Źródła finansowania działalności gospodarczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła finansowania działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Źródła finansowania działalności gospodarczej 1

2 Pieniądze na start Kapitał własny założyciela firmy - jest to właściwie idealna sytuacja, gdy właściciel ma środki na stworzenie własnej firmy, gdyż ryzykuje tylko sam. Dodatkowymi źródłami może być rodzina, przyjaciele, spadek, hipoteka osobista itd. Pożyczając od rodziny, można zaoferować gwarancję zwrotu oraz określony zysk i nawet przedstawić pożyczkodawcom biznes plan. Partnerzy - Dobrze jest znaleźć partnera, który oprócz posiadania funduszy, zna branżę, w której działa firma oraz posiada przydatne kompetencje, których Ty nie masz. Odpowiednie umowy powinny określać wpływ partnera na decyzje w firmie jak i jego stopień odpowiedzialności za zadłużenie firmy. Inwestorzy - których możemy podzielić na aktywnych, ingerujących w sprawy firmy i pasywnych, mało uczestniczących w kierowaniu firmą, oczekujących tylko dywidend z tytułu zainwestowanych środków. Fundusze Venture Capital - są to wyspecjalizowane firmy, które zajmują się inwestowaniem w przedsięwzięcia o wysokim ryzyku a zarazem umożliwiające osiągnięcie bardzo wysokiej stopy zwrotu zainwestowanego kapitału. Środki funduszy inwestowane są na okres od 3 do 10 lat. Po ustabilizowaniu się pozycji rynkowej firmy venture capital najczęściej odsprzedają posiadane udziały. Dodatkowym atutem venture capital jest obecność przedstawicieli funduszu w zarządzie firmy, która daje firmie dostęp do nowych technik zarządzania, innowacyjnych technologii itd. Trzeba jednak pamiętać, że zaangażowanie venture capital może wiązać się z pewną utratą kontroli nad firmą. Skala inwestycji venture capital waha się od 200 tys. do 25 mln. USD. Wynajęcie - zamiast zakupu wyposażenia do firmy. Uzyskana stąd gotówka może być zainwestowana w Twoje bardziej rentowne przedsięwzięcie. Posiadając własny kapitał uruchamiamy "dzwignię finansową" umożliwiającą uzyskanie większego kredytu. Finansowanie surowców - przez ich dostawców, poprzez uzgodnienie odroczonych płatności. Dostawca może przyznać rabat za przyśpieszoną płatność lub karne odsetki za opóźnienia, jak również prowadzić okazjonalne kontrole zapasów przez swojego reprezentanta. Inne formy pozyskania kapitału Preferencje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy daje możliwość osobie bezrobotnej, podejmującej działalność gospodarczą, uzyskania jednorazowo środków na podjęcie działalności oraz refundować koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (art. 46 w/w ustawy). Zgodnie z uchwaloną przez Sejm RP 1 lipca 2005 r. nowelizacją Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby rozpoczynające działalność gospodarczą będą miały ulgi w płaceniu składek ZUS. Początkujący przedsiębiorcy przez pierwsze 2 lata będą mogli płacić składki (emerytalną, rentowe, wypadkową) od zadeklarowanej kwoty, ale nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jednak podobne preferencje nie mogą objąć osób, które prowadzą lub prowadziły w ciągu ostatnich 5 lat pozarolniczą działalność, ani wykonujących czynności w ramach swojej firmy na rzecz byłego pracodawcy, które przed rozpoczęciem działalności wykonywali w ramach stosunku pracy. Ulgi w zapłacie podatków Przedsiębiorca, który ma problemy finansowe i nie może zapłacić podatku, może w urzędzie skarbowym starać się o: * odroczenie terminu płatności podatku, * rozłożenie go na raty, * ograniczenie poboru zaliczek na podatek. 2

3 Trzeba jednak zapamiętać, iż w/w ulgi są traktowane jako publiczna pomoc państwa, dlatego przy ich udzielaniu urząd bierze pod uwagę przepisy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Poza tym, rozpoczynając pozarolniczą działalność gospodarczą, można skorzystać z kredytu podatkowego, który polega na zwolnieniu tylko z podatku dochodowego w pierwszych latach działalności i spłacie go ratami w latach następnych. Ulga ta dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie przysługuje ona jednak podatnikom karty podatkowej. Najprościej kredyt podatkowy polega na zwolnieniu przez okres jednego roku z następujących obowiązków: * składanie comiesięcznych deklaracji, * wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy (lub zryczałtowanego podatku), * zapłata podatku od dochodów z działalności w terminie złożenie zeznania, * połączenie dochodów z działalności w zeznaniu rocznym z dochodami z innych źródeł przychodów. Niezapłacony w danym roku podatek musi być spłacany w ciągu kolejnych 5 lat. Osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą do końca lutego 2005 r., mogą uzyskać kredyt podatkowy najwcześniej w 2006 r. Warto dodać, iż ulga ta przysługuje wyłącznie małym przedsiębiorcom. Program pierwsza praca Zgodnie z Programem aktywizacji zawodowej absolwentów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Pierwsza Praca, osoby chcące podjąć działalność gospodarczą, mogą skorzystać z różnych form pomocy, które są przedstawione w skrócie poniżej. W ofercie usług urzędów pracy występują pożyczki na podejmowanie własnej działalności gospodarczej (zgodnie z art. 18 ustawy powiatowy urząd pracy może przyznać pożyczkę w wysokości nie wyższej niż dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Po dwóch latach prowadzenia działalności do 50% kwoty pożyczki może zostać umorzone; umowa o udzielenie pożyczki może przewidywać możliwość zwrotu do 80% kosztów szkolenia i doradztwa z zakresu podejmowanej działalności w pierwszym roku). [ ] Na mocy ustawy o ułatwieniu zatrudniania absolwentom szkół, absolwent w okresie 12 miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej może uzyskać z Funduszu Pracy dofinansowanie składek w części przeznaczonej na ubezpieczenie wypadkowe oraz rentowe. Stanowi to ogółem 14,62% podstawy najniższego wynagrodzenia 1. Przyznanie bezzwrotnych dotacji Osoba bezrobotna zamierzająca założyć firmę, może w urzędzie pracy złożyć wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wysokość przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 500 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych środków nie może przekraczaç 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni Urząd pracy może przyznać refundację w wysokości do 80 proc. udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, które zostały poniesione (w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) w związku z założeniem firmy. Kwota refundacji nie może być jednak wyższa niż wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 1 Źródło: MpiPS Pierwsza Praca - Programem aktywizacji zawodowej absolwentów Warszawa, styczeń

4 Warunkiem przyznania bezzwrotnej dotacji jest m.in. nie odrzucenie (bez uzasadnionej przyczyny) w czasie ostatnich 12 miesięcy przebywania w rejestrze osób bezrobotnych, propozycji odpowiedniego zatrudnienia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych czy robót publicznych. Program Praca dla młodych Jest to program preferencyjnych pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej przez młodych bezrobotnych oraz pożyczek na utworzenie dla nich dodatkowych miejsc pracy. Program realizowany jest na podstawie umowy zawartej w 2002 r. między ministrem pracy a prezesem BGK. Wysokość pożyczki udzielonej na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być mniejsza niż 5 tys. zł. oraz nie może przekroczyć kwoty 40 tys. zł. Pożyczka jest preferencyjnie oprocentowana (0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP aktualne dane można znaleźć na stronie co oznacza niższą od komercyjnej stopę procentową. Pożyczka może być udzielona na 36 miesięcy i w tym czasie możliwe jest odroczenie spłaty kapitału maksymalnie do 6 miesięcy. O pożyczkę można się starać, jeśli jest się bezrobotnym do 25 roku życia lub bezrobotnym legitymującym się dyplomem wyższej uczelni do 27 roku życia. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia przedstawionego przez bezrobotnego lub kosztów tworzenia dla niego dodatkowego miejsca pracy, a w szczególności na: * zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia rozpoczynanego przedsięwzięcia, albo utworzenia dodatkowego miejsca pracy; * dostosowanie pomieszczeń do projektowanej działalności; * zakup niezbędnych materiałów, surowców, itp., w przypadku rozpoczynania samodzielnej działalności. Dokumenty można składać w oddziałach BGK lub lokalnych funduszach pożyczkowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie Programy dotacyjne dla MŚP Młody przedsiębiorca ma do wyboru wiele programów, które na bieżąco są uruchamiane przez instytucje rządowe i pozarządowe. Poniżej zostały przedstawione tylko niektóre z nich. Organizacje pozarządowe, fundacje i inne instytucje rynku pracy, w ramach funduszy strukturalnych, Programu Operacyjnego ZPORR działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości, oferują osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą, bezpłatne usługi doradczo szkoleniowe, oraz wsparcie finansowe dla tych, którzy zarejestrują firmę w postaci: * comiesięcznej bezzwrotnej dotacji w wysokości 700 PLN przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności (możliwość przedłużenia do jednego roku) * jednorazowej dotacji inwestycyjnej w kwocie maksymalnej EUR Obecnie istnieje siedem programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych: * SPO-WKP (Program Konkurencyjność) * Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL), * Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), 4

5 * Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO-ROL), * Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO-RYBY), * Sektorowy Program Operacyjny Transport ( SPO- TRANSPORT), * Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO-PT). Wsparcie oferuje również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programów PHARE i Funduszy Strukturalnych: * SPO WKP Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw w ramach SPO-WKP * Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo * Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałnie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Poddziałanie Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw * Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje * Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Bieżące informacje na temat programów można znaleźć na stronie internetowej PARP: W ramach Funduszy Strukturalnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dostępne są dwa programy: Promocja przedsiębiorczości i Miroprzedsiębiorstwa. Leasing Umowa leasing u polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego w zamian za określone wynagrodzenie. Do umowy leasing u stosuje się przepisy o najmie i sprzedaży na raty. Jest to forma dogodna dla przedsiębiorcy nie dysponującego wystarczającą kwotą do zakupu środków trwałych. Generalnie wyróżnia się dwa rodzaje leasing u: operacyjny i finansowy. Umowa leasing u operacyjnego (bieżącego) polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Przedmiot umowy leasing u w czasie jej trwania zaliczany jest do składników majątku finansującego (leasingodawcy), z czego wynika, że to on ma prawo do odpisów amortyzacyjnych. Umowa leasing u operacyjnego zawierana jest na okres krótszy, niż zużycie leasingowanej rzeczy. Opłaty leasingowe są przychodem dla leasingodawcy i równocześnie stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. 5

6 Umowa leasing u finansowego (kapitałowego) zawierana jest na okres zbliżony do okresu życia rzeczy a przedmiot leasing u zalicza się do składników majątku leasingobiorcy, w związku z tym to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które stanowią dla niego koszt. Ponadto kosztem są dla niego również raty leasingowe w części odsetek. Te odsetki stanowią z kolei przychód dla leasingodawcy. Część kapitałowa raty nie jest ani kosztem dla leasingobiorcy ani przychodem dla leasingodawcy. Po upływie oznaczonego w umowie terminu i dokonaniu spłaty wszystkich rat leasingowych, umowa wygasa, a leasingowany przedmiot staje się własnością leasingobiorcy. Factoring Jest to krótkoterminowe finansowanie transakcji przez firmę kredytującą, rozliczającą i zabezpieczającą wypłacalność odbiorcy. Jest to także przyjęcie na siebie przez spółkę odpowiedzialności za ściągnięcie wierzytelności innej spółki w zamian za kilkuprocentową opłatę odliczaną od natychmiast wypłacanej sumy przejętych rachunków. Z instytucją faktoringu wiążą się trzy podmioty: przedsiębiorca, instytucja faktoringowa oraz dłużnik. Przedsiębiorcę przelewającego swą wierzytelność na instytucję faktoringową nazywa się faktorantem, a instytucję faktoringową faktorem. Do korzyści faktoranta należy szybsze uzyskanie środków pieniężnych za swoje towary i usługi, przez co może poprawić się jego płynność finansowa. Factoring jest jednak dość drogą usługą prowizja waha się od 1,7 do 7,0% kwoty wierzytelności. Fundusze Pożyczkowe (przedstawiona lista obejmuje województwo Świętokrzyskie) Fundusz MIKRO ul. Bodzentyńska 44A II piętro Kielce tel.: ( 41 ) fax: ( 41 ) Osoby chcące rozpocząć działalność mogą liczyć na kwotę do 7 tys. zł. * Zabezpieczenie poręczenie cywilne. Jeżeli poręczyciel prowadzi swoją firmę wystarczy jedna osoba. Jeżeli poręczyciel nie jest przedsiębiorcą, będzie ich musiało być więcej. * Spłata pożyczki do 12 miesięcy. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Mieszka I 1, Końskie tel. 0/ Udziela pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa Świętokrzyskiego oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Kwota pożyczki nie może być większa niż ,00 zł. Udział własny, pieniężny wnioskodawcy w finansowaniu kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie może być niższy niż 20%. Spłata do 60 miesięcy. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach ul. Mickiewicza 1a, Starachowice tel. 0/ Udziela poręczeń kredytowych oraz wsparcia merytorycznego w ramach PKD. Poręczenie może obejmować do 60% kapitału podstawowego kredytu lub pożyczki, lecz nie może przekroczyć wartości ,00 zł. 6

7 Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości Rolnej Pl. ks. Poniatowskiego Sandomierz tel. 0/ Udziela pożyczek dla małych firm oraz dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą. Pożyczki udzielane są na okres do 36 miesięcy. Maksymalna kwota dla firm działających nie krócej, niż 6 miesięcy, to 120 tys., zaś dla działających krócej 50 tys. Wymagany jest 20 % udział środków własnych. Ośrodek udziela również wsparcia merytorycznego w ramach PKD. Kredyty Gdy pomimo różnych form wsparcia nie uda się uzyskać środków finansowych na upragnioną własną firmę, pozostaje ostatnia deska ratunku kredyt. Jest to rozwiązanie kosztowne i obarczone ryzykiem. Jakkolwiek najmniej bolesnym i na krótki czas może być korzystanie z tzw. debetu, czyli ujemnego salda na własnym rachunku bankowym. Alternatywą może również być kredyt na cele konsumpcyjne, który jest tańszy i łatwiejszy do uzyskania w stosunku do kredytu inwestycyjnego. Banki oczywiście będą żądać różnego rodzaju zabezpieczeń jako gwarancji spłacenia kredytu. Jeżeli są to zabezpieczenia w postaci zastawu na rzeczach ruchomych lub nieruchomych, sprawa jest dość łatwa ryzykujemy naszym majątkiem. Natomiast w sytuacji, gdy są wymagani poręczyciele, nasze niewłaściwe decyzje mogą nawet doprowadzić ich do bankructwa. Banki najczęściej w swojej ofercie mają do dyspozycji: * Kredyt w rachunku bieżącym; * Kredyt obrotowy; * Kredyt inwestycyjny; * Kredyt krótkoterminowy; * Kredyt hipoteczny; * Kredyt z poręczeniem. Pomoc doradczą dla rozpoczynających działalność gospodarczą udzielają również: * Urzędy Gmin i Powiatowe Urzędy Pracy, Gminne Centra Informacji * Lokalne fundacje, stowarzyszenia i agencje działające na rzecz rozwoju gospodarczego * Izby gospodarcze, organizacje rzemiosła, zrzeszenia i związki pracodawców oraz inne instytucje biznesu, podejmujące inicjatywy prorozwojowe. * Agencje rządowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). * Akademickie biura karier działające przy szkołach wyższych. * Krajowy System Usług (KSU) 7

8 W ramach w/w sieci KSU świadczone są następujące usługi: Przedsiębiorcy i osoby podejmujące się działalności gospodarczej mogą uzyskać bezpłatne, krótkie porady i informacje dotyczące administracyjno prawnych * Punkty Konsultacyjno Doradcze aspektów prowadzenia firmy, zarządzania przedsiębiorstwem, pozyskiwania kapitału, pomocy publicznej ze środków krajowych i europejskich, zaawansowanych usług doradczych. * Sieć Informacji dla Biznesu (BIN Business Information Network) * Centra Euro Info (EIC Euro Info Centres) * Krajowa Sieć Innowacji Obejmują 22 ośrodki świadczące specjalistyczne usługi informacyjne w zakresie dostępu do systemów informacji gospodarczej, kojarzenia partnerów, informacji dla inwestorów zagranicznych. Obejmują 14 ośrodków świadczących usługi informacyjne w zakresie informacji europejskiej, a w szczególności warunków prowadzenia działalności gospodarczej w krajach UE, inicjowania współpracy firm i instytucji, europejskich norm i standardów, programów pomocowych. Obecnie tworzona sieć ośrodków specjalizujących się w świadczeniu usług proinnowacyjnych w zakresie transferu i komercjalizacji technologii i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych w małych i średnich firmach. Fundusze Strukturalne (krótki przegląd) Dokonanie analizy funduszy na lata jest o tyle skomplikowane, że w momencie tworzenia niniejszej publikacji (sierpień 2006r.) wciąż trwają konsultacje na różnych szczeblach decyzyjnych, włącznie z konsultacjami społecznymi. Poniższy opis ma więc charakter orientacyjny. W nowym okresie programowania nastąpi zasadnicza reorganizacja systemu funduszy w ramach polityki spójności, która zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej realizowana będzie w oparciu o trzy źródła finansowe: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności Działania dotyczące sektorów rolnictwa oraz rybołówstwa zostały wyłączone z zakresu interwencji instrumentów finansowych polityki spójności. Tym samym podstawą interwencji finansowej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej będą rozporządzenie Rady ws. Wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), a w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej - rozporządzenie Rady ws. Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR). Polska przygotowując się do wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach , na podstawie zapisów Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, opracowała Narodową Strategię Spójności (NSS), która stanowi podstawę do programowania interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS). 8

9 Zgodnie z nią w latach , Polska będzie realizowała 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zarządzanych przez samorządy województw oraz 5 Programów sektorowych zarządzanych na poziomie centralnym oraz Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Łącznie na realizację NSS przeznaczone zostanie około 85,6 mld euro, z czego ok. 59,5 mld euro będzie pochodzić ze środków unijnych, około 9,7 mld euro stanowił będzie publiczny wkład krajowy, a około 16,3 mld euro pochodzić będzie ze środków prywatnych. Czyli: Nowe Ogólnopolskie programy operacyjne * Infrastruktura i Środowisko * Innowacyjna gospodarka * Kapitał Ludzki * Rozwój Polski Wschodniej * Pomoc techniczna Regionalne Programy Operacyjne * Każde województwo będzie wdrażało swój własny program operacyjny, który w sposób pełniejszy niż ma to miejsce obecnie przy Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, będzie odpowiadał uwarunkowaniom i potrzebom rozwojowym danego regionu. Za przygotowanie poszczególnych RPO odpowiadają urzędy marszałkowskie. 9

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

pozycji rynkowej napotyka na jedną

pozycji rynkowej napotyka na jedną STAN SYSTEMU POŻYCZKOWO-GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW szanse i wyzwania Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Warszawa 10. grudnia 2008 Sektor

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Natalia Łaba KARR S.A. Fundusz PoŜyczkowy przez 20 lat swojej działalności jest

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 LWÓWEK 12-08- Malta, 2015 luty r. 2013 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu) Data

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Katowice, 1 października 2014 r. www.funduszeeuropejskie.gov.pl Środa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 089 521 12 78/79 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zostało powołane w 1995 roku z inicjatywy samorządu lokalnego i grupy założycielskiej - koneckich

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Kielce, dnia 28.10.2014 roku Celem działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego jest wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości www.robert.zajkowski.umcs.lublin.pl robik@hektor.umcs.lublin.pl 1 Instrumenty finansowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) nr tel: fax email: Forma organizacyjnoprawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka akcyjna spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW Prometeusz Euro Sp. z o.o. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE , Parę słów o firmie Prometeusz: 15 lat doświadczenia założyciela

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych. Racibórz 12 maja 2015 r.

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych. Racibórz 12 maja 2015 r. Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Racibórz 12 maja 2015 r. Możliwości wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Środki obecnie dostępne Pierwszy biznes Wsparcie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Biuro główne w Warszawie ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa tel. (022) 864 03 90, faks (022) 864 03 61 Program pożyczkowy Cel: zapewnienie środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o.

Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. Poręczenia kredytowe udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp.

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Złotniki, 7 maja 2009

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Złotniki, 7 maja 2009 Inhaltsverzeichnis ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA MOTORYZACYJNEGO PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Złotniki, 7 maja 2009 Działalność WARP Strategia rozwoju województwa

Bardziej szczegółowo

13 grudnia 2012 r. Nowy Targ

13 grudnia 2012 r. Nowy Targ 13 grudnia 2012 r. Nowy Targ Usługi doradcze Usługi informacyjne Usługi finansowe Okres realizacji projektu listopad 2011 październik 2014 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj.

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent A Mikropożyczki

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent A Mikropożyczki Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komponent A Mikropożyczki Zrealizowane działania, osiągnięte rezultaty Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Założenia Programu Głównym zadaniem PAOW było

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE,

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE, Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie Inicjatywa JEREMIE, Toruń 14 czerwca 2011 r. Projekt jest finansowany ze

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje od 30.09.2013r. )

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje od 30.09.2013r. ) TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje od 30.09.2013r. ) I. PRODUKTY W OFERCIE TAB I. KLIENCI INSTYTUCJONALNI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

- narzędzia wspomagające działania eksportowe w Regionie koncepcja. Poznao, grudzieo 2015

- narzędzia wspomagające działania eksportowe w Regionie koncepcja. Poznao, grudzieo 2015 - narzędzia wspomagające działania eksportowe w Regionie koncepcja Poznao, grudzieo 2015 Aktualny system finansowy wspierający przedsiębiorców w Wielkopolsce 2 Wsparcie przedsiębiorców w Wielkopolsce realizowane

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. Giżycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie Giżycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r. Fundusze, konkursy, dotacje szanse i moŝliwości dla przedsiębiorców w roku 2012 Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów

Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów Wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE Poręczenie najefektywniejszą formą zabezpieczenia kredytów KONIN 24 MARZEC 2014 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 maja 2014 29.05.2014 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Łukasz Narloch, Samodzielny

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl Pożyczki i poręczenia na inwestycje realizowane przez K-PFP sp. z o.o. oraz TFPK sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków pochodzących z RPO WK-P na lata 2007-2013 z uwzględnieniem Inicjatywy JEREMIE Toruń

Bardziej szczegółowo

Usługi Finansowe udzielanie poręczeń

Usługi Finansowe udzielanie poręczeń Usługi Finansowe udzielanie poręczeń Anna Szatkowska Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Toruń, 24 września 2013 r. Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj Analiza ofert instytucji finansowych posiadających akredytacje do udzielania gwarancji bankowych w ramach zaliczek wypłacanych przez ARiMR na wybrane działania PROW 20072013 Nabór wniosków w ramach PROW

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Grupa ECDF Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Program realizowany przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego GRUPA ECDF O GRUPIE ECDF: 12 lat działalności

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo