Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Małgorzata Sołtysiak Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr inż. Beata Ostrowska mgr Edward Klęczar Opracowanie redakcyjne: mgr Jarosław Orczykowski Konsultacja: dr inż. Elżbieta Sałata Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 343[01].Z1.06 Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zawartego w programie nauczania dla zawodu technik administracji 343[01]. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Pojęcie, przedmiot, systematyka i źródła prawa pracy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady prawa pracy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Stosunek pracy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rozwiązanie stosunku pracy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Czas pracy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wynagrodzenia Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Urlopy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ochrona pracy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 41 2

4 4.9. Zbiorowe prawo pracy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zabezpieczenia społeczne Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zatrudnienie i bezrobocie Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Praca i zatrudnienie w Unii Europejskiej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 62 3

5 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz stosowaniu ich w relacjach pracownik pracodawca. Pomoże Ci on poznać podstawowe pojęcia i instytucje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nauczy wyszukiwania potrzebnych w określonej sytuacji przepisów i będzie pomocny w rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych z zatrudnieniem. Poradnik składa się z kilku części, w których zamieszczono: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, aby bez problemów korzystać z poradnika, cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania pigułkę wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, który umożliwi sprawdzenie poziomu Twojej wiedzy po wykonaniu ćwiczeń, sprawdzian osiągnięć przykładowy zestaw zadań i pytań, który umożliwi sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. W materiale nauczania zostały przedstawione podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Tematyka związana z omawianą gałęzią prawa jest bardzo szeroka, dlatego przy rozważaniu mniej istotnych zagadnień czy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanych problemów będziesz musiał sięgnąć do innych źródeł podanych w literaturze uzupełniającej. Pamiętaj przy tym, że uregulowania prawne są bardzo często zmieniane. Korzystając więc z książek i opracowań, zwróć uwagę, czy zawarte w nich treści są aktualne. Nieocenionym źródłem wiadomości z zakresu prawa pracy jest też Internet. W sieci możesz bardzo łatwo odnaleźć różne akty prawne i ich omówienia. Należy jednak pamiętać, aby były to materiały aktualnie obowiązujące. Pytania sprawdzające pomogą Ci ustalić, czy w wystarczającym stopniu opanowałeś materiał nauczania i jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. Możesz także zapoznać się z nimi przed przeczytaniem materiału nauczania dowiesz się wówczas, jakie zagadnienia będą w nim poruszone i co już wiesz na ich temat. Wykonanie ćwiczeń umożliwia zastosowanie wiedzy w praktyce i utrwalenie zdobytych uprzednio wiadomości. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z ustaleniem odpowiedzi na jakieś pytanie lub wykonaniem trudnego ćwiczenia, to poproś o radę nauczyciela. Pamiętaj, że jest on po to, żeby Ci pomóc! Sprawdzian postępów pozwoli Ci zweryfikować stopień przyswojenia wiadomości i opanowania umiejętności. Udzielając odpowiedzi na zawarte w nim pytania, wpisz znak X przy wybranej opcji. Wystarczy, że raz spojrzysz na wypełniony w ten sposób sprawdzian postępów i już będziesz wiedział, które zagadnienia musisz jeszcze raz powtórzyć. Zamieszczony na końcu poradnika sprawdzian osiągnięć jest zestawem zadań i pytań testowych, który umożliwi Ci określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z całej jednostki modułowej. Jego rozwiązanie możesz potraktować jako jeden z etapów przygotowywania się do sprawdzianu zaplanowanego przez nauczyciela. Samodzielne udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w nim pytania ułatwi Ci osiągnięcie sukcesu na klasówce i dostarczy satysfakcji z nauki. 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi, rozróżniać podstawowe gałęzie prawa, określać najważniejsze instytucje podstawowych gałęzi prawa, korzystać z różnych źródeł prawa, korzystać z różnych źródeł informacji, interpretować zdobyte wiadomości, stosować zdobyte wiadomości, obsługiwać edytor tekstów w zakresie podstawowym. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: określić źródła prawa pracy, określić zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zastosować przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ocenić ważność i skuteczność wskazanej czynności z zakresu prawa pracy, sporządzić pisma nawiązujące i rozwiązujące stosunek pracy, sporządzić świadectwo pracy, sporządzić pisma informujące o nałożeniu kar porządkowych, rozwiązać konflikt miedzy stronami stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa pracy, dokonać interpretacji decyzji ZUS, wskazać przepisy prawa umożliwiające dostęp do zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Pojęcie, przedmiot, systematyka i źródła prawa pracy Materiał nauczania Prawo pracy jest stosunkowo nową gałęzią prawa. Jego początki datują się na początek XIX wieku, a intensywny rozwój nastąpił w XX wieku, zwłaszcza po wojnach światowych. Rozwój ten szedł w kierunku rozszerzenia zakresu przedmiotowego regulacji prawnej (przepisami obejmowano nowe dziedziny, np. ubezpieczenia społeczne, wypadki przy pracy, urlopy) i jego zakresu podmiotowego (obejmowano przepisami nowe kategorie pracowników, np. pracowników transportu, urzędników, robotników rolnych). Ze względu na przedmiot regulowanych spraw stało się ono jedną z podstawowych gałęzi prawa. Zakres spraw, którymi zajmuje się prawo pracy, ma szczególną doniosłość, ponieważ reguluje ono stosunki i warunki pracy milionów pracowników, określając ich sytuację życiową zarówno w okresie aktywności zawodowej, jak i w okresie, kiedy pracy świadczyć nie mogą (choroby, inwalidztwo, emerytura). Prawo pracy zawiera normy regulujące stosunki między pracodawcą a pracownikiem na tle świadczonej pracy. Instytucjami regulowanymi przez prawo pracy są więc zagadnienia związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, urlopami, wynagrodzeniem za pracę, odpowiedzialnością materialną pracowników, ochroną pracy młodocianych i kobiet, rozwiązywaniem sporów zbiorowych między pracodawcą a pracownikami, bezpieczeństwem i higieną pracy. Pojęcie prawa pracy nie obejmuje wszelkich przejawów działalności ludzkiej, lecz tylko najszerzej rozpowszechniony jej rodzaj wykonywane zarobkowo pracą podporządkowaną. Nie obejmuje więc pracy wykonywanej np. na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Wyodrębnienie prawa pracy jako samodzielnej gałęzi prawa nastąpiło na podstawie kryterium rodzaju stosunków społecznych regulowanych przez normy tego prawa. Na gruncie polskiego prawodawstwa uznaje się, że przedmiotem prawa pracy są normy regulujące stosunki społeczne pracy podporządkowanej oraz inne stosunki społeczne życiowo związane z jej występowaniem. Tak więc w zakres prawa pracy wchodzą normy regulujące powstanie i ustanie stosunku pracy, obowiązki i uprawnienia pracodawcy i pracowników, czas pracy, urlopy, ochrona pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy itp. Przedmiotem prawa pracy są wszystkie stosunki związane z bezpośrednim świadczeniem pracy podporządkowanej i zapewnieniem jej efektywności, a więc przede wszystkim tzw. indywidualne stosunki pracy, jakie zachodzą między pracodawcami a pracownikami. Prawo pracy nie ogranicza się jednak tylko do regulacji indywidualnych stosunków pracy, ale znacząca część przepisów poświęcona jest tzw. zbiorowym stosunkom pracy, regulującym stosunki między pracodawcą lub organizacją pracodawców a związkami zawodowymi lub załogami zakładów pracy. W prawie pracy uregulowane są zagadnienia zawierania porozumień normatywnych (układów zbiorowych) oraz tryb rozwiązywania konfliktów powstających między pracownikami a pracodawcami. Należy pamiętać, że w zakres przedmiotowego prawa pracy wchodzą również stosunki prawne, które nie dotyczą bezpośrednio samego świadczenia pracy, lecz są ściśle związane ze stosunkiem pracy np. stosunki prawne przygotowujące nawiązanie stosunku pracy związane z pośrednictwem pracy. Całokształt przepisów prawa pracy spełnia funkcję ochroną zatrudnionych pracowników. 7

9 Źródła prawa pracy Stosunki pracy podporządkowanej regulowane są przez liczne i różnorodne źródła prawa pracy, których ranga i zakres oddziaływania są wyraźnie określone. Źródła te możemy podzielić na takie, które występują powszechnie, a więc występują również w innych gałęziach prawa (akty prawne wydawane przez organy władzy i administracji państwowej) oraz na takie, które są specyficzne dla prawa pracy. Do pierwszego rodzaju źródeł należy przede wszystkim Kodeks pracy z 1974 roku (wielokrotnie nowelizowany). Kodeks, zgodnie z art. 1, określa prawa i obowiązki ogółu pracowników. Nie oznacza to, że wszyscy pracownicy są objęci jego przepisami w jednakowym stopniu. Kodeks dopuszcza bowiem możliwość odmiennego regulowania niektórych praw i obowiązków określonych grup pracowników, np. nauczyciele objęci są regulacjami zawartymi w ustawie Karta Nauczyciela. W sprawach ze stosunku pracy, nieunormowanych przepisami prawa pracy, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. Do źródeł specyficznych dla prawa pracy należą układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz dwustronne i wielostronne umowy międzynarodowe. Układy zbiorowe pracy są porozumieniami normatywnymi zawieranymi przez poszczególnych pracodawców oraz organizacjami pracodawców z właściwymi organami związków zawodowych, kształtującymi wzajemne stosunki między pracodawcami a pracownikami. Obejmować one mogą warunki pracy i płacy oraz inne świadczenia związane z pracą a także wzajemne zobowiązania stron dotyczące zasad i form współdziałania przy ich stosowaniu. Są one na tyle ważne w demokratycznym państwie prawa, że wyrażają autonomię i samodzielność stron stosunku pracy. Zapisy układów zbiorowych pracy stanowią integralną część indywidualnych umów o pracę. Regulamin pracy jest aktem normatywnym, który ustala organizację i wewnętrzny porządek w zakładzie pracy oraz określa związane z procesem pracy prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulaminy pracy są wydawane na podstawie art. 104 k.p przez określone grupy pracodawców (zatrudniających powyżej 20 osób i nieobjętych postanowieniami układu zbiorowego pracy). Do specyficznych źródeł prawa pracy należą również: konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy mające charakter wielostronny, ich wejście w życie następuje po dokonaniu ratyfikacji, dwustronne lub wielostronne umowy międzynarodowe do których należy również traktat akcesyjny do Unii Europejskiej Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaki rodzaj stosunków społecznych regulowany jest przepisami prawa pracy? 2. Jakiego rodzaju przepisy prawne kształtują stosunki pracy? 3. Czy Kodeks pracy obejmuje wszystkich wykonujących zajęcia zarobkowe? 4. Czy Kodeks pracy obejmuje wszystkich zatrudnionych w równym stopniu? 5. Jaki jest zakres przedmiotowy prawa pracy? 6. Na jakie zasadnicze części dzieli się prawo pracy? 7. Jakie znasz źródła prawa pracy? 8. Jakie znasz specyficzne źródła prawa pracy? 9. Czego dotyczą układy zbiorowe pracy? 10. Jakie zagadnienia regulowane są regulaminem pracy? 8

10 11. Czy konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy obowiązują w Polsce? 12. Jakie jest warunek obowiązywania w Polsce zapisów zawartych w umowach międzynarodowych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przeszukaj zasoby Internetu w celu zapoznania się z: art. 100 Kodeksu pracy, wymień zakres spraw, które są w nim uregulowane, art. 104 Kodeksu pracy, określ zawartość regulaminu pracy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) uruchomić przeglądarkę internetową, 2) wykorzystać wyszukiwarkę internetową do znalezienia w sieci Kodeksu pracy, 3) zapoznać się z poszukiwanymi artykułami, 4) porównać ich treść z wersjami opublikowanymi w Dzienniku Ustaw. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, Dzienniki Ustaw. Ćwiczenie 2 Na podstawie artykułu 3 i 3 1 określ pojęcie pracodawcy i organ go reprezentujący. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) uruchomić przeglądarkę internetową, 2) wykorzystać wyszukiwarkę internetową do znalezienia w sieci Kodeksu pracy, 3) zapoznać się z poszukiwanymi artykułami, 4) porównać ich treść z wersjami opublikowanymi w Dzienniku Ustaw. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, Dzienniki Ustaw. 9

11 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić zakres przedmiotowy prawa pracy? 2) określić definicję prawa pracy? 3) wyjaśnić, dlaczego ustalenia wszystkich aktów prawnych wydanych na podstawie ustawy Kodeks pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy Kodeksu pracy? 4) określić zasadnicze części prawa pracy? 10

12 4.2. Zasady prawa pracy Materiał nauczania Przez zasady prawa pracy należy rozumieć takie normy ogólne tej gałęzi prawa, które zajmują centralne miejsce w systemie norm prawa pracy i które będąc prawnym odbiciem istniejących stosunków społeczno-ekonomicznych, wyrażają w swojej treści podstawowe idee i założenia polityki społecznej państwa. Ze względu na swoją treść normy te mają znacznie nie tylko jako idee leżące u podstaw systemu prawa pracy, ale posiadają również istotne znaczenie praktyczne. Ich znaczenie w praktyce polega przede wszystkim na tym, iż wskazują one kierunek dalszej działalności prawotwórczej oraz wpływają na kształtowanie treści wydawanych w przyszłości aktów prawnych, które powinny być zgodne z wyrażonymi w nich ideami. Spełniają więc funkcję wytycznych legislacyjnych, przyczyniają się do spójności stanowionych aktów prawnych. Zasady prawa pracy wywierają również istotny wpływ na praktyczną działalność organów administracji państwowej i gospodarczej, zobowiązują je do tworzenia materialnych warunków ich realizacji. Są więc dyrektywami kształtującymi działalność władzy i administracji oraz pracodawców. Odgrywają one także doniosłą rolę przy stosowaniu norm prawa pracy. Wypełniają więc funkcję wskaźników interpretacyjnych, którymi należy się kierować przy stosowaniu przepisów prawa pracy. Kodeks pracy w dziale II (art ) zawiera katalog podstawowych zasad prawa pracy. Katalog ten obejmuje następujące zasady: 1. Zasada wolności pracy, stwierdza, że każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy (art k.p.). 2. Zasada swobody nawiązania stosunku pracy, która oznacza, że nawiązanie stosunku pracy, bez względu na jego podstawę prawną, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika (art. 11 k.p.). 3. Zasada poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika, nakładają na pracodawcę obowiązek takiego zachowania, które by szanowało godność i dobro osobiste pracownika (art k.p.). 4. Zasada równego traktowania pracowników, oznacza obowiązek równego (jednakowego) traktowania wszystkich pracowników, a w szczególności mężczyzn i kobiet wypełniających takie same obowiązki, przy posiadaniu takich samych kwalifikacji (art k.p.). 5. Zasada niedyskryminacji w stosunkach pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne i religijne. Dotyczy to zakazu dyskryminacji w stosunkach pracy, zarówno na etapie ich nawiązywania, kształtowania ich treści, jak i rozwiązywania stosunku pracy (art k.p.). 6. Zasada odpłatności pracy, oznacza że wszelka praca wykonywana w prawnym stosunku pracy musi być odpowiednio wynagradzana (art. 13 k.p.). 7. Prawo do wypoczynku, obejmuje prawo do codziennego, tygodniowego i corocznego wypoczynku, zapewniającego stałą ochronę i regenerację sił pracownika. 8. Zasada zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W myśl tej zasady (art. 15 k.p.) pracodawcy mają obowiązek zapewnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Na treść tego obowiązku składają się różnorodne powinności pracodawcy, rozwinięte zarówno w przepisach działu X kodeksu pracy jak i przepisach pozakodeksowych (art. 16 k.p.). 11

13 9. Zaspokojenie bytowych, socjalnych i kulturowych potrzeb pracowników wskazuje pożądane postępowanie pracodawców w zakresie przez nią wskazany. Konkretyzacja tej zasady winna być zawarta w układzie zbiorowym pracy (art. 17 k.p.). 10. Ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wyraża ogólną zasadę stymulowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Realizacja tej zasady leży zarówno w interesie pracowników, jak i pracodawców (art ). 11. Ochrona uprawnień pracowników ma podstawowe znaczenie dla realizacji ochronnej funkcji prawa pracy. Zasada ta ustala generalnie, że przepisy prawa pracy zapewniają pracownikom minimalne standardy ich uprawnień i określają maksimum obowiązków, jakie mogą być nakładane na pracownika (art. 18 k.p.). 12. Zasada wolności zrzeszania się w związki zawodowe i organizacje pracodawców, potwierdza i ustala w sposób ogólny prawo pracowników i pracodawców do tworzenia związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przystępowanie do tych organizacji (art. 18). 13. Zasada udziału załogi w zarządzaniu zakładem pracy, przyznaje pracownikom w sposób ogólny i generalny prawo do uczestnictwa w zarządzaniu zakładem pracy (art. (art ). 14. Poza zasadami sformułowanymi wprost w przepisach działu II Kodeksu pracy, na podstawie innych przepisów można sformułować zasadę, zwaną zasadą ryzyka pracodawcy, która stanowi istotę prawa pracy i z której wynika, że pracodawca, podejmując swoją działalność bierze na siebie odpowiedzialność za należyte organizację całokształtu przebiegu procesu pracy i jej ekonomicznej efektywności. Pracownik jest zobowiązany jedynie do właściwego wykonania nałożonych przepisami obowiązków. Ryzyko to możemy podzielić na: ryzyko gospodarcze, techniczne, osobowe, socjalne Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie znasz zasady prawa pracy? 2. Czy potrafisz zdefiniować czym są zasady prawa pracy? 3. W jakim akcie prawnym sformułowano zasady prawa pracy? 4. Jakie funkcje spełniają zasady prawa pracy? 5. Na czym polega zasada niedyskryminacji w stosunkach pracy? 6. Czy można wykonywać pracę nieodpłatnie? 7. Czy z zasady zaspakajania bytowych i socjalnych potrzeb pracowników płynie dla pracownika konkretne uprawnienie? 8. Na czym polega zasada ryzyka pracodawcy? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij następujące zdania: Zasada. w myśl tej zasady (art. 15 k.p.) pracodawcy mają obowiązek zapewnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Na treść tego obowiązku składają się różnorodne powinności pracodawcy, rozwinięte zarówno w przepisach działu X kodeksu pracy, jak i przepisach pozakodeksowych (art. 16 k.p.). 12

14 Zasada..., stwierdza, że każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Zasada.., która oznacza, że nawiązanie stosunku pracy, bez względu na jego podstawę prawną, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika (art. 11 k.p.). Zasada., w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne i religijne. Dotyczy to zakazu dyskryminacji w stosunkach pracy, zarówno na etapie ich nawiązywania, kształtowania ich treści, jak i rozwiązywania stosunku pracy (art k.p.). Zasada, nakładająca na pracodawcę obowiązek takiego zachowania, które by szanowało godność i dobro osobiste pracownika (art k.p.). Zasada, oznacza obowiązek równego (jednakowego) traktowania wszystkich pracowników, a w szczególności mężczyzn i kobiet wypełniających takie same obowiązki, przy posiadaniu takich samych kwalifikacji (art K.p.). Zasada, oznacza że wszelka praca wykonywana w prawnym stosunku pracy musi być odpowiednio wynagradzana (art. 13 k.p.). Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) uzupełnić zamieszczony tekst korzystając ze zdobytej wcześniej wiedzy i informacji zawartych w literaturze przedmiotu. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić źródła prawa pracy? 2) scharakteryzować podstawowe pojęcia związane z zatrudnieniem? 3) określić zasady prawa pracy? 4) scharakteryzować zasady prawa pracy? 5) sporządzić umowę o pracę? 13

15 4.3. Stosunek pracy Materiał nauczania Stosunek pracy jest podstawowym stosunkiem prawnym prawa pracy. Podmiotami tego stosunku są pracownik i podmiot zatrudniający (pracodawca). Na jego treść składają się zobowiązania stron tego stosunku, ich wzajemne prawa i obowiązki. Kodeks pracy w art w sposób ogólny wskazuje na najważniejsze cechy stosunku pracy, stwierdzając że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za określonym wynagrodzeniem. Nieistotna jest tutaj nazwa zawartej przez strony umowy, lecz sam fakt zatrudnienia, na warunkach określonych powyżej. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu ww. warunków pracy. Stosunek pracy charakteryzuje się tym, że świadczona w tym stosunku praca winna być wykonywana w sposób ciągły, zgodnie z przepisami prawa i poleceniami kierownictwa, co do czasu, miejsca i sposób świadczenia pracy, a pracodawca obowiązany jest zarówno do zapłaty wynagrodzenia jak i do realizacji innych świadczeń należnych pracownikowi. Źródłem powstania stosunku pracy może być umowa o pracę (umowa o pracę, umowa w celu przygotowania zawodowego, spółdzielcza umowa o pracę) lub akt administracyjny (nominacja i powołanie) oraz akt wyboru na określone stanowisko. Prawny stosunek pracy powstaje na zasadzie swobodnego, dobrowolnego jego zawarcia, niezależnie od formy w jakiej zawarcie to następuje. Ma on charakter zobowiązaniowy, z którego wynika równość stron. Oznacza to, że żadna ze stron nie może dokonywać istotnych zmian poszczególnych elementów jego treści bez zgody drugiej strony. Umowa o pracę Podstawowym źródłem powstawania stosunku pracy jest umowa o pracę, rozumiana jako zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy. Tak rozumiana umowa o pracę najpełniej wyraża i podkreśla zasady swobody stron w nawiązaniu tego stosunku, uzależniając od ich woli zarówno samo zawarcie stosunku pracy, jak i jego kontynuację. Pozwala ona pracodawcy na swobodny dobór pracowników, pracownikom zaś zapewnia swobodny wybór miejsca pracy i ustalenie istotnych elementów zawartego stosunku pracy. Kodeks pracy wyodrębnił cztery rodzaje umów o pracę: 1) na okres próbny, 2) na czas określony (odmianą tego rodzaju umowy jest umowa na czas pełnienia zastępstwa), 3) na czas wykonywania określonej pracy, 4) na czas nieokreślony. Pierwsze trzy rodzaje umów są umowami terminowym, ostatnia natomiast umową bezterminową. Umowy te różnią się celem i czasem ich trwania. Umowa na czas próbny ma na celu zapoznanie się przez pracodawcę z kwalifikacjami pracownika i jego przydatnością na dane stanowisko pracy. Może być ona zawarta na czas nieprzekraczający trzech miesięcy w zależności od woli stron można ją więc podpisać na okres tygodnia lub kilku tygodni, jednego, dwóch lub trzech miesięcy. Umowa na okres próbny może poprzedzać każdą inną umowę o pracę, jednakże może być zawarta tylko raz z tym samym pracodawcą. Umowa na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy mają na celu nawiązanie stosunku pracy na określony z góry, odpowiadający obu stronom, czas. Umowa na czas wykonywania określonej pracy zawierana jest wówczas, gdy stronom jest trudno 14

16 ustalić czas jej trwania, np. przy zbiorze truskawek. Natomiast w umowie na czas określony, strony bardziej ściśle ustalają okres jej trwania. Kodeks pracy nie określa maksymalnego czasu trwania takiej umowy. Należy pamiętać, że liczba zawieranych kolejno po sobie umów na czas określony została ograniczona do dwóch (art k.p.), a trzecia kolejna umowa staje się z mocy prawa umową na czas nieokreślony. Umowa o pracę na czas nieokreślony zostaje zawarta wówczas, gdy strony wyraźnie to ustaliły. Jej celem jest stworzenie więzi prawnej pomiędzy nawiązującymi je stronami na dłuższy okres. Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, z wyraźnym określeniem rodzaju umowy, daty jej zawarcia oraz warunków pracy i płacy, w szczególności: 1) rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, terminu rozpoczęcia, 2) wynagrodzenia, 3) wymiaru czasu pracy. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, to pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie rodzaj umowy i jej warunki. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o: 1) obowiązującej dobowej i tygodniowej umowie czasu pracy, 2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia, 3) urlopie wypoczynkowym, 4) długości okresu wypowiedzenia umowy o prace oraz gdy pracodawca nie ma obowiązku wydania regulaminu, 5) miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, 6) przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania Kodeks pracy w art. 76 stanowi, że stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach uzasadnionych szczególnym charakterem pracy. Zgodnie z art. 5 k.p. stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, zaś przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami. Stosunek pracy z mianowania różni się od normalnego stosunku pracy, jedynie tymi elementami swojej treści, które są odpowiednio uregulowane w poszczególnych aktach prawnych, zwanych pragmatykami służbowymi. Na podstawie mianowania powstaje stosunek pracy np. pracowników urzędów państwowych, pracowników samorządu terytorialnego, prokuratorów. Nawiązanie stosunku pracy z powołania Stosunek pracy może zostać nawiązany w skutek powołania na określone stanowisko. Powołanie jako źródło powstania stosunku pracy jest aktem administracyjnym, podobnie jak mianowanie, który wywołuje dwojaki skutek: 1) powoduje powstanie stosunku pracy między osobą powołaną a pracodawcą, u którego powołany zostaje zatrudniony, 2) nadaje powołanemu określone stanowisko pracy na czas nieokreślony, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Nawiązanie stosunku pracy z wyboru Stosunek pracy z wyboru różni się od klasycznego stosunku pracy sposobem jego nawiązania i rozwiązania. Występuje on wtedy, gdy z przyjęcia wyboru na określone stanowisko wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. W drodze wyboru powstaje stosunek pracy osób pełniących kierownicze funkcje w organizacjach politycznych, społecznych i samorządzie. 15

17 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Na jak okres może być zawarta umowa na okres próbny? 2. Jakim celom służy zawarcie umowy na okres próbny? 3. Czy kodeks określa czas trwania umowy o pracę na czas określony? 4. Z kim zawiera się umowę na czas określony? 5. Kiedy zawiera się umowę na czas wykonywania określonej pracy? 6. Jakie znasz grupy pracowników, z którymi stosunek pracy powstaje na podstawie mianowania? 7. Czy umowa o pracę musi mieć określoną formę prawną? 8. Czy może powstać stosunek pracy w wyniku zawarcia umowy zlecenia? 9. Jakie znasz rodzaje umów o pracę? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Po zapoznaniu się z odpowiednimi przepisami k.p. sporządź umowę o pracę na czas nieokreślony. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) uważnie przeczytać polecenie, 2) zapoznać się z materiałem nauczania 3) opracować umowę na czas nieokreślony, 4) zaprezentować na forum grupy opracowane umowy. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Określ podstawowe skutki powołania na stanowisko. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) uważnie przeczytać polecenie, 2) zapoznać się z materiałem nauczania, 3) określić elementy występujące przy nawiązaniu umowy przez powołanie, 4) opracowaną odpowiedź zaprezentować na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer, literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 16

18 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić źródła prawa pracy? 2) określić, na jaki czas może być zawarta umowa na okres próbny? 3) określić, jakim celom służy zawarcie umowy na okres próbny? 4) określić, maksymalną długość trwania umowy o pracę na czas określony? 5) podać, z kim zawiera się umowę na czas określony? 6) określić, kiedy zawiera się umowę na czas wykonywania określonej pracy? 7) podać grupy pracowników, z którymi stosunek pracy powstaje na podstawie mianowania? 8) scharakteryzować formę umowy o pracę? 9) określić, czy może powstać stosunek pracy w wyniku zawarcia umowy zlecenia? 10) scharakteryzować rodzaje umów o pracę? 17

19 4.4. Rozwiązanie stosunku pracy Materiał nauczania Istotnym problemem, któremu ustawodawstwo pracy poświęca wiele uwagi jest unormowanie rozwiązania umowy o pracę. Wynika to ze społecznej doniosłości przyjmowanych w tym zakresie rozwiązań prawnych, które winny uwzględniać zarówno generalne założenia wynikające z zasady swobody umów, jak i uzasadnienia interesów pracowników i pracodawców. Dlatego też przepisy przewidują różne tryby rozwiązywania umów o pracę: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie woli jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), 3) przez oświadczenie woli jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), 4) z upływem czasu, na który była zawarta, 5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta (art k.p.). Ponadto umowa o pracę wygasa w przypadku śmierci pracownika, śmierci pracodawcy, z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika, z powodu tymczasowego aresztowania i w innych sytuacjach przewidzianych prawem. Na czoło sposobów rozwiązywania umów o pracę Kodeks pracy wysuwa rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Rozwiązanie umowy w ten sposób wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron stosunku pracy i następuje w terminie ustalonym przez strony. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartą na okres próbny lub czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy przy umowie na czas nieokreślony i przy umowie na okres próbny. Umowę zawartą na czas określony można rozwiązać za wypowiedzeniem tylko wtedy, gdy: 1) jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 2) przy jej zawieraniu umieszczono w niej klauzurę o dopuszczalności wypowiedzenia. Umowy o pracę, szczególnie umowy na czas nieokreślony rozwiązywane są w drodze wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy, mającym na celu rozwiązanie stosunku pracy po upływie pewnego czasu, zwanego okresem wypowiedzenia. Jest to czynność prawna jednostronna co powoduje, że brak zgody drugiej strony nie ma znaczenia prawnego. Skuteczność wypowiedzenia zależy jedynie od tego, aby druga strona modła się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie. Elementami konstrukcji wypowiedzenia są okresy i terminy wypowiedzenia. Okresem wypowiedzenia jest czas, po którym następuje skutek wypowiedzenia, a więc rozwiązanie umowy o pracę. Termin wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia i maksymalnie wynosi: 2 tygodnie, 1 miesiąc lub 3 miesiące. Wypowiadanie umów o pracę przez pracownika nie podlega żadnym ograniczeniom w przeciwieństwie do wypowiedzeń dokonywanych przez pracodawcę. Ograniczenia te można podzielić na takie, które dotyczą ogółu pracowników (konieczność uzasadnienia wypowiedzenia, uprzednie konsultacje ze związkami zawodowymi) oraz na takie, które 18

20 dotyczą pewnych kategorii pracowników (kobiet w ciąży, funkcyjnych pracowników związków zawodowych itd.). Należy podkreślić, że negatywna opinia związków zawodowych nie wpływa na ważność wypowiedzenia. Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: 1) ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, 2) popełnienia przez niego w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 3) zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (art. 52 k.p.). Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia także w niektórych przypadkach nieobecności pracownika w pracy: 1) z powodu choroby po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, 2) z innych usprawiedliwionych przyczyn (powyżej 1 miesiąca, art. 53 k.p.). Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie przed sądem pracy. W sytuacji określonej w art. 55 k.p. rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia może także pracownik. Bez względu na sposób rozwiązania umowy o pracę pracownik ma prawo do otrzymania świadectwa pracy. Szczegółowy zakres informacji, które powinny się znaleźć w świadectwie pracy oraz wzór takiego świadectwa zawiera Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (DzU Nr 60, poz., 282 z późniejszymi zmianami). Wydawanie świadectw pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Kiedy umowa o pracę zawarta na czas określony może być rozwiązana w drodze wypowiedzenia? 2. Czy w drodze wypowiedzenia może być rozwiązana umowa na czas wykonywania określonej pracy? 3. Czy w drodze wypowiedzenia może być rozwiązana umowa o pracę na okres próbny? 4. Czy odmowa przyjęcia wypowiedzenia wpływa na jego ważność? 5. W jakich sytuacjach może być rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? 6. Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, kiedy nie można stwierdzić winy pracownika? 7. Czy pracodawca może odmówić pracownikowi zwalnianemu wydania świadectwa pracy? 19

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet 1 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA organizacja pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Praktyczny poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Praktyczny poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Praktyczny poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie dla grupy pracowników: ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Forma szkolenia: SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE Wstęp Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Gdynia 2009 Recenzent: prof. dr hab. Urszula Jackowiak Opracowanie techniczne: Ewelina Bemke Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

1 Źródła i zasady prawa pracy

1 Źródła i zasady prawa pracy 1 Źródła i zasady prawa pracy Krzysztof Walczak Po zapoznaniu się z rozdziałem 1 Czytelnik będzie umiał odpowiedzieć na pytania dotyczące: zasad prawa pracy, o których należy pamiętać, tworząc prawo zakładowe,

Bardziej szczegółowo

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Monika Smulewicz Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group firmie świadczącej usługi outsourcingowe w zakresu księgowości, kadr, płac oraz usługi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci WARUNKI PRACY I RESPEKTOWANIE PRAW PRACOWNICZYCH W SUPERMARKETACH W POLSCE Z PERSPEKTYWY RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Bezirk Sachsen Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Do dnia 1 maja 2011 r. w Niemczech obowiązują okresy przejściowe dla swobodnego przepływu pracowników

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Czas pracy. www.pip.gov.pl

Czas pracy. www.pip.gov.pl Czas pracy Stan prawny październik ik2012 2 r. www.pip.gov.pl Czas pracy Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny Opracowanie: Katarzyna Kołodziej Redakcja i korekta: Beata Żmichowska Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki b, 00- Warszawa tel. () ; infolinia

Bardziej szczegółowo