Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych w 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych w 2007 r."

Transkrypt

1 1 czałącznik do uchwały Nr XX/110/08 r. Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 kwietnia 2008 r. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych w 2007 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych od 1999 roku realizuje wiele istotnych zadań własnych i zleconych z administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej a takŝe zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej reguluje nowa ustawa o pomocy społecznej, która weszła w Ŝycie 1 maja 2004 r. (Dz. U. Nr. 64 poz.593 z 2004 r z późn. zm.). Stanowi ona kolejny etap budowy nowego systemu aktywnej polityki społecznej. Rozszerza ona równieŝ katalog zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej zobowiązując go do realizacji ustawowych zadań jak i koordynacji polityki społecznej na szczeblu powiatu. 1. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób Na terenie powiatu bieszczadzkiego znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, w którym na koniec grudnia 2007 r. przebywało 136 osób. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych (50 miejsc) oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych (90 miejsc). Wydatki bieŝące poniesione przez DPS w 2007 r. wyniosły ,00 zł. W 2007 roku rozpoczęto inwestycję budowy infrastruktury zaopatrzenia w wodę Domu Pomocy Społecznej w Moczarach na co wydatkowano kwotę zł. Z czego kwota zł. pochodziła z budŝetu Wojewody natomiast zł ze środków własnych. Na nowych zasadach w 2007 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie umieściło 39 osób. W ciągu roku rozpatrywano 67 spraw dotyczących umieszczania i ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Przez budŝet państwa dotowane są wyłącznie osoby przyjęte przed 1 stycznia 2004 r.

2 2 W miarę ubywania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach przyjętych przed w/w datą dotacja ta będzie zanikała. W zamian od 1 stycznia 2004 r. do domu pomocy społecznej przyjmowane są osoby na nowych zasadach, których pobyt opłaca gmina i rodzina. W ramach nadzoru merytorycznego przeprowadzono w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach kontrole problemowe w formie wizytacji oraz kontrolę szczegółową sprawdzającą dyscyplinę pracy oraz standard świadczonych usług dla mieszkańców tam przebywających. Przeprowadzone kontrole nie wykazały Ŝadnych nieprawidłowości. 2. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. W grudniu 2007 roku uchwalono Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata Projekt uchwały został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu, Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Był on równieŝ kilkakrotnie konsultowany z gminami: Ustrzyki Dolne, Czarna i Lutowiska. W latach zrealizowane zostały cele poprzedniej strategii, które zakładały m.in: 1. Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy, 2. Utworzenie Punktu Konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 3. Utworzenie mieszkania chronionego dla wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, 4. Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych, 5. Likwidację barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, 6. Likwidację barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, 7. Utworzenie Punktu Informacyjno-Doradczego dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu działający przy Bieszczadzkim Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej - PROMYK NADZIEI.

3 3 3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieŝy, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym a takŝe wdraŝanie programów pomocy dziecku i rodzinie. Powiat Bieszczadzki nie posiada w swych strukturach placówek opiekuńczo wychowawczych wobec czego dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców z terenu Powiatu Bieszczadzkiego umieszczane są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Ponadto Powiat równieŝ nie posiada w swych strukturach ośrodka adopcyjnoopiekuńczego. W ramach realizacji zadania kontynuowana jest współpraca z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjno Opiekuńczym w Krośnie, który na mocy porozumienia świadczy usługi w formie doradztwa, szkoleń dla rodzin i osób z terenu powiatu bieszczadzkiego. Ośrodek przeprowadza równieŝ wywiady oceniające sytuację opiekuńczo wychowawczą w rodzinach zastępczych. Ponadto pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na bieŝąco udzielają porad socjalnych osobiście lub telefonicznie w zakresie w/w zadania. Zapewniane jest poradnictwo socjalne oraz prawne dla mieszkańców powiatu, którzy z róŝnych przyczyn wymagają tej formy pomocy. W dniu r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało szkolenie prowadzone przez specjalistów Ośrodka Adopcyjno -Opiekuńczego dla rodzin zastępczych z terenu powiatu na temat mechanizm i skutki uzaleŝnień. W tym dniu odbyły się równieŝ indywidualne konsultacje z terapeutą uzaleŝnień dla rodzin, które zgłosiły taką potrzebę. Za pośrednictwem Katolickiego Ośrodka Adpocyjno Opiekuńczego w Krośnie na terenie Powiatu Bieszczadzkiego i innych powiatów umieszczono w placówkach opiekuńczowychowawczych i rodzinach zastępczych 5 - ro dzieci pozbawionych opieki rodziców. W 2007 roku dotacja dla Katolickiego Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego wyniosła zł.

4 4 4. Opracowanie lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych przy współpracy z róŝnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi podejmującymi pracę na rzecz dziecka i rodziny opracowało projekt lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata Program został przyjęty przez Radę Powiatu 27 września 2007 r. 5. Udzielanie informacji dla mieszkańców powiatu o prawach i uprawnieniach im przysługujących. W ramach zadania tak jak w latach poprzednich na bieŝąco udzielano kompleksowej i interdyscyplinarnej informacji mieszkańcom powiatu o ich prawach i przysługujących ulgach i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela równieŝ informacji osobom korzystającym z orzecznictwa o niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sanoku. Ponadto w miarę potrzeb utrzymywano stały kontakt z kierownikami i pracownikami socjalnymi z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu celem przekazywania informacji ich podopiecznym. 6. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu i doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników socjalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu. Zadanie tak jak i w latach poprzednich było realizowane ze środków powiatu i w ramach moŝliwości kadrowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W roku 2007 w ramach planowanych szkoleń zorganizowano 2 spotkania o tematyce związanej z nowymi przepisami z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej. We wszystkich spotkaniach brali udział przedstawiciele kadry pomocy społecznej (kierownicy, pracownicy socjalni) zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej i Domu Pomocy Społecznej w Moczarach. 7. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.

5 5 Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dotyczy róŝnych grup klientów pomocy społecznej: osób starszych ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, osoby z zaburzeniami psychicznymi ubiegające się o umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy, osoby ubiegające się o uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej, ofiary przemocy i ich rodziny, które znalazły się w trudnych sytuacjach Ŝyciowych, rodziny zastępcze, wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby i ich rodziny z problemem niepełnosprawności czy osoby i rodziny z terenu powiatu znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, które wymagają poradnictwa socjalnego. Ponadto udziela się równieŝ informacji kombatantom, osobom bezdomnym a takŝe osobom i rodzinom z problemem alkoholowym. Prowadzone poradnictwo obejmuje formy wsparcia poradnictwa prawnego i socjalnego Z tej formy pomocy korzysta kilkaset osób i rodzin z terenu powiatu bieszczadzkiego. 8. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej Punkt Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ustrzykach Dolnych Placówka działa od września 2002 r. w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10 W chwili obecnej w placówce pełnione są dyŝury przez specjalistów: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego i prawnika. Ofiary przemocy i ich rodziny mogą tam uzyskać specjalistyczną pomoc terapeutyczną a takŝe pomoc prawną i psychologiczno - pedagogiczną. (W załączeniu ulotka o dyŝurach w placówce oraz telefon i instytucje współpracujące).. W ramach działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ciągu roku dokonuje się kilkudziesięciu interwencji w związku z przemocą w rodzinie. Rocznie z róŝnych form pomocy w ramach interwencji kryzysowej skorzystało kilkadziesiąt osób i ich rodzin. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Moczarach. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Moczarach funkcjonuje od stycznia 2006 r. Dysponuje on 5 miejscami hostelowymi (noclegowymi) gdzie mogą przebywać tymczasowo ofiary przemocy i ich rodziny kierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych. Ośrodek jest miejscem odizolowania ofiar od sprawcy przemocy. Osobom tym jest udzielana równieŝ pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna i socjalna przez specjalistów

6 6 świadczących usługi w Centrum Pomocy Psychologiczno - Prawnej w Ustrzykach Dolnych, oraz przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W 2007 r. z miejsca hostelowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej skorzystało 18 osób. 9. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pienięŝnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym. Od r. koszty realizacji zadania ponosi powiat. Na koniec grudnia 2007 r. wydatkowano na te cele zł. W bieŝącym roku pomoc pienięŝna była wypłacana dla 31 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 56 dzieci. W ramach realizacji zadania kilkakrotnie w roku wizytuje się rodziny zastępcze w miejscu zamieszkania udzielając pomocy w formie doradztwa, poradnictwa i pracy socjalnej. Zachodzące w ostatnich latach zmiany w systemie sprawowania opieki nad dzieckiem powodują, Ŝe coraz większego znaczenia nabierają rodzinne formy opieki nad dziećmi pozbawionymi troski ze strony rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych podjęło się propagowania idei rodzicielstwa zastępczego. Promowaniem tej idei oprócz naszego urzędu zajęło się szereg instytucji z terenu powiatu bieszczadzkiego. Wspólny wysiłek zaowocował zwiększeniem wiedzy społeczności lokalnej na temat rodzicielstwa zastępczego oraz zasad funkcjonowania rodzinnych form opieki nad dzieckiem. 10. Przyznawanie pomocy pienięŝnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze. W ramach zadania udzielana jest pomoc pienięŝna dla wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie jak i dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na koniec grudnia 2007 r. pomoc pienięŝną na kontynuowanie nauki otrzymało 16 wychowanków rodzin zastępczych. Koszty poniesione na realizację tego zadania wyniosły

7 zł. Z pomocy pienięŝnej na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych skorzystało 5 wychowanków. Koszty poniesione na realizację tego zadania wyniosły zł. W roku wychowanków rodzin zastępczych orzymało pomoc pienięŝną na usamodzielnienie w wysokości zł W 2007 r. 1 wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej otrzymał pomoc pienięŝną na usamodzielnienie w wysokości zł. 11. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Bieszczadzkiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na koniec grudnia 2007 r. Powiat Bieszczadzki poniósł koszt na realizację zadania w kwocie zł. tj. na utrzymanie 7 wychowanków w placówkach opiekuńczowychowawczych oraz 9 wychowanków w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu. Koszty te stanowią bardzo duŝe obciąŝenie budŝetu powiatu i mają tendencję wzrostową. 12. Prowadzenie mieszkań chronionych dla wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych i rodzin zastępczych. Mieszkanie chronione w Ustrzykach Dolnych. W II kwartale 2003 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych przystąpiło do programu pn. Opieka nad dzieckiem i rodziną ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację zadania uzyskano zł. W końcowym efekcie utworzono mieszkanie chronione, które znajduje się w Ustrzykach Dolnych przy ul. Gombrowicza 37 w lokalu udostępnionym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Z mieszkania chronionego mogą korzystać usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych. W 2007 r. z mieszkania skorzystała 1 osoba. 13. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu do Ŝycia, młodzieŝy opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnej

8 8 intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŝy, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się. Powiatowe Centrum udziela pomocy w/w osobom w formie poradnictwa a takŝe pomocy merytorycznej. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pomagają tym osobom pisać podania i wnioski do róŝnych instytucji celem poprawy ich sytuacji Ŝyciowej, zawodowej, mieszkaniowej itp. Wskazują gdzie w/w osoby mogą uzyskać pomoc oraz jeŝeli zachodzi taka potrzeba piszą pisma wspierające działania tych osób. Wspierają równieŝ realizację opracowywanych przez wychowanków i ich opiekunów programów usamodzielnienia. 14. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, równieŝ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi rejestr rodzin zastępczych za pomocą systemu informatycznego Pomost. Kwartalnie i rocznie przekazywane są do Wojewody Podkarpackiego w ramach tego programu sprawozdania finansowo-merytoryczne. W programie tym rejestrowane są wszystkie wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc pienięŝna na kontynuowanie nauki wypłacane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Z budŝetu państwa na modernizację i administrowanie systemu informatycznego POMOST otrzymano i wydatkowano kwotę zł. W/w środki spływają dzięki osiągnięciu odpowiedniego poziomu sprawności pracy w systemie. 15. Sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Corocznie sporządzany jest wykaz potrzeb, który przedstawiany jest do wiadomości Radzie Powiatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie opracowało wykaz potrzeb na 2008 rok, który zostanie przedstawiony Radzie Powiatu. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. 1. Opracowanie i realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych przy współpracy z róŝnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych opracowało projekt powiatowego programu działań na rzecz osób

9 9 niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata Program został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 20 marca 2007 r. Dofinansowanie ze środków PFRON. Na rok 2007 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał (wg algorytmu) dla Powiatu Bieszczadzkiego kwotę w wysokości zł. Podobne kwoty uzyskiwano w latach poprzednich i w całości wydatkowano na realizację zadań. 1. Dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Limit roczny środków finansowych na ten cel zł Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęło 111 wniosków. Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych skorzystało 112 osób (w tym osoby dorosłe, dzieci i ich opiekunowie ). Do r. wypłacono zł. 2. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych u osób niepełnosprawnych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Limit roczny środków na ten cel ,70 zł. Do PCPR wpłynęło 51 wniosków. W ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych u osób niepełnosprawnych w roku 2007 zawarto 21 umów i wydatkowano kwotę ,70 zł. 4. Dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych. Limit roczny środków na ten cel ,50 zł. W ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych zawarto 6 umów i zrealizowano 74 wnioski. Na ten cel wydatkowano kwotę ,48 zł. 5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych. Limit roczny środków na ten cel zł.

10 10 W ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych w roku 2007 zawarto 2 umowy i zrealizowano 2 wnioski. Na ten cel wydatkowano kwotę zł. W ramach tego zadania Bieszczadzkie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej Promyk Nadziei otrzymało dofinansowanie w kwocie zł. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do sali rehabilitacyjnej znajdującej się w świetlicy prowadzonej przez w/w stowarzyszenie. Drugim wnioskodawcą była Międzyszkolna Pływalnia DELFIN w Ustrzykach Dolnych, która otrzymała dofinansowanie do zakupu kapsuły SPA do odnowy biologicznej i rehabilitacji. 6. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Limit roczny środków zł W 2007 roku wypłacono i rozliczono 7 umów na kwotę zł. W ramach tego zadania Bieszczadzkie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej Promyk Nadziei otrzymało dofinansowanie na organizację - Integracyjnych ferii 2007 dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu bieszczadzkiego w kwocie zł. - Integracyjnych Wakacji 2007 dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu bieszczadzkiego w kwocie zł. Natomiast Środowiskowy Dom Samopomocy w Ustrzykach Dolnych na potrzeby swoich niepełnosprawnych uczestników otrzymał dofinansowanie na organizację: - V Rodzinnego Festynu w wysokości 707,62 zł, - Zawodów Pływackich w wysokości 2 399,70 zł, - V lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych w wysokości 2 954,76 zł, - 4 dniowej wycieczki do Zakopanego w wysokości 4 507,96 zł, - Wigilii w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości zł.

11 11 7. Dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych. Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych wydatkowano ze środków PFRON ,73 zł natomiast z budŝetu powiatu ,37 zł. PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓśNIC MIĘDZY REGIONAMI. Likwidacja barier transportowych w świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej PROMYK NADZIEI w Ustrzykach Dolnych. Pani Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej PROMYK NADZIEI w Ustrzykach Dolnych aplikowała o uzyskanie środków w ramach programu pn. program wyrównywania róŝnic między regionami na na utworzenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. W rezultacie starań uzyskano zł. Pomoc osobom niepełnosprawnym. Powiatowe Centrum podejmuje działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu. Osoba niepełnosprawna, podobnie jak kaŝdy mieszkaniec powiatu, moŝe liczyć na pomoc psychologa, prawnika, pedagoga lub pracownika socjalnego, w ramach poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej. Usługi te świadczy Centrum Pomocy Psychologiczno Prawnej dla ofiar przemocy oraz osób z róŝnymi problemami. Wspierane są równieŝ inicjatywy integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych działających w powiecie placówek: Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, Środowiskowy Dom Samopomocy, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy a takŝe stowarzyszeń, które organizują róŝnego rodzaju majówki, spartakiady, przeglądy twórczości, wystawy i aukcje swoich prac, jasełka i zabawy. Na imprezy te zapraszane są równieŝ osoby ze środowiska lokalnego. Dla osób wymagających całodobowej opieki, w przypadku gdy tej opieki nie moŝe zapewnić rodzina lub gmina, mamy ofertę umieszczenia w odpowiednim domu pomocy społecznej. W 2004 r. Zarządzeniem Starosty Bieszczadzkiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powołana zastała Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która opiniuje uchwały samorządu powiatowego dotyczące osób niepełnosprawnych a takŝe występuje z inicjatywami działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku ON.II-0062/543/2006 Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE Załącznik do Uchwały Nr 228/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie połączenia jednostek budŝetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 124/08 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 lutego 2008 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki Projekt z dnia 7 listopada 2008 r. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, zwany dalej Regulaminem, określa organizacje i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia września 2008 r. LRZ-41013-2-08 P/08/097 Pan Ferdynand Gronko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie określa zasady wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 101/2008 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lutego 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Ń ę ę ą ę ą Ę ę ą ż Ą Ą ó Zaącznik do Uchway Nr XLVII/314/2013 Rady Powiatu owickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w owiczu Misją Powiatowego Centrum Pomocy w

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Walczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28-200 Staszów

Pani Barbara Walczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28-200 Staszów ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342-14-27, fax: 0-41 342-13-72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/178/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 275/09 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 3908 UCHWAŁA Nr XXII/116/2012 RADY POWIATU W PUŁTUSKU z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ. Dla POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ. Dla POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO Załącznik Do Uchwały Nr 141/XXII/2008r. Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 lutego 2008r. LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ Dla POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO Zadanie Sposób realizacji Koszt realizacji zł. Termin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.

UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2, ust.2, art.26 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r.

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. 1 Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IX/84/11 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 21 grudnia 2011 roku STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/77/07 Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 września 2007 r.

Uchwała Nr XIV/77/07 Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 września 2007 r. Uchwała Nr XIV/77/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną w na lata 2007 2012 Na podstawie art. 112 ust. 13

Bardziej szczegółowo

Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku pozostają bez zmian. 3.

Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku pozostają bez zmian. 3. Uchwała Nr 222/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lipca 2008 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Załącznik do uchwały Nr XV/124/2008 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 17 kwietnia 2008r. PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r.

Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r. Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r. w sprawie nadania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu średzkiego Autorzy: Bernadeta Staszak SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 3 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 156/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 156/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 156/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Załącznik do Uchwały Nr 7/10 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 19 lutego 2010 roku Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8 S /2001. Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

Uchwała Nr 8 S /2001. Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Uchwała Nr 8 S /2001 Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... r W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1087/LXI/2010 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia 13 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR 1087/LXI/2010 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia 13 maja 2010 r. UCHWAŁA NR 1087/LXI/2010 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 13 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 4975 UCHWAŁA NR PR.0007.204.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 1087/LXI/2010

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zostało powołane z dniem 1 kwietnia 1999r. mocą uchwały Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 marca 1999r. Celem działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Myślenickim na lata 2008 2013, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Myślenickim na lata 2008 2013, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 489/2008 ZARZĄDU POWIATU W MYŚLENICACH z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia i realizacji Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Myślenickim na lata 2008 2013. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2010 ORAZ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2010 ORAZ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2010 ORAZ - BILANS POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2011 - RAPORT Z REALIZACJI ROKU 2010 ZADAŃ POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Page 1 of 24 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 20 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2011 r. Załącznik do uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z działalności Centrum w 2010 roku oraz wykazu

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Realizacja zadań przez Powiat Pabianicki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Załącznik do Uchwały Nr 375 Rady Miasta Konina z dnia 26.11.2008r. S T A T U T Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie zwany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ Załącznik do Uchwały Rady Powiatu POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach za 2007 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach za 2007 rok. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach za 2007 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Słubickiego powołaną do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku

Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, d n ia A' listopada 2015 r. PS-KNPS.431.3.6.2015.EK Pani Beata Krzesińska Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Oleśnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 27, 28 października

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9 42-200 Częstochowa Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu częstochowskiego Autorzy: PCPR SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu Załącznik do uchwały Nr 852/05 Rady Miasta Torunia z dnia 15 września 2005 r. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.?

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.? Formy pomocy P1. Rodziny zastępcze (Proszę uzupełnid poniższą tabelę. W puste miejsca należy wpisad odpowiednie liczby, natomiast w polach z kwadratami prawidłowe odpowiedzi zaznaczamy krzyżykiem) Typy

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Załącznik do uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 lutego 2012 r. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W USTRZYKACH DOLNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W USTRZYKACH DOLNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 67/97/12 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 21 lutego 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W USTRZYKACH DOLNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 października 2011 r. LKA-4101-12-05/2011/P/11/092 Pani Barbara Mizera Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii Załącznik nr 1 Podstawy prawne strategii Podstawy prawne strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument szczególny. Jej kształt stanowi odpowiedź na zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 281/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 marca 2012 roku

Uchwała Nr 281/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 marca 2012 roku ON.0022.281.2012 Uchwała Nr 281/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo