Źródła i determinanty ryzyka reputacji firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła i determinanty ryzyka reputacji firmy"

Transkrypt

1 Danuta Szwajca Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska Źródła i determinanty ryzyka reputacji firmy Reputacja jest bardzo cennym, ale jednocześnie wrażliwym i kruchym zasobem niematerialnym firmy. Każde przedsiębiorstwo niemal codziennie narażone jest, jeżeli nie na utratę, to nadszarpnięcie swojej reputacji, co może skutkować negatywnymi konsekwencjami w postaci spadku sprzedaży, utraty klientów, spadku cen akcji, odejścia inwestorów. Ryzyko utraty reputacji jest bowiem nieodłącznym elementem, towarzyszącym każdej działalności człowieka w społeczeństwie. Chociaż nie można go uniknąć, można i powinno się nim zarządzać. Czym jest w istocie ryzyko reputacji? Ryzyko, w encyklopedycznym ujęciu, określane jest jako podejmowanie przedsięwzięcia, którego wynik jest nieznany, niepewny 1. Wobec tego można powiedzieć, że niemal każde świadome działanie człowieka jest takim przedsięwzięciem, jest ryzykowne, gdyż nie możemy z całą pewnością określić i przewidzieć jego konsekwencji. Wynika to z faktu, że żyjemy w zmiennym, turbulentnym otoczeniu, a rezultaty naszych aktywności są zdeterminowane wieloma trudnymi do przewidzenia czynnikami. Dotyczy to również przedsiębiorstwa, które nie jest przecież tworem bezosobowym. O jego istnieniu nie stanowią budynki, maszyny, komputery, ale ludzie. W związku z tym, że każdy człowiek popełnia błędy, nie mogą ich uniknąć w swoich decyzjach i działaniach także menedżerowie oraz pracownicy. J. Foley stwierdza, że jeśli firma chce budować silną reputację, musi zaakceptować fakt, iż niemożliwe jest wyeliminowanie błędnych posunięć. Przyjmując takie założenie, należy być przygotowanym na szybką reakcję w takich przypadkach, przyjmując następujące zasady postępowania 2 : 1 Słownik wyrazów obcych, (red.) J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980, s G. Honey, A Short Guide to Reputation Risk, Gower Publishing, England USA 2009, s. 29. być uczciwym przyznać się do błędu, wziąć na siebie odpowiedzialność nie próbować zrzucać jej na innych, być gotowym na zmiany i akceptację strat, przygotować i konsekwentnie realizować plan naprawczy. Tak więc, punktem wyjścia w procesie zarządzania ryzykiem reputacji firmy jest jego akceptacja. C. Depel, dyrektor The Institute of Risk Management, stwierdza, że natura biznesu niesie ze sobą ryzyko, zatem awersja czy ignorancja względem niego nie jest zbyt rozsądną postawą 3. Kolejną istotną kwestią jest zrozumienie istoty ryzyka reputacji, określanej jako luka pomiędzy oczekiwania interesariuszy a ich spełnieniem przez przedsiębiorstwo (rysunek 1). Ta pozornie prosta definicja ukrywa jednak wiele subtelności. Wynika z niej, że ryzyko reputacji ujawnia się wówczas, gdy organizacja nie spełnia oczekiwań konkretnej grupy interesariuszy. Wystarczyłoby zatem poznać i zaspokoić ich potrzeby, aby domknąć lukę i wyeliminować ryzyko. Tu jednak pojawiają się co najmniej dwa problemy. Po pierwsze, czy możliwe jest poznanie rzeczywistych oczekiwań poszczególnych grup interesariuszy? Jeżeli nawet założymy, że tak, może się okazać, że działania podjęte w celu ich zaspokojenia (np. ustalone standardy obsługi) będą niewłaściwe lub mało satysfakcjonujące. A. Ross stwierdza, że reputacja firmy jest narażona zarówno na skutek samego błędu, jak i na skutek błędnej percepcji swoich działań (firma miała dobre intencje, ale zostały one opacznie odebrane). Organizacje mogą być karane nie tylko z powodu popełnionego błędu, ale także dlatego, że niewłaściwie określiły standardy obsługi 4. 3 A. Brady, G. Honey, Corporate Reputation. Perspectives of Measuring and Managing a Principal Risk, The Chartered Institute of Management Accountants, London 2007, s A. Ross, Reputation. Risk of Risks, The Economist Intelligence Unit 2005, December. 2

2 Rysunek 1. Ryzyko reputacji Realizacja zadań Oczekiwania interesarjuszy Ryzyko reputacji Działania firmy Czas Ź r ó d ł o: G. Honey, A Short Guide to Reputation Risk, Gower Publishing, England USA 2009, s. 76. Po drugie bardzo trudno spełniać potrzeby i wymagania wszystkich grup interesariuszy ze względu na występującą między niektórymi z nich sprzeczność interesów. Interesariuszem jest każdy podmiot (jednostka lub grupa), która ma jakiekolwiek oczekiwania wobec firmy. Reputacja jest bowiem konstrukcją relatywną 5. Jest funkcją reputacji cząstkowych, reprezentowanych przez klientów, inwestorów, kontrahentów, kooperantów, pracowników, polityków, lokalnych społeczności, mediów. Każda z tych grup ma inne priorytety, które znajdują wyraz w odmiennych oczekiwaniach względem przedsiębiorstwa. Klienci oczekują produktów wysokiej jakości oraz umiarkowanych cen, inwestorzy wysokich, pewnych i szybkich zysków, kooperanci rzetelnej współpracy, pracownicy stabilności zatrudnienia i atrakcyjnych zarobków, lokalne społeczności dbania o środowisko itd. Na przykład jeśli spółka zdecyduje się na realizację opłacalnej, ale nie sprzyjającej środowisku naturalnemu inwestycji, spełni oczekiwania inwestorów, jednak narazi się na niezadowolenie lub ostry protest lokalnych społeczności i mediów. Zarządzanie ryzykiem reputacji, polegające na dążeniu do zmniejszania luki pomiędzy oczekiwaniami interesariuszy a ich spełnieniem, jest zatem bardzo trudnym wyzwaniem. Według R. Ecclesa, S. Newquista i R. Schatza większość przedsiębiorstw ignoruje ryzyko reputacji przede wszystkim dlatego, że menedżerowie nie wiedzą, jak je definiować i mierzyć. Chociaż wydaje im się, że zarządzają reputacją, a nawet ryzykiem reputacji, w rzeczywistości ich działania w tym zakresie sprowadzają się do łagodzenia i likwidacji negatywnych skutków niekorzystnego zdarzenia, które ich zaskoczyło. Nie jest to zarządzanie ryzykiem reputacji, ale zarządzanie kryzysem. Zarządzanie ryzykiem reputacji wymaga identyfikacji potencjalnych źródeł i czynników ryzyka, aby można było je monitorować i kontrolować 6. Tak więc, chociaż niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie ryzyka reputacji i zamknięcie luki, można ograniczać prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu, kontrolując czynniki i ewentualne przyczyny ryzyka. Klasyfikacja źródeł i przyczyn ryzyka reputacji Ryzyko reputacji może mieć różne źródła i przyczyny, a w związku z tym różny charakter i skalę. Zanim zostaną one omówione i sklasyfikowane, warto przedstawić podstawowe strategie radzenia sobie z ryzykiem w ogóle, a mianowicie 7 : przenoszenie (transfer) ryzyka, unikanie ryzyka, zarządzanie ryzykiem, łagodzenie ryzyka. Przenoszenie ryzyka polega na przekazywaniu go w całości lub części na inne podmioty, którymi najczęściej są firmy ubezpieczeniowe. Transferu ryzyka można także dokonać poprzez inne narzędzia finansowe, np. sekurytyzację. Przenoszenie ryzyka może być stosowane w odniesieniu do konkretnych, prawdopodobnych zdarzeń, jak np. choroba, utrata pracy, kradzież. Drugie rozwiązanie to unikanie ryzyka. Sprowadza się ono do unikania sytuacji prowadzących do określonych zagrożeń, których skutki są znane 6 R.G. Eccles, S.C. Newquist, R. Schatz, Reputation and Its Risks, 5 D. Szwajca, Czy można skutecznie zarządzać reputacją firmy? Marketing i Rynek 2011, nr 7. Harvard Business Review 2007, February. 7 A. Brady, G. Honey, Corporate Reputation..., jw., s

3 8 Tamże, s i ściśle ustalone. Dotyczy to kwestii i obszarów obwarowanych przepisami prawa i systemem norm etycznych. Błędy wynikające z naruszenia prawa (np. korupcja, malwersacje, oszustwa) nie mogą być usprawiedliwione ani wybaczone. Zarządzanie ryzykiem polega na planowaniu, monitorowaniu i kontroli czynników stanowiących potencjalne przyczyny ryzyka. Takie podejście dotyczy sfery realnych działań człowieka, w której może on świadomie podejmować decyzje, a ich rezultaty są mierzalne. W tych przypadkach ryzyka nie można transferować na osoby trzecie ani go uniknąć. Istnieją takie źródła ryzyka, na które człowiek nie ma właściwie żadnego wpływu. Chodzi tu o nieprzewidywalne zachowania innych ludzi oraz zagrożenia ze strony natury (np. powodzie, pożary, susze, huragany). Tego rodzaju ryzyka nie da się unikać, całkowicie przenieść na osoby trzecie ani nim zarządzać. Jedynym rozwiązaniem jest łagodzenie lub redukcja skutków takich zdarzeń. W odniesieniu do ryzyka reputacji można brać pod uwagę tylko trzy rozwiązania: unikanie, zarządzanie i łagodzenie. Reputacja firmy jest zbyt złożoną kategorią, aby ryzyko jej utraty można było przenieść na jakikolwiek podmiot. W każdym razie do tej pory firmy ubezpieczeniowe nie opracowały i nie proponują takiej usługi. Wybór rozwiązania zależy od charakteru źródeł i czynników ryzyka. Na podstawie analizy przyczyn i źródeł zagrożeń reputacji przedsiębiorstw w ciągu ostatnich lat dokonano klasyfikacji ryzyka reputacji na trzy kategorie 8 : ryzyko kulturowe: prawne i etyczne, ryzyko zarządcze: kierownicze i operacyjne, ryzyko zewnętrzne: relacyjne i środowiskowe. Ryzyko kulturowe jest osadzone w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, a więc odnosi się do kodeksów i norm postępowania, procedur i zasad działania, systemów wartości. W jego ramach wyróżniono ryzyko prawne i etyczne. W przypadku ryzyka prawnego zasady i reguły postępowania są nałożone przez instytucje zewnętrzne, takie jak rząd, lokalne władze administracyjne, komisje nadzoru. Ich nieprzestrzeganie pociąga za sobą ściśle określone sankcje prawne. Co do ryzyka etycznego reguły są ustalane i przyjęte dobrowolnie przez organizację lub dyskretnie narzucane przez rozmaite środowiska opiniotwórcze (np. ośrodki naukowo-badawcze, stowarzyszenia, fundacje, media). Ryzyko etyczne odzwierciedla niezgodność między tym, co organizacja mówi, a tym, co robi. Ponieważ źródła ryzyka kulturowego są względnie łatwe do identyfikacji, przedsiębiorstwo może względem niego stosować strategię unikania. Ryzyko zarządcze (kierownicze i operacyjne) dotyczy sfery podejmowania decyzji i wykonywania zadań przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa od najniższego do najwyższego szczebla w strukturze organizacyjnej. Ryzyko kierownicze, odnoszące się do decyzji podejmowanych na najwyższym szczeblu, znajduje odzwierciedlenie w wynikach firmy jako całości (wynikach finansowych, udziale w rynku, zadowoleniu klientów itd.). Z kolei ryzyko operacyjne jest konsekwencją błędów czy zaniedbań kierowników niższych szczebli lub bezpośrednich wykonawców. Ich pomyłki skutkują najczęściej wadami produktu, pomyłkami w dokumentach, niedociągnięciami w obsłudze itp. Źródła ryzyka zarządczego można identyfikować i kontrolować, dlatego odpowiednią strategią jest zarządzanie ryzykiem. Przedsiębiorstwa uruchamiają różne narzędzia w postaci systemów wczesnego ostrzegania czy komisji kontroli wewnętrznych. Nie dają one jednak gwarancji uniknięcia tego ryzyka, tym bardziej że często jego podłożem bywa nie tyle niekompetencja, ile arogancja i nieuzasadniony upór decydentów. Źródła ryzyka kulturowego i zarządczego tkwią we wnętrzu organizacji. Istnieją również czynniki ryzyka znajdujące się na zewnątrz, a więc istnieje też ryzyko zewnętrzne. Pierwsza grupa czynników wiąże się z faktem, że przedsiębiorstwo współpracuje na rynku z różnymi podmiotami: dostawcami, pośrednikami, kooperantami itp. Popełnione przez nich błędy i pomyłki pośrednio obciążają firmę, gdyż dokonała złego wyboru, być może niedostatecznie sprawdziła i prześwietliła potencjalnego partnera. Czynniki te generują ryzyko relacyjne. Druga grupa przyczyn ryzyka zewnętrznego jest zlokalizowana w otoczeniu naturalnym, demograficznym, technologicznym i konkurencyjnym przedsiębiorstwa. Przyczyny te są źródłem ryzyka środowiskowego. Takich zdarzeń, jak np. opóźnienie dostawy przez firmę transportową, dostarczenie wadliwego surowca, pożar magazynu, wirus komputerowy, pojawienie się groźnego konkurenta, nie da się ani przewidzieć i kontrolować, ani uniknąć. Jedynym rozwiązaniem jest redukcja i łagodzenie ich skutków. Omówione rodzaje ryzyka, ze wskazaniem sugerowanej strategii radzenia sobie z ryzykiem reputacji zaprezentowano w tablicy 1. Wybór strategii uwarunkowany jest także skalą kryzysu, która przejawia się głębokością i siłą reakcji interesariuszy. W tablicy 2 przedstawiono możliwe poziomy reakcji interesariuszy wraz z towarzyszącymi im skutkami oraz wskazaniem ewentualnych przyczyn ich wystąpienia. Pierwszy, najniższy poziom ryzyka skutkuje rozczarowaniem interesariuszy, głównie klientów, które może wynikać z drobnych, incydentalnych potknięć w obsłudze (np. niewielkie opóźnienie dostawy) albo mało istotnych błędów w komunikacji (np. brak powiadomienia o opóźnieniu). W takich przypadkach firma narażona jest na zachwianie zaufania, które nie grozi poważnym uszczerbkiem na reputacji, zwłaszcza kiedy nastąpi szybka reakcja i naprawienie błędu. Zdarza się, że poprzez odpowiednie 4

4 Tablica 1. Kategorie ryzyka reputacji Kategorie ryzyka Źródła i czynniki Przykłady błędów Kulturowe strategia unikania prawne Przestrzeganie: standardów handlowych kodeksów postępowania lokalnych przepisów regulacji branżowych Oszustwa finansowe Malwersacje Defraudacje Korupcja etyczne Przestrzeganie: uczciwości odpowiedzialności szacunku do tradycji stabilności Niedotrzymanie obietnic Nieuczciwe praktyki handlowe Kłamstwa w reklamie Zarządcze strategia zarządzania kierownicze Oczekiwane wyniki: wartość dodana/zysk wysokość dywidendy udział w rynku plan naprawczy Niespełnienie prognoz finansowych Utrata zaufania klientów i inwestorów operacyjne Oczekiwane wyniki: wysoka jakość produktów wysoki poziom obsługi zdrowie i bezpieczeństwo terminowe dostawy Uszkodzony lub wadliwy produkt Awaria sprzętu lub wypadek w trakcie świadczenia usługi Zewnętrzne strategia łagodzenia relacyjne Błędy i pomyłki w działaniu: dostawców/agentów pośredników kooperantów ryzyko outsourcingu Skażenie złą reputacją partnera Spadek zadowolenia klientów z obsługi środowiskowe Nieprzewidziane zmiany: tendencje na rynku globalnym trendy sektorowe nowa technologia nowy konkurent klęski żywiołowe Zagrożenie dalszego rozwoju firmy Zagrożenie istnienia i przetrwania firmy Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie A. Brady, G. Honey, Corporate Reputation. Perspectives of Measuring and Managing a Principal Risk, The Chartered Institute of Management Accountants, London 2007, s. 23. działanie wobec klienta (przeprosiny, atrakcyjną rekompensatę), firma może uzyskać większe zadowolenie klienta i nawet poprawić swoją reputację. Niski poziom ryzyka wywołuje niemiłe zaskoczenie interesariuszy, spowodowane nieco poważniejszymi błędami (np. dostarczenie niewłaściwej ilości zamówionego towaru, powierzenie transportu nierzetelnemu przewoźnikowi). W efekcie może zostać naruszone zaufanie nie tylko klientów, ale także partnerów biznesowych i opinii publicznej. Sytuacja jest do naprawienia, ale wymaga dłuższego czasu i zaangażowania większych środków w działania naprawcze, m.in. z zakresu public relations. Kolejny poziom ryzyka, średni, dotyczy pojawienia się wśród interesariuszy poważnych obaw co do wiarygodności i rzetelności firmy. Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest wypuszczenie na rynek wadliwego produktu, co zdarzyło się już takim znanym firmom, jak J&J, Toyota czy Intel 9. Innym istotnym powodem może być niewłaściwe traktowanie pracowników, np. brak odpowiednich warunków pracy, opóźnione terminy wypłaty wynagrodzeń, wydłużanie czasu pracy. Zmniejszone zaufanie wykazują już nie tylko nabywcy, kontrahenci i opinia publiczna, ale także pracownicy i inwestorzy zaniepokojeni o swoje zyski. Wspomniane przykłady firm wskazują na możliwość odbudowania reputacji, ale wymaga umiejętnych i kosztownych działań w długim okresie. 9 R.F. Hartley, Zarządzanie i marketing. Spektakularne sukcesy i porażki, Helion, Gliwice

5 Tablica 2. Poziomy ryzyka i reakcje interesariuszy Poziomy ryzyka Reakcja interesariuszy Skutki kryzysu Możliwe przyczyny Bardzo niski Rozczarowanie (disappointment) Zachwiane zaufanie możliwe do szybkiego odzyskania małym kosztem Drobne niedociągnięcia w obsłudze Błędy w komunikacji Niski Zaskoczenie (surprise) Naruszone zaufanie możliwe do odzyskania w dłuższym czasie ze wsparciem PR Niedotrzymanie warunków umowy Dobór niekompetentnych partnerów Średni Obawa (concern) Znaczny spadek zaufania zaufanie możliwe do odzyskanie w dłuższym czasie, ale dużym kosztem Wada produktu Niewłaściwe traktowanie pracowników Wysoki Obraza (disgust) Poważnie nadszarpnięte zaufanie niemożliwe w pełni do odzyskania Błędne decyzje zarządu Zagrożenie dla środowiska Wypadki pracowników Bardzo wysoki Oburzenie (outrage) Kompletnie utracone zaufanie niemożliwe do odzyskania Czyny przestępcze, np. defraudacja, korupcja Wyroki sądowe Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie G. Honey, A Short Guide to Reputation Risk, Gower Publishing, England USA 2009, s. 16. Czwarty poziom jest określony jako wysoki. Wywołuje on obrazę interesariuszy, co skutkuje bardzo poważnym uszczerbkiem reputacji, którego firma nigdy nie będzie w stanie całkowicie zniwelować. Takie błędy, jak: nietrafione inwestycje, katastrofy ekologiczne, śmiertelne wypadki pracowników, są bardzo dotkliwe i odczuwane przez niemal wszystkie grupy interesariuszy. Są one trudne do wybaczenia, gdyż zazwyczaj wynikają z poważnych zaniedbań i wielu nietrafnych decyzji zarządzających najwyższego szczebla. Bardzo wysoki poziom ryzyka skutkuje oburzeniem bardzo silną i głęboką reakcją wszystkich grup interesariuszy, która powoduje całkowitą utratę zaufania do firmy. Zniszczona reputacja nie może zostać naprawiona, firma traci rację bytu na rynku. Taki rezultat wywołują popełnione przez przedsiębiorstwo czyny niezgodne z prawem, takie jak malwersacje, oszustwa finansowe, korupcja, udowodnione i sankcjonowane wyrokami sądowymi. Spektakularnym przykładem jest tutaj przypadek firmy Enron 10. Case study Banki jako instytucje zaufania publicznego są szczególnie narażone na utratę reputacji, która jest dla nich kluczowym zasobem niematerialnym. Komisja Nadzoru Finansowego uwzględniła ryzyko utraty reputacji w kategorii inne rodzaje ryzyka, definiując je jako ryzyko związane z negatywnym odbiorem wizerunku podmiotu przez klientów, kontrahentów, inwestorów, akcjonariuszy, nadzorców, regulatorów oraz opinię publiczną. Przykład dotyczy banku Pekao SA, w którym latem 2008 r. doszło do wycieku danych osobowych kandydatów zgłaszających się w procesie rekrutacyjnym 11. Rzecz dotyczyła adresów, telefonów, przebiegu kariery zawodowej, hobby półtora tysiąca osób, które można było bez trudu ściągnąć z portalu Zainwestujwprzyszlosc.pl, wykorzystując wyszukiwarkę Google. Sprawa natychmiast stała się głośna w mediach tylko w ciągu jednego tygodnia, od 12 do 19 lipca, w prasie i Internecie ukazały się 54 publikacje na ten temat, z czego aż 51 miało negatywny wydźwięk dla banku. Oczywiście bank natychmiast zareagował, blokując stronę i przenosząc wszystkie dane osobowe na bezpieczne serwisy bankowe. Na stronie serwisu umieszczono tę informację wraz z przeprosinami. Jednakże szybka reakcja nie wyeliminowała problemu, gdyż brak właściwego zabezpieczenia serwisu umożliwił dostęp do danych jeszcze przez kilkanaście godzin po zablokowaniu strony. Kryzys postępował w bardzo szybkim tempie, ponieważ informacje o wycieku błyskawicznie rozprzestrzeniły się w sieci. Sztab antykryzysowy Pekao SA niezwłocznie podjął działania operacyjne, które podzielono na trzy segmenty: 10 Najgorsze strategie i praktyki zarządzania. Historia upadków przedsiębiorstw, M. Pindelski (red.), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008, s Przykład zaczerpnięto z: U. Podraza, Kryzysowe Public Relations, Difin, Warszawa 2009, s

6 działania w zakresie informatycznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, nadzorowane przez szefa IT banku, działania dotyczące poszkodowanych aplikantów, którymi zajął się kierownik projektu z działu HR, działania komunikacyjne, kierowane przez rzecznika banku. Uznano, że w pierwszej kolejności będą prowadzone działania komunikacyjne skierowane do klientów, aby byli oni pewni, że ich dane i ulokowane środki finansowe są całkowicie bezpieczne, w drugiej kolejności do potencjalnie poszkodowanych, a w trzeciej do opinii publicznej. Kluczowy przekaz głosił, że na skutek działalności hakerskiej nieuprawnionych osób mogło dojść do wycieku danych osobowych niektórych studentów aplikujących o staże i praktyki do banku Pekao. Bank przeprasza wszystkich, których ta sytuacja mogła dotknąć, zapewniając, że podejmuje wszelkie działania zmierzające do naprawienia tej szkody. Jednocześnie pragnie podkreślić, że budową i administrowaniem portalu zajmowała się na rzecz banku Pekao zewnętrzna firma, portal znajdował się na zewnętrznym serwerze, a konta i dane wszystkich klientów i pracowników są w stu procentach bezpieczne. W realizowanej strategii nie uwzględniono jednak faktu, że najbardziej zaangażowaną grupą interesariuszy są internauci, a głównym polem rozgrywania kryzysu jest Internet medium rządzące się specyficznymi zasadami, mające własny język, bezlitośnie piętnujące każde kłamstwo i brak profesjonalizmu. O ile media tradycyjne (prasa, radio, telewizja) nie kwestionowały wyjaśnień banku, o tyle internauci podeszli do sprawy emocjonalnie i bezpardonowo, używając takich ostrych określeń, jak: kompromitacja, nieumiejętny PR, żenująca forma obrony banku. Oliwy do ognia dolały niefortunnie przytoczone przez jedną z dziennikarek prasowych słowa rzecznika banku z wywiadu, jakoby osoby, które ściągnęły dane z wycieku na swoje prywatne komputery, miały być pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Rzecznik banku uznał, że wszelkie próby wyjaśnienia nieporozumienia są skazane na niepowodzenie, gdyż mleko się już rozlało, i nie starał się o umieszczenie sprostowania. Chociaż bank nie poniósł poważnych strat w postaci odchodzenia klientów czy spadku przychodów, wpadka przeciekowa wpłynęła negatywnie na jego wizerunek i reputację. M. Macierzyński i Ł. Radomski na portalu bankier.pl stwierdzają 12, że bank Pekao niewątpliwie poniósł w tym kryzysie straty wizerunkowe. I bez znaczenia jest to, że aplikację przygotowała i administrowała firma zewnętrzna. Rolą banku jest takie dobranie współpracowników, żeby wszystko działało poprawnie i bezpiecznie. A dane osobowe dla banku są rzeczą najważniejszą. Warto dodać, że bank wyciągnął wnioski z tej trudnej lekcji i podjął działania prewencyjne. Przede wszystkim dane osobowe z każdej rekrutacji i praktyk od tej pory są przechowywane na dobrze chronionych serwerach bankowych. Poza tym we wrześniu 2008 r., a więc bardzo szybko po zdarzeniu, przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa banku. Jako pierwsi procedury zabezpieczania danych poznali pracownicy Pionu Zasobów Ludzkich. W sumie e-learningowy kurs zakończony egzaminem objął 5 tysięcy pracowników. Działania te zostały zauważone i docenione przez media 13. W kontekście przedstawionych wcześniej źródeł ryzyka reputacji przypadek banku Pekao można zaliczyć do grupy źródeł zewnętrznych relacyjnych. Poziom ryzyka można określić jako niski zaufanie do firmy zostało zachwiane, ale było możliwe do odzyskania przy wsparciu odpowiednich działań z zakresu PR. Bank zastosował odpowiednią dla tej sytuacji strategię zarządzania ryzykiem reputacji strategię łagodzenia skutków, choć nie uniknął przy tym pewnych błędów. Oto lista tych błędów: niewłaściwie rozpoznana grupa interesariuszy najbardziej zainteresowanych zaistniałym problemem (okazało się, że nie byli nimi klienci ani też potencjalni poszkodowani aplikanci, lecz internauci), próba rozmycia odpowiedzialności poprzez wskazywanie na zewnętrzną firmę zajmującą się budową i administrowaniem portalu, z którego nastąpił wyciek, niska skuteczność komunikowania ze względu na zbyt oficjalny język przekazu, nieadekwatny do specyfiki głównych adresatów. Natomiast po stronie plusów trzeba wymienić: natychmiastową reakcję na kryzys zablokowanie strony i zapewnienie o bezpieczeństwie danych i środków klientów, przyznanie się do błędu (zasada prawdy) zamieszczenie komunikatu wyjaśniającego sytuację i informującego o podejmowanych przez bank działaniach, uruchomienie programu naprawczego wprowadzenie danych osobowych na serwery bankowe, przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa danych bankowych. 12 M. Macierzyński, Ł. Radomski, Prestiżowa wpadka Pekao SA, bankier.pl, A. Małek, Pekao pokazuje, że dba o dane osobowe, 7

7 Podsumowanie Na koniec warto zauważyć, że problem ryzyka reputacji nabiera nowego wymiaru w konfrontacji z nowoczesnymi środkami komunikacji, jakimi są Internet i media społecznościowe. Okazuje się, że stwarzają one tyle samo szans, co zagrożeń. Z jednej strony przedsiębiorstwa mogą je wykorzystywać do prowadzenie działań marketingowych: komunikacji z potencjalnymi i obecnymi klientami, reklamy i sprzedaży swoich produktów, budowania wizerunku, kontaktu z kooperantami itd. Istnieje jednak druga strona medalu. Portale społecznościowe umożliwiają nie tylko bardzo szybki kontakt i wymianę opinii pomiędzy klientami, którzy mogą wyrazić swoje zadowolenie, a częściej niezadowolenie z produktu czy obsługi niemal natychmiast, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Pozwalają też na zorganizowanie konkretnych akcji, które mogą skutkować zmuszeniem firmy do szybkiej reakcji. Przykładem może tu być akcja Bank Transfer Day, zainicjowana przez jedną z klientek Bank of America po wprowadzeniu przez bank opłat za korzystanie z karty debetowej w listopadzie 2011 r. 14 Klientka zachęcała w niej swoich znajomych do przenoszenia rachunków z dużych banków do lokalnych unii kredytowych. W rezultacie zaledwie w ciągu miesiąca na ten krok zdecydowało się 650 tys. osób, a duże banki straciły ponad 4,5 mld dol. depozytów. W końcu Bank of America postanowił wycofać opłaty. 14 Zarządzanie ryzykiem reputacji w dobie mediów społecznościowych, thebanksquare.com/2012/11/05/zarzadzanie-ryzykiem-reputacji-w-dobiemediow-spoleczniosciowych. s UMMARY Sources and determinants of corporate reputation risk Most companies recognize the importance of reputation only when it is lost or tarnished. They tend to focus their energies on handling the threats that have already surfaced. That is not risk management, it is crisis management. Effectively managing of reputational risk begins with recognizing that this kind of risk is the gap between stakeholders expectations and their fulfillment by the company. The aim for management is to identify potential sources and determinants of reputation risk. 8

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Wykład objęty jest prawami autorskimi Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka Przedmiot: Zarządzanie projektami biznesowymi Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Ryzyko może być definiowane jako

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej 2 Porozmawiajmy o wystąpieniach Wystąpienia na temat: Afera Art B Upadek Banku Staropolskiego SA w Poznaniu Upadek banku Barings Upadek Banku Allfirst Upadek

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 21. stycznia 2014 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW.

Bardziej szczegółowo

www.ergohestia.pl Ryzyka cybernetyczne

www.ergohestia.pl Ryzyka cybernetyczne Ryzyka cybernetyczne W dobie technologicznego rozwoju i danych elektronicznych zabezpieczenie się przed szkodami cybernetycznymi staje się konieczne. Według ekspertów ryzyka cybernetyczne będą w najbliższych

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Pakiet Przedsiębiorca abonamentowe usługi wsparcia biznesu. Oszczędzamy czas i pieniądze Przedsiębiorców

Pakiet Przedsiębiorca abonamentowe usługi wsparcia biznesu. Oszczędzamy czas i pieniądze Przedsiębiorców Pakiet Przedsiębiorca abonamentowe usługi wsparcia biznesu Planowanie sukcesji to system zabezpieczeń prawnych i finansowych, którego celem jest zminimalizowanie ryzyk i zagrożeń związanych ze śmiercią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje Ryzyko kredytowe ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania. Ryzyko kontrahenta

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem projektu

Zarządzanie ryzykiem projektu Zarządzanie ryzykiem projektu Zasada I jeśli coś w projekcie może pójść niezgodnie z planem, to należy oczekiwać, że sytuacja taka będzie miała miejsce. Ryzyko definicja - wszystko to co może pójść źle

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako podstawa zabezpieczenia danych osobowych Maciej Byczkowski Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Analiza ryzyka jako podstawa zabezpieczenia danych osobowych Maciej Byczkowski Janusz Zawiła-Niedźwiecki Analiza ryzyka jako podstawa zabezpieczenia danych osobowych Maciej Byczkowski Janusz Zawiła-Niedźwiecki Centrum Informatyzacji II Konferencja Zabezpieczenie danych osobowych Nowa rola ABI aspekty organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Marcin Krysiński marcin@krysinski.eu

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Marcin Krysiński marcin@krysinski.eu Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych Marcin Krysiński marcin@krysinski.eu O czym będziemy mówić? Zarządzanie ryzykiem Co to jest ryzyko Planowanie zarządzania ryzykiem Identyfikacja czynników

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych. Wykład 1

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych. Wykład 1 Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych Wykład 1 1. WPROWADZENIE 2 Bezpieczeństwo systemu komputerowego System komputerowy jest bezpieczny, jeśli jego użytkownik może na nim polegać, a zainstalowane

Bardziej szczegółowo

Strategiczna Karta Szkolenia

Strategiczna Karta Szkolenia Strategiczna Karta Szkolenia Tytuł szkolenia: Przeciwdziałanie mobbingowi Nazwa dokumentu: Strategiczna Karta Szkolenia (SKS) Zawartość i cel dokumentu. W tym dokumencie o definiujemy wyzwanie / problem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zbadaj wskaźnik lojalności Twoich Klientów

Zbadaj wskaźnik lojalności Twoich Klientów Zbadaj wskaźnik lojalności Twoich Klientów Sprawdź, czy Klienci będą lojalni wobec Twojej marki? Oferta badania poziomu lojalności Klientów NPS Jaki problem rozwiązuje badanie NPS? Kupowanie produktów

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Istota i rodzaje kryzysów z punktu widzenia public relations - podstawy teorii i przykłady. z praktyki

Istota i rodzaje kryzysów z punktu widzenia public relations - podstawy teorii i przykłady. z praktyki Istota i rodzaje kryzysów z punktu widzenia public relations - podstawy teorii i przykłady z praktyki dr hab Marek Szczepaoski Politechnika Poznaoska 1 Agenda Miejsce komunikacji kryzysowej w Public Relations

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja Edukacja. Maciej Iwanicki, Symantec Łukasz Zieliński, CompFort Meridian

Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja Edukacja. Maciej Iwanicki, Symantec Łukasz Zieliński, CompFort Meridian Zarządzanie ryzykiem Klasyfikacja Edukacja Maciej Iwanicki, Symantec Łukasz Zieliński, CompFort Meridian Organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego 5.4.

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S Wpływ Grupy Millennium na Interesariuszy.. Identyfikacja Interesariuszy wysoki średni niski G-a Grupy Interesariuszy

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek KROK 7. PLAN MARKETINGOWY Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu organizacyjnego 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach W poprzedniej prezentacji: Plan organizacyjny 1 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego

Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego Eugeniusz Gostomski Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego 1 Ryzyko kredytowe to niebezpieczeństwo, iŝ kredytobiorca nie zwróci w ustalonym terminie kredytu wraz z odsetkami i bank poniesie stratę.

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Braku Zgodności. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa, czerwiec 2015 r.

Ryzyko Braku Zgodności. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa, czerwiec 2015 r. Ryzyko Braku Zgodności Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa, czerwiec 2015 r. 1 Spis treści Czym jest ryzyko braku zgodności? Zakresy odpowiedzialności Podstawy prawne Stanowisko ds. Zgodności Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji 2012 Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji Niniejszy przewodnik dostarcza praktycznych informacji związanych z wdrożeniem metodyki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania ryzykiem

Instrukcja zarządzania ryzykiem Instrukcja zarządzania ryzykiem Wstęp 1 1. Instrukcja zarządzania ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów Gimnazjum nr 2 w Żarach 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16 Zmiany w istniejących systemach zarządzania środowiskowego zbudowanych wg normy ISO 14001:2004, wynikające z nowego wydania ISO 14001 (wybrane przykłady) Grzegorz Ścibisz Warszawa, 16. kwietnia 2015 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW Autorzy mgr Natalia Sławińska mgr inż. Jarosław Świdyński Doktoranci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek pochodzących z listopada i grudnia 2011. Liczba wzmianek.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012

Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012 Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012 Cel szkolenia Szkolenie to w przejrzysty sposób pokazuje jak szeroko rozumiana działalność reklamowa jest regulowana przez przepisy

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

Cel wprowadzenia Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Cel wprowadzenia Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu Ocena Rady Nadzorczej stosowania w 2015 r. przyjętej w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Polityki Ładu Korporacyjnego oraz funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Cel wprowadzenia Polityki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie I. Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką finansów publicznych realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 2012 nr 3 (VIII) BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy, zapoczątkowany zapaścią na amerykańskim

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem. dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem. dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl 04--7 Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl www.sybena.pl/uv/04-wyklad-eko-zp-9-pl/wyklad7.pdf Budowa autostrady Możliwe sytuacje Projekt

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

HR i IT - związek z przyszłością?

HR i IT - związek z przyszłością? HR i IT - związek z przyszłością? Analizy i przewidywanie Przyszłość i nowy kształt działu HR 2 Polski lider rynku ERP Czołowy polski dostawca oprogramowania dla firm Ponad 25 lat doświadczenia Systemy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ ZARZĄDZANIE ZMIANĄ PODCZAS REORGANIZACJI DZIAŁU IT. Roman Wendt:,2008-05-09 http://wendt.pl

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ ZARZĄDZANIE ZMIANĄ PODCZAS REORGANIZACJI DZIAŁU IT. Roman Wendt:,2008-05-09 http://wendt.pl ZARZĄDZANIE ZMIANĄ ZARZĄDZANIE ZMIANĄ PODCZAS REORGANIZACJI DZIAŁU IT 1 Plan wystąpienia Dział IT i zmiana Przybliżenie procesu zmiany w organizacji Kluczowe aspekty zakończenia procesu zmiany sukcesem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2010r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1 Niniejszym dokumentem ustala się zasady zarządzania ryzykiem, mające przyczynić

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW Dokument Główny Polityka SZCF (wyciąg) Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia ogólne SZCF... 3 2.1. Przypadki

Bardziej szczegółowo

Audyt systemów informatycznych w świetle standardów ISACA

Audyt systemów informatycznych w świetle standardów ISACA Audyt systemów informatycznych w świetle standardów ISACA Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA Warszawa, 7 września 2010 r. 1 Zawartość prezentacji Wstęp Ryzyko i strategia postępowania z ryzykiem Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Kryzys i co dalej? Prof. dr hab. Piotr Banaszyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Kryzys co to jest? Kryzys to stan potencjalnej albo realnej groźby pogorszenia

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.104. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 wrzesień 2014 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy pojęcie, istota, budowa. dr hab. Marta Postuła

Plan finansowy pojęcie, istota, budowa. dr hab. Marta Postuła Plan finansowy pojęcie, istota, budowa dr hab. Marta Postuła Istota planu finansowego Plan finansowy jest ujętym w sposób ilościowy planem zagospodarowania zasobów, mającym zapewnić osiągnięcie celów firmy.

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia bezpieczeństwa informacji. dr inż. Wojciech Winogrodzki T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Zagrożenia bezpieczeństwa informacji. dr inż. Wojciech Winogrodzki T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. Zagrożenia bezpieczeństwa informacji dr inż. Wojciech Winogrodzki T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. Czym jest bezpieczeństwo informacji? Bezpieczeństwo informacji to: (teoretycznie) stan wolny od

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Tomasz Redliński - Manager, Departament Bezpieczeństwa, PBSG Sp. z o.o. Janusz Słobosz Risk Consulting Manager, Aon Polska Sp. z o.o.

Tomasz Redliński - Manager, Departament Bezpieczeństwa, PBSG Sp. z o.o. Janusz Słobosz Risk Consulting Manager, Aon Polska Sp. z o.o. Rola Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem w organizacji Tomasz Redliński - Manager, Departament Bezpieczeństwa, PBSG Sp. z o.o. Janusz Słobosz Risk Consulting Manager, Aon Polska Sp. z o.o. Agenda 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

CyberEdge Kompleksowa ochrona przed skutkami zagrożeń cybernetycznych.

CyberEdge Kompleksowa ochrona przed skutkami zagrożeń cybernetycznych. Financial Lines CyberEdge Kompleksowa ochrona przed skutkami zagrożeń cybernetycznych. 1 Czym jest ryzyko cybernetyczne? Cybernetyczne ryzyko jest nieodłącznym elementem świata informacji oraz systemów

Bardziej szczegółowo

Informatyka w kontroli i audycie

Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Wstęp Terminy zajęć 30.11.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 15.12.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 05.04.2014 - godzina 15:45-17:15

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis autorów... 11. Przedmowa Jim Walsh... 19. Wstęp Peter Frans Anthonissen... 21

Spis treści. Spis autorów... 11. Przedmowa Jim Walsh... 19. Wstęp Peter Frans Anthonissen... 21 Spis autorów....................................... 11 Przedmowa Jim Walsh................................. 19 Wstęp Peter Frans Anthonissen............................. 21 Rozdział 1. To nie thriller,

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy Dostawcy Dbamy o to, aby filozofia działania naszych partnerów biznesowych była zgodna z naszymi wartościami. Pracujemy razem w oparciu o przejrzystą Politykę Zakupową. Współpracujemy z ponad 500 dostawcami

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla. Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia

Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla. Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla zabezpieczenia firmy w obliczu ryzyk Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia INNOWACYJNOŚĆ - Klientów Innowacje nowe projekty są

Bardziej szczegółowo