Człowiek najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jolanta Tęcza Raport nt sytuacji rodziców na rynku pracy

2 Spis treści Wprowadzenie Sytuacja rodziców powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką nad dzieckiem Uprawnienia rodziców związane z rodzicielstwem Co gwarancje przyszłym matkom kodeks pracy Przywileje nie tylko kobiet pracujących po urodzeniu dziecka ale również ojców Urlop macierzyński - zasiłek macierzyński oraz urlop dodatkowy Urlop ojcowski Urlop rodzicielski Urlop wychowawczy Inne prawa rodziców Elastyczne formy pracy czyli godzenie życia zawodowego z wychowywaniem dzieci Obowiązujące regulacje prawne Elastyczne formy zatrudnienia wady i zalety Zmienne godziny rozpoczynania pracy Ruchomy czas pracy Indywidualny rozkład czasu pracy Zdalna praca (telepraca) Równoważny czas pracy Praca w niepełnym wymiarze Job-sharing dzielenie miejsca pracy Skrócony tydzień pracy Praca w systemie weekendowym Leeasing pracowniczy (praca tymczasowa) Innowacyjne rozwiązania czyli dobre praktyki w zakresie rozwiązań dla pracujących rodziców Jak pogodzić karierę z wychowywaniem dzieci?

3 4.1. Pomoc państwa system instytucjonalnej opieki nad dzieckiem Tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz klubów dziecięcych refinansowanie lub dofinansowanie opieki nad dziećmi, wydłużenie czasu pracy żłobków i przedszkoli Formy pomocy w opiece nad dziećmi świadczone przez pracodawców Wsparcie dla kobiet w rozwoju osobistym i zawodowym po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego Podsumowanie

4 Wprowadzenie Niniejszy raport powstał, jako jeden z elementów podejmowanych działań w projekcie PI Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport ten jest skierowany do pracujących rodziców posiadających dzieci oraz kobiet w ciąży i pracodawców. Ma on na celu promowanie kobiet, jako pracowników, którzy potrafią godzić pracę i karierę zawodową z obowiązkami rodzinnymi i wychowywaniem dzieci. Godzenie tych dwóch płaszczyzn życia ważnych dla każdej kobiety w każdym kraju może być osiągnięte poprzez elastyczne formy zatrudniania oraz zwiększenie udziału ojców w zaangażowanie w opiekę nad dziećmi, oraz zwiększenie aktywności mężczyzn w pełnieniu obowiązków rodzinnych. Jak pokazują badania firmy Pentor z 2006 r., Polacy w swoich rodzinach wciąż praktykują tradycyjny model rodziny, charakteryzujący się wyrazistym podziałem ról. Kobiety średnio spędzają 20,5 godziny tygodniowo na pracy w gospodarstwie domowym, podczas gdy mężczyźni 12,8 godziny. Co ciekawe, ta dysproporcja jest prawie całkowicie niezależna od wykształcenia i wieku. Jednocześnie Polacy deklarowali swoje poparcie dla nowoczesnego, partnerskiego modelu rodziny. Z twierdzeniem Oboje partnerzy powinni w równym stopniu zajmować się obowiązkami domowymi zgadzało się 79% kobiet i 68 % mężczyzn. Przyjmowanie jednak nowych, partnerskich modeli rodziny jest w większości przypadków powierzchowne. 1 Również badania w/w firmy z 2005 r. wskazują, że 68% Polaków preferowało taki model rodziny, w którym mąż i żona razem pracują zawodowo i jednocześnie zajmują się domem i dziećmi, zaś 32% preferowało model, w którym mąż zarabia, a żona zajmuje się domem i dziećmi. W 1996 r. tę pierwszą opinię podzielało 48 % badanych, zaś 43% preferowało model, w którym mąż zarabia, a żona zajmuje się domem i dziećmi. Tę ostatnią opinię częściej podzielały osoby starsze, z niższym wykształceniem, oraz zamieszkałe w miejscowościach poniżej 200 tys. mieszk. Co ciekawe, z opinią, iż kobieta powinna zajmować się domem i dziećmi, a mąż pracować, w 2005 r. zgadzała się podobna liczba kobiet i mężczyzn (odpowiednio 30 i 34 %). 2 Tak samo wynika z badania CBOS z 2006 r.,gdzie kobiety w przeważającej mierze dalej wykonują przysługujące im w tradycyjnym modelu rodziny obowiązki domowe. Posiłki przygotowują w 75% badanych przypadków kobiety, zaś tylko w 7% gospodarstw mężczyźni (w pozostałych 18% przypadków zadanie to wykonywane jest wspólnie lub na zmianę). Pranie wykonują kobiety w 84% przypadków, zaś tylko w 4% - mężczyźni. Do odrabiania lekcji z dziećmi zasiada głównie mężczyzna w 3% 1 Polska rodzina AD 2006, Pentor Polacy o modelu rodziny, Pentor 2005

5 przypadków, kobieta zaś w 20% (w pozostałych przypadkach na zmianę). Charakterystyczna w badaniach jest duża dysproporcja w odpowiedziach Pań i Panów. Mężczyźni rzadziej przypisywali wykonywanie poszczególnych prac Paniom niż czyniły to same Panie. Innymi słowy, część Panów uznawała, że niektóre prace, przypisywane przez kobiety sobie, wykonywane są wspólnie. Dysproporcje te sięgały kilkunastu procent i dotyczyły szczególnie wyrzucania śmieci, zlecania usług zewnętrznych do wykonania (np. hydraulik), codziennych zakupów oraz gruntownych porządków. 3 Powyższe dane potwierdzają, że polscy mężczyźni ciągle jeszcze marzą o powrocie do tradycyjnego modelu rodziny natomiast kobiety od małżeństwa oczekują, że będzie to związek partnerski, w którym kobieta również może się realizować, jako pracownik. Upowszechnienie partnerstwa płci ma na celu przełamanie stereotypu również wśród pracodawców, że kobieta jest odpowiedzialna tylko za dom i wychowanie dzieci. Aby kobiety mogły łączyć bezkonfliktowo pełnienie dwóch ról matek-żon i pracowników musi nastąpić wzrost aktywności mężczyzn w pełnieniu obowiązków rodzinnych, dostosowanie systemu opieki nad dziećmi do potrzeb rodziców oraz zwiększenie możliwości, jakie dają elastyczne formy zatrudniania. W przypadku gdy nie dojdzie do synchronizacji tych czynników może dojść do sytuacji, gdzie kobiety długotrwale będą wyłączone z życia zawodowego i zmuszone poświęcić się obowiązkom rodzinnym. Według Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kw r. obowiązki rodzinne oraz prowadzenie domu były powodem bierności zawodowej prawie 17 procent kobiet i 3,1 procent mężczyzn. Długotrwałe niezatrudnienie spowodowane opieką nad dziećmi utrudnia kobietom powrót do pracy, niekorzystnie wpływa na rozwój kariery i wzrost wynagrodzenia. Dlatego też należy dążyć do takich rozwiązań, żeby obowiązki rodzinne nie były przeszkodą w życiu zawodowym kobiet, zaś intensywny rozwój kariery zawodowej nie kolidował z życiem rodzinnym i wychowywaniem dzieci. Kobieta pracownik nie powinna być postrzegana przez pracodawców na rynku pracy, jako pracownik gorszy od pracownika mężczyzny, w związku z tym, że ma możliwość urodzić dzieci i skorzystać z przywilejów jakie daje jej kodeks pracy najpierw, gdy jest w ciąży i później gdy już urodzi. Warto podejmować wszelkie możliwe działania innowacyjne mające na celu ukazywanie możliwości godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym, aby nie dochodziło do sytuacji, że kobiety pomimo lepszych kwalifikacji od mężczyzn pozostają mniej docenianymi pracownikami. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń kobiety otrzymują niższe pensje na tych samych stanowiskach, co mężczyźni oraz z tymi samymi kwalifikacjami, co mężczyźni zajmują niższe stanowiska. 3 Kobiety i mężczyźni w podziale obowiązków domowych, CBOS

6 1. Sytuacja rodziców powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką nad dzieckiem Francuska badaczka M. A. Barrere-Maurison zwraca uwagę, że życie składa się z dwóch części: pracy i rodziny, które tworzą jedność. Każda z tych płaszczyzn jest odbiciem drugiej. Jak wynika z danych resortu pracy w 2012 r. w rejestrach bezrobotnych było prawie 211 tys. kobiet, które po urodzeniu dziecka bądź zakończeniu urlopu macierzyńskiego nie podjęły zatrudnienia czyli o 18 tys. więcej niż w roku poprzednim. Wykres 1 Kobiety bezrobotne po urodzeniu dziecka lub urlopie macierzyńskim Dane: MPiPS Przyczyną coraz trudniejszego powrotu kobiet na rynek pracy są m.in. umowy terminowe, których pracodawcy nie przedłużają kobietom-matkom z uwagi na rażącą opinię, że są one mniej dyspozycyjnymi pracownikami niż ich rówieśnice bez dzieci. W społeczeństwie polskim nadal panuje przekonanie, że matki częściej chodzą na zwolnienia lekarskie w związku z opieką nad chorymi dziećmi niż ojcowie. Dlatego też pracodawca mając do wyboru dwie osoby o identycznych kwalifikacjach to pewne jest, że wybierze mężczyznę a niepowracającą matkę. Wzrost bezrobocia wśród kobiet często jest też spowodowany wyborem kobiet, gdyż nie wyobrażają one sobie umieszczenia dziecka w żłobku czy też przedszkolu, ponieważ są zdania, że odbiłoby się to niekorzystnie na rozwoju niemowlaka czy też małego dziecka. Część kobiet nie wraca do pracy, ponieważ obawia się czy pogodzi życie rodzinne z zawodowym. Pewien odsetek wśród kobiet bezrobotnych stanowią również kobiety, które nie pracowały przed urodzeniem dziecka, a teraz pomimo starań nie mogą znaleźć zatrudnienia. 6

7 Polska należy do państw o najniższym wskaźniku dzietności w Europie i jak dowodzą badania prowadzone przez prof. Irenę Kotowską, demografa z SGH żeby kobiety chciały mieć dzieci, trzeba stworzyć im takie warunki, żeby mogły pracować. Takie same fakty wynikają z badań CBOS z 2006 r., gdzie 2/3 badanych tj. 69% kobiet i 65% mężczyzn uważa, że wskaźnik by ten wzrósł, gdyby kobiety-matki nie były dyskryminowane na rynku pracy i miały możliwość pogodzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Społeczeństwo opowiedziało się za wzorcem praca zawodowa w równowadze z życiem rodzinnym, a nie za tzw. rozwiązaniem tradycyjnym tj. mężczyzna pracuje zawodowo zarabiając wystarczająco na zaspokojenie potrzeb rodziny kobieta zaś zajmuje się wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu. Nadal jednak bardzo często mamy do czynienia z/w stereotypem. Dlatego też kobiety podejmując decyzję o powrocie do pracy mają świadomość, że będą pracować na dwóch etatach, pomimo to kobiety godzą się na tę sytuację, gdyż blisko połowa badanych Polaków i Polek tj. 48,1% wskazało, że bardziej szanuje się kobietę aktywną zawodowo niż gospodynię domową. Za tym samym stwierdzeniem opowiedziało się 60% samych kobiet. 4 Bardzo często kobiety na samym starcie na rynek pracy mają do czynienia z dyskryminacją. W trakcie rekrutacji bardzo często ze strony przyszłych pracodawców pada pytanie o sytuację rodzinną czy też plany związane z macierzyństwem. Kobiety pomimo wysokiego wykształcenia i kwalifikacji, mają trudności w znalezieniu pracy, co potwierdzają dane z 2008 roku, gdzie w grupie 8186 absolwentów podejmujących pierwszą pracę, znalazło się jedynie 3728 kobiet, co stanowiło 45,5%. 5 Pytania o plany rodzinne powodują, że kobiety czują się mniej atrakcyjne na rynku pracy a tym samym zmniejszają się ich oczekiwania związane z wynagrodzeniem. Kobiety zarabiają średnio 20, 30 procent mniej niż mężczyźni (dane GUS 2010 i 2012). Kobiety są dyskwalifikowane w wielu sytuacjach zawodowych z powodu braku 100% dyspozycyjności. Ponieważ to nadal głównie kobiety sprawują opiekę nad dziećmi, w związku, z czym mają problemy z udziałem w spotkaniach biznesowych czy też w wyjazdach służbowych. Mężczyźni zaś są uważani za pracowników uniwersalnych. 6 Wprowadzone regulacje prawne dotyczące 12-miesięcznych urlopów rodzicielskich w miejsce 6-miesiącznych dodatkowo mogą pogorszyć sytuację kobietmatek na rynku pracy, ponieważ to kobiety częściej korzystają z urlopów macierzyńskich, aby sprawować opiekę nad dziećmi. Obrazują to m.in. wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS z tytułu korzystania z urlopu ojcowskiego w latach (dane ZUS opierają się na wypłaconych świadczeniach pracownikom pracującym u pracodawców zatrudniających do 20 osób). I tak w roku 2010 wypłacono powyższy zasiłek 17,2 tys. osób w roku 2011 wypłacono zasiłek 14,9 tys. osób zaś w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. zasiłek 4 Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B. (2004), Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy 5 (dostęp ) 6 7

8 macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego otrzymało 13,8 tys. mężczyzn, co obrazuje wykres nr 2. Wykres 2 Liczba ojców korzystających z urlopu ojcowskiego I-VI mężczyźni Dane: Raporty ZUS Z uwagi na to, że kobiety mniej zarabiają to pewnie częściej będą korzystały z 12 miesięcznego urlopu rodzicielskiego, gdyż rezygnacja z 20 czy 30 procentowego wynagrodzenia kobiety będzie z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejsze niż utrata 20 czy 30 procentowego wynagrodzenia mężczyzny. Wprowadzenie dłuższych urlopów rodzicielskich, którymi mogą dzielić się oboje rodzice, ma w swych założeniach sprzyjać kobietom na rynku pracy, to jednak w dyskusjach publicznych pojawiają się głosy, że nowe prawo może pogorszyć ich sytuację. W czerwcu 2013 r. Centrum Badania Opinii Publicznej przedstawiło wyniki badań dotyczących rocznych urlopów rodzicielskich. Wprowadzenie rocznych urlopów rodzicielskich poparło 91% Polaków w tym 2/3 tj. 68% w sposób zdecydowany. Urlopy rodzicielskie zyskują jednak większe poparcie wśród badanych kobiet -73% niż mężczyzn - 63%. Na pytanie czy urlopy rodzicielskie będą popularne wśród mężczyzn 33% ankietowanych odpowiedziała, że niewielka część mężczyzn skorzysta z tego prawa, 24% ankietowanych odpowiedziało, że tylko nieliczni ojcowie skorzystają, 16% ankietowanych stwierdziło, że mniej niż połowa ojców uprawnionych skorzysta z tego przywileju, tylko 12% zaś było zdania, że więcej niż połowa uprawnionych ojców będzie przebywać z dzieckiem na urlopie rodzicielskim. 8

9 Pomimo, iż nowe prawo dopuszcza możliwość dzielenia się uprawnieniami przez oboje rodziców, to jak wynika z powyższych danych z urlopu będą częściej korzystały kobiety, co sprawi, że pracodawcy mniej chętnie będą je zatrudniać. I tak 44% ankietowanych stwierdziło, że wprowadzenie rocznych urlopów rodzicielskich nie wpłynie na sytuację kobiet na rynku pracy, jednocześnie co czwarty ankietowany (24%) był zdania, że wprowadzenie urlopów poprawi tę sytuację a 19% ankietowanych było zdania, że pogorszy sytuację kobiet na rynku pracy. O negatywnym wpływie dłuższych urlopów na sytuację zawodową kobiet byli przekonani badani, którzy ukończyli wyższe uczelnie bo aż 28% ankietowanych oraz badani o najwyższych miesięcznych dochodach tj. 29% ankietowanych. Respondenci wskazali, że jeżeli urlop rodzicielski będzie popularny wśród mężczyzn, to nie pogorszy się sytuacja kobiet na rynku pracy i odwrotnie. 7 Długotrwałe sprawowanie opieki nad dziećmi utrudni kobietom powrót na rynek pracy oraz rozwój kariery zawodowej. Jak wynika z przeprowadzonej akcji przez Grupę Pracuj wraz z Fundacją MaMa pt. Wracam do pracy wg Anity Wojtaś-Jakubowskiej sytuacja rodziców na rynku pracy nie należy do najłatwiejszych. Pracodawcy często mają obiekcje, co do zatrudniania nie tylko kobiet-matek ale również mężczyzn ojców, jednak każdy pracodawca powinien wiedzieć, że młodzi rodzice są przeważnie bardziej zdyscyplinowanymi pracownikami, którzy starają się maksymalnie wykorzystać swój czas pracy, gdyż muszą wrócić do dziecka. Pracownicy rodzice są ambitni i obowiązkowi, dotyczy to szczególnie kobiet, które po powrocie z urlopu macierzyńskiego chcą udowodnić, że są równie dobrymi pracownikami jak wcześniej. Jako pracująca kobieta matka mogę się przychylić do powyższych stwierdzeń. Dla pracodawców uciążliwością jest przyjmowanie kobiet w ciąży jak również kobiet wracających po urlopach macierzyńskich. Większą elastyczność wykazują państwowe zakłady i jednostki budżetowe niż prywatni przedsiębiorcy. Trudną sytuację na rynku pracy mają nie tylko kobiety w Polsce, również na europejskim rynku pracy kobiety zmagają się z licznymi trudnościami, do których należy dołożyć jeszcze obciążenie obowiązkami domowymi, gdzie podział zadań jest bardzo często nierówny. Badania Boston Consulting Group dowodzą, że ok. 70% matek w Unii Europejskiej pracuje zawodowo, a jednocześnie 85% kobiet wykonuje większość prac związanych z prowadzeniem domu od przygotowania posiłków począwszy, aż po zarządzanie domowym budżetem. Z drugiej strony niedostępność do usług opiekuńczych, odpowiednich systemów urlopowych i elastycznych form zatrudnienia utrudnia kobietom uczestniczenie w rynku pracy w pełni lub chociażby w niepełnym wymiarze czasu pracy. 8 Trudną sytuację kobiet na rynku pracy potwierdzają również dane ankietowe przeprowadzone przez firmę Regus z której wynika, że 55 proc. polskich firm planowało zwiększyć zatrudnienie w 2011 r., a tylko 42 proc. zamierzało zatrudnić pracujące matki Raport Komisji Europejskiej Równość kobiet i mężczyzn rok

10 Podobna tendencja występuje nie tylko w Polsce, ale również na świecie, gdzie 45 proc. firm planujących zatrudnienie nowych pracowników w 2011 r., ale tylko 36 proc. z nich chciało zwiększyć zatrudnienie matek. Pomimo tych danych i tak można powiedzieć, że obecnie kobiety odgrywają w firmach coraz większą rolę. Stopa bezrobocia wśród kobiet w 2011 r. wg rejestrów Urzędów Pracy wynosiła 11%, zaś współczynnik aktywności zawodowej kobiet wynosił około 49%, co oznacza że na 100 kobiet w wieku powyżej 15 lat przypadało 49 pracujących lub bezrobotnych, które były chętne do podjęcia zatrudnienia. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego coraz więcej kobiet zdobywa wyższe wykształcenie i tak w 2002 r. na 16,9 mln Polek aż 2 mln posiadało dyplom wyższej szkoły czyli 12%, zaś w roku 2010 było już to 3,8 mln na 17 mln czyli 22%. 9 Wzrost ten obrazuje poniższy wykres. Wykres 3 Kobiety w Polsce z wyższym wykształceniem liczba kobiet kobiety z wyższym wykszt Źródło: Dane GUS Jak wynika z danych kobiety coraz chętniej się kształcą, jednak pomimo wysokich kwalifikacji nadal mniej zarabiają od mężczyzn zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach. Jak wynika z analiz Polish Professional Women Network, czynnikiem hamującym rozwój kariery wskazywanym przez kobiety jest trudność w połączeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych. Dla jednych kobiet jest to kwestia przymusu dla drugich wyboru, ponieważ mają one różne priorytety i uważają, że sukces w życiu rodzinnym jest równie ważny jak i w życiu zawodowym. Na podstawie raportów GUS dotyczących lat można zaobserwować systematyczny wzrost liczby pracujących kobiet w wieku produkcyjnym. Udział kobiet wśród pracujących ogółem w tym okresie ulegał niewielkim zmianom. Najniższą wartość 44,1% odnotowano w roku 2006, najwyższą 44,9% w roku Kobiety rzadziej zajmują stanowiska kierownicze, szczególnie wyższego szczebla. W 2011 roku wśród pracujących na stanowiskach kierowniczych 40,0% to kobiety. Udział kobiet pracodawców był jeszcze niższy (31,7%). Kobiety częściej niż mężczyźni były zagrożone bezrobociem długotrwałym. 9 Opracowanie Sedlak&Sedlak na podstawie GUS BAEL 10

11 Zgodnie z danymi urzędów pracy w 2011 r. 37,6% zarejestrowanych bezrobotnych kobiet i 31,0% zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn pozostawało bez pracy dłużej niż rok. Stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn, można z tego wnioskować, że wykształcenie słabiej chroni przed bezrobociem kobiety niż mężczyzn. Trudniej znaleźć pracę zwłaszcza kobietom powracającym na rynek pracy po dłuższej przerwie oraz poszukującym pierwszej pracy. 10 Na koniec 2012 r. kobiety stanowiły 51,4% zarejestrowanych z czego, aż 10,6% to kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Jak wynika z danych Eurostat-u za I kwartał 2012 roku tylko 7,4% Polaków pracowało na niepełny etat dla porównania dla Holendrów praca na część etatu jest równie popularna co 40-godzinny tydzień pracy. 15% Polaków podejmuje się pracy na niepełny etat w związku z opieką nad dziećmi, gdzie w Holandii odsetek ten wynosi 31%. 11 Z badań przeprowadzonych w 2011 roku na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka przeciętny miesięczny dochód rodziny z dziećmi to zł; miesięcznie. Rodzina z dziećmi wydawała średnio zł. Badania dotyczące sytuacji materialnej dzieci i młodzieży w Polsce przeprowadzono na rodzin z dziećmi do 18. roku życia. Połowa respondentów określiła swoją kondycję materialną, jako przeciętną, która bez większych problemów wiąże koniec z końcem, jednak ich sytuacja finansowa nie jest na tyle stabilna, by umożliwiała oszczędzanie. Za dobrą i bardzo dobrą uznał ją co trzeci badany (34,77 proc.), zaś za złą i bardzo złą co szósty respondent (15,2 proc.). Przeciętny łączny miesięczny dochód netto rodzin z dziećmi wyniósł zł. Jak wynika z badań w najlepszej sytuacji finansowej są rodziny z jednym dzieckiem - ich średni dochód to zł. Gospodarstwa z 2 dzieci osiągają miesięcznie dochody w wysokości zł, zaś z 3 dzieci zł. Przeprowadzone badania pokazało, że w najtrudniejszej sytuacji materialnej są rodziny z 4 i większą liczbą dzieci gdzie średnie miesięczne dochody wynosiły mniej niż zł. Średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosił 804 zł. I znowu w najlepszej sytuacji były rodziny z 1 dzieckiem, które miały 941 zł na osobę, rodziny mające 2 dzieci miały do dyspozycji średnio 705 zł na osobę, rodziny z 3 dzieci zł, na osobę zaś z 4 dzieci - jedynie 341 zł. na członka rodziny. Średnia kwota wydatkowana na dzieci wynosiła 464 zł. Im starsze dziecko, tym wyższą kwotę rodzice przeznaczają na jego utrzymanie: średnie wydatki na dzieci w wieku 0-5 lat to 336 zł, w wieku 6-13 lat zł, w wieku lat zł. Niemal połowa gospodarstw (43,15%) przeznacza miesięcznie na utrzymanie dzieci pomiędzy 201 a 500 zł. Niższe wydatki były udziałem co czwartej (26,22 %) rodziny, z czego 8% na zaspokojenie potrzeb dzieci wydawało mniej niż 100 zł. Powyżej

12 500 zł miesięcznie na dzieci wydaje 30,62% badanych. Jedynie co 7,75% rodzin przeznaczała na dzieci więcej niż 1 tys. zł. 12 W 2002 roku w Polsce było 1024 tys. rodzin z trojgiem i więcej dzieci do lat 24. Rodziny wielodzietne stanowiły 12,8% ogółu rodzin i 16,8% rodzin z dziećmi na utrzymaniu ogółem. Większość, bo 56% rodzin wielodzietnych zamieszkiwała na wsi, przy czym w przypadku rodzin z 3 dzieci rodziny wiejskie stanowiły 52%, a przypadku rodzin z 4 i więcej dzieci 65,7%. Większość, bo 87% rodzin wielodzietnych stanowiły małżeństwa (wśród ogółu rodzin z dziećmi na utrzymaniu 78%). Natomiast wielodzietne rodziny niepełne to 11,4% ogółu rodzin wielodzietnych. W 2002 r. w rodzinach wielodzietnych wychowywało się 3550,2 tys. dzieci (NSP 2002) czyli co trzecie spośród ogółu dzieci do lat 24. Ponad 90% rodzin wielodzietnych miało dziecko w wieku 0-14 lat, w tym 46% rodzin w wieku 0-6 lat. 13 Kobiety po urodzeniu pierwszego dziecka bardzo często decyzję o drugim odkładają na dalszy plan z obawy przed utratą pracy. W Polsce od lat rodzi się za mało dzieci. Jak pokazują dane GUS w 2010 r. urodziło się 413 tys. dzieci, w 2009 roku tys., w tys. a dla porównania w 1989 r. było to 562 tys. Wykres 4 Wykres przedstawia liczbę urodzonych dzieci w roku 1989 i w latach liczba urodzeń Dane: GUS Jak wynika z danych ZUS to kobiety częściej korzystają zasiłków macierzyńskich. Na koniec I kw r. na osób aż stanowiły kobiety czyli 82,76% a mężczyźni tylko czyli 17,24%, podobnie wyglądała sytuacja na koniec I kw r. na ogólną liczbę osób aż to kobiety stanowiące 82,95 % i mężczyzn czyli 17,05%

13 Wykres 5 Osoby korzystające z zasiłków macierzyńskich dane na koniec I kw r. i 2013 r Dane: Raporty ZUS ogółem kobiety mężczyźni Wynika to z tego, że coraz większe znaczenie dla kobiet ma kariera zawodowa a jednocześnie mają świadomość, że po urodzeniu dziecka i dłuższej przerwie związanej z opieką nad nim coraz trudniej wrócić na rynek pracy i awansować. W latach 90- tych kobiety, które stawały przed wyborem praca czy rodzina wybierały rodzinę dzisiaj zaś wybierają pracę. Dlatego też powinno się dążyć do rozwoju zatrudnienia przyjaznego rodzinie m.in. przez promocję dobrych praktyk, innowacyjnych rozwiązań i nagradzanie pracodawców; upowszechnianie wśród pracodawców możliwości tworzenia żłobków i przedszkoli przyzakładowych w ramach odpisów na zakładowy fundusz socjalny; wprowadzenie ulgi podatkowej dla pracodawców dofinansowujących opiekę w żłobkach i przedszkolach dla dzieci swoich pracowników. 13

14 2. Uprawnienia rodziców związane z rodzicielstwem 2.1. Co gwarancje przyszłym matkom kodeks pracy Przywileje przyszłych matek reguluje kodeks pracy, który określa, jakie przysługują im świadczenia, w jakich warunkach mogą być zatrudniane oraz jakie zobowiązania względem nich ma pracodawca. Zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z kobietą będącą w ciąży. Przepis ten jednak nie dotyczy wszystkich rodzajów umów o pracę m.in. kobiet znajdujących się na okresie próbnym poniżej jednego miesiąca oraz kobiet zatrudnionych na zastępstwo. Kobieta pracująca na umowę o pracę jest objęta ochroną prawną od trzeciego miesiąca ciąży. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o ciąży daje gwarancję ciężarnej kobiecie, że nie zostanie ona zwolnione do dnia porodu, a później do zakończenia urlopu wychowawczego. Pracodawca nie może przenieść kobiety w ciąży na inne stanowisko, które by było mniej płatne. W przypadku, gdy umowa o pracę na czas określony, na wykonanie danej pracy lub okres próbny dłuższy niż jeden miesiąc kończy się po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostaje ona automatycznie przedłużona do dnia porodu (art. 177 kp). Następnie kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński. Ta zasada nie obowiązuje jednak w przypadku umowy na czas określony, która została zawarta w ramach zastępstwa innego pracownika w okresie, gdy był on nieobecny w pracy (ale miał usprawiedliwienie). W przypadku, takiego zatrudnienia umowa na zastępstwo automatycznie wygasa wraz z powrotem zastępowanego pracownika. W wyjątkowych sytuacjach kobiecie w ciąży może być wypowiedziana umowę o pracę nie zależnie od jej rodzaju. Kodeks pracy dopuszcza dwie takie sytuacje: ogłoszenia upadłości firmy lub jej likwidacji w takim przypadku związki zawodowe mogą tylko negocjować termin zwolnienia ciężarnej kobiety. Kobieta w ciąży może również być zwolniona dyscyplinarnie, gdy dopuści się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, przestępstwa lub straci uprawnienia do wykonywania zawodu. Umowa ta może zostać rozwiązana tylko wtedy, gdy zakładowa organizacja związkowa, która reprezentuje pracownicę wyrazi na to zgodę, lub gdy żadna organizacja związkowa nie reprezentuje pracownicy, a także wtedy, gdy zakładowa organizacja związkowa nie zajmie stanowiska w tej sprawie w ciągu 5 dni. Szczególnym rodzajem ochrony jest ochrona trwałości stosunku pracy ciężarnych, która ma na celu zapobieganie sytuacjom, że przyszła mama byłaby zagrożona utratą miejsca pracy lub miała do czynienia z pogorszeniem się warunków pracy. Ochrony związanej z rodzicielstwem nie mają kobiety zatrudnione na umowę zlecenie, gdyż zgodnie z definicją wynikającą z art. 3 kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Umowa zlecenie polega na wykonaniu pracy przez zleceniobiorcę dla zleceniodawcy i kodyfikuje ją kodeks cywilny a nie kodeks pracy, w 14

15 związku z tym wykonawcy nie przysługują żadne uprawnienia pracownicze wynikające z kodeksu pracy, tylko wynikające z podpisanej przez obie strony umowy cywilnej. Pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownicy zwolnień z pracy w razie wykonywania przez nią koniecznych w przebiegu ciąży badań lekarskich, za które przysługuje jej pełne wynagrodzenie. 14 Zwolnienie to jest udzielane po przedłożeniu przez pracownicę zaświadczenia potwierdzającego, że jest w ciąży. Zaświadczenie to nie musi spełniać żadnych wymogów formalnych, a jedynie potwierdzać ciążę. Nie musi być ono wystawione przez lekarza ginekologa może je wystawić lekarz dowolnej specjalizacji. Jeśli chodzi o wypowiedzenie kobietom w ciąży umów o pracę wypowiedzenie może być unieważnione, gdy kobieta otrzymała je, nie wiedząc jeszcze, że jest w ciąży lub jeśli zaszła w ciążę, będąc na okresie wypowiedzenia. Również w przypadku, gdy kobieta złoży wypowiedzenie, a później dowie się, że jest w ciąży, to w czasie trwania wypowiedzenia, może cofnąć swoją decyzję, a pracodawca jest zobowiązany zaakceptować zmianę jej decyzji. Kodeks pracy daje też kobietom w ciąży inną ochronę i przywileje, np.:, jeśli kobieta pracuje w porze nocnej tj. między godziną a 6.00 to pracodawca jest zobowiązany dokonać takich zmian w jej rozkładzie pracy, aby mogła ona wypełniać swoje obowiązki w innej porze. 15 Jeżeli okazałoby to się niemożliwe z jakiegoś powodu pracodawca musi przenieść ciężarną do innej pracy, którą może ona wykonywać w innej porze dnia. Kobieta ciężarna nie może wykonywać prac szkodliwych ani zagrażających jej zdrowiu. Wykaz ten przedstawia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 roku dotyczące prac szkodliwych i uciążliwych dla kobiet Dz. U. Nr 114, poz. 545 ze zm. Wykaz ten zawiera następujące ich rodzaje: 1. prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała, 2. prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym, 3. prace w hałasie i drganiach, 4. prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych, 5. prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości, 6. prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu, 7. prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, 8. prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych, 9. prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi. Takie same obowiązki obciążają pracodawcę w przypadku, gdy przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią wynikają z orzeczenia lekarskiego. 16 Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w cytowanym przepisie wydawane jest zgodnie z przepisami 14 art kodeksu pracy 15 art kodeksu pracy 16 art kodeksu pracy 15

16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią, wydaje lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownicą. Lekarz wydaje zaświadczenie na wniosek pracownicy, pracodawcy albo z własnej inicjatywy, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o okolicznościach mogących mieć znaczenie dla zatrudniania ciężarnej pracownicy. Pracodawca jest związany wskazaniami zawartymi w zaświadczeniu, tak długo, jak to zaświadczenie zachowuje swoją ważność. To pracodawca jest obowiązany zadbać o zapewnienie pracownicy odpowiednich warunków pracy i powinien podjąć działania niezwłocznie po powzięciu wiedzy o okolicznościach wymuszających dokonanie niezbędnych zmian, a pracownica nie musi składać żadnego wniosku w zakresie dostosowania warunków jej pracy do obowiązujących wymagań. Ponadto warto podkreślić, że pracownica, której warunki pracy zmieniły się w związku ze stanem ciąży, za czas przeniesienia do innej pracy, skrócenie czasu pracy czy zwolnienia od pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. 17 W przypadku gdyby wynagrodzenie na zmienionym stanowisku było niższe od poprzedniego, pracodawca musi wypłacić jej dodatek wyrównawczy. Jeśli pracodawca nie może przenieść ciężarnej na inne stanowisko, przy którym praca nie stanowiłaby zagrożenia dla niej i dla dziecka, wówczas musi ją wysłać na pełnopłatne zwolnienie, tak samo jak ma to miejsce przy zakazie pracy w godzinach nocnych. Ponadto czas pracy kobiety w ciąży nie może przekraczać 8 godzin na dobę. 18 Praca nie może być również wykonywana w godzinach nadliczbowych, 19 nawet, jeśli pracownica wyrazi zgodę. Naruszenie tego przepisu jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które pracodawca ponosi odpowiedzialność karną. Istnieje również możliwość ograniczenia kobiecie w ciąży pracy przy komputerze do maksymalnie 4 godzin na dobę. Kobiety w ciąży nie można oddelegować do pracy poza miejsce zamieszkania jeśli zaś chodzi o wysłanie jej w delegację jest to możliwe tylko w przypadku wyrażenia przez nią zgody. 20 Kobieta ciężarna zatrudniona w ramach umów kodeksu pracy może również od 2009 r. w związku z nowelizacją przepisów korzystać z 270 dni zwolnienia lekarskiego, które jest płatne w wysokości 100% wynagrodzenia. 17 art i 5 kodeksu pracy 18 art. 148 kodeksu pracy 19 art kodeksu pracy 20 art kodeksu pracy 16

17 2.2. Przywileje nie tylko kobiet pracujących po urodzeniu dziecka ale również ojców Urlop macierzyński - zasiłek macierzyński oraz urlop dodatkowy Urlop macierzyński przysługuje kobiecie, jeżeli jest zatrudniona na umowę o pracę, bez względu na staż pracy i na to, czy jest zatrudniona na cały etat, czy też na część etatu. Wymiar urlopu macierzyńskiego określa art kodeksu pracy, który mówi, że pracownicy przysługuje urlop macierzyński w następujących wymiarach: - 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, - 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, - 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, - 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, - 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Kobieta może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego, ale dopiero po wykorzystaniu, co najmniej jego 14 tygodni pod warunkiem, że ojciec dziecka ma prawo do opieki nad nim i umowę o pracę. Wtedy on wykorzysta pozostałą część urlopu macierzyńskiego. Otrzymując w tym czasie zasiłek macierzyński, a pracodawca nie będzie mógł go zwolnić z pracy. Istnieją przypadki, w których normalny wymiar urlopu macierzyńskiego ulega skróceniu lub zostaje przerwany. Do tych przypadków należą: w przypadku urodzenia martwego dziecka - urlop macierzyński zostaje skrócony i wynosi on 8 tygodni od dnia porodu, w przypadku zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia - urlop macierzyński trwa do 8 tygodni od dnia porodu, po upływie tego czasu zostaje on przerwany, w przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia - urlop macierzyński trwa jeszcze przez tydzień od dnia zgonu dziecka, po upływie tego czasu zostaje on przerwany, w przypadku gdy kobieta po urodzeniu dziecka nie podejmuje się wychowania go i oddaje na wychowanie do rodziny zastępczej przed upływem 8 tygodni od dnia porodu - urlop macierzyński zostaje skrócony do 8 tygodni od dnia porodu, w przypadku, gdy kobieta po urodzeniu dziecka nie podejmuje się wychowania go i oddaje na wychowanie do rodziny zastępczej po upływie 8 tygodni od dnia porodu - urlop macierzyński zostaje przerwany w dniu oddania dziecka, w przypadku, gdy po porodzie dziecko wymaga hospitalizacji przekraczającej okres 8 tygodni od dnia porodu, to po upływie tych 8 tygodni kobieta ma prawo do przerwania urlopu macierzyńskiego i wykorzystania go w późniejszym okresie, po zakończeniu leczenia szpitalnego dziecka, kobieta może się zrzec części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka - w tym przypadku okres urlopu macierzyńskiego jednak nie może być krótszy, niż 14 tygodni, po tym czasie resztę urlopu macierzyńskiego może wykorzystać ojciec dziecka. 17

18 Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego rodzicom przysługuje dodatkowy urlop macierzyński, który po nowelizacji przepisów od 17 czerwca 2013 roku wynosi 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci lub więcej przy jednym porodzie. Do 16 czerwca 2013 r. urlop dodatkowy w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosił 4 tygodnie i 6 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka. Wydłużona została również z 2 do 6 tygodni część urlopu macierzyńskiego, która może być wykorzystana przed przewidywaną datą porodu. Podstawowy urlop macierzyński pozostał bez zmian. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Dodatkowy urlop macierzyński może być także wykorzystany przez pracownika ojca dziecka bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. Z takich urlopów mogą korzystać również osoby, które przyjęły pod opiekę dziecko do 7 lub do 10 roku życia, gdy odroczono mu obowiązek szkolny. Po nowelizacji bez zmian pozostaną przepisy o dwóch tygodniach urlopu zarezerwowanego wyłącznie dla ojców. Aby otrzymać dodatkowy urlop macierzyński pracownik, musi złożyć pisemny wniosek do pracodawcy o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek. Pracownica może również zrezygnować z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części i powrócić do pracy. Wówczas składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy. W takim, przypadku, ojciec musi złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części takiego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko. 21 Zasiłek a praca w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego Pracownica lub pracownik korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego mogą łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku, wysokość zasiłku macierzyńskiego ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownica lub pracownik pracuje w czasie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 21 ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 18

19 macierzyńskiego. Zasada ta dotyczy wyłącznie pracowników i nie ma zastosowania do ubezpieczonych niebędących pracownikami Urlop ojcowski Urlop ten został wprowadzony od 1 stycznia 2010 r. Prawo do niego przysługuje każdemu ubezpieczonemu ojcu, którego dziecko nie ukończyło jeszcze 12 miesiąca życia. Nie ważne jest przy tym czy mężczyzna pracuje na etacie, czy też prowadzi własną działalność gospodarczą. Ważny jest sam fakt ubezpieczenia. W trakcie urlopu ojcowskiego każdemu tacie przysługuje zasiłek pieniężny zw. potocznie tacierzyńskim. I wynosi on, tak jak w przypadku matek, równowartość przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego roku przed urlopem. Do końca 2011 r. urlop ojcowski był w wymiarze jednego tygodnia. Od 2012 r. natomiast liczba przynależnych z tego tytułu dni opieki nad dzieckiem wzrosła do dwóch tygodni. Warto podkreślić, że z urlopu ojcowskiego, w identycznym wymiarze dni mogą korzystać również mężczyźni przysposabiający dziecko. Możliwość taka przysługuje im do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie, ale nie dłużej niż do 7 roku życia dziecka. Wyjątek od tej reguły stanowi przypadek, w którym przysposabiane jest dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Wówczas urlop ojcowski można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 10 lat Urlop rodzicielski Od września 2013 roku nową formą opieki nad dziećmi będzie roczny urlop rodzicielski. Na urlop ten składać się będzie 20 tygodniowy urlop macierzyński 6 tygodniowy dodatkowy urlop macierzyński oraz 26 tygodniowy urlop rodzicielskie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich - od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Z urlopu rodzicielskiego będą mogli skorzystać zarówno matka jak i ojciec dziecka. Od września 2013 r. prawo do korzystania z urlopu rodzicielskiego będą mieli nie tylko pracownicy związani z pracodawcą umową o pracę, ale również osoby prowadzące własną działalność czy też zatrudnione na umowę zlecenie, którzy opłacali składki chorobowe. Zasiłek rodzicielski przez 26 tygodni będzie płatny w wysokości 100% wynagrodzenia, zaś przez kolejne 26 tygodni w wysokości 60% wynagrodzenia. Jeśli matka od samego początku zadeklaruje, że wykorzysta całe 52 tygodnie urlopu to przez cały ten okres będzie wówczas pobierać zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz/lub z całego urlopu rodzicielskiego, wówczas przysługuje jej wyrównanie dotychczas pobieranego 80 proc. zasiłku do wysokości 100 proc. 26- tygodniowy urlop rodzicielski rodzice mogą wykorzystać maksymalnie w trzech częściach, trwających minimum osiem tygodni. Urlop ten musi mieć charakter ciągły, tzn. że musi przypadać bezpośrednio po dodatkowym urlopie oraz części tych urlopów muszą następować bezpośrednio jedna po drugiej. Wniosek o urlop rodzicielski rodzic musi złożyć najpóźniej w dniu zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop dodatkowy i urlop rodzicielski może być łączony z pracą w niepełnym wymiarze jednak 19

20 nie wyższym niż ½ etatu. W związku ze zmianą przepisów pracodawca może nie wyrazić zgody na łączenie tego urlopu z pracą jeśli nie jest to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy. W przypadku odmowy tego prawa pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie o przyczynach odmowy. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać obydwoje rodzice, jednak łączny jego wymiar nie może przekroczyć 26 tygodni Urlop wychowawczy W związku ze zmianą kodeksu pracy od 17 czerwca 2013 roku zmianie uległy także przepisy dotyczące urlopów wychowawczych. Pracownik zatrudniony, co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia. Jeżeli pracownik ma niepełnosprawne dziecko wówczas przysługuje mu dodatkowo jeszcze 3 letni urlop wychowawczy, który musi wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Ponadto w dniu 12 lipca 2013 r. Senat przyjął zmianę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta ma wejść w życie 1 września 2013 r. i od tego dnia za osoby samozatrudnione i wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, ale także za studentki i kobiety bezrobotne, przebywające na urlopie wychowawczym lub ubezpieczone w KRUS państwo odprowadzi składki emerytalno rentowe. Dla osób mających, co najmniej sześciomiesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed okresem opieki nad dzieckiem podstawą do składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne będzie 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny będzie to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, i w takiej sytuacji budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenie emerytalne. Aby móc korzystać z urlopu wychowawczego pracownik-rodzic musi wystąpić z wnioskiem o jego udzielenie do pracodawcy na dwa tygodnie przed planowanym urlopem. W przypadku zatrudnienia na czas określony urlop przysługuje tylko do końca umowy. Urlop mogą wziąć jednocześnie obydwoje rodzice, ale nie mogą być na urlopie jednocześnie dłużej niż trzy miesiące. Czas urlopu liczy się do stażu pracy. Urlop wychowawczy nie jest płatny. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, gdy ma prawo do zasiłku rodzinnego może liczyć na płatny dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł miesięcznie. Warunkiem jest jednak zakwalifikowanie się do pobierania zasiłku rodzinnego, gdzie kryterium dochodowe wynosi obecnie 539,00 zł na osobę w rodzinie lub 623,00 zł na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675) 23 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U Dz. U. z 2003 Nr 228 poz ze zm. 24 ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675). 20

Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie

Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej CZAS NA AKTYWNE OJCOSTWO - CZYLI NIEMOWLĘTA I OJCOWIE Warszawa 2011 Publikacja wydana w ramach projektu Gender

Bardziej szczegółowo

W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU

W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU GODZENIE PRACY Z RODZINĄ W KONTEKŚCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET Redakcjja naukowa:: Cecyyl lia Sadowsska- -Snarrsska TTchon Lii W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 28 (794) 23 lipca 5 sierpnia 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Prawo pracy dla rodziców zmiany

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 28 (794) 23 lipca 5 sierpnia 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Prawo pracy dla rodziców zmiany DZIŚ: Komu przysługuje urlop rodzicielski W NASTĘPNYM NUMERZE: Jaką strategię finansowania przyjąć podczas kryzysu UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 28 (794)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy

Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy Informator Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2012 r. Informator dla lekarzy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE RODZINA

RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE RODZINA RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 2008 RECENZJA PROF. DR HAB. ANDRZEJ F. BOCIAN Copyright

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Bezirk Sachsen Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Do dnia 1 maja 2011 r. w Niemczech obowiązują okresy przejściowe dla swobodnego przepływu pracowników

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet 1 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA organizacja pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY GODZENIE RÓL PARTNER: Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue

Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY GODZENIE RÓL PARTNER: Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY GODZENIE RÓL PARTNER: Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue teksty Monika Zakrzewska Małgorzata Gałązka-Sobotka współpraca

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Antoni Sobolewski (redakcja)

Antoni Sobolewski (redakcja) Antoni Sobolewski (redakcja) Krzysztof Matlak (sekretarz redakcji) Przemysław Piechota i Michał Matlak (tłumaczenie) Projekt graficzny: Kazimierz Krystosik Wydawca Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo