SKUTECZNOŚĆ TRENINGU INDOOR CYCLING U PACJENTÓW Z ROZPOZNANĄ CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA LUB PO ZAWALE SERCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKUTECZNOŚĆ TRENINGU INDOOR CYCLING U PACJENTÓW Z ROZPOZNANĄ CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA LUB PO ZAWALE SERCA"

Transkrypt

1 STRESZCZENIE SKUTECZNOŚĆ TRENINGU INDOOR CYCLING U PACJENTÓW Z ROZPOZNANĄ CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA LUB PO ZAWALE SERCA Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, Indoor Cycling, kwestionariusz Minnesota, kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna, przezskórna angioplastyka wieńcowa, choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego Najczęściej stosowanymi, a zarazem tradycyjnymi formami treningowymi według Standardów Rehabilitacji Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) są trening aerobowy (wytrzymałościowy) w postaci marszu na bieżni lub w terenie, jazdy na ergometrze rowerowym, pływania, treningu na steperach oraz trening anaerobowy (beztlenowy, oporowy). Trening fizyczny rozpoczynający się w II etapie rehabilitacji kardiologicznej jest dobrze poznany i opisany, rzadko natomiast spotyka się publikacje o zastosowaniu współczesnych, innowacyjnych form treningu u pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Coraz młodszy wiek pacjentów kardiologicznych, postęp diagnostyki oraz rozwój metod leczenia interwencyjnego i operacyjnego niejako wymuszają potrzebę korzystania ze współczesnych form treningu fizycznego, które stają się alternatywnym, interesującym oraz angażującym środkiem zapewniającym skuteczniejszą rehabilitację. Jedną z takich form jest trening o charakterze aerobowym przypominający w pewnym sensie tradycyjny trening zalecany w II etapie usprawniania, lecz o nieco innym przebiegu Indoor Cycling. Prawidłowo przeprowadzony trening składa się z rozgrzewki, treningu właściwego oraz części końcowej rozjazdu i rozciągania odpowiednich partii mięśni i ścięgien. Jazda na rowerze przeznaczonym do treningu odbywać się może w trzech podstawowych pozycjach rąk, w technikach na siedząco lub na stojąco. Najprawdopodobniej, do tej pory brak jest doniesień o możliwościach wykorzystania Indoor Cycling, jako alternatywnego do tradycyjnego, często mało atrakcyjnego treningu wytrzymałościowego w formie cykloergometru u osób z chorobami układu krążenia. W prezentowanej pracy oceniono wpływ 1-miesięcznego treningu Indoor Cycling na wydolność wysiłkową, parametry hemodynamiczne lewej komory serca, wskaźnik BMI oraz określono poziom aktywności ruchowej pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną lub po zawale serca.

2 W badaniach wzięło udział 50 mężczyzn zakwalifikowanych w II etapie rehabilitacji do modelu A których podzielono na grupy: 20 mężczyzn grupa Indoor Cycling (IC), 20 mężczyzn rehabilitowanych według standardów PTK grupa standardowa (ST) i 10 osób, które nie uczestniczyły w żadnym programie rehabilitacji kardiologicznej grupa kontrolna (K). Trening (oprócz grupy K) obejmował 22 jednostki treningowe wykonywane 5 razy w tygodniu. W grupie ST pacjenci wykonywali: trening wytrzymałościowy na ergometrze rowerowym, trening oporowy oraz ogólnokondycyjny. W grupie IC, zamiast tradycyjnego treningu interwałowego na cykloergometrze wykonywano trening Indoor Cycling, a także oporowy oraz ogólnokondycyjny. Średnia wieku wszystkich badanych osób wyniosła 56,60 8,25 lat, a frakcja wyrzutowa lewej komory serca 56%±4,00. U 100% badanych wystąpiła choroba niedokrwienna serca, 74% z mężczyzn przebyło zawał mięśnia sercowego. Dominującym rodzajem leczenia w badanej populacji był inwazyjny zabieg przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) połączony z implantacją 1 stentu. W celu analizy badanych parametrów posłużono się elektrokardiograficzną próbą wysiłkową, badaniem echokardiograficznym serca, badaniem profilu lipidowego krwi oraz wskaźnikiem masy ciała BMI. Do oceny aktywności ruchowej w czasie wolnym od pracy zawodowej wykorzystano kwestionariusz Minnesota Leisure Time Physical Activities Questionnaire (MLTPAQ). Kwestionariuszem dokonano również korelacji wyników badań dodatkowych z wielkością średniego tygodniowego wydatku kalorycznego. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej pakietem statystycznym Statistica 12 (StatSoft), przyjmując za istotny statystycznie wynik o wartości p 0,05. W zakresie parametrów wysiłkowych w grupie IC w porównaniu do wyniku wstępnego stwierdzono istotne wydłużenie czasu trwania testu (8,47 vs 10,23 min; p<0,001), znaczący wzrost wskaźnika MET (10,86 vs 12,35; p=0,06) i VO2max (38,43 vs 48,25 ml/kg/min; p<0,001). Podobne zmiany miały miejsce w grupie ST, poprawie podległ: czas testu (8,51 vs 9,96; p<0,001), MET (10,57 vs 12,18; p=0,002) i wskaźnik VO2max (38,42 vs 46,24; p<0,001). Nie stwierdzono istotnych zmian w parametrach spoczynkowej i maksymalnej częstotliwości skurczów serca oraz spoczynkowego i maksymalnego ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego krwi. W grupie pacjentów z grupy K nie stwierdzono znaczących zmian parametrów wysiłkowych. Badanie echokardiograficzne serca nie wykazało istotnych zmian po 1 miesiącu treningu w obydwu grupach pacjentów poddanych kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Z kolei w grupie K, w porównaniu do wyniku wstępnego badanie wykazało obniżenie wszystkich parametrów

3 echokardiograficznych, w tym istotny spadek wymiaru (52,80 vs 50,50 mm) i objętości (134,85 vs 121,88 ml) końcoworozkurczowej lewej komory (obydwie zmienne p<0,001), jak również masy (239,46 vs 208,61; p=0,002) i wskaźnika masy lewej komory mięśnia sercowego (123,52 vs 107,61; p=0,001). Zarówno w grupie IC, ST, jak i K zaobserwowano pozytywne zmiany profilu lipidowego krwi obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy krwi i triglicerydów. Korzystnym zmianom podległy również frakcje cholesterolu całkowitego HDL i LDL. Poza znaczącym wzrostem średniej wartości cholesterolu frakcji HDL w grupie K (41,00 vs 49,52 mg/dl, p<0,05) zmiany profilu lipidowego badanych nie były istotne statystycznie. Ponadto wykazano istotne zmniejszenie masy ciała po 22 jednostkach treningowych w grupie IC (84,15 vs 82,76; p<0,001) oraz nieznaczne zmniejszenie wskaźnika BMI w grupie IC i ST. W grupie K z kolei masa ciała, a tym samym wskaźnik masy ciała zwiększyły się, ale nie była to zmiana istotna statystycznie. Analiza wykazała najwyższy wydatek energetyczny w grupie IC 4524,29 kcal/tydz., wydatek grupy ST wyniósł z kolei 3813,74 kcal/tydz., a mężczyzn z grupy K 3213,48 kcal/tydz. Różnice wydatku energetycznego pomiędzy grupami nie były istotne. Analiza korelacji różnic (Δ) wyników badań dodatkowych z wielkością średniego tygodniowego wydatku kalorycznego związanego z aktywnością ruchową ocenianą kwestionariuszem Minnesota wykazała istotną słabą ujemną zależność średniej wartości TOTAL z deltą czasu trwania testu (Δ czas, R=-0,4505; p=0,0460) w grupie ST. Poza tą współzależnością nie wykazano znaczących korelacji z pozostałymi wynikami badań dodatkowych w jakiejkolwiek z grup. Trening Indoor Cycling może poprawiać wydolność wysiłkową oraz korzystnie wpływać na profil lipidowy i wskaźnik masy ciała BMI pacjentów. Nie stwierdzono negatywnego wpływu treningu Indoor Cycling na parametry morfologiczne lewej komory serca. Trening Indoor Cycling prowadzony w ramach II etapu rehabilitacji kardiologicznej u chorych z chorobą niedokrwienną serca lub po zawale jest bezpieczną formą terapii, może być zatem interesującą alternatywą dla klasycznego wysiłku w formie cykloergometru stacjonarnego we wczesnym etapie ambulatoryjnym.

4 SUMMARY EFFECTIVENESS OF THE INDOOR CYCLING TRAINING IN PATIENTS WITH ISCHAEMIC HEART DISEASE OR AFTER MYOCARDIAL INFARCTION Key words: physical activity, Indoor Cycling, Minnesota Leisure Time Physical Activities Questionnaire, comprehensive cardiac rehabilitation, Percutaneous Coronary Intervention, coronary heart disease, myocardial infarction The most commonly used, yet traditional training forms according to Cardiac Rehabilitation Standards of the Polish Cardiac Society, are aerobic (endurance) training in the form of walking on the treadmill or in the field, bicycle ergometer training, swimming, training on the lifecycle, and anaerobic training (anaerobic resistance training). Physical training, which is introduced in the second stage of cardiac rehabilitation, is well understood and described, but rare publications on the use of modern, innovative forms of exercises for patients with cardiovascular diseases can be found. Younger age of cardiac patients somehow necessitates the use of modern forms of physical training, which become alternative, interesting and engaging means to provide effective rehabilitation. One such form is endurance Indoor Cycling training. Properly conducted training consists of a warm-up, an appropriate training and an end portion cool down and stretching, which concerns proper muscle groups and tendons. Indoor Cycling training can be carried out in three basic positions of the hands, in sitting or standing techniques. Most likely, there are no reports on the possibilities of the use of Indoor Cycling as an alternative form to the traditional endurance cycle ergometer training of patients with cardiovascular diseases. In the present study attempts to determine the impact of 1-month Indoor Cycling training on exercise capacity, hemodynamic parameters of the left ventricle, blood lipid profile and BMI value were made. Additionally, physical activity level of patients with coronary artery disease or after myocardial infarction was evaluated. The study group consisted of 50 men under the model A of the 2 nd phase of cardiac rehabilitation (20 men, members of the Indoor Cycling group, IC, 20 men rehabilitated accordingly to the recommendations of the Section of Cardiac Rehabilitation and Physiology Effort Polish Cardiac Society a standard group, ST and 10 people who did not participate in any cardiac rehabilitation program a control group, C). Patients (except from the C group)

5 underwent 22 training units performed 5 times a week. In the ST group the training included: endurance exercise on a bicycle ergometer, resistance training and calisthenics. Whereas men in the IC group, instead of the traditional interval training on the ergometer, participated in the Indoor Cycling lessons arranged by the same instructor. That group also participated in the other two types of trainings (resistance and calisthenics) according to the standards. The average age of all subjects was years, the average left ventricular ejection fraction was 56%± % of patients experienced ischemic heart disease, 74% of them had a myocardial infarction. The prevailing type of treatment in the study population was percutaneous coronary intervention (PCI) combined with implantation of 1 stent. In order to analyze the parameters electrocardiography treadmill test, heart echocardiography test, blood lipid profile test and body mass index (BMI) were used. To assess leisure time physical activity the Minnesota Leisure Time Physical Activities Questionnaire (MLTPAQ) was used. Correlations between the results of additional tests and the average weekly caloric expenditure were also made. The obtained data was statistically analyzed by Statistica 12 (StatSoft), assuming a statistically significant result with a value of p Compared to the initial result in the field of treadmill exercise test parameters in the IC group there was a significant increase in the test duration (8.47 vs min; p<0.001), a significant increase in the MET value (10.86 vs 12.35; p=0.06) and VO2max (38.43 vs ml/kg/min; p<0.001). Parallel changes were observed in the ST group, where the following parameters improved: the test duration (8.51 vs 9.96; p<0.001), MET value (10.57 vs 12.18; p=0.002) and the rate of VO2max (38.42 vs 46.24; p<0.001). No significant changes in rest and maximum heart rate as well as systolic and diastolic blood pressure parameters were found. In C group no significant changes in treadmill exercise test parameters were observed. Echocardiogram did not show significant changes after 1-month of training in both groups undergoing comprehensive cardiac rehabilitation. Paralleled to the preliminary study in the group of patients who refused to participate in the cardiac rehabilitation, results showed a reduction in all echocardiographic parameters, including a significant decrease in the left ventricular end-diastolic diameter (52.80 vs mm) and volume ( vs ml; both variables at p<0.001), as well as in the left ventricular mass ( vs ; p=0.002) and the left ventricular mass index ( vs ; p=0.001). Alike in the IC, ST as well as in the C group, positive modification of blood lipid profile a reduction of total cholesterol level and triglycerides was observed. Preferable changes in the total cholesterol fractions HDL and LDL were also noted. Besides the significant increase in the average value of HDL

6 cholesterol in the control group (41.00 vs mg/dl; p<0.05), another changes in the lipid profile of the groups were not statistically significant. A significant reduction in body weight after 22 training units in the IC group (84.15 vs 82.76; p<0.001) and an insignificant reduction of BMI value in the IC and ST group were also shown. In C group body weight and thus the body mass index, increased, but it was not a statistically significant change. Analysis also showed the highest total energy expenditure in the IC group kcal/week. The expenditure of ST group was in turn kcal/week, and in C group was kcal/week. The differences in energy expenditure between groups were not significant. The analysis of correlation of additional test results differences (Δ) between the average weekly caloric expenditure associated with physical activity, assessed by the Minnesota questionnaire, showed significant, weak negative correlation with the average TOTAL value and delta of test duration (Δ time, R= ; p=0.0460) in the ST group. In addition to this interdependence no significant correlation with other additional test results in any of the groups were found. Indoor Cycling training can improve exercise capacity, have a favorable effect on lipid profile and body mass index (BMI). No negative influence of the Indoor Cycling training on morphological parameters of the left ventricle was observed. Indoor Cycling training in the second phase of cardiac rehabilitation in patients with ischemic heart disease or after myocardial infarction is a safe form of therapy and therefore may be an interesting alternative method to the classic bicycle ergometer exercise in the stage of an early cardiac rehabilitation.

STRESZCZENIE / ABSTRACT

STRESZCZENIE / ABSTRACT STRESZCZENIE / ABSTRACT Wstęp: Rtęć jest metalem o silnym działaniu neuro, nefro i hepatotoksycznym oraz zwiększającym ryzyko chorób układu krążenia. Pracownicy zatrudnieni w zakładach przemysłowych wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Wpływ usprawniania ambulatoryjnego na wydolność fizyczną pacjentów po zawale mięśnia sercowego

Wpływ usprawniania ambulatoryjnego na wydolność fizyczną pacjentów po zawale mięśnia sercowego Wydawnictwo UR 2008 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2008, 3, 220 225 Renata Kielnar, Małgorzata Janas, Elżbieta Domka-Jopek Wpływ usprawniania ambulatoryjnego na wydolność

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu tolerancji wysiłkowej chorych po zawale serca w przebiegu 10 letniej obserwacji

Analiza poziomu tolerancji wysiłkowej chorych po zawale serca w przebiegu 10 letniej obserwacji 284 Hygeia Public Health 2014, 49(2): 284-290 Analiza poziomu tolerancji wysiłkowej chorych serca w przebiegu 10 letniej obserwacji Analysis of the level of physical effort capacity in patients after myocardial

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7, Katowice

Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7, Katowice Artykuły oryginalne DOI: 10.2478/rehab-2014-0005 Postępy Rehabilitacji (1), 39 47, 2013 Ocena aktywności ruchowej osób po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego za pomocą kwestionariusza Minnesota Evaluation

Bardziej szczegółowo

Porównanie efektów treningu interwałowego i treningu w wodzie u pacjentów po zawale serca i po operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej wyniki wstępne

Porównanie efektów treningu interwałowego i treningu w wodzie u pacjentów po zawale serca i po operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej wyniki wstępne PRACA ORYGINALNA Folia Cardiol. 2004, tom 11, nr 11, 831 837 Copyright 2004 Via Medica ISSN 1507 4145 Porównanie efektów treningu interwałowego i treningu w wodzie u pacjentów po zawale serca i po operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego

PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego PROGRAM RAZEM DLA SERCA Karta Badania Profilaktycznego ETAP I (wypełni pielęgniarka) Imię i nazwisko:... Adres:... PESEL Wzrost:...cm Wykształcenie:... Masa ciała:...kg Zawód wykonywany:... Obwód talii:...cm

Bardziej szczegółowo

Ocena wydolności fizycznej u osób przechodzących ambulatoryjną rehabilitację kardiologiczną z zastosowaniem metody obiektywnej i subiektywnej

Ocena wydolności fizycznej u osób przechodzących ambulatoryjną rehabilitację kardiologiczną z zastosowaniem metody obiektywnej i subiektywnej 448 Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Leków, 2013, 4, 448 460 Wydawnictwo UR 2013 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2013, 4, 448 460

Bardziej szczegółowo

Prepared by Beata Nowak

Prepared by Beata Nowak Prepared by Beata Nowak Celem pracy jest przedstawienie skutków ubocznych po wstawieniu implantów piersiowych, gdzie dochodzi do większych zmian niż jest to opisywane i przedstawiane przez lekarzy, np.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leki przeciwpłytkowe (ASA, clopidogrel) Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfin, acenocumarol) Leki trombolityczne

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W PIERWOTNEJ PREWENCJI CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK. Wstęp

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W PIERWOTNEJ PREWENCJI CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK. Wstęp AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W PIERWOTNEJ PREWENCJI CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Wstęp Systematyczna aktywność ruchowa zmniejsza umieralność z powodu chorób sercowonaczyniowych

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie oceny jakości życia przed i po 3-miesięcznej ambulatoryjnej kardiologicznej rehabilitacji grupowej pacjentów z chorobą

Znaczenie oceny jakości życia przed i po 3-miesięcznej ambulatoryjnej kardiologicznej rehabilitacji grupowej pacjentów z chorobą Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 25, 4, 355 361 Renata Kielnar, Elżbieta Domka-Jopek Znaczenie oceny jakości życia przed i po 3-miesięcznej ambulatoryjnej kardiologicznej rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KOMPLEKSOWA REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KOMPLEKSOWA REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KOMPLEKSOWA REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA KRK - DEFINICJA KOMPLEKSOWA REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA (WHO) to kompleksowe i skoordynowane działania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. www.polkard.org 2 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/assets_08_03_16.pdf

Załącznik nr 1. www.polkard.org 2 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/assets_08_03_16.pdf Załącznik nr 1 Opis programu zdrowotnego pn. Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych 1. Opis problemu zdrowotnego Pomimo zaznaczającego

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE 6-MINUTOWEGO TESTU KORYTARZOWEGO CHODU U MĘŻCZYZN Z MIAŻDŻYCĄ KOŃCZYN DOLNYCH

ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE 6-MINUTOWEGO TESTU KORYTARZOWEGO CHODU U MĘŻCZYZN Z MIAŻDŻYCĄ KOŃCZYN DOLNYCH ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE 6-MINUTOWEGO TESTU KORYTARZOWEGO CHODU U MĘŻCZYZN Z MIAŻDŻYCĄ KOŃCZYN DOLNYCH Bartosz Wnuk 1, Teresa Kowalewska-Twardela 2, Damian Ziaja 3 Celem pracy była ocena przydatności 6-minutowego

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica

Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Streszczenie mgr Agnieszka Kotwica Słowa kluczowe: rehabilitacja uzdrowiskowa, dysfunkcje narządu ruchu, ból, jakość życia Zdrowie na podstawie definicji prezentowanej, przez WHO oznacza całkowity brak

Bardziej szczegółowo

estrogenowego α a objawami zespołu menopauzalnego badanych kobiet; estrogenowego α a lipidogramem badanych kobiet;

estrogenowego α a objawami zespołu menopauzalnego badanych kobiet; estrogenowego α a lipidogramem badanych kobiet; 11.Streszczenie Liczne badania sugerują, że zmniejszenie stężenia endogennych estrogenów po menopauzie jest przyczyną dolegliwości menopauzalnych i może być krytycznym czynnikiem ryzyka chorób nasilających

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO

Załącznik nr 3 do materiałów informacyjnych PRO SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA 1. OPIS ŚWIADCZEŃ 1) objęcie przez świadczeniodawcę Programem świadczeniobiorców,

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

Zasady rehabilitacji kardiologicznej u chorych z niewydolnością serca

Zasady rehabilitacji kardiologicznej u chorych z niewydolnością serca Zasady rehabilitacji kardiologicznej u chorych z niewydolnością serca Wg wytycznych European Society of Cardiology(2001) oraz American Heart Association(2003) UPDATE Exercise training in heart failure:

Bardziej szczegółowo

efektywności psychoterapii u pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości.

efektywności psychoterapii u pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości. STRESZCZENIE Zmiany w funkcjonowaniu osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości. Przegląd badań nad

Bardziej szczegółowo

Jakość życia oraz występowanie objawów depresji i lęku wśród polskich pacjentów z mukowiscydozą - międzynarodowe badanie porównawcze.

Jakość życia oraz występowanie objawów depresji i lęku wśród polskich pacjentów z mukowiscydozą - międzynarodowe badanie porównawcze. Mgr Urszula Borawska-Kowalczyk Jakość życia oraz występowanie objawów depresji i lęku wśród polskich pacjentów z mukowiscydozą - międzynarodowe badanie porównawcze Streszczenie Wprowadzenie Mukowiscydoza

Bardziej szczegółowo

is being observed in developing countries what is related to worldwide epidemic of obesity due to atherogenic diet rich in calories, genetic

is being observed in developing countries what is related to worldwide epidemic of obesity due to atherogenic diet rich in calories, genetic Streszczenie Cukrzyca jako choroba społeczna i cywilizacyjna przybrała na przełomie XX i XXI wieku rozmiary epidemii. Szczególnie wzrost liczby chorych na cukrzycę typu 2 (T2DM) obserwuje się w krajach

Bardziej szczegółowo

9. STRESZCZENIE Założenia i cele pracy: Materiał i metody: Wyniki:

9. STRESZCZENIE Założenia i cele pracy: Materiał i metody: Wyniki: 9. STRESZCZENIE Cukrzyca 2 4-krotnie zwiększa ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym zaburzenia rytmu serca. Podwyższone ryzyko wystąpienia arytmii komorowych u osób z cukrzycą

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja w chorobie niedokrwiennej serca (OZW, angioplastyka, CABG)

Rehabilitacja w chorobie niedokrwiennej serca (OZW, angioplastyka, CABG) Rehabilitacja w chorobie niedokrwiennej serca (OZW, angioplastyka, CABG) II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Ogólnoustrojowe konsekwencje unieruchomienia 1 Wpływ treningu fizycznego na wydolność wysiłkową

Bardziej szczegółowo

Prewencja wtórna po OZW-co możemy poprawić? Prof. Janina Stępińska Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prewencja wtórna po OZW-co możemy poprawić? Prof. Janina Stępińska Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Prewencja wtórna po OZW-co możemy poprawić? Prof. Janina Stępińska Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Innowacje w kardiologii, Warszawa, 17 maja 2012 Potencjalny konflikt interesów NIE ZGŁASZAM

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres limfadenektomii w raku pęcherza moczowego

Rola i zakres limfadenektomii w raku pęcherza moczowego Tomasz Borkowski Department of Urology Medical University of Warsaw Rola i zakres limfadenektomii w raku pęcherza moczowego VII Pomorskie spotkanie Uroonkologiczne Rak pęcherza moczowego Henry Gray (1825

Bardziej szczegółowo

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 10/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. o projekcie programu Zdrowy ruch zdrowe życie gminy Polkowice

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 10/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. o projekcie programu Zdrowy ruch zdrowe życie gminy Polkowice Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 10/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. o projekcie programu Zdrowy ruch zdrowe życie gminy Polkowice Po zapoznaniu

Bardziej szczegółowo

Trening zdrowotny seniorów

Trening zdrowotny seniorów Dr hab. Elżbieta Biernat Trening zdrowotny seniorów Choroby układu krążenia (schorzenia dotyczące narządów i tkanek wchodzących w skład układu krążenia, a w szczególności serca, tętnic i żył). W Polsce

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po zawale serca

Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po zawale serca PRACA POGLĄDOWA PRZEDRUK Folia Cardiologica Excerpta 2008, tom 3, nr 12, 559 565 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1896 2475 Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po zawale serca Ryszard Piotrowicz i Jadwiga

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM Załącznik Nr 2 PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Analiza tolerancji wysiłku oraz ocena zmęczenia u pacjentów. po pomostowaniu tętnic wieńcowych poddanych rehabilitacji kardiologicznej

Analiza tolerancji wysiłku oraz ocena zmęczenia u pacjentów. po pomostowaniu tętnic wieńcowych poddanych rehabilitacji kardiologicznej 141 Wydawnictwo UR 2014 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2014, 2, 141 151 Prace oryginalne Grzegorz Przysada 1,2 (A, C, D, E,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego.

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na terenie powiatu wieruszowskiego. Konferencja otwierająca realizację projektu. Wieruszów, 28.04.2015 DLACZEGO PROFILAKTYKA?

Bardziej szczegółowo

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163

Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 163 Piotr WODARSKI, Marek Andrzej BIENIEK Zabrze Zabrze Katedra Streszczenie: Wykorzystanie nowoczesnych systemów Technologii Wirtualnej kaski 3D, w wybranych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 412 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 412 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 412 SECTIO D 2005 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego z Pracownią Pielęgniarstwa Onkologicznego WPiNoZ Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ K.OLESZCZYK J.RYBICKI A.ZIELINSKA-MEUS I.MATYSIAKIEWICZ A.KUŚMIERCZYK-PIELOK K.BUGAJSKA-SYSIAK E.GROCHULSKA STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ XVI Konferencja Jakość w Opiece

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Zbigniew Gugnowski GRK Giżycko 2014 Opracowano na podstawie: Wytycznych ESC dotyczących rozpoznania oraz

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 Zakład Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Department of Anthropology Academy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W OPINII STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY. Karol Scipio del Campo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY. Karol Scipio del Campo WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Karol Scipio del Campo Kinezyterapia dzieci z hemofilią A po radiosynowektomii stawów kolanowych, skokowych i łokciowych Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor

Bardziej szczegółowo

Skuteczność leczenia hipercholesterolemii u osób wysokiego ryzyka sercowonaczyniowego. Czy leczymy coraz lepiej? Piotr Jankowski

Skuteczność leczenia hipercholesterolemii u osób wysokiego ryzyka sercowonaczyniowego. Czy leczymy coraz lepiej? Piotr Jankowski Skuteczność leczenia hipercholesterolemii u osób wysokiego ryzyka sercowonaczyniowego w XX i XXI wieku. Czy leczymy coraz lepiej? Piotr Jankowski I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego IK CMUJ

Bardziej szczegółowo

Analiza czynników wpływających na jakość życia po zawale mięśnia sercowego

Analiza czynników wpływających na jakość życia po zawale mięśnia sercowego prace oryginalne Piel. Zdr. Publ. 01,, 1, 9 37 ISSN 08-9876 Copyright by Wroclaw Medical University Elżbieta Pałczak 1, Izabella Uchmanowicz Analiza czynników wpływających na jakość życia po zawale mięśnia

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku)

Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku) T. XXXIII Zeszyty Naukowe WSHE 2011 r. Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku) LECZENIE INWAZYJNE PACJENTÓW Z OSTRYM ZAWAŁEM SERCA Z UTRZYMUJĄCYM SIĘ UNIESIENIEM

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA. Jadwiga Wolszakiewicz. Regularna aktywność fizyczna korzystnie wpływa na funkcje seksualne między innymi

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA. Jadwiga Wolszakiewicz. Regularna aktywność fizyczna korzystnie wpływa na funkcje seksualne między innymi AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA Jadwiga Wolszakiewicz Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytut Kardiologii w Warszawie Zdrowie seksualne jest odzwierciedleniem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie zaburzeń lipidowych u osób otyłych

Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie zaburzeń lipidowych u osób otyłych PRACA ORYGINALNA ISSN 1640 8497 Agata Bronisz, Katarzyna Napiórkowska, Aleksandra Srokosz, Małgorzata Sobiś-Żmudzińska, Roman Junik Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Uniwersytet Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Ocena aktywności fizycznej młodzieży gimnazjalnej za pomocą kwestionariusza. Physical activity of adolescents as assessed by IPAQ questionnaire

Ocena aktywności fizycznej młodzieży gimnazjalnej za pomocą kwestionariusza. Physical activity of adolescents as assessed by IPAQ questionnaire Artykuł oryginalny Original Paper Zeszyty Naukowe WSKFiT 9:69-74, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukowe Ocena aktywności fizycznej młodzieży gimnazjalnej za pomocą kwestionariusza IPAQ Physical activity of

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 MIŁOSZ STĘPIŃSKI JUSTYNA DĘBICKA PORÓWNANIE CZASU REAKCJI KOŃCZYNĄ DOLNĄ I GÓRNĄ PIŁKARZY NOŻNYCH I OSÓB

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u kobiet przed menopauzą

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u kobiet przed menopauzą Ewa Zabielska 1, Aldona Kubica 2, Marek Koziński 1, Anna Król 1, Tamara Sukiennik 1, Ryszard Dobosiewicz 1, Zofia Grąbczewska 1, Jacek Kubica 1 1 Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium

Bardziej szczegółowo

Fizjologia, biochemia

Fizjologia, biochemia 50 Fizjologia, biochemia sportu Krioterapia powoduje lepszą krążeniową i metaboliczną tolerancję oraz opóźnia narastanie zmęczenia w trakcie wykonywania pracy mięśniowej przez zawodników sportów wytrzymałościowych.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DIETOTERAPII NA REDUKCJĘ MASY CIAŁA I WYRÓWNANIE METABOLICZNE U OSÓB Z CUKRZYCĄ TYPU 2 LECZONYCH WYŁĄCZNIE DIETĄ

WPŁYW DIETOTERAPII NA REDUKCJĘ MASY CIAŁA I WYRÓWNANIE METABOLICZNE U OSÓB Z CUKRZYCĄ TYPU 2 LECZONYCH WYŁĄCZNIE DIETĄ ROCZN. PZH 2007, 58, NR 1, 89-94 KATARZYNA KOWALCZE, SA EED BAWA WPŁYW DIETOTERAPII NA REDUKCJĘ MASY CIAŁA I WYRÓWNANIE METABOLICZNE U OSÓB Z CUKRZYCĄ TYPU 2 LECZONYCH WYŁĄCZNIE DIETĄ EFFECT DIET THERAPY

Bardziej szczegółowo

Ocena parametrów gazometrycznych oraz wydolnościowych pacjentów leczonych chirurgicznie w I etapie rehabilitacji kardiologicznej

Ocena parametrów gazometrycznych oraz wydolnościowych pacjentów leczonych chirurgicznie w I etapie rehabilitacji kardiologicznej Gloc Hygeia D. Public Ocena Health parametrów 2014, 49(4): gazometrycznych 845-850 oraz wydolnościowych pacjentów leczonych chirurgicznie... 845 Ocena parametrów gazometrycznych oraz wydolnościowych pacjentów

Bardziej szczegółowo

Analiza fali tętna u dzieci z. doniesienie wstępne

Analiza fali tętna u dzieci z. doniesienie wstępne Analiza fali tętna u dzieci z chorobami kłębuszków nerkowych doniesienie wstępne Piotr Skrzypczyk, Zofia Wawer, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Maria Roszkowska-Blaim Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Łagowska-Batyra, Agata Stachura Resort Therapy in Ciche Wąwozy in Nałęczów

Agnieszka Łagowska-Batyra, Agata Stachura Resort Therapy in Ciche Wąwozy in Nałęczów Aluna PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE Assesement of changes in arterial hypertension and body weight in patients undergoing health resort therapy in Ciche Wąwozy in Nałęczów Ocena zachowania się ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa i zawał serca.

Choroba wieńcowa i zawał serca. Choroba wieńcowa i zawał serca. Dr Dariusz Andrzej Tomczak Specjalista II stopnia chorób wewnętrznych Choroby serca i naczyń 1 O czym będziemy mówić? Budowa układu wieńcowego Funkcje układu wieńcowego.

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i skuteczność rehabilitacji kardiologicznej u chorych na cukrzycę po leczeniu operacyjnym choroby wieńcowej

Bezpieczeństwo i skuteczność rehabilitacji kardiologicznej u chorych na cukrzycę po leczeniu operacyjnym choroby wieńcowej Rehabilitacja kardiologiczna/cardiac rehabilitation Szanowni Państwo, wysiłek fizyczny odgrywa szczególnie ważną rolę w regulacji metabolizmu węglowodanów. Jego znaczenie w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Fizjoterapia Praktyczny

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 3 SECTIO D 2004 Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Zdrowia Publicznego AM we Wrocławiu MARTA ARENDARCZYK, EWA

Bardziej szczegółowo

Inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne u pacjentów w do operacji torakochirurgicznych z wysokim ążeniowych

Inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne u pacjentów w do operacji torakochirurgicznych z wysokim ążeniowych Marcin Pachucki Inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne u pacjentów w do operacji torakochirurgicznych z wysokim ryzykiem powikłań krąż ążeniowych Opiekun ITS: drr n. med. Waldemar Machała Studenckie Koło

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

The benefitial role of cardiological rehabilitation in patient with advanced heart failure and after surgical revascularization of the heart

The benefitial role of cardiological rehabilitation in patient with advanced heart failure and after surgical revascularization of the heart Akademia Medycyny GERIATRYCZNE PROBLEMY KLINICZNE/GERIATRICS MEDICAL PROBLEMS Wpłynęło: 15.07.2008 Poprawiono: 28.08.2008 Zaakceptowano: 2.09.2008 Korzystna rola rehabilitacji kardiologicznej u chorego

Bardziej szczegółowo