WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO ORAZ DODATKOW DO ZASILKU RODZINNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO ORAZ DODATKOW DO ZASILKU RODZINNEGO"

Transkrypt

1 Nazwa podmiotu realizujacego swiadczenia rodzinne: Adres WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO ORAZ DODATKOW DO ZASILKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegajqcej sie lmi% i nazwisko PESEL*) Stan cywilny NIP*) Obywatelstwo Miejsce zamieszkania Telefon *) w przypadku cudzoziemcow wpisac odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu). 2. Wnosz< o przyznanie zasilku rodzinnego na nastepujace dzieci: Lp. lmi i nazwisko PESEL*' Rodzaj szkoiy, do ktorej dziecko uczeszcza Siedziba szkoiy I w przypadku cudzoziemcow wpisac odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu).

2 oraz dodatkow do zasifku rodzinnego z tytutu: (zakreslic odpowiedni kwadrat i wpisac dane dzieci) D urodzenia dziecka imif i nazwisko dziecka) [ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z uriopu wychowawczego (nalezy wypelnic czesc II) I I samotnego wychowywania dziecka (dodatek przystuguje na dwoje dzieci) (nalezy wypetnic cz sc III) na: ' _ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dodatek przystuguje na trzecie i kazde kolejne dziecko uprawnione do zasilku rodzinnego) na: (imie i nazwisko dziecka) i nazwisko dziecka) ksztatcenia i rehabilitacji dziecka niepefnosprawnego _ rozpoczecia roku szkolnego przez: i nazwisko dziecka) na rok szkolny /.. i nazwisko dziecka) na rok szkolny /.. ] podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( na cz^sciowe pokrycie wydatkow zwiajzanych z zamieszkaniem w miejscowosci, w ktorej znajduje si siedziba szkoty ) na: i nazwisko dziecka) (imif i nazwisko dziecka) 2

3 na rok szkolny *) / oraz rok szkolny **) /., na rok szkolny *) / oraz rok szkolny **) / podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatkow zwia_zanych z zapewnieniem dziecku mozliwosci dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowosci, w ktorej znajduje si siedziba szkoly ) na: (imie i nazwisko dziecka) na rok szkolny *) / oraz rok szkolny **) / ' na rok szkolny *) / oraz rok szkolny **) / * Wpisac biezacy rok szkolny **' Wpisac w przypadku ubiegania si o dodatek takze na kolejny rok szkolny; w pustym miejscu wpisac kolejny rok szkolny. Uwaga: wypetnic oswiadczenie w cz^sci VI 3. Dane cztonkow rodziny (w tym dzieci do ukonczenia 25 lat, a takze dziecka, ktore ukonczyto 25 rok zycia legitymujacego sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepetnosprawnosci, jezeli w zwiazku z tq niepefnosprawnosciq rodzinie przystuguje swiadczenie pielegnacyjne). Do cztonkow rodziny nie zaiicza sie dziecka pozostajacego pod opieka. opiekuna prawnego, dziecka pozostajaeego w zwiazku matzenskim, a takze petnoletniego dziecka posiadajacego wtasne dziecko. W skted rodziny wchodza; (imie. i nazwisko) (stopieri pokrewieristwa) PESEL*) (urzad skarbowy) (imi i nazwisko) (stopieri pokrewieristwa) PESEL*) (urzad skarbowy) (imi i nazwisko) (stopieri pokrewieristwa) PESEL*) (urzad skarbowy) (imi i nazwisko) (stopieh pokrewiehstwa) PESEL*) (urza_d skarbowy) (imi i nazwisko) (stopieh pokrewiehstwa) PESEL*) (urza_d skarbowy) (imi? i nazwisko) (stopieh pokrewiehstwa) PESEL*) (urzad skarbowy) *, I W przypadku cudzoziemcow wpisac odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu). 4. Inne dane 4.1 La_czna kwota alimentow swiadczonych na rzecz innych osob wynioste w roku *' zt gr. 4.2 Dochod utracony z roku *' wyniost z\r miesi^cznie. **> 4.3 Dochod uzyskany w roku wyniosi zt gr miesi?cznie. * Wpisac rok, z ktorego dochod stanowi podstaw ustalenia dochodu rodziny. **' Wpisac rok, w ktorym osoba uzyskata dochod, po roku stanowiacym podstaw ustalenia dochodu rodziny.

4 CZ^SCII ' '.. ;... ". ' -.?*< ;.. x-.-:-"?;~f- -;vv^^. * $ ! '..-;..,.--..>:.-,., Oswiadczenie dotyczace ustalenia prawa do dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - zapoznalam/em si z warunkami uprawniajqcymi do dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, - na dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie (imie i nazwisko dziecka) korzystania z urlopu wychowawczego (lub zasitek wychowawczy) nie by} pobierany / by! pobierany"' w okresie od do, - z dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na to samo dziecko nie korzysta drugi z rodzicow ani opiekun prawny, - nie otrzymuj zasilku macierzyhskiego, - nie podje)am/ajem ani nie kontynuuj? zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ktora uniemozliwia mi sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, - dziecko nie zostalo umieszczone w placowce zapewniaj^cej calodobowa^ opiek, w tym specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym, i nie korzysta w niej z calodobowej opieki przez wi^cej niz 5 dni w tygodniu, z wyjatkiem dziecka przebywaja_cego w zakladzie opieki zdrowotnej, ani nie zachodza, inne przypadki zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. niepotrzebne skreslic podpis osoby ubiegajacej si - CZ^SCIII : - : HI iv.-,..,->,,..--.:-v * ;* #%«.**':,'ry^f* :«*---^r,. ' - -. Oswiadczenie dotyczqce ustalenia prawa do dodatku do zasitku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka - zapoznalam/em si z warunkami uprawniaja^cymi do dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka, - jestem panna/kawalerem/ osoba, pozostaja_ca, w separacji /osoba_ rozwiedzionaywdowa/wdowcem*),**), - nie wychowuj? wspolnie z drugim rodzicem co najmniej jednego dziecka*),**), - powodztwo o ustalenie swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicow zostalo oddalone*),**). *\ niepotrzebne skreslic ' dotyczy osoby ubiegaja,cej si, samotnie wychowujacej dziecko CZ^SCIV, podpis osoby ubiegajacej Oswiadczenie dotyczace ustalenia prawa do zasitku rodzinnego*) - w kolejnym roku szkolnym (imie i nazwisko dziecka/i) bedzie/a_ uczyc si w szkole lub w szkole wyzszej - w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiazuje s\q niezwlocznie poinformowac podmiot realizujqcy swiadczenia rodzinne podpis osoby ubiegajacej si *1 ' Wypelnic wytacznie w przypadku ubiegania si? o zasitek rodzinny na kolejny rok szkolny, a w przypadku dziecka legitymujacego si? orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepetnosprawnosci oraz osoby uczacej si? (tj. osoby pelnoletniej ucza.cej si?, niepozostaja.cej na utrzymaniu rodzicow w zwiazku z ich smiercia^ lub w zwia_zku z ustaleniem wyrokiem sadowym lub ugoda_ sadowa_ prawa do alimentow z ich strony) takze w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyzszej. 4

5 CZ^SCV 1) Oswiadczenie dotyczace ustalenia prawa do dodatku do zasitku rodzinnego z tytutu rozpoczecia roku szkolnego*) - w kolejnym roku szkolnym b dzie/a_ uczyc si w szkole, i nazwisko dziecka/i) - w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiqzuje si niezwtocznie poinformowac podmiot realizuja_cy swiadczenia rodzinne podpis osoby ubiegajapej si *) i Wypetnic wy!a.cznie w przypadku ubiegania si o dodatek na kolejny rok szkolny. CZ^SCVI 1) Oswiadczenie dotyczqce ustalenia prawa do dodatku do zasitku rodzinnego z tytutu podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania*) Oswiadczam, ze : - w kolejnym roku szkolnym b dzie/a_ uczyc si w szkole, i nazwisko dziecka/i) - w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowia_zuje si niezwtocznie poinformowac podmiot realizuja_cy swiadczenia rodzinne *\ Wypetnic wyta.cznie w przypadku ubiegania si o dodatek na kolejny rok szkolny. podpis osoby ubiegaja.cej si CZ^SC VII 1) Oswiadczenie dotyczqce ustalenia prawa do zasitku rodzinnego na dziecko - powyzsze dane sa_ prawdziwe, - zapoznalam/em si? z warunkami uprawniajajcymi do zasitku rodzinnego, - na dziecko/dzieci, na ktore ubiegam si o zasitek rodzinny, nie jest pobierany w innej instytucji zasitek rodzinny ani walutowy dodatek rodzinny, - dziecko/dzieci, na ktore ubiegam si o zasitek rodzinny, nie jest uprawnione do zasitku rodzinnego na wtasne dziecko, nie pozostaje/ja. w zwia_zku matzehskim ani nie zostato/ty umieszczone w rodzinie zast^pczej, instytucji zapewniaja_cej catodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spotecznej, placowce opiekuhczo-wychowawczej, mtodziezowym osrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zaktadzie poprawczym, areszcie sledczym, zaktadzie karnym, zaktadzie opiekuriczo-leczniczym, zaktadzie piel^gnacyjno-opiekuhczym, a takze szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniaja, nieodptatne petne utrzymanie, - na dziecko nie przystuguje zasitek rodzinny za granica_. W przypadku zmiany liczby cztonkow rodziny, wyjazdu cztonka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjqtkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwiazanego z podjeciem przez dziecko ksztatcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskania dochodu lub innych zmian majacych wptyw na prawo do zasitku rodzinnego, zwtaszcza ukonczenia przez dziecko 25. roku zycia, osoba ubiegajqca sie jest zobowiqzana niezwtocznie powiadomic o tych zmianach podmiot realizujacy swiadczenia rodzinne. podpis osoby ubiegajqcej sie

6 2) Oswiadczenie dotyczace ustalenia prawa do zasitku rodzinnego dla osoby uczacej sie - powyzsze dane sa^ prawdziwe, - zapoznatam/em s\q z warunkami uprawniaja_cymi do zasitku rodzinnego, - nie pobieram zasitku rodzinnego w innej instytucji ani walutowego dodatku rodzinnego, - nie jestem uprawniona/y do zasitku rodzinnego na wtasne dziecko, nie pozostaj? w zwia_zku matzenskim ani nie zostatam/em umieszczony w instytucji zapewniaja_eej catodobowe utrzymanie tj. domu pomocy spotecznej, placowce opiekuhczo - wychowawczej, mtodziezowym osrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zaktadzie poprawczym, areszcie sledczym, zaktadzie karnym, zaktadzie opiekuiiczo-leczniczym, zaktadzie piele.gnacyjno-opiekuhezym, a takze szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniaja. nieodptatne petne utrzymanie., - nie przystuguje mi zasitek rodzinny za granica.. W przypadku wystapienia w rodzinie otrzymujacej swiadczenia rodzinne zmian maj^cych wplyw na prawo do swiadczeri rodzinnych, bsoba ubiegajaca sie jest zobowiazana niezwtocznie powiadomic o tych zmianach podmiot realizujacy swiadczenia rodzinne. Dotyczy to zwtaszcza informacji o uzyskaniu dochodu przez cztonka rodziny oraz wyjezdzie cztonka rodziny poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjatkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwiazanego z podjeciem przez dziecko ksztalcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osob na ktore zasilek rodzinny byt wyptacany, informacji o zawarciu zwiazku matzeriskiego lub wystapieniu uprawnienia do zasitku rodzinnego na wtasne dziecko albo o umieszczeniu tej osoby w instytucji zapewniajacej catodobowe utrzymanie. podpis osoby ubiegajacej sie Do wniosku dolaczam nast^pujace dokumenty : 1) 2) 3) 4) Pouczenie Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych, zwanej dale],,ustawa_", zasitek rodzinny przystuguje: 1) rodzicom, jednemu z rodzicow albo opiekunowi prawnemu dziecka; 2) opiekunowi faktycznemu dziecka; 3) osobie ucza_cej sie, tj. petnoletniej uczacej si, niepozostaja_cej na utrzymaniu rodzicow w zwiazku z ich smiercia. lub w zwia_zku z ustaleniem wyrokiem sa.dowym lub ugoda.sa.dowa.prawa do alimentow z ich strony. Zasitek rodzinny przystuguje: 1) obywatelom polskim; 2) cudzoziemcom: a) do ktorych stosuje si przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego, b) jezeli wynika to z wia.za.cych Rzeczpospolit^Polska^umow dwustronnych o zabezpieczeniu spotecznym, c) przebywaja.cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si, zezwolenia na pobyt rezydenta dtugoterminowego Wspolnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwiazku z okolicznosciaj o ktorej mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z pozn. zm.) lub w zwia_zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodzcy lub ochrony uzupetniaja.cej, jezeli zamieszkuja. z cztonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - jezeli zamieszkuja. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasitkowy, w ktorym otrzymuja. swiadczenia rodzinne, chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy mi^dzynarodowe o zabezpieczeniu spotecznym stanowia_inaczej(art. 1 ustawy). Zasitek rodzinny przystuguje do ukohczenia przez dziecko: 1) 18rokuzycialub 2) naukiw szkole, jednak nie dtuzejniz do ukohczenia 21 rokuzycia.albo 3) 24 roku zycia, jezeli kontynuuje nauk^ w szkole lub szkole wyzszej i legitymuje sie orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepetnosprawnosci (art. 6 ust. 1 ustawy). Zasitek rodzinny przystuguje osobie uczapej si, tj.osobie petnoletniej ucza_cej si^, niepozostaja.cej na utrzymaniu rodzicow w zwia.zku z ich smierciajub w zwia.zku z ustaleniem wyrokiem sa.dowym lub ugoda.sa.dowa. prawa do alimentow z ich strony -jezeli uczy si w szkole lub w szkole wyzszej, jednak nie dtuzej niz do ukoticzenia 24 roku zycia (art. 6 ust. 1 a ustawy). Przez szkote. nalezy rozumiec szkote podstawowaj gimnazjum, szkote. ponadpodstawowa. i ponadgimnazjalna_oraz szkot artystyczna^ w ktorej realizowany jest obowia_zek szkolny i obowia_zek nauki, a takze specjalny osrodek szkolno-wychowawczy, specjalny osrodek wychowawczy dla dzieci i mtodziezy wymagaja_cych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz osrodek

7 umozliwiajacy dzieciom i mtodziezy uposledzonym umystowo w stopniu gt^bokim realizacj obowia_zku szkolnego i obowiajzku nauki (bez znaczenia pozostaje nazwa osrodka, w ktorym dzieci realizuja_obowia_zek szkolny i obowia_zek nauki). Przez szkotf wyzsza_nalezy rozumiec uczelni^, w rozumieniu przepisow Prawo o szkolnictwie wyzszym, a takze kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium j^zykow obcych oraz kolegium pracownikow stuzb spotecznych. Zasitek rodzinny nie przystuguje, jezeli: 1) dziecko lub osoba ucza_ca si pozostaje w zwia_zku maizeriskim (art. 7 pkt 1 ustawy); 2) dziecko zostato umieszczone w instytucji zapewniaja_cej catodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spotecznej, placowce opiekunczowychowawczej, schronisku dla nieletnich, mtodziezowym osrodku wychowawczym, zaktadzie poprawczym, areszcie sledczym, zaktadzie karnym, zaktadzie opiekuhczo-leczniczym, zaktadzie piel^gnacyjno-opiekuiiczym, a takze szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniaja_nieodptatnie petne utrzymanie lub w rodzinie zast^pczej (art. 7 pkt 2 ustawy); 3) osoba ucza_ca si zostata umieszczona w instytucji zapewniaja_cej catodobowe utrzymanie (art. 7 pkt. 3 ustawy); 4) petnoletnie dziecko lub osoba ucza_ca siejest uprawniona do zasitku rodzinnego na wtasne dziecko (art. 7 pkt 4 ustawy); Zasitek rodzinny nie przystuguje osobie samotnie wychowujqcej dziecko, jezeli nie zostato zasajdzone swiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzicow dziecka, chyba ze: 1) rodzice lub jedno z rodzicow dziecka nie zyje;, 2) ojciec dziecka jest nieznany; 3) powodztwo o ustalenie swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicow zostato oddalone; 4) sa_d zobowia_zat jednego z rodzicow do ponoszenia caikowitych kosztow utrzymania dziecka i nie zobowia_zat drugiego z rodzicow do swiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka (art. 7 pkt. 5 ustawy). Zasitek rodzinny nie przystuguje cztonkowi rodziny, jezeli na dziecko przystuguje zasitek rodzinny za grania_, chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spotecznym stanowia^ inaczej (art. 7 pkt. 6 ustawy). Zasitek rodzinny nie przystuguje, jezeli na dziecko pobierany jest walutowy dodatek rodzinny przystuguja_cy pracownikom polskich placowek dyplomatycznych i urz^dow konsularnych (art. 27 ust. 3 ustawy). Dodatek z tytutu urodzenia dziecka przystuguje, jezeli kobieta pozostawata pod opieka medycznq. nie pozniej niz od 10 tygodnia ciazy do porodu*) (art 9 ust. 6 ustawy) Dodatek z tytutu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przystuguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jezeli dziecko pozostaje pod jego faktyczna_opieka_, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dtuzej jednak niz przez okres: 1) 24 miesieey kalendarzowych; 2) 36 miesieey kalendarzowych, jezeli sprawuje opiekf nad wi^cej niz jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; 3) 72 miesieey kalendarzowych, jezeli sprawuje opiek? nad dzieckiem legitymuja.cym si orzeczeniem o niepetnosprawnosci albooznacznym stopniu niepetnosprawnosci (art. 10 ust. 1 ustawy). Dodatek z tytutu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przystuguje, jezeli: 1) osoba ubiegaja_ca si bezposrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawata w stosunku pracy przez okres krotszy niz 6 miesieey; 2) osoba ubiegajaca si podjfta lub kontynuuje zatrudnienie lub inna prac zarobkowq, ktora uniemozliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 3) dziecko zostato umieszczone w placowce zapewniaja_cej catodobowa_opiek, w tym w specjalnym osrodku szkolno - wychowawczym i korzysta w niej z catodobowej opieki przez wi cej niz 5 dni w tygodniu, z wyja_tkiem dziecka przebywaja^cego w zaktadzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 4) osoba ubiegajapa si w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasitku macierzytiskiego (art. 10 ust. 5 ustawy). Dodatek z tytutu samotnego wychowywania dziecka przystuguje samotnie wychowuja^cym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jezeli nie zostato zasa_dzone swiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzicow dziecka, poniewaz: 1) drugi z rodzicow dziecka nie zyje; 2) ojciec dziecka jest nieznany; 3) powodztwo o ustalenie swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicow zostato oddalone (art. 11 a ust. 1 ustawy). Dodatek z tytutu samotnego wychowywania dziecka przystuguje rowniez osobie petnoletniej ucza^cej si, niepozostaja_cej na utrzymaniu rodzicow, w zwia_zku z ich smiercia_ lub w zwia_zku z ustaleniem wyrokiem sa_dowym lub ugoda_sa_dowa_ prawa do alimentow z ich strony (art. 11a ust. 2 ustawy). Dodatek z tytutu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przystuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka (art. 12a ustawy). Dodatek z tytutu ksztatcenia i rehabilitacji dziecka niepetnosprawnego przystuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takze osobie ucza_cej si na pokrycie zwi^kszonych wydatkow zwia_zanych z rehabilitacjq lub ksztatceniem dziecka wwieku: 1) do ukohczenia 16 roku zycia, jezeli legitymuje si orzeczeniem o niepetnosprawnosci; 2) powyzej 16 roku zycia do ukoiiczenia 24 roku zycia, jezeli legitymuje si orzeczeniem umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepetnosprawnosci (art. 13 ustawy). Dodatek z tytutu rozpoczecia roku szkolnego przystuguje na czesciowe pokrycie wydatkow zwiazanych z rozpoczqciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przystuguje rowniez na dziecko rozpoczynaja_ce roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o wyptat dodatku sktada si do dnia zakohczenia okresu zasitkowego, w ktorym rozpoczf to rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek ztozony po terminie organ wtasciwy pozostawia bez rozpoznania (art. 14 ustawy). Dodatek z tytutu podj^cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przystuguje (art. 15 ustawy): 1) w zwia_zku z zamieszkiwaniem w miejscowosci, w ktorej znajduje si siedziba szkoty ponadgimnazjalnej lub szkoty artystycznej, w ktorej realizowany jest obowia^zek szkolny i obowiqzek nauki, a takze szkoty podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby ucza_cej si, legitymuja_cej si orzeczeniem o niepetnosprawnosci lub o stopniu niepetnosprawnosci albo

8 2) w zwia_zku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowosci, w ktorej znajduje si siedziba szkoty.w przypadku dojazdu do szkoty ponadgimnazjalnej, a takze szkofy artystycznej, w ktorej realizowany jest obowiazek szkolny i obowiazek nauki w zakresie odpowiadaja_cym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. Dodatek przystuguje przez 10 miesiecy w roku w okresie pobierania nauki od wrzesnia do czerwca nastepnego roku kalendarzowego. W przypadku wystapienia: 1) zmian w liczbie cztonkow rodziny, 2) uzyskania dochodu (art. 3 pkt. 24 ustawy), czyli: a) zakohczenia urlopu wychowawczego, b) uzyskania prawa do zasitku lub stypendium dla bezrobotnych, c) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyla_czeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieto, d) uzyskania zasitku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, a takze emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjgtkiem rent przyznanych rolnikom w zwia_zku z przekazywaniem lub dzierzawa_gospodarstwa rolnego e) rozpocz^cia pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej 3) innych zmian maja_cych wptyw na prawo do swiadczeh rodzinnych osoba jest obowiazana do niezwtocznego powiadomienia o tym organu wyptacaja_cego swiadczenia rodzinne (art. 25 ust. 1 ustawy). CZ^SC VIII podpis osoby ubiegajacej Wypetnia podmiot realizujqcy swiadczenia. 1. Dochody cztonkow rodziny osiajgni^te w roku kalendarzowym Lp Cztonkowie rodziny (imie. i nazwisko) dochod opodatkowany podatkiem dochodowym od osob fizycznych na zasadach ogolnych*) Dochody (w zf) zadeklarowany w inny dochod, oswiadczeniu dochod niepodlegaja_cy z dziatalnosci podlegaja.- opodatkowaniu cej opodatkowaniu na podstawie przepisow o na podstawie Ogolem zryczattowanym podatku przepisow o dochodowym od niektorych podatku dochodowym od osot przychodow osiajganych przez osoby fizyczne fizycznych Razem 2. Ogotem w r. rodzina uzyskata dochod zl..gr. 3. Dochod roczny rodziny po odliczeniu zobowiqzan, o ktorych mowa w cz^sci I pkt 4.1 wniosku wyniosl zt gr. 4. Miesi^czny dochod rodziny (dochod z pozycji 3 nalezy podzielic przez liczb 12) wyniost z\. 5. Miesi^czny dochod rodziny po odliczeniu utraconego dochodu/doliczeniu uzyskanego dochodu**1, o ktorych mowa w cz^sci I pkt 4.2 i 4.3 wniosku wyniost zt gr. 6. Miesi^czny dochod rodziny w przeliczeniu na osob? wyniost zt..gr. ( miejscowosc, ) ( podpis pracownika ) *' Przychod pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, nalezny podatek dochodowy od osob fizycznych, sktadki na ubezpieczenia spoteczne niezaliczone do kosztow uzyskania przychodu oraz skladki na ubezpieczenie zdrowotne. **' Niepotrzebne skreslic. 8

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr.

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. Załącznik nr 1 4. Inne dane 4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. 4.2 Dochód utracony z roku...* } wyniósł... zł... gr miesięcznie. 4.3 Dochód uzyskany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Załącznik nr 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Lp. Imię i nazwisko PESEL *) Rodzaj szkoły,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: : Numer PESEL*: Numer

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 2008/2009 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I 1. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ 1. Imię 2. Nazwisko 3.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 1 Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i

Bardziej szczegółowo

2. Wnosze o przyznanie zasilku rodzinnego na nastepujace dzieci:

2. Wnosze o przyznanie zasilku rodzinnego na nastepujace dzieci: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej Dzial Swiadczen Socjalnych 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1 tel. 0178629331, fax 017 852 58 56 Zalacznik nr 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: (z1) Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko 1.Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I 1. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIELSKU Adres: ul. Centralna 6A, 86-031 Osielsko Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. (poz. ) WZÓR Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mail:

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. (poz. 950) Załącznik nr 1 WZÓR Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Adres: ul. Ozimska 19 45-057 Opole www.mcs.opole.pl 1 R WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres Część I. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w J A W O R Z N I E 43-600 Jaworzno, ul. Północna 9b woj. śląskie Miejski Ośrodek Pomo cy Społecznej wpłynęło dnia.......... nr sprawy PS.DSR.8250....... /... 20. Część

Bardziej szczegółowo

W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Morcinka 18, 43-430 Skoczów, tel. 33 8533452, 33 8580083 Załącznik nr 1 Stan prawny od: 4

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO ^ ; 2 Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. {poi. 1769) tslącznik

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 3 tel. 0-74 865-83-65 FORMA PRZEKAZYWANIA ŚWIADCZEŃ: KONTO BANKOWE KASA TUT. OPS WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko 1.Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne) (adres) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się 1. Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 Stycznia 2013 r. (poz. 3) Załącznik Nr 1 Adres:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - WZÓR

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - WZÓR Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - WZÓR Część I l. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko)

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko) Załącznik nr 5 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL *) NIP **) Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŒWIADCZENIA PIELÊGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŒWIADCZENIA PIELÊGNACYJNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŒWIADCZENIA PIELÊGNACYJNEGO Czêœæ I. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL NIP * Obywatelstwo Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część l 1. Dane osoby ubiegającej się PESEL*) NIP *) Stan cywilny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach Adres: ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zwanej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach Referat Świadczeń Rodzinnych: 44-100 Gliwice, ul. Ziemowita 1; tel.(fax) (032) 335 53 54, tel. 335 53 30 Filia nr 1 w Sośnicy: 44-103 Gliwice, ul. Reymonta 18; tel.

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH Referat Świadczeń Rodzinnych: 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9; tel. (32) 335 96 14 Filia nr 1 w Sośnicy: 44-103 Gliwice, ul. Reymonta 18; tel. (32) 300 23 20 Filia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Prezydent Wrocławia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Hubska 30-32 50-502 Wrocław Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres: ul. Limanowskiego 134 26-600 Radom WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I WZÓR Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko Jan Kowalski 700102123456 NIP**)

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK UZUPEŁNIAJĄCY O USTALENIE PRAWA DO DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK UZUPEŁNIAJĄCY O USTALENIE PRAWA DO DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WNIOSEK UZUPEŁNIAJĄCY O USTALENIE PRAWA DO DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych PREZYDENT MIASTA KATOWICE Adres: MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad: Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL *) NIP **) Obywatelstwo Telefon

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne 2016-01-25 Świadczenia Rodzinne Wypłata świadczeń rodzinnych: Świadczenia rodzinne przysługują : obywatelom polskim; cudzoziemcom : do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci: Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Cz I 1. Dane osoby ubiegajcej si Imi i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; dodatek z tytułu wychowywania

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2284) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych 15-634 Białystok ul. Klepacka

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. 3. Jednorazowa zapomoga

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Rodzaje świadczeń rodzinnych Rodzaje świadczeń rodzinnych Zasiłek rodzinny Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mail: sr@mopr.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. Nazwisko. Data urodzenia

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. Nazwisko. Data urodzenia Załącznik nr 1 Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Załącznik nr 1 Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Załącznik nr 1 Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. Nazwisko. Data urodzenia. Miejsce zamieszkania.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. Nazwisko. Data urodzenia. Miejsce zamieszkania. Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2010-01-01

ZASADY PRZYZNAWANIA I UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2010-01-01 ZASADY PRZYZNAWANIA I UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2010-01-01 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres:

Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Dziennik Ustaw 5 Poz. 2284 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2284) Załącznik nr 1 Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WÓJT GMINY CHEŁMIEC 33-395 CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2 Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Miejsce zamieszkania Telefon Miejscowość Kod pocztowy

Nazwisko. Miejsce zamieszkania Telefon Miejscowość Kod pocztowy Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń i Funduszu Rodzinnych Alimentacyjnego 49-200 Grodków, ul. Rynek 1 tel

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa

Bardziej szczegółowo

KASA / BANK WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

KASA / BANK WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej KASA / BANK Adres: Al. J. Piłsudskiego 2 41-300 Dąbrowa Górnicza tel. (32) 262-40-40, fax: (32) 261-36-94 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli Świadczenia rodzinne Informacje o formach i zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych ZASIŁEK RODZINNY Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom,

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, 1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 2. jeżeli wynika to

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pilęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pilęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załącznik nr 18 Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załącznik nr 1 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZĘŚĆ I 1. Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 2015-07-27 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia... NR SPRAWY: DSR /...

Wpłynęło dnia... NR SPRAWY: DSR /... Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w J A W O R Z N I E 43600 Jaworzno, ul. Północna 9b woj. śląskie Wpłynęło dnia........................ (podpis osoby przyjmującej wniosek) NR SPRAWY: DSR.520............./................

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Świadczenia Rodzinne ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. Świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2284) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Data urodzenia. Ulica Numer domu Numer mieszkania. W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Data urodzenia. Ulica Numer domu Numer mieszkania. W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych m.in.:

3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych m.in.: W przypadku wystąpienia: 1. zmian w liczbie członków rodziny, 2. uzyskania dochodu, czyli: zakończenia urlopu wychowawczego, uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załącznik nr 1 Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Załącznik nr 1 Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1. Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Załącznik nr 1 Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ im. bł. o. Rafała Chylińskiego DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ZESPÓŁ D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 95-100 Zgierz ul. Długa 56 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków. rodzinnych wraz z dodatkami na okres. zasiłkowy 2013/2014 należy składać do. 30.11.2013 r. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 są zobowiązane załączyć do wniosku o zasiłek rodzinny następującą dokumentację, tj. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2015 r. (poz. 2284) Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres:

Bardziej szczegółowo