Tabela nr 8. Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dane. kod nazwy/pełna nazwa dokumentu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela nr 8. Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dane. kod nazwy/pełna nazwa dokumentu"

Transkrypt

1 Kod tytułu uprawnienia oraz zakres uprawnienia dodatkowego od Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zm r.). Rozp. MZ z dnia r w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (zm. 25 czerwca 2012 r. oraz 20 grudnia 2012 r.). Tabela nr 7. Identyfikator osoby, której udzielono świadczenia, oraz kod identyfikatora Lp. Identyfikator Kod Wymagany 1 numer PESEL P zawsze w przypadku osoby, która ma nadany numer PESEL 2 osobisty numer identyfikacyjny R 3 seria i numer dowodu osobistego D 4 seria i numer paszportu T 5 nazwa, seria i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość I zawsze w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, bez względu na to, czy ma nadany numer PESEL w przypadku gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL lub osobistego numeru identyfikacyjnego 6 numer nadany według formatu: XXXXX-RRRR- NN, gdzie XXXXX kolejny unikalny numer osoby w ramach kodu identyfikatora i roku RRRR rok NN w przypadku gdy osoba nie posiada żadnego z identyfikatorów wymienionych w lp numer nadany według formatu: XXXXX-RRRR- NW, gdzie XXXXX kolejny unikalny numer osoby w ramach kodu identyfikatora i roku RRRR rok NW w przypadku dzieci do 6. miesiąca życia, które nie posiadają żadnego z identyfikatorów wymienionych w lp. 1 5 i nie jest możliwe ustalenie takiego identyfikatora jednego z jego rodziców albo opiekuna prawnego Tabela nr 8. Kod tytułu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dane identyfikujące dokument potwierdzający to uprawnienie Lp. Uprawnienie tytuł kod tytułu Dane identyfikujące dokument potwierdzający uprawnienie kod nazwy/pełna nazwa dokumentu pozostałe dane identyfikujące dokument K w przypadku karty ubezpieczenia zdrowotnego numer identyfikacyjny karty 1 osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym ubezpieczony - art. 2 ust. 1 pkt 1 U NK w przypadku innego dokumentu, który zgodnie z art. 240 do czasu wydania karty ubezpieczenia zdrowotnego potwierdza opieki zdrowotnej nazwa dokumentu oraz seria i numer dok., jeżeli występuje, data wystawienia, instytucja: RMUA: NIP płatnika, miesiąc i rok dokument, Zgłoszenie do ub.: NIP płatnika, data zgłosz., data opłacenia ostatniej składki, typ zgłoszenia ZUA, ZZA, ZCNA, Leg. ub.: NIP płatnika, data potwierdzenia ub., Leg. em.: nr legitymacji, data wystawienia, instytucja wy ZUS, KRUS, MSWiA, MON, SP Zaśw. potw.: NIP płatnika, data wystawienia, data początku i końca obowiązywania zaśw., OS w przypadku złożenia w art. 50 ust. 6 2 inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe świadczeniobiorca - art. 2 ust. 1 pkt 2 N A w przypadku decyzji, o której mowa w art. 54 data określona w decyzji, od której przysługuje prawo do świadczeń zgodnie z art. 54 ust. 7 i 8, do kiedy obowiązuje, organ wystawiający, identyfikator - jeżeli występuje, numer identyfikacyjny gminy z rejestru TERYT (o którym mowa w rozp. wydanym na podstawie art. 4 9 z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) - jeżeli jest znany świad.

2 OS w przypadku złożenia w art. 50 ust. 6 3 inne niż wymienione w pkt 1 i 2, osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18 roku życia - świadczeniobiorca - art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a IA OS w przypadku złożenia w art. 50 ust. 6 3a inne niż wymienione w pkt 1 i 2, osoby posiadające obywatelstwo polskie posiadające miejsce zamieszkania na terenie RP, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu - świadczeniobiorca - art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b IB OS w przypadku złożenia w art. 50 ust. 6 E w przypadku Europ. Karty Ub. Zdrowotnego numer identyfikacyjny karty oraz data końca ważności O w przypadku poświadczenia, o którym mowa w art. 52 numer poświadczenia, data wystawienia poświadczenia, data początku i końca okresu obowiązywania dokumentu 4 osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji UE F w przypadku dokumentów wystawionych na formularzu serii E lub dokumentów przenośnych serii S albo DA1 rodzaj dokumentu, data wystawienia dokumentu, data początku i końca okresu obowiązywania dokumentu, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, która wystawiła dokument, akronim nazwy tej instytucji i jej numer identyfikacyjny, dane identyfikujące osobę, której wydano dokument (imię, nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny jeżeli podano w dokumencie) C w przypadku certyfikatu zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego numer identyfikacyjny (jeżeli podano), data wystawienia certyfikatu oraz data początku i końca okresu obowiązywania dokumentu 5 osoby nieposiadające obywat. polskiego (przepisy odrębne) - art. 2 ust. 2 UM T w przypadku paszportu seria i numer paszportu 6 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała. alkoholizmowi) - art. 12 pkt 2 AL 7 o przeciwdziałaniu narkomanii) - art. 12 pkt 3 NA 8 o ochronie zdrowia psychiczne) - art. 12 pkt 4 PS podmiotu wystawiającego, w przypadku gdy dokumentem jest zaświadczenie lekarskie także numer wykonywania zawodu lekarza

3 9 o cudzoziemcach) - art. 12 pkt 5 CU podmiotu wystawiającego, w przypadku gdy dokumentem jest zaświadczenie lekarskie także numer wykonywania zawodu lekarza 10 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) - art. 12 pkt 6 ZA 11 o Karcie Polaka) - art. 12 pkt 9 RP KP Karta Polaka, o której mowa w art. 6 z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280, z późn.zm.) numer karty oraz data ważności 12 osoby, którym przysługują (ukończyły szkołę ponadgim. przez 6m lub wyższą przez 4m) - art. 67 ust. 5 UC podmiotu wystawiającego 13 osoby, którym przysługują (pobierają zasiłek chorobowy lub wypadkowy) - art. 67 ust. 6 CH podmiotu wystawiającego 14 osoby, którym przysługują (ubiegającym się o prawo do emerytury lub renty) - art. 67 ust. 7 EM podmiotu wystawiającego 15 świadczeniobiorca, którego prawo do świadczeń zostało potwierdzone dokumentem elektronicznym - art. 50 ust. 3 EL DE dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 50 ust. 3 data sporządzenia dokumentu oraz identyfikator nadany przez Fundusz 16 świadczeniobiorca, któremu udzielono świadczenia w stanie nagłym lub na stan zdrowia - art. 50 ust. 11 B B brak przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niewymagane 17 osoba posiadająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, która utraciła to prawo w trakcie udzielania świadcz. trwającego dłużej niż jeden dzień i poinformowała o tym świadczeniodaw. UP B brak przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niewymagane Tabela nr 8a. Kod oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń dla oświadczenia złożonego przez Lp. w którym wskazano jako podstawę prawa przedstawiciela ustawowego albo prawnego do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcę lub faktycznego, w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 9 1 objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym OUW OUP 2 decyzję, o której mowa w art. 54 ODW ODP 3 art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a przypadek nie występuje OMP 4 art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b OCW OCP 5 art. 67 ust. 4-7 OZW OZP

4 Tabela nr 9. Kod tytułu uprawnienia dodatkowego Podstawa prawna dod. uprawnienia Rodzaj i zakres uprawnienia Kategoria Kod Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane art. 42 ust. 1 art. 42 ust. 2 świadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadcz. opieki zdrowotnej, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas świadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadcz. opieki zdrowotnej, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas uprawniony lub pracownik, także po zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę policjant, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, strażak Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownik tych służb, także po zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę 42 MON 42 MSW art. 42 ust. 1a świadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadcz. opieki zdrowotnej, w zakresie leczenia 42WŻ 42WF 42WABW Prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych inwalida wojenny 47IB art. 47ust. 1 bezpłatne wyroby medyczne inwalida wojskowy cywilna niewidoma ofiara działań wojennych 47IW 47CN osoba represjonowana 47OR art. 47ust. 2 bezpłatne wyroby medyczne w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa uprawniony lub pracownik 47MON art. 47ust. 2a bezpłatne wyroby medyczne w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa 472AŻ 472AF 472ABW Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej art. 24a ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań uprawniony lub pracownik 24A art. 24b ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa 24BŻ 24BF 24BABW art. 24c ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej, innych niż w art. 20, w zakresie leczenia 24CŻ 24CF 24CABW

5 art. 47c ze świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorca, który posiada tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu inwalida wojenny 47CZ 47CIB inwalida wojskowy 47CIW kombatant 47CK Prawo do ambulatoryjnych świadczeń skierowania art. 57ust. 2pkt 10 skierowania inwalida wojenny inwalida wojskowy kombatant 57IB 57IW 57K osoba represjonowana 57OR art. 57ust. 2 pkt 10a skierowania cywilna niewidoma ofiara działań wojennych 57CN art. 57ust. 2pkt 12 skierowania w zakresie leczenia uprawniony lub pracownik 57MON art. 57ust. 2pkt 13 skierowania w zakresie leczenia 57Ż 57F 57ABW Pozostałe uprawnienia dla dzieci, młodzieży i kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu art. 31ust. 3 dodatkowe świadcz.a zdrowotne lekarza dentysty oraz materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane osoba do ukończenia 18. roku życia na podst. dokumentu potwierdzającego wiek kobieta w ciąży albo w okresie połogu na podst. dokumentu potwierdzającego ciążę lub połóg 31D 31C świadczenia udzielane w ramach opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, inne niż udzielane na podstawie art. 31 ust. 3 kobieta w okresie ciąży, porodu i połogu C Tabela nr 10. Kod przyczyny skreślenia z listy oczekujących Przyczyna Kod wykonanie świadczenia przez danego świadczeniodawcę 1 powiadomienie przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji 2 zaprzestanie wykonywania świadczenia danego rodzaju przez danego świadczeniodawcę 3 przeniesienie osoby wpisanej na listę oczekujących na inną listę oczekujących u danego świadczeniodawcy 5 zgon osoby wpisanej na listę oczekujących 6 potwierdzona przez Fundusz informacja, że osoba znajduje się na liście oczekujących na to samo świadczenie u innego świadczeniodawcy 7 inna przyczyna 9

6 Tabela nr 11. Przypadki, w których gromadzona jest przyczyna główna udzielenia świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Lp. Wyszczególnienie Rozpoznania według ICD10 1 Cukrzyca (E10-E14) E10; E11; E14 (I10 I15) Choroba nadciśnieniowa I10; I11; I11.0; I11.9; I12; I12.0; I12.9; I13; I13.0; I13.1; I13.2; I13.9; I15 (I20 I25) Choroba niedokrwienna serca I20; I20.1; I20.8; I20.9; I25 2 Choroby układu krążenia (I26 I28) Zespół sercowopłucny i choroby krążenia płucnego (I30 I52) Inne choroby serca I27; I27.1; I27.8; I27.9; I28 I39.0; I39.1; I39.2; I39.3; I39.4; I42; I42.0; I42.2; I42.6; I42.8; I42.9; I43; I43.1; I43.2; I43.8; I48; I50; I50.0; I50.1; I50.9 (I60 I69) Choroby naczyń mózgowych I65; I65.0; I65.1; I65.2; I65.3; I65.8; I65.9; I66; I66.0; I66.1; I66.2; I66.3; I66.4; I66.8; I66.9; I67; I67.2; I67.3; I67.4; I67.5; I67.9; I69 (I70 I79) Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych I70; I70.0; I70.1; I70.2; I70.8; I70.9; I71; I71.2; I71.4; I71.6; I71.9; I72; I72.0; I72.1; I72.2; I72.3; I72.4; I72.8; I72.9; I73; I73.0; I73.1; I73.8; I73.9 Zakres dodatkowych uprawnień Grupa osób Inwalidzi wojenni "Książka inwalidy wojennego-wojskowego" wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51) Osoby represjonowane "Legitymacja osoby represjonowanej" wydana przez ZUS o symbolu Rw-52) Kombatanci "Zaświadczenie o uprawnieniach" wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych) Inwalidzi wojskowi "Książka inwalidy wojennego-wojskowego" wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51) Cywilne niewidome ofiary działań wojennych "Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych" wydana przez ZUS) Uprawniony lub pracownik tylko w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa "Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa" wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia) Zakres dodatkowych uprawnień bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub Rpz" oraz o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub Rpz" oraz o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, korzystanie bez skierowania ze świadczeń w zakresie amb. opieki specjalis. refundowanych, bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub Rpz" oraz o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, korzystanie bez skierowania ze świadczeń w zakresie amb. opieki specjalis. refundowanych oraz leki recepturowe, ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

7 Weteran - w działaniach poza granicami państwa - - Legitymacja a poszkodowanego, wydaje Minister Obrony Narodowej - - Legitymacja a poszkodowanego a, wydaje Minister właściwy do Spraw Wewnętrznych - ABW - Legitymacja a poszkodowanego owi ABW, wydaje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Weteran - uprawniony do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa dokument uprawniający: - - Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa, wydaje Minister Obrony Narodowej - - Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące owi poszkodowanemu owi, wydaje Minister właściwy do Spraw Wewnętrznych - ABW - Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące owi poszkodowanemu owi ABW, wydaje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Osoby posiadające tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" "Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" wydana przez Zarząd Okręgowy PCK) Osoby posiadające tytuł "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" "Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu" wydana przez Ministra Zdrowia) Świadczeniobiorca będący żywym dawcą narządów Małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych ach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni do renty rodzinnej "Decyzja wydana przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ") korzystanie poza kolejnością z bezpłatnej pomocy psychologicznej wraz z najbliższymi członkami rodziny, udzielanej: przez psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, a także w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra ON w odniesieniu do ów ch y; w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w odniesieniu do ów ch y; w podmiotach leczniczych utworzonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do a poszkodowanego a ABW, umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo leczniczy lub inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, niezależnie od oceny jego skali samodzielności, określonej stosownie do przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 31d z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas państwa, pokrywane z budżetu państwa (w dyspozycji MON, MSW i ABW) ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, ze stacjonarnych i całodobowych, świadczeń opieki zdrowotnej innych niż udzielanych w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, prawo do bezterminowego czasu trwania leczenia, bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leki recepturowe na czas trwania leczenia, prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu z możliwością dofinansowania powyżej tej kwoty z budżetu państwa, korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania od lekarza POZ, refundowanych, bezpłatne zaopatrzenie w leki, które świadczeniobiorca może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, refundowanych, bezpłatne zaopatrzenie w leki, które świadczeniobiorca może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu zdrowia przeprowadzonych przez zakład opieki zdrowotnej, który dokonał pobrania narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat. bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub Rpz oraz o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do:

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: GRUPA OSÓB UPRAWNIONYCH Inwalidzi wojenni (kod uprawnienia na recepcie IB) ZAKRES UPRAWNIEŃ środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce

System opieki zdrowotnej w Polsce 1 System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: Od 1 stycznia br. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono elektroniczny system weryfikacji uprawnionych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1066 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2009 Aneks Organizacja profi laktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE

PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2012 Dyrektora Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie z dnia 29.06. 2012 roku PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE opracowane

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy

Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy Informator Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2012 r. Informator dla lekarzy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU Wydanie 3 Data wydania: 02.01.2013 r. CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ...

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ... WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr):

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ) Art.. W ustawie z dnia 7 sierpnia 004 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

komunikacji, w której przysługuje ulga 100 100%SG ochr.s.k zwykła pospieszna przyspieszona ekspresowa

komunikacji, w której przysługuje ulga 100 100%SG ochr.s.k zwykła pospieszna przyspieszona ekspresowa Lp. Uprawnieni do ulgi Wysokość zniżki w % Skrót ulgi Rodzaj komunikacji, w której przysługuje ulga Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów 1 Straż Graniczna* w czasie wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PACJENTA Co pacjent powinien wiedzieć e- WUŚ Od stycznia 2013 roku działa system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy e- WUŚ. Przychodząc do szpitala, przychodni,

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo