Ubezpieczenia zdrowotne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia zdrowotne"

Transkrypt

1 Ubezpieczenia zdrowotne Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Pakiet Medyczny Zdrowie 24h dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych otwartych i prowadzonych przez BRE Bank SA mbank Allianz ubezpieczenia od A do Z.

2 Spis treści Definicje pojęć Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia i odpowiedzialności Allianz w zakresie świadczeń zdrowotnych dla Ubezpieczonego Organizacja świadczeń zdrowotnych dla Ubezpieczonego Ograniczenia odpowiedzialności Przystępowanie do Umowy Ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa Zmiana wariantu ubezpieczenia i wersji ubezpieczenia Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej Medical assistance (świadczenia opiekuńcze) dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny (Współubezpieczonych) Zakres świadczeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych) Organizacja świadczeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych) dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny (Współubezpieczonych) Ograniczenia odpowiedzialności Po sta no wie nia koń co we

3 Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Pakiet Medyczny Zdrowie 24h dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych otwartych i prowadzonych przez BRE Bank SA mbank 1 Niniejsze Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Pakiet Medyczny ZDROWIE 24h dla Posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych otwartych i prowadzonych przez BRE Bank SA mbank, zwane w dalszej części SWU ZDROWIE 24h, stanowią podstawę zawarcia Umowy Ubezpieczenia pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółką Akcyjną, zwaną dalej Allianz, a BRE Bankiem Spółką Akcyjną zwanym dalej Ubezpieczającym lub Bankiem. Umowa ta zwana jest dalej Umową Ubezpieczenia. Umowę Ubezpieczenia zawiera się na rachunek Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych otwartych i prowadzonych przez BRE Bank SA mbank. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia zostanie potwierdzone przez Allianz poprzez wystawienie polisy generalnej, stanowiącej wraz z SWU ZDRO- WIE 24h integralną część Umowy Ubezpieczenia. 2 Definicje pojęć Terminy uży te w SWU ZDROWIE 24h ozna cza ją: 1) akt prze mo cy skie ro wa nie czyn no ści fi zycz nej bez po śred nio prze ciw ko Ubez pie czo ne mu, które spowodowało pod da nie się wo li uży wa ją ce go prze mo cy i okre ślo ne go za cho wa nia się, lub prze ciwko rze czy po sia da nej przez Ubez pie czo ne go, przez co swo bo da wo li Ubez pie czo ne go w za kre sie po sia da nia rze czy czy wła da nia nią lub ko rzy sta nia z niej zo sta je ogra ni czo na; 2) akt ter ro ru nie le gal ne ak cje or ga ni zo wa ne z po bu dek ide olo gicz nych lub po li tycz nych, in dy wi du al ne lub gru po we, skie ro wa ne prze ciw ko oso bom lub obiek tom w ce lu wpro wa dze nia cha osu, za stra sze nia lud no ści i dez or ga ni za cji ży cia pu blicz ne go przy uży ciu prze mo cy oraz skie ro wa ne prze ciw spo łe czeń stwu z za mia rem je go za stra szenia dla osią gnię cia ce lów po li tycz nych lub spo łecz nych; 3) certyfikat dokument potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego; 4) cho ro ba re ak cja or ga ni zmu na dzia ła nia czyn ni ka cho ro bo twór czego, pro wa dzą ca do za bu rzeń czyn no ścio wych, zmian or ga nicz nych w tkan kach, na rzą dach, ukła dach lub ca łym ustro ju; 5) cho ro ba psy chicz na cho ro ba za kwa li fi ko wa na w Mię dzy na ro do wej Sta ty stycz nej Kla sy fi ka cji Cho rób i Pro ble mów Zdro wot nych ICD-10 ja ko za bu rze nia psy chicz ne i za bu rze nia za cho wa nia (F00-F99); 6) data przystąpienia do ubezpieczenia data złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia za pomocą internetowego serwisu transakcyjnego Banku, telefonicznie lub w placówce Banku; 7) działanie pod wpły wem al ko ho lu działanie w stanie, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: a) stężenia we krwi od 0,2 alkoholu lub b) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ; 8) dziecko dziecko własne lub przysposobione Głównego Ubezpieczonego lub jego partnera, które po objęciu ochroną ubezpieczeniową w wersji Pakietu Rodzinnego staje się Ubezpieczonym; 9) identyfikator dokument służący placówkom medycznym do wstępnej weryfikacji Ubezpieczonego; identyfikator ważny jest tylko z za opatrzonym w zdjęcie dokumentem określającym tożsamość Ubez pieczonego (w szczególności dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna); 10) infolinia medyczna infolinia telefoniczna działająca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pod ogólnopolskim numerem telefonu podanym na identyfikatorze i na certyfikacie, dzięki której Ubezpieczony może umówić termin wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, zabiegów medycznych i uzyskać informacje na temat zakresu ubezpieczeniu; 11) miejsce pobytu miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym znajduje się w danym momencie Ubezpieczony; 12) Pakiet Indywidualny wersja ubezpieczenia, w której ochroną ubezpieczeniową objęty jest Posiadacz rachunku Banku; 13) Pakiet Rodzinny wersja ubezpieczenia, w której ochroną ubezpieczeniową objęty jest Główny Ubezpieczony, jego partner, ich dzieci własne lub przysposobione; dopuszcza się objęcie ochroną ubezpieczeniową Głównego Ubezpieczonego wraz z dzieckiem/dziećmi jak i Głównego Ubezpieczonego wraz z partnerem; 14) placówki medyczne zakłady opieki zdrowotnej o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku, nr 14 poz. 89 j.t.) z późn. zm., wskazane przez Allianz, w których Ubezpieczony może uzyskać świadczenia zdrowotne wymienione w załączniku nr 1 do niniejszych SWU ZDROWIE 24h ; Allianz zastrzega sobie prawo do zmiany placówek medycznych w trakcie obowiązywania Umowy Ubezpieczenia; informacja o aktualnym wykazie placówek medycznych i zakresie udzielanych tam świadczeń zdrowotnych dostępna jest pod numerem infolinii medycznej wskazanym na imiennym identyfikatorze; wykaz placówek medycznych udostępniany jest na stronie 15) polisa generalna dokument potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia pomiędzy Allianz a Bankiem; 16) przyczyna zewnętrzna zdarzenie pochodzące spoza organizmu Ubezpieczonego, które było wyłącznym czynnikiem doprowadzającym do wystąpienia obrażeń ciała u Ubezpieczonego polegające na oddziaływaniu na ciało Ubezpieczonego: a) energii kinetycznej czynników mechanicznych powodujących obrażenia w postaci urazów, uderzeń, b) czynników grawitacyjnych powodujących obrażenia ciała w wyniku upadków, c) energii termicznej, elektrycznej powodujących obrażenia w postaci oparzeń, d) czynników chemicznych powodujących obrażenia w postaci oparzeń i zatruć, e) czynników akustycznych powodujących obrażenia w postaci urazów akustycznych, jednocześnie zastrzega się, iż stres i przeżycia Ubezpieczonego nie są przyczyną zewnętrzną; 17) rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony przez Bank dla klientów (osób fizycznych) Posiadaczy rachunków Banku, służący do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń; 18) Posiadacz rachunku Banku osoba fizyczna, z którą Bank zawarł Umowę o prowadzenie rachunku, w przypadku rachunku wspólnego każdy ze Współposiadaczy; 19) rocznica Umowy Ubezpieczenia data, która w kolejnych latach kalendarzowych jest rocznicą rozpoczęcia odpowiedzialności Allianz w stosunku do pierwszego zgłoszonego do ochrony Ubezpieczonego; 20) strona Bank lub Allianz; 21) świadczenia zdrowotne badanie lekarskie, usługi medyczne i diagnostyczne świadczone w warunkach ambulatoryjnych w zakresie określonym w Umowie Ubezpieczenia dla odpowiedniego wariantu ubezpieczenia, mające na celu przywrócenie lub poprawę zdrowia Ubezpieczonego; w rozumieniu niniejszych SWU ZDROWIE 24h świadczenia zdrowotne obejmują również profilaktyczny przegląd stanu zdrowia zlecony przez lekarza prowadzącego z sieci placówek medycznych Allianz, mający na celu zapobieganie chorobom; 22) wariant ubezpieczenia zakres świadczeń zdrowotnych przysługujący Ubezpieczonemu w ramach zawartej Umowy Ubezpieczenia; 23) Ubezpieczający Bank, zawierający Umowę Ubezpieczenia i zobowiązany do opłacania składki; 24) Ubezpieczony osoba fizyczna, na rachunek której zawarto Umowę Ubezpieczenia objęta ubezpieczeniem w zakresie świadczeń zdrowotnych wymienionych w 4 oraz świadczeń medical assistance 3

4 (świadczeń opiekuńczych) wymienionych w 12; w przypadku przystępowania do Umowy Ubezpieczenia w wersji Pakietu Indywidualnego Ubezpieczonym jest Posiadacz rachunku Banku, w przypadku przystępowania do Umowy Ubezpieczenia w wersji Pakietu Rodzinnego Ubezpieczonym jest Główny Ubezpieczony i wskazane przez niego osoby objęte ochroną w ramach Pakietu Rodzinnego; 25) Główny Ubezpieczony Posiadacz rachunku Banku wskazujący Ubezpieczającemu osoby do objęcia ochroną w ramach Pakietu Rodzinnego, reprezentujący je w okresie ochrony ubezpieczeniowej wobec Ubezpieczającego oraz Allianz, będący również Ubezpieczonym; 26) Umowa o prowadzenie rachunku umowa, będąca podstawą do otwarcia rachunku oraz regulująca zasady jego używania; 27) partner osoba, z którą Główny Ubezpieczony w dniu przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia w wersji Pakietu Rodzinnego pozostaje w związku małżeńskim bądź konkubinacie, która po objęciu ochroną ubezpieczeniową staje się Ubezpieczonym; 28) wy pa dek gwał tow ne i przy pad ko we zda rze nie, które jednocześnie spełnia wszystkie poniższe kryteria: a) jest nie za leż ne od wo li i sta nu zdro wia Ubezpieczonego lub odpowiednio Współubezpieczonego, b) jest wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, która była bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia, c) na stą pi ło w okre sie ogra ni czo nym da ta mi roz po czę cia i wy ga śnięcia od po wie dzial no ści Allianz w od nie sie niu do Ubezpieczonego lub odpowiednio Współubezpieczonego, d) było bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia ob ję tego od po wie dzial no ścią Allianz, e) skutki zdarzenia pozostają w bezpośrednim związku adekwatnym z przyczyną zewnętrzną, która wywołała zdarzenie; 30) zakład opieki zdrowotnej szpital, przychodnia lub gabinet medyczny dzia ła ją ce le gal nie w ra mach sys te mu opie ki zdro wot nej na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej; za zakład opieki zdrowotnej w rozumieniu niniejszych SWU ZDROWIE 24h nie uważa się szpitala uzdrowiskowego (sanatoryjnego), szpitala rehabilitacyjnego, sanatorium, uzdrowiska, żłobka; Załącznik nr 1 PROGRAM ALLIANZ ZDROWIE NA PLUS Opis świadczeń zdrowotnych i usług 31) zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia polegające na: a) wystąpie niu u Ubezpieczonego choroby, b) doznaniu u Ubezpieczonego obrażeń ciała będących następstwem wypadku, c) ciąży Ubezpieczonego w ramach świadczeń zdrowotnych dostępnych dla Ubezpieczonego w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia, wymienionych w 4, załącznik nr 1; 32) placówka Banku mkiosk, Centrum Finansowe. 3 Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. 4 Zakres ubezpieczenia i odpowiedzialności Allianz w zakresie świadczeń zdrowotnych dla Ubezpieczonego Odpowiedzialność Allianz w stosunku do Ubezpieczonego polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów świadczeń zdrowotnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określonych w załączniku nr 1 udostępnionych Ubezpieczonemu w okresie ogra niczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia odpowiedzialności Allianz i wykonywanych w placówkach medycznych wskazanych przez Allianz za pośrednictwem infolinii medycznej. W sytuacjach opisanych w 5 ust. 7 i 8 odpowiedzialność Allianz w stosunku do Ubezpieczonego polega na zwrocie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych Ubezpieczonemu w zakładach opieki zdrowotnej i wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach ambulatoryjnych maksymalnie do wysokości określonej w cenniku refundacyjnym wskazanym w załączniku nr 1 do SWU ZDROWIE 24h. Warunki zwrotu poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów świadczeń zdrowotnych zostały opisane w 5 SWU ZDROWIE 24h. Wariant Komfortowy Pakiet Medyczny ZDROWIE 24h Wariant Maksymalny Cennik refundacyjny Całodobowa ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt lekarskich, badań i innych świadczeń dostępnych w ramach umowy ubezpieczenia W celu rezerwacji świadczeń zdrowotnych, wymienionych w niniejszym załączniku Ubezpieczony zobowiązany jest skontaktować się z infolinią x x medyczną, której numer podany jest na imiennym identyfikatorze. 24 godzinna informacja o usługach i świadczeniach zdrowotnych dostępnych w ramach umowy ubezpieczenia Przez całą dobę Ubezpieczony za pośrednictwem infolinii medycznej ma dostęp do telefonicznej informacji na temat usług i świadczeń zdrowotnych dostępnych w ramach umowy ubezpieczenia, oraz o warunkach i sposobie uzyskania świadczeń zdrowotnych na terenie całego kraju, adresach x x i telefonach współpracujących placówek medycznych. Serwis SMS potwierdzenie terminu świadczeń zdrowotnych x x 4. Nielimitowany dostęp do konsultacji lekarskich dostępnych w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia Konsultacja lekarska przeprowadzona w ramach opieki podstawowej i specjalistycznej obejmuje: przeprowadzenie badania lekarskiego zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną (podmiotowego polegającego na zebraniu wywiadu chorobowego, przedmiotowego polegającego na fizykalnym badaniu pacjenta), postawienie diagnozy, zlecenie wykonania badań laboratoryjno-diagnostycznych niezbędnych do postawienia diagnozy lub procesu leczenia, zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną oraz profilem danej specjalności medycznej, analizę wyników badań laboratoryjno-diagnostycznych, x x zlecenie niezbędnych konsultacji specjalistycznych, wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki, materiały opatrunkowe i inne, edukację zdrowotną i zalecenia lekarskie, koordynację procesu leczniczego. Konsultacje lekarskie dają możliwość zasięgania porad bez ograniczeń ich ilości u lekarzy dostępnych we wskazanych przez Allianz placówkach medycznych. 5. Nielimitowana opieka lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (zakres ubezpieczenia nie obejmuje konsultacji profesorskich. Konsultacja profesorka rozumiana jest jako konsultacja lekarzy posiadających tytuł naukowy: doktor habilitowany, profesor, docent). Konsultacje lekarskie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej będą udzielane w godzinach pracy placówek medycznych, oraz zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy placówek medycznych. Konsultacje lekarskie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są przez: internistę, x x 60 zł lekarza rodzinnego, x x 60 zł pediatrę (dostępnego dla dzieci ubezpieczonych w ramach Pakietu Rodzinnego). x x 60 zł 6. Nielimitowana opieka lekarzy specjalistów (zakres ubezpieczenia nie obejmuje konsultacji profesorskich. Konsultacja profesorka rozumiana jest jako konsultacja lekarzy posiadających tytuł naukowy: doktor habilitowany, profesor, docent). Konsultacje lekarskie z zakresu opieki specjalistycznej będą udzielane przez lekarzy specjalistów wskazanych przez placówkę medyczną do udzielania świadczeń zdrowotnych należnych w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia, bez konieczności posiadania skierowania lekarskiego, w godzinach pracy placówek medycznych, oraz zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy placówek medycznych Specjalistyczna opieka lekarska jest realizowana przez: chirurga ogólnego, x x 70 zł chirurga dziecięcego (dostępnego dla dzieci ubezpieczonych w ramach Pakietu Rodzinnego), x x 70 zł urologa, x x 70 zł urologa dziecięcego (dostępnego dla dzieci ubezpieczonych w ramach Pakietu Rodzinnego), x x 70 zł dermatologa, x x 70 zł 4

5 ginekologa, x x 70 zł laryngologa/otolaryngologa, x x 70 zł laryngologa/otolaryngologa dziecięcego (dostępnego dla dzieci ubezpieczonych w ramach Pakietu Rodzinnego), x x 70 zł neurologa, x x 70 zł neurologa dziecięcego (dostępnego dla dzieci ubezpieczonych w ramach Pakietu Rodzinnego), x x 70 zł neurochirurga, x x 70 zł okulistę, x x 70 zł ortopedę, x x 70 zł alergologa, x 70 zł gastrologa, x 70 zł kardiologa, x 70 zł kardiologa dziecięcego (dostępnego dla dzieci ubezpieczonych w ramach Pakietu Rodzinnego), x 70 zł pulmonologa, x 70 zł reumatologa, x 70 zł chirurga naczyniowego, x 70 zł chirurga onkologa, x 70 zł diabetologa, x 70 zł endokrynologa, x 70 zł hematologa, x 70 zł hematologa dziecięcego (dostępnego dla dzieci ubezpieczonych w ramach Pakietu Rodzinnego), x 70 zł onkologa, x 70 zł onkologa dziecięcego (dostępnego dla dzieci ubezpieczonych w ramach Pakietu Rodzinnego), x 70 zł lekarza chorób zakaźnych, x 70 zł nefrologa. x 70 zł Uwaga! Dzieci ubezpieczone w Pakietach Rodzinnych mogą korzystać również z porad innych specjalistów w ramach posiadanego wariantu ubezpieczenia 7. Prowadzenie ciąży Obejmuje opiekę lekarza ginekologa (ginekologa-położnika), oraz wykonanie wszystkich koniecznych badań i konsultacji lekarskich dostępnych dla danego Ubezpieczonego w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia. 8. Konsultacje profesorskie przebiegu leczenia (lekarzy posiadających tytuł naukowy: doktor habilitowany, profesor, docent) będą udzielane we wskazanych za pośrednictwem infolinii medycznej placówkach medycznych, na podstawie skierowania lekarskiego wystawionego przez prowadzącego przebieg leczenia specjalistę z placówki współpracującej z Allianz. Dalszy proces leczenia odbywa się przez lekarza prowadzącego. x x w cenie konsultacji x 120 zł 9. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne (zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztu znieczulenia) Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne to usługi w formie zabiegów wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych w gabinecie lekarskim lub zabiegowym. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne mogą być wykonywane zarówno przez lekarza jak i pielęgniarkę podczas lub po konsultacji lekarskiej. Zakres zabiegów ambulatoryjnych jest uwarunkowany dostępnością w danej placówce medycznej i obejmuje: 1) z zakresu alergologii: wykonywanie skórnych testów alergologicznych: punktowych (PRICK) i kontaktowych/płatkowych (PATCH); 5 zł jeden alergen, x nie więcej niż 80 zł za panel odczulanie lekiem Ubezpieczonego polegające na wykonaniu serii zastrzyków w określonym przez lekarza alergologa czasie (Ubezpieczony ponosi 30 zł x koszty podawanych leków); 2) z zakresu chirurgii: iniekcja dostawowa (Ubezpieczony ponosi koszty podawanych leków) x x 30 zł leczenie owrzodzeń skórnych, x x w cenie konsultacji leczenie zanokcicy z wycięciem klinowym paznokcia lub usunięciem płytki paznokciowej, x x 45 zł leczenie zastrzału powierzchownego, x x 25 zł nacinanie i drenaż ropnia, x x 50 zł nacinanie i drenaż krwiaka, x x 50 zł nacinanie i drenaż czyraka, x x 50 zł założenie prostego opatrunku chirurgicznego, x x 15 zł opatrzenie drobnych urazów: rany, skręcenia, zwichnięcia, x x 25 zł opatrzenia drobnych oparzeń i odmrożeń, x x 25 zł punkcja stawów, x x 30 zł usunięcie ciała obcego, kleszcza, x x 30 zł szycie rany, x x 60 zł zdejmowanie szwów, x x 15 zł zmiana prostego opatrunku i toaleta rany; x x 15 zł 3) z zakresu ginekologii: pobranie i wykonanie wymazu cytologicznego, x x 35 zł pobranie i wykonanie wymazu cytohormonalnego, x x 35 zł elektrokoagulacja szyjki macicy, x 150 zł krioterapia nadżerek; x 150 zł 4) z zakresu okulistyki: udrażnianie przewodu łzowego, x x 30 zł płukanie dróg łzowych, x x 20 zł 5

6 badanie pola widzenia, x x 35 zł gonioskopia, x x 14 zł usunięcie ciała obcego z oka/powieki, x x opatrunek oczny z lekiem x x pomiar ciśnienia śródgałkowego, x x badanie ostrości widzenia, x x dobór szkieł okularowych (bez doboru soczewek), x x badanie lampą szczelinową, x x badanie dna oka, x x egzoftalmometria, x x refraktometria (komputerowe badanie wzroku), x x skiaskopia; x x 5) z zakresu ortopedii (zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztu stabilizatorów i opatrunku gipsowego) iniekcja dostawowa (Ubezpieczony ponosi koszty podawanych leków), x x 30 zł opatrzenie drobnych urazów: skręcenia, zwichnięcia, x x 25 zł unieruchomienie kończyn i stawów, x x 30 zł opatrzenie drobnych nieskomplikowanych złamań (założenie i zdjęcie opatrunku gipsowego), x x 30 zł punkcje stawów, x x 30 zł szycie rany, x x 60 zł zdejmowanie szwów, x x 15 zł zmiana prostego opatrunku i toaleta rany; x x 15 zł 6) z zakresu urologii: cewnikowanie pęcherza moczowego, x x 25 zł płukanie pęcherza moczowego, x x 25 zł wymiana cewnika; x x 25 zł 7) z zakresu laryngologii: punkcje zatok, x 40 zł usuwanie ciała obcego z ucha, nosa, gardła, x x opatrunek uszny z lekiem, x x postępowanie zachowawcze w przypadku krwawienia z nosa (założenie gąbki spongostanowej, założenie i usunięcie tamponady przedniej nosa, koagulacja naczyń splotu Kisselbacha), x x pędzlowanie gardła, x x w cenie pędzlowanie jamy ustnej, x x konsultacji przedmuchiwanie trąbek słuchowych, x x odessanie wydzieliny z uszu lub przewodów nosa, x x płukanie uszu, x x paracenteza; x 10. Wizyty domowe Porada w ramach wizyty domowej udzielana będzie w wybranych miejscowościach na terenie kraju, po wcześniejszym zgłoszeniu konieczności wykonania takiej usługi konsultantowi infolinii medycznej Allianz w godzinach wskazanych przez placówkę medyczną i na terenie administracyjnym określonym przez placówkę medyczną. W wybranych miejscowościach na terenie kraju usługa jest realizowana całodobowo. Wizyta domowa może być przeprowadzona w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem stanu zdrowia Ubezpieczonego. Wizyta lekarska obejmuje badanie lekarskie (przedmiotowe i podmiotowe), postawienie diagnozy, wystawienie recept i innych zaświadczeń lekarskich, zlecenie wykonania badań laboratoryjno-diagnostycznych, zlecenie konsultacji specjalistycznych. Kontynuacja leczenia i wizyty kontrolne odbywają się w warunkach ambulatoryjnych we współpracujących placówkach medycznych. W wariancie Komfortowym Ubezpieczonemu przysługują 2 wizyty domowe w 12 miesięcznych następujących po sobie okresach ochrony liczonych od pierwszego miesiąca rozpoczęcia odpowiedzialności Allianz w stosunku do każdego Ubezpieczonego 1 Diagnostyka laboratoryjna Diagnostyka laboratoryjna wykonywana jest w ramach leczenia ambulatoryjnego (w zakresie wskazanym w poszczególnych wariantach) na podstawie skierowania specjalisty dostępnego w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia. 1 Badania biochemiczne: 2 wizyty x w cenie konsultacji 100 zł x x amylaza/diastaza (AMY), x x 8 zł azot mocznikowy (BUN), x x 6 zł aminotransferaza alaninowa (AlAT/ALT/GPT) x x 7 zł aminotransferaza asparaginowa (AspAT/AST/GOT) x x 7 zł białko całkowite (BCA), x x 7 zł bilirubina całkowita (BILC/BIL total), x x 7 zł bilirubina bezpośrednia (BILB/BIL direct), x x 7 zł bilirubina pośrednia, x x 7 zł chlorki, x x 7 zł gamma glutamylotranferaza/glutamylotraspeptydaza (GGTP/GGT), x x 9 zł glukoza na czczo, x x 6 zł kreatynina, x x 7 zł klirens kreatyniny (GFR), x x 11 zł mocznik, x x 7 zł próby wątrobowe (ALAT/ALT/GPT, AspAT/AST/GOT), x x 7 zł sód (Na) x x 7 zł potas (K), x x 7 zł jonogram: sód (Na) i potas (K) x x 14 zł 6

7 żelazo (Fe), x x 8 zł albumina (ALB), x x 7 zł białko całkowite rozdział elektroforetyczny (proteinogram), x x 19 zł białko C-reaktywne (CRP/hs-CRP), x x 14 zł czynnik reumatoidalny (RF), x x 11 zł dehydrogenaza mleczanowa (LDH/LD), x x 10 zł fosfotaza alkaliczna/zasadowa (ALP/ALK), x x 7 zł fosfotaza kwaśna całkowita (ACP), x x 10 zł fosfotaza kwaśna sterczowa (PAP), x x 13 zł fosfor (P)/fosforan nieorganiczny, x x 6 zł kinaza fosfokreatynowa/kreatynowa (CK/CPK) x x 12 zł kinaza fosfokreatynowa izoenzym (CKMB), x x 22 zł kwas moczowy, x x 7 zł magnez (Mg), x x 7 zł wapń całkowity (Ca), x x 7 zł glukoza po obciążeniu/krzywa glukozowa, x 13 zł ceruloplazmina x 35 zł kwas foliowy, x 31 zł lipaza, x 13 zł hemoglobina glikowana/glikozylowana (HbA1c) x 25 zł homocysteina, x 55 zł cynk. x 40 zł 1 Diagnostyka miażdżycy: cholesterol całkowity (CHOL), x x 7 zł cholesterol HDL, x x 7 zł cholesterol LDL, x x 7 zł triglicerydy (TRIG/TG), x x 8 zł lipidogram (TC, HDL, LDL, TRG/TG). x x 26 zł 14. Diagnostyka chorób tarczycy: hormon tyreotropowy (TSH), x x 20 zł trójjodotyronina całkowita (TT3), x 19 zł trójjodotyronina wolna (ft3), x 22 zł tyroksyna całkowita (TT4), x 19 zł tyroksyna wolna (ft4). x 22 zł 15. Diagnostyka cukrzycy: glukoza/cukier na czczo, x x 6 zł glukoza/cukier po obciążeniu (krzywa glukozowa), x 13 zł hemoglobina glikowana/glikozylowana (HbA1c). x 25 zł 16. Diagnostyka niedokrwistości: żelazo (Fe), x x 8 zł żelazo całkowita zdolność wiązania (TIBC), x x 13 zł transferyna, x x 25 zł kwas foliowy. x 31 zł 17. Markery nowotworowe: antygen CA 125 (CA 125), x x 38 zł antygen CA 15-3 (15-3), x 38 zł antygen CA 19-9 (CA 19-9), x 38 zł antygen karcynoembrionalny/rakowozarodkowy (CEA), x x 31 zł antygen swoisty dla stercza (PSA całkowity), x x 31 zł antygen swoisty dla stercza (PSA wolny), x x 38 zł alfa-fetoproteina (AFP). x x 31 zł 18. Badania hematologiczne: czas kaolinowo kefalinowy (APTT), x x 9 zł morfologia krwi obwodowej, x x 10 zł odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), x x 5 zł rozmaz krwi obwodowej, x x 10 zł retikulocyty, x x 7 zł czas krwawienia, x x 7 zł czas krzepnięcia, x x 7 zł czas krwawienia i krzepnięcia, x x 9 zł czas trombinowy (TT) x x 10 zł czas protrombinowy (PT/wskaźnik Quicka/INR), x x 10 zł fibrynogen (czynnik krzepnięcia I), x x 11 zł grupa krwi, x x 25 zł bezpośredni i pośredni test antyglobulinowy odczyn Coombsa BTA, x 24 zł produkty degradacji fibryny i fibrynogenu(fdp), x 40 zł antytrombina III (AT III). x 38 zł 7

8 19. Badania immunologiczne oraz diagnostyka alergii: immunoglobuliny A całkowite/nieswoiste(iga), x x 24 zł immunoglobuliny G całkowite/nieswoiste (IgG), x x 24 zł immunoglobuliny M całkowite/nieswoiste (IgM), x x 24 zł immunoglobuliny E całkowite/nieswoiste (IgE). x x 24 zł 20. Badania serologiczne: antystreptolizyna (ASO/ASLO/ASO latex), x x 12 zł antygen HBs (HbsAg, HBs). x 20 zł przeciwciała p. HBs (anty-hbs), x 30 zł 2 Badania hormonalne hormon tyreotropowy/tyreotropina (TSH), x x 20 zł estradiol, x 24 zł estriol, x 34 zł progesteron, x 24 zł prolaktyna/laktotropina (PRL) x 24 zł testosteron, x 24 zł gonadotropina kosmówkowa (beta HCG/hCG), x 30 zł hormon folikulotropowy (FSH), x 24 zł hormon luteinizujący/lutropina (LH), x 24 zł kortyzol/glikokortykosteroid, x 30 zł parathormon (PTH), x 38 zł trójjodotyronina wolna (ft3), x 22 zł trójjodotyronina całkowita (TT3) x 19 zł tyroksyna całkowita (TT4), x 19 zł tyroksyna wolna (ft4), x 22 zł Tyreoglobulina. x 40 zł 2 Badania endoskopowe (zakres ubezpieczenia nie obejmuje kosztu znieczulenia) gastroskopia diagnostyczna, x 90 zł rektoskopia diagnostyczna, x 100 zł kolonoskopia diagnostyczna, x 200 zł sigmoidoskopia diagnostyczna. x 150 zł 2 Badania bakteriologiczne: posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) moczu, x x 35 zł posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) kału, x 35 zł posiew kału w kierunku Salmonella Shigella x x 35 zł posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) krwi, x 35 zł posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) plwociny, x 35 zł wymaz i posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) ze zmiany ropnej, x 35 zł wymaz i posiew ((identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) z czyraka, x 35 zł wymaz i posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) z cewki moczowej, x 35 zł wymaz i posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) z gardła, x 35 zł wymaz i posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) z jamy ustnej, x 35 zł wymaz i posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) z kanału szyjki macicy, x 35 zł wymaz i posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) z nosa, x 35 zł wymaz i posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) z oka, x 35 zł wymaz i posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) z pochwy, x 35 zł wymaz i posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) z rany, x 35 zł wymaz i posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) z ucha, x 35 zł wymaz i posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) ze zmian skórnych. x 35 zł 24. Badania mykologiczne w kierunku drożdży, grzybów, pleśni z antymykogramem: ze zmiany ropnej, x 30 zł z czyraka, x 30 zł z cewki moczowej, x 30 zł z gardła, x 30 zł z jamy ustnej, x 30 zł z kanału szyjki macicy, x 30 zł z nosa, x 30 zł z oka, x 30 zł z pochwy, x 30 zł z rany, x 30 zł z ucha, x 30 zł ze zmian skórnych. x 30 zł 25. Badania moczu: amylaza/diastaza (AMY), x x 8 zł badanie ogólne moczu, x x 7 zł glukoza/cukier, x x 7 zł sód (Na), x x 7 zł 8

9 potas (K), x x 7 zł jonogram: sód (Na) i potas (K), x x 14 zł wapń (Ca), x x 7 zł fosfor (P)/fosforan nieorganiczny, x x 7 zł kreatynina, x x 7 zł kwas moczowy, x x 7 zł klirens kreatyniny (z dobowej zbiórki moczu GHR), x x 11 zł liczba Addisa (z dobowej zbiórki moczu), x x 13 zł magnez (Mg), x x 7 zł mocznik, x x 7 zł test ciążowy/ gonadotropina kosmówkowa (HCG). x 18 zł 26. Badania kału: badanie ogólne kału, x x 13 zł jaja pasożytów, x x 13 zł kał na krew utajoną (FOBT), x x 15 zł cysty lamblii, x x 27 zł badanie kału w kierunku Shigella Salmonella. x x 35 zł 27. Badania cytologiczne (ginekologiczne): pobranie i wykonanie wymazu cytologicznego, x x 35 zł pobranie i wykonanie wymazu cytohormonalnego. x x 35 zł 28. Badania histopatologiczne: wykonanie i ocena preparatu histopatologicznego. x 55 zł 29. Badania radiologiczne RTG Zakres ubezpieczenia obejmuje pokrycie kosztu kontrastu używanego do badań radiologicznych oraz rtg: klatki piersiowej, x x 35 zł czaszki, zatok, oczodołu, x x 35 zł górnego odcinka przewodu pokarmowego (badanie przełyku, żołądka i dwunastnicy), x x 60 zł kończyn, x x 35 zł stawów, x x 35 zł kręgosłupa szyjnego, x x 35 zł kręgosłupa piersiowego, x x 35 zł kręgosłupa lędźwiowego x x 35 zł całego kręgosłupa, x x 70 zł miednicy, x x 35 zł zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej, x x 35 zł badanie mammograficzne, x 75 zł badanie densytometryczne, x 60 zł wlew doodbytniczy. x 130 zł 30. Badania ultrasonograficzne USG (zakres ubezpieczenia nie obejmuje USG 3-D/ 4-D i USG genetycznego) USG jamy brzusznej, x x 60 zł USG płodu, x x 60 zł USG transvaginalne, x x 60 zł USG narządu rodnego, x x 60 zł USG piersi, x x 60 zł biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG wraz z pobraniem materiału do badania cytologicznego (BAC), x x 100 zł USG układu moczowego (ocena pęcherza moczowego i nerek), x x 60 zł USG transrektalne (TRUS), x x 60 zł USG prostaty/gruczołu krokowego, x x 60 zł USG jąder i najądrzy, x x 60 zł USG stawów biodrowych, x x 60 zł USG stawu skokowego, x x 60 zł USG stawu barkowego, x x 60 zł USG stawu łokciowego, x x 60 zł USG stawów kolanowych, x x 60 zł USG dołów podkolanowych, x x 60 zł USG tarczycy, x x 60 zł biopsja cienkoigłowa tarczycy i pod kontrolą USG wraz z pobraniem materiału do badania cytologicznego, x x 100 zł USG serca (ECHO serca), x x 70 zł USG mięśni, tkanki podskórnej, x 60 zł USG przezciemiączkowe, x 60 zł USG ślinianek, X 60 zł badanie przepływu naczyniowego tętnic szyjnych i kręgowych (Doppler), x 80 zł badanie przepływu naczyniowego tętnic kończyn górnych (Doppler), x 80 zł badanie przepływu naczyniowego tętnic kończyn dolnych (Doppler), x 80 zł badanie przepływu naczyniowego żył kończyn górnych (Doppler), x 80 zł badanie przepływu naczyniowego żył kończyn dolnych (Doppler), x 80 zł badanie przepływu naczyniowego tętnic nerkowych (Doppler), x 80 zł 9

10 badanie przepływu naczyniowego pnia trzewnego, tętnic krezkowych, tętnic nerkowych, aorty (Doppler); x 80 zł USG gałek ocznych i oczodołów, x 60 zł USG ścięgna Achillesa; x 60 zł USG ręki, stopy, x 60 zł USG węzłów chłonnych; x 60 zł 3 Tomografia komputerowa TK: Badania diagnostyczne, wykonywane w zależności od zalecenia lekarskiego z kontrastem dożylnym, doustnym lub bez (z wyłączeniem badań w opcji naczyniowej angiografii/angio): głowy, x 300 zł oczodołów, x 300 zł twarzoczaszki, x 300 zł zatok, x 300 zł kości skroniowej, x 300 zł nosogardła, x 300 zł żuchwy, x 300 zł szczęki, x 300 zł krtani, x 300 zł szyi, x 300 zł klatki piersiowej, x 300 zł kręgosłupa, x 300 zł jamy brzusznej, x 300 zł miednicy, x 300 zł kończyn dolnych, x 300 zł kończyn górnych, x 300 zł stawów. x 300 zł 3 Rezonans magnetyczny NMR: Badania diagnostyczne, wykonywane w zależności od zalecenia lekarskiego z kontrastem dożylnym lub bez (z wyłączeniem badań w opcji naczyniowej angiografii/angio): głowy, x 400 zł oczodołów, x 400 zł twarzoczaszki, x 400 zł zatok, x 400 zł kości skroniowej, x 400 zł nosogardła, x 400 zł żuchwy, x 400 zł szczęki, x 400 zł krtani, x 400 zł szyi, x 400 zł klatki piersiowej, x 400 zł kręgosłupa, x 400 zł jamy brzusznej, x 400 zł miednicy, x 400 zł kończyn dolnych, x 400 zł kończyn górnych, x 400 zł stawów. x 400 zł 3 Badania czynnościowe: 1) układu krążenia: EKG spoczynkowe, x x 20 zł USG serca (ECHO serca), x x 70 zł 24-godzinna rejestracja EKG (badanie Holtera), x 60 zł 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy), x 60 zł EKG wysiłkowe,; x 70 zł 2) układu nerwowego: EEG encefalografia w trybie czuwania, x 70 zł EMG elektromiografia (próba tężyczkowa, próba miasteniczna); x 120 zł 3) narządu słuchu: audiometria tonalna (audiogram) od 5 roku życia; x x 25 zł 4) układu oddechowego: spirometria bez próby rozkurczowej; x 25 zł 5) układu ruchu: badanie densytometryczne. x 60 zł 34. Ambulatoryjna opieka pielęgniarska Personel pielęgniarski na podstawie skierowania lub zalecenia lekarskiego zapewnia następujące usługi w ramach opieki ambulatoryjnej: pomiar ciśnienia tętniczego, x x 5 zł iniekcje dożylne (Ubezpieczony ponosi koszty podawanych leków), x x 10 zł iniekcje domięśniowe (Ubezpieczony ponosi koszty podawanych leków), x x 10 zł iniekcje podskórne (Ubezpieczony ponosi koszty podawanych leków), x x 10 zł badanie moczu metodą paskową, x x 7 zł próba uczuleniowa na lek, x x 10 zł założenie lub zmiana prostego opatrunku; x x 15 zł 10

11 35. Nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna Usługa dostępna na terenie kraju w placówkach medycznych wskazanych za pośrednictwem infolinii medycznej obejmująca konsultację lekarską dostępnego w placówce lekarza. Usługa jest realizowana poza standardowymi godzinami przyjęć placówki medycznej; x 36. Szczepienia wraz z konsultacją lekarską przed szczepieniem Nieodpłatna konsultacja przed szczepieniem obejmująca kwalifikację do szczepienia w placówkach medycznych wskazanych za pośrednictwem infolinii Allianz, iniekcję oraz koszt szczepionki przeciw: p. grypie sezonowej raz w 12 miesięcznych następujących po sobie okresach ochrony liczonych od pierwszego miesiąca rozpoczęcia odpowiedzialności Allianz, 35 zł x x podanie anatoksyny p. tężcowej; x 25 zł 37. Stomatologia w placówkach wskazanych przez infolinię Allianz (nie podlega refundacji) Okresowy przegląd stomatologiczny (w 12 miesięcznych następujących po sobie okresach ochrony liczonych od pierwszego miesiąca rozpoczęcia x x odpowiedzialności Allianz w stosunku do każdego Ubezpieczonego) 10% zniżki na leczenie zachowawcze i chirurgiczne x x 5 Organizacja świadczeń zdrowotnych dla Ubezpieczonego Allianz w ramach niniejszej Umowy Ubezpieczenia organizuje Ubezpieczonym świadczenia zdrowotne, wymienione w 4, załączniku nr 1, we wskazanych za pośrednictwem infolinii medycznej placówkach medycznych, zgodnie z wybranym przez Ubezpieczonego wariantem ubezpieczenia. Wszystkie wymienione w 4, załączniku nr 1 świadczenia zdrowotne będą zorganizowane dla Ubezpieczonych, jeśli: 1) realizowane są w warunkach ambulatoryjnych, z uwzględnieniem wskazań lekarskich; 2) istnieje możliwość ich wykonania w danej placówce medycznej, w godzinach pracy placówki medycznej; 3) realizowane są na podstawie ważnego skierowania lekarskiego wystawionego w okresie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego przez lekarza z placówki medycznej wskazanej przez Allianz i dostępnego w ramach przysługującego Ubezpieczonemu wariantu ubezpieczenia; wymóg posiadania skierowania nie dotyczy konsultacji lekarskich. W celu uzyskania świadczeń zdrowotnych należnych Ubezpieczonemu w ramach zawartej Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) skontaktować się z infolinią medyczną, której numer podany jest na imiennym identyfikatorze i certyfikacie; 2) uzgodnić termin wykonania świadczeń i przybyć do placówki medycznej wskazanej przez infolinię medyczną; 3) przedstawić w placówce medycznej identyfikator ubezpieczenia zdrowotnego wraz z ważnym dokumentem jednoznacznie określającym tożsamość Ubezpieczonego; w przypadku braku identyfikatora Ubezpieczony powinien przedstawić w placówce medycznej ważny dokument jednoznacznie określający jego tożsamość; 4) zastosować się do poleceń i wskazówek otrzymanych od placówki medycznej; 5) przestrzegać terminów wykonania świadczeń i zgłaszać konsultantowi infolinii medycznej z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym w stosunku do wyznaczonego dnia i godziny świadczenia zdrowotnego każdorazową niemożność skorzystania z wizyty lekarskiej lub badania. 4. Kontaktując się z infolinią medyczną Ubezpieczony zobowiązany jest przekazać operatorowi infolinii medycznej następujące informacje: 1) imię i nazwisko Ubezpieczonego; 2) adres zamieszkania Ubezpieczonego; 3) datę urodzenia lub nr PESEL; 4) numer polisy, jeżeli Ubezpieczony dysponuje identyfikatorem; 5) numer telefonu kontaktowego Ubezpieczonego; 6) rodzaj koniecznej pomocy; 7) datę wystawienia skierowania i specjalizację kierującego na badania lekarza; 8) inne informacje konieczne do organizacji świadczeń należnych w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 5. Organizacja świadczenia zdrowotnego potwierdzana jest sms na numer telefonu Ubezpieczonego podany podczas kontaktu z infolinią medyczną. 6. Konsultacje lekarskie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej będą udzielane w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia konsultantowi infolinii medycznej potrzeby ich uzyskania, najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, w godzinach pracy placówek medycznych. Konsultacje lekarskie z zakresu opieki specjalistycznej będą udzielane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia konsultantowi infolinii medycznej potrzeby ich uzyskania, w godzinach pracy placówek medycznych. Gwarancja dostępności, o której mowa w zdaniu powyżej, jest udzielona pod warunkiem realizacji usługi przez dowolnego lekarza danej specjalizacji i dowolną placówkę medyczną wskazaną za pośrednictwem infolinii medycznej. 7. W przypadku braku możliwości zapewnienia konsultacji lekarskiej w terminach, o których mowa w ust. 6, Ubezpieczony może skorzystać z konsultacji lekarskich dostępnych w ramach posiadanego przez danego Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia w dowolnie wybranym przez siebie zakładzie opieki zdrowotnej. 8. W razie braku możliwości realizacji wybranego świadczenia zdrowotnego w placówce medycznej wskazanej przez Allianz, bądź w przypadku braku w miejscowości zamieszkania Ubezpieczonego placówki medycznej współpracującej z Allianz, Ubezpieczony może skorzystać ze świadczeń zdrowotnych dostępnych w ramach posiadanego przez danego Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia w dowolnie wybranym przez siebie zakładzie opieki zdrowotnej. 9. W przypadkach wymienionych w ust. 7 i w ust. 8 powyżej Allianz zapewnia zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, na zasadach określonych w ust Skorzystanie z możliwości, o której mowa w ust. 7 i w ust. 8 powyżej, wymaga uprzedniej akceptacji Allianz za pośrednictwem infolinii medycznej. 1 Allianz zwraca koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych Ubezpieczonemu w zakładach opieki zdrowotnej i wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach ambulatoryjnych maksymalnie do wysokości określonej w cenniku refundacyjnym wskazanym w 4 załączniku nr 1, na podstawie pisemnego zgłoszenia roszczenia na formularzu Allianz (wniosku refundacyjnym) wraz z dowodami poniesionych kosztów. Wniosek refundacyjny dostępny jest w internetowym serwisie Banku. 1 Dowody poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 11, opatrzone pieczęcią firmową zakładu opieki zdrowotnej oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia dokumentów wskazujących wysokość poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów świadczeń zdrowotnych, muszą zawierać szczegółową specyfikację uwzględniającą: 1) imię, nazwisko oraz aktualny adres Ubezpieczonego, któremu zostało udzielone świadczenie zdrowotne; 2) wskazanie lekarza specjalisty, z porady którego korzystał Ubezpieczony; 3) wykaz świadczeń zdrowotnych, objętych zakresem ubezpieczenia, z których korzystał Ubezpieczony; 4) datę wykonanych świadczeń zdrowotnych; 5) cenę poszczególnych świadczeń zdrowotnych. 11

12 1 Dowody poniesionych kosztów z wypełnionym wnioskiem refundacyjnym należy przesłać na adres Allianz podany w certyfikacie. 14. Allianz wypłaca świadczenie w złotych polskich w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia. 15. Gdyby w powyższym terminie wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności zwrotu kosztów leczenia okazało się niemożliwe, zwrot kosztów leczenia nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Allianz wypłaca w terminie przewidzianym w ust Jeżeli zwrot kosztów leczenia nie przysługuje, Allianz poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę zwrotu kosztów leczenia. Osoba uprawniona ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. 17. Allianz nie ponosi odpowiedzialności za koszty wizyt domowych, jeżeli zamiar umówienia wizyty domowej nie został zgłoszony i zaakceptowany przez infolinię medyczną. 18. W przypadku skorzystania ze świadczeń zdrowotnych (z pominięciem świadczenia, o którym mowa w ust. 17 powyżej) w placówce medycznej współpracującej z Allianz, ale z pominięciem kontaktu z infolinią medyczną, na skutek czego Ubezpieczony poniósł koszty wykonanych świadczeń zdrowotnych, następuje zwrot poniesionych przez niego kosztów maksymalnie do wysokości określonej w cenniku refundacyjnym, wymienionym w 4 załączniku nr 1 pod warunkiem, że Ubezpieczony pozostaje w ochronie, a wykonane świadczenie zdrowotne mieści się w posiadanym przez Ubezpieczonego wariancie ubezpieczenia. 19. W przypadku skorzystania ze świadczeń zdrowotnych (z pominięciem świadczenia, o którym mowa w ust. 17 powyżej) w placówce medycznej współpracującej z Allianz, ale z pominięciem kontaktu z infolinią medyczną, Allianz pokryje koszty świadczeń zdrowotnych w przypadku, gdy Ubezpieczony pozostaje w ochronie, a wykonane świadczenie zdrowotne mieści się w posiadanym przez Ubezpieczonego wariancie ubezpieczenia pod warunkiem, iż zostanie to zweryfikowane przez placówkę medyczną przed wykonaniem świadczenia zdrowotnego. 6 Ograniczenia odpowiedzialności Allianz nie odpowiada za zdarzenia ubezpieczeniowe wynikłe z: 1) działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 05. Poz 179 Nr 1485 z późn, zm), leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia; 2) czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, aktach terroru, rozruchach i zamieszkach; 3) próby samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, niezależnie od stanu poczytalności; 4) po peł nie nia lub usi ło wa nia po peł nie nia przez Ubez pie czo ne go czy nu wy peł nia ją ce go usta wo wo zna mio na umyśl ne go prze stęp stwa; 5) wojny, działań wojennych, konfliktów zbrojnych, zamieszek, rozruchów, zamachów stanu, aktów przemocy, aktów terroru. Allianz w zakresie świadczeń zdrowotnych nie odpowiada za: 1) pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych w sytuacjach wy magających działań w trybie pilnym określone w ust 3 poniżej; 2) pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych bez pośrednictwa infolinii medycznej Allianz i w placówkach medycznych nie wskazanych przez Allianz; 3) zwrot poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w 5 ust. 7 i 8 niniejszych SWU ZDRO- WIE 24h, nie zgłoszonych i niezaakceptowanych za pośrednictwem infolinii medycznej; 4) leczenie prowadzone przez osoby bliskie należące do rodziny Ubezpieczonego; 5) świadczenia zdrowotne nie zlecone przez lekarza udostępnionego w ramach przysługującego Ubezpieczonemu wariantu ubezpieczenia, choćby nawet były dostępne w ramach wariantu ubezpieczenia; 6) nieudzielanie informacji lub niezorganizowanie świadczeń zdrowotnych z powodu zadziałania siły wyższej; 7) leczenie i diagnostykę niepłodności; 8) organizację i pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych innych niż dostępnych w ramach posiadanego przez danego Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia. Wszelkie zgłoszenia wymagające pilnej interwencji medycznej, za które uważa się: zatrucia, zaburzenia świadomości, utratę przytomności, duszność, zaburzenia oddychania, ból w klatce piersiowej, ostry ból brzucha, krwotoki, zagrożenie życia spowodowane przez nieszczęśliwe wypadki, stany zagrożenia ciąży, poważne urazy, złamania kości, nagłe wystąpienie: drgawek (również w przebiegu wysokiej temperatury), porażeń i niedowładów traktowane są jako stany zagrożenia życia i winny być zgłaszane bezpośrednio przez Ubezpieczonego do Pogotowia Ratunkowego. 4. Roz miar do zna nych krzywd, cier pień i bó lu nie jest objęty zakresem ubezpieczenia Allianz. 7 Przystępowanie do Umowy Ubezpieczenia Do Umowy Ubezpieczenia można przystąpić w wersji: 1) Pakietu Indywidualnego; 2) Pakietu Rodzinnego. Ubezpieczeniem w wersji Pakietu Indywidualnego może zostać objęty Posiadacz rachunku Banku, który w dniu przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia ma ukończone 18 lat i nie ma ukończonego 64. roku życia. Ubezpieczeniem w wersji Pakietu Rodzinnego może zostać objęty Główny Ubezpieczony i jego partner, o ile spełniają kryteria wiekowe określone w ust. 2 powyżej oraz ich dzieci własne lub przysposobione, które w dniu przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia nie ukończyły 25. roku życia. 4. Warunkiem przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia jest złożenie przez osoby przystępujące do ubezpieczenia oświadczenia woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia w wersji elektronicznej za pomocą internetowego serwisu transakcyjnego Ubezpieczającego lub w formie ustnej przez telefon, lub w formie pisemnej placówce Banku wraz z wybraniem wersji i wariantu ubezpieczenia. 5. Przed przystąpieniem do Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczający jest zobowiązany do udostępnienia osobom przystępującym do ubezpieczenia treści SWU ZDROWIE 24h. 8 Ochrona ubezpieczeniowa Osoby składające oświadczenia woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia do 15 dnia miesiąca kalendarzowego zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od 1 dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia i opłacenia składki przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony. Osoby składające oświadczenia woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia od 16 dnia do końca danego miesiąca kalendarzowego będą objęte ochroną ubezpieczeniową od 1 dnia drugiego miesiąca następującego 12

13 po miesiącu złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia i opłacenia składki przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony. Po objęciu ochroną ubezpieczeniową Allianz wysyła do Ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Pakietu Indywidualnego lub Głównego Ubezpieczonego, objętego ochroną w ramach Pakietu Rodzinnego identyfikator, na adres wskazany przez Ubezpieczającego. W przypadku zagubienia identyfikatora Ubezpieczony ma obowiązek poinformowania Allianz o braku identyfikatora za pośrednictwem infolinii medycznej. 4. Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez okres jednego miesiąca kalendarzowego i automatycznie zostaje przedłużona na kolejne miesiące kalendarzowe, pod warunkiem iż zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: 1) składka zostanie zapłacona za następny miesiąc w terminie, 2) Główny Ubezpieczony w Pakiecie Rodzinnym lub Ubezpieczony w Pakiecie Indywidualnym nie ukończy 65 roku życia, a gdy Ubezpieczonym jest dziecko nie ukończenia przez dziecko 26 roku życia. 5. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa: 1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy o korzystanie z rachunku; 2) z dniem śmierci Posiadacza rachunku Banku objętego ochroną ubezpieczeniową, a w przypadku wersji Pakietu Rodzinnego w stosunku do pozostałych Ubezpieczonych z ostatnim dniem miesiąca, w którym poinformowano Allianz o śmierci Posiadacza rachunku rozumianego jako Głównego Ubezpieczonego; 3) w ostat nim dniu mie sią ca, w któ rym Ubez pie czo ny w przypadku Pakietu Indywidualnego lub Główny Ubezpieczony w przypadku Pakietu Rodzinnego zrezygnował z ochrony ubezpieczeniowej; rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej Głównego Ubezpieczonego skutkuje zakończeniem się ochrony ubezpieczeniowej świadczonej również na rzecz Ubezpieczonych objętych nią w wersji Pakietu Rodzinnego; 4) w przypadku rezygnacji Posiadacza rachunku Banku objętego ochroną ubezpieczeniową z automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej z dniem określonym w 10 poniżej; 6. Z dniem określonym w ust. 5 wygasa odpowiedzialność Allianz w stosunku do Współubezpieczonych objętych ochroną w ramach świadczeń wymienionych w 1 9 Zmiana wariantu ubezpieczenia i wersji ubezpieczenia Ubezpieczeni mogą za pomocą internetowego serwisu transakcyjnego Banku lub w placówce Banku zmie niać wersję lub wariant ubezpieczenia w każdym momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy czym kolejna zmiana wersji i wariantu ubezpieczenia możliwa będzie po upływie 6 miesięcy od ostatniej zmiany wobec danego Ubezpieczonego. W przypadku złożenia przez Ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Pakietu Indywidualnego lub Głównego Ubezpieczonego objętego ochroną w ramach Pakietu Rodzinnego dyspozycji zmiany wersji lub wariantu ubezpieczenia w okresie od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego zmiana nastąpi od 1 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu dokonania zmiany. W przypadku złożenia przez Ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach Pakietu Indywidualnego lub Głównego Ubezpieczonego objętego ochroną w ramach Pakietu Rodzinnego dyspozycji zmiany wersji lub wariantu ubezpieczenia w okresie od 16 dnia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego zmiana nastąpi od dnia drugiego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu dokonania zmiany. 10 Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony w przypadku Pakietu Indywidualnego lub Główny Ubezpieczony w przypadku Pakietu Rodzinnego mają prawo zrezygnować z automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny miesięczny okres ubezpieczenia w każdym momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli oświadczenie o rezygnacji złoży Główny Ubezpieczony, skutkuje ono rezygnacją z ochrony świadczonej również na rzecz Ubezpieczonych objętych nią w ramach Pakietu Rodzinnego. Posiadacz rachunku Banku składa w tym celu Ubezpieczającemu oświadczenie woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w wersji elektronicznej za pomocą internetowego serwisu transakcyjnego Banku lub w wersji pisemnej. Złożenie rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w okresie od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w ostatnim dniu miesiąca, w którym Ubezpieczony w przypadku Pakietów Indywidualnych lub Główny Ubezpieczony w przypadku Pakietów Rodzinnych złożył rezygnację. Złożenie rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w okresie od 16 dnia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego przez Ubezpieczonego w przypadku Pakietów Indywidualnych lub przez Głównego Ubezpieczonego w przypadku Pakietów Rodzinnych powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w ostatnim dniu miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony lub Główny Ubezpieczony złożył rezygnację. 4. Allianz, w przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonego, objętego ochroną w wersji Pakietu Indywidualnego lub Głównego Ubezpieczonego w przypadku Pakietu Rodzinnego, wyraża zgodę na ponowne objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartej Umowy Ubezpieczenia po upływie 6 miesięcy liczonych od ostatniego dnia ochrony ubezpieczeniowej, przy zachowaniu postanowień wynikających z niniejszych SWU ZDROWIE 24h. 5. Ubezpieczający zobowiązany jest do informowania Allianz o złożeniu przez Ubezpieczonego rezygnacji z przedłużania ochrony ubezpieczeniowej oraz przekazywania innych informacji i dyspozycji Ubezpieczonego dotyczących realizacji Umowy Ubezpieczenia. Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność wobec Ubezpieczonego w przypadku niewykonania obowiązków określonych w zdaniu pierwszym. 11 Medical assistance (świadczenia opiekuńcze) dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny (Współubezpieczonych) Definicje pojęć do medical assistance (świadczeń opiekuńczych) Do medical assistance (świadczeń opiekuńczych) stosuje się definicje pojęć, określone w 2 z zastrzeżeniem, iż poniższe terminy oznaczają: 1) cen trum ope ra cyj ne Mondial As si stan ce sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy uli cy Do ma niew skiej 50B przed sta wi ciel Allianz organizujący usługi medical assistance (świad czeń opiekuńczych), któ re go nu mer te le fo nu po da ny jest do wia do mo ści Ubez pie czo nych przez Allianz za po śred nic twem Ubez pie cza ją ce go; 2) cho ro ba prze wle kła zdia gno zo wa ny przed za war ciem Umowy Ubezpieczenia stan cho ro bo wy cha rak te ry zu ją cy się po wol nym roz wo jem oraz dłu go okre so wym prze bie giem, cho ro ba sta le lub okre so wo le czo na am bu la to ryj nie lub bę dą ca przy czy ną ho spi ta liza cji w okre sie 12 mie się cy przed za war ciem Umowy Ubezpieczenia; 3) dziecko Ubezpieczonego dziecko własne lub przysposobione Ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową w wersji Pakietu Indywidualnego, za miesz ku ją ce wspól nie z Ubez pie czo nym, które jest uprawnione do korzystania ze świadczeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych) opisanych w 12; 4) le karz cen trum ope ra cyj ne go le ka rz kon sul tan t cen trum ope racyj ne go; 5) mat ka mat ka na tu ral na lub przysposabiająca Ubezpieczonego lub współmałżonka Ubezpieczonego; 13

14 6) ma co cha oso ba, z któ rą oj ciec Ubez pie czo ne go lub ojciec współ małżon ka Ubez pie czo ne go po zo sta je w związ ku mał żeń skim po śmier ci mat ki Ubez pie czo ne go lub od po wied nio mat ki współ mał żon ka Ubez pie czo ne go lub oso ba, któ ra po zo sta wa ła w związ ku mał żeńskim z oj cem w chwi li je go śmier ci; 7) oj ciec oj ciec na tu ral ny lub przysposabiający Ubezpieczonego lub współmałżonka Ubezpieczonego; 8) oj czym oso ba, z któ rą mat ka Ubez pie czo ne go lub matka współ małżon ka Ubez pie czo ne go po zo sta je w związ ku mał żeń skim po śmier ci oj ca Ubez pie czo ne go lub od po wied nio oj ca współ mał żon ka Ubezpie czo ne go, lub oso ba, któ ra po zo sta wa ła w związ ku mał żeń skim z mat ką w chwi li jej śmier ci; 9) osoba niesamodzielna osoba zamieszkująca wspólnie z Ubezpieczonym, która ze względu na zły stan zdrowia, podeszły wiek lub wady wrodzone nie jest samodzielna i nie może zaspokajać swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz wymaga stałej opieki; 10) poronienie przedwczesne zakończenie ciąży trwającej krócej niż 20. tygodni; 11) ro dzic oj ciec lub mat ka Ubez pie czo ne go lub współmałżonka Ubezpieczonego oraz macocha i ojczym Ubezpieczonego lub współmałżonka Ubezpieczonego; 12) sprzęt re ha bi li ta cyj ny sprzęt nie zbęd ny do re ha bi li ta cji, umoż liwia ją cy cho re mu sa mo dziel ne lub uła twio ne funk cjo no wa nie; 13) Współ ubez pie czo ny osoby, którym należą się świadczenia medical assistance (świadczenia opiekuńcze), wymienione w 1 Współubezpieczonymi są następujące osoby: a) współ mał żo nek Ubez pie czo ne go, który w dniu zaj ścia zda rze nia ubezpieczeniowego pozostaje z nim w związ ku mał żeń skim; b) dziec ko własne lub przysposobione Ubez pie czo ne go w wieku do 20 lat, za miesz ku ją ce wspól nie z Ubez pie czo nym; c) ro dzic Ubez pie czo ne go lub współmałżonka Ubezpieczonego je dy nie w za kre sie świad czeń opiekuńczych (medical assistance) wy mie nio nych w 12 ust. 12; 14) zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy Ubezpieczenia polegające na: a) wystąpie niu u Ubezpieczonego i Współubezpieczonego choroby, b) doznaniu u Ubezpieczonego i Współubezpieczonego obrażeń ciała będących następstwem wypadku, c) wystąpieniu u Ubezpieczonego i Współubezpieczonego stanu ciąży i urodzenia dziecka, wyłącznie w ramach świadczeń medical assitance (świadczeń opiekuńczych), wymienionych w 12 ust. 8, 10 i 11; d) po gor sze nia się sta nu zdro wia Ubezpieczonego i Współubezpieczonego w wy ni ku zaj ścia trud nych sy tu acji lo so wych, wy mienio nych w 1 ust. pkt 12 Zakres świadczeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych) Za kres ubez pie cze nia obej mu je na stę pu ją ce świad cze nia medical assistance (świadczenia opie kuń cze) wy ko ny wa ne wy łącz nie na te re nie Rzeczypospo li tej Pol skiej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 13): 1) świad cze nia do ty czą ce udzie le nia po mo cy Ubez pie czo ne mu, współmał żon ko wi Ubez pie czo ne go lub dziec ku Ubez pie czo ne go w ra zie wy stą pie nia cho ro by; 2) świad cze nia do ty czą ce udzie le nia po mo cy Ubez pie czo ne mu, współmał żon ko wi Ubez pie czo ne go lub dziec ku Ubez pie czo ne go w ra zie wy stą pie nia wy pad ku; 3) świad cze nia gwa ran to wa ne w trud nych sy tu acjach lo so wych Ubezpie czo ne go, współ mał żon ka Ubez pie czo ne go lub dziec ka Ubez pieczo ne go obejmujące: a) zgon dziec ka lub uro dze nie mar twe go dziec ka, b) poronienie, c) zgon Ubezpieczonego, współ mał żon ka Ubezpieczonego lub dziecka Ubezpieczonego, d) cho ro ba Ubez pie czo ne go, współ mał żon ka Ubez pie czo ne go lub dziec ka Ubez pie czo ne go; 4) zdro wot ne usłu gi in for ma cyj ne w razie wystąpienia choroby, wypadku, stanu ciąży Ubezpieczonego, współmałżonka Ubezpieczonego, dziecka Ubezpieczonego; 5) do stęp do in fo li nii Ba by As si stan ce w przypadku stanu ciąży, urodzenia się dziecka; 6) świadczenia polegające na udzieleniu pomocy Ubezpieczonemu lub współmałżonkowi Ubezpieczonego w przypadku urodzenia się dziecka; 7) świad cze nia po le ga ją ce na udzie le niu po mo cy me dycz nej ro dzico wi Ubez pie czo ne go lub współmałżonka Ubezpieczonego w razie wystąpienia choroby lub wypadku. W ra mach świad czeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych), wy mie nio nych w ust. pkt 1), 2) Allianz gwa ran tu je Ubez pie czo ne mu, współ mał żon ko wi Ubez pie czo ne go lub dziec ku Ubez pie czo ne go or gani za cję po niż szych usług i po kry cie ich kosz tów w wy so ko ści nie prze kracza ją cej po da nych po ni żej li mi tów w od nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go w następstwie choroby lub wypadku: 1) do star cze nie do miej sca po by tu le ków za or dy no wa nych przez le ka rza w sy tu acji gdy Ubez pie czo ny, współ mał żo nek Ubez pie czo ne go lub dziec ko Ubez pie czo ne go, w na stęp stwie zda rze nia ubez pie cze niowe go wy ma ga le że nia; Allianz po kry wa kosz ty do star cze nia le ków do łącz nej kwo ty 100 zło tych w od nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go; 2) trans port me dycz ny z osobą bliską z miej sca zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do od po wied niego zakładu opieki zdrowotnej wska za nego przez le ka rza pro wa dzą ce go, lub lekarza centrum operacyjnego w przy pad ku za ist nie nia zda rze nia ubez pie cze nio we go wy ma ga ją ce go poby tu Ubez pie czo ne go, współ mał żon ka Ubez pieczo ne go lub dziec ka Ubez pie czo ne go, w zakładzie opieki zdrowotnej; trans port jest or ga ni zo wa ny o ile nie jest ko niecz na ze względu na stan zdrowia Ubez pie czo ne go, współ mał żon ka Ubez pie czo ne go lub dziec ka Ubez pie czo nego in ter wen cja po go to wia ra tun ko we go i o ile stan zdro wia Ubez pie czo ne go, współ mał żon ka Ubez pie czo nego lub dziec ka Ubez pie czo nego utrud nia sko rzy sta nie z do stęp ne go publicz ne go lub pry wat ne go środ ka trans por tu; Allianz po kry wa kosz ty do łącz nej kwo ty 1000 zło tych w od nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go; 3) trans port me dycz ny z osobą bliską z zakładu opieki zdrowotnej do miej sca za miesz ka nia w przy pad ku gdy w na stęp stwie zda rze nia ubez pie cze nio we go Ubez pie czo ny, współ mał żo nek Ubez pie czo ne go lub dziec ko Ubez pie czo ne go, prze by wa li w zakładzie opieki zdrowotnej; trans port jest or ga ni zo wa ny o ile stan zdro wia Ubez pie czo ne go, współ mał żon ka Ubez pie czo ne go lub dziec ka Ubez pie czo ne go utrudnia sko rzy sta nie z do stęp ne go pu blicz ne go lub pry wat ne go środ ka trans por tu; Allianz po kry wa kosz ty do łącz nej kwo ty 1000 zło tych w od nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go; 4) trans port me dycz ny z osobą bliską z pla ców ki zdrowotnej do zakładu opieki zdrowotnej w przy pad ku gdy zakład opieki zdrowotnej, w któ rej prze by wa Ubez pie czo ny, współ mał żo nek Ubez pie czo ne go lub dziec ko Ubez pie czo ne go, nie od po wia da wy mo gom le cze nia od po wied nim dla je go sta nu zdro wia lub gdy Ubez pie czo ny, współ mał żo nek Ubez pieczo ne go lub dziec ko Ubez pie czo ne go, skie ro wa ny/e jest na ba da nia spe cja li stycz ne lub za bieg chi rur gicz ny w in nym zakładzie opieki zdrowotnej; trans port jest or ga ni zo wa ny, o ile stan zdro wia Ubez pieczo ne go, współ mał żon ka Ubez pie czo ne go lub dziec ka Ubez pie czo ne go utrud nia sko rzy sta nie z do stęp ne go pu blicz ne go lub pry wat ne go środ ka trans por tu; Allianz po kry wa kosz ty do łącz nej kwo ty 500 zło tych, w od nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go; 5) or ga ni za cję pro ce su re ha bi li ta cyj ne go, je że li w na stęp stwie zda rze nia ubez pie cze nio we go Ubez pie czo ny, współ mał żo nek Ubez pie czo ne go lub dziec ko Ubez pie czo ne go, zgod nie ze wska za niem le ka rza prowa dzą ce go, wy ma ga ją re ha bi li ta cji w do mu lub w po rad ni re ha bili ta cyj nej; Allianz za pew nia: zor ga ni zo wa nie oraz po kry cie kosz tów wi zyt fi zy ko te ra peu ty w do mu Ubez pie czo ne go do łącz nej kwo ty 700 zło tych w od nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go al bo zor ga ni zo wa nie i po kry cie kosz tów trans por tu Ubezpieczonego, współ mał żon ka Ubez pie czo ne go lub dziec ka Ubez pie czo ne go do po rad ni re ha bi li ta cyj nej oraz wi zyt w po rad ni re ha bi li ta cyj nej do łącz nej kwo ty 700 zło tych w od nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go; 6) or ga ni za cję wy po ży cze nia al bo za ku pu sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go, je że li w na stęp stwie zda rze nia ubez pie cze nio we go Ubez pie czo ny, współ mał żo nek Ubez pie czo ne go lub dziec ko Ubez pie czo ne go, zgodnie ze wska za niem le ka rza pro wa dzą ce go, po win ni uży wać sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go w do mu; Allianz za pew nia po da nie in for ma cji do ty czą cych pla có wek han dlo wych lub wy po ży czal ni ofe ru ją cych sprzęt re ha bi li ta cyj ny oraz po kry cie kosz tów za ku pu lub wy po ży cze nia sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go; Allianz or ga ni zu je i po kry wa kosz ty transpor tu sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go do miejsca pobytu Ubez pie czo ne go do łącz nej kwo ty 500 zło tych w od nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go oraz po kry wa kosz ty za ku pu lub wy po ży cze nia sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go do łącz nej kwo ty 500 zło tych w od nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go; 14

15 7) opie kę nad dzieć mi i oso ba mi nie sa mo dziel ny mi w sy tu acji gdy Ubez pie czo ny, współ mał żo nek Ubez pie czo ne go lub dziec ko Ubezpie czo ne go, prze by wa ją w szpi ta lu przez okres dłuż szy niż trzy dni, Allianz za pew nia zor ga ni zo wa nie i po kry cie kosz tów: a) prze wo zu dzie ci pod opie ką oso by upraw nio nej przez Allianz do miej sca za miesz ka nia oso by wy zna czo nej do opie ki nad dzieć mi i ich po wro tu (bi le ty ko le jo we pierw szej kla sy lub au to bu so we); b) prze jaz du oso by wy zna czo nej do opie ki nad dzieć mi/oso bami nie sa mo dziel ny mi z jej miej sca za miesz ka nia do miej sca za miesz ka nia Ubez pie czo ne go i jej po wro tu (bi le ty ko le jo we pierw szej kla sy lub au to bu so we); cen trum ope ra cyj ne świad czy po wyż sze usłu gi wy mie nio ne w pkt 7) ppkt a) i b) po uzy ska niu przez le ka rza cen trum ope ra cyj ne go in forma cji ze szpi ta la o prze wi dy wa nym cza sie ho spi ta li za cji oraz gdy ist nie je moż li wość skon tak to wa nia się z oso bą wy zna czo ną do opie ki; w przy pad ku gdy cen trum ope ra cyj ne mu nie uda ło się skon tak tować z oso bą wy zna czo ną do opie ki w cią gu 24 go dzin od mo men tu zgło sze nia rosz cze nia przez Ubez pie czo ne go pod wska za nym przez Ubez pie czo ne go ad re sem lub oso ba ta nie zga dza się na spra wo wa nie tej opie ki i w związ ku z tym nie ma moż li wo ści wy ko na nia świad czeń wy mie nio nych w pkt 7) ppkt a) lub b), Allianz: c) zor ga ni zu je i po kry je kosz ty opie ki nad dzieć mi/oso ba mi niesa mo dziel ny mi w miej scu za miesz ka nia Ubez pie czo ne go do wy so ko ści 150 zł za każ dy dzień i mak sy mal nie do trzech dni; je że li po upły wie te go okre su bę dzie ist nia ła ko niecz ność prze dłu że nia opie ki, cen trum ope ra cyj ne do ło ży sta rań w ce lu zor ga ni zo wa nia opie ki przez dal szą ro dzi nę lub opie kę spo łecz ną; świad cze nia usług, o któ rych mo wa w pkt 7) ppkt a), b) i c), są re alizo wa ne na wnio sek Ubez pie czo ne go i za je go pi sem ną zgo dą oraz w sy tu acji gdy w miej scu za miesz ka nia Ubez pie czo ne go nie ma żad nej oso by, któ ra mo gła by ta ką opie kę za pew nić; 8) opie kę nad dzieć mi i oso ba mi nie sa mo dziel ny mi w razie ich zachorowania w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego u dziecka lub osoby niesamodzielnej potwierdzonego przez lekarza, Allianz organizuje i pokrywa koszty opieki nad dzieckiem Ubezpieczonego lub osoby niesamodzielnej. Usługa jest świadczona przez 1 dzień, do wysokości 200 zł. Świadczenie jest realizowane na wniosek Ubezpieczonego i za jego pisemną zgodą; 9) organizacja prywatnych lekcji w sytuacji gdy dziecko Ubezpieczonego, na podstawie zwolnienia lekarskiego, będzie musiało przebywać w domu powyżej 7 dni, Allianz pokrywa koszty prywatnych lekcji w miejscu zamieszkania dziecka Ubezpieczonego do wysokości 200 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego; 10) organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka w sytuacji gdy dziecko Ubezpieczonego jest hospitalizowane, Allianz zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu jednego z opiekunów prawnych dziecka w szpitalu, o ile usługa taka jest możliwa do zorganizowania w warunkach szpitalnych, w którym przebywa dziecko lub hotelu przyszpitalnym do wysokości 500 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego; 11) opieka pielęgniarki po hospitalizacji w sytuacji gdy Ubezpieczony, współmałżonek lub dziecko Ubezpieczonego na skutek wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego był hospitalizowany przez okres dłuższy niż 5 dni. Allianz zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po zakończeniu hospitalizacji, w związku ze stwierdzoną, medycznie uzasadnioną, koniecznością pomocy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego do wysokości 1500 zł przez okres maksymalnie pięć dni; 12) po moc do mo wą je że li Ubez pie czo ny, współ mał żo nek Ubez pie czo ne go lub dziec ko Ubez pie czo ne go, jest ho spi ta li zo wa ny/e przez okres dłuż szy niż siedem dni, Allianz za pew nia zor ga ni zo wa nie i po kry cie kosz tów po mo cy do mo wej po za koń cze niu ho spi ta li za cji, jeże li Ubez pie czony nie ma moż li wo ści sko rzy sta nia z po mo cy domow ni ków; usłu ga świad czo na jest do wy so ko ści 300 zł i mak sy mal nie przez pięć dni; 13) pomoc medyczna za granicą w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego lub czasowego zameldowania Ubez pie czo nego, współ mał żo nka Ubez pie czo ne go lub dziec ka Ubez pie czo ne go Allianz gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w zakładzie opieki zdrowotnej za granicą lub zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego, współmałżonka Ubezpieczonego lub dziecka Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów honorariów, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego. Allianz pokrywa koszty usług wymienionych w zdaniu poprzednim, z możliwością dwukrotnego skorzystania z usług w roku polisowym do łącznego limitu 200 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego. W ra mach świad czeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych), wy mie nio nych w ust. 1 pkt 2), Allianz gwa ran tu je Ubez pie czo ne mu, współ mał żon ko wi Ubez pie czo ne go lub dziec ku Ubez pie czo ne go, or gani za cję po niż szej usługi i po kry cie jej kosz tów w wy so ko ści nie prze kracza ją cej po da nych po ni żej li mi tów, w od nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go bę dą ce go na stęp stwem wy pad ku: wi zy tę pie lę gniar ki zor ga ni zo wa nie i po kry cie kosz tów do jaz dów i ho no ra riów pie lę gniar ki do miej sca po by tu Ubez pie czo ne go, współmał żon ka Ubez pie czo ne go lub dziec ka Ubez pie czo ne go; Allianz po kry wa kosz ty do łącz nej kwo ty 500 zło tych w od nie sie niu do jed ne go wy pad ku. 4. W ra mach świad czeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych), wy mie nio nych w ust. 1 pkt 3), Allianz gwa ran tu je Ubez pie czo ne mu, współ mał żon ko wi Ubez pie czo ne go lub dziec ku Ubez pie czo ne go, po moc psy cho lo ga. Allianz za pew nia or ga ni za cję i po kry cie kosz tów wi zyt u psycho lo ga do li mi tu 500 zło tych w od nie sie niu do jed nej sy tu acji lo so wej. Allianz na proś bę Ubez pie czo ne go, współ mał żon ka Ubez pie czo ne go lub dziec ka Ubez pie czo ne go, za pew nia rów nież usłu gi in for ma cyj ne do tyczą ce moż li wo ści dal sze go ko rzy sta nia z po rad ni zdro wia psy chicz ne go w ra mach ubez pie cze nia spo łecz ne go. 5. Li mi ty kosz tów, okre ślo nych w ust. 2, 3 i 4 powyżej, od no szą się od dzielnie do Ubez pie czo ne go, współ mał żon ka Ubez pie czo ne go i dziec ka Ubez pie czo ne go. W trak cie trwa nia od po wie dzial no ści Allianz z ty tu łu Umo wy Ubezpieczenia li mi ty mo gą być wy ko rzy sty wa ne wie lo krot nie, pod wa run kiem że od no szą się do róż nych zda rzeń ubez pie cze nio wych. 6. O ce lo wo ści or ga ni za cji i po kry cia kosz tów wy żej wy mie nio nych usług de cy du je cen trum ope ra cyj ne. 7. Je że li usłu ga gwa ran to wa na w ra mach świad czeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych) prze kro czy li mit kosz tów okre ślo ny w 12 mo że być ona wy ko na na przez cen trum ope ra cyj ne, o ile Ubez pie czo ny, współ mał żo nek Ubez pie czo ne go, dziec ko Ubez pie czo ne go lub je go przedsta wi ciel usta wo wy, wy ra zi zgo dę na po kry cie róż ni cy po mię dzy kosz ta mi fak tycz ny mi za całość usługi a za gwa ran to wa nym przez Allianz li mi tem. 8. W ra mach świad czeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych), wy mie nio nych w ust. 1 pkt 4), Allianz gwa ran tu je Ubez pie czo ne mu, współ mał żon ko wi Ubez pie czo ne go lub dziec ku Ubez pie czo ne go: 1) in for mo wa nie o pań stwo wych i pry wat nych zakładach opieki zdrowotnej w ra zie cho ro by lub wypadku, do któ rych do szło po za miej scem za miesz ka nia; 2) in for mo wa nie o dzia ła niu le ków, skut kach ubocz nych, in te rak cjach z in ny mi le ka mi, moż li wo ści przyj mo wa nia w cza sie cią ży itp.; 3) in for mo wa nie o zakładach opieki zdrowotnej pro wa dzą cych za bie gi re ha bi li ta cyj ne; 4) in for mo wa nie o pla ców kach han dlo wych ofe ru ją cych sprzęt re habi li ta cyj ny; 5) in for ma cje me dycz ne, w tym in for ma cje o tym, jak na le ży się przygo to wy wać do za bie gów lub ba dań me dycz nych; 6) in for ma cje o die tach, zdro wym ży wie niu; 7) do stęp do in fo li nii me dycz nej, po le ga ją cy na te le fo nicz nej roz mo wie z le ka rzem dy żur nym cen trum ope ra cyj ne go, któ ry w mia rę po siada nej wie dzy spe cja li stycz nej oraz ist nie ją cych moż li wo ści, udzie li Ubez pie czo ne mu ust nej in for ma cji co do dal sze go po stę po wa nia; 8) informowanie o domach pomocy społecznej, hospicjach; 9) informowanie o przebiegu załatwiania formalności związanych ze zgonem bliskiej osoby; 10) informowanie o schorzeniach, stosowanych metodach leczenia i nowoczesnych metodach leczenia (w ramach obowiązujących w RP przepisów); 11) informowanie o niezbędnych badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku; 12) informowanie na temat grup wsparcia dla osób dotkniętych alkoholizmem, w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiących na określone schorzenia, kobiet po mastektomii, dla rodziców ciężko chorych dzieci; 13) informowanie o aptekach czynnych przez całą dobę; 14) informacje dla podróżnych: szczepienia, zagrożenia epidemiologiczne. 15

16 9. In for ma cje, o któ rych mo wa w ust. 8 powyżej, nie ma ją cha rak te ru diagno stycz ne go i lecz ni cze go, i nie mo gą być trak to wa ne ja ko pod sta wa do ja kich kol wiek rosz czeń wo bec le ka rza cen trum ope ra cyj ne go lub Allianz. 10. W ra mach świad czeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych), wy mie nio nych w ust. pkt 5), Allianz gwa ran tu je Ubez pie czo ne mu, współ mał żon ko wi Ubez pie czo ne go lub dziec ku Ubez pie czo ne go, do stęp za po śred nic twem in fo li nii Ba by As si stan ce do in for ma cji o: 2) ob ja wach cią ży; 3) ba da niach pre na tal nych; 4) wska zów kach w za kre sie przy go to wa nia się do po ro du; 5) szko łach ro dze nia; 6) pie lę gna cji w cza sie cią ży i po po ro dzie; 7) kar mie niu no wo rod ka; 8) obo wiąz ko wych szcze pie niach dzie ci; 9) pie lę gna cji no wo rod ka. 1 W ra mach świad czeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych) wy mie nio nych w ust. pkt 6), Allianz gwa ran tu je Ubez pie czo ne mu lub współmałżonkowi Ubezpieczonego or ga ni za cję po niż szych usług i po kry cie ich kosz tów w wy so ko ści nie prze kra cza ją cej po da nych po ni żej li mi tów: pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem zor ga ni zo wa nie i po kry cie kosz tów do jaz du i ho no ra rium położnej lub pielęgniarki do miej sca zamieszkania Ubez pie czo ne go w okresie 1 miesiąca po wyjściu matki ze szpitala. Allianz pokrywa koszty jednej wizyty do łącznej kwoty 150 zł. w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w 11 ust. 1 pkt. 14) c). Opieka nad dzieckiem nowonarodzonym obejmuje: 1) instruktaż oraz porady w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia, 2) instruktaż oraz porady w zakresie prawidłowego noszenia, przewijania, ubierania noworodka, 3) porady w razie problemów z laktacją, 4) porady w zakresie prawidłowego odżywiania się przez matkę w okresie połogu, 5) edukację w zakresie szczepień ochronnych. 1 W ra mach świad czeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych) wy mie nio nych w ust. 1 pkt 7), Allianz gwa ran tu je ro dzi co wi Ubez pieczo ne go oraz rodzicowi współmałżonka Ubezpieczonego or ga ni za cję po niż szych usług i po kry cie ich kosz tów w wy so ko ści nie prze kra cza ją cej po da nych po ni żej li mi tów: 1) po moc do mo wą oraz pie lę gniar ską zor ga ni zo wa nie i po kry cie kosz tów po mo cy do mo wej lub opieki pielęgniarskiej po za koń cze niu ho spi ta li za cji, trwa ją cej po wy żej pięciu dni, w związ ku ze stwier dzo ną przez le ka rza cen trum ope ra cyj ne go me dycz nie uza sad nio ną ko nieczno ścią po mo cy w miej scu za miesz ka nia ro dzi ca Ubez pie czo ne go lub rodzica współmałżonka Ubezpieczonego. Allianz po kry wa kosz ty do łącz nej kwo ty 500 zło tych w od nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go; 2) trans port na wi zy tę kon tro l ną zor ga ni zo wa nie i po kry cie kosztów trans por tu na jed ną wi zy tę kon tro l ną rocznie pod warunkiem, że ho spi ta li za cja trwa ła po wy żej pięciu dni (zgod nie z za le ce niem le ka rza pro wa dzą ce go); 3) osobisty asystent zorganizowanie i pokrycie honorarium osoby, która będzie towarzyszyć rodzicowi Ubezpieczonego lub rodzicowi współmałżonka Ubezpieczonego podczas transportu medycznego do i z zakładu opieki zdrowotnej oraz będzie mu służyć pomocą przy załatwianiu formalności w zakładzie opieki zdrowotnej (pomoc przy rejestracji oraz wypisie ze szpitala). Allianz pokrywa koszty do łącznej kwoty 200 złotych w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego; 4) do stęp do in fo li nii me dycz nej po le ga ją cy na udostępnieniu te lefo nicz nej roz mo wy z le ka rzem dy żur nym cen trum ope ra cyj ne go, któ ry w mia rę po sia da nej wie dzy spe cja li stycz nej oraz ist nie ją cych moż li wo ści udzie li ust nej in for ma cji co do dal sze go po stę po wa nia; 1 W od nie sie niu do świad czeń, wy mie nio nych w ust. 1 pkt 1) i 2), nie ma ją za sto so wa nia za pi sy 14 ust. pkt 5) ppkt k). 13 Organizacja świadczeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych) dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny (Współubezpieczonych) Świad cze nia medical assistance (świadczenia opiekuńcze) udzie la ne są za po śred nic twem cen trum ope ra cyj ne go. W przy pad ku za ist nie nia zda rze nia upraw nia ją ce go do świad czeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych), Ubez pie czo ny i Współubezpieczeni są zo bo wią za ni, przed pod ję ciem dzia łań we wła snym za kre sie, do skon tak to wa nia się z cen trum ope ra cyj nym. Cen trum ope ra cyj ne czyn ne jest ca łą do bę. Oso ba kon tak tu ją ca się z cen trum ope ra cyj nym po win na po dać na stępu ją ce in for ma cje: 1) imię i na zwi sko; 2) ad res za miesz ka nia; 3) nu mer po li sy; 4) okres ubez pie cze nia; 5) krót ki opis zda rze nia i ro dza ju ko niecz nej po mo cy; 6) nu mer te le fo nu do kon tak tu zwrot ne go; 7) in ne in for ma cje ko niecz ne pra cow ni ko wi cen trum ope ra cyj ne go do zor ga ni zo wa nia po mo cy w ra mach świad czo nych usług. 4. Ubez pie czo ny i Współubezpieczony zo bo wią za ny jest na wnio sek cen trum ope ra cyj ne go do star czyć wska za ne do kumen ty na podstawie których Allianz przeprowadzi postępowanie dotyczące ustalenia: 1) potwierdzenia zdarzenia; 2) zasadności zgłoszonych roszczeń; 3) wysokości świadczenia; 4) sposobu przekazania świadczenia. 5. W wy jąt ko wych sy tu acjach, gdy na sku tek udokumentowanego zda rzenia lo so we go lub si ły wyż szej Ubez pie czo ny lub Współ ubez pie czo ny nie mo gli skon tak to wać się z cen trum ope ra cyj nym i w związ ku z tym sa mi po kry li kosz ty świad czeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych), o któ rych mo wa w 1 ust. pkt 2), 3), 4), 5) i 6), Allianz mo że zwró cić Ubez pie czo ne mu lub Współ ubez pie czo ne mu w ca ło ści bądź czę ścio wo po nie sio ne przez nie go kosz ty, pod wa run kiem zgło sze nia się do cen trum ope ra cyj ne go naj póź niej w cią gu dziesięciu dni ka len da rzo wych od da ty za ist nie nia zda rze nia upraw nia ją ce go do świad czeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych) i przed sta wie nia wska za nych przez cen trum ope ra cyj ne do ku men tów. Zwrot kosz tów bę dzie na stę po wał po ich za akcep to wa niu przez cen trum ope ra cyj ne. Allianz za strze ga so bie pra wo do zwro tu kosz tów w ta kiej wy so ko ści, ja ką po nio sło by w przy pad ku or ga ni zo wa nia świad czeń medical assistance (świadczeń opiekuńczych) we wła snym za kre sie. 6. Przez da tę za ist nie nia zda rze nia, o któ rej mo wa w ust. 5 powyżej, ro zu mie się: 1) w przy pad ku świad cze nia, o któ rym mo wa w 1 ust. pkt 2) i 4) da tę wy sta wie nia skie ro wa nia le kar skie go; 2) w przy pad ku świad cze nia, o któ rym mo wa w 1 ust. pkt 3) da tę wy pi su ze szpi ta la; 3) w przy pad ku świad cze nia, o któ rym mo wa w 1 ust. pkt 5) i 6) da tę za le ce nia re ha bi li ta cji przez le ka rza pro wa dzą ce go. 14 Ograniczenia odpowiedzialności Odpowiedzialność Allianz nie obejmuje: 1) świad czeń i usług po za te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej z zastrzeżeniem 1 ust. pkt 13); 2) kosz tów po nie sio nych przez Ubez pie czo ne go lub Współ ubez pieczo ne go bez uprzed nie go po wia do mie nia i uzy ska nia ze zwo le nia cen trum ope ra cyj ne go, na wet gdy kosz ty te miesz czą się w gra ni cach li mi tów od po wie dzial no ści, z za strze że niem 1 ust. 5; 3) kosz tów za ku pu le ków (Allianz nie po no si od po wie dzial no ści za bra ki w asor ty men cie le ków w ap te kach); 16

17 4) kosz tów za ku pu lub wy po ży cze nia sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go, je że li są one po kry wa ne w ra mach ubez pie cze nia spo łecz ne go (Allianz nie po no si od po wie dzial no ści za bra ki w asor ty men cie); 5) kosz tów po wsta łych z ty tu łu i w na stęp stwie: a) le cze nia sa na to ryj ne go, fi zy ko te ra pii, za bie gów ze wska zań es tetycz nych, he lio te ra pii; b) epi de mii, ska żeń i ka ta strof na tu ral nych, woj ny, dzia łań wo jennych, kon flik tów zbroj nych, za mie szek, roz ru chów, za ma chu sta nu, ak tów ter ro ru; c) działania Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu, leków nieprzypisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia; d) cho rób psy chicz nych; e) zdarzeń powstałych w wyniku po peł nie nia lub usi ło wa nia po pełnie nia przez Ubez pie czo ne go lub Współ ubez pie czo ne go czy nu wy peł nia ją ce go usta wo wo zna mio na umyśl ne go prze stęp stwa; f) upra wia nia na stę pu ją cych nie bez piecz nych spor tów lub ak tywno ści fi zycz nej: al pi nizm, ba lo niar stwo, lot niar stwo, lot nic two, nur ko wa nie przy uży ciu spe cja li stycz ne go sprzę tu, sko ki na gu mowej li nie, spa do chro niar stwo, spe le olo gia, spor ty mo to ro wod ne, szy bow nic two, wy ści gi sa mo cho do we i mo to cy klo we; g) dzia ła nia ener gii ją dro wej, pro mie nio wa nia ra dio ak tyw ne go i po la elek tro ma gne tycz ne go w za kre sie szko dli wym dla człowie ka, z wy łą cze niem sto so wa nia wy żej wy mie nio nych w te ra pii zgod nie z za le ce nia mi le kar ski mi; h) pod da nia się przez Ubez pie czo ne go lub Współ ubez pie czo ne go le cze niu o cha rak te rze za cho waw czym lub za bie go wym, chy ba że prze pro wa dze nie go by ło za le co ne przez le ka rza; i) próby samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, niezależnie od stanu poczytalności; j) Ze spo łu Na by te go Nie do bo ru Od por no ści (AIDS); k) cho rób prze wle kłych. 15 Po sta no wie nia koń co we Wszelkie za wia do mie nia i oświad cze nia w związ ku z Umo wą Ubez piecze nia po win ny być, pod ry go rem nie waż no ści, skła da ne na pi śmie chyba że SWU ZDROWIE 24h dopuszczają możliwość złożenia oświadczenia w formie elektronicznej lub ustnej. Po sta no wie nia do dat ko we lub od mien ne od usta lo nych w ni niej szych SWU ZDROWIE 24h mo gą być wpro wa dzo ne do Umowy Ubezpieczenia w po ro zu mie niu z Ubez pie cza ją cym od ręb nym anek sem. Je że li Ubez pie cza ją cy al bo Ubez pie czo ny zmie nił ad res sie dzi by lub za miesz ka nia i nie po wia do mił o tym Allianz, przyj mu je się, że Allianz wy peł ni ł swój obo wią zek za wia do mie nia lub oświad cze nia wy sy ła jąc pi smo pod ostat nio zna ny mu ad res. Powyższa zasada ma również zastosowanie w przypadku zmiany adresu siedziby Allianz i nieprzekazania Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonym informacji na ten temat. 4. Rosz cze nia z ty tu łu Umowy Ubezpieczenia ule ga ją przedaw nie niu z upły wem trzech lat. Bieg przedaw nie nia rosz czeń prze ry wa się przez zgło sze nie Allianz rosz cze nia lub przez zgło sze nie zda rze nia ob ję te go ubez pie cze niem. Roszczenia z Umowy Ubezpieczenia podlegają jurysdykcji sądów polskich. 5. W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szy mi SWU ZDROWIE 24h ma ją za sto so wa nie od po wied nie prze pi sy Ko dek su cy wil ne go, usta wy o dzia łalno ści ubez pie cze nio wej oraz in ne obo wią zu ją ce prze pi sy pra wa pol skie go. 6. Skar gi lub za ża le nia, zwią za ne z za wie ra niem lub wy ko ny wa niem Umowy Ubezpieczenia, Ubez pie cza ją cy, Ubez pie czo ny mo że zgła szać do Allianz. Skar gi lub za ża le nia mo gą być rów nież kie ro wa ne do Rzeczni ka Ubez pie czo nych. 17

18 W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt z infolinią medyczną pod numerem tel lub 1951 W przypadku świadczeń Medical Assistance prosimy o kontakt z centrum operacyjnym Mondial Assistance sp. z o.o. pod numerem tel Numer polisy generalnej: Infolinia: TUiR Allianz Polska S.A. ZAL 2 SWU_BRE_mBank

KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH do ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA dla Klientów Getin Noble Banku SA

KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH do ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA dla Klientów Getin Noble Banku SA KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH do ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Banku SA z opcją refundacji kosztów poza wskazanymi Placówkami Partnerskimi Strona 1 z 7 PLUS SENIOR 1 Informacje ogólne Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r.

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r. Medica Polska Sp. z o.o. ul. Śląska 21 (City Arcade) 81-319 Gdynia tel. (+4858) 662 07 77 fax (+4858) 662 07 78 24h infolinia 801 600 999 e-mail: office@medicapolska.pl www.medicapolska.pl Warianty Opieki

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi. Opis świadczeń zdrowotnych i usług. Maximum. Komfort

Nazwa usługi. Opis świadczeń zdrowotnych i usług. Maximum. Komfort Załącznik nr 1 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Nazwa usługi 1 Całodobowa ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt lekarskich, badań i innych świadczeń dostępnych

Bardziej szczegółowo

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY RODZAJ ŚWIADCZENIA: WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 24h Infolinia Medyczna Podstawowe Informacje Medyczne Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju Serwis SMS Potwierdzenie Terminu

Bardziej szczegółowo

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT KONSULTACJE Z LEKARZEM KONSULTACJE POZ KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Internista Lekarz rodzinny Pediatra Alergolog Anestezjolog Audiolog Chirurg Chirurg onkolog Dermatolog

Bardziej szczegółowo

Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! Abonamentowa opieka medyczna Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

Pakiet PRESTIŻ VIP. 1. Całodobowa rezerwacja terminów wizyt i badań. 2. Wizyty domowe. 3. Opieka medyczna przez lekarza internistę

Pakiet PRESTIŻ VIP. 1. Całodobowa rezerwacja terminów wizyt i badań. 2. Wizyty domowe. 3. Opieka medyczna przez lekarza internistę Pakiet PRESTIŻ VIP 1. Całodobowa rezerwacja terminów wizyt i badań 2. Wizyty domowe 3. Opieka medyczna przez lekarza internistę 4. Nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów: alergolog chirurg chirurg

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu Dodatkowe informacje 2. Konsultacja lekarska specjalistyczna Lekarz specjalista: Chirurg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna

Załącznik nr 2 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna Ubezpieczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I I N W E S T Y C J E I B A N K O W O Ś Ć Cennik gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Warianty ubezpieczenia. Nazwa usługi. Opis świadczeń zdrowotnych i usług. Maximum. Optimum. Minimum. Komfort. Prestiż VIP

Warianty ubezpieczenia. Nazwa usługi. Opis świadczeń zdrowotnych i usług. Maximum. Optimum. Minimum. Komfort. Prestiż VIP Nazwa usługi 1. Całodobowa ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt lekarskich, badań i innych świadczeń dostępnych w ramach umowy ubezpieczenia 2. 24 godzinna informacja o usługach i świadczeniach zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Pakiety Opieki Medycznej

Pakiety Opieki Medycznej Pakiety Opieki Medycznej Poznaj wygodę i unikalne zalety pakietów SIGNUM -poświęć tylko 7minut,by spośród aż 6 różnych zakresów Opieki Medycznej, wybrać ten skrojony na miarę Twoich potrzeb. Przekonaj

Bardziej szczegółowo

P a k i e t P O D S T A W O W Y

P a k i e t P O D S T A W O W Y Pakiety Medyczne w ramach Programu Prywatnej Opieki Medycznej dla Klientów Indywidualnych P a k i e t P O D S T A W O W Y Lp. Nazwa świadczenia medycznego Świadczenia medyczne dostępne w ramach pakietu

Bardziej szczegółowo

Zakres usług medycznych dla Wariantu IV

Zakres usług medycznych dla Wariantu IV Załącznik nr 16 Zakres usług medycznych dla Wariantu IV Podmiot Medyczny będzie świadczył następujące usługi wchodzące w zakres stałej opieki ambulatoryjnej: Kompleksowe konsultacje specjalistyczne - W

Bardziej szczegółowo

Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm. Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych

Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm. Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Dla kogo? Oferta Biznes PRO ZDROWIE skierowana jest: Do pracowników i właścicieli małych,

Bardziej szczegółowo

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH. Wariant PRESTIŻ 1 2 3 4 5 6

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH. Wariant PRESTIŻ 1 2 3 4 5 6 Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM plus zatwierdzonych uchwałą nr 80/2012 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 14.08.2012 roku oraz Uchwałą nr 55/2013 Zarządu Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku 2 do niniejszej oferty. BASIC PLUS OPTIMAL 1. Ubezpieczenie indywidualne 69 zł 99 zł

Koszty świadczeń medycznych określonych w Załączniku 2 do niniejszej oferty. BASIC PLUS OPTIMAL 1. Ubezpieczenie indywidualne 69 zł 99 zł Warszawa, 27.02.2014r OFERT A SPECJALNA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA M EDI-CARE Niniejsza oferta została złożona w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Leczenia MEDI-CARE zatwierdzone uchwałą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna

Załącznik nr 1 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna Ubezpieczenia zdrowotne Załącznik nr 1 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I B A N K O W O Ś Ć I I N W E S T Y C J E Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM plus zatwierdzonych uchwałą nr 49/2010 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 07.09.2010 roku. ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Nr Świadczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A.

KARTA PRODUKTU. Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. KARTA PRODUKTU Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. Pomoc: Infolinia Medyczna 24h umawianie wizyt i badań - dla osób Ubezpieczonych 58 888 2 999 Strona www www.tuzdrowie.pl Pytania i wątpliwości

Bardziej szczegółowo

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! INFOLINIA MEDYCZNA Dostęp do infolinii od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:30 oraz w soboty w godz. 8:00-14:00 umożliwia: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

Opieka Medyczna PZU dla pracowników firmy oraz małżonków, partnerów i dzieci

Opieka Medyczna PZU dla pracowników firmy oraz małżonków, partnerów i dzieci Opieka Medyczna PZU dla pracowników firmy oraz małżonków, partnerów i dzieci Konstrukcja ubezpieczenia Ubezpieczenie Część zdrowotna + Ubezpieczenie Część na życie Zakres ubezpieczenia: wystąpienie u ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA. Opieka ambulatoryjna OPIEKA AMBULATORYJNA

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA. Opieka ambulatoryjna OPIEKA AMBULATORYJNA OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA PZU to niekwestionowany lider na rynku ubezpieczeń w Polsce. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego udział rynkowy PZU na koniec 2010 r. kształtował się na poziomie 34,2% i był

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medihelp na rzecz klientów Medihelp

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medihelp na rzecz klientów Medihelp Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medihelp na rzecz klientów Medihelp Zakres Świadczeń Zdrowotnych Ubezpieczeni powyżej 18 roku Ubezpieczeni do 18 roku życia Ubezpieczeni

Bardziej szczegółowo

Szybki dostęp do usług medycznych

Szybki dostęp do usług medycznych Ubezpieczenie Moje Zdrowie Szybki dostęp do usług medycznych Wiemy, co się liczy! Z Tobą od A do Z Zdrowie przede wszystkim Troszczysz się o nie na co dzień. Starasz się zapobiegać, ale czasem konieczne

Bardziej szczegółowo

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny Poznaj Signum Opieka Medyczna SIGNUM* to szeroka gama nowoczesnych pakietów abonamentu medycznego, uwzględniających potrzeby współczesnego człowieka. Umożliwiamy tysiącom Polaków dostęp do taniej, wysokiej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A.

KARTA PRODUKTU. Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. KARTA PRODUKTU Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. Pomoc: Infolinia Medyczna 24h umawianie wizyt i badań - dla osób Ubezpieczonych 58 888 2 999 lub 58 728 9 555 Strona www Pytania i wątpliwości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH OWU UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA ANTIDOTUM PLUS 7 TABELA NR 1. Wariant PEŁNY. Wariant STANDARD

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH OWU UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA ANTIDOTUM PLUS 7 TABELA NR 1. Wariant PEŁNY. Wariant STANDARD Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM plus zatwierdzonych Uchwałą nr 80/2012 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 14.08.2012 roku oraz Uchwałą nr 55/2013 Zarządu Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonanie usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Za àcznik nr 1. Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic. Ubezpieczenie kosztów leczenia ZDROWIE

Za àcznik nr 1. Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic. Ubezpieczenie kosztów leczenia ZDROWIE Za àcznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kosztów leczenia ZDROWIE Katalog Âwiadczeƒ Medycznych Wariant Classic Nr Świadczenie Forma indywidualna Forma rodzinna Pierwsza linia medyczna (całodobowa

Bardziej szczegółowo

Konsultacje lekarskie. - liczba konsultacji jest nielimitowana, do lekarza specjalisty nie jest wymagane skierowanie do lekarza pierwszego kontaktu

Konsultacje lekarskie. - liczba konsultacji jest nielimitowana, do lekarza specjalisty nie jest wymagane skierowanie do lekarza pierwszego kontaktu Konsultacje lekarskie - liczba konsultacji jest nielimitowana, do lekarza specjalisty nie jest wymagane skierowanie do lekarza pierwszego kontaktu chirurg ortopeda okulista dermatolog otolaryngolog pulmunolog

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI MEDYCYNA PRACY LP. 1. 2. 3. 4. 5. RODZAJ USŁUGI ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

PORADNIA KARDIOLOGICZNA Lp.

PORADNIA KARDIOLOGICZNA Lp. PORADNIA SPECJALISTYCZNA CENNIK BADAŃ PORADNIA KARDIOLOGICZNA Lp. Cena Rodzaj 1 HOLTER EKG 24 godz. 100 zł 2 HOLTER RR 24 godz. 100 zł 3 PRÓBA WYSIŁKOWA 100 zł 4 ECHO SERCA 80 zł 5 EKG BEZ OPISU 15 zł

Bardziej szczegółowo

Wizytacja stanowisk pracy Analizy stanu zdrowia pracowników Wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy

Wizytacja stanowisk pracy Analizy stanu zdrowia pracowników Wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy Compensa Zdrowie Basic Compensa Zdrowie Basic Plus Compensa Zdrowie Basic Complex Medycyna Pracy Badania wstępne, kontrolne i okresowe Analizy stanu zdrowia pracowników Wystawianie zaświadczeń o stanie

Bardziej szczegółowo

PAKIETY OPIEKI MEDYCZNEJ

PAKIETY OPIEKI MEDYCZNEJ PAKIETY OPIEKI MEDYCZNEJ Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom EMC Instytut Medyczny SA ma przyjemność zaproponować kompleksową opiekę medyczną dla firm oraz w wersji indywidualnej. Badania

Bardziej szczegółowo

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny

konsultacje profesorskie specjaliści szczepienia ochronne profilaktyka stomatologiczna usługi pielęgniarskie 24h transport medyczny Poznaj Signum Opieka Medyczna SIGNUM* to szeroka gama nowoczesnych pakietów abonamentu medycznego, uwzględniających potrzeby współczesnego człowieka. Umożliwiamy tysiącom Polaków dostęp do taniej, wysokiej

Bardziej szczegółowo

KATALOG ŚWIADCZEŃ STUDENT

KATALOG ŚWIADCZEŃ STUDENT KATALOG ŚWIADCZEŃ Spis treści I. Informacje ogólne... 2 II. Świadczenia medyczne... 2 III. Świadczenia pieniężne... 2 IV. Ambulatoryjny zakres świadczeń medycznych i pieniężnych... 3 V. Konsultacje i diagnostyka...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących

Bardziej szczegółowo

OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE

OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE 2013 rok OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE Szybki i wygodny dostęp do prywatnego leczenia bez kolejek w najlepszych placówkach - dla Ciebie i Twojej Rodziny Szanowni Państwo, Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Warszawa, 04.2014 Zakresy pakietów medycznych ZAKRESY ÓW BASIC CLASSIC STANDARD OPTIMUM Infolinia Medyczna 24 h + + + + Pogotowie i transport medyczny

Bardziej szczegółowo

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Zakres opieki WHITE LABEL WERSJA OPEN (Z REFUNDACJĄ)

Zakres opieki WHITE LABEL WERSJA OPEN (Z REFUNDACJĄ) Załącznik nr 2 do umowy z dnia Zakres opieki WHITE LABEL WERSJA OPEN (Z REFUNDACJĄ) Telefoniczne Centrum Obsługi Pacjenta POLMED Ogólnopolska rezerwacja świadczeń (konsultacji, diagnostyki) jest dostępna

Bardziej szczegółowo

Nr Świadczenie Wariant STANDARD Wariant PEŁNY Wariant PRESTIŻ

Nr Świadczenie Wariant STANDARD Wariant PEŁNY Wariant PRESTIŻ Nr Świadczenie Wariant STANDARD Wariant PEŁNY Wariant PRESTIŻ 1 telefoniczna linia medyczna 2 KONSULTACJE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ: 2.1 lekarz internista 2.2 lekarz pediatra TAK- gdy Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego ICD9 kod Nazwa 03.31 Nakłucie lędźwiowe 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej 23.0103 Porada lekarska 23.0105 Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

I. PORADY I ZABIEGI, USŁUGI I ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 1 Porada i badanie lekarskie w poradni specjalistycznej i POZ

I. PORADY I ZABIEGI, USŁUGI I ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 1 Porada i badanie lekarskie w poradni specjalistycznej i POZ I. PORADY I ZABIEGI, USŁUGI I ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 1 Porada i badanie lekarskie w poradni specjalistycznej i POZ 2 Dodatkowe konsultacje, diagnostyka, farmakoterapia oraz inne świadczenia i uslugi med.

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ANTIDOTUM plus ZDROWA JESIEŃ II

OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ANTIDOTUM plus ZDROWA JESIEŃ II Warszawa, 01 września 2010 roku OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ANTIDOTUM plus ZDROWA JESIEŃ II ważna od 01 września 2010 roku Podstawa prawna Ubezpieczyciel: Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PAKIETY OPIEKI MEDYCZNEJ

PAKIETY OPIEKI MEDYCZNEJ PAKIETY OPIEKI MEDYCZNEJ Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom EMC Instytut Medyczny SA ma przyjemność zaproponować kompleksową opiekę medyczną dla firm oraz w wersji indywidualnej. Badania

Bardziej szczegółowo

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA KOBIET Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia krwi

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie Pakiet podstawowy 76,00 zł morfologia

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PREMIUM MEDICAL:

PAKIETY PREMIUM MEDICAL: PAKIETY PREMIUM MEDICAL: Pakiet 5 konsultacji w cenie 4 Pakiet badań laboratoryjnych Pakiet badań prenatalnych Pakiet dla aktywnych Pakiet endokrynologiczny Pakiet Dojrzała Kobieta Pakiet ginekologiczny

Bardziej szczegółowo

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN

PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie PAKIETY PROFILAKTYCZNE DLA MĘŻCZYZN Zainwestuj w siebie - zadbaj o swoje zdrowie W trosce o zdrowie i wygodę Panów, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

OWU UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA ANTIDOTUM PLUS 7. Tabela nr 1. Wariant. Wariant. Wariant. Wariant. Świadczenie

OWU UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA ANTIDOTUM PLUS 7. Tabela nr 1. Wariant. Wariant. Wariant. Wariant. Świadczenie Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM plus zatwierdzonych Uchwałą nr 80/2012 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 14.08.2012 roku oraz Uchwałą nr 55/2013 Zarządu Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00 MEDYCYNA PRACY LP. RODZAJ USŁUGI CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA 1. Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku SA

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku SA Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku SA KATALOG USŁUG MEDYCZNYCH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO OPIEKA MEDYCZNA 24h dla Klientów mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: usługa ubezpieczeniowa w zakresie usług medycznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Opieka Medyczna PZU STANDARD

Opieka Medyczna PZU STANDARD Opieka Medyczna PZU STANDARD Rezerwacja świadczeń zdrowotnych Dostęp do całodobowej infolinii - umawianie terminu realizacji świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem dedykowanej infolinii PZU. Infolinia

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 02.10.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wybrać prywatną opiekę medyczną z Compensa Zdrowie? Oto 4 powody: Szybka diagnoza, szybki powrót do zdrowia

Dlaczego warto wybrać prywatną opiekę medyczną z Compensa Zdrowie? Oto 4 powody: Szybka diagnoza, szybki powrót do zdrowia Compensa Zdrowie Compensa Zdrowie to dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym poziomie w około 1000 placówkach Centrum Medycznego Lux Med (dawnych CM LIM) w całej Polsce. Wykupując

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego nr AG-A000136 Zawartej na okres od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego nr AG-A000136 Zawartej na okres od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. Załącznik nr 1 do umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego nr AG-A000136 Zawartej na okres od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. Zakres świadczeń medycznych ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADY LEKARSKIE WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADY LEKARSKIE WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH PORADY LEKARSKIE WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH cennik obowiązuje od 27 kwietnia 2015 roku Lp. NAZWA SPECJALNOŚCI CENA W ZŁ 1. Dermatologia 40,00 2. Okulistyka 40,00 3. Ginekologia

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R.

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH W SP ZOZ SIEMIATYCZE - OBOWIĄZUJE OD 01.01.2013 R. Lp Rodzaj badania/ usługi Cena w zł BADANIA RTG 1 Badanie RTG bez opisu jedna płaszczyzna 33,00 2 Badanie RTG z opisem

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA ROK 2016 Lp. Materiał Nazwa usługi Cena w PLN HEMATOLOGIA 1. krew żylna pełna Morfologia krwi 2. krew żylna pełna Morfologi krwi i rozmaz 15,00

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 11.01.2011 CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH POZA MEDYCYNĄ PRACY VAT 23 W ZOZ MSWiA w Lublinie LP. RODZAJ I ZAKRES BADANIA Cena badania w PLN UWAGI 1. Badanie i wydanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz Świadczeń ambulatoryjnych. Pakiet Twoja Opieka Podstawowa F2U_H0_POD. Szczegółowe definicje usług. Konsultacje specjalistów wariant podstawowy

Wykaz Świadczeń ambulatoryjnych. Pakiet Twoja Opieka Podstawowa F2U_H0_POD. Szczegółowe definicje usług. Konsultacje specjalistów wariant podstawowy Załącznik do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego LUX MED dla Firm Wykaz Świadczeń ambulatoryjnych Pakiet Twoja Opieka Podstawowa F2U_H0_POD Zakres opieki medycznej Dostęp do Placówek medycznych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.02.2016r.

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.02.2016r. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.02.2016r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT PLUS

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT PLUS CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT PLUS KONSULTACJE Z LEKARZEM KONSULTACJE POZ Internista Lekarz rodzinny Pediatra 5 5 5 KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Alergolog Anestezjolog Audiolog Chirurg Chirurg onkolog

Bardziej szczegółowo

Zakres opieki medycznej

Zakres opieki medycznej Załącznik do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego LUX MED dla Firm Wykaz Świadczeń ambulatoryjnych Pakiet Twoja Opieka Podstawowa z dopłatą - F2UC_H0_POD Zakres opieki medycznej Dostęp do Placówek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROGRAM PROFIT PLUS

ZAKRES PROGRAM PROFIT PLUS Świadczenia objęte zakresem Program Profit Plus udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover. W ramach zakresu Program Profit Plus udzielane są wyłącznie wymienione poniżej usługi: 1. Hot Line Medicover:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-14/2012 Załącznik nr 1do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-14/2012 Załącznik nr 1do SIWZ Niniejsze zaproszenie do udziału w procedurze przetargowej jest wyłącznie skierowane do Wykonawców, którzy posiadają co najmniej jedną placówkę medyczną w dzielnicy Warszawa Śródmieście, w której można

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 16.06.2015r.

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 16.06.2015r. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 16.06.2015r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 13.03.2015r.

Arkusz1. Strona 1. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 13.03.2015r. CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 13.03.2015r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań:

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ. Punkty pobrań materiałów do badań: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Punkty pobrań materiałów do badań: III piętro, pion B, gab. 343 tel. 22 42-91-271 VI piętro, pion B, gab. 615 tel. 22 42-91-119 1 / 13 Koordynator Pracowni Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

PAKIETY OPIEKI MEDYCZNEJ

PAKIETY OPIEKI MEDYCZNEJ PAKIETY OPIEKI MEDYCZNEJ Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom EMC Instytut Medyczny SA ma przyjemność zaproponować kompleksową opiekę medyczną dla firm oraz w wersji indywidualnej. Badania

Bardziej szczegółowo

CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CENNIK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Gdynia, dnia 01.01.2017r. L.P. USŁUGA: CENA: Ultrasonografia - pracownia USG 1 USG metodą Dopplera 2 USG metodą Dopplera tarczycy 3 USG metodą Dopplera aorty 4 USG metodą Dopplera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETU KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD STANU ZDROWIA W WARUNKACH SZPITALNYCH OD R.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETU KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD STANU ZDROWIA W WARUNKACH SZPITALNYCH OD R. REGULAMIN SPRZEDAŻY PAKIETU KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD STANU ZDROWIA W WARUNKACH SZPITALNYCH OD 28 06 2016R. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: PROMOCJA Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3

Koszt bada (1x2) Cena badania 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS 3 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 90 5 Wymaz z nosa,

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość opieki medycznej, komfort i bezpieczeństwo każdego dnia

Najwyższa jakość opieki medycznej, komfort i bezpieczeństwo każdego dnia Najwyższa jakość opieki medycznej, komfort i bezpieczeństwo każdego dnia OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA PRACOWNIKÓW I FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH, NACZELNIKÓW I PRACOWNIKÓW URZĘDÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 120 2 Mocz - posiew + antybiogram 60 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 120 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 60 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków

Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Pracownia Analiz Lekarskich CITO TEST ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.07.2011 HEMATOLOGIA, KOAGUOLOGIA, ANALITYKA OGÓLNA Nr NAZWA BADANIA Cena 1 Morfologia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH A,B,C, C Plus i VIP Standard. tak zaświadczenie o celowości skrócenia czasu pracy. tak świadectwo kwalifikacji zawodowej

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH A,B,C, C Plus i VIP Standard. tak zaświadczenie o celowości skrócenia czasu pracy. tak świadectwo kwalifikacji zawodowej Nr I II III 1 ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH A,B,C, C i Standard ŚWIADCZENIE MEDYCYNA PRACY badania profilaktyczne udział w komisjach zakładowych bhp* konsultacje specjalistycz. wg wskazań lekarza medycyny

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena badania w zł Pracownia radiologii (rtg) 1 87.04.1 Tomografia siodła tureckiego 64,00 2 87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia

Bardziej szczegółowo

ZA KRES ŚWIADCZEŃ M EDYCZNYCH

ZA KRES ŚWIADCZEŃ M EDYCZNYCH Załącznik nr 1 do OWU kosztów leczenia PANACEUM zatwierdzonych uchwałą nr 79/2012 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 14.08.2012 roku ze zmianami ustalonymi uchwałą nr 20/2013 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych

Cennik Usług Medycznych Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych I. ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE 1 Konsultacja psychiatryczna w Izbie Przyjęć 120,00 zł 2 Konsultacja psychiatryczna wyjazdowa 150,00 zł

Bardziej szczegółowo

Compensa MULTI Zdrowie z refundacją

Compensa MULTI Zdrowie z refundacją Compensa MULTI Zdrowie z refundacją Opieka ambulatoryjna Program ubezpieczenia oferuje nowoczesną, kompleksową opiekę medyczną obejmującą usługi z zakresu: - konsultacje lekarskie podstawowe i specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Małgorzata Ściubisz Agnieszka Zawada

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Małgorzata Ściubisz Agnieszka Zawada Prywatne ubezpieczenia zdrowotne Małgorzata Ściubisz Agnieszka Zawada Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dzielą się na : substytucyjne (konkurują z publicznymi)

Bardziej szczegółowo

!!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

!!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO !!! WYCIĄG Z NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PAKIETU ONKOLOGICZNEGO Spis treści: I. Art. 32a, 32b i 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

Katalog Świadczeń Gwarantowanych SIGNAL IDUNA dla Produktu Pełnia Zdrowia Start +

Katalog Świadczeń Gwarantowanych SIGNAL IDUNA dla Produktu Pełnia Zdrowia Start + Katalog Świadczeń Gwarantowanych SIGNAL IDUNA dla Produktu Pełnia Zdrowia Start + SIR 0288/05.15 SIGNAL IDUNA zobowiązuje się do organizacji i dostarczenia Świadczeń Medycznych wymienionych w Katalogu

Bardziej szczegółowo

Katalog Świadczeń Gwarantowanych SIGNAL IDUNA dla Produktu Pełnia Zdrowia Polmed

Katalog Świadczeń Gwarantowanych SIGNAL IDUNA dla Produktu Pełnia Zdrowia Polmed Katalog Świadczeń Gwarantowanych SIGNAL IDUNA dla Produktu Pełnia Zdrowia Polmed SIR 0287/05.15 SIGNAL IDUNA zobowiązuje się do organizacji i dostarczenia usług medycznych wymienionych w Katalogu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Gdynia, czwartek, 16 kwietnia 2015 r. OFERTA ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Oferta jest ważna 60 dni od momentu jej przedstawienia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UMOWY. 1 z 4. przez cały okres trwania abonamentu i wykupił abonament

WARUNKI UMOWY. 1 z 4. przez cały okres trwania abonamentu i wykupił abonament 1 z 4 WARUNKI UMOWY ARTYKUŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1.1 FALCK zobowiązuje się do nielimitowanego świadczenia usług medycznych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, przez cały okres obowiązywania

Bardziej szczegółowo