zwr6cili kwot? z tytuhj wypjaconych swiadczeri z funduszu alimentacyjnego w laczncj wysokosci ,68 zl.(wraz z odsctkami). Z kwoty tej: * 8 837,63 zl zostalo przekazane na dochody budzetu panstwa, * 2 420,64 zl przekazanc zostalo na dochody wlasne gminy wierzyciela * 2 323,41 przekazanc zostalo na dochody wlasne gminy dhiznika. W 2010 r. wyplaeono wierzycielom swiadczenia z funduszu alimentacyjncgo na taczna^ kwot^ 8726I,29 zl. Dluznicy dokonali zwrotu w 2010 r. na poczet wyplaconych z funduszu alimentacyjnego swiadczen na l^cznq kwot$ ,20 zl (naleznosc bez odsetek). Zadluzenic dlu/iiiku" alimentacyjnych z lylulu wyptat swiadczcn z funduszu alimentacyjnego dia os6b uprawnionych na dzieri 31 grudnia 2010 r. wyniosto ,95 zl (naleznosc bez odsetek i bez umorzen za okresod 1 pazdziernika 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.). Ponadto w 2010 r. w zwi^zku zoirzymaniem postanowienia o umorzeniu post$powania egzekucyjnego przez komornika sadoweyo zadluzcnic uleg)o zmniejszeniu o kwot^ 2 700,00 zl (naleznosci dluznikow a!imcntacyjnych, ktore wygasly zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimcnt6w) i wynioslo ,95 zl.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na 31.12.2012 r., Osrodek zatrudnial 22 pracowników (20,75 etatów). MGOPS 11 pracowników (10,75 etatu),wtz 11 pracowników (10 etatów).

Wg stanu na 31.12.2012 r., Osrodek zatrudnial 22 pracowników (20,75 etatów). MGOPS 11 pracowników (10,75 etatu),wtz 11 pracowników (10 etatów). Aie~ko-Gminny Osrodek Pomocy Spoleczno 77-430 KRAJEKKA. ul. Ks. Oomansklflgo l ~I 06726390 86. tel.lfaxo 67 26380~.~ 004611479 * NIP 767-14-4St-. egon (7) Sprawozdanie z wykonania budzetu Miejsko - Gminnego

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2009 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Kroscienku Wyznym dziala na podstawie nast^pujacych akt6w prawnych: 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO ORAZ DODATKOW DO ZASILKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO ORAZ DODATKOW DO ZASILKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizujacego swiadczenia rodzinne: Adres WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO ORAZ DODATKOW DO ZASILKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegajqcej sie lmi% i nazwisko PESEL*) Stan cywilny

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

t:~:j I nstytut 'l(ozwoju Sfui6 Spofrcznycfi SOCl ROJ(XXJ STYCZEN - MARZEC 2006 INDEJ(S 374210 PL ISSN 0860-3480

t:~:j I nstytut 'l(ozwoju Sfui6 Spofrcznycfi SOCl ROJ(XXJ STYCZEN - MARZEC 2006 INDEJ(S 374210 PL ISSN 0860-3480 .,.. t:~:j I nstytut 'l(ozwoju Sfui6 Spofrcznycfi SOCl I ROJ(XXJ STYCZEN - MARZEC 2006 INDEJ(S 374210 PL ISSN 0860-3480 Arkadiusz Durasiewicz Radom Formy pomocy udzielanej rodzinom przez Miejski Osrodek

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE Podstawa prawna 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, zwany dalej Ośrodkiem został powołany na mocy Uchwały Nr XIII/56/90 Rady Narodowej Gminy w Dziwnowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Na podstawie art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

2. Wnosze o przyznanie zasilku rodzinnego na nastepujace dzieci:

2. Wnosze o przyznanie zasilku rodzinnego na nastepujace dzieci: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej Dzial Swiadczen Socjalnych 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1 tel. 0178629331, fax 017 852 58 56 Zalacznik nr 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE W 2009r. DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH DZIAŁ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Dział Pomocy Społecznej 2009r. Gminny

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa :

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Zasiłek okresowy gwarantowany - przysługuje osobom, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a wychowują samotnie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 2015-07-27 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR 3/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 26 września 2016 roku

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR 3/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 26 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 października 2016 r. Poz. 5949 OBWIESZCZENIE NR 3/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 26 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie, zwany dalej OŚRODKIEM, jest budŝetową jednostką organizacyjną Gminy

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? FORMY POMOCY Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 4 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 1572 UCHWAŁA NR XVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/260/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

, D,r,A 9, ffi'. Kfoo.or.rorr.

, D,r,A 9, ffi'. Kfoo.or.rorr. ZnVqU(tt ffp t Do?ForoKQg N2' v FD4' cesji pddv clrtfy 'fitfldouo, D,r,A 9, ffi'. Kfoo.or.rorr. Sprawozdanie z dzialalnosci Osrodka Pomocy Spolecznej w Sniadowie za rok 214. oraz potrzeby w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 05-822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41 tel. (022) 724 97 92, 755 86 35 tel/fax (022) 724 97 92, 724 90 83 e-mail : ops@ops.milanowek.pl Terytorialny zasięg działania Ośrodka:

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Rodzaje świadczeń rodzinnych Rodzaje świadczeń rodzinnych Zasiłek rodzinny Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Pomoc społeczna Pomoc społeczna Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej): osobie samotnie gospodarującej,

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

S P R AW O ZD A N I E Z D Z I A Ł AL N O Ś C I S P O Ł E C Z N E J W Z A K L I C Z Y N I E Z A 2011 R

S P R AW O ZD A N I E Z D Z I A Ł AL N O Ś C I S P O Ł E C Z N E J W Z A K L I C Z Y N I E Z A 2011 R S P R AW O ZD A N I E Z D Z I A Ł AL N O Ś C I G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W Z A K L I C Z Y N I E Z A 2011 R 1 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - podstawowe informacje Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego? - Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~...

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~... N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y...... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1.... ~....... w sprawie zasad post~powania dotycz~cego ubiegania si~ 0 zwolnienie lub obnizenie oplaty stalej w

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia UCHWAŁA Nr RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie-

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- WARMIŃSKO- MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Mar. J. Piłsudskiego PS.I.946.11.7.2015 Olsztyn, 10 marca 2015 roku Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- W nawiązaniu do decyzji Wojewody

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Jednym z podstawowych zadań Wydziału Pomocy Środowiskowej jest prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 3849 UCHWAŁA NR IX.63.2015 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. OBSŁUGA KADROWA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie zatrudniał 16 pracowników, w tym:

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY WARLUBIE. z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu

UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY WARLUBIE. z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XXIV/194/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lipca 2004 r. S T A T U T Jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednostka budżetowa

Bardziej szczegółowo

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne 2016-01-25 Świadczenia Rodzinne Wypłata świadczeń rodzinnych: Świadczenia rodzinne przysługują : obywatelom polskim; cudzoziemcom : do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny ~.tj.

Sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny ~.tj. Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spoleczn j 77-430 KRAJENKA, ul Ks. Oomansklego 22.::.!t:L 672639086, tel/fax 6726380 81 Ht.:gon 004611479 * NIP 767-14-49-009 Sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu wspierania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2013.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2013. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku za rok 2013. GOPS w Wielbarku realizuje zadania wynikające z ustaw (szczególnie): o pomocy społecznej; o dodatkach mieszkaniowych;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Stan prawny na dzień 6 lipca 2007 r. Zasiłek rodzinny Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie na podstawie Upoważnienia Burmistrza Ożarowa udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie realizuje od 1 maja 2004r. zadania wynikające

Bardziej szczegółowo

UWAGARODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRECZNIKOW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

UWAGARODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRECZNIKOW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 UWAGARODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRECZNIKOW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 Do kogo kierowana jest pomoc? Wroku szkolnyra 2015/2016 pomoc skierowanazostaje do: > uczniow klasy III szkofy podstawowej,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu skiadania wnioskow na dofinansowanie zakupu podr^cznikow dla uczniow szkol podstawowych i gimnazjow prowadzonych

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOtKZNEJ w LIPNICY Upnica,dn.01.08.2013r

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOtKZNEJ w LIPNICY Upnica,dn.01.08.2013r GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOtKZNEJ w LIPNICY Upnica,dn.01.08.2013r ul. Józefa Słommsklego 19 77-130 Llpnlca woj. pomorskie NIP 842-10-23-020, tel. 59 621 70 88 INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo