Jak prowadzić uniwersyteckie badania naukowe w zakresie e-edukacji?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak prowadzić uniwersyteckie badania naukowe w zakresie e-edukacji?"

Transkrypt

1 Jerzy M. Mischke Polski Uniwersytet Wirtualny Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Anna Katarzyna Stanisławska Polski Uniwersytet Wirtualny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Jak prowadzić uniwersyteckie badania naukowe w zakresie e-edukacji? Nasza wiedza może ograniczać twórcze myślenie, ponieważ mamy tendencję, by nie zastanawiać się nad tym, co już wiemy. Istniejące rozwiązania czynią nas ślepymi na nowe pomysły. Nie stworzymy jednak nic kreatywnego, jeśli nie poświęcimy sporej ilości czasu i energii na wnikanie w istotę problemu właśnie brak wnikliwości w największym stopniu hamuje kreatywność. Paradoks ten jest trudny do rozwiązania. Tony Proctor 1 Wprowadzenie E-nauczanie (a szerzej e-edukacja) to w zasadzie specyficzny sposób organizacji instytucji edukacyjnej i formy kontaktu nauczyciel uczeń. Jest on jednak na tyle odmienny od organizacji tradycyjnego kształcenia, że jego rozwój i dobre funkcjonowanie wymaga istotnych, skoordynowanych i interdyscyplinarnych badań. Badania te mogą dotyczyć metodyki projektowania zdalnych procesów dydaktycznych, dydaktyki, motywacji e-studenta, roli e-nauczyciela, filozoficznych założeń teorii e-uczenia i e-nauczania, metodologii pomiaru efektywności kształcenia przez Internet, ekonomicznych aspektów e- nauczania, zarządzania instytucją e-edukacyjną itp. Szczęśliwie, w kształceniu zdalnym przekazywane treści, stosowane metody nauczania, a wreszcie organizacja procesu dydaktycznego pozostają sformalizowane i mają postać utrwaloną, dzięki czemu stają się powtarzalne i łatwe do korekty (ale i do przejęcia). Inaczej więc niż w nauczaniu tradycyjnym nie tyle osoba nauczyciela, ile e-kurs (najczęściej) w postaci zapisanej w pamięci komputera lub na płycie CD jest nośnikiem znaczącej części wiedzy o kursie i sposobach jego realizacji. Oczywiście jeśli e-nauczanie odbywa się z udziałem nauczyciela, to uzupełnia on i w istotny sposób modyfikuje własną osobowością instrukcje kursu, dopełniając w ten sposób informacje zawarte w jego materiałach. Warto więc i ten aspekt wziąć pod uwagę przy projektowaniu badań. Konsekwencją wymienionych przez nas różnic między tradycyjnym i elektronicznym nauczaniem jest zastąpienie w sposobie przekazywania wiedzy know-how tradycyjnego nauczyciela przez projektanta, producenta lub dostawcę e-kursu. W trakcie kursu i po jego zakończeniu zwykle poddaje się go ocenie (ewaluacji) według ustalonych i sformalizowanych procedur obowiązujących u dostawcy e-szkolenia. W ten sposób materiały kursu mogą być stopniowo doskonalone, a zachowania e-nauczyciela korygowane. Uprzedmiotowienie w materiałach szkoleniowych większości istotnej wiedzy o procesie e-nauczania powoduje, że wytwarzanie e-kursu jest analogiczne do wytwarzania towaru. W skrócie cechę tę nazwaliśmy korporacyjnym charakterem e- nauczania. Innymi słowy, materialna postać wiedzy o kursie, znaczne koszty inwestycyjne jego uruchomienia, kapitał wiedzy zainwestowany przez producenta kursu powodują, że w dobrze pojętym interesie zarówno producenta, jak i odbiorcy (ochrona przed produktem niskiej jakości) powinny być one chronione podobnie, jak dzieje się to w przypadku większości unikalnych produktów rynkowych. To wszystko sprawia, że e-edukacja jest typową interdyscyplinarną dziedziną wiedzy. Leży na pograniczu wielu różnych dyscyplin naukowych, takich jak: pedagogika, psychologia poznawcza, filozofia, kognitywistyka, socjologia, lingwistyka, neurofizjologia, zarządzanie, marketing, informatyka, sztuki plastyczne itp. E-kurs (materiały i realizacja w Internecie) jest zawsze specyficzną i jednostkową kompilacją wymienionych tu fragmentów wiedzy, której szczegółowa postać zależy między innymi od rodzaju nauczanego przedmiotu, poziomu wykładu, cech jego użytkowników, dostępnych środków komunikacji itp. 1 T. Proctor: Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżerów, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002, s

2 Mimo wolno rozwijającego się rynku e-edukacji w Polsce można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że niektóre z organizacji oferujących usługi e-nauczania osiągnęły kres możliwości udoskonalania procesu dydaktycznego w oparciu tylko i wyłącznie o samokształcenie się pracowników (metodyków, grafików, specjalistów od multimediów, informatyków itp.) wykorzystujących najczęściej własne dotychczasowe doświadczenia i powszechnie dostępną wiedzę. Szerokie badania naukowe całego obszaru wiedzy, z której korzysta e-edukacja, wydają się koniecznym warunkiem dalszego jej rozwoju. Ponieważ zaś e-edukacja jest tylko pewnym szczególnym elementem całego systemu edukacyjnego, więc badania te, poza wymienionymi już dziedzinami wiedzy, powinny objąć swym zasięgiem również wzajemne relacje e-edukacji i edukacji tradycyjnej 2. Nie wydaje się nam, by teza o związku rozwoju z badaniami musiała być udowadniana. Wszyscy chyba zgadzają się, że naukowe badania są podstawą i warunkiem rozwoju każdej ludzkiej działalności. Nasze rozważania możemy zatem ograniczyć do poszukiwania takiego sposobu organizacji tych badań, który zapewniłby możliwie najszybsze wykorzystanie uzyskanych wyników w praktyce. Zamierzamy niniejszym dowieść, że badania e-nauczania (e-edukacji) dadzą najpewniejsze efekty i najłatwiej znajdą praktyczne zastosowanie, jeśli: 1. Będą to badania organizowane i koordynowane oraz w niezbędnym i racjonalnie uzasadnionym zakresie również prowadzone przez wyspecjalizowaną jednostkę stanowiącą element organizacyjnej struktury instytucji będącej producentem i dostawcą e-szkoleń jednostkę taką można by nazwać jednostką Badań i Rozwoju Kształcenia BiRKa. 2. Jednostki BiRKa będą szeroko korzystały z badań prowadzonych przez inne podmioty (np. przez pracowników wyższych uczelni), adaptując je do potrzeb własnych kursów oraz inspirując nowe badania istotnych z ich punktu widzenia problemów. 3. Badania będą prowadzone w interakcji z bieżącą praktyką e-nauczania. 4. Działalność jednostek BiRKa będzie elementem systemu zarządzania wiedzą instytucji e-edukacyjnej. Pierwsze przybliżenie: typy badań naukowych i ich zakresy Zwyczajowo badania dzieli się w zależności od ich celu na trzy typy: Badania podstawowe rozszerzające granice wiedzy, a inspirowane ludzką ciekawością oraz dążeniem do prawdy; Badania stosowane inspirowane co prawda również ludzką ciekawością, ale w oczekiwaniu praktycznych efektów możliwych do uzyskania w skończonym horyzoncie czasowym; Badania techniczne nastawione na rozwiązywanie problemów związanych z rozwojem technologicznym i cywilizacyjnym ludzkości. Wymienione typy ułożono w kolejności malejącej ogólności badań, a jednocześnie rosnącej praktycznej stosowalności ich wyników. W ten sposób kolejność ta informuje również o zależności badań każdego z typów od wyników badań stojących wyżej w hierarchii. Więcej cech różniących poszczególne typy badań zestawiliśmy poniżej. Cechy różnicujące badania Badania podstawowe Badania stosowane Badania techniczne cel wiedza ludzkości poznanie głębszych prawideł funkcjonowania tworów cywilizacji lub przygotowanie ich aplikacji wartość materialna lub intelektualna mająca praktyczne zastosowanie w niedalekiej przyszłości osoba decydująca o realizacji uczony inicjator badań uczony inicjator badań lub zleceniodawca zamawiający badania zarząd korporacji, a w przypadku badań finansowanych przez państwo rząd finansowanie sponsor najczęściej rząd sponsor lub zleceniodawca korporacja lub rząd oczekiwanie potencjalne wykorzystanie w nieokreślonej przyszłości praktyczne zastosowanie w określonym horyzoncie czasu realizacja strategii państwa (np. obronnej) lub strategii rozwoju korporacji właściwe miejsce realizacji uczelnia wyższa uczelnia lub laboratorium korporacyjne laboratorium państwowe lub korporacyjne (najczęściej o ograniczonym dostępie postronnych osób) 2 J. M. Mischke, A. K. Stanisławska: Nauczanie, cybernetyka, jakość i efektywność, w: Akademia on-line, pod red. J. M. Mischke, Łódź: Wydawnictwo WSHE 2005, s

3 związek z praktycznym zastosowaniem brak w momencie podejmowania badań w całym okresie badań interdyscyplinarność dostosowana do przedmiotu i celu badań przeciętna zazwyczaj znaczna kompleksowość 3 brak niewielka duża dostępność wyników powszechna ograniczona silnie ograniczona interesem państwa lub korporacji właściciel know-how uczony uczony lub zleceniodawca państwo lub korporacja Wydaje się, że każdy typ badań może być wykorzystywany do rozwijania wiedzy o e-nauczaniu i do ulepszania e-nauczania. Jednak każdy z nich wymaga innego sposobu adaptacji wyników do praktyki instytucji e-edukacyjnej. Badania podstawowe mogą dostarczyć użytecznej wiedzy, która jednak, choć najłatwiej dostępna, będzie wiedzą albo bardzo ogólną, albo zbyt wąską i szczegółową, a w konsekwencji raczej nieprzydatną do natychmiastowego praktycznego zastosowania. Najłatwiej może być wykorzystywana do zaplanowania nowych kierunków badań aplikacyjnych i oceny prawdopodobieństwa ich powodzenia. A zatem przydatność wyników badań podstawowych w bieżącej praktyce dostawcy e- kursów najprawdopodobniej będzie się ograniczała do intelektualnego wzbogacania twórców e-kursów i e-nauczycieli. Znacznie większą praktyczną przydatność rokują badania stosowane. Wynika to z trzech przesłanek: po pierwsze często celem tych badań jest rozwiązanie konkretnego problemu o znaczeniu praktycznym, po drugie mogą one być łatwiej ukierunkowywane na dziedziny powiązane z rozwojem e-nauczania, a wreszcie większość badań w dziedzinach, od których zależy postęp e-nauczania, należy do tej grupy (np. pedagogika, niektóre dyscypliny psychologiczne, neurofizjologia, socjologia, zarządzanie, marketing, informatyka, sztuki plastyczne). Jednak również w tym przypadku na ogół nie da się bez dodatkowych zabiegów zastosować w praktyce uzyskanych wyników badań. Prowadzone badania pozostają zbyt różnorodne tematycznie, nakłady na nie zbyt niskie, a zespoły badacze zbyt małe, by uzyskać wystarczająco spójne i kompletne wyniki możliwe do bezpośredniego zastosowania. Część wyników może być również niedostępna ze względu na zastrzeżenia zleceniodawców, którzy zamawiając badania mogą zażądać ich utajnienia przed konkurencją lub z jakichś innych ważnych powodów (np. militarnych) ograniczać zakres ich publikacji. Jednak nawet jeśli tajność wyników nie jest zastrzeżona, to ze względu na częste ograniczenia objętości publikacji i duży nakład czasu potrzebny na przygotowanie kompletnego i szczegółowego raportu z badań możliwość praktycznego wykorzystania teoretycznie powszechnie dostępnych informacji zwykle okazuje się niewielka. Adaptację wyników badań stosowanych do bieżących potrzeb instytucji e-edukacyjnej mogą wykonać jej pracownicy zatrudnieni przy produkcji materiałów kursowych i realizacji szkoleń, specjalnie zatrudnieni eksperci lub własna jednostka BiRKa. Każde z wymienionych rozwiązań ma wady i zalety, a więc wybór któregoś z nich zależeć będzie od konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się dostawca e-szkolenia. Dyskusję tego problemu podejmiemy szerzej nieco później. Trzeci z typów badań można w uproszczeniu nazwać badaniami korporacyjnymi. To chętnie stosowany sposób organizacji badań w przypadku, gdy potrzebne jest szybkie rozwiązanie problemu o znaczeniu utylitarnym i ważnym z punktu widzenia polityki państwa lub korporacji. Badania korporacyjne to najczęściej kombinacja zamawianych na zewnątrz badań stosowanych lub nawet podstawowych z rozwijającymi je i przystosowującymi do aktualnych potrzeb badaniami własnymi. Własne badania korporacji są z reguły prowadzone przez korporacyjne laboratoria i często powiązane bardzo ściśle sprzężeniem zwrotnym z obserwacjami wyników kolejnych modyfikacji przedmiotu badań. W odniesieniu do e-nauczania odpowiadałyby im badania prowadzone przez jednostki BiRKa znajdujące się w organizacyjnej strukturze dostawcy kursu. Drugie przybliżenie: warianty organizacji badań e-nauczania Uwzględniając rynkowy charakter e-edukacji (wysokie koszty inwestycyjne, konkurencja itp.) wydaje się oczywiste, że dostawcy szkoleń zdalnych powinni być zainteresowani rozwojem stosowanych i technicznych badań e-kształcenia. Przemawia za tym: nieuchronność zmian technologicznych, pociągająca za sobą konieczność nieustannego rozwoju produktów edukacyjnych, konieczność zabezpieczenia oryginalnego know-how konkretnych instytucji e-edukacyjnych, 3 Przez kompleksowość badań rozumiemy objęcie badaniami wszystkich, często ubocznych, aspektów problemu niezbędnych do osiągnięcia efektu praktycznego. 3

4 potrzeba rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych zarówno w zakresie metodyki i psychologii e-nauczania, jak również technologii informatycznej i zarządzania przedsięwzięciami e-edukacyjnymi. Na pierwszy rzut oka z przedstawionego przez nas zestawienia celów i cech badań naukowych można by wysnuć wniosek, że wystarczy poprzestać na prowadzeniu dorywczych, aspektowych i utylitarnych badań stosowanych, dla których dostawcy e- szkoleń stanowiliby odpowiednią przestrzeń laboratoryjną, a uczeni pełniliby rolę ekspertów rozwiązujących bieżące problemy. Takie rozwiązanie byłoby niewątpliwie rozwiązaniem noszącym znamiona skuteczności. Jednak należy przypomnieć, że nawet w idealnym przypadku objęcia badaniami wszystkich aspektów problemu interesującego instytucję e-edukacyjną tak rozproszone prace musiałyby być przez kogoś koordynowane, a ich wyniki scalone. Jak już wspomnieliśmy, omawiając charakterystyczne cechy różnego typu badań, można wyróżnić trzy sposoby organizacji adaptacji istniejącej wiedzy do potrzeb instytucji e-edukacyjnej. Dla porządku i ułatwienia analizy przytoczmy je raz jeszcze: 1) powierzenie badań pracownikom zatrudnionym w produkcji materiałów kursowych i realizacji szkoleń, 2) zamówienie rozwiązania wybranych problemów w systemie outsourcingu, 3) powierzenie badań specjalistom zatrudnionym we własnej jednostce BiRKa. W każdym przypadku zapewnienie rozwoju instytucji dostarczającej e-kursy wymaga: adaptacji powszechnej wiedzy specjalistycznej do potrzeb własnej działalności e-edukacyjnej, identyfikacji problemów do rozwiązania na podstawie krytycznej oceny jakości i efektywności oferowanych szkoleń, podziału problemów na rozwiązywalne własnymi siłami i wymagające dopływu informacji z zewnątrz (zamówienia badań lub ich zainspirowania), rozszerzania wiedzy o e-nauczaniu w możliwie wielu aspektach w celu rozwiązania praktycznych problemów. Aby kompetentnie, a więc skutecznie, wykonać te zadania, ich wykonawca musi: 1. Dysponować wystarczającą wiedzą początkową, pozwalającą ocenić przydatność i wiarygodność napływających informacji (dodajmy: wiedzą interdyscyplinarną!); 2. Posiadać niezbędną wiedzę o strategii (przyszłych potrzebach) własnej instytucji e-edukacyjnej; 3. W niezbędnym stopniu posiadać umiejętności analizy i syntezy informacji, a następnie przekształcenia ich w wiedzę naukową, czyli zdolność do pracy naukowej; 4. Dysponować potrzebnym czasem; W przypadku projektanta lub e-nauczyciela 5. Musi dodatkowo opanować sztukę zarządzania czasem i jego podziałem między dwie czynności o diametralnie różnym charakterze, a nadto dysponować zdolnością koncentracji na aktualnie wykonywanej czynności. Pojawia się zatem pytanie: od którego z wymienionych sposobów 1), 2) czy 3) organizacji badań e-nauczania możemy zasadnie oczekiwać, że zastosowanie go jest racjonalne, ekonomicznie uzasadnione i, co najważniejsze, że może być skuteczne? W pierwszym wariancie (powierzenie zadania pracownikom) najprawdopodobniej byliby do projektanci e-kursów, najpewniej metodycy zdalnego nauczania. Naszym zdaniem w tym przypadku odpowiedź na pytanie o skuteczność rozwiązania musi być przecząca. Nie można bowiem oczekiwać od tego typu pracowników, by skutecznie i kompetentnie prowadzili badania e- nauczania, ponieważ: Praca projektanta e-kursu ma inny charakter niż praca badacza (pracownika nauki), a więc wymaga innych umiejętności wymagane są wyższe i w ogólności inne (wymienione przez nas) kwalifikacje niż niezbędne na stanowisku metodyka zdalnego nauczania; Projektant e-kursu powinien co prawda nieustannie doskonalić swój warsztat oraz tworzone przez siebie produkty, jednak najczęściej brak mu wystarczającego dystansu, by dokonać ich krytycznej oceny; Projektant najczęściej nie dysponuje wystarczającymi narzędziami badawczymi; Projektant e-kursu, zajęty bieżącą pracą projektancką, badania prowadziłby przy okazji. W procesie projektowania e-szkoleń know-how o e-nauczaniu najczęściej staje się w większym stopniu własnością pracownika niż pracodawcy. Drugi wariant (outsourcing) wydaje się więc bardziej obiecujący. Kompetencje zleceniobiorcy mogą być wcześniej sprawdzone i dostosowane do wykonywanego zadania. Badania mogą zatem być skuteczne i kompetentnie odpowiedzieć na zadane przez instytucję e-edukacyjną pytania. Jednak po głębszej analizie doszliśmy do wniosku, że zlecenie badań na zewnątrz nie zwalnia instytucji e-edukacyjnej od zatrudnienia osoby (osób), która umie trafnie określić problematykę badań, przygotuje zlecenie, będzie współpracować z wykonawcą dostarczając potrzebnych bieżących informacji o stosowanej praktyce, a po otrzymaniu wyników adaptuje je do działalności firmy (wydziału, uczelni). Jednym słowem, nie da się przenieść wszystkich prac rozwojowych na zewnątrz. Drugim mankamentem takiego rozwiązania jest silna pokusa zatrudniania różnych wykonawców w zależności od merytorycznej zawartości zlecenia. Wynika to ze skądinąd uzasadnionego dążenia do zatrudniania osób (zespołów) wyspecjalizowanych w danej tematyce. Jednakże praktyka taka pociąga za sobą rozszerzenie koordynacji i może 4

5 spowodować trudności w zabezpieczeniu własności know-how zlecającego, nawet jeśli w skrajnym wypadku wszystkie prace rozwojowe zostaną outsourcingowane jednemu zewnętrznemu zespołowi (obcej firmie). Rozwiązanie takie wydaje się nam na pierwszy rzut oka racjonalne i zapewniające dobrą skuteczność, ale może być kosztowne. Można też przewidywać, że w końcowym efekcie zostanie stworzona między partnerami spółka, jako logiczna konsekwencja dążenia do zapewnienia im obu bezpieczeństwa handlowego i obniżenia kosztów. Sprowadziłoby to wariant drugi organizacji badań e-nauczania do wariantu trzeciego, tj. powołania własnego zespołu badawczego, tyle że okrężną i prawdopodobnie kosztowniejszą drogą! Z naszych dotychczasowych rozważań wynika wniosek, że optymalnym, zapewniającym szybki rozwój e-nauczania, zabezpieczającym własność know-how i względnie tanim sposobem jest powołanie przez dostawcę e-kursów własnego zespołu BiRKa. Zespół taki musiałby mieć charakter interdyscyplinarny. Zatrudnione w nim osoby poza specjalizacją w jednej (kilku) dziedzinie wiedzy powinny się wykazywać stosunkowo dużą erudycją w obszarze e-edukacji, ponieważ w ich kompetencjach leżałaby koordynacja zamawianych badań szczegółowych problemów i adaptacja ogólnie dostępnych wyników badań do praktyki własnej instytucji. Musiałyby też w ograniczonym zakresie uczestniczyć w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji e-szkoleń, tak by nie wpaść w pułapkę utraty kontaktu z rzeczywistością e-nauczania. Wnioski Podsumowując, należy stwierdzić, że optymalnym rozwiązaniem organizacji badań e-nauczania wydaje się utworzenie w strukturze organizacyjnej instytucji e-edukacyjnej zespołu powołanego do badań i rozwoju nauczania (BiRKa). Jednak należy zdawać sobie sprawę, że wymienione powyżej wymagania względem niego są bardzo wysokie i nie każdy (zwłaszcza niezbyt bogaty) dostawca e-kursów będzie mógł im sprostać. Jak wspomnieliśmy na wstępie, system edukacyjny jest jeden, a e-edukacja i edukacja tradycyjna powinny się uzupełniać. Jest więc wysoce prawdopodobne, że w niedalekiej przyszłości regułą będzie kształcenie w formule mieszanej czy komplementarnej (blended learning). Przeto w odniesieniu do uczelni wyższych postulowane jednostki objęłyby swym działaniem doskonalenie zarówno edukacji tradycyjnej, jak i elektronicznej. Również z tego powodu koszty ich utrzymania w skali uniwersyteckich budżetów nie wydają się zbyt wysokie. Ponieważ przy takim rozwiązaniu podstawowym zadaniem BiRKa byłyby badania e-nauczania w powiązaniu z nauczaniem tradycyjnym, wydaje się zasadne obciążenie ich również obowiązkiem rozwijania i nauczania metodyki zdalnego nauczania jako nowej, a niezwykle potrzebnej dziedziny wiedzy pedagogicznej. W takiej formule byłaby to w strukturze uczelni nowego rodzaju międzywydziałowa jednostka o charakterze badawczo-dydaktycznym. 5

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

O czym chcemy mówić Wprowadzenie: trendy we współczesnej edukacji Jakość i efektywność: definicje Ocena jakości i pomiar efektywności: zarys koncepcji

O czym chcemy mówić Wprowadzenie: trendy we współczesnej edukacji Jakość i efektywność: definicje Ocena jakości i pomiar efektywności: zarys koncepcji Organizacja pomiaru jakości i efektywności kursów zdalnych Jerzy Mischke, emerytowany profesor AGH, WSHE Polski Uniwersytet Wirtualny Anna K. Stanisławska, UMCS Polski Uniwersytet Wirtualny O czym chcemy

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia

Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Konferencję stażystów z pracodawcami, z cyklu Realia rynku pracy IV Kształcenie interdyscyplinarne - nowa jakość kształcenia Jarosław Hermaszewski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Legnica, 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kursów online

Ocena jakości kursów online Ocena jakości kursów online Kryteria Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego Wojciech Zieliński Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Cele prezentacji Przedstawienie prac prowadzonych przez SEA nad

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki

Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i metodologia e-nauczania na UW. Jan Madey Uniwersytet Warszawski 2012

Doświadczenia i metodologia e-nauczania na UW. Jan Madey Uniwersytet Warszawski 2012 Doświadczenia i metodologia e-nauczania na UW Jan Madey Uniwersytet Warszawski 2012 Trochę wstępu w telegraficznym skrócie 2 Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Jednostka międzywydziałowa Przekształcenie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/014 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polski Podstawy terapii pedagogicznej 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Czym jest PBL? mgr Alina Stryjak Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) To nauczanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

czy samorządność szkolnictwa wyższego = samorządność i niezależność uniwersytetu? Jerzy M. Mischke, em. prof. AGH

czy samorządność szkolnictwa wyższego = samorządność i niezależność uniwersytetu? Jerzy M. Mischke, em. prof. AGH czy samorządność szkolnictwa wyższego = samorządność i niezależność uniwersytetu? Jerzy M. Mischke, em. prof. AGH o czym będę mówił? o kulturotwórczej roli wolności akademickich i ich ochronie o współczesnych

Bardziej szczegółowo

Outsourcing, a praca tymczasowa-

Outsourcing, a praca tymczasowa- , a praca tymczasowa- podstawowe zagadnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Podstawa: opracowanie Departamentu Legalności Zatrudnienia Gdańsk 24-25.11.2014 r. Definicja świadoma rezygnacja

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny: E-learning Kod przedmiotu

Wykład monograficzny: E-learning Kod przedmiotu monograficzny: E-learning - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny: E-learning Kod przedmiotu 16.9-WP-PEDD-MEL-W_pNadGenJKBAH Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: - Semestr: I Moduł (typ)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia nauczycieli wdrażających projekt

Program szkolenia nauczycieli wdrażających projekt Program szkolenia nauczycieli wdrażających projekt,,holistyczne nauczanie przedmiotów przyrodniczych z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjnej przygotowany w ramach projektu Szukając Einsteina

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!"

Szkolenie trenerów Ucz ciekawie i skutecznie! Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/30/11587/25119 Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Cena netto za godzinę 18,75 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Socjologia Sociology Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem

Bardziej szczegółowo

Proces kształcenia zawodowego. Opracował: Zbigniew Prokop

Proces kształcenia zawodowego. Opracował: Zbigniew Prokop Proces kształcenia zawodowego Opracował: Zbigniew Prokop Cele i treści kształcenia zawodowego Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do życia i twórczej postawy w społeczeństwie. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Seminarium Bolońskie PWSZ w Lesznie 10.03.2011 Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka Ekspert Boloński

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA

WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA 1 P R O S T E Z Ł O Ż O N E S T A Ł E Nieliczne Jednorodne Zasadniczo niezmienne w czasie Liczne Różnorodne Zasadniczo niezmienne w czasie Z M I E N N E Nieliczne Nie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-PZM Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS

PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS www.kampus.umcs.lublin.pl Stan na: marzec 2010. Data uruchomienia projektu: październik 2004 r. Osoby odpowiedzialne z ramienia UCZNiKO za projekt: dr Andrzej Wodecki dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Zmiany w edukacji w kontekście perspektyw rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii na przykładzie wyników badań Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny: Teoria decyzji Kod przedmiotu

Wykład monograficzny: Teoria decyzji Kod przedmiotu monograficzny: Teoria decyzji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny: Teoria decyzji Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDD-MTD-W Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

kształcenia pozaszkolnego WMiI Uni Wrocław, WMiI UMK Toruń

kształcenia pozaszkolnego WMiI Uni Wrocław, WMiI UMK Toruń Aktywizacja uczniów w ramach kształcenia pozaszkolnego Maciej jm. Sysłoł WMiI Uni Wrocław, WMiI UMK Toruń Plan Cele Projektu Czym chcemy przyciągnąć uczniów i nauczycieli Zakres zajęć w Projekcie Formy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Janina Mincer-Daszkiewicz

Janina Mincer-Daszkiewicz Janina Mincer-Daszkiewicz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski http://www.mimuw.edu.pl/~jmd jmd@mimuw.edu.pl Możliwości wykorzystania własnej kadry informatycznej (pracownicy,

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Superwizja w pracy socjalnej - opis przedmiotu

Superwizja w pracy socjalnej - opis przedmiotu Superwizja w pracy socjalnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Superwizja w pracy socjalnej Kod przedmiotu 14.5-WP-PSD-SPR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole?

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? Toruń, 24.09.2012 Agenda Co to jest e-learning? Obszary e-learningu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie programu studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia

Projektowanie programu studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia Projektowanie programu studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia Andrzej Kraśniewski AGH, 20 stycznia 2011 PLAN PREZENTACJI Projektowanie programu studiów (w oparciu

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM MULTIMEDIÓW

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM MULTIMEDIÓW Andrzej Samek Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM MULTIMEDIÓW 1. Wstęp Przekazywanie wiedzy i umiejętności na studiach wyższych uzależnione

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Ewa Piotrowska Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo