- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) zt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt"

Transkrypt

1 e/ 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 6.09 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy 8.00 zj 0Zakup materiatow i wyposazenia zt prenumerata czasopism i literatury fachowej 7.0 zt materiaty biurowe i pismienne 0.90 zt wyposazenie i sprz^t.0zt materiaty p dne i oleje 0.70 zt cz^sci zamienne i materiaty eksploatacyjne do samochodow, kseopiarek, sprz^tu komputerowego zt pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.0 zt 60Zakup energii 8.67 zt optaty za energi elektryczna^ zt pobor wody i odprowadzanie sciekow 9.77 zt Optaty dotycza^ Obwodow drogowych podlegtych Zarza^dowi. 70Zakup usiug remontowych z* Powyzsza kwota przeznaczona jest na sfinansowanie: remontow drog i obiektow mostowych 7, zt w tym: a. remont drogi woj. Nr Muszkowo Dtugoszyn zt kontynuacja robot poszerzenie do 6 m, wzmocnienie istniejapej jezdni kanalizacja m. Muszkowo podbudowa ttuczniowa grub. 0 cm 6 00,0 m warstwa wiazapa naw. z betonu asfaltowego grub. 7 cm 90,0 m warstwa scieralna naw. z betonu asfaltowego grub. cm 70,0 m warstwa scieralna naw. z betonu asfaltowego grub. 6 cm /wjazdy/ 60,0 m ustawienie kraw^znika x0 na fawie bet. B 88,0 m obrzeza bet. 6x0 7,0 m chodniki z kostki brukowej grub. 8 cm 7,0 m naw. zatok autobusowych z kostki bet. grub. 8 cm 6,0 m scieki z elem. bet. grub. 0 cm 9,0 m

2 przepusty rurowe sr. 60 cm kompletne szt. b. remont drogi woj. Nr 7 Bobowicko zl kontynuacja robot budowa kanalizacji deszczowej podbudowa ttuczniowa grub. 0 cm 7,0 m podbudowa tfuczniowa grub. cm 86,0 m warstwa scieralna nawierzchni grub. cm z betonu asfaltowego 869,0 m warstwa wiazajca nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 7 cm,0 m nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej grub. 8 cm 06,0 m humusowanie skarp i rowow 890,0 m przepusty pod zjazdami sr. 0 cm 8,0 m ustawienie kraweznika x0 na lawie betonowej B 07,0 m ulozenie chodnika z kostki brukowej grub. 8 cm 7,0 m ustawienie obrzeza 6x0,0 m kanalizacja deszczowa. c. remont drogi woj. Nr 7 Osno zj kontynuacja robot remont nawierzchni jezdni podbudowa tluczniowa grub. cm 9,0 m warstwa scieralna nawierzchni grub. cm z betonu asfaltowego 9,0 m warstwa wiazapa nawierzchni z betonu asfaltowego grub. cm 9,0 m nawierzchnia z kostki kamiennej 896,0 m studzienki sciekowe cf> 00 0 szt. d. remont drogi woj. Nr 7 Siercz z* kontynuacja robot przebudowa drogi budowa chodnikow, budowa kanalizacji deszczowej, poszerzenie jezdni do, m na odcinku ok. km. e. remont drogi woj. Nr 8 Gubin ul. Gdyriska zt poszerzenie do 6, m na odcinku woj. 900 m, dywanik.

3 f. remont drogi woj. Nr 8 TrzebiczDrezdenko z\a robot odtworzenie nawierzch ustawienie kraw^znika x0 na tawie bet. 60,0 m utozenie chodnika z kostki brukowej bet. grub. 6 cm 6,0 m ustawienie obrzeza 6x0,0 m zatoki autobusowe szt. podbudowa ttuczniowa grub. 0 cm 000,0 m podbudowa z betonu asfaltowego grub. 7 cm 900,0 m warstwa wiazajca naw. z betonu asfaltowego grub. 6 cm 0 600,0 m warstwa scieralna naw. z betonu asfaltowego grub. cm 0 87,0 m ufozenie przepustow sr. 0 cm pod zjazdami 6,0 m g. remont drogi woj. Nr 60 DrezdenkoDobiegniew zt kontynuacja robot poszerzenie drogi (przebudowa bez warstwy scieralnej) wykop z wbudowaniem ziemi w nasyp,0 m formowanie nasypow z dowozem ziemi 000,0 m podbudowa ttuczniowa grub. 0 cm 0,0 m podbudowa z gruntocementu, Mpa 7 8,0 m warstwa wia_za^ca naw. z betonu asfaltowego grub. 7 cm 8,0 m warstwa scieralna naw. z betonu asfaltowego grub. cm 0 69,0 m ustawienie kraw^znika x0 cm na tawie bet. 0,0 m chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm 9,0 m naw. zjazdow z kruszywa tamanego grub. 8 cm 880,0 m h. remont mostu w ciqgu drogi woj. Nr 60 Drezdenko zt Naprawa zelbetowej konstrukcji nosnej, wymiana nawierzchni i izolacji i. remont drogi woj. Nr 76 Skqpe zt przebudowa skrzyzowania w celu poprawy bezpieczehstwa (kontynuacja, w 000 r. wykupiono budynek) ustawienie kraw^znika na lawie bet. 8,0 m ustawienie obrzeza 8x080,Om ulozenie chodnikow z kostki brukowej 77,0 m kanalizacja deszczowa 70,0 m X

4 studnie rewizyjne szt. studzienki sciekowe szt. przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej 90,0 m przebudowa instalacji gazowej 70,0 m j. remont drogi woj. Nr 79 Stary Kisielin ul.pocztowa i Pionierow Lub zt kontynuacja robot kompleksowa przebudowa drogi przebudowa linii kablowej SN kv,0 m przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych sieci miejscowych studnia przebudowa linii napowietrznych i kablowych NN0, kv przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej KDW0,0 m rurociajgi z rur PVC <J> 00 80,0 m rurociajgi z rur PVC <J> 0 7,0 m rurociajgi z rur PVC <j) 00 90,0 m studnie rewizyjne > 00 szt. studzienki sciekowe <j> 00 9 szt. ustawienie kraw^znika x0 na fawie betonowej 98,0 m ustawienie obrzeza 6x0 990,0 m ulozenie chodnika z kostki brukowej bet. grub. 8 cm 87,0 m podbudowa tluczniowa grub. 0 cm 706,0 m podbudowa tiuczniowa grub. cm 88,0 m podbudowa z chudego betonu grub. 8 cm,0 m podbudowa z miesz. min.asf. grub. 7 cm 709,0 m mechaniczne wyrownanie istn. podbudowy miesz. min.bit. 0,0 t warstwa wiazapa nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 6 cm 99,0 m warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego grub. cm 6 9,0 m k. remont mostu w cic^gu drogi woj. Nr 8 Stary Kisielin zt Naprawa zelbetowej konstrukcji nosnej, wymiana nawierzchni i izolacji. I. remont mostu w ciqcju drogi woj. Nr 87 Drozkow zl Wymiana ustroju nosnego.

5 m. remont drogi woj. Nr 88 NowogrodDaJsie z\a robot przebudowa drogi wraz z wzmocnienie nawierzchni jezdni na odcinku Da_bie Kosierz chodniki, kanalizacja, poszerzenie jezdni do 6,0 m, przebudowa skrzyzowari. n. remont drogi woj. Nr 96 Zagari ul.kozuchowska z* kontynuacja robot budowa chodnikow wraz z warstwa^ scieralna^ podbudowa ttuczniowa grub. 0 cm 00,0 m podbudowa z ttucznia grub. cm 800,0 m podbudowa z betonu asfaltowego grub. 7 cm 00,0 m warstwa wiazapa z betonu asfaltowego grub. 6 cm 00,0 m warstwa scieralna z betonu asfaltowego grub. cm 6 78,0 m naw. parkingu z kostki betonowej grub. 8 cm 800,0 m ustawienie kraw^znika x0 na tawie bet. B 6,0 m o. remont drogi woj. Nr 96 Ifowa granica wojewodztwa zt Wzmocnienie nawierzchni na odcinku ok., km prof ilka, dywanik, pobocza. p. remont drogi woj. Nr 96 Kozuchow ul.zagahska zl Wzmocnienie i poszerzenie jezdni na dlugosci, km chodniki, kanalizacja, poszerzenie jezdni do 6,0 m. q. remont drogi woj. Nr 0 skrzyzowanie z droga_ powiatowa^ Nr 6 Kosieczyn Nowe Kramsko zl Wzmocnienie i poszerzenie jezdni na dtugosci, km chodniki,

6 kanalizacja, poszerzenie jezdni do 6,0 m. r. remont drogi woj. Nr Babimost ul. Kargowska z* poszerzenie i modernizacja na odcinku ok. 000 m roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, podbudowa. s. remont mostu w cia_gu drogi woj. Nr Nowa Sol zt Naprawa zelbetowej konstrukcji nosnej, zabezpieczenie antykorozyjne cze.sci stalowej, wymiana nawierzchni i izolacji oraz dylatacji. t. remont mostu w cicjcju drogi woj. Nr 9 Stare Strajcze zl Naprawa zelbetowej konstrukcji nosnej, wymiana nawierzchni i izolacji. u. remont drogi woj. Nr Pi^kne KctfyRozanowka zl Wzmocnienie i poszerzenie jezdni na dlugosci,6 km chodniki, kanalizacja, poszerzenie jezdni do 6,0 m. v. remont mostu w cia_gu drogi woj. Nr 78 Laskowo zt Wymiana ustroju nosnego. w. remont mostu w ciqgu drogi woj. Nr Dqbrowka z* Wymiana ustroju nosnego. x. remont mostu wciajgu drogi woj. Nr Stare Bielice zl Naprawa zelbetowej konstrukcji nosnej, wymiana nawierzchni i izolacji. y. remont skrzyzowania drog woj. Nr 0 i 0 okolice Zbaszynka zt remont skrzyzowania, zmiana geometrii skrzyzowania, 6

7 roboty ziemne, roboty nawierzchniowe. z. remont drogi woj. Nr Kargowa ul. Kosciuszki zl kanalizacja deszczowa, chodniki, poszerzenie jezdni z wymianq. konstrukcji. dokumentacja zt pozostate drobne remonty i przebudowy poprawiaja^ce standard i bezpieczehstwo na drogach z* (przebudowy chodnikow i jezdni, zatok autobusowych, likwidacja miejsc niebezpiecznych, korekty skrzyzowah, budowa stanowisk postojowych, remonty kanalizacji deszczowych, sciezki rowerowe, remonty przepustow itp.}.. remonty zt Kwota przeznaczona jest na remonty oraz roboty konserwacyjne budynkow i pomieszczeh (doprowadzenie wody, wymiana okien i stolarki, remonty sanitariatow zgodnie z wymogami bhp), srodkow transportu oraz sprz^tu. 00Zakup uslug pozostatych 6.. zt Na wydatki zwia^zane z bieza^cym utrzymaniem drog i mostow przeznaczono kwot?.0.67 zt. W ramach tej kwoty finansowane b$dzie bieza_ce utrzymanie drog i obiektow mostowych, tj.: remonty cza^stkowe jezdni zt, roboty nawierzchniowe, frezowanie i profilowanie zt, utrzymanie chodnikow i stanowisk postojowych zt, odbudowa i konserwacja rowow, odwodnienia, kanalizacja zt, powierzchniowe utrwalenia zt, uzupetnianie i scinka poboczy, utrzymanie zieleni, wycinka drzew i krzakow zt, dokumentacje i ekspertyzy zt, roboty zwiazane z bezpieczehstwem drog zt 7

8 (utrzymanie sygnalizacji swietlnej, oznakowanie poziome i pionowe, urza^dzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego), biezape utrzymanie obiektow mostowych zl (utrzymanie mostow, przepustow i promow, dokumentacje i ekspertyzy ), zimowe utrzymanie drog zl. Pozostale wydatki to administracyjne koszty zarzajdzania drogami, ktore zaplanowano w wysokosci 9.60 zl, w tym: oplaty pocztowo telekomunikacyjne zl, uslugi poligraficzne, wyrob pieczajek,przegla^dy.konserwacja i naprawy sprz^tu komputerowego, kseopiarek itp..000 zl, czynsze i wynajem zl, szkolenia i kursy7.000 zl, badania lekarskie 7.60 zl, pozostale uslugi zl ( sprzajanie pomieszczeh, wywoz nieczystosci, uslugi obcego transportu, abonament RTV, przeglajd sprz^tu p/poz, przeglad samochodow.prowizje bankowe,ogloszenia prasowe). 0Podroze sluzbowe krajowe 8.9 z\ koszty p limity na uzywanie prywatnych samochodow w celach sluzbowych.0zl, ryczalty na uzywanie prywatnych samochodow do celow sluzbowych.00 zl. 0Rozne optaty i sktadki 9.7 zl Ubezpieczenia samochodow (AC.OC) zl, Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na drogach.000 zl, Ubezpieczenie majajku 0.7 zl. 0Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych 8.87 z*.70zlx7,%xetaty = 8.9 zl,.70 zl x 6,% x emerytow = 96 zl. 80Podatek od nieruchomosci.70 zt

9 0Optaty na rzecz jednostek samorz^du terytorialnego.60 zt (opiaty z tytutu zanieczyszczania srodowiska, wieczyste uzytkowanie gruntow) 600Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych zl W u 00 kontynuowane b^dajnwestycje budowlane rozpocze_te w latach 999 i 000:. Obwodnica Jasienia zf Kontynuacja robot rozpocz^tych w 999 r. polegajacych na wybudowaniu nowego odcinka drogi dtugosci ok.,8 km. W u 00 planuje sie, roboty nawierzchniowe oraz wykohczeniowe (plantowanie skarp i wykopow, oznakowanie pionowe oraz poziome). Zakonczenie zadania sierpieh 00. Zadanie realizowane jest z programu PHARE CBC.. Obwodnica Swiebodzina z\a robot rozpocze^ych w 000 r. Jest to zadanie wspolne a) wojewodzkiego (roboty budowlane), b) powiatowego (dokumentacja oraz urzajdzenia obce), c) gminnego (grunty oraz urza^dzenia obce). Zakonczenie zadania przewiduje si w 00 r. Zadanie realizowane jest ze srodkow budzetowych.. Przejscie graniczne Zasieki Forst zt Kontynuacja inwestycji zacz^tej w 000 u. Zadanie wspolne z miastem Forst i Starostwem Powiatu Zary polegajajce na budowie mostu przez rzek Nysa o dlugosci ok. 0 m oraz dojazdu do niego poprzez budow nowego odcinka drogi o dtugosci ok., km na odcinku ZasiekiJaniszowiceLubsko. Roboty budowlane planuje si? rozpoczaj: w czerwcu lipcu 00 r., a ich zakohczenie ma nast^pic do kohca 00 u. Zadanie realizowane jest z programu PHARE CBC.. Obwodnica Rzepina z* Budowa potudniowej obwodnicy Rzepina w ciajgu drogi wojewodzkiej Nr 9. W zakres zadania wchodzi oprocz nowo budowanego odcinka drogi budowa mostu na rzece I lance oraz wiaduktu kolejowego. 9

10 Rozpocz cie zadania w poiowie u 00, a zakohczenie przewiduje si? w u 00. Zadanie realizowane b?dzie wspolnie z Generalna_ Dyrekcja^ Drog Publicznych w Zielonej Gorze, Gmina_Rzepin i Powiatem Slubice. 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych..00 zl W ramach tej kwoty zaplanowano zakup sprz?tu niezb^dnego do robot drogowych,tj:. Przewozne urza^dzenie do ostrzegania o zagrozeniach na drodze wraz z urza_dzeniem spryskujapo myja_cym szt. x z\.000 zl. Plug odsniezny szt. x.00 zl 8.00 zl. Posypywarka 8 szt. x zl = zl. Urzajdzenie do produkcji solanki szt. x.000zl =.000zl. Magazyn soli szt. x zl = zl 6. Samochod osobowo towarowy t szt. x zl = zl 7. Wiata magazynowa szt. x zl = zl Poz. Zakup sprz?tu oraz magazynu soli jest niezb^dny w celu wykonywania robot interwencyjnych oraz do utrzymania drog w okresie zimowym. Planuje sie sukcesywnie wymienic przestarzaty sprz^t otrzymany z DODP (eksploatowany 0 lat i wi?cej). Poz. 6 Samochody przeznaczone sa_ do przewozu brygad roboczych oraz sprz^tu i materialow potrzebnych do interwencyjnej naprawy drog i obiektow inzynierskich. Obecnie srodki transportowe sa^wynajmowane. Wlasne wplyna^ na obnizenie kosztowdzialanosci. Poz. 7 Wiat? magazynowa^ planuje si? zakupic do Obwodu Drogowego w Drezdenku. Aktualnie na terenie Obwodu nie ma zadnego pomieszczenia do przechowywania sprzetu i materialow do interwencyjnej naprawy drog i obiektow mostowych. 0

11 I. DZIAL 60TURYSTYKA zt Rozdziat 600Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Rozdziat Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biez^ce realizowane na podstawie porozumieh (umow) mi^dzy jednostkami samorzajdu terytorialnego Skladki na ubezpieczenia spoteczne Skfadki na Fundusz Pracy. Zakup materiatow i wyposazenia Zakup uslug pozostalych uchwaty na Przewidywa ne budzetu na wskaznik : : 6 7 8,9 9, 6,8 6,8, 06, 0Zakup materiatow i wyposazenia zl zakup nagrod rzeczowych dla uczestnikow imprez turystycznych o zasi^gu krajowym, mi^dzynarodowym, dziataczy turystycznych za szczegolne osiajgni cia w propagowaniu turystyki, zakup pucharow okolicznosciowych z emblematem i dyplomow, zakup wydawnictw turystycznych i materiatow promujapych wojewodztwo lubuskie na targach krajowych i zagranicznych, i inne wydatki zwiazane z organizacja^narad, konferencji, spotkan z dziataczami turystycznymi stowarzyszeniami i przedstawicielami samorzajdow woj. lubuskiego

12 00Zakup ustug pozostafych z* opracowanie i materialow do aranzacji stoiska wystawienniczego woj. lubuskiego na targach krajowych i zagranicznych (np. fotogramy, plansze, mapy itp.), koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej i pozostafych kosztow udzialu woj. lubuskiego na targach turystycznych krajowych i zagranicznych (Luksemburg, Belgia, Berlin, Lipsk, Bruksela, Holandia, Frankfurt, Cottbus, Katowice, Zielona Gora, Poznari), organizacja wyjazdow studyjnych dla dziennikarzy zagranicznych i krajowych oraz touroperatorow po wojewodztwie lubuskim, reklama wojewodztwa lubuskiego w ogolnopojskich czasopismach turystycznych, radiu i telewizji, wynajem pomieszczeh na organizacje, narad, konferencji, spotkah z zakresu turystyki, opracowanie i wydanie folderow: turystyka pobytowa, turystyka kulturowa, agroturystyka woj. lubuskiego, opracowanie i wydanie informatora turystycznego woj. lubuskiego katalog ofert, organizacja i przygotowanie obchodow Swiatowego Dnia Turystyki r. inne wydatki zwiazane z obchodami swiaj pahstwowych, regionalnych i uroczystosci turystycznych. Rozdziat 609Pozostata dziatalnosc Rozdziat Pozostata dziatalnosc Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji pozostatym uchwaty na budzetu na wskaznik : : ,7 88,7 7, 7,

13 jednostkom nie zaiiczanym do sektora finansow publicznych 80Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom zt Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie przedsi wzi c turystycznych realizowanych przez stowarzyszenia turystyczne i stowarzyszenia pozostate nie zaliczane do sektora finansow publicznych tj. na: organizacj imprez turystycznych promujapych turystyk kwalifikowana^ dla roznych srodowisk, organizacje imprez turystycznych promujapych wojewodztwo lubuskie w kraju i za granic^ przygotowanie i wydanie niekomercyjnych opracowah z zakresu turystyki, szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki. 80Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji pozostatym jednostkom nie zaiiczanym do sektora finansow publicznych z* Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie prowadzenia w Zielonej Gorze i Gorzowie Wlkp. Centrum Informacji i Promocji Turystycznej wojewodztwa lubuskiego. IV.DZIAL 700GOSPODARKA MIESZKANIOWA zt Rozdziat 7000Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Rozdziat uchwaty na u budzetu na 00 Wskaznik : : Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Zakup usfug pozostalych

14 Powyzsz_kwot planuje sie_ wydatkowac na: sporz^dzenie podzialow nieruchomosci stanowiacych wiasnosc wojewodztwa, sporzqdzenie operatow szacunkowych celem uaktualnienia oplat za zarzajd nieruchomosciami, zakladanie ksiajg wieczystych bajdz ujawnienia prawa wtasnosci wojewodztwa w istnieja_cych ksi^gach wieczystych. Powyzsze czynnosci gospodarowania mieniem naleza^do zadah wiasnych wojewodztwa. V. DZIAL 70DZIALALNOSC USLUGOWA z\t Rozdziat 700Biura planowania przestrzennego uchwaly na u budzetu na 00 Wskazniki : : Biura planowania przestrzennego Zakup usiug pozostalych , 0, 7 79,9 79,9 Z zaplanowanych wydatkow na zt wykorzystanie srodkow finansowych w dziale 70, rozdziale wyniesie.000 z\ Sa_ to naktady finansowe na zadania z zakresu planowania przestrzennego, gtownie na opracowanie,,planu zagospodarowania przestrzennego Wojewodztwa Lubuskiego". Zgodnie z przyj tym harmonogramem rzeczowofinansowym stanowiacym zafapznik nr do umowy zawartej w dniu r. dotyczacej Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Lubuskiego zaklada si wieloletni plan na zadania z zakresu planowania przestrzennego z wyszczegolnieniem faz opracowania powyzszego planu. Wartosc kosztorysowa catego opracowania wynosi z\ Realizacja pierwszej platnosci nastapi w grudniu br. w wys..000 zt., w u 00 wyniesie 0.80 zt. NaWady finansowe w 00 r. wynosza^ 7.80 z\e si? powi^kszenie ich o kwot? 00.00, ktora stanowi 0% wartosci zamowienia na opracowania,,planu zagospodarowania przestrzennego Wojewodztwa Lubuskiego" co wynika z potrzeby sporzajdzenia ^Studium Zagospodarowania Przestrzennego pasma Odry w woj.

15 fs lubuskim". Studium stanowic bedzie integralna^ cze.sc,,planu zagospodarowania przestrzennego woj. lubuskiego". Lapzny koszt nakiadow w 00 u wynosi 7.0 zl. Plan przyznany na wydatki 00 r. wynoszapy.000 zt przeznaczony bedzie na : wydatki zwiqzane z opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Lubuskiego 0.80 zl, dziafalnosc Wojewodzkiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej (WKUA)0.80 zt. Rozdziat 70Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Rozdziat Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialow i wyposazenia Zakup usfug pozostalych Podroze stuzbowe krajowe Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeh socjalnych uchwajy na u budzetu na Wskazniki : : ,0 00,0 06, 0,8 07, 6, 06, 99, 06, 99, 87,0 87,0 78, 8,8 0,0 06,0 98,,6

16 00 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych 6.0 zl przewiduje si wydatki na wynagrodzenia wyplacane na podstawie umowy zlecenia dotyczace: porza_dkowania, aktualizacji wojewodzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz inne prace zlecone zwiazane z utrzymaniem WODGiK. 00 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 0.77 zt na 6 etatow kalkulacyjnych przyznanych dla WODGiK w celu realizacji zadan 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.70 zt przewidywane 000r..8ztx8,% 0 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne.9 zt 0 Sktadki na Fundusz Pracy.96 zl 0 Zakup materiatow i wyposazenia.000zt papier ksero A, A.00zt papier, kalka, folia OCE 7.00 z\ inne materialy biurowe.00 zf.000zt 00 Zakup uslug pozostatych.000 zt czynsz za zajmowane pomieszczenia.800 zf x miesie.cy.600 ustugi pocztowe i telekomunikacyjne.00ztx miesi^cy.00 konserwacja i naprawa sprz^tu.000 koszty i prowizje bankowe.000 szkolenia pracownikow x Podroze stuzbowe krajowe.0 zt 6

17 0 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych 6etatow.70 zlx 7,%.0 zl Rozdziat70Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Rozdzial uchwaty na u budzetu na 00 Wskaznik : : Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup ustug pozostatych W 999 r. zostato zawarte porozumienie pomi^dzy Gtownym Geodeta^ Kraju a Marszafkiem Wojewodztwa Lubuskiego dotyczape sporza^dzenia Mapy Topograficznej Polski w skali :0 000 d!a terytorium Wojewodztwa Lubuskiego razem arkuszy. Z porozumienia tego wynika, ze prace b^da_ prowadzone wg planow rocznych obejmuja^cych nie mniej niz 8% ogolnej liczby arkuszy mapy. Zgodnie z art. 7c ustawy z dnia 7 maja 989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 0, poz. 6 z pozn.zm.) do zadah Marszalka Wojewodztwa nalezy mi^dzy innymi zlecanie wykonania ww. map topograficznych. Zadanie to wykonywane jest przez Marszatka Wojewodztwa jako zadanie z zakresu administracji rza^dowej (art. 6a ust. wyzej cytowanej ustawy). W zwiazku z powyzszym kwota z\e w calosci wykorzystana na omawiany eel. 7

18 Rozdziat 70Opracowania geodezyjne i kartograficzne Rozdziat uchwaty na u budzetu na 00 Wskaznik : : Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug pozostalych ,0, 7 0,0, Zgodnie z art. 7c ustawy z dnia 7 maja 989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Mr 0, poz. 6 z pozn.zm.) do zadah Marszatka Wojewodztwa nalezy mie_dzy innymi prowadzenie wojewodzkich baz danych wchodzacych w sklad krajowego systemu informacji o terenie. W zwiazku z powyzszym kwot.000 zl planuje si wydatkowac na sporza^dzenie opracowania zalozeh wste_pnych do projektu generalnego wdrozenia Systemu Informacji o Terenie. VI. DZIAL 70ADMINISTRACJA PUBLICZNA zt Rozdziat 7000lntegracja z Uni^ Europejsk^ Rozdziat Integracja z Uniq Europejska^ Finansowanie orogramow ze srodkow oezzwrotnych Dochodza^cych z Unii Europejskiej uchwaty na u budzetu na 00 Wskaznik : 6 : 7 Srodki przeznaczone zostaly na oznakowania turystycznego gmin wojewodztwa lubuskiego, zgodnie z zawarta^umowa^z Euroregionem,,SprewaNysaB6br" 8

19 fp i Pro Europa Viadrina oraz wykonawca^tablic informacyjnych przedsi^biorstwem ARWITO sp. z.o.o. Rozdziat 707Samorza^dowe sejmiki wojewodztw Rozdziat Samorza_dowe sejmiki wojewodztw Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych Zakup uslug pozostatych Dodroze siuzbowe zagraniczne uchwafy na u budzetu na Wskaznik : 6 8,8 6, 06,6 : 7 6,7 08, 06,6 00Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych diety radnych koszty podrozy sluzbowych radnych wojewodztwa.7.60 zt 00Zakup usiug pozostatych 0Podroze stuzbowe zagraniczne z» 6.00 z* Rozdziat 708Urz^dy marszatkowskie Rozdziat Urz^dy marszatkowskie Magrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeh uchwaty na u budzetu na Wskaznik : 6 0, 06, : 7, 98, 9

20 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spoleczne Sktadki na Fundusz Pracy Zakup materiatow i wyposazenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek ,, 08,0 0,6 0,6 9,6 06, 0,,0 0,6 0,6 99, 60 Zakup energii , 0, Zakup ustug remontowych Zakup uslug pozostatych Dodr6ze stuzbowe <rajowe Dodr6ze sluzbowe zagraniczne , 0, 06,7 06, 77,, 06,7 06, 0 Rozne optaty i sktadki ,0, Odpisy na zaktadowy rundusz swiadczeri socjalnych Wydatki inwestycyjne ednostek budzetowych Wydatki na zakupy nwestycyjne jednostek budzetowych ,7 70,6,7 70,6 00Nagrody i wydatki osobowe nie zaiiczone do wynagrodzen zt swiadczenia rzeczowe, wynikajqce z przepisow bhp, zakup srodkow bhp, jednorazowe odszkodowania z tytulu stalego lub dtugotrwalego uszczerbku na zdrowiu albo smierci, ekwiwalent za przybory pismienne. 00Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych 0.60 zj wynagrodzenia wyptacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzielo. 0

21 00Wynagrodzenia osobowe pracownikow ogofem.7.8 zl w tym: wynagrodzenia Zarzavdu i Skarbnika (6 etatow) 69. zl wynagrodzenia pracownikow (7 etatow) z\ fundusz nagrod dla Zar nagrody jubileuszowe Zarzajdu,0 zl nagrody jubileuszowe pracownikow 7.8 zl przewidywane odprawy emerytalnorentowe.660 zl inne swiadczenia z tytulu pracy,.000 z\ 00Dodatkowe wynag 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 99.8 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy.7 zt 0Zakup materiatow i wyposazenia zl zakup materialow p^dnych i cz^sci samochodowych zakup materiatow biurowych, zakup drobnych przedmiotow nietrwalych, zakup drukow, zakup cz^sci do kseopiarek i komputerow. 0Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiajzek.000 T\ 60Zaku uslugi konserwacyjne i naprawcze np. srodkowtransportu, urza_dzen, sprz^tu, uslugi budowlanomontazowe w zakresie remontow i konserwacji pomieszczeh i budynkow, a takze koszty zleconego opracowania dokumentacji typowej oraz zleconego opracowania zalozeh projektowych.

22 0% 00Zakup uslug pozostaiych zl ustugi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie, wyrob pieczajek, uslugi transportowe zwiazane z przewozem rzeczy, oplaty za uslugi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, fax, utrzymanie czystosci, uslugi komunalne i mieszkaniowe m.in. oplaty za wynajem sal, uslugi osrodkow mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych np. zakup i modyfikacja programow komputerowych, koszty i prowizje bankowe, oplaty za studia w zakresie doksztatcania kadr, organizowane przez szkoty wyzsze, uslugi w zakresie ochrony zdrowia i opieki spolecznej, m.in. wydatki dotycza^ce analiz lekarskich zlecanych obcym jednostkom, przeswietleh itp. pozostaie oplaty i konwoj gotowki, oplata radiowa, telewizyjna, siec internetowa, wydatki reprezentacyjne, uslugi rozne m.in. ustugi reklamowe, uslugi dotyczape ogfoszen, obwieszczeh, ekspertyz wykonywanych przez osoby prawne, przegla_dow samochodow. 0Podroze stuzbowe krajowe z* koszty podrozy stuzbowych na obszarze kraju, ryczatty i zwrot kosztow za uzywanie przez pracownikow wiasnych pojazdow do celow sluzbowych. 0Podroze stuzbowe zagraniczne 8.0 z\ 0Roz oplaty za ubezpieczenia samochodow (la^cznie z kierowca. i pasazerami) rozne ubezpieczenia rzeczowe 0Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych.9 zi 600Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych zt budowa sieci komputerowej zl

23 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych zakup nieruchomosci (mieszkania) samochod szt. komputery 0 szt. licencja na program LEX kseopiarki szt zt zj zl.000 zt zf zl Rozdziat 70Komisje poborowe Rozdziat Komisje poborowe Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych uchwaty na u budzetu na 00 Wskazniki : : 6 7 Od stycznia 00 r; zadanie to realizuje bezposrednio wojewoda. Rozdzial 709Pozostata dziatalnosc Rozdziat Pozostata dziatalnosc Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych Zakup materiatow i uchwaty na u budzetu na Wskazniki : : ,0 97,, 0,0 96,

24 wyposazenia Zakup uslug pozostalych Podroze sfuzbowe zagraniczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych ,8 87, 86,7 6, 80Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom zf Dotacja jest przeznaczona na realizacje zadah w zakresie promowania procesu integracji europejskiej oraz pozyskiwania srodkow pomocowych Unii Europejskiej przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Urzedu Komitetu Integracji Europejskiej Stowarzyszenie,,l_ubuski Komitet Europejski". 00 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych zl Z tego paragrafu pokrywane b da_ wynagrodzenia wyplacane na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieto. Przewiduje si umowy z zakresu tlumaczeh ustnych i pisemnych dot. spotkah mi^dzynarodowych, przemowieri, materialow promocyjnych: folderow, filmow, oraz opracowanie wydawnictw promocyjnych: zdj^cia i grafika, ponadto analizy dotycza_ce monitoringu Strategii Wojewodztwa i opracowania specjalistyczne,;programow operacyjnych" Programu Rozwoju Wojewodztwa jako II etapu Strategii. 0 Zakup materiatow i wyposazenia zl Z tego paragrafu pokrywane b^da^ wydatki zwiazane z zakupem materialow biurowych gadzetow promocyjnych, zestawow upominkowych dla gosci z kraju i zagranicy. 00 Zakup ustug pozostalych Z tego paragrafu pokrywane b^da^ wydatki na: ustugi reklamowe, uslugi dotycza^ce ogloszeh,9 uslugi drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie, opfaty za uslugi pocztowe i kurierskie, promocja Wojewodztwa w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, z*

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 201 Or. w Zespole Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary w DaJ?iu przez glownego specialist? d/s kontroli wewnejrznej Malgorzat?

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo