Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY."

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Szanowni Państwo! Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY. Przekazujemy Państwu zasady programu ubezpieczeniowego opartego na trzech alternatywnych Pakietach ubezpieczeniowych: PODSTAWOWYM, PREMIUM i VIP, stworzonych z myślą o poczuciu bezpieczeństwa Państwa i Państwa bliskich, aby w trudnych przypadkach losowych ułatwić Państwu spłatę rat kredytowych lub całości kredytu. W zależności od wybranego Pakietu będzie Państwu przysługiwała: wypłata świadczenia w ratach zgodnych z wysokością rat kredytowych w przypadku utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy powstałej na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, wypłata świadczenia w wysokości salda kredytu w przypadku śmierci Kredytobiorcy, jego trwałej i całkowitej niezdolności do pracy powstałej na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku Zwracamy uwagę na nowatorski charakter proponowanych rozwiązań. Program ubezpieczeniowy daje możliwość uzyskania świadczenia w wysokości zł z tytułu poważnego zachorowania, takiego jak na przykład: zawał serca, udar mózgu itp. Wypłata tego świadczenia nastąpi niezależnie od innych wypłacanych w tym czasie świadczeń i może być przeznaczona np. na koszty leczenia. Proponowany program ubezpieczeniowy został stworzony we współpracy z fi rmami z Grupy Aviva. Są to Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., towarzystwa ubezpieczeniowe o dobrej i sprawdzonej na polskim rynku marce, dające gwarancję wysokiej jakości usług ubezpieczeniowych. Zasady programu zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia, które załączamy wraz z prośbą o zapoznanie się z nimi. Chcielibyśmy podkreślić, że bardzo ważne jest zapoznanie się z Warunkami ubezpieczenia, ponieważ są w nich określone Państwa prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia, a także wskazują one sytuacje losowe, w których będziecie Państwo mogli zwrócić się o pomoc i uzyskać należne świadczenie. Dla Państwa wygody, płatność za udostępnienie ubezpieczenia jest skorelowana z płatnością rat kredytowych. Dla zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej jest bardzo ważne, aby w dniu płatności raty kredytowej zapewnione były na Państwa rachunku osobistym przeznaczonym do obsługi kredytu wystarczające środki na sfinansowanie raty kredytu oraz opłaty za ubezpieczenie. Zwracamy przy tym uwagę, że ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie, jeżeli przez 2 kolejne okresy płatności rat środki te nie będą zapewnione. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że świadczenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń bezpośrednio Państwu lub osobom wskazanym, a nie Bankowi. Wobec tego spłata należności wobec Banku, w terminach i wysokościach określonych w harmonogramie spłat kredytu, pozostaje obowiązująca, zgodnie z umową kredytową. Życzymy Państwu, aby spłata kredytu hipotecznego przebiegała w poczuciu bezpieczeństwa i ze świadomością, że w chwilach trudnych będziemy służyć wsparciem i pomocą. 3

2 Podstawowe postanowienia programu ubezpieczeniowego Uwaga! Zawarte w niniejszym dokumencie informacje są dodatkowymi wyjaśnieniami i w żadnym razie nie zastępują Warunków ubezpieczenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami ubezpieczenia. Kredytobiorca kredytu hipotecznego Banku Zachodniego WBK S.A. może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia w ramach jednego z trzech Pakietów ubezpieczeniowych: Pakiet PODSTAWOWY; Pakiet PREMIUM; Pakiet VIP. Zakres ochrony ubezpieczeniowej przedstawiony jest w poniższej Tabeli. Zakres ubezpieczenia: obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe, w zależności od wybranego Pakietu, które zaszły w czasie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej: Utrata pracy zdarzenia polegające na rozwiązaniu umowy o pracę ze względu na wypowiedzenie umowy przez pracodawcę albo rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, a w przypadku osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą wykreśleniu działalności gospodarczej z Ewidencji Działalności Gospodarczej w wyniku czego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego z prawem do zasiłku; Utrata zdolności do pracy zdarzenie polegające na powstaniu i utrzymywaniu się niezdolności do pracy Ubezpieczonego z tytułu choroby lub nieszczęśliwego wypadku; Śmierć - śmierć Ubezpieczonego na skutek jakiejkolwiek przyczyny; Trwała i całkowita niezdolność do pracy całkowita, trwała i nieodwracalna niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek działalności zarobkowej, potwierdzona na określony dzień przez organ rentowy prawa do renty stałej, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ubezpieczeniach społecznych; Poważne zachorowanie zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, zabiegi chirurgiczne na naczyniach wieńcowych, przeszczep narządów, rozległe oparzenie, utrata wzroku, angioplastyka tętnic wieńcowych, łagodny nowotwór mózgu. 4

3 WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Ubezpieczone ryzyko Utrata pracy Utrata zdolności do pracy Poważne zachorowanie Śmierć Trwała i całkowita niezdolność do pracy Suma ubezpieczenia Po 30 dniu uzyskania statusu bezrobotnego nastąpi wypłata świadczenia w wysokości rat kapitałowo- odsetkowych (maks. 12 rat na jedno zdarzenie utraty pracy, maksymalna wysokość raty: zł). Łącznie w okresie ubezpieczenia przysługuje: 36 rat, gdy okres ubezpieczenia jest nie dłuższy niż 10 lat; 48 rat, gdy okres ubezpieczenia wynosi co najmniej 10 lat. Po 30. dniu niezdolności do pracy nastąpi wypłata świadczenia w wysokości rat kapitałowo-odsetkowych (maks. 12 rat na jedno zdarzenie utraty zdolności do pracy, maks. wysokość raty: zł). Łącznie w okresie ubezpieczenia przysługuje: 36 rat, gdy okres ubezpieczenia jest nie dłuższy niż 10 lat; 48 rat, gdy okres ubezpieczenia wynosi co najmniej 10 lat. Kwota w wysokości zł za każde z wymienionych w Warunkach Ubezpieczenia poważnych zachorowań, powstałych w okresie ubezpieczenia. Pakiet PREMIUM kwota w wysokości zł Pakiet VIP kwota salda zadłużenia z tytułu kredytu na dzień śmierci Ubezpieczonego, powiększonego o odsetki według przewidzianej umową kredytową stopy procentowej za okres od dnia śmierci Ubezpieczonego do dnia podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, jednak za okres nie dłuższy niż 120 dni. Kwota salda zadłużenia z tytułu kredytu na dzień orzeczenia trwałej, całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, powiększonego o odsetki według przewidzianej umową kredytową stopy procentowej za okres od dnia orzeczenia Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego do dnia podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, jednak za okres nie dłuższy niż 120 dni. PODSTAWO- WY Nazwa Pakietu PREMIUM VIP Nie dotyczy + + Nie dotyczy + + Nie dotyczy Nie dotyczy + 5

4 Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń: Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczeniowej: Utrata pracy: w okresie 12. miesięcy od dnia złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, jeżeli w dniu złożenia tej Deklaracji Ubezpieczony wiedział lub mógł wiedzieć, że może utracić pracę; w okresie 6. miesięcy od dnia wypłaty ostatniej raty świadczenia z tytułu utraty pracy w stosunku do Ubezpieczonego, któremu Zakład Ubezpieczeń wypłacał poprzednie świadczenie przez okres krótszy niż 12. miesięcy i który zgłosił kolejne zdarzenie utraty pracy oraz zarejestrował się w urzędzie pracy jako bezrobotny bez prawa do zasiłku; w okresie pierwszych 3. miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do osób będących Kredytobiorcami kredytu hipotecznego w chwili złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia; w przypadku ustania stosunku pracy wiążącego Ubezpieczonego z pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą, będącym osobą bliską dla Ubezpieczonego, chyba że ustanie stosunku pracy nastąpiło z powodu wykreślenia przez osobę bliską działalności z przyczyn ekonomicznych; Utrata zdolności do pracy: gdy zdarzenie jest następstwem bólów kręgosłupa, ciąży, porodu, stanów depresyjnych, spożycia alkoholu; Ubezpieczenie na życie: w okresie 2. lat od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpi pośrednio lub bezpośrednio na skutek urazu, choroby somatycznej lub psychicznej rozpoznanych lub leczonych przed objęciem Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową; w okresie 1 roku od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpi na skutek próby samobójczej lub wskutek umyślnego samouszkodzenia ciała bądź umyślnego wywołania rozstroju zdrowia; w okresie 30. dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, w sytuacji gdy kredytobiorca jest kierowany na badania lekarskie Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia na życie oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy maksymalnie do kwoty zadłużenia albo wnioskowanej kwoty kredytu nie więcej jednak niż 350 tys. zł; Poważne zachorowanie: jeśli dane poważne zachorowanie wystąpiło wcześniej niż po upływie 6. miesięcy od wystąpienia poprzedniego poważnego zachorowania skutkującego wypłatą świadczenia, jak również w przypadku, gdy stanowi ono takie samo poważne zachorowanie, które wcześniej skutkowało wypłatą świadczenia; Ubezpieczenie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, utrata zdolności do pracy, poważne zachorowanie: w okresie 6. miesięcy po przystąpieniu do ubezpieczenia, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe jest skutkiem stanów chorobowych rozpoznanych bądź leczonych albo o występowaniu których Ubezpieczony wiedział w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej; gdy zdarzenie jest następstwem spożycia alkoholu, udziału w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze. Szczegółowy wykaz wyłączeń odpowiedzialności znajdziecie Państwo w Warunkach Ubezpieczenia. 6

5 WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Zgłoszenie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego: Ubezpieczony, Uposażony lub osoba uprawniona do otrzymania świadczenia może zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe za pośrednictwem infolinii Aviva numer (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) lub Wniosek o wypłatę świadczenia/odszkodowania jest wypełniany przez pracownika infolinii, a następnie, po wstępnej weryfikacji, przesyłany osobie zgłaszającej zdarzenie do autoryzacji wraz z informacją o dalszym postępowaniu. Rezygnacja z ubezpieczenia: Osoba ubezpieczona może w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia. W tym celu należy wypełnić druk Rezygnacja z Ubezpieczenia dostępny w każdym oddziale Banku Zachodniego WBK S.A. Rezygnacja jest skuteczna z upływem miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone oświadczenie. Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej: Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w związku z: ukończeniem przez Ubezpieczonego 65. roku życia lub osiągnięciem uprawnień emerytalnych lub rentowych w zakresie utraty pracy, utraty zdolności do pracy, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy; ukończeniem przez Ubezpieczonego 70. roku życia w zakresie PAKIETU PREMIUM nie zapewnieniem środków na rachunku kredytowym dla 2 kolejnych opłat za udostępnienie ubezpieczenia; rozwiązaniem umowy kredytowej (dot. kredytów windykowanych); spłatą pełnej kwoty Kredytu hipotecznego; rezygnacją Ubezpieczonego z ubezpieczenia; wypłatą salda zadłużenia z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub śmierci kredytobiorcy; wyczerpaniem sumy ubezpieczenia w zakresie utraty pracy i czasowej niezdolności do pracy. WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY PRACY oraz UTRATY ZDOLNOŚCI DO PRACY Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET VIP 1 DEFINICJE Ilekroć poniżej używa się następujących pojęć, oznaczają one: 1) Bank lub Ubezpieczający Bank Zachodni WBK S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rynek 9/11; 2) Aviva lub Zakład Ubezpieczeń Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.; 3) Aktywność zarobkowa podejmowana przez Ubezpieczonego aktywność mająca cel zarobkowy, niezależnie od jej formy, wykonywana w ramach umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, 7

6 doradztwa, stosunku członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej, uczestnictwa w spółce osobowej, działalności gospodarczej, w tym prowadzonej wraz z innymi osobami, działalności wytwórczej w rolnictwie; za aktywność zarobkową nie jest uważana sprzedaż rzeczy stanowiących osobisty majątek oraz praca twórcza Ubezpieczonego, chyba że stanowi ona zwykły sposób zarobkowania; 4) Certyfikat dokument potwierdzający objęcie Kredytobiorcy Ochroną ubezpieczeniową; 5) Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia oświadczenie woli Ubezpieczonego, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie Ochroną ubezpieczeniową; 6) Kredyt hipoteczny kredyt hipoteczny udzielony Ubezpieczonemu zgodnie z regulacjami Banku; 7) Kredytobiorca osoba fizyczna, której Bank udzielił Kredytu hipotecznego na podstawie Umowy kredytowej; w przypadku udzielenia Kredytu hipotecznego łącznie kilku osobom, postanowienia dotyczące Kredytobiorcy stosuje się odpowiednio w stosunku do Kredytobiorcy oraz Współkredytobiorców, chyba że przepisy kolejnych paragrafów przewidują szczegółowe uregulowania dla Współkredytobiorcy; 8) Nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie powstałe w okresie odpowiedzialności Avivy, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszczerbku na zdrowiu; nieszczęśliwy wypadek może mieć miejsce na całym świecie; 9) Niezdolność do pracy brak zdolności do wykonywania pracy zarobkowej przez Ubezpieczonego, powstały i utrzymujący się na skutek naruszenia czynności organizmu wskutek choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, potwierdzony zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa przez organ rentowy albo lekarza nie będącego względem Ubezpieczonego Osobą bliską; nie uważa się za niezdolnego do pracy Ubezpieczonego, który wykazuje Aktywność zarobkową; 10) Ochrona ubezpieczeniowa zobowiązanie Avivy do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zajścia w Okresie ubezpieczenia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 11) Osoby bliskie względem Ubezpieczonego małżonek Ubezpieczonego, osoba pozostająca z nim w konkubinacie, dzieci, rodzice i rodzeństwo Ubezpieczonego, małżonkowie dzieci i rodzeństwa Ubezpieczonego, rodzice i rodzeństwo małżonka Ubezpieczonego, jak również rodzeństwo rodziców Ubezpieczonego oraz małżonka Ubezpieczonego; 12) Suma ubezpieczenia górna granica odpowiedzialności Avivy z tytułu danego Zdarzenia ubezpieczeniowego; 13) Status bezrobotnego status uzyskany przez osobę zarejestrowaną w charakterze bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy, która w myśl ustawy, z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy spełnia warunki do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych; 14) Ubezpieczony Kredytobiorca objęty Ochroną ubezpieczeniową zgodnie z niniejszymi Warunkami ubezpieczenia; 15) Umowa kredytowa umowa o udzielenie Kredytu hipotecznego, zawarta pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem, określająca wysokość oraz warunki spłaty Kredytu hipotecznego; 16) Umowa ubezpieczenia umowa zawarta pomiędzy Commercial Union 1) a Bankiem, której integralną część stanowią niniejsze Warunki Ubezpieczenia; 17) Utrata pracy zdarzenie polegające na mającym miejsce w Okresie ubezpieczenia: a) w przypadku osób pozostających w stosunku pracy ze spółką kapitałową, w której posiadają więcej niż 20% kapitału zakładowego utracie pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę z przyczyny ogłoszenia upadłości tej spółki lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku wystarczającego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, 1) 1 czerwca 2009 r. Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. zmieniło nazwę na Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. 8

7 WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. b) w przypadku osób pozostających w stosunku pracy z podmiotami innymi niż wymienione pod lit. a - utracie pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę z powodu wypowiedzenia umowy przez pracodawcę albo rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, c) w przypadku osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą - wykreśleniu działalności gospodarczej z Ewidencji Działalności Gospodarczej w rozumieniu przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku z przyczyn ekonomicznych, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał w tym okresie Status bezrobotnego; 18) Utrata zdolności do pracy zdarzenie polegające na powstaniu w Okresie ubezpieczenia i utrzymywaniu się w tym okresie Niezdolności do pracy Ubezpieczonego; 19) Wykreślenie działalności gospodarczej z Ewidencji Działalności Gospodarczej z przyczyn ekonomicznych likwidacja działalności gospodarczej a) z powodu nierentowności (brak zysku, strata zamiast zysku, zwiększenie straty w stosunku do roku ubiegłego) lub b) z uwagi na wymogi ochrony środowiska, decyzje administracyjne organów administracji państwowej lub samorządowej lub c) ze względu na ogłoszenie upadłości lub oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku wystarczającego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, przy czym działalność gospodarcza musi być prowadzona przez co najmniej rok przed wykreśleniem lub przez okres krótszy niż jeden rok przed wykreśleniem pod warunkiem, że okres ten, łącznie z okresem pozostawania w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, jest dłuższy niż jeden rok. 20) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie polegające na Utracie pracy przez Ubezpieczonego lub Utracie zdolności do pracy przez Ubezpieczonego. 2 ZAWARCIE ORAZ CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Generalnej Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A., zawartej 15 stycznia 2007 roku, na czas nieoznaczony, na podstawie której Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna będzie udzielać ochrony ubezpieczeniowej osobom, którym Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna udzielił Kredytu hipotecznego. 3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Kredytobiorcy oraz utrata źródła dochodu wskutek utraty przez Ubezpieczonego pracy. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje mającą miejsce w Okresie ubezpieczenia: 1) utratę zdolności do pracy przez Ubezpieczonego w przypadku, gdy okres niezdolności do pracy trwa w Okresie ubezpieczenia przynajmniej trzydzieści dni; 2) utratę pracy przez Ubezpieczonego - w przypadku, gdy okres posiadania przez Ubezpieczonego Statusu bezrobotnego trwa w Okresie ubezpieczenia przynajmniej trzydzieści dni. 3. Ubezpieczony, w ramach programu ubezpieczeniowego dla Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Zachodni WBK S.A., może przystąpić do jednego z trzech PAKIETÓW: 9

8 1) PAKIET PODSTAWOWY, w skład którego wchodzi ryzyko Utraty pracy oraz Utraty zdolności do pracy z tytułu Generalnej Umowy ubezpieczenia utraty pracy oraz utraty zdolności do pracy Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A., zawartej pomiędzy spółką Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. 2) a Bankiem ( Umowa ubezpieczenia Majątkowego ); 2) PAKIET VIP, w skład którego wchodzi: a) ryzyko Utraty pracy oraz Utraty zdolności do pracy z tytułu Umowy ubezpieczenia Majątkowego, b) ryzyko śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz poważnego zachorowania z tytułu Generalnej Umowy na Życie Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A., zawartej pomiędzy spółką Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 3) a Bankiem ( Umowa ubezpieczenia na Życie ); 3) PAKIET PREMIUM, w skład którego wchodzi: a) ryzyko Utraty pracy oraz Utraty zdolności do pracy, z tytułu Umowy ubezpieczenia Majątkowego, b) ryzyko śmierci oraz poważnego zachorowania z tytułu Umowy ubezpieczenia na Życie. 4 OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 1. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty Kredytobiorca, któremu Bank udzielił Kredytu hipotecznego oraz którego charakter prowadzenia Aktywności zarobkowej pozwoli na uzyskanie Statusu bezrobotnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i na podstawie przepisów polskiego prawa. 2. Warunkiem objęcia Kredytobiorcy Ochroną ubezpieczeniową jest wyrażenie przez niego zgody na objęcie ubezpieczeniem, co następuje poprzez złożenie stosownej Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz złożenie następujących oświadczeń o: 1) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Avivę jego danych osobowych jako administratora tych danych; 2) wyrażeniu zgody na przekazanie Avivie przez Bank kopii Umowy kredytowej zawartej pomiędzy Kredytobiorcą i Bankiem oraz informacji dotyczących wysokości udzielonego Kredytobiorcy Kredytu hipotecznego, stanu zadłużenia wobec Banku z tytułu udzielonego mu Kredytu hipotecznego, z wyszczególnieniem kwoty kapitału wraz z odsetkami od kapitału pozostałymi do spłaty oraz innych danych Kredytobiorcy stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 ustawy Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zm.), wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy ubezpieczenia i wypłaty ewentualnego świadczenia ubezpieczeniowego; 3) umocowaniu Avivy do zasięgania w innych zakładach ubezpieczeń, zakładach opieki zdrowotnej oraz u lekarzy, informacji dotyczących stanu zdrowia Ubezpieczonego oraz weryfi kacji podanych przez niego danych oraz o okolicznościach związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z Umowy ubezpieczenia i wysokości tych świadczeń; 4) wyrażeniu zgody na przekazywanie i udostępnianie powyższych informacji Bankowi lub innemu uprawnionemu z Umowy ubezpieczenia, w przypadkach kiedy obowiązek taki wynikał będzie z obowiązujących przepisów; 2) 1 czerwca 2009 r. Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. zmieniło nazwę na Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. 3) 1 czerwca 2009 r. Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zmieniło nazwę na Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 10

9 WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. 5) wyrażeniu zgody na wzajemne przekazywanie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń oraz spółką Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. danych osobowych Ubezpieczonego oraz treści oświadczeń, jak również informacji o wysokości składek opłacanych z tytułu Umowy ubezpieczenia oraz Generalnej Umowy Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A., a także na połączenie tych danych. 3. Ubezpieczeniem może być objętych nie więcej niż czterech Współkredytobiorców jednego Kredytu hipotecznego. 5 OKRES UBEZPIECZENIA 1. W stosunku do osób nie będących w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia Kredytobiorcami Kredytu hipotecznego, Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem następującym po dniu otwarcia rachunku kredytowego do obsługi Kredytu hipotecznego, nie wcześniej jednak niż z dniem następującym po dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i oświadczeń, o których mowa w 4 ust W stosunku do osób będących w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia Kredytobiorcami Kredytu hipotecznego, Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem następującym po dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i oświadczeń, o których mowa w 4 ust W stosunku do osób, którym zgodnie z zasadami wskazanymi w Warunkach ubezpieczenia na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz poważnego zachorowania kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET VIP, Aviva nie wyraziła zgody na objęcie pełną Ochroną ubezpieczeniową, bądź które w terminie wskazanym w tych Warunkach nie poddały się badaniom medycznym, a które w Deklaracji przystąpienia wyraziły wolę kontynuowania w takim przypadku ubezpieczenia na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia, Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym przez Avivę w oświadczeniu o braku wyrażenia zgody bądź w dniu następującym po upływie terminu do wykonania badań medycznych. 4. Okres ubezpieczenia w odniesieniu do danego Ubezpieczonego jest nieoznaczony i kończy się z dniem zajścia wcześniejszego z następujących zdarzeń: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) rozwiązania Umowy kredytowej; 3) spłaty pełnej kwoty Kredytu hipotecznego; 4) rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia; 5) nieopłacenia przez Bank należnych Avivie składek ubezpieczeniowych za tego Ubezpieczonego - z upływem drugiego kolejnego okresu rozliczeniowego, za który składka była należna a nie została opłacona; za nieopłaconą składkę uważa się również składkę opłaconą w niepełnej wysokości; 6) rozwiązania Umowy ubezpieczenia, o której mowa w 2; 7) ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia; 8) przyznania Ubezpieczonemu uprawnień emerytalnych lub rentowych; 5. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu danego ryzyka, w odniesieniu do danego Ubezpieczonego kończy się z dniem wyczerpania łącznej sumy ubezpieczenia określonej dla danego Zdarzenia ubezpieczeniowego. 6. Ubezpieczony może zrezygnować z Ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie, składając Ubezpieczającemu stosowne oświadczenie, przy czym rezygnacja jest skuteczna z upływem miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 11

10 7. Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Ubezpieczającego o uzyskaniu uprawnień emerytalnych lub rentowych. 8. Rezygnacja jednego Współkredytobiorcy z Ochrony ubezpieczeniowej nie powoduje zakończenia Ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych Współkredytobiorców. 6 SUMA UBEZPIECZENIA 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Suma ubezpieczenia właściwa dla danego Ubezpieczonego, z tytułu każdego Zdarzenia ubezpieczeniowego równa jest łącznej wysokości 12 rat Kredytu hipotecznego, pozostających do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat. Każda rata zostanie powiększona : a) w PAKIECIE PODSTAWOWYM o kwotę w wysokości 4,6% liczoną od wysokości raty; b) w PAKIECIE PREMIUM o sumę kwot: 4,6% liczoną od wysokości raty oraz 9,99 zł; c) PAKIET VIP o sumę kwot: 4,1817% liczoną od wysokości raty, 0,0499% liczoną od wysokości salda zadłużenia Kredytu hipotecznego, powiększoną o odsetki według przewidzianej Umową kredytową stopy procentowej oraz 9,99 zł na dzień zakończenia trzydziestodniowego okresu, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt. 1 i Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku, gdy do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat w dniu zakończenia trzydziestodniowego okresu, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt. 1 i 2 pozostaje mniej niż 12 rat, Suma ubezpieczenia równa jest łącznej wysokości wszystkich rat Kredytu hipotecznego pozostających do spłaty w tym dniu, powiększonych o kwoty, o których mowa w ust.1 a, b lub c, w zależności od PAKIETU. 3. Maksymalna wysokość raty Kredytu hipotecznego, która stanowi podstawę do określenia Sumy ubezpieczenia wynosi (pięć tysięcy) złotych. W przypadku, gdy rata Kredytu hipotecznego jest wyższa niż kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiedzialność Avivy ograniczona jest do Sumy ubezpieczenia obliczonej na podstawie maksymalnej wysokości raty. 4. Łączna Suma ubezpieczenia z tytułu wszystkich Zdarzeń ubezpieczeniowych polegających na Utracie zdolności do pracy, które zajdą w Okresie ubezpieczenia, przysługującej danemu Ubezpieczonemu stanowi równowartość wysokości 36. rat dla Kredytów hipotecznych, dla których Okres ubezpieczenia jest nie dłuższy niż 10 lat i 48 rat dla Kredytów hipotecznych, dla których Okres ubezpieczenia wynosi co najmniej 10 lat. 5. Łączna Suma ubezpieczenia z tytułu wszystkich Zdarzeń ubezpieczeniowych polegających na Utracie pracy, które zajdą w Okresie ubezpieczenia, przysługującej danemu Ubezpieczonemu stanowi równowartość wysokości 36. rat dla Kredytów hipotecznych, dla których Okres ubezpieczenia jest nie dłuższy niż 10 lat i 48 rat dla Kredytów hipotecznych, dla których Okres ubezpieczenia wynosi co najmniej 10 lat. 7 ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE 1. Świadczenie ubezpieczeniowe równe jest kwocie łącznej wysokości rat Kredytu hipotecznego, których termin płatności przypada w okresie Niezdolności do pracy lub przysługiwania Ubezpieczonemu Statusu bezrobotnego, zaistniałych w trakcie ubezpieczenia danego Ubezpieczonego, pozostających do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat w dniu zakończenia trzydziestodniowego okresu, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt. 1 i 2, nie wyższej jednak niż Suma ubezpieczenia określona zgodnie z 6, powiększonych o kwoty, o których mowa w 6 ust. 1 a, b lub c, w zależności od PAKIETU. 12

11 WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. 2. W przypadku kredytu udzielonego przez Bank, wyrażonego w walucie obcej podstawą do obliczenia świadczenia jest wysokość kredytu lub rat kredytowych obliczona według kursu sprzedaży danej waluty, ogłoszonego w pierwszej tabeli kursów Banku, obowiązującego w dniu podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia. 3. Aviva zobowiązana jest dokonać wypłaty świadczenia w ciągu 2. dni roboczych od późniejszego z dni, którymi są dzień podjęcia decyzji o jego wypłacie oraz dzień uzyskania od Banku informacji o wysokości należnego świadczenia. 4. Świadczenie ubezpieczeniowe należne jest w ratach. Wysokość poszczególnych rat świadczenia odpowiada wysokości rat Kredytu hipotecznego pozostających do spłaty zgodnie z aktualnym harmonogramem spłat, powiększonych o kwoty, o których mowa w 6 ust. 1 a, b lub c, w zależności od PAKIETU, z zastrzeżeniem 10 ust Pierwsza rata będzie należna, jeżeli Status bezrobotnego będzie przysługiwał Ubezpieczonemu nieprzerwanie przez trzydzieści dni albo stan Niezdolności do pracy Ubezpieczonego trwać będzie nieprzerwanie przez trzydzieści dni w Okresie ubezpieczenia tego Ubezpieczonego. 6. Z zastrzeżeniem ust. 8 druga i każda kolejna rata będzie należna, jeżeli Status bezrobotnego będzie przysługiwał Ubezpieczonemu nieprzerwanie o miesiąc dłużej niż było to wymagane dla poprzedniej raty albo stan Niezdolności do pracy Ubezpieczonego trwać będzie nieprzerwanie o miesiąc dłużej niż było to wymagane dla poprzedniej raty w Okresie ubezpieczenia tego Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem 10 ust Świadczenie z tytułu Utraty pracy przez Ubezpieczonego należne jest za każde Zdarzenie ubezpieczeniowe polegające na Utracie przez niego pracy. 8. Kolejna rata świadczenia z tytułu Utraty pracy jest również należna w przypadku, gdy Ubezpieczony zamieszkały w obszarze, w którym zgodnie z przepisami ustawy, z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązuje sześciomiesięczny okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, stracił prawo do zasiłku ze względu na upływ sześciomiesięcznego okresu jego przysługiwania, jednak nadal pozostaje bezrobotnym w rozumieniu przepisów ustawy. 9. Z zastrzeżeniem 8 ust. 5 pkt. 4, świadczenie z tytułu kolejnego zdarzenia Utraty pracy należne jest Ubezpieczonemu nie posiadającemu prawa do zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego poprzedzającego kolejne zdarzenie Utraty pracy świadczenie było wypłacane przez okres krótszy niż 12 miesięcy oraz że Ubezpieczony w dniu zajścia kolejnego zdarzenia Utraty pracy pozostaje bezrobotnym w rozumieniu przepisów ustawy. 10. Świadczenie z tytułu Utraty zdolności do pracy przez Ubezpieczonego należne jest za każde Zdarzenie ubezpieczeniowe polegające na Utracie przez niego Zdolności do pracy w Okresie ubezpieczenia tego Ubezpieczonego. Jednakże w przypadku, gdy kolejna Utrata zdolności do pracy nastąpi w okresie krótszym niż sześć miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu Niezdolności do pracy bądź wynika z tej samej choroby lub tego samego Nieszczęśliwego wypadku, pierwsza rata z tytułu późniejszej Utraty zdolności do pracy należna jest, jeżeli ponowny stan Niezdolności do pracy będzie trwać nieprzerwanie trzydzieści dni w okresie ubezpieczenia tego Ubezpieczonego. Świadczenie płatne jest wówczas zgodnie z zasadami ustalonymi w ust. 1 4, przy czym łącznie świadczenie to nie może przekraczać różnicy pomiędzy Sumą ubezpieczenia ustaloną z tytułu poprzedniej Utraty zdolności do pracy a świadczeniem wypłaconym z tytułu tej poprzedniej Utraty zdolności do pracy. 11. Jeżeli w danym czasie zajdą Zdarzenia ubezpieczeniowe uzasadniające wypłatę świadczenia równocześnie z tytułu Utraty zdolności do pracy i z tytułu Utraty pracy danemu Ubezpieczonemu, świadczenie należne jest tylko z tytułu zajścia jednego z wymienionych Zdarzeń ubezpieczeniowych. 13

12 8 WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Poza przypadkami określonymi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Aviva wolna jest od odpowiedzialności, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe będzie bezpośrednim lub pośrednim następstwem: 1) działań wojennych, działań zbrojnych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, aktów terroryzmu lub uczestnictwa Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach lub strajkach; 2) wybuchu, skażenia toksycznego, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego - bez względu na źródło skażenia; 3) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, zażycia narkotyków, środków psychotropowych bądź innych podobnie działających środków, chyba że zażycie tych substancji nastąpiło zgodnie z zaleceniem lekarza; 4) usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa lub dokonania przez niego umyślnego samouszkodzenia ciała; 5) udziału Ubezpieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, takich jak spadochroniarstwo, sporty lotnicze, motorowe i motorowodne, wspinaczka, speleologia, nurkowanie z użyciem aparatu powietrznego, rafting, skoki na linie. 2. Z tytułu Utraty zdolności do pracy Aviva nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe będzie bezpośrednim lub pośrednim następstwem: 1) zaburzeń emocjonalnych, nerwowych lub psychicznych, w tym depresji i stanów lękowych; 2) zespołów bólowych wszystkich odcinków kręgosłupa, chyba że są to potwierdzone diagnozą lekarską fi nalne i obiektywne symptomy ograniczenia ruchu; 3) ciąży, porodu lub okoliczności z nimi powiązanych, zabiegu usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia; 4) choroby wywołanej u Ubezpieczonego bezpośrednio lub pośrednio przez HIV; 5) nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego zaleceń lekarza albo poddania się przez niego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarza lub innych powołanych do tego osób, chyba że zabiegi te miały bezpośredni związek z Nieszczęśliwym wypadkiem; 6) podjęcia przez Ubezpieczonego działań mających na celu naruszenie czynności organizmu skutkującej powstaniem i utrzymywaniem się niezdolności do pracy. 3. Świadczenie z tytułu Utraty zdolności do pracy nie zostanie wypłacone przez Avivę w okresie pierwszych 6. miesięcy od przystąpienia danego Ubezpieczonego do ubezpieczenia, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe powstanie na skutek choroby Ubezpieczonego innej niż stany opisane w postanowieniach ust. 2 pkt. 1-4, rozpoznanej w czasie przypadającym na okres sześciu miesięcy poprzedzających objęcie Ochroną ubezpieczeniową, bądź którą Ubezpieczony leczył w czasie przypadającym na ten okres albo o której występowaniu w tym czasie Ubezpieczony wiedział. W szczególności uważa się, że w czasie przypadającym na okres sześciu miesięcy poprzedzających objecie Ochroną ubezpieczeniową u Ubezpieczonego występowała choroba, o której on wiedział, jeśli w ciągu całego tego czasu lub jego części był uprawniony do otrzymywania jakiegokolwiek świadczenia o charakterze społecznym związanego z chorobą, albo jeśli toczyło się postępowanie w sprawie przyznania mu takiego świadczenia. 4. Z tytułu Utraty pracy Aviva nie ponosi ponadto odpowiedzialności jeżeli Ubezpieczony Utracił pracę na skutek: 1) upływu czasu na jaki umowa o pracę została zawarta; 2) ustania stosunku pracy wiążącego go z pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą, będącym Osobą bliską dla Ubezpieczonego, chyba że ustanie stosunku pracy nastąpiło z powodu 14

13 WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. wykreślenia przez Osobę bliską działalności z przyczyn ekonomicznych; 3) rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie jedynie powodującym skutki wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, w szczególności w trybie opisanym w art Kodeksu pracy; 4) ustania stosunku pracy wiążącego go z pracodawcą, którego akcjonariuszami lub udziałowcami posiadającymi łącznie powyżej 20 % udziałów albo akcji są Osoby bliskie względem Ubezpieczonego, chyba że akcje pracodawcy notowane są na giełdzie papierów wartościowych; 5) ustania stosunku pracy wiążącego go z pracodawcą, którego akcjonariuszem albo udziałowcem, posiadającym powyżej 20 % odpowiednio akcji albo udziałów jest Ubezpieczony, chyba że akcje pracodawcy notowane są na giełdzie papierów wartościowych lub ustanie stosunku pracy nastąpiło ze względu na ogłoszenie upadłości lub oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku wystarczającego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. 5. Z tytułu Utraty pracy Aviva nie ponosi odpowiedzialności: 1) w okresie pierwszych trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do osób będących Kredytobiorcami Kredytu hipotecznego w chwili złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia; 2) jeżeli którakolwiek z wymienionych osób: małżonek Ubezpieczonego, osoba pozostająca z nim w konkubinacie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie dzieci i rodzeństwa Ubezpieczonego, prowadzą działalność gospodarczą o profi lu zawierającym wykreśloną z powodów ekonomicznych działalność Ubezpieczonego, co najmniej w zakresie Grupy, Klasy i Podklasy, zgodnie z Polską Klasyfi kacją Działalności i działalność tę rozpoczęła później niż 3 miesiące przed wykreśleniem działalności z powodów ekonomicznych przez Ubezpieczonego; 3) jeżeli po Utracie pracy Ubezpieczony otrzymuje od pracodawcy jakiekolwiek okresowe świadczenia związane z wykonywaną wcześniej pracą, w wysokości przekraczającej 50% kwoty wynagrodzenia, które byłoby mu należne od pracodawcy, gdyby nadal pozostawał z nim w stosunku pracy w okresie pobierania tego świadczenia; 4) w okresie sześciu miesięcy od dnia wypłaty ostatniej raty świadczenia z tytułu Utraty pracy w stosunku do Ubezpieczonego, któremu Aviva wypłacała poprzednie świadczenie przez okres krótszy niż 12 miesięcy i który zgłosił kolejne zdarzenie Utraty pracy oraz zarejestrował się w urzędzie pracy jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. 6. W okresie 12. miesięcy od dnia złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, Aviva nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Utraty pracy, jeżeli w dniu złożenia tej Deklaracji Ubezpieczony wiedział lub mógł wiedzieć, że może Utracić pracę. 7. W szczególności uważa się, że w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia Ubezpieczony wiedział lub mógł wiedzieć, że może Utracić pracę, jeśli w tym dniu był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale w okresie sześciu miesięcy przed tym dniem albo w tym dniu zatrudniający go pracodawca dokonał przynajmniej jednej z następujących czynności: 1) złożył Ubezpieczonemu oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę; 2) zakomunikował zakładowej organizacji związkowej zamiar wypowiedzenia Ubezpieczonemu umowy o pracę; 3) zawiadomił zakładowe organizacje związkowe albo powiatowy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych; 4) poinformował Ubezpieczonego o przejściu zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. 15

14 9 TRYB ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ O ZAPŁATĘ ŚWIADCZEŃ 1. Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Avivy i wysokości świadczenia. Osoba dochodząca roszczenia o zapłatę świadczenia powinna wykazać zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego oraz uprawnienia do otrzymania świadczenia. 2. Zgłoszenia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego można dokonać za pośrednictwem Centrum Telefonicznego Avivy, pod numerem telefonu: (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) lub O obowiązku zapłaty świadczenia ubezpieczeniowego należy powiadomić Avivę w terminie dziewięćdziesięciu dni od dnia, w którym informujący dowiedział się o Zdarzeniu ubezpieczeniowym uzasadniającym zapłatę świadczenia. 4. Aviva wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe po otrzymaniu następujących dokumentów: 1) wypełnionego druku zgłoszenia roszczenia, 2) kopii Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, 3) oświadczenia Banku o wysokości i terminach płatności kolejnych 12. rat kredytowych zgodnych z aktualnym, na dzień zgłoszenia roszczenia, harmonogramem spłat Kredytu hipotecznego, 4) numeru rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wypłata świadczenia przez Avivę, 5) w razie zdarzenia ubezpieczeniowego, które nastąpiło wskutek Nieszczęśliwego wypadku raportu Policji lub innych dokumentów potwierdzających zajście i okoliczności Nieszczęśliwego wypadku, 6) innych dokumentów wskazanych przez Avivę, niezbędnych dla oceny zasadności roszczenia lub wypłaty świadczenia. 5. Dokumentami potwierdzającymi zasadność roszczenia o zapłatę świadczenia z tytułu Utraty zdolności do pracy, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 4, są w szczególności, poświadczone za zgodność z oryginałem: 1) kopia dokumentu wydanego przez lekarza albo organ rentowy we właściwy sposób stwierdzającego Niezdolność Ubezpieczonego do pracy, 2) zaświadczenia pracodawcy lub organu rentowego stwierdzające, iż Ubezpieczony otrzymuje świadczenia z tytułu Niezdolności do pracy, 6. Dokumentami potwierdzającymi zasadność roszczenia o zapłatę świadczenia z tytułu Utraty pracy, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 4, są w szczególności: 1) zaświadczenie wydane przez powiatowy urząd pracy, stwierdzające, że Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym urzędzie jako bezrobotny, 2) zaświadczenie wydane przez powiatowy urząd pracy, stwierdzające, że Ubezpieczonemu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, z zastrzeżeniem 7 ust. 9; 3) kopia świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę zatrudniającego Ubezpieczonego w dniu rozwiązania umowy o pracę skutkującego Utratą pracy przez Ubezpieczonego (w przypadku osób, które nabyły Status bezrobotnego wskutek utraty pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę); 4) Decyzja Urzędu Gminy o wykreśleniu działalności gospodarczej (w przypadku osób, które nabyły Status bezrobotnego wskutek wykreślenia działalności gospodarczej z Ewidencji Działalności Gospodarczej); 5) oświadczenie Ubezpieczonego, iż od Utraty pracy nie wykazuje on żadnej Aktywności zarobkowej. 7. W przypadku osób, które nabyły Status bezrobotnego wskutek Wykreślenia działalności gospodarczej z Ewidencji Działalności Gospodarczej z przyczyn ekonomicznych, Aviva w celu potwierdzenia 16

15 WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. zasadności roszczenia o zapłatę świadczenia może zażądać przedstawiania następujących dokumentów: 1) zeznanie podatkowe za 12. miesięcy poprzedzających wykreślenie, 2) kopie świadectw pracy wydanych przez pracodawców zatrudniających Ubezpieczonego nieprzerwanie przez okres, który łącznie z okresem prowadzenia działalności gospodarczej wynosił co najmniej 12. miesięcy przed Utratą pracy, 3) w sytuacjach uzasadnionych - dokumentacji fi nansowej dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej. 8. Zasadność roszczeń o zapłatę świadczenia Ubezpieczony obowiązany jest potwierdzić comiesięcznie, przedstawiając jednocześnie dokumenty, o których mowa odpowiednio w postanowieniach ust. 5 pkt. 1 i 2 oraz ust. 6 pkt. 1,2 i WYPŁATA ŚWIADCZEŃ 1. Świadczenia wypłacane są Ubezpieczonemu w złotych polskich, przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w inny ustalony z Ubezpieczonym sposób. 2. Aviva zobowiązana jest zapłacić pierwszą ratę świadczenia w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu czternastu dni od wyjaśnienia tych okoliczności. W takim przypadku Aviva zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczenia w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. 3. Kolejne raty świadczeń spełniane będą w terminach czternastodniowych, licząc od dnia, w którym staną się należne. 4. Wypłata świadczenia nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku regulowania zobowiązań kredytowych wobec Banku. 5. W przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia, świadczenie z tytułu danego Zdarzenia ubezpieczeniowego, mającego miejsce w Okresie ubezpieczenia przed rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia, będzie wypłacane Ubezpieczonemu również po rozwiązaniu Umowy ubezpieczenia do chwili całkowitej realizacji świadczenia z tytułu tego Zdarzenia, w wysokości zgodnej z harmonogramem spłat. 11 PRAWO WŁAŚCIWE I SĄD WŁAŚCIWY 1. Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Sądem właściwym w sprawach o roszczenia ze stosunku ubezpieczenia jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Banku, Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z Umowy ubezpieczenia. 17

16 12 SKARGI I ZAŻALENIA 1. Organem właściwym do rozpatrywania skarg i zażaleń jest Zarząd Avivy lub upoważnieni przez Zarząd pracownicy Avivy. 2. Skargi i zażalenia mogą być składane w siedzibie Avivy, przesyłane w formie pisemnej bądź elektronicznej lub przekazywane Avivie w innej formie umożliwiającej określenie tożsamości osoby zgłaszającej skargę lub zażalenie oraz przedmiot tej skargi lub zażalenia. 3. Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30. dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub zażalenia okaże się niemożliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Aviva rozpatrzy skargę lub zażalenie najpóźniej w terminie 14. dni od dnia, w którym przy zachowaniu należnej staranności rozpatrzenie takie było możliwe. 4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub zażalenia zawiadamia się osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, bezzwłocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z zainteresowanym. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie oświadczenia woli oraz inne oświadczenia i powiadomienia składane w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy ubezpieczenia wymagają formy pisemnej. 2. Wszelkie dokumenty, których przekazanie Avivie zgodnie z Umową ubezpieczenia jest niezbędne, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie ubezpieczenia stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE oraz POWAŻNEGO ZACHOROWANIA Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET PREMIUM 1 DEFINICJE Ilekroć poniżej używa się następujących pojęć, oznaczają one : 1) Bank lub Ubezpieczający Bank Zachodni WBK S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rynek 9/11; 2) Aviva lub Zakład Ubezpieczeń Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna; 3) Certyfikat dokument potwierdzający objęcie Kredytobiorcy Ochroną ubezpieczeniową; 4) Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia oświadczenie woli Ubezpieczonego, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie Ochroną ubezpieczeniową; 18

17 WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. 5) Kredyt hipoteczny kredyt hipoteczny udzielony Ubezpieczonemu zgodnie z regulacjami Banku; 6) Kredytobiorca osoba fi zyczna, której Bank udzielił kredytu hipotecznego na podstawie Umowy kredytowej; w przypadku udzielenia Kredytu hipotecznego łącznie kilku osobom, postanowienia dotyczące Kredytobiorcy stosuje się odpowiednio w stosunku do Kredytobiorcy oraz Współkredytobiorców, chyba że przepisy kolejnych paragrafów przewidują szczegółowe uregulowania dla Współkredytobiorcy; 7) Nieszczęśliwy wypadek zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną nie mającą bezpośredniego lub pośredniego źródła w jakimkolwiek fi zycznym lub psychicznym schorzeniu Ubezpieczonego, która to przyczyna zadziałała w trakcie trwania Ochrony ubezpieczeniowej w sposób nagły, niezależnie od woli Ubezpieczonego; nieszczęśliwy wypadek może mieć miejsce na całym świecie; 8) Ochrona ubezpieczeniowa zobowiązanie Avivy do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zajścia w Okresie ubezpieczenia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 9) Poważne zachorowanie: Zawał serca martwica części mięśnia sercowego powstała w wyniku nagłego niedokrwienia, objawiająca się charakterystycznym bólem w klatce piersiowej, świeżymi typowymi dla zawału zmianami w zapisie elektrokardiografi cznym oraz podwyższeniem poziomu enzymów sercowych we krwi; Nowotwór złośliwy guz rozpoznany histopatologiczne jako złośliwy i charakteryzujący się niekontrolowanym rozrostem komórek i ich naciekaniem na zdrową tkankę. Do nowotworów złośliwych zalicza się także ziarnicę złośliwą oraz białaczkę, z wyłączeniem przewlekłej białaczki limfatycznej. Ubezpieczenie nie obejmuje nowotworów skóry innych niż czerniak, nowotworów współistniejących z infekcją HIV, nowotworów przedinwazyjnych (in situ), nieinwazyjnych; Udar mózgu nagłe wystąpienie objawów neurologicznych trwających ponad 24 godziny, spowodowane zaburzeniami krążenia mózgowego będącymi wynikiem zawału tkanki mózgowej, wylewu wewnątrzczaszkowego lub zatoru w naczyniach mózgowych materiałem pochodzącym spoza czaszki, powodujące trwałe uszkodzenie neurologiczne potwierdzone badaniami lekarskimi przeprowadzonymi nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od daty wystąpienia pierwszych objawów udaru; Niewydolność nerek przewlekłe, nieodwracalne, całkowite uszkodzenie obu nerek, uniemożliwiające ich funkcjonowanie i wymagające stosowania dializoterapii; Zabiegi chirurgiczne na naczyniach wieńcowych - zabieg chirurgiczny mający na celu korekcję dwóch lub więcej naczyń wieńcowych poprzez wszczepienie pomostów aortalno wieńcowych (by-pass); Przeszczep narządów - zabieg operacyjny polegający na przeszczepieniu serca, płuca, wątroby, trzustki, szpiku kostnego lub nerki, jeżeli ubezpieczony jest biorcą, a zabieg wykonywany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie na podstawie decyzji Krajowego Ośrodka Transplantacyjnego; Rozległe oparzenie stan, w którym co najmniej dwadzieścia procent całkowitej powierzchni skóry ubezpieczonego uległo uszkodzeniu wskutek poparzenia trzeciego stopnia; Utrata wzroku całkowita i nieodwracalna utrata wzroku w obu oczach, spowodowana urazem lub chorobą, potwierdzona badaniami klinicznymi przeprowadzonymi przez okulistę; Angioplastyka tętnic wieńcowych pierwszorazowe leczenie zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych przy użyciu, przezskórnej angioplastyki wieńcowej lub innych podobnych metod. Przeprowadzenie takiej angioplastyki musi być uzasadnione medyczne na podstawie zalecenia specjalisty kardiologa oraz musi istnieć angiografi czne potwierdzenie istotnego zwężenia tętnicy wieńcowej; Łagodny nowotwór mózgu wewnątrzczaszkowy zagrażający życiu, niezłośliwy nowotwór mózgu, powodujący uszkodzenie mózgu, potwierdzony przez neurologa lub neurochirurga, wymagający 19

18 usunięcia operacyjnego lub w przypadku zaniechania operacji, powodujący trwały ubytek neurologiczny. 10) Suma ubezpieczenia górna granica odpowiedzialności Avivy z tytułu danego Zdarzenia ubezpieczeniowego; 11) Ubezpieczony Kredytobiorca objęty Ochroną ubezpieczeniową zgodnie z niniejszymi Warunkami ubezpieczenia; 12) Umowa kredytowa umowa o udzielenie Kredytu hipotecznego, zawarta pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem, określająca wysokość oraz warunki spłaty Kredytu hipotecznego; 13) Umowa ubezpieczenia umowa zawarta pomiędzy Commercial Union 4) a Bankiem, której integralną część stanowią niniejsze Warunki ubezpieczenia; 14) Uposażony osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego przewidzianego na wypadek śmierci Ubezpieczonego; 15) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie polegające na śmierci Ubezpieczonego lub Poważnym zachorowaniu Ubezpieczonego. 2 ZAWARCIE ORAZ CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Generalnej Umowy Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A., zawartej 15 stycznia 2007 roku, na czas nieoznaczony, na podstawie której Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna będzie udzielać ochrony ubezpieczeniowej osobom, którym Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna udzielił Kredytu hipotecznego. 3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe, powstałe w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia: 1) śmierć Ubezpieczonego, 2) poważne zachorowanie Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczony, w ramach programu ubezpieczeniowego dla Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Zachodni WBK S.A., może przystąpić do jednego z trzech PAKIETÓW: 1) PAKIET PODSTAWOWY, w skład którego wchodzi ryzyko Utraty pracy oraz Utraty zdolności do pracy z tytułu Generalnej Umowy ubezpieczenia utraty pracy oraz utraty zdolności do pracy Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A., zawartej pomiędzy spółką Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. 5) a Bankiem ( Umowa ubezpieczenia Majątkowego ); 2) PAKIET VIP, w skład którego wchodzi: a) ryzyko Utraty pracy oraz Utraty zdolności do pracy z tytułu Umowy ubezpieczenia Majątkowego, b) ryzyko śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz poważnego zachorowania z tytułu Generalnej Umowy na Życie Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A., zawartej pomiędzy spółką Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 6) a Bankiem ( Umowa ubezpieczenia na Życie ); 4) 1 czerwca 2009 r. Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zmieniło nazwę na Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 5) 1 czerwca 2009 r. Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. zmieniło nazwę na Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. 6) 1 czerwca 2009 r. Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zmieniło nazwę na Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 20

19 WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. 3) PAKIET PREMIUM, w skład którego wchodzi: a) ryzyko Utraty pracy oraz Utraty zdolności do pracy, z tytułu Umowy ubezpieczenia Majątkowego, b) ryzyko śmierci oraz poważnego zachorowania z tytułu Umowy ubezpieczenia na Życie. 4 OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 1. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty Kredytobiorca, któremu Bank udzielił Kredytu hipotecznego. 2. Warunkiem objęcia Kredytobiorcy Ochroną ubezpieczeniową jest wyrażenie przez niego zgody na objęcie ubezpieczeniem, co następuje poprzez złożenie stosownej Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz złożenie następujących oświadczeń o: 1) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Avivę jego danych osobowych jako administratora tych danych; 2) wyrażeniu zgody na przekazanie Avivie przez Bank kopii Umowy kredytowej zawartej pomiędzy Kredytobiorcą i Bankiem oraz informacji dotyczących wysokości udzielonego Kredytobiorcy Kredytu hipotecznego, stanu zadłużenia wobec Banku z tytułu udzielonego mu Kredytu hipotecznego, z wyszczególnieniem kwoty kapitału wraz z odsetkami od kapitału pozostałymi do spłaty oraz innych danych Kredytobiorcy stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 ustawy Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zm.), wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy ubezpieczenia i wypłaty ewentualnego świadczenia ubezpieczeniowego; 3) umocowaniu Avivy do zasięgania w innych zakładach ubezpieczeń, zakładach opieki zdrowotnej oraz u lekarzy, informacji dotyczących stanu zdrowia Ubezpieczonego oraz weryfi kacji podanych przez niego danych oraz o okolicznościach związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z Umowy ubezpieczenia i wysokości tych świadczeń; 4) wyrażeniu zgody na przekazywanie i udostępnianie powyższych informacji Bankowi lub innemu uprawnionemu z Umowy ubezpieczenia, w przypadkach kiedy obowiązek taki wynikał będzie z obowiązujących przepisów; 5) wyrażeniu zgody na wzajemne przekazywanie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń a spółką Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. danych osobowych Ubezpieczonego oraz treści oświadczeń, jak również informacji o wysokości składek opłacanych z tytułu Umowy ubezpieczenia oraz Generalnej Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A., a także na połączenie tych danych. 3. Ubezpieczeniem może być objętych nie więcej niż czterech Współkredytobiorców jednego Kredytu hipotecznego. 5 OKRES UBEZPIECZENIA 1. W stosunku do osób nie będących w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia Kredytobiorcami Kredytu hipotecznego, Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem następującym po dniu otwarcia rachunku kredytowego do obsługi Kredytu hipotecznego, nie wcześniej jednak niż z dniem następującym po dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i oświadczeń, o których mowa w 4 ust

20 2. W stosunku do osób będących w dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia Kredytobiorcami Kredytu hipotecznego, Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem następującym po dniu złożenia Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i oświadczeń, o których mowa w 4 ust W stosunku do osób, którym zgodnie z zasadami wskazanymi w Warunkach ubezpieczenia na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz poważnego zachorowania kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET VIP, Aviva nie wyraziła zgody na objęcie pełną Ochroną ubezpieczeniową, bądź które w terminie wskazanym w tych Warunkach nie poddały się badaniom medycznym, a które w Deklaracji przystąpienia wyraziły wolę kontynuowania w takim przypadku ubezpieczenia na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia, Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym przez Avivę w oświadczeniu o braku wyrażenia zgody bądź w dniu następującym po upływie terminu do wykonania badań medycznych. 4. Okres ubezpieczenia w odniesieniu do danego Ubezpieczonego jest nieoznaczony i kończy się z dniem zajścia wcześniejszego z następujących zdarzeń: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) rozwiązania Umowy kredytowej; 3) spłaty pełnej kwoty Kredytu hipotecznego; 4) rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia; 5) nieopłacenia przez Bank należnych Avivie składek ubezpieczeniowych za tego Ubezpieczonego - z upływem drugiego kolejnego okresu rozliczeniowego, za który składka była należna a nie została opłacona; za nieopłaconą składkę uważa się również składkę opłaconą w niepełnej wysokości; 6) rozwiązania Umowy ubezpieczenia, o której mowa w 2. 7) ukończenia przez Ubezpieczonego 70. roku życia. 5. Ubezpieczony może zrezygnować z Ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie, składając Ubezpieczającemu stosowne oświadczenie, przy czym rezygnacja jest skuteczna z upływem miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 6.. Rezygnacja jednego Współkredytobiorcy danego Kredytu hipotecznego z Ochrony ubezpieczeniowej nie powoduje zakończenia Ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych Współkredytobiorców. 7. Jeśli na rzecz Ubezpieczonego Aviva dokonała wypłaty z tytułu Poważnego zachorowania, bądź gdy Ubezpieczonemu przysługuje roszczenie o dokonanie takiej wypłaty, Kredytobiorca, po wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia może przystąpić jedynie do PAKIETU PODSTAWOWEGO lub PAKIETU PREMIUM. Złożenie w takim przypadku Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia w PA- KIECIE VIP jest bezskuteczne, o czym Aviva poinformuje niezwłocznie Bank i Ubezpieczonego. 6 ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE Świadczenie ubezpieczeniowe jest równe: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego kwocie zł (słownie: jeden tysięcy złotych); 2) w przypadku wystąpienia Poważnego zachorowania Ubezpieczonego kwocie 20 tys. zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 22

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Warunki ubezpieczenia na życie Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy kredytobiorców kredytów i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Pocztowy S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Klientów Banku Zachodniego WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6 do Umowy ubezpieczenia na wypadek

Bardziej szczegółowo

1) śmierci Ubezpieczonego z dniem śmierci; 2) rozwiązania Umowy kredytu z dniem, w którym nastąpiło jej rozwiązanie;

1) śmierci Ubezpieczonego z dniem śmierci; 2) rozwiązania Umowy kredytu z dniem, w którym nastąpiło jej rozwiązanie; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY I UZYSKANIA STATUSU BEZROBOTNEGO ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH BANKU POCZTOWEGO S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA zatwierdzone uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z dnia 28 grudnia 2004 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT CZĘŚĆ I UBEZPIECZENIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPIEKUN RODZINY

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPIEKUN RODZINY WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OPIEKUN RODZINY Postanowienia Warunków ubezpieczenia podzielone są na rozdziały, punkty, podpunkty, litery. Definicje najważniejszych pojęć, używanych w Warunkach ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO) Niniejsze Warunki ubezpieczenia obowiązujące od 1 lipca 2014 r. stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Kredytobiorców Kredytów Gotówkowych Aurum/Platinium Udzielonych przez Pko Bp Sa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI LUB NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WSKUTEK CHOROBY LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW ZACIĄGAJĄCYCH KREDYT W EURO BANK S.A. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY RACHUNEK

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY RACHUNEK Załącznik nr 1 do zrzeszeniowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców Bezpieczny Rachunek z dnia 29.11. 2007 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych Credit Agricole Bank Polska S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych Credit Agricole Bank Polska S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej

Należy zapoznać się z możliwymi opcjami ochrony ubezpieczeniowej OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTY HIPOTECZNE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredyty Hipoteczne (dalej: Warunki Ubezpieczenia) określają zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp S.a. od dnia 9 lutego 2014 r. Wariant Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI W BANKU MILLENNIUM (zwana dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia spłaty pożyczki w Banku Millennium (zwane dalej WU) regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna kod: KHMSP-POL 01/11 I. Postanowienia ogólne 1 Terminy użyte w niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukończyły 65 roku życia ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej OWU ) mają zastosowanie do Grupowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ POSIADACZY KART KREDYTOWYCH MAKRO WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A Nieszczęśliwym wypadkiem. Za dzień pobytu przyjmuje sie każdą pełną dobę pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; 6) Korzystający jest to podmiot gospodarczy, który zawarł Umowę leasingu w rozumieniu obowiązującego

Bardziej szczegółowo

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1

KOD: KHI-PKO BP 01/15 ROZDZIAŁ 1 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Hipotecznego/Pożyczki Hipotecznej dla Klientów Posiadających Kredyty lub Pożyczki Hipoteczne Udzielone przez PKO BP SA albo PKO Bank Hipoteczny SA KOD: KHI-PKO BP 01/15

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr 160500/01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo