Czesc I. 1. Dane osoby ubiegajacej sie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czesc I. 1. Dane osoby ubiegajacej sie"

Transkrypt

1 Nazwa podmiotu realizujacego swiadczenia rodzinne: Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 1/ipca 2009 r. ( poz. 950) Adres:.~IEJ$I{I :i~( 87," ui.kilinskie11<' :Iow,golub:;korl NIP:.'1, J(,;.,JI)/;.. ZNE.',,) '10 nn.)rzyn ":'~:.~. iodo13 I~';,W!,~uJa":;j(o'pomorskie,' ; Zalacznik nr 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASILKU RODZINNEGO Czesc I. 1. Dane osoby ubiegajacej sie Imie i nazwisko PESEL *) NIP*) Stan cywilny Obywatelstwo Miejsce zamieszkania Telefon 2. Wnosze o przyznanie zasilku rodzinnego na nastepujace dzieci: Lp, Imie i nazwisko PESEL*) Rodzaj szkoly, do której dziecko uczeszcza Siedziba szkoly *) W przypadku cudzoziemców wpisac odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu). oraz dodatków do zasilku rodzinnego z tytulu: (zakreslicodpowiednikwadrati wpisacdane dzieci) [] urodzenia dziecka (imie'j nazwiskodz{eckaj"'".. (imie';nazwiskodzie"ckaf [] opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (nalezywypelni czesc II).. (imie i nazwlsko dziecka) [] samotnego wychowywania dziecka (dodatek przysluguje na dwoje dzieci) (nalezy wypelnic czesc III) na:.. (imie j n.bzw/sko dzieckai...(imie'j nazwiskodzieckai.

2 D wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dodatekprzyslugujena trzeciei kazde kolejnedzieckouprawnionedo zaslku rodzinnego) na: /(I1If;I 'Jaz fi)ko ~Iec :1 dz;e D ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepclnospraw nego o, D rozpoczecia roku szkolnego przez: (Imie nazw/skt Z/E ~J oml~ (im/f;; D pod,jecia przez dziecko alv10kcg. nazwisk( alit " nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na rok szkolnv na rok szkolny na rok szkolnv na rok 'izkolnv (na czesciowe pokrycie wydatków zwiazanych z zamie szkaniem w miejscowosci, w której znajduje Sie siedziba szkoly na: (Imie I :Jzwisko d2 na rok szkolny*) oraz rok szkolnj**) (imie nazwisko dz/flcka) na rok szkolny*) oraz rok szkolny**) D podjeciaprzez dzieckonauki w szkolepoza miejscemzamieszkania (na pokrycie wydatków zwiazanych z zapewnieniem dziecku mozliwosci dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowosci, w której znajduje sie siedziba szkoly) na: (imie i nazwisko dziecka) (imie i nazwisko dziecka) na rok szkolny*) oraz rok szkolny**) (imie i nazwisko dziecka) (imie i nazwisko dziecka) na rok szkolny*) oraz rok szkolny**) 'J Wpisac biezacy rok szkolny. "J Wypelnic w przypadku ubiegania sie o dodatek takze na kolejny rok szkolny; w pustym miejscu wpisac kolejny rok szkolny. UWAGA: wypelnic oswiadczenie w CZeSCIVI. 3, Dane czlonkówrodziny (w tym dzieci do ukonczenia25 lat, a takze dziecka, które ukonczylo 25 rok zycia, legitymujacego sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci, jezeli w zwiazku z ta niepelnosprawnoscia rodzinie przysluguje swiadczenie pielegnacyjne), Do czlonków rodziny nie zalicza sie dziecka pozostajacego pod opieka opiekuna prawnego, dziecka pozostajacego w zwiazku malzenskim, a takze pelnoletniego dziecka posiadajacego wlasne dziecko. W sklad rodziny wchodza: (imie i nazwisko) (imie i nazwisko (imie i nazwisko PESEL'J urzadskarbowy). 4. (imie i nazwisko 5. (imie" nazwisko PESEL ') 6. (imie i nazwisko 7. (imiei nazwisko *) W przypadku cudzoziemców wpisac odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu). 2 (

3 II:" mm,mm, bedzie/a 4. Inne dane 4.1Lacznakwotaalimentówswiadczonychnarzeczinnychosóbwynioslawroku *) zl gr. 4.2 Dochódutraconyz roku *) wyniósl zl gr miesiecznie. 4.3 Dochóduzyskanyw roku **)wyniósl zl gr mlesleczme. *) Wpisac rok, z którego dochód stanowi podstawe ustalenia dochodu rodziny *0) Wpisac rok, w którym osoba uzyskala dochód, po roku stanowiacym podstawe ustalenia dochodu rodziny. CzescII. Oswiadczenie dotyczace ustalenia prawa do dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego zapoznalam/e m sie z warunkami uprawniajacymi do dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, na dodatekdo zasilkurodzinnegoz tytulu (imiei nazwiskodziecka) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (lub zasilek wychowawczy) niebyl pobierany/bylpobierany*) w okresieod do, z dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na to samo dziecko nie korzysta drugi z rodziców ani opiekun prawny, nie otrzymuje zasilku macierzynskiego, nie podjelam/alem ani nie kontynuuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która uniemozliwia mi sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dziecko nie zostalo umieszczone w placówce zapewniajacej calodobowa opieke, w tym w specjalnym osrodku szkolno wychowawczym, i nie korzysta w niej z calodobowej opieki przez wiecej niz 5 dni w tygodniu, z wyjatkiem dziecka przebywajacego w zakladzie opieki zdrowotnej, ani nie zachodza inne przypadki zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. I OJNiepotrzebne skreslic. CzescIII. (data,podpisosobyubiegajacejsie) Oswiadczenie dotyczace ustalenia prawa do dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka zapoznalam/em sie z warunkami uprawniajacymi do dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka, jestem panna / kawalerem / osoba pozostajaca w separacji / osoba rozwiedziona / wdowa / wdowcem *), **), nie wychowuje wspólnie z drugim rodzicem co najmniej jednego dziecka*), **). powództwo o ustalenie swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostalo oddalone*),**), 0) Niepotrzebne skreslic. 0*) Dotyczy osoby ubiegajacej sie, samotnie wychowujacej dziecko. CzescIV. Oswiadczeniedotyczaceustaleniaprawadozasilkurodzinnego*) Oswiadczam,ze: w kolejnym roku szkolnym (imie i nazwisko dziecka/i) (data,podpisosobyubiegajacejsie) (Imie I nazwisko dziecka/i) uczycsie w szkolelubw szkolewyzszej, w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiazuje sie niezwlocznie poinformowac podmiot realizujacy swiadczenia rodzinne. (data,podpisosobyubiegajacejsie) *) Wypelnic wylacznie w przypadku ubiegania sie o zasilek rodzinny na kolejny rok szkolny, a w przypadku dziecka legitymujacego sie orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepelnosprawnosci oraz osoby uczacej sie (tj. osoby pelnoletniej uczacej sie, niepozostajacej na utrzymaniu rodziców w zwiazku z ich smiercia lub w zwiazku z ustaleniem wyrokiem sadowym lub ugoda sadowa prawa do alimentów z ich strony) takze w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyzszej. 3

4 Czesc'. Oswiadczenie dotyczace ustalenia prawa do dodatku do zasilku rodzinnego' w kolejnym roku szkolnym {Imie i nazw1~ 1<0 dllecka/ lhulu rozpoczecia roku szkolnego*)... bgdm. c liczyc SIG w szkole. (mile I nazw:s~,; d:~ie:3! w przypadku rezygnacji z kontynuacj1nauki zobowiazuje signiez\vloclniepoinformowac p("imlot realizunl. S\ tadczem3 rodzinne 'J wypelnic wylacznie w przypadku ubiegania SI. o dodatek na kolejny "Q~szkolny... 1pls Czesc VI. Oswiadczenie dotyczace ustalenia prawa do dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania*) Oswiadczam,ze: w kolejnym roku szkolnym (imie I nazwisko dziecka/i).. bgdnea UC7YCS1eW szkole. (imie i nazwisko dziecka/i) w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiazuje sie niezwlocznie poinformowac podmiot realizujac~ swiadczeniarodzinne. 'J wypelnic wylacznie w przypadku Czesc VII. ubiegania sie o dodatek na kolejny rok szkolny data, podpis osob 1) Oswiadczenie dotyczace ustalenia prawa do zasilku rodzinnego na dziecko... legajace) sle powyzsze dane sa prawdziwe. zapoznalam/em sie z warunkami uprawniajacymi do zasilku rodzinnego, na dziecko/dzieci, na które ubiegam sie o zasilek rodzinny, nie jest pobierany w innej instytucji zasilek rodzinny ani walutowy dodatek rodzinny, dziecko/dzieci, na które ubiegam sie o zasilek rodzinny, nie jest uprawnione do zasilku rodzinnego na wlasne dziecko, nie pozostaje/ja w zwiazku malzenskim, ani nie zostalo/iy umieszczone w rodzinie zastepczej, instytucji zapewniajacej calodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spolecznej, placówce opiekunczo wychowawczej, mlodziezowym osrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakladzie poprawczym, areszcie sledczym, zakladzie karnym, zakladzie opiekunczo leczniczym, zakladzie pielegnacyjno opiekunczym, a takze szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucjete zapewniaja nieodplatne pelne utrzymanie. na dziecko nie przysluguje zasilek rodzinny za granica W przypadku zmiany liczby czlonków rodziny, wyjazdu czlonka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjatkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwiazanego z podjeciem przez dziecko ksztalcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskania dochodu lub innych zmian majacych wplyw na prawo do zasilku rodzinnego, zwlaszcza ukonczenia przez dziecko 25. roku zycia, osoba ubiegajaca sie jest zobowiazana niezwlocznie powiadomic o tych zmianach podmiot realizujacy swiadczenia rodzinne. (data.podpisosobyubiegajacejsie) 2) Oswiadczenie dotyczace ustalenia prawa do zasilku rodzinnego dla osoby uczacej sie powyzsze dane sa prawdziwe, zapoznalam/em sie z warunkami uprawniajacymi do zasilku rodzinnego, nie pobieram zasilku rodzinnego w innej instytucji ani walutowego dodatku rodzinnego, nie jestem uprawniona/y do zasilku rodzinnego na wlasne dziecko, nie pozostaje w zwiazku malzenskim ani nie zostalam/em umieszczony w instytucji zapewniajacej calodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spolecznej, placówce opiekunczo wychowawczej, mlodziezowym osrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakladzie poprawczym, areszcie sledczym, zakladzie karnym, zakladzie opiekunczo leczniczym, zakladzie pielegnacyjno opiekunczym, a takze szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniaja nieodplatnie pelne utrzymanie. nie przysluguje mi zasilek rodzinny za granica. W przypadku wystapienia w rodzinie otrzymujacej swiadczeniarodzinne zmian majacych wplywna prawo do swiadczenrodzinnych, osoba ubiegajaca sie jest zobowiazana niezwlocznie powiadomic o tych zmianach podmiot realizujacy swiadczenia rodzinne. Dotyczy to zwlaszcza informacji o uzyskaniu dochodu przez czlonka rodziny oraz wyjezdzie czlonka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z wyjatkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwiazanego z podjeciem przez dziecko ksztaicenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób, na które zasilek rodzinny byl wyplacany, informacji o zawarciu zwiazku malzenskiego lub wystapieniu uprawnienia do zasilku rodzinnego na wlasne dziecko albo o umieszczeniu tej osoby w instytucji zapewniajacej calodobowe utrzymanie. _ Do wniosku dolaczam nastepujace dokumenty: (data,podpisosobyubiegajacejsie) 1)... 3)... 2) )...

5 Pouczenie opie JnOWI,ak 'e :ne~mudziek 3) osobie ucz wej SI, tj. OSObiE pelnoletniej uczacej sie niepozostajacej na utr 'ymaniu rodziców w zwiazku z Ich smiercia lub 'wlazku L ustale liem lroklem \dowym Ib u:;jodc :It 1 J.. /II t je If 'r.tron' Z?'!I\ r 'Ir l' ) Id:i ~jhm( :lj jf).tor 1('1 ;UJf:: IE " k )rd' lacji iter1o\ abe!zpioc ~enla :;r OlE ni ge I: 'Ai JS zr J~ 'SI al, JI], I I( ";<)4 1=Izn lm.). lub w LWla~:ku 2 J;j 'SI lolem v P er 'loflv::trol re IZln n8 'tor.im 'E c7 Jpospolitej Polskiej '. ", )~"7 ilk,('\a. ~ )trz' I", 'P "de Ir ;JJ =!nt:l Jtu 1, lut JC or =!c 1\ "C+ z 1R roku z 'cia lut 13ul<:I Ilf ".,It '1. t us 1 S _"SilE r xlzinn, przysluguj' e 1)1 Je :ej Sie IJ osobie pelnoletniej J' ae" si, nier,zo,tajacejno Jtr 'maniu rood( ~k 11 lut,wroklem sadowym lub ugoda sadowa prawa do alimentów z Ich strony Jf,eli U(.L," w szkole lub w,k )IE wyz 'J JE!dna~ nie dlui8j m, do u~ me :ut 1$ i=,i, P J',ta jlr lazjum lle;ponadr;n jst, II :l(;:.j1 ~r IZ (flft )l1vsi s ;1f)e l II 1E u :u rp' jl ~k. InL~ I IL Ili~Z~ no::j'",d K 11,C 1Jt li.:,(e Il.,y k ~I( ~CJ1ILUJa '. Pn:E ;zk 111 nalp. r )zur IE Ul 'elole v ro7umlp.nlupr ~eplsovpr),,'oo ;zkolnic.twlfwyzszym l tak dl,r l< Iii )1 kol"qlurr S1 :tz~,l. IS' :l14 ma '),l roku zycia '''a, kto n!j r~alizc o 3r t7f~~ Jt ~uc \JClel~;KI' laucl '(.11 ;kle I<e 11Lm JE:yków obe Ich Jzie ;t SI s I ~ 11;1'\ ft H US ::l 2) jziecko zostalo umie ZCZO"' w Instytucji 3peWnla)acej calodobowe utrzymam" tj. domu pomocy spoleune plaf )WCE )PleKUn( ~( :h(ly, :1.wcz':J schrc nisku dla nielotnlc'1 mlod,, rt Isre iku Nycho', awczym, zakladzie popllwc 'Ym.!reSCClE ;Iedczym, Z'Jklae :le kam' n, aklad':i opiekun<,e,,'cz,"' Im zah. IL J.: Ip~r 3C 'Jp un( al',zi((llf ;;I.OV lub innei ~kolf Jez~ ISI II Je te zar /nijjanie rjpatnll It III le n J~ ZE pkt L LJSIaW 3) osot a U( a( SlE 'l ;;t,~laumil $" ::zona w InstytUCjizape 'nlajactj caloaodolveutc, rtanle(;:in.7 )li.) u jtaw 4) pelnoletnie dziecko lub Jsoba uc7.acasie jest uprawniona do Z3silku rodzinnego na wlasne dziecko (art. 7 pkt 4 usta" ). Zasilek rodzinny nie pr, 'sl'jguje e ;01:>1<;al'1otme "ychowujacej dziecko, jezeli nie zostalo zasadzone swiadczenie,iimentacyjne na "8CL d,ie, a od drugiego z r,dziców dzle< l, oh''i:>;> f('ld? ~e!dr r 1zif"n 1z n'f Z 'je 2) ojciec dziecka jest nieznan' 3) powództwo o ustaleme swiadczema alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostalo oddalone 4) sad zobowiazal Jednego. ro jziców do ponoszenia c,lkowltych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiazal drugiego z rodziców de ;; 'iade ~enia alim"mjcyjne lo r J rzecz tego dzip. :ka,rt, ~ cu"t; Zasilek rodzinny nie przysluguje czlonkowi rodziny. jp.zeli na dziecko przysluguje zasilek rodzinny za gr lc,n L I[ " spolecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spolecznym stanowia inaczej (art. 7 pkt 6 ustawy Zasilek rodzinny nie przysluguje, jezeli na dziecko pobierany Jest walutowy dodatek rodzinny przyslugujacy pracownikom polskich placówek dyplomatyc onych i urzedów konsularnych (art. 27 usl. 3 ustawy) Dodatek z tytulu urodzenia dziecka przysluguje. Jezeli kobieta pozostawala pod opieka medyczna nie pózniej niz od 10 tygodma ciazy do porodu' J (art 9 usl. 6 ustawyj. Dodatek z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysluguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jezeli dziecko pozostaje pod jego faktyczna opieka. uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dluzej jednak mz przez okres. 1) 24 miesiecy kalendarzowych; 2) 36 miesiecy kalendarzowych, Jezeli sprawuje opieke nad wiecej niz jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu 3) 72 miesiecy kalendarzowyct). jezeli sprawuje opieke nad dzieckiem legitymujacym sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci albo o znacznym stopni l niepelnospr~wnoscl (art. 10 usl. 1 ustawy) Dodatek z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysluguje, jezeli: 1) osoba ubiegajaca sie bezposrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawala w stosunku pracy przez okres krótszy niz 6 miesiecy' 2) osoba ubiegajaca sie podjela lub kontynuuje zatrudnienie lub inna prace zarobkowa która uniemozliwia sprawowame osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3) dziecko zostalo umieszczone w placówce zapewniajacej calodobowa opieke w tym w specjalnym osrodku szkolnowychowawczym, I korzysta w niej z calodobowej opieki przez wiecej niz 5 dni w tygodniu, z wyjatkiem dziecka przebywajacego w zakladzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 4) osoba ubiegajaca sie w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasilku macierzynskiego (art. 10 usl. 5 ustawy). Dodatek z tytulu samotnego wychowywania dziecka przysluguje samotnie wychowujacym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. jezeli nie zostalo zasadzone swiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka. poniewaz 1) drugi z rodziców dziecka nie zyje 2) ojciec dziecka jest nieznany: 3) powództwo o ustalenie swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostalo oddalone (art. 11a ust 1 ustawy). Dodatek z tytulu samotnego wychowywania dziecka przysluguje równiez osobie pelnoletniej uczacej sie, niepozostajacej na utrzymaniu rodziców w zwiazku z ich smiercia lub w zwiazku z ustaleniem wyrokiem sadowym lub ugoda sadowa prawa do alimentów z ich strony (art. 11a ust 2 ustawy). Dodatek z tytulu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysluguje matce lub ojcu. opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka (art. 12a ustawy). Dodatek z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego przysluguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka a takze osobie uczacej Sie na pokrycie zwiekszonych wydatków zwiazanych z rehabilitacja lub ksztalceniem dziecka w wieku. 1) do ukonczenia 16 roku zycia, jezeli legitymuje sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci; 2) powyzej 16 roku zycia do ukonczenia 24 roku zycia, jezeli legitymuje sie orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepelnosprawnosci (art. 13 ustawy). Dodatek z tytulu rozpoczecia roku szkolnego przysluguje na czesciowe pokrycie wydatków <'wiazanych z rozpoczeciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysluguje równiez na dziecko rozpoczynajace roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o wyplate dodatku sklada sie do dnia zakonczenia okresu zasilkowego w którym rozpoczeto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek zlozony po terminie organ wlasciwy pozostawia bez rozpoznania (art. 14 ustawy). Dodatek z tytulu podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysluguje (art.15 ustawy): 1) w zwiazku z zamieszkiwaniem w miejscowosci, w której znajduje sie siedziba szkoly ponadgimnazjalnej lub szkoly artystycznej, w której realizowany jest obowiazek szkolny i obowiazek nauki. a takze szkoly podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczacej sie. legitymujacej sie orzeczeniem O niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci albo 2) w zwiazku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowosci, w której znajduje sie siedziba szkoly, w przypadku dojazdu do szkoly ponadgimnazjalnej a takze szkoly artystycznej, w której realizowany jest obowiazek szkolny i obowiazek nauki w zakresie odpowiadajacym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. Dodatek przysluguje przez 10 miesiecy w roku w okresie pobierania nauki od wrzesnia do czerwca nastepnego roku kalendarzowego. W przypadku wystapienia 1) zmian w liczbie czlonków rodziny, 2) uzyskania dochodu (art. 3 pkt 24 ustawy), czyli a) zakonczenia urlopu wychowawczego. b) uzyskania prawa do zasilku lub stypendium dla bezrobotnych, c) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wylaczeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzielo. d) uzyskania zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, a takze emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z WYjatkiem rent przyznanych rolnikom w zwiazku z przekazaniem lub dzierzawa gospodarstwa rolnego, e) rozpoczecia pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej, 3) innych zmian majacych wplyw na prawo do swiadczen rodzinnych, osoba jest obowiazana do niezwlocznego powiadomienia o tym organu wyplacajacego swiadczenia rodzinne (art. 25 usl. 1 ustawy). _.. Wymógobowiazujeod dnia 1 listopada 2009 r. 5 ( data. podpis osoby ubiegajacej sie)

6 Czesc VIII. Wypelnia podmiot realizujacy swiadczenia. I. Dochody czlonków rodziny nsiagniete w <oku kaloodarzowym [ ] Dochody ( w zl) Zadeklarowany w oswiadczeniu dochód z dzialalnosci podlegajacejopodatkowaniuna Inny dochód, niepodfegajacy Czlonkowie rodziny Dochód opodatkowany Lp. podatkiem dochodowym (imie i nazwisko) podstawie przepisów o opodatkowaniu na od osób fizycznych zryczaltowanym podatku podstawie na zasadach ogólnych") dochodowym od niektórych przepisów o podatku przychodów osiaganych dochodowym od przez osoby fizyczne osób fizycznych Ogólem Razem 2. Ogólem w r. rodzina uzyskala dochód zl gr. 3. Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowiazan, o których mowa w czesci I pkt 4.1 wniosku, wyniósl.zl.gr. 4. Miesieczny dochód rodziny (dochód z pozycji 3 nalezy podzielic przez liczbe 12) wyniósl zl gr. 5. Miesieczny dochód rodziny po odliczeniu utraconego' dochodu/doliczeniu uzyskanego dochodu**), o którychmowaw czescii pkt 4.2 i 4.3 wniosku,wyniósl zl gr. 6. Miesieczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobe wyniósl zl gr (miejscowosc, data) (podpis pracownika) *) Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, nalezny podatek dochodowy od osób fizycznych, skladki na ubezpieczenia spoleczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz skladki na ubezpieczenie zdrowotne. **) Niepotrzebne skreslic. 6

7 ... ( imie i nazwisko) Zalacznik nr 3 OSWIADCZENIE CZLONKÓW RODZINY ROZLICZAJACYCH SIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZALTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIAGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O WYSOKOSCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES ZASILKOWY Oswiadczam, ze w roku kalendarzowym ( zakreslic odpowiedni kwadrat) uzyskalam/em dochód z dzialalnosci opodatkowanej w formie: D ryczaltu ewidencjonowanego D karty podatkowej l. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 24 wyniósl zl gr. 2. Nalezne skladki na ubezpieczenia spoleczne wyniosly zl. gr. 3. Nalezne skladki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosly zl. gr. 4. Nalezny zryczaltowany podatek dochodowy wyniósl : zl. gr.... ( miejscowosc. data)... ( podpis osoby skladajacej oswiadczenie) 011 ==_.

8 ( imie i nazwisko)... Zalacznik nr 4 OSWIADCZENIE CZLONKA RODZINY O WYSOKOSCI DOCHODU NIEPODLEGAJACEGO OPODATKOWANIU,KTÓRY ZOSTAL UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES ZASILKOWY Oswiadczam, ze w roku kalendarzowym uzyskalam/em dochód w wysokosci zl gr z tytulu: l. z gospodarstwa rolnego*) zl (powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych ) ( miejscowosc, data) ( podpis osoby skladajacej oswiadczenie) *) 12 x przecietna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasilkowy x kwota miesiecznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego oglaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego. Pouczenie Oswiadczenie obejmuje nastepujace dochody w zakresie niepodlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art.3 pkt I lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych):..renty okreslone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, renty wyplacone osobom represjonowanym i czlonkom ich rodzin, przyznane na zasadach okreslonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, swiadczenia pieniezne oraz ryczalt energetyczny okreslone w przepisach o swiadczeniu pienieznym i uprawnieniach przyslugujacych zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wegla, kamieniolomach, zakladach rud uranu i batalionach budowlanych, dodatek kombatancki, ryczalt energetyczny i dodatek kompensacyjny okreslone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, swiadczenie pieniezne okreslone w przepisach o swiadczeniu pienieznym przyslugujacym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze Niemiecka lub Zwiazek Socjalistycznych Republik Radzieckich, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utracily wzrok w wyniku dzialan w latach lub eksplozji pozostalych po tej wojnie niewypalów i niewybuchów, renty inwalidzkie z tytulu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz czlonków ich rodzin i renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstalo w zwiazku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, zasilki chorobowe okreslone w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych, srodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzadów panstw obcych, organizacji miedzynarodowych lub miedzynarodowych instytucji finansowych, pochodzace ze srodków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi panstwami, organizacjami lub instytucjami przez Rade Ministrów, wlasciwego ministra lub agencje rzadowe, w tym równiez w przypadkach gdy przekazanie tych srodków jest dokonywane za posrednictwem podmiotu upowaznionego do rozdzielania srodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym sluzyc ma ta pomoc, I

9 naleznosci ze stosunku pracy lub z tytulu stypendium osób fizycznych majacych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywajacych czasowo za granica w wysokosci odpowiadajacej równowartosci diet z tytulu podrózy sluzbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w panstwowych lub samorzadowych jednostkach sfery budzetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póznozm.), naleznosci pieniezne wyplacone policjantom, zolnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych uzytych poza granicami panstwa w celu udzialu w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sil panstwa albo panstw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiezenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takze naleznosci pieniezne wyplacone zolnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pelniacym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji miedzynarodowych i sil wielonarodowych, naleznosci pieniezne ze stosunku sluzbowego otrzymywane w czasie sluzby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Panstwowej Strazy Pozarnej, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskaly dochód, dochody czlonków rolniczych spóldzielni produkcyjnych z tytulu czlonkostwa w rolniczej spóldzielni produkcyjnej, pomniejszone o skladki na ubezpieczenie spoleczne, alimenty na rzecz dzieci, stypendia okreslone w przepisach o systemie oswiaty, przepisach Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a takze inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom, kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujace czynnosci zwiazane z pelnieniem obowiazków spolecznych i obywatelskich, naleznosci pieniezne otrzymywane z tytulu wynajmu pokoi goscinnych w budynkach mieszkalnych polozonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajacym na wypoczynku oraz uzyskane z tytulu wyzywienia tych osób, dodatki za tajne nauczanie okreslone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz 674, z póznozm.), dochody uzyskane z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej okreslonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, ekwiwalenty pieniezne za deputaty weglowe okreslone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe", ekwiwalenty z tytulu prawa do bezplatnego wegla okreslone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa wegla kamiennego w latach , swiadczenia okreslone w przepisach o wykonywaniu mandatu posla i senatora, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granica Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zaplacone za granica Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz skladki na obowiazkowe ubezpieczenie spoleczne i obowiazkowe ubezpieczenie zdrowotne, renty okreslone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze srodków pochodzacych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzialem srodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaliczke alimentacyjna okreslona w przepisach o postepowaniu wobec dluzników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. swiadczenia pieniezne wyplacane w przypadku bezskutecznosci egzekucji alimentów.

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Dochód

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie ... Załącznik nr 1 pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek... data wpływu wniosku (wypełnia PCPR).../Świdnicki/... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Załącznik nr 1 Data złożenia... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr :...w roku akademickim......... imiona i nazwisko rok studiów...... adres stały nr albumu... kod i miejscowość, telefon

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE Szanowni Studenci! Przedstawiamy poniżej zasady ubiegania się o pomoc materialną, czyli: - stypendium socjalne - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zapomogę - stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ 1. Możliwość ubiegania się o pomoc socjalną mają wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów (stacjonarne dzienne; niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób SZANOWNI STUDENCI Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej mona składa w terminie: do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo