Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu ul. Słowackiego Jarosław W N I O S E K O ORGANIZACJĘ SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA w oparciu o Umowę numer UDA-POKL /12-00 z dnia 22 marca 2013 r. o dofinansowanie projektu pn. Pracujący niepełnosprawny niewykluczone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie reprezentowanym przez Konrada Fijołka p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, a Powiatem jarosławskim/powiatowym Urzędem Pracy w Jarosławiu reprezentowanym przez Rafała Młynarskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz.U.UE L z dnia 9 sierpnia 2008 r.) Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub komputerowo (można go pobrać ze strony internetowej PUP w Jarosławiu -www.pup.jaroslaw.pl druki do pobrania). Sam fakt złożenia wniosku nie gwarantuje zawarcia umowy o zorganizowanie zatrudnienia subsydiowanego.

2 I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY : 1. Nazwa Pracodawcy:.. 2. Adres siedziby:. 3. Miejsce prowadzenia działalności:. 4. Tel. Tel. kom. Fax: 5. , www:.. 6. PESEL 1 7. NIP - - -, REGON, PKD 2 8. Nazwa banku i numer konta:. nr 9. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności (np.s.c.,sp.z o.o i inne): 10. Forma opodatkowania: 11. Rodzaj prowadzonej działalności:..... data rozpoczęcia Termin dokonywania wypłaty wynagrodzeń pracownikom Stopa ubezpieczenia wypadkowego, % 14. Liczba pracowników u pracodawcy nieprowadzącego dział. gosp. na dzień złożenia wniosku. 15. Nazwiska i imiona oraz stanowiska służbowe osób upoważnionych do podpisywania umowy: /nazwisko i imię / /nazwisko i imię / /stanowisko/ /stanowisko/ II. DANE DOTYCZĄCE SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA: Należy uzupełnić po uprzednim zapoznaniu się z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz.U.UE L z dnia 9 sierpnia 2008 r.) Oświadczam, że zatrudnienie uczestnika projektu nastąpi w ramach pomocy publicznej w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji 3, określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy 1 Wypełnić w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej 2 Należy wskazać przeważające PKD 3 pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oznacza każdą osobę, która: a) jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub b) nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3); lub c) jest w wieku ponad 50 lat; lub d) jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; e) pracuje w sektorze lub zawodzie, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub f) jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe. 2

3 za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z dnia , str.3), przy spełnieniu następujących warunków: 1) utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku, gdy rekrutacja pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej nie stanowi wzrostu netto liczby pracowników, powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów jest: - dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy, - niepełnosprawność, - przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, - dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub - zgodnie z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatu; 2) utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy; 3) pracownik lub pracownicy zatrudnieni w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji są uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych; III. LICZBA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW 4 W PRZELICZENIU NA PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH ( wg. stanu na koniec miesiąca) POPRZEDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU LUB Z OKRESU KRÓTSZEGO, JEŚLI PODMIOT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEZ OKRES KRÓTSZY NIŻ 12 MIESIĘCY: W przypadku zaznaczenia formy WSPARCIE (pkt II 3) należy nie wypełniać tego punktu (III.) Lp. (1) Miesiąc (2) Rok (3) Ogólny stan zatrudnienia 4 (w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy) (4) Liczba pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji 5 (z danych zawartych w kolumnie4) (5) Do zatrudnionych nie zalicza się: osób wykonujących pracę nakładczą; uczniów, którzy zawarli z zakładem pracy umowę o naukę zawodu lub o przyuczenie do wykonywania określonej pracy; osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia; osób przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych; osób odbywających służbę wojskową. 5 Do pracowników w szczególnie niekorzystnej bądź bardzo niekorzystnej sytuacji zaliczamy osoby, które: nie mają wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego; lub są w wieku ponad 50 lat; lub są bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub są osobami dorosłymi mieszkającymi samotnie, mającymi na utrzymaniu co najmniej jedna osobę; lub pracują w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 20% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe ; lub są bezrobotne przez co najmniej 24 miesiące. 3

4 Uwaga! W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego dane dotyczące liczby pracowników ustalane są wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych. W przypadku przedsiębiorstwa mającego przedsiębiorstwo partnerskie lub przedsiębiorstwa powiązane dane, w tym dane dotyczące liczby pracowników, określa się na podstawie ksiąg rachunkowych i innych danych przedsiębiorstwa lub jeżeli istnieje, skonsolidowanego sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego innego przedsiębiorstwa, w którym ujęte jest dane przedsiębiorstwo. 1. Średnia z ogólnej liczby pracowników netto zatrudnionych w przedsiębiorstwie (z danych zawartych w kolumnie 4 powyższej tabeli ) wynosi. 2. Średnia z liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji (z danych zawartych w kolumnie 5 powyższej tabeli) wynosi 3. Ogólne zatrudnienie w przedsiębiorstwie (na dzień złożenia wniosku), w przeliczeniu na pełne etaty wynosi... osób, a po zatrudnieniu dodatkowych osób w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie... osób. 4. Ogólne zatrudnienie w przedsiębiorstwie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji (na dzień złożenia wniosku), w przeliczeniu na pełne etaty wynosi. osób, a po zatrudnieniu dodatkowych osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie. osób. Uwaga! Wyliczenia przeciętnego miesięcznego stanu zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy należy dokonywać ze wskazaniem do dwóch miejsc po przecinku. 5. W sytuacji zmniejszenia stanu zatrudnienia w firmie w okresie ostatnich 12 m-cy podać przyczyny spadku zatrudnienia w tym: dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy. etat, niepełnosprawność, przejścia na emeryturę z powodu wieku... etat, zgodne z prawem zwolnienia za naruszenie obowiązków pracowników....etat, inne (podać jakie) etat. IV. DANE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY Czy firma korzystała z środków Funduszu Pracy/EFS (w okresie ostatnich trzech lat), jeżeli tak to proszę podać 6 : Forma Prace zatrudnienie interwencyjne/subsydiowane Nr umowy Liczba miejsc pracy Liczba osób zatrudnionych po wygaśnięciu umowy Czas nieokreśl. Czas określ. Przyczyny zwolnień prac. Staż Szkolenia pod gwarancję zatrudnienia Wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy Roboty publiczne 6 Wszystkie pola tabeli muszą być wypełnione 4

5 IV. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PLANOWANEGO ZATRUDNIENIA: 1. Ilość uczestników projektu wnioskowanych do zatrudnienia: Nazwa zawodu lub stanowiska Kod Wymagane kwalifikacje / zawodu 7 wykształcenie Ilość miejsc pracy Wnioskowany okres refundacji Oferowane wynagr. miesięczne brutto 2. Zmianowość: 3. Po okresie refundacji zapewniamy zatrudnienie na czas: określony podać jaki nieokreślony Miejsce wykonywania pracy:.. Imię, nazwisko i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z PUP: V. KALKULACJA KOSZTÓW PRACODAWCY ORAZ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAROSŁAWIU W przypadku zaznaczenia formy REKRUTACJA (pkt. II 1 lub 2) należy wypełnić ten punkt (V.) Koszty w PLN Ogólne koszty ponoszone przez Pracodawcę w okresie realizacji programu 8 Koszty ponoszone przez PUP w Jarosławiu 9 Procentowy udział kosztów ponoszonych przez PUP w Jarosławiu w stosunku do kosztów ponoszonych przez pracodawcę 7 Nazwa zawodu i specjalności winna być zgodna z klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010r. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.) dostępna na stronie 8 Koszty te obejmują wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne przez 1 rok ( w przypadku rekrutacji pracownika znajdującego się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy) lub 2 lat (w przypadku rekrutacji pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy). 9 Koszty te obejmują 70 % kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne (przez okres 12 miesięcy), nie więcej jednak niż 1.700,00 PLN (wynagrodzenie i ZUS) na jednego uczestnika (miesięcznie). 5

6 Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 Kodeks Karny) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu w zakresie świadczenia usług rynku pracy (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z późn. zm.).. (miejscowość, data) (pieczątka, podpis kierownika- właściciela ) Załączniki: 1. Zgłoszenie krajowej oferty pracy (załącznik nr 1 do wniosku). 2. Informacja dotycząca organizacji subsydiowanego zatrudnienia (załącznik nr 2 do wniosku). 3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o organizację subsydiowanego zatrudnienia w ramach rekrutacji (załącznik nr 3 do wniosku) 4. Oświadczenie przedsiębiorcy (załącznik nr 5 do wniosku). 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie będący załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. - Dz.U. Nr 53, poz. 312 (załącznik nr 6 do wniosku) Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy publicznej (załącznik nr 7 do wniosku). 7. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację (załącznik nr 8 do wniosku). 8. Dokument stanowiący podstawę prawną funkcjonowania Organizatora (kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopie innych dokumentów poświadczających formę prawną Pracodawcy np. umowa spółki, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, uchwały, itp. W przypadku spółek prawa cywilnego dodatkowo umowa spółki 9. Statut podmiotu gdy odrębne przepisy wymagają działania podmiotu na podstawie niniejszego dokumentu. 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania Pracodawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania Pracodawcy w odnośnym dokumencie rejestracyjnym. 11. Kserokopia nadania numeru REGON. 12. W przypadku, gdy rekrutacja nie stanowi wzrostu netto ogólnej liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, świadectwo pracy zwolnionego pracownika wraz z wypowiedzeniem umowy o pracę. 13. W przypadku podmiotów (przedsiębiorców) zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych sprawozdania finansowe za okres ostatnich trzech lat obrotowych. UWAGI: 1. Wnioski wypełnione nieczytelnie lub nie zawierające pełnych, prawdziwych, wymaganych informacji bądź kompletu załączników NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE. 2. Wszystkie kserokopie dokumentów załączonych do wniosku należy potwierdzić za zgodność z oryginałem (upoważniona osoba dokonująca potwierdzenia oprócz daty winna złożyć podpis i pieczątkę imienną oraz firmową). Załącznik Nr 2 do wniosku o organizację subsydiowanego zatrudnienia 10 Wzór wypełniania Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dostępny jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu oraz na stronie internetowej 6

7 Warunki udzielania refundacji części kosztów wynagrodzenia zatrudnionych uczestników projektu wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w ramach organizacji zatrudnienia subsydiowanego 1. Refundacja w ramach zatrudnienia subsydiowanego dokonywana pracodawcy stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5). 2. Postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 stosuje się do pomocy przyznanej przedsiębiorcom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem: pomocy w sektorze rybołówstwa i akwakultury, - pomocy przyznanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, - pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich (pomoc eksportowa), - pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów importowanych, - pomocy przyznawanej w sektorze węglowym, - pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego, - pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 3. Refundacji nie dokonuje się jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy. 4. Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie może przekraczać euro, a podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć euro - w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych. 5. Refundacja wynagrodzenia zatrudnionych uczestników projektu wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w ramach zatrudnienia subsydiowanego może być udzielona, jeżeli pracodawca: 1) nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem z przyczyn ekonomicznych w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o organizację zatrudnienia subsydiowanego; 2) nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych; 3) nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych oraz nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; 4) nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz U z 1997r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz U z 2002r. nr 197, poz z późn. zm.); 5) nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z , str. 3); 6) spełnia warunki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z , str. 5) 7) złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek o organizację zatrudnienia subsydiowanego. Ponadto zatrudnienie pracownika w ramach zatrudnienia subsydiowanego musi spowodować wzrost netto liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy. Zasady realizacji subsydiowanego zatrudnienia 1. Pracodawca zamierzający zatrudnić uczestnika projektu w ramach zatrudnienia subsydiowanego zobowiązany jest do złożenia w PUP w Jarosławiu Wniosku o organizację subsydiowanego zatrudnienia, którego wzór znajduje się również na 7

8 stronie internetowej Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone wraz z niżej wymienionymi załącznikami, stanowiącymi podstawę oceny wniosku tj: 1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) (załącznik nr 6 do wniosku). 2) Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat obrotowych albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 3) Dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną pracodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości. 4) Zgłoszenie oferty pracy (załącznik nr 1 do wniosku). 2. PUP w Jarosławiu może zawrzeć z pracodawcą organizującym zatrudnienie subsydiowane umowę określającą w szczególności: 1) liczbę uczestników projektu oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni; 2) rodzaj i miejsce wykonywanych prac oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje uczestników projektu, 3) terminy i wysokość refundowanych kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne; 4) obowiązek informowania PUP w Jarosławiu o przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę z uczestnikiem projektu. 3. Pracodawca ma obowiązek zagwarantować zatrudnienie przez nieprzerwany okres 12 miesięcy. Osoby zatrudnione w ramach zatrudnienia subsydiowanego posiadają status pracownika i stosuje się wobec nich przepisy Kodeksu pracy i inne przepisy określające uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy. 4. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z uczestnikiem projektu tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. Na zwolnione miejsce pracodawca zobowiązany jest zatrudnić innego uczestnika projektu skierowanego przez PUP w Jarosławiu. W przypadku niezatrudnienia skierowanej przez PUP w Jarosławiu osoby, pracodawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej pomocy w wysokości proporcjonalnej do okresu w którym wskazany w pkt 3 warunek nie został spełniony. 5. Jeżeli umowa o organizację zatrudnienia subsydiowanego zostanie rozwiązana w trakcie trwania refundacji kosztów poniesionych na część kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne, z uwagi na fakt, iż uczestnik projektu skierowany przez PUP w Jarosławiu na utworzone stanowisko pracy rozwiązał umowę o pracę z własnej inicjatywy, na zwolnione miejsce pracodawca zatrudnia innego uczestnika projektu skierowanego przez PUP w Jarosławiu. W przypadku niezatrudnienia skierowanej przez urząd pracy osoby, pracodawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej pomocy w wysokości proporcjonalnej do okresu w którym wskazany w pkt 3 warunek nie został spełniony. Warunki dokonywania refundacji 1. Refundacje przyznane na podstawie umowy dotyczącej refundacji części kosztów wynagrodzenia zatrudnionych uczestników projektu wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w ramach zatrudnienia subsydiowanego dokonywane będą na podstawie złożonego wniosku o refundację (stanowiącego załącznik do umowy o organizację subsydiowanego zatrudnienia) składanego przez pracodawcę do 25 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego refundacja dotyczy. Do wniosku o refundację pracodawca załącza: - kserokopię listy płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia przez uczestnika projektu, - kserokopię listy obecności skierowanego uczestnika projektu, - deklarację ZUS DRA, imiennych raportów RCA, RSA w przypadku przerw w opłacaniu składek oraz kserokopię dokumentów potwierdzających regulowanie zobowiązań z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - kserokopię ewentualnych zwolnień lekarskich skierowanego uczestnika projektu - oświadczenie rozliczające poniesione wydatki na wynagrodzenie dla uczestnika projektu, stanowiące załącznik do umowy o organizację subsydiowanego zatrudnienia Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone Za zgodność z oryginałem imienną pieczątką przez osobę uprawnioną na każdej kserowanej stronie. W przypadku braku kompletu dokumentów refundacja nie będzie dokonana. Dopuszcza się możliwość przyjęcia dokumentów po ww. terminie, jednakże nie później niż do 20 dnia kolejnego miesiąca - ze względu na ważne przyczyny wraz z pisemnym uzasadnieniem tych przyczyn przez pracodawcę. Wnioski złożone po zakończeniu projektu nie będą rozpatrywanie a refundacja nie zostanie dokonana. 8

9 2. PUP w Jarosławiu zwraca pracodawcy, który zatrudnił uczestnika projektu w ramach zatrudnienia subsydiowanego przez okres 12 miesięcy, 70% kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie więcej jednak niż 1.700,00 PLN /1 m-c /1 uczestnika projektu. 3. PUP w Jarosławiu dokona refundacji w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. jednakże nie dłużej niż do daty końca realizacji projektu. 4. W przypadku nie przepracowania przez uczestnika projektu pełnego miesiąca (dotyczy pierwszego i ostatniego miesiąca trwania umowy) refundacji podlegać będzie kwota proporcjonalna do ilości dni kalendarzowych przepracowanych w stosunku do pełnego miesiąca, przyjmując faktyczną ilość dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu. 5. W przypadku nieobecności w pracy zatrudnianego Uczestnika Projektu z powodu: 1) przebywania na zwolnieniu lekarskim refundacji podlegać będzie kwota obliczona jako iloczyn 80 % stawki dziennej i ilości dni absencji, za które Uczestnik Projektu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Od naliczonego wynagrodzenia chorobowego składki na ubezpieczenie społeczne nie są refundowane, 2) urlopu bezpłatnego lub nieobecności nieusprawiedliwionej refundacja zostanie pomniejszona o ilość tych dni. 6. Refundacji nie podlegają: zasiłki z ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy, koszt badań lekarskich, odzież robocza, środki czystości, dopłaty do biletów, dopłaty lub pożyczki z funduszu socjalnego i mieszkaniowego, koszty narzędzi, materiałów, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, trzynaste pensje oraz nagrody jubileuszowe, przyznany przez pracodawcę ekwiwalent, inne świadczenia związane z pracą. 7. Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. (pieczątka, podpis kierownika-właściciela zakładu lub osoby upoważnionej).. 9

10 Załącznik nr 3 do wniosku o organizacje subsydiowanego zatrudnienia OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ORGANIZACJĘ SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA Świadomy (a), iż zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art.233 kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam co następuje: 1. nie toczy się w stosunku do firmy postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację, 2. nie zalegam(y) w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, 3. nie zalegam (y) w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych, 4. nie posiadam (y) w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 5. firma nie ma żadnych zaległych zobowiązań budżetowych, 6. firma nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /Dz. Urz. UE L 214 z , str. 3/. 7. pomoc publiczna uzyskana przez firmę w okresie ostatniego roku nie przekracza kwoty 5 mln. euro. Zobowiązuję (jemy) się jednocześnie do niezwłocznego poinformowania PUP w Jarosławiu w razie pojawienia się możliwości przekroczenia w/w granic dopuszczalnej pomocy określonej w Rozporządzeniu Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu, 8. w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku pracodawca nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U.Nr 88, poz.553 z póżn. zm), 9. że w okresie 365 dni przed dniem złożenia wniosku nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych i nie jestem objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie. 10. skierowani bezrobotni otrzymają wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy, tytułów ubezpieczeń społecznych i norm wewnątrzzakładowych przysługujących pracownikom zatrudnionym na czas nie określony, zapoznałem/(liśmy) się z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z ) 11. dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.. Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu 10

11 Załącznik nr 4 do wniosku o organizację subsydiowanego zatrudnienia OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY* Oświadczam, że (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc) nie jeste(m)/śmy jeste(m)/śmy zobowiązan(y)/i do składania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości* Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia: Data. Podpis i pieczęć Wnioskodawcy UWAGA! * w przypadku podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych należy do wniosku dołączyć sprawozdania finansowe za okres ostatnich trzech lat obrotowych 11

12 Załącznik nr 5 do wniosku o organizację subsydiowanego zatrudnienia Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U ) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁOWSTWIE A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1) Imię i nazwisko albo nazwa ) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby ) Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę ) Numer identyfikacji podatkowej (NIP)... 5) Forma prawna 12 przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dz. U. Nr 50, poz 331, z późn. zm.) inna forma prawna (podać jaka) Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). 12 Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X 12

13 6) Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z , str 3) 2 1) mikroprzedsiębiorstwo 2) małe przedsiębiorstwo 3) średnie przedsiębiorstwo 4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3 7) Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) ) Data utworzenia B. Informacje dotyczącej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy 1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokość zarejestrowanego 13, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25% wysokości kapitału? dotyczy 2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokości straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25% wysokości tego kapitału? dotyczy 3) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? 4) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem naprawczym 14? 5) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi innych niż twierdzącej w pkt 1-4, należy dodatkowo określić, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej: a) wnioskodawca odnotowuje rosnące straty? 13 Wysokość strat należy obliczać w doniesieniu do sumy wysokości kapitałów: zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny. 14 W rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz 1361, z późn. zm.) 13

14 b) obroty wnioskodawcy maleją? c) zwiększeniu ulegają zapasy wnioskodawcy lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? d) wnioskodawca ma nadwyżki produkcji 15? e) zmniejsza się przepływ środków finansowych? f) zwiększa się suma zadłużenia wnioskodawcy? g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań wnioskodawcy? 15 Dotyczy wyłącznie producentów. 14

15 h) wartość aktywów netto wnioskodawcy zmniejsza się lub jest zerowa? i) zaistniały inne okoliczności (podać jakie) wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej?.... 6) Czy pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 5 wnioskodawca jest w stanie odzyskać płynność finansową? Jeśli tak, to w jaki sposób? 7) Czy wnioskodawca należy do grupy kapitałowej? W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej, należy dodatkowo wskazać: a) czy trudności wnioskodawcy mają charakter wewnętrzny? dotyczy b) czy na trudną sytuację wnioskodawcy miały wpływ decyzje podmiotu dominującego dotyczące alokacji kosztów w ramach grupy kapitałowej? dotyczy c) czy trudności wnioskodawcy mogą być przezwyciężone przez grupę? dotyczy C. Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy? tak nie 15

16 D. Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną. Czy wnioskowana pomoc publiczna dotyczy działalności: 1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury 16? 2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 4) w sektorze węglowym 17? 5) w sektorze hutnictwa żelaza i stali 18? 6) w sektorze budownictwa okrętowego 19? 7) w sektorze włókien syntetycznych 20? 8) w sektorze transportu? Jeśli tak, to czy pomoc będzie przeznaczona na nabycie środków transportu lub urządzeń transportowych 21? 16 Objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/200 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z , str 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str,198) 17 Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170). 18 Zgodnie z art. 2 pkt 29 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych). 19 Zgodnie z pkt 10 lit. a Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. UE C 317 z , str. 11 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str 201, z późn. zm.). pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych). 21 Zgodnie z art. 2 pkt 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodnie ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych). 16

17 Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część E Informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną albo pomocy na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej 22 Lp Dzień Podmiot Podstawa prawna otrzymanej pomocy Numer Forma Wartość otrzymanej Przeznaczenie udzielenia udzielający programu pomocy pomocy pomocy pomocy pomocy informacje informacje szczegółowe pomocowego, nominalna brutto podstawowe pomocy indywidualnej 1 2 3a 3b 3c 3d 3e 4 5 6a 6b 7 22 Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiąca załącznik do Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

18 Informacje dotyczące przedsięwzięcia 23 : 1. Informacje ogólne: 1) opis przedsięwzięcia: 2) całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia (w zł): 3) wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje (w rozbiciu na poszczególne przeznaczenia pomocy): 4) maksymalna dopuszczalna intensywność lub wartość pomocy: 5) intensywność lub wartość pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 3: 6) lokalizacja przedsięwzięcia: 7) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia oraz cele, których nie można byłoby osiągnąć bez pomocy:... 8) etapy realizacji przedsięwzięcia: 9) data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 10) inne informacje dotyczące przedsięwzięcia: 2. Informacje szczegółowe: 23 Należy obowiązkowo wypełnić pkt 1, oraz w zależności od przeznaczenia pomocy publicznje odpowiednio pkt 2, o ile dotyczy wnioskodawcy. 18

19 1) w przypadku otrzymania pomocy stanowiącej rekompensatę z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, należy podać następujące informacje: a) opis zadania publicznego, w związku z którym podmiot otrzymywał rekompensatę wraz ze wskazaniem aktu nakładającego zobowiązanie do realizacji zadań publicznych, a także określającego w szczególności zakres charakter, czas trwania oraz sposób obliczania wysokości rekompensaty: b) metodologia obliczania wysokości rekompensaty: c) wyszczególnienie kosztów, które nie zostały pokryte z przychodów ani zrekompensowane w związku z realizacją tego zadania publicznego wraz z podaniem ich wielkości: 2) w przypadku otrzymania pomocy udzielanej na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, należy podać następujące informacje: a) opis klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które wywołało szkodę: b) data wystąpienia szkody wyrządzonej przez klęskę żywiołową lub inne nadzwyczajne zdarzenie: c) opis szkód wywołanych wystąpieniem klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia oraz ich wycena: d) wysokość ubezpieczenia, jakie zostało lub ma zostać wypłacone w związku ze szkodą poniesioną wskutek wystąpienia klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia: 3) w przypadku otrzymania regionalnej pomocy operacyjnej, należy opisać problem występujący w danym regionie uzasadniający udzielanie pomocy publicznej: 4) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie kosztów nadzwyczajnych, w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, udzielanej w sektorze węglowym, należy podać następujące informacje: a) rodzaj i całkowita wielkość kosztów nadzwyczajnych: 19

20 b) rodzaj i wielkość kosztów nadzwyczajnych, które zostały już pokryte: 5) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie strat bieżących (jednostki objętej planem likwidacji), udzielanej w sektorze węglowym, należy podać następujące informacje: a) rodzaj i wielkość strat bieżących: b) rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących: 6) w przypadku otrzymania pomocy na koszty inwestycji początkowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla) udzielanej w sektorze węglowym, należy podać ogólne koszty projektu inwestycyjnego: 7) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie strat bieżących (udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla) udzielanej w sektorze węglowym, należy podać następujące informacje: a) rodzaj i wielkość strat bieżących: b) rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących: 8) w przypadku otrzymania pomocy na ratowanie lub restrukturyzację, należy podać następujące informacje: a) czy wnioskowana pomoc na restrukturyzację następuje bezpośrednio po przyznaniu pomocy na ratowanie i stanowi część działań na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstwa? b) jeśli otrzymana, w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy, pomoc na ratowanie została przyznana zgodnie z warunkami sekcji Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, oraz nie nastąpiła po niej restrukturyzacja należy wyjaśnić: - czy przedsiębiorstwo dawało racjonalną długoterminową perspektywę rentowności po przyznaniu pomocy na ratowanie? - czy po upływie 5 lat od otrzymania pomocy na ratowanie lub restrukturyzację nastąpiły wyjątkowe i nieprzewidywalne okoliczności, za które przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne, uzasadniające udzielenie nowej pomocy? 20

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1 Imię i nazwisko albo

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 94 poz. 651 z późn. zm.

W N I O S E K. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 94 poz. 651 z późn. zm. 1....... (miejscowość, data)... (pieczęć firmo wa Spółdzielni Socjalnej ) Prezydent Miasta Szczecin Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70-383 Szczecin W N I O S E K o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik nr 9 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1) Imię i nazwisko albo nazwa 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

..., dnia... (miejscowość) Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w...

..., dnia... (miejscowość) Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w... ..., dnia... (miejscowość) Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w... Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

1) Imię i nazwisko albo nazwa... 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby...

1) Imię i nazwisko albo nazwa... 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby... tel./fax: + 48 61 898 30 68 Załącznik 1.7 do Regulaminu FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ INNĄ NIŻ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa Załącznik nr 9 do Regulaminu projektu pn. ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE przyszłością transportu drogowego FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY ( Wn - W) 1, TAK, 2, NIE

DODATKOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY ( Wn - W) 1, TAK, 2, NIE DODATKOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY ( Wn - W) 1. Pełna nazwa Wnioskodawcy 2. Siedziba Wnioskodawcy 3. Miejsce tworzenia stanowiska pracy 4. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie złożonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS Strona1 Załącznik nr 10 INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS Zestawienia publicznej otrzymanej w okresie od dnia... do dnia... (wstawić datę ubiegania się o pomoc) Oświadczam, że suma wartości wliczanej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS............

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS............ Załącznik 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1.Imię i nazwisko albo nazwa...... 2.Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby......

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS /wzór zgod z rozporządzem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. Nr 53, poz. 311/ A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Procedura oraz zasady udzielania pomocy de minimis w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie

Procedura oraz zasady udzielania pomocy de minimis w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie Załącznik nr 4 do Regulamin udostępniania powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie z przeznaczeniem na organizację debat, szkoleń, konsultacji, warsztatów i innych spotkań Procedura

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A...............

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A............... Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Akademia Zarządzania II systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Priorytet VIII, Działa 8.1.2 OD ZWOLNIENIA DO SAMOZATRUDNIENIA FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (na podstawie Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych

Bardziej szczegółowo

...... 3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)... 4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)...

...... 3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)... 4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)... Załącznik nr 7 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa Komentarz [u1]: wystarczy wpisać imię i nazwisko 2. Adres miejsca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 dotyczy Przedsiębiorstwa uczestniczącego w projekcie ŁÓDZKA AKADEMIA IT POKL.08.01.01-10-037/12 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

Bardziej szczegółowo

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD):

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD): POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa tel. (082) 5725-240 fax: (82) 5724-043 e-mail luwl@praca.gov.pl sekretariat@pup.wlodawa.pl NIP 565-133-92-16 REGON 110259359 Włodawa, dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis..................

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.................. Załącznik 5 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DLA BENEFICJENTÓW POMOCY W PROJEKCIE

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DLA BENEFICJENTÓW POMOCY W PROJEKCIE Projekt Zielone budowa. Szkolenia z proekologicznych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

... ... ... 3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1)

... ... ... 3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) Załącznik nr 3 do umowy szkoleniowej FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Prosimy o wypeł wszystkich pól formularza czytel, drukowanymi literami, a pola wyboru zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby.. 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 2)

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 2) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIś POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE 1 A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł projektu: Biznes w nauce, nauka w biznesie rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Podstawy prawne:. ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Strona1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa Studio Fotografii Adam Kowalski 2. Adres miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... pieczęć firmowa pracodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

5) intensywność lub wartość pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 3:

5) intensywność lub wartość pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 3: FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC W ROLNICTWIE I RYBOŁÓSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWA Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia.... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. A. Informacja o uczestniku projektu

Załącznik nr 2. A. Informacja o uczestniku projektu Załącznik nr 2 Informacja dotycząca przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie A. Informacja o uczestniku projektu (poniższe informacje przedstawia każdy z przedsiębiorców biorących udział w branżowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Pieczęć Wnioskodawcy.. Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a 64-700 Czarnków WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w: 1. ustawie z dnia 20

Bardziej szczegółowo

I. DANE PRACODAWCY 1. Nazwa pracodawcy:... ... 2. Adres siedziby:... ... ...

I. DANE PRACODAWCY 1. Nazwa pracodawcy:... ... 2. Adres siedziby:... ... ... .., dn. pieczęć firmowa pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu ul. Sieradzka 56a 98-300 Wieluń WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Radzyń Podlaski, dn....... pieczęć firmowa Wnioskodawcy STAROSTA RADZYŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim ul. Ostrowiecka 18 21-300 Radzyń Podlaski WNIOSEK O ORGANIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012

WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012 WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012 1. Dane osobowe: (wypełnia osoba fizyczna). a) imię. b) nazwisko. c)

Bardziej szczegółowo

... I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Nazwa pracodawcy lub przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) Adres siedziby...

... I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Nazwa pracodawcy lub przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) Adres siedziby... ...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) (miejscowość, data) W N I O S E K o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

I. DANE WNIOSKODAWCY POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE. ... pieczęć firmowa pracodawcy

I. DANE WNIOSKODAWCY POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE. ... pieczęć firmowa pracodawcy ... pieczęć firmowa pracodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE WNIOSEK w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego

Bardziej szczegółowo

... ... 3. e-mail:..., www:... 5. Nazwa banku i numer konta:... nr

... ... 3. e-mail:..., www:... 5. Nazwa banku i numer konta:... nr ... /pieczęć podmiotu/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/... /data wpływu/ W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3. do uchwały Nr XIV/184/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011r.

Załącznik Nr 3. do uchwały Nr XIV/184/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/184/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011r. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niŝ pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax...

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax... Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8 81-332 Gdynia tel. 58 /620-49-54 w.104 WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych I. INFORMACJA O ZAKŁADZIE PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K ...... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o skierowanie osób/y/ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

... Poddębice,dnia (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

... Poddębice,dnia (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH ... Poddębice,dnia (pieczątka pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Na podstawie art. 51,56,59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS. 1. Imię i nazwisko albo nazwa...

Załącznik nr 1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS. 1. Imię i nazwisko albo nazwa... Załącznik nr 1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu

... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu Przasnysz, dnia... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K o refundację wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS CZĘŚĆ A Załącznik nr 2 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. 53.4767.311) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w 13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych ... (pieczątka zakładu pracy, nr NIP, REGON)..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279

POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279 POWIATOWY URZĄD PRACY w LUBLINIE REGON: 431214322 NIP: 712-25-25-279 20-954 Lublin, ul. Mełgiewska 11, tel. (0-81) 745 18 16; fax (0-81) 745 18 17; e-mail: urzad@puplublin.pl... pieczęć firmowa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące organizowanego miejsca zatrudnienia bezrobotnych

I. Dane dotyczące organizowanego miejsca zatrudnienia bezrobotnych Zabrze, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu Wniosek w sprawie przyznania świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego Zgodnie z art. 60 b ustawy z 20 kwietnia 2004r. O promocji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych . /pieczęć pracodawcy/.. Miejscowość i data W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU ul. GDAŃSKA 35 Tel./059/8667-125, 8667-126 Podstawa prawna : -Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych do robót publicznych zgodnie z artykułem 57 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY I. NUMER EWIDENCYJNY BONU ZATRUDNIENIOWEGO :...

WNIOSEK PRACODAWCY I. NUMER EWIDENCYJNY BONU ZATRUDNIENIOWEGO :... Data wpływu wniosku do PUP Limanowa dnia...... pieczątka Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej WNIOSEK PRACODAWCY W SPRAWIE REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl (OR-020/1/15)... (pieczęć firmowa pracodawcy)... POWIATOWY URZĄD PRACY (forma opodatkowania)

Bardziej szczegółowo

... Bielsk Podlaski, dnia... (pieczęć firmowa) W N I O S E K

... Bielsk Podlaski, dnia... (pieczęć firmowa) W N I O S E K ... Bielsk Podlaski, dnia... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim W N I O S E K o refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl Tel: 61 44 51 500, Fax: 61 44 51 535, e-mail: biuro@pupnt.pl CAZ.5100. 2015... (pieczęć firmowa Organizatora) WNIOSEK O ORGANIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik B do Wniosku

Załącznik B do Wniosku Załącznik B do Wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych ...... (miejscowość, data) (pieczęć firmowa pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51, art. 56 oraz art. 59 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA (OR-00//) Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa, 6 00 Wągrowiec, tel./fax (67) 6 08 powa@praca.gov.pl... Wągrowiec, dnia. (pieczęć firmowa pracodawcy)... POWIATOWY URZĄD PRACY (forma opodatkowania)

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

W N I O S E K. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze . znak sprawy: CI.5123..2016 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze W N I O S E K o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach

Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach (data wpływu wniosku do PUP) Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. WYZWOLENIA 17. w kwocie brutto:... zł, słownie:

POWIATOWY URZĄD PRACY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. WYZWOLENIA 17. w kwocie brutto:... zł, słownie: ... (pieczęć wnioskodawcy) Siemianowice Śląskie, dn... (pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP) POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. WYZWOLENIA 17 WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS data:. pieczęć przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Wniosek pracodawcy o dofinansowa kształcenia ustawicznego z KFS Na zasadach określonych w art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY Miejscowość, dnia STAROSTA POWIATU KUTNOWSKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UL. WYSZYŃSKIEGO 99-00 KUTNO Pieczęć firmowa WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ 37-500 PRAC Jarosław INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ 37-500 PRAC Jarosław INTERWENCYJNYCH ...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy WNIOSEK O ORGANIZACJĘ 37-500 PRAC Jarosław INTERWENCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Numer rejestru Data wpływu... POWIATOWY URZĄD PRACY w WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej W. P. nr 32 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH WNIOSKODAWCA... miejscowość, data. (pieczęć firmowa)... nr rej. wniosku Powiatowy Urząd Pracy Uwaga: WNIOSEK w Sosnowcu O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 e-mail : waps@praca.gov.pl 26-400 Przysucha telefon : +48 675 27 88... /pieczęć pracodawcy/ Przysucha, dnia... W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK PRACODAWCY O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

... WNIOSEK PRACODAWCY O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH ...... (miejscowość, data) ( pieczęć firmowa pracodawcy ) Starosta Bieszczadzki Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych WNIOSEK PRACODAWCY O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ...... /pieczęć firmowa wnioskodawcy/ /data, miejscowość/ Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy) WNIOSEK o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego w ramach bonu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia ...... /pieczęć firmowa podmiotu prowadzącego /data, miejscowość/ działalność gospodarczą/ Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. 5 Stycznia 5 a 64-200 Wolsztyn

Powiatowy Urząd Pracy ul. 5 Stycznia 5 a 64-200 Wolsztyn Nr wniosku /wypełnia PUP/... Wolsztyn, dn.......... pieczęć pracodawcy/przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy ul. 5 Stycznia 5 a 64-200 Wolsztyn Wniosek o refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa pracodawcy i adres siedziby... ... Reprezentowany przez... Miejsce prowadzenia działalności... 2. Numer identyfikacji podatkowej NIP...

1. Nazwa pracodawcy i adres siedziby... ... Reprezentowany przez... Miejsce prowadzenia działalności... 2. Numer identyfikacji podatkowej NIP... (pieczęć wnioskodawcy)..., dnia... Małopolska Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w... WNIOSEK o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia ) Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz. 1/ Nazwa... 2/ Adres /siedziba /...

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz. 1/ Nazwa... 2/ Adres /siedziba /... Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych do prac interwencyjnych zgodnie z artykułem ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH ..... Pieczątka zakładu pracy Miejscowość Data Starosta Grójecki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Podstawa prawna: art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn.. I. Dane dotyczące organizowanego miejsca zatrudnienia bezrobotnych

Kielce, dn.. I. Dane dotyczące organizowanego miejsca zatrudnienia bezrobotnych POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH. /pieczątka pracodawcy/ Kielce, dn.. Dane wnioskodawcy: Pełna nazwa i adres siedziby pracodawcy:...... Miejsce prowadzenia działalności:...... NIP:. Regon:.... Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH /obowiązujący od dn. 06.08.2012 r./

WNIOSEK O ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH /obowiązujący od dn. 06.08.2012 r./ ... /pieczęć Pracodawcy/....... /miejscowość, data/ Starosta Powiatu Chrzanowskiego Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie WNIOSEK O ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH /obowiązujący od dn.

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO za zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ I ZUS DO 30 ROKU ŻYCIA

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ I ZUS DO 30 ROKU ŻYCIA Siemianowice Śląskie dn.. (pieczęć firmowa pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy ul. Wyzwolenia 17 41-103 Siemianowice Śląskie WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ I ZUS DO 30 ROKU ŻYCIA o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

/WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku do PUP. Nr w rejestrze

/WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku do PUP. Nr w rejestrze WNIOSKODAWCA... (Imię i Nazwisko) /WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku do PUP A D R E S... (ulica, nr domu) 1111111111111111111111111111111111111111111 Nr w rejestrze... (kod pocztowy, miejscowość)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH Wniosek dotyczy pracodawców

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy . (miejscowość i data) (nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby oraz oznacze miejsca wykonywania działalności gospodarczej) Numer identyfikacji podatkowej (NIP). Numer identyfikacyjny REGON Kod i nazwa przeważającego

Bardziej szczegółowo

..., dn... (pieczęć zakładu ) ( miejscowość ) WNIOSEK O JEDNORAZOWĄ REFUNDACJĘ PONIESIONYCH KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACANYCH SKŁADEK ZUS

..., dn... (pieczęć zakładu ) ( miejscowość ) WNIOSEK O JEDNORAZOWĄ REFUNDACJĘ PONIESIONYCH KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACANYCH SKŁADEK ZUS ......, dn.... (pieczęć zakładu ) ( miejscowość ) Starosta Powiatu Strzelińskiego Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie WNIOSEK O JEDNORAZOWĄ REFUNDACJĘ PONIESIONYCH KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACANYCH SKŁADEK ZUS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA ... /pieczęć firmowa pracodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo