Źródła finansowania działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła finansowania działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Źródła finansowania działalności gospodarczej 1

2 Pieniądze na start Kapitał własny założyciela firmy - jest to właściwie idealna sytuacja, gdy właściciel ma środki na stworzenie własnej firmy, gdyż ryzykuje tylko sam. Dodatkowymi źródłami może być rodzina, przyjaciele, spadek, hipoteka osobista itd. Pożyczając od rodziny, można zaoferować gwarancję zwrotu oraz określony zysk i nawet przedstawić pożyczkodawcom biznes plan. Partnerzy - Dobrze jest znaleźć partnera, który oprócz posiadania funduszy, zna branżę, w której działa firma oraz posiada przydatne kompetencje, których Ty nie masz. Odpowiednie umowy powinny określać wpływ partnera na decyzje w firmie jak i jego stopień odpowiedzialności za zadłużenie firmy. Inwestorzy - których możemy podzielić na aktywnych, ingerujących w sprawy firmy i pasywnych, mało uczestniczących w kierowaniu firmą, oczekujących tylko dywidend z tytułu zainwestowanych środków. Fundusze Venture Capital - są to wyspecjalizowane firmy, które zajmują się inwestowaniem w przedsięwzięcia o wysokim ryzyku a zarazem umożliwiające osiągnięcie bardzo wysokiej stopy zwrotu zainwestowanego kapitału. Środki funduszy inwestowane są na okres od 3 do 10 lat. Po ustabilizowaniu się pozycji rynkowej firmy venture capital najczęściej odsprzedają posiadane udziały. Dodatkowym atutem venture capital jest obecność przedstawicieli funduszu w zarządzie firmy, która daje firmie dostęp do nowych technik zarządzania, innowacyjnych technologii itd. Trzeba jednak pamiętać, że zaangażowanie venture capital może wiązać się z pewną utratą kontroli nad firmą. Skala inwestycji venture capital waha się od 200 tys. do 25 mln. USD. Wynajęcie - zamiast zakupu wyposażenia do firmy. Uzyskana stąd gotówka może być zainwestowana w Twoje bardziej rentowne przedsięwzięcie. Posiadając własny kapitał uruchamiamy "dzwignię finansową" umożliwiającą uzyskanie większego kredytu. Finansowanie surowców - przez ich dostawców, poprzez uzgodnienie odroczonych płatności. Dostawca może przyznać rabat za przyśpieszoną płatność lub karne odsetki za opóźnienia, jak również prowadzić okazjonalne kontrole zapasów przez swojego reprezentanta. Inne formy pozyskania kapitału Preferencje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy daje możliwość osobie bezrobotnej, podejmującej działalność gospodarczą, uzyskania jednorazowo środków na podjęcie działalności oraz refundować koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (art. 46 w/w ustawy). Zgodnie z uchwaloną przez Sejm RP 1 lipca 2005 r. nowelizacją Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby rozpoczynające działalność gospodarczą będą miały ulgi w płaceniu składek ZUS. Początkujący przedsiębiorcy przez pierwsze 2 lata będą mogli płacić składki (emerytalną, rentowe, wypadkową) od zadeklarowanej kwoty, ale nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jednak podobne preferencje nie mogą objąć osób, które prowadzą lub prowadziły w ciągu ostatnich 5 lat pozarolniczą działalność, ani wykonujących czynności w ramach swojej firmy na rzecz byłego pracodawcy, które przed rozpoczęciem działalności wykonywali w ramach stosunku pracy. Ulgi w zapłacie podatków Przedsiębiorca, który ma problemy finansowe i nie może zapłacić podatku, może w urzędzie skarbowym starać się o: * odroczenie terminu płatności podatku, * rozłożenie go na raty, * ograniczenie poboru zaliczek na podatek. 2

3 Trzeba jednak zapamiętać, iż w/w ulgi są traktowane jako publiczna pomoc państwa, dlatego przy ich udzielaniu urząd bierze pod uwagę przepisy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Poza tym, rozpoczynając pozarolniczą działalność gospodarczą, można skorzystać z kredytu podatkowego, który polega na zwolnieniu tylko z podatku dochodowego w pierwszych latach działalności i spłacie go ratami w latach następnych. Ulga ta dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie przysługuje ona jednak podatnikom karty podatkowej. Najprościej kredyt podatkowy polega na zwolnieniu przez okres jednego roku z następujących obowiązków: * składanie comiesięcznych deklaracji, * wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy (lub zryczałtowanego podatku), * zapłata podatku od dochodów z działalności w terminie złożenie zeznania, * połączenie dochodów z działalności w zeznaniu rocznym z dochodami z innych źródeł przychodów. Niezapłacony w danym roku podatek musi być spłacany w ciągu kolejnych 5 lat. Osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą do końca lutego 2005 r., mogą uzyskać kredyt podatkowy najwcześniej w 2006 r. Warto dodać, iż ulga ta przysługuje wyłącznie małym przedsiębiorcom. Program pierwsza praca Zgodnie z Programem aktywizacji zawodowej absolwentów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Pierwsza Praca, osoby chcące podjąć działalność gospodarczą, mogą skorzystać z różnych form pomocy, które są przedstawione w skrócie poniżej. W ofercie usług urzędów pracy występują pożyczki na podejmowanie własnej działalności gospodarczej (zgodnie z art. 18 ustawy powiatowy urząd pracy może przyznać pożyczkę w wysokości nie wyższej niż dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Po dwóch latach prowadzenia działalności do 50% kwoty pożyczki może zostać umorzone; umowa o udzielenie pożyczki może przewidywać możliwość zwrotu do 80% kosztów szkolenia i doradztwa z zakresu podejmowanej działalności w pierwszym roku). [ ] Na mocy ustawy o ułatwieniu zatrudniania absolwentom szkół, absolwent w okresie 12 miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej może uzyskać z Funduszu Pracy dofinansowanie składek w części przeznaczonej na ubezpieczenie wypadkowe oraz rentowe. Stanowi to ogółem 14,62% podstawy najniższego wynagrodzenia 1. Przyznanie bezzwrotnych dotacji Osoba bezrobotna zamierzająca założyć firmę, może w urzędzie pracy złożyć wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wysokość przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 500 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych środków nie może przekraczaç 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni Urząd pracy może przyznać refundację w wysokości do 80 proc. udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, które zostały poniesione (w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) w związku z założeniem firmy. Kwota refundacji nie może być jednak wyższa niż wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 1 Źródło: MpiPS Pierwsza Praca - Programem aktywizacji zawodowej absolwentów Warszawa, styczeń

4 Warunkiem przyznania bezzwrotnej dotacji jest m.in. nie odrzucenie (bez uzasadnionej przyczyny) w czasie ostatnich 12 miesięcy przebywania w rejestrze osób bezrobotnych, propozycji odpowiedniego zatrudnienia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych czy robót publicznych. Program Praca dla młodych Jest to program preferencyjnych pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej przez młodych bezrobotnych oraz pożyczek na utworzenie dla nich dodatkowych miejsc pracy. Program realizowany jest na podstawie umowy zawartej w 2002 r. między ministrem pracy a prezesem BGK. Wysokość pożyczki udzielonej na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być mniejsza niż 5 tys. zł. oraz nie może przekroczyć kwoty 40 tys. zł. Pożyczka jest preferencyjnie oprocentowana (0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP aktualne dane można znaleźć na stronie co oznacza niższą od komercyjnej stopę procentową. Pożyczka może być udzielona na 36 miesięcy i w tym czasie możliwe jest odroczenie spłaty kapitału maksymalnie do 6 miesięcy. O pożyczkę można się starać, jeśli jest się bezrobotnym do 25 roku życia lub bezrobotnym legitymującym się dyplomem wyższej uczelni do 27 roku życia. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia przedstawionego przez bezrobotnego lub kosztów tworzenia dla niego dodatkowego miejsca pracy, a w szczególności na: * zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do prowadzenia rozpoczynanego przedsięwzięcia, albo utworzenia dodatkowego miejsca pracy; * dostosowanie pomieszczeń do projektowanej działalności; * zakup niezbędnych materiałów, surowców, itp., w przypadku rozpoczynania samodzielnej działalności. Dokumenty można składać w oddziałach BGK lub lokalnych funduszach pożyczkowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie Programy dotacyjne dla MŚP Młody przedsiębiorca ma do wyboru wiele programów, które na bieżąco są uruchamiane przez instytucje rządowe i pozarządowe. Poniżej zostały przedstawione tylko niektóre z nich. Organizacje pozarządowe, fundacje i inne instytucje rynku pracy, w ramach funduszy strukturalnych, Programu Operacyjnego ZPORR działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości, oferują osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą, bezpłatne usługi doradczo szkoleniowe, oraz wsparcie finansowe dla tych, którzy zarejestrują firmę w postaci: * comiesięcznej bezzwrotnej dotacji w wysokości 700 PLN przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności (możliwość przedłużenia do jednego roku) * jednorazowej dotacji inwestycyjnej w kwocie maksymalnej EUR Obecnie istnieje siedem programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych: * SPO-WKP (Program Konkurencyjność) * Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL), * Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), 4

5 * Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO-ROL), * Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO-RYBY), * Sektorowy Program Operacyjny Transport ( SPO- TRANSPORT), * Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO-PT). Wsparcie oferuje również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programów PHARE i Funduszy Strukturalnych: * SPO WKP Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw w ramach SPO-WKP * Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo * Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałnie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Poddziałanie Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw * Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje * Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Bieżące informacje na temat programów można znaleźć na stronie internetowej PARP: W ramach Funduszy Strukturalnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dostępne są dwa programy: Promocja przedsiębiorczości i Miroprzedsiębiorstwa. Leasing Umowa leasing u polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego w zamian za określone wynagrodzenie. Do umowy leasing u stosuje się przepisy o najmie i sprzedaży na raty. Jest to forma dogodna dla przedsiębiorcy nie dysponującego wystarczającą kwotą do zakupu środków trwałych. Generalnie wyróżnia się dwa rodzaje leasing u: operacyjny i finansowy. Umowa leasing u operacyjnego (bieżącego) polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Przedmiot umowy leasing u w czasie jej trwania zaliczany jest do składników majątku finansującego (leasingodawcy), z czego wynika, że to on ma prawo do odpisów amortyzacyjnych. Umowa leasing u operacyjnego zawierana jest na okres krótszy, niż zużycie leasingowanej rzeczy. Opłaty leasingowe są przychodem dla leasingodawcy i równocześnie stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. 5

6 Umowa leasing u finansowego (kapitałowego) zawierana jest na okres zbliżony do okresu życia rzeczy a przedmiot leasing u zalicza się do składników majątku leasingobiorcy, w związku z tym to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które stanowią dla niego koszt. Ponadto kosztem są dla niego również raty leasingowe w części odsetek. Te odsetki stanowią z kolei przychód dla leasingodawcy. Część kapitałowa raty nie jest ani kosztem dla leasingobiorcy ani przychodem dla leasingodawcy. Po upływie oznaczonego w umowie terminu i dokonaniu spłaty wszystkich rat leasingowych, umowa wygasa, a leasingowany przedmiot staje się własnością leasingobiorcy. Factoring Jest to krótkoterminowe finansowanie transakcji przez firmę kredytującą, rozliczającą i zabezpieczającą wypłacalność odbiorcy. Jest to także przyjęcie na siebie przez spółkę odpowiedzialności za ściągnięcie wierzytelności innej spółki w zamian za kilkuprocentową opłatę odliczaną od natychmiast wypłacanej sumy przejętych rachunków. Z instytucją faktoringu wiążą się trzy podmioty: przedsiębiorca, instytucja faktoringowa oraz dłużnik. Przedsiębiorcę przelewającego swą wierzytelność na instytucję faktoringową nazywa się faktorantem, a instytucję faktoringową faktorem. Do korzyści faktoranta należy szybsze uzyskanie środków pieniężnych za swoje towary i usługi, przez co może poprawić się jego płynność finansowa. Factoring jest jednak dość drogą usługą prowizja waha się od 1,7 do 7,0% kwoty wierzytelności. Fundusze Pożyczkowe (przedstawiona lista obejmuje województwo Świętokrzyskie) Fundusz MIKRO ul. Bodzentyńska 44A II piętro Kielce tel.: ( 41 ) fax: ( 41 ) Osoby chcące rozpocząć działalność mogą liczyć na kwotę do 7 tys. zł. * Zabezpieczenie poręczenie cywilne. Jeżeli poręczyciel prowadzi swoją firmę wystarczy jedna osoba. Jeżeli poręczyciel nie jest przedsiębiorcą, będzie ich musiało być więcej. * Spłata pożyczki do 12 miesięcy. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Mieszka I 1, Końskie tel. 0/ Udziela pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa Świętokrzyskiego oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Kwota pożyczki nie może być większa niż ,00 zł. Udział własny, pieniężny wnioskodawcy w finansowaniu kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie może być niższy niż 20%. Spłata do 60 miesięcy. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach ul. Mickiewicza 1a, Starachowice tel. 0/ Udziela poręczeń kredytowych oraz wsparcia merytorycznego w ramach PKD. Poręczenie może obejmować do 60% kapitału podstawowego kredytu lub pożyczki, lecz nie może przekroczyć wartości ,00 zł. 6

7 Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości Rolnej Pl. ks. Poniatowskiego Sandomierz tel. 0/ Udziela pożyczek dla małych firm oraz dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą. Pożyczki udzielane są na okres do 36 miesięcy. Maksymalna kwota dla firm działających nie krócej, niż 6 miesięcy, to 120 tys., zaś dla działających krócej 50 tys. Wymagany jest 20 % udział środków własnych. Ośrodek udziela również wsparcia merytorycznego w ramach PKD. Kredyty Gdy pomimo różnych form wsparcia nie uda się uzyskać środków finansowych na upragnioną własną firmę, pozostaje ostatnia deska ratunku kredyt. Jest to rozwiązanie kosztowne i obarczone ryzykiem. Jakkolwiek najmniej bolesnym i na krótki czas może być korzystanie z tzw. debetu, czyli ujemnego salda na własnym rachunku bankowym. Alternatywą może również być kredyt na cele konsumpcyjne, który jest tańszy i łatwiejszy do uzyskania w stosunku do kredytu inwestycyjnego. Banki oczywiście będą żądać różnego rodzaju zabezpieczeń jako gwarancji spłacenia kredytu. Jeżeli są to zabezpieczenia w postaci zastawu na rzeczach ruchomych lub nieruchomych, sprawa jest dość łatwa ryzykujemy naszym majątkiem. Natomiast w sytuacji, gdy są wymagani poręczyciele, nasze niewłaściwe decyzje mogą nawet doprowadzić ich do bankructwa. Banki najczęściej w swojej ofercie mają do dyspozycji: * Kredyt w rachunku bieżącym; * Kredyt obrotowy; * Kredyt inwestycyjny; * Kredyt krótkoterminowy; * Kredyt hipoteczny; * Kredyt z poręczeniem. Pomoc doradczą dla rozpoczynających działalność gospodarczą udzielają również: * Urzędy Gmin i Powiatowe Urzędy Pracy, Gminne Centra Informacji * Lokalne fundacje, stowarzyszenia i agencje działające na rzecz rozwoju gospodarczego * Izby gospodarcze, organizacje rzemiosła, zrzeszenia i związki pracodawców oraz inne instytucje biznesu, podejmujące inicjatywy prorozwojowe. * Agencje rządowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). * Akademickie biura karier działające przy szkołach wyższych. * Krajowy System Usług (KSU) 7

8 W ramach w/w sieci KSU świadczone są następujące usługi: Przedsiębiorcy i osoby podejmujące się działalności gospodarczej mogą uzyskać bezpłatne, krótkie porady i informacje dotyczące administracyjno prawnych * Punkty Konsultacyjno Doradcze aspektów prowadzenia firmy, zarządzania przedsiębiorstwem, pozyskiwania kapitału, pomocy publicznej ze środków krajowych i europejskich, zaawansowanych usług doradczych. * Sieć Informacji dla Biznesu (BIN Business Information Network) * Centra Euro Info (EIC Euro Info Centres) * Krajowa Sieć Innowacji Obejmują 22 ośrodki świadczące specjalistyczne usługi informacyjne w zakresie dostępu do systemów informacji gospodarczej, kojarzenia partnerów, informacji dla inwestorów zagranicznych. Obejmują 14 ośrodków świadczących usługi informacyjne w zakresie informacji europejskiej, a w szczególności warunków prowadzenia działalności gospodarczej w krajach UE, inicjowania współpracy firm i instytucji, europejskich norm i standardów, programów pomocowych. Obecnie tworzona sieć ośrodków specjalizujących się w świadczeniu usług proinnowacyjnych w zakresie transferu i komercjalizacji technologii i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych w małych i średnich firmach. Fundusze Strukturalne (krótki przegląd) Dokonanie analizy funduszy na lata jest o tyle skomplikowane, że w momencie tworzenia niniejszej publikacji (sierpień 2006r.) wciąż trwają konsultacje na różnych szczeblach decyzyjnych, włącznie z konsultacjami społecznymi. Poniższy opis ma więc charakter orientacyjny. W nowym okresie programowania nastąpi zasadnicza reorganizacja systemu funduszy w ramach polityki spójności, która zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej realizowana będzie w oparciu o trzy źródła finansowe: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności Działania dotyczące sektorów rolnictwa oraz rybołówstwa zostały wyłączone z zakresu interwencji instrumentów finansowych polityki spójności. Tym samym podstawą interwencji finansowej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej będą rozporządzenie Rady ws. Wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), a w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej - rozporządzenie Rady ws. Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR). Polska przygotowując się do wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach , na podstawie zapisów Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, opracowała Narodową Strategię Spójności (NSS), która stanowi podstawę do programowania interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS). 8

9 Zgodnie z nią w latach , Polska będzie realizowała 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zarządzanych przez samorządy województw oraz 5 Programów sektorowych zarządzanych na poziomie centralnym oraz Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Łącznie na realizację NSS przeznaczone zostanie około 85,6 mld euro, z czego ok. 59,5 mld euro będzie pochodzić ze środków unijnych, około 9,7 mld euro stanowił będzie publiczny wkład krajowy, a około 16,3 mld euro pochodzić będzie ze środków prywatnych. Czyli: Nowe Ogólnopolskie programy operacyjne * Infrastruktura i Środowisko * Innowacyjna gospodarka * Kapitał Ludzki * Rozwój Polski Wschodniej * Pomoc techniczna Regionalne Programy Operacyjne * Każde województwo będzie wdrażało swój własny program operacyjny, który w sposób pełniejszy niż ma to miejsce obecnie przy Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, będzie odpowiadał uwarunkowaniom i potrzebom rozwojowym danego regionu. Za przygotowanie poszczególnych RPO odpowiadają urzędy marszałkowskie. 9

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+

Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ TWARDYCH WERSJA SKRÓCONA V BLOK TEMATYCZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Opracowała: Joanna

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 301 (71), 151 162 Leonid Worobjow, Agnieszka Zdrojewska UWARUNKOWANIA POWSTANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo