INSTRUKCJA praktyki pedagogicznej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności edukacja dorosłych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA praktyki pedagogicznej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności edukacja dorosłych"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA praktyki pedagogicznej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności edukacja dorosłych Opiekun praktyk: Dr Katarzyna Jurzysta I. Cele praktyki Praktyka ma stworzyć okazję do: konfrontacji wiedzy z zakresu teorii i metodyki pracy oświatowej z rzeczywistością z jaką spotykają się w swojej działalności instytucje edukacji dorosłych, zapoznania się z zespołem czynności zawodowych wykonywanych przez andragogów na określonym stanowisku zawodowym, nabywania oraz doskonalenia przez studentów umiejętności i sprawności praktycznych niezbędnych do wypełniania roli andragoga i pedagoga; poznania podstaw prawnych oraz przedmiotowego zakresu działania instytucji edukacyjnej, w której praktyka jest odbywana. II. Program i formy realizacji praktyki 1. Praktyka trwa 8 tygodni w systemie ciągłym, w formie wolontariatu, ustalonego za porozumieniem stron. 2. Student odbywa praktykę pod kierunkiem opiekuna, wyznaczonego przez dyrektora placówki. Opiekun jest bezpośrednim organizatorem praktyki. 3. Czas praktyki w ciągu dnia jest analogiczny do czasu pracy opiekuna w pełnym wymiarze godzin. Zasada ta stanowi także podstawę obliczenia wymiaru praktyki w systemie wolontariackim, tzn. łączny czas praktyki w tym trybie winien odpowiadać wymiarowi czasu pracy pedagoga-opiekuna zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin za okres 6 tygodni. 4. Praktyka powinna polegać na aktywnym, poznawczym i praktycznym uczestniczeniu w życiu i działalności placówki. Student powinien: poznać administracyjno-prawne podstawy funkcjonowania placówki, poznać organizację pracy na terenie placówki w zakresie wynikającym ze specyfiki danej placówki ( planowanie pracy w placówce, formy i metody pracy, itp.), hospitować różne formy zajęć organizowanych na terenie placówki, towarzyszyć opiekunowi w podejmowaniu działań o charakterze oświatowym, podejmować samodzielnie działania w uzgodnieniu z opiekunem praktyki, realizować inne prace zlecone przez opiekuna praktyki, a wynikające z pełnionej przez niego funkcji w ramach zatrudnienia w danej placówce. III. Sposób dokumentacji praktyk 1. Student zobowiązany jest do pisemnej dokumentacji praktyki w postaci sprawozdania (obejmującego minimum 5 stron wydruku komputerowego Arial 12, odstęp 1,5 wiersza), w którym odnosi się do następujących zagadnień: charakterystyka placówki, w której odbywana była praktyka, podstawy prawne i organizacyjne jej funkcjonowania, struktura jednostki, zakres i profil działalności, podejmowane inicjatywy; 1

2 zakres obowiązków studenta podczas odbywania praktyki; nowe umiejętności nabyte w trakcie odbywania praktyki przez studenta; przykłady wprowadzania własnych pomysłów i podejmowanych samodzielnych inicjatyw/aktywności podczas praktyki; problemy, z którymi spotkał się student w trakcie odbywania praktyki; w jaki sposób poradziła sobie Pani/Pan z tymi trudnościami. 2. Pobyt studenta na praktyce powinien być potwierdzony pieczątką danej instytucji na sprawozdaniu i podpisem opiekuna. IV. Warunki zaliczenia praktyki 1. Opinię o przebiegu praktyki studenta sporządza jej opiekun korzystając z formularza zatwierdzonego przez instytucję kierującą, tj. Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. 2. Opinia wyraża stopień zainteresowania pracą, obowiązkowość, aktywność i efektywność działania oraz ocenę w skali: słaba, średnia, dobra, bardzo dobra. 3. Opinia wraz z pieczątką instytucji zostaje podpisana przez opiekuna oraz dyrektora/kierownika placówki. 4. Zaliczenia praktyki na Uczelni dokonuje opiekun praktyk, wpisując zal. do indeksu studenta na podstawie: opinii i oceny wystawionej studentowi przez przedstawiciela danej placówki oraz sprawozdania z jej całościowego przebiegu według wzorca podanego w punkcie III-1. 2

3 I. Cele praktyki INSTRUKCJA praktyki pedagogicznej dla studentów studiów stacjonarnych V roku specjalności edukacja ustawiczna Praktyka ma stworzyć okazję do: konfrontacji wiedzy z zakresu teorii i metodyki pracy oświatowej z rzeczywistością z jaką spotykają się w swojej działalności instytucje edukacji dorosłych, zapoznania się z zespołem czynności zawodowych wykonywanych przez andragogów na określonym stanowisku zawodowym, nabywania oraz doskonalenia przez studentów umiejętności i sprawności praktycznych niezbędnych do wypełniania roli andragoga i pedagoga; poznania podstaw prawnych oraz przedmiotowego zakresu działania instytucji edukacyjnej, w której praktyka jest odbywana. II. Program i formy realizacji praktyki 1. Praktyka trwa 2-3 tygodni w systemie ciągłym, w formie wolontariatu, ustalonego za porozumieniem stron. 2. Student odbywa praktykę pod kierunkiem opiekuna, wyznaczonego przez dyrektora placówki. Opiekun jest bezpośrednim organizatorem praktyki. 3. Czas praktyki w ciągu dnia jest analogiczny do czasu pracy opiekuna w pełnym wymiarze godzin. Zasada ta stanowi także podstawę obliczenia wymiaru praktyki w systemie wolontariackim, tzn. łączny czas praktyki w tym trybie winien odpowiadać wymiarowi czasu pracy pedagoga-opiekuna zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin za okres 2-3 tygodni. 4. Praktyka powinna polegać na aktywnym, poznawczym i praktycznym uczestniczeniu w życiu i działalności placówki. Student powinien: poznać administracyjno-prawne podstawy funkcjonowania placówki, poznać organizację pracy na terenie placówki w zakresie wynikającym ze specyfiki danej placówki ( planowanie pracy w placówce, formy i metody pracy, itp.), hospitować różne formy zajęć organizowanych na terenie placówki, towarzyszyć opiekunowi w podejmowaniu działań o charakterze oświatowym, podejmować samodzielnie działania w uzgodnieniu z opiekunem praktyki, realizować inne prace zlecone przez opiekuna praktyki, a wynikające z pełnionej przez niego funkcji w ramach zatrudnienia w danej placówce. III. Sposób dokumentacji praktyk 1. Student zobowiązany jest do pisemnej dokumentacji praktyki w postaci sprawozdania (obejmującego minimum 5 stron wydruku komputerowego Arial 12, odstęp 1,5 wiersza), w którym odnosi się do następujących zagadnień: charakterystyka placówki, w której odbywana była praktyka, podstawy prawne i organizacyjne jej funkcjonowania, struktura jednostki, zakres i profil działalności, podejmowane inicjatywy; 3

4 zakres obowiązków studenta podczas odbywania praktyki; nowe umiejętności nabyte w trakcie odbywania praktyki przez studenta; przykłady wprowadzania własnych pomysłów i podejmowanych samodzielnych inicjatyw/aktywności podczas praktyki; problemy, z którymi spotkał się student w trakcie odbywania praktyki; w jaki sposób poradziła sobie Pani/Pan z tymi trudnościami. 2. Pobyt studenta na praktyce powinien być potwierdzony pieczątką danej instytucji na sprawozdaniu i podpisem opiekuna. IV. Warunki zaliczenia praktyki 1. Opinię o przebiegu praktyki studenta sporządza jej opiekun korzystając z formularza zatwierdzonego przez instytucję kierującą, tj. Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. 2. Opinia wyraża stopień zainteresowania pracą, obowiązkowość, aktywność i efektywność działania oraz ocenę w skali: słaba, średnia, dobra, bardzo dobra. 3. Opinia wraz z pieczątką instytucji zostaje podpisana przez opiekuna oraz dyrektora/kierownika placówki. 4. Zaliczenia praktyki na Uczelni dokonuje opiekun praktyk, wpisując zal. do indeksu studenta na podstawie: opinii i oceny wystawionej studentowi przez przedstawiciela danej placówki oraz sprawozdania z jej całościowego przebiegu według wzorca podanego w punkcie III-1. 4

5 Praktyki specjalności edukacja dorosłych studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Plan praktyk ciągłych wolontariackich stopień studiów tryb studiów studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne rok semestr studiów wymiar czasowy II III IV V 6 tygodni liczba punktów ECTS 1 5

6 Praktyki specjalności edukacja ustawiczna studia stacjonarne jednolite 5-letnie magisterskie 1. Plan praktyk ciągłych wolontariackich stopień studiów studia jednolite magisterskie tryb studiów rok semestr studiów wymiar czasowy stacjonarne IV VIII 2-3 tygodnie liczba punktów ECTS 1 6

7 INSTRUKCJA praktyki zawodowej na kierunku: praca socjalna studia stacjonarne, po I i II roku I. Cele i funkcje praktyki Praktyka ma stworzyć okazję do: konfrontacji wiedzy z zakresu teorii i metodyki pracy socjalnej z rzeczywistością z jaką spotykają się w swojej działalności instytucje sektora pracy socjalnej, zapoznania się z zespołem czynności zawodowych wykonywanych przez pracowników socjalnych w danej instytucji socjalnej, nabywania oraz doskonalenia przez studentów umiejętności i sprawności praktycznych niezbędnych do wypełniania roli pracownika socjalnego, poznania podstaw prawnych oraz przedmiotowego zakresu działania instytucji socjalnej, w której odbywa się praktykę. II. Program i formy realizacji praktyki 1. Praktyka trwa 4 tygodnie w systemie ciągłym, bądź obejmuje równoważny okres tego czasu w systemie wolontariackim, ustalony za porozumieniem stron. 2. Student odbywa praktykę pod kierunkiem opiekuna, wyznaczonego przez dyrektora placówki. Opiekun jest bezpośrednim organizatorem praktyki. 3. Czas praktyki w ciągu dnia jest analogiczny do czasu pracy opiekuna w pełnym wymiarze godzin. Zasada ta stanowi także podstawę obliczenia wymiaru praktyki w systemie wolontariackim. 4. Praktyka powinna polegać na aktywnym, poznawczym i praktycznym uczestniczeniu w życiu i działalności placówki. Student powinien: a) poznać administracyjno-prawne podstawy funkcjonowania placówki, b) poznać organizację pracy na terenie placówki w zakresie wynikającym ze specyfiki danej placówki ( planowanie pracy w placówce, formy i metody pracy, itp.), c) hospitować różne formy zajęć organizowanych na terenie placówki, jak i poza nią, d) towarzyszyć opiekunowi w podejmowaniu działań o szeroko pojętym charakterze socjalnym, e) realizować inne prace zlecone przez opiekuna praktyki, a wynikające z pełnionej przez niego funkcji w ramach zatrudnienia w danej placówce. III. Sposób dokumentacji praktyk 1. W trakcie trwania praktyki student prowadzi dziennik praktyk. Zamieszcza w nim dzienne sprawozdania z przebiegu praktyki, dołączając konspekty hospitowanych lub samodzielnie prowadzonych zajęć. 2. Pobyt studenta na praktyce powinien być potwierdzony pieczątką danej instytucji w dzienniczku praktyk i podpisem opiekuna. IV. Warunki zaliczenia praktyki 1. Opinie o przebiegu praktyki studenta sporządza jej opiekun korzystając z formularza zatwierdzonego przez instytucje kierującą, tj. Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. 2. Opinia wyraża stopień zainteresowania pracą, obowiązkowość, aktywność i efektywność działania oraz ocenę w skali: słaba, średnia, dobra, bardzo dobra. 3. Opinię podpisuje opiekun oraz dyrektor/kierownik placówki. 4. Zaliczenia praktyki na Uczelni dokonuje opiekun praktyk na zal. na podstawie: opinii i oceny wystawionej studentowi przez przedstawiciela danej placówki, dziennika praktyk i oraz syntetycznego sprawozdania z jej całościowego przebiegu zawierającego wnioski i refleksje osobiste. 5. W przypadku, gdy miało miejsce hospitowanie praktyki przez opiekuna z ramienia Uczelni, wynik hospitacji jest uwzględniany w końcowej ocenie praktyki. 7

8 Plan praktyk na kierunku Pedagogika Specjalna Resocjalizacja Praktyki ciągłe stopień studiów tryb studiów rok semestr studiów wymiar czasowy studia I stopnia stacjonarne II III II V 4 tygodnie, w przerwach międzysemestralnych cykl ciągły dwutygodniowy lub jednotygodniowy liczba punktów ECTS (za wszystkie 1 praktyki: ciągłe + śródroczne) Praktyki śródroczne stopień studiów tryb studiów rok studia I stopnia stacjonarne I, II semestr studiów 1,2,3,4 wymiar czasowy liczba punktów ECTS (za wszystkie po 15 godzin w 1,2,3,4 semestrze 1 praktyki: ciągłe + śródroczne) 8

9 KATEDRA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ INSTRUKACJA PRAKTYK CIĄGŁYCH RESOCJALIZACJA Praktyki studenckie realizowane na kierunku Pedagogika Specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK zgodnie ze Standardami Kształcenia dla kierunku studiów Pedagogika Specjalna - studia I. Odbywają się w postaci praktyk śródrocznych oraz ciągłych. Praktyki ciągłe trwają 4 tygodnie; śródroczne obejmują semestry 1, 2, 3, 4 po 15 godzin w każdym semestrze. Praktyka ciągła może być realizowana w trybie ciągłym dwutygodniowym lub dwa razy po jednym tygodniu. Miejsce, czas trwania i odbywania praktyk każdorazowo muszą zostać skonsultowane i zaakceptowane przez opiekuna/koordynatora praktyk w uczelni. Wszystkim praktykom ogółem zostaje przypisany w sumie 1 punkt ECTS. Student we własnym zakresie winien znaleźć instytucję lub placówkę, w której mógłby odbywać praktykę ciągłą, jak również opiekuna praktyk, który nieodpłatnie podjąłby się tej funkcji. Zgodnie z zarządzeniem Rektora UMK Uczelnia nie pokrywa żadnych kosztów związanych z organizacją praktyk ciągłych. Student odbywający praktyki zobowiązany jest do opłacenia składek z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. Praktyki ciągłe trwają łącznie cztery tygodnie. Praktyka może być odbywana w cyklu ciągłym dwutygodniowym lub jednotygodniowym. Praktyki winny odbywać się w przerwach międzysemestralnych. Rozpoczęcie praktyki powinno nastąpić nie wcześniej niż po 2 semestrze i zakończyć po piątym semestrze. Cele praktyk ciągłych: 1. Poznanie pracy różnych typów placówek resocjalizacyjnych, edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, a w szczególności tych, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie; poznanie specyfiki pracy na letnich turnusach specjalistycznych. Praktyka: 9

10 2. Ma umożliwić Studentowi obserwację pracy placówki i zdobycie informacji o działalności placówki oraz innych form resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie. 3. Ma umożliwić Studentowi konfrontację zdobywanej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z rzeczywistością praktyczną, tzn. przekład teorii na język praktyki. 4. Ma umożliwić Studentowi poznanie podopiecznych placówki, organizacji, służyć kształtowaniu właściwych postaw wobec osób potrzebujących wsparcia w rozwoju i społecznym funkcjonowaniu. 5. Ma umożliwić Studentowi kształtowanie cech osobowości niezbędnych u pedagoga resocjalizacyjnego. 6. Ma umożliwić Studentowi nabycie umiejętności obserwowania, planowania oraz dokumentowania zajęć. 7. Ma umożliwić Studentowi nabycie umiejętności analizowania pracy pedagoga, terapeuty, socjoterapeuty lub innego specjalisty i uczniów/podopiecznych/wychowanków podczas wspólnego omawiania działań realizowanych w czasie praktyk. 8. Ma umożliwić Studentowi nabycie umiejętności analizowania pracy własnej, jej efektów oraz pracy uczniów/podopiecznych/wychowanków. 9. Ma wzbogacić warsztat diagnostyczno-terapeutyczny Studenta. B. Program praktyk ciągłych: 1. Zapoznanie Studenta z organizacją pracy placówki (różne formy działań resocjalizacyjnych). 2. Zapoznanie Studenta z organizacją tygodnia i dnia pracy placówki (różne formy działań resocjalizacyjnych). 3. Zapoznanie Studenta z zakresem obowiązków służbowych pracowników placówki. 4. Zapoznanie Studenta z dokumentacją prowadzoną przez kadrę pedagogiczną placówki. 5. Zapoznanie Studenta z metodami i formami pracy stosowanymi w działalności pedagogicznej wobec podopiecznych. 6. Zapoznanie Studenta z formami współpracy kadry pedagogicznej dotyczącymi spraw podopiecznych, wymiany spostrzeżeń (zalecenie poczynienia określonych obserwacji własnych). 7. Student powinien obserwować podopiecznych w różnych sytuacjach życia placówki. 8. Student powinien hospitować różne typy zajęć z podopiecznymi, odbywające się na terenie placówki. 9. Student powinien podejmować próby nawiązywania kontaktu z podopiecznymi w sytuacjach, w których będzie to możliwe. 10. Student powinien podejmować (po uzgodnieniu z opiekunem) działania na rzecz włączania się w organizację wybranych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych. 11. Student powinien prowadzić obserwację wybranych podopiecznych. 10

11 12. Student powinien obserwować formy kontaktu werbalnego i pozawerbalnego pracowników placówki z jej podopiecznymi (w różnym wieku i z różnymi problemami rozwojowymi). 13. Student powinien zapoznać się z organizacją działań resocjalizacyjnych, z pracą biblioteki, np. szkolnej (jeśli funkcjonuje w placówce) oraz samorządu wychowanków i innych organizacji. 14. Student powinien poznać organizację innych zajęć realizowanych w placówce, np. pozalekcyjnych czy wspierających rozwój oraz funkcjonowanie psychospołeczne podopiecznych. 15. Student powinien pełnić dyżury podczas przerw lub w innych sytuacjach wymagających takiego zachowania. 16. Student powinien podejmować (po uzgodnieniu z opiekunem) działania na rzecz włączania się w organizację wybranych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych. 17. Student powinien przeprowadzić, pod kierunkiem opiekuna, różne typy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych (nie mniej niż 6 zajęć łącznie). 18. Student powinien podejmować próby nawiązania kontaktu z rodzicami podopiecznych (jeśli będzie to możliwe). 19. Student powinien wykonywać inne, zlecone przez opiekuna zadania. 20. Student powinien uczestniczyć, jeśli to możliwe, w przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych. 21. Student powinien poznać uregulowania prawne dotyczące osób z określonymi typami niedostosowania społecznego, przebywających w placówce lub innej formie działań resocjalizacyjnych. 22. Student powinien uczestniczyć (jeśli w trakcie trwania praktyki będą organizowane) w takich formach zajęć, jak: zebrania pracowników placówki, zebrania szkoleniowe, imprezy okolicznościowe. C. Sposób dokumentacji praktyk ciągłych: 1. Student w trakcie trwania praktyki prowadzi Dzienniczek praktyk. 2. Dzienniczek powinien zawierać: relacje z bieżących zajęć praktykanta, uwagi o ich przebiegu, refleksje pedagogiczne, sprawozdanie końcowe będące podsumowaniem praktyki, opinię placówki o przebiegu praktyki Studenta. 3. Przy opracowaniu sprawozdania końcowego mogą być pomocne następujące zagadnienia: moje miejsce w placówce; ja w relacjach z podopiecznymi (nawiązywanie kontaktów, pomoc w różnych sytuacjach, motywacja do pracy itp.); widzenie pracy dnia codziennego placówki w świetle wiadomości już zdobytych na studiach; interpretowanie zdarzeń pedagogicznych z punktu widzenia teorii przekład teorii na język praktyki; moje prośby włączenia się w nurt życia placówki pierwsze doświadczenia praktyczne. D. Warunki łącznego zaliczenia praktyk ciągłych i śródrocznych: 1. Zaliczenie praktyk powinno nastąpić nie później niż pod koniec 6 semestru studiów. 11

12 2. Zaliczenia praktyki w indeksie dokonuje opiekun, koordynator praktyki wyznaczony przez kierownika Katedry Pedagogiki Specjalnej. 3. Zaliczenie praktyk odbywa się podstawie potwierdzonego w placówkach, w których realizowane były praktyki Dzienniczka praktyk, opinii placówki, sprawozdań końcowych z praktyk oraz zaliczenia praktyk śródrocznych. 4. Rozliczenie praktyk stwierdza się wpisem zaliczenia do indeksu (str ) i do systemu USOS. 5. Całościowe zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie zaliczenia wszystkich typów praktyk śródrocznych oraz ciągłych. Za wszystkie praktyki Student otrzymuje wpis zaliczenia z praktyk pedagogicznych dokonywany przez opiekuna praktyk z ramienia Katedry Pedagogiki Specjalnej oraz 1 punkt ECTS. 12

13 Toruń, dnia Szanowny/Szanowna Pan/Pani Dyrektor Uprzejmie proszę o przyjęcie na praktykę ciągłą w wymiarze.studenta/studentkę kierunku: pedagogika specjalna (specjalność: resocjalizacja). Praktyki studenckie na kierunku Pedagogika Specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK realizowane są zgodnie ze Standardami Kształcenia dla kierunku studiów Pedagogika Specjalna - studia I. Student we własnym zakresie winien znaleźć instytucję/ placówkę, w której mógłby odbywać praktykę, jak również opiekuna praktyk, który nieodpłatnie podjąłby się tej funkcji bowiem zgodnie z Zarządzeniem nr 68 Rektora UMK w Toruniu z dnia 7 lipca 2008 w sprawie wytycznych dotyczących odbywania praktyk studenckich Uczelnia nie pokrywa żadnych kosztów związanych z ich realizacją. Student odbywający praktyki zobowiązany jest do opłacenia składek z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. Uniwersytet zobowiązuje się do opracowania regulaminu praktyk i zapoznania z nim studenta; sprawowania nadzoru organizacyjnego nad przebiegiem praktyki oraz kontroli i oceny praktyki. Instytucja/placówka, która wyraziła zgodę na przyjęcie studenta na praktykę może żądać od Uniwersytetu odwołania studenta z praktyki w przypadku naruszenia w sposób rażący dyscypliny pracy. W załączeniu Regulamin- Wytyczne Realizacji Praktyk Studenckich na 13

14 Kierunku Pedagogika Specjalna. Opiekun praktyk z ramienia Uczelni dr Monika Dąbkowska Katedra Pedagogiki Specjalnej. Z wyrazami szacunku INSTRUKACJA PRAKTYK ŚRÓDROCZNYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA Praktyki studenckie realizowane na kierunku Pedagogika Specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK zgodnie ze Standardami Kształcenia dla kierunku studiów Pedagogika Specjalna - studia I. Odbywają się w postaci praktyk śródrocznych oraz ciągłych. Praktyki ciągłe trwają 4 tygodnie; śródroczne obejmują semestry 1, 2, 3, 4 po 15 godzin w każdym semestrze. Czas trwania praktyk śródrocznych - semestry: 1, 2, 3, 4 po 15 godzin w każdym semestrze. A. Cel praktyk: 1. Poznanie pracy różnych typów placówek edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, a w szczególności tych, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie. Praktyka: 2. Ma umożliwić Studentowi obserwację pracy pedagogów, terapeutów i innych specjalistów z zakresu rewalidacji i resocjalizacji, profilaktyki społecznej oraz zdobycie informacji o działalności placówki. 3. Ma umożliwić Studentowi poznanie specyfiki pracy różnych instytucji zajmujących się działalnością rewalidacyjną i resocjalizacyjną (w każdym semestrze poznawanych jest pięć instytucji); 4. Ma umożliwić Studentowi poznanie podopiecznych placówki; służyć kształtowaniu właściwych postaw wobec osób potrzebujących wsparcia w rozwoju i społecznym funkcjonowaniu. 5. Ma służyć kształtowaniu u Studenta cech osobowości niezbędnych u pedagoga specjalnego i pedagoga resocjalizacyjnego. 6. Ma umożliwić Studentowi nabycie umiejętności obserwacji i dokumentowania hospitowanych placówek. B. Program praktyk: 1. Zapoznanie Studenta z organizacją pracy hospitowanej placówki. 2. Zapoznanie Studenta z organizacją tygodnia i dnia pracy placówki. 3. Zapoznanie Studenta z zakresem obowiązków służbowych pracowników placówki. 14

15 4. Zapoznanie Studenta z dokumentacją prowadzoną przez kadrę pedagogiczną placówki. 5. Zapoznanie Studenta z metodami i formami pracy stosowanymi w działalności pedagogicznej (rewalidacyjne i resocjalizacyjnej) wobec podopiecznych. 6. Zapoznanie Studenta z formami współpracy kadry pedagogicznej dotyczącymi spraw podopiecznych, wymiany spostrzeżeń (zalecenie poczynienia określonych obserwacji własnych). C. Sposób dokumentacji praktyk: D. W każdym semestrze Student przygotowuje sprawozdanie końcowe z pobytu w hospitowanych instytucjach, w którym przedstawia: ich zadania, organizację pracy, kadrę pracowników oraz formy współpracy pomiędzy pracownikami i placówki z innymi instytucjami specjalistycznymi. E. Warunki zaliczenia praktyk: 1. Zaliczenie praktyk odbywa się po każdym semestrze przez osobę prowadzącą praktyki. Jest elementem uzyskania zaliczenia końcowego za wszystkie praktyki (śródroczne i ciągłe) w 6 semestrze. 2. Za wszystkie praktyki Student otrzymuje wpis zaliczenia z praktyk pedagogicznych dokonywany przez opiekuna praktyk z ramienia Katedry Pedagogiki Specjalnej oraz 1 punkt ECTS. Toruń, dnia Szanowny/Szanowna Pan/Pani Dyrektor Uprzejmie proszę o przyjęcie na praktykę ciągłą w wymiarze.studenta/studentkę kierunku: pedagogika specjalna (specjalność: resocjalizacja). Praktyki studenckie na kierunku Pedagogika Specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK realizowane są zgodnie ze Standardami Kształcenia dla kierunku studiów Pedagogika Specjalna - studia I. Student we własnym zakresie winien znaleźć instytucję/ placówkę, w której mógłby 15

16 odbywać praktykę, jak również opiekuna praktyk, który nieodpłatnie podjąłby się tej funkcji bowiem zgodnie z Zarządzeniem nr 68 Rektora UMK w Toruniu z dnia 7 lipca 2008 w sprawie wytycznych dotyczących odbywania praktyk studenckich Uczelnia nie pokrywa żadnych kosztów związanych z ich realizacją. Student odbywający praktyki zobowiązany jest do opłacenia składek z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. Uniwersytet zobowiązuje się do opracowania regulaminu praktyk i zapoznania z nim studenta; sprawowania nadzoru organizacyjnego nad przebiegiem praktyki oraz kontroli i oceny praktyki. Instytucja/placówka, która wyraziła zgodę na przyjęcie studenta na praktykę może żądać od Uniwersytetu odwołania studenta z praktyki w przypadku naruszenia w sposób rażący dyscypliny pracy. W załączeniu Regulamin- Wytyczne Realizacji Praktyk Studenckich na Kierunku Pedagogika Specjalna. Opiekun praktyk z ramienia Uczelni dr Monika Dąbkowska Katedra Pedagogiki Specjalnej. Z wyrazami szacunku INSTRUKACJA PRAKTYK ŚRÓDROCZNYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA Praktyki studenckie realizowane na kierunku Pedagogika Specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK zgodnie ze Standardami Kształcenia dla kierunku studiów Pedagogika Specjalna - studia I. Odbywają się w postaci praktyk śródrocznych oraz ciągłych. Praktyki ciągłe trwają 4 tygodnie; śródroczne obejmują semestry 1, 2, 3, 4 po 15 godzin w każdym semestrze. Czas trwania praktyk śródrocznych - semestry: 1, 2, 3, 4 po 15 godzin w każdym semestrze. F. Cel praktyk: 1. Poznanie pracy różnych typów placówek edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, a w szczególności tych, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie. Praktyka: 16

17 2. Ma umożliwić Studentowi obserwację pracy pedagogów, terapeutów i innych specjalistów z zakresu rewalidacji i resocjalizacji, profilaktyki społecznej oraz zdobycie informacji o działalności placówki. 3. Ma umożliwić Studentowi poznanie specyfiki pracy różnych instytucji zajmujących się działalnością rewalidacyjną i resocjalizacyjną (w każdym semestrze poznawanych jest pięć instytucji); 4. Ma umożliwić Studentowi poznanie podopiecznych placówki; służyć kształtowaniu właściwych postaw wobec osób potrzebujących wsparcia w rozwoju i społecznym funkcjonowaniu. 5. Ma służyć kształtowaniu u Studenta cech osobowości niezbędnych u pedagoga specjalnego i pedagoga resocjalizacyjnego. 6. Ma umożliwić Studentowi nabycie umiejętności obserwacji i dokumentowania hospitowanych placówek. G. Program praktyk: 1. Zapoznanie Studenta z organizacją pracy hospitowanej placówki. 2. Zapoznanie Studenta z organizacją tygodnia i dnia pracy placówki. 3. Zapoznanie Studenta z zakresem obowiązków służbowych pracowników placówki. 4. Zapoznanie Studenta z dokumentacją prowadzoną przez kadrę pedagogiczną placówki. 5. Zapoznanie Studenta z metodami i formami pracy stosowanymi w działalności pedagogicznej (rewalidacyjne i resocjalizacyjnej) wobec podopiecznych. 6. Zapoznanie Studenta z formami współpracy kadry pedagogicznej dotyczącymi spraw podopiecznych, wymiany spostrzeżeń (zalecenie poczynienia określonych obserwacji własnych). H. Sposób dokumentacji praktyk: I. W każdym semestrze Student przygotowuje sprawozdanie końcowe z pobytu w hospitowanych instytucjach, w którym przedstawia: ich zadania, organizację pracy, kadrę pracowników oraz formy współpracy pomiędzy pracownikami i placówki z innymi instytucjami specjalistycznymi. J. Warunki zaliczenia praktyk: 1. Zaliczenie praktyk odbywa się po każdym semestrze przez osobę prowadzącą praktyki. Jest elementem uzyskania zaliczenia końcowego za wszystkie praktyki (śródroczne i ciągłe) w 6 semestrze. 2. Za wszystkie praktyki Student otrzymuje wpis zaliczenia z praktyk pedagogicznych dokonywany przez opiekuna praktyk z ramienia Katedry Pedagogiki Specjalnej oraz 1 punkt ECTS. KATEDRA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ INSTRUKACJA PRAKTYK CIĄGŁYCH RESOCJALIZACJA Praktyki studenckie realizowane na kierunku Pedagogika Specjalna na Wydziale 17

18 Nauk Pedagogicznych UMK zgodnie ze Standardami Kształcenia dla kierunku studiów Pedagogika Specjalna - studia I. Odbywają się w postaci praktyk śródrocznych oraz ciągłych. Praktyki ciągłe trwają 4 tygodnie; śródroczne obejmują semestry 1, 2, 3, 4 po 15 godzin w każdym semestrze. Praktyka ciągła może być realizowana w trybie ciągłym dwutygodniowym lub dwa razy po jednym tygodniu. Miejsce, czas trwania i odbywania praktyk każdorazowo muszą zostać skonsultowane i zaakceptowane przez opiekuna/koordynatora praktyk w uczelni. Wszystkim praktykom ogółem zostaje przypisany w sumie 1 punkt ECTS. Student we własnym zakresie winien znaleźć instytucję lub placówkę, w której mógłby odbywać praktykę ciągłą, jak również opiekuna praktyk, który nieodpłatnie podjąłby się tej funkcji. Zgodnie z zarządzeniem Rektora UMK Uczelnia nie pokrywa żadnych kosztów związanych z organizacją praktyk ciągłych. Student odbywający praktyki zobowiązany jest do opłacenia składek z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. Praktyki ciągłe trwają łącznie cztery tygodnie. Praktyka może być odbywana w cyklu ciągłym dwutygodniowym lub jednotygodniowym. Praktyki winny odbywać się w przerwach międzysemestralnych. Rozpoczęcie praktyki powinno nastąpić nie wcześniej niż po 2 semestrze i zakończyć po piątym semestrze. Cele praktyk ciągłych: 1. Poznanie pracy różnych typów placówek resocjalizacyjnych, edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, a w szczególności tych, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie; poznanie specyfiki pracy na letnich turnusach specjalistycznych. Praktyka: 2. Ma umożliwić Studentowi obserwację pracy placówki i zdobycie informacji o działalności placówki oraz innych form resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie. 3. Ma umożliwić Studentowi konfrontację zdobywanej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z rzeczywistością praktyczną, tzn. przekład teorii na język praktyki. 4. Ma umożliwić Studentowi poznanie podopiecznych placówki, organizacji, służyć kształtowaniu właściwych postaw wobec osób potrzebujących wsparcia w rozwoju i społecznym funkcjonowaniu. 18

19 5. Ma umożliwić Studentowi kształtowanie cech osobowości niezbędnych u pedagoga resocjalizacyjnego. 6. Ma umożliwić Studentowi nabycie umiejętności obserwowania, planowania oraz dokumentowania zajęć. 7. Ma umożliwić Studentowi nabycie umiejętności analizowania pracy pedagoga, terapeuty, socjoterapeuty lub innego specjalisty i uczniów/podopiecznych/wychowanków podczas wspólnego omawiania działań realizowanych w czasie praktyk. 8. Ma umożliwić Studentowi nabycie umiejętności analizowania pracy własnej, jej efektów oraz pracy uczniów/podopiecznych/wychowanków. 9. Ma wzbogacić warsztat diagnostyczno-terapeutyczny Studenta. E. Program praktyk ciągłych: 1. Zapoznanie Studenta z organizacją pracy placówki (różne formy działań resocjalizacyjnych). 2. Zapoznanie Studenta z organizacją tygodnia i dnia pracy placówki (różne formy działań resocjalizacyjnych). 3. Zapoznanie Studenta z zakresem obowiązków służbowych pracowników placówki. 4. Zapoznanie Studenta z dokumentacją prowadzoną przez kadrę pedagogiczną placówki. 5. Zapoznanie Studenta z metodami i formami pracy stosowanymi w działalności pedagogicznej wobec podopiecznych. 6. Zapoznanie Studenta z formami współpracy kadry pedagogicznej dotyczącymi spraw podopiecznych, wymiany spostrzeżeń (zalecenie poczynienia określonych obserwacji własnych). 7. Student powinien obserwować podopiecznych w różnych sytuacjach życia placówki. 8. Student powinien hospitować różne typy zajęć z podopiecznymi, odbywające się na terenie placówki. 9. Student powinien podejmować próby nawiązywania kontaktu z podopiecznymi w sytuacjach, w których będzie to możliwe. 10. Student powinien podejmować (po uzgodnieniu z opiekunem) działania na rzecz włączania się w organizację wybranych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych. 11. Student powinien prowadzić obserwację wybranych podopiecznych. 12. Student powinien obserwować formy kontaktu werbalnego i pozawerbalnego pracowników placówki z jej podopiecznymi (w różnym wieku i z różnymi problemami rozwojowymi). 13. Student powinien zapoznać się z organizacją działań resocjalizacyjnych, z pracą biblioteki, np. szkolnej (jeśli funkcjonuje w placówce) oraz samorządu wychowanków i innych organizacji. 14. Student powinien poznać organizację innych zajęć realizowanych w placówce, np. pozalekcyjnych czy wspierających rozwój oraz funkcjonowanie psychospołeczne podopiecznych. 19

20 15. Student powinien pełnić dyżury podczas przerw lub w innych sytuacjach wymagających takiego zachowania. 16. Student powinien podejmować (po uzgodnieniu z opiekunem) działania na rzecz włączania się w organizację wybranych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych. 17. Student powinien przeprowadzić, pod kierunkiem opiekuna, różne typy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych (nie mniej niż 6 zajęć łącznie). 18. Student powinien podejmować próby nawiązania kontaktu z rodzicami podopiecznych (jeśli będzie to możliwe). 19. Student powinien wykonywać inne, zlecone przez opiekuna zadania. 20. Student powinien uczestniczyć, jeśli to możliwe, w przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych. 21. Student powinien poznać uregulowania prawne dotyczące osób z określonymi typami niedostosowania społecznego, przebywających w placówce lub innej formie działań resocjalizacyjnych. 22. Student powinien uczestniczyć (jeśli w trakcie trwania praktyki będą organizowane) w takich formach zajęć, jak: zebrania pracowników placówki, zebrania szkoleniowe, imprezy okolicznościowe. F. Sposób dokumentacji praktyk ciągłych: 1. Student w trakcie trwania praktyki prowadzi Dzienniczek praktyk. 2. Dzienniczek powinien zawierać: relacje z bieżących zajęć praktykanta, uwagi o ich przebiegu, refleksje pedagogiczne, sprawozdanie końcowe będące podsumowaniem praktyki, opinię placówki o przebiegu praktyki Studenta. 3. Przy opracowaniu sprawozdania końcowego mogą być pomocne następujące zagadnienia: moje miejsce w placówce; ja w relacjach z podopiecznymi (nawiązywanie kontaktów, pomoc w różnych sytuacjach, motywacja do pracy itp.); widzenie pracy dnia codziennego placówki w świetle wiadomości już zdobytych na studiach; interpretowanie zdarzeń pedagogicznych z punktu widzenia teorii przekład teorii na język praktyki; moje prośby włączenia się w nurt życia placówki pierwsze doświadczenia praktyczne. G. Warunki łącznego zaliczenia praktyk ciągłych i śródrocznych: 1. Zaliczenie praktyk powinno nastąpić nie później niż pod koniec 6 semestru studiów. 2. Zaliczenia praktyki w indeksie dokonuje opiekun, koordynator praktyki wyznaczony przez kierownika Katedry Pedagogiki Specjalnej. 3. Zaliczenie praktyk odbywa się podstawie potwierdzonego w placówkach, w których realizowane były praktyki Dzienniczka praktyk, opinii placówki, sprawozdań końcowych z praktyk oraz zaliczenia praktyk śródrocznych. 4. Rozliczenie praktyk stwierdza się wpisem zaliczenia do indeksu (str ) i do systemu USOS. 5. Całościowe zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie zaliczenia wszystkich typów praktyk śródrocznych oraz ciągłych. 20

21 Za wszystkie praktyki Student otrzymuje wpis zaliczenia z praktyk pedagogicznych dokonywany przez opiekuna praktyk z ramienia Katedry Pedagogiki Specjalnej oraz 1 punkt ECTS 21

22 INSTRUKCJA DO PRAKTYK NA SPECJALNOŚCIACH: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA ORAZ RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ Praktykę odbywają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Opiekun praktyk: Dr Anna Więcławska Cele i funkcje praktyk: Powiązanie poznanej teorii z praktycznym jej zastosowaniem w procesie opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym, pogłębienie całokształtu wiedzy pedagogicznej w czasie zajęć z różnymi wiekowo i sprawnościowo dziećmi i młodzieżą, doskonalenie praktycznej działalności w procesie opiekuńczo- wychowawczym i resocjalizacyjnym rozwijanie inicjatywy w organizowaniu i prowadzeniu zajęć rekreacyjno- wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych kształtowanie pożądanej w dalszym procesie dydaktyczno- wychowawczym postawy etycznomoralnej, emocjonalnej, wiązanie praktykanta z placówką i jej środowiskiem jako terenem przyszłej pracy zawodowej kształtowanie pożądanej postawy zawodowej przyszłego wychowawcy, opiekuna, resocjalizatora (readaptatora). 22

23 Program praktyk: 1. Praktyka trwa 8 tygodni w systemie ciągłym, w formie wolontariatu, ustalonego za porozumieniem stron. 2. Student odbywa praktykę w placówce w wymiarze godzin obowiązujących na pełnym etacie dla danego stanowiska pracy, tzn. łączny czas praktyki w tym trybie winien odpowiadać wymiarowi czasu pracy nauczyciela lub opiekuna - wychowawcy zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin na danym etacie. 3. Student powinien odbyć praktykę pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez daną placówkę. 4. Praktyka powinna polegać na aktywnym, poznawczym i praktycznym uczestniczeniu w życiu i działalności placówki. Student powinien: a) poznać administracyjno-prawne podstawy funkcjonowania placówki (warunki materialne i bytowe placówki, budżet placówki, jego rozplanowanie i przeznaczenie, itp.), b) poznać organizację pracy na terenie placówki w zakresie wynikającym ze specyfiki danej placówki (planowanie pracy w placówce, klimat i atmosfera placówki, formy i metody pracy, istniejące zespoły, koła zainteresowań itp.), c) poznać współdziałanie placówki ze środowiskiem, szczególnie z rodzinami podopiecznych -wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych, d) samodzielnie, pod kontrolą opiekuna przeprowadzić różne formy zajęć z dziećmi w wymiarze 16 godzin, po uprzednim zatwierdzeniu konspektu zajęć przez opiekuna, e) towarzyszyć opiekunowi w podejmowaniu działań o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, f) realizować inne prace zlecone przez opiekuna praktyki, a wynikające z pełnionej przez niego funkcji w ramach zatrudnienia w danej placówce, 23

24 g) przeprowadzić 16 godzin hospitacji różnych form zajęć organizowanych na terenie placówki (zapoznanie się z dokumentami placówki, uczestniczenie w radach pedagogicznych itp.) Sposób dokumentacji praktyk: Praktykę student rozpoczyna od spotkania z dyrektorem placówki, z którym ustalają harmonogram zajęć i plan pracy na czas praktyki. W czasie praktyki student powinien - zgodnie z otrzymaną szczegółową instrukcją - obserwować zajęcia związane z różnymi odcinkami pracy danej placówki, przeprowadzać różne zajęcia wynikające z normalnego rytmu pracy placówki; do prowadzonych zajęć powinien opracować konspekt zgodnie z otrzymanymi wskazówkami i przedstawić go do akceptacji opiekunowi w przeddzień prowadzonych zajęć. Nad realizacja programu praktyk czuwa opiekun studenta, który czuwa nad właściwym przebiegiem praktyki, udziela merytorycznych i metodycznych rad i wskazówek w czasie przygotowania zajęć, a po ich przeprowadzeniu wydaje stosowne zalecenia potwierdza w DZIENNIKU przebieg każdego dnia praktyki. Po zakończeniu praktyki omawia ze studentem jej przebieg i wpisuje do DZIENNIKA opinie wraz z oceną za wykonanie powierzonych zadań. Warunki zaliczenia W trakcie trwania praktyki student prowadzi dziennik praktyk. Zamieszcza w nim dzienne sprawozdania z przebiegu praktyki. Do dziennika należy dołączyć konspekty samodzielnie prowadzonych zajęć. 24

25 Pobyt studenta na praktyce powinien być potwierdzony pieczątką danej instytucji w dzienniczku praktyk. Dyrekcja placówki lub opiekun praktykanta zamieszcza w dzienniczku opinię słowną, wyrażającą stopień jego zainteresowania pracą z dziećmi, jego obowiązkowość, aktywność i efektywność działania oraz ocenę w skali obowiązującej na Uczelni (tj. od 2 do 5). Zaliczenia praktyki na Uczelni dokonuje opiekun praktyk na podstawie opinii i oceny wystawionej studentowi przez przedstawiciela danej placówki, dziennika praktyk i oraz syntetycznego sprawozdania z jej całościowego przebiegu zawierającego wnioski i refleksje osobiste. Wypełniony DZIENNIK praktyki wraz. z kompletem konspektów prowadzonych zajęć i innych materiałów student składa u odpowiedniego opiekuna w terminie 14 dni od zakończenia praktyki (nie później jednak niż do końca każdego semestru). W przypadku praktyki kolonijnej dokumentacje należy złożyć do 15 września. Niedotrzymanie terminu ustalonego spowoduje niezaliczenie praktyki. Zaliczenia praktyk oraz wpisów do indeksu dokonuje opiekun praktyk. Praktyki mogą odbywać się w następujących instytucjach: Ośrodki pomocy społecznej, Regionalne ośrodki polityki społecznej, Powiatowe centra pomocy rodzinie, Ośrodki adopcyjne, 25

26 Zawodowe rodziny zastępcze różnych typów, Placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, Domy pomocy społecznej różnych typów, Świetlice środowiskowe, Centra i kluby integracji społecznej, Ośrodki wsparcia, Schroniska dla osób bezdomnych, samotnych matek, Ośrodki interwencji kryzysowej, Placówki organizujące usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe realizujące statutowo cele i zadania opieki i resocjalizacji (Caritas). Kolonie letnie i obozy dla dzieci i młodzieży osieroconej, biednej, niedostosowanej społecznie, niepełnosprawnej, itp 26

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Kierunek studiów: Pedagogika, studia I stopnia Specjalności: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną, Pedagogika sądowniczo-penitencjarna, Opieka i wsparcie społeczne,

Bardziej szczegółowo

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Regulamin praktyki pedagogicznej na kierunku PEDAGOGIKA 1. Cele praktyki Praktyka stanowi integralną część kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Przedsiębiorczości w Gryficach na kierunku PEDAGOGIKA Praktyka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Kierunek Pedagogika Studia niestacjonarne I stopnia DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH... Imię i nazwisko studenta specjalizacja.

Bardziej szczegółowo

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Instrukcja praktyki zawodowej w placówkach oświatowych - 50 godzin, 1 ECTS I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Studenci Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia ( Uchwała Senatu GWSH Nr 1/2012 z 28.09.2012 r. ).... Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 37/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych z dnia 30 listopada 2011 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kierunek: Pedagogika REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Specjalność: Pedagogika w zakresie edukacji przez sztukę (studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW II i III ROKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I i II STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW II i III ROKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I i II STOPNIA PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW II i III ROKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Opiekun praktyk: Dr Elżbieta Wieczór I. Cele praktyki

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów 1 Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH 1. Celem praktyki jest: PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH dla kierunku ZARZĄDZANIE 1. Zapoznanie z głównymi celami i zadaniami przedsiębiorstwa, w której student odbywa praktykę. 2. Zapoznanie się z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz.

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41a/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Koszalinie z dnia 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. (Tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W GIŻYCKU KIERUNEK STUDIÓW: TERAPIA ZAJĘCIOWA STUDIA PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM REKTOR dr Andrzej ZDUNIAK PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Kod przedmiotu: 10-2P-TPE1 Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki wynosi

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA Praktyka ogólnopedagogiczna organizowana jest dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i trwa 30 godzin. Odbywa się od września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH WYŻSZA SZKOŁA KADR MENEDŻERSKICH W KONINIE RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH 62-500 Konin ul. Zagórowska 3a tel. (063) 249 15 15 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: EDUKACJA DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: EDUKACJA DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: EDUKACJA DOROSŁYCH Z GERONTOLOGIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na kierunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH kierunek studiów: Praca Socjalna specjalności: Praca z Dzieckiem i Rodziną; Opieka Gerontologiczna; Resocjalizacja w Środowisku Otwartym I. Cel praktyk Praktyki

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Specjalność: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ORAZ BHP

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Specjalność: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ORAZ BHP PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Specjalność: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ORAZ BHP ORGANIZACJA PRAKTYKI Studia: NIESTACJONARNE Edycja 2013 1. Praktyka zawodowa na kierunku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH,

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, 1. PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W GIMNAZJUM - III etap kształcenia, 2. Z PRZEDMIOTU WIEDZA O KULTURZE W LICEUM IV etap kształcenia PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE IV

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia 1 Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne (e-learning) Praktyki są integralną częścią programu studiów na kierunku Pedagogika.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: BHP z metodyką Studia: STACJONARNE / NIESTACJONARNE Edycja 2012 I. ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Praktyka zawodowa na kierunku pedagogika,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GLIWICACH KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA STUDIA: STACJONARNE/NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ w WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ SPOŁECZNO- EKONOMICZNY KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: PROFILAKTYKA I PREWENCJA SPOŁECZNA STUDIA: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA Nazwa uczelni Wydział Studia podyplomowe: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko: Nr albumu: Pieczątka uczelni Podpis uczelnianego koordynatora praktyk REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Studia: STACJONARNE/NIESTACJONARNE Edycja 2014 ORGANIZACJA PRAKTYKI 1. Praktyka zawodowa

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym (w zakresie oligofrenopedagogiki)

Specjalność: Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym (w zakresie oligofrenopedagogiki) Z3.7-P-RKP-3 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 HARMONOGRAM praktyki pedagogicznej dla Studentów III roku Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (tryb stacjonarny) praktyka realizowana jest w V

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna-dyplomowa w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3LOGc KIERUNEK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Załącznik do Uchwały nr 139/13 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 25.09.2013 r. Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH

WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ I. Ogólny opis praktyk zawodowych Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu realizowane

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Nazwa uczelni. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Wydzia³. Wychowanie Fizyczne

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Nazwa uczelni. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Wydzia³. Wychowanie Fizyczne Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Nazwa uczelni Wychowania Fizycznego i Turystyki Wydzia³ Kierunek: Specjalność: Wychowanie Fizyczne Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną DZIENNIK PRAKTYK Imię

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Kod przedmiotu: 100N-0P2TE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010)

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności: filologia

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Regulamin praktyk Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Regulamin praktyk na kierunku Psychologia (specjalności: Psychologia kliniczna, Psychologia społeczna zdrowia) Białystok, dnia 01.10.2013r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W GIŻYCKU KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE SPECJALNOŚĆ: COACHING I ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kierunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ 2016 Charakter i cel studenckich praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Cele i zadania praktyk dla studentów kierunku Pedagogika Celem praktyk jest zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA PRAKTYK

I. ORGANIZACJA PRAKTYK PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE Edycja 2014 I. ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Praktyka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ KIERUNEK PEDAGOGIKA Tarnów 2013 str. 1 Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk I. Ogólny opis praktyk zawodowych Praktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne I. Cel praktyk Praktyki studenckie z założenia stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: Specjalność: Imię i nazwisko:

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: Specjalność: Imię i nazwisko: Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Nazwa uczelni Wychowania Fizycznego i Turystyki Wydzia³ Kierunek: Fizjoterapia Specjalność: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko: Nr albumu: Piecz¹tka uczelni Podpis uczelnianego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 Strona 1 z 6 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA MEDIACJI I NEGOCJACJI Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Z ZAKRESU PORADNI MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE. (studia I stopnia)

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Z ZAKRESU PORADNI MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE. (studia I stopnia) REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Z ZAKRESU PORADNI MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE (studia I stopnia) W INSTYTUCIE NAUK O RODZINIE I PRACY SOCJALNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

I. CELE PRAKTYK II. ORGANIZACJA PRAKTYK

I. CELE PRAKTYK II. ORGANIZACJA PRAKTYK INSTRUKCJA PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ DLA STUDENTÓW HISTORII STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia (licencjackie) AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA (120 godzin praktyki) od roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w placówkach szkolnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P3ASKa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: animacja społeczno-kulturowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPECJALIZACJA POLICYJNA

Bardziej szczegółowo

Zasady Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych NA WYDZIALE EKONOMICZNYM

Zasady Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych NA WYDZIALE EKONOMICZNYM Załącznik nr 1 Zasady Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu CELE PRAKTYKI 1. Studenckie praktyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I. Uregulowania ogólne 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Specjalność: AUDYT I KONTROLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Studia: NIESTACJONARNE Edycja 2013

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Specjalność: AUDYT I KONTROLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Studia: NIESTACJONARNE Edycja 2013 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Specjalność: AUDYT I KONTROLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA PRAKTYKI Studia: NIESTACJONARNE Edycja 2013 1. Praktyka zawodowa na kierunku Zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wydział... Kierunek... Specjalność/specjalizacja/zakres studiów podyplomowych... Imię i nazwisko.. Nr albumu

DZIENNIK PRAKTYK. Wydział... Kierunek... Specjalność/specjalizacja/zakres studiów podyplomowych... Imię i nazwisko.. Nr albumu Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia ( Uchwała Senatu GWSH Nr 1/2012 z 28.09.2012 r.)... Nazwa Uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku PEDAGOGIKA w SAN w Łodzi

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku PEDAGOGIKA w SAN w Łodzi Regulamin praktyk zawodowych na kierunku PEDAGOGIKA dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 1. Bezpośrednim i najważniejszym celem praktyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU (ANEKS DO STATUTU NKJO W JASTRZĘBIU ZDROJU) 2006/2007 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Słuchacz Nauczycielskiego Kolegium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY PROGRAM PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW MATEMATYKA I INFORMATYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ LUB GIMNAZJUM W WYMIARZE GODZIN 60 ETAP ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Program praktyk dla kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Program praktyk dla kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej (studia stacjonarne i niestacjonarne). Program praktyk dla kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej (studia stacjonarne i niestacjonarne). I. ZałoŜenia programowe i organizacja praktyk.. Miejsce odbywania praktyki Praktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W GIŻYCKU KIERUNEK STUDIÓW: PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE STUDIA PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM REKTOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM POZNAN

REGULAMIN PRAKTYK NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM POZNAN REGULAMIN PRAKTYK NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM POZNAN Doświadczenie praktyki uważa się za jedno z najważniejszych działań profesjonalnych, w jakich uczestniczą studenci w trakcie realizacji programu

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 27/2012 Dziekana WSKS Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralną częścią kształcenia pedagogicznego i na studiach I stopnia w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE STUDIA: STACJONARNE/NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYK na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr 21/08-09 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych APS z dnia 22 października 2008 r. REGULAMIN PRAKTYK na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w placówce innej niż szkoła

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w placówce innej niż szkoła Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w placówce innej niż szkoła INFORMACJE OGÓLNE 1. Praktyka ma charakter aktywny i realizowana jest po II roku i w trakcie III. roku studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich studentów chemii i biotechnologii UJK

Regulamin praktyk studenckich studentów chemii i biotechnologii UJK Regulamin praktyk studenckich studentów chemii i biotechnologii UJK Praktyki organizowane przez Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dotyczą studentów chemii oraz biotechnologii

Bardziej szczegółowo

(rok akademicki 2013/2014)

(rok akademicki 2013/2014) PRAKTYKI ZAWODOWE w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą społeczną, działających na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i chorych na kierunku PRACA

Bardziej szczegółowo

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 1 1. Niniejszy Regulamin praktyk pedagogicznych (zwany dalej Regulaminem), określa organizację i tok praktyk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego. w Oświęcimiu, z dnia 21 grudnia 2012 roku

Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego. w Oświęcimiu, z dnia 21 grudnia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne)

Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne) Kod przedmiotu: 10-3P-EPL1 Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne) Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 26/11/15 z dnia 15 marca 2012 r. REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE Cel regulaminu: Ujednolicenie zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

dla Wydziału Oceanografii i Geografii Rozdział I Postanowienia ogólne

dla Wydziału Oceanografii i Geografii Rozdział I Postanowienia ogólne praktyki Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytet Gdański WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII REGULAMIN REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWODOWYCH dla Wydziału Oceanografii i Geografii Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczno - zawodowa

Praktyka pedagogiczno - zawodowa Praktyka pedagogiczno - zawodowa dla studentów pedagogiki I i II roku studiów uzupełniających stacjonarnych i niestacjonarnych na specjalności: terapia pedagogiczna z arteterapią Uwagi ogólne: 1. Organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015 1 1. Niniejszy Regulamin praktyk studenckich (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i tok praktyk oraz związane z nią prawa i obowiązki we wszystkich jednostkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk pedagogicznych studia I stopnia

Regulamin praktyk pedagogicznych studia I stopnia Regulamin praktyk pedagogicznych studia I stopnia Kierunek: Filozofia Studia stacjonarne I stopnia Specjalność nauczycielska: Etyka Filozofia i komunikacja 1 Wiedza o społeczeństwie (w ramach przedmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH w zakresie specjalności nauczycielskiej z przedmiotu Plastyka studia I stopnia z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rektora ds. praktyk.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rektora ds. praktyk. ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ W ŁODZI DLA KIERUNKU: PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Działając na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE STUDIA: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Praktyka pedagogiczna w gimnazjum jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne. Praktyka odbywa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach PRAKTYKA PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ DZIENNIK PRAKTYK dla studentów studiów niestacjonarnych Student: Numer indeksu Studia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A K T Y K S T U D E N C K I C H na WFMiI PK

R E G U L A M I N P R A K T Y K S T U D E N C K I C H na WFMiI PK Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki R E G U L A M I N P R A K T Y K S T U D E N C K I C H na WFMiI PK 1. Praktyki studenckie są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I

Bardziej szczegółowo

SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE O PROFILU PRAKTYCZNYM

SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE O PROFILU PRAKTYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 26/2012/2013 Z dnia 12 września 2013 SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE O PROFILU PRAKTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno Techniczny Instytut Pedagogiki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno Techniczny Instytut Pedagogiki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno Techniczny Instytut Pedagogiki REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Podyplomowe Studia Pedagogiczne KOMPETENCJE PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELA KONIN 2010/2011/2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE STUDIA: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w szkołach integracyjnych (podstawowych lub gimnazjach) lub z oddziałami integracyjnymi KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3TPEc

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk pedagogicznych dla studentów filologii rosyjskiej. w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Regulamin praktyk pedagogicznych dla studentów filologii rosyjskiej. w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Regulamin praktyk pedagogicznych dla studentów filologii rosyjskiej w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Opracowanie: dr Maria Kossakowska-Maras Rzeszów 2012 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I. Uregulowania ogólne 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK. DLA SPECJALNOŚCI : Resocjalizacja i socjoterapia

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK. DLA SPECJALNOŚCI : Resocjalizacja i socjoterapia ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK DLA SPECJALNOŚCI : Resocjalizacja i socjoterapia Praktyka obowiązuje studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych. Uczelnia: 1. wydaje studentom imienne skierowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 listopada 2013 r.

z dnia 27 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 98/2013 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie

Regulamin praktyk zawodowych dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie Regulamin praktyk zawodowych dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie organizuje praktyki zawodowe dla słuchaczy w celu zastosowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ

GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ z różnic specjalnościowych i/lub kierunkowych dla studentów specjalności: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza, studia II stopnia GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć nagłówkowa Uczelni. Instytut. Kierunek.. DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko.. Nr albumu. Pieczęć. podpis opiekuna praktyk

... Pieczęć nagłówkowa Uczelni. Instytut. Kierunek.. DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko.. Nr albumu. Pieczęć. podpis opiekuna praktyk ... Pieczęć nagłówkowa Uczelni Instytut. Kierunek.. DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko.. Nr albumu... Pieczęć.. podpis opiekuna praktyk 1 PROGRAM PRAKTYK: PRAKTYKA I - OBSERWACYJNA SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk WNP UKSW

Regulamin Praktyk WNP UKSW Regulamin Praktyk WNP UKSW I. Uregulowania ogólne 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku pedagogika są zobowiązani, zgodnie z programem

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Nazwa uczelni. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Wydzia³. Wychowanie Fizyczne. Nauczycielska.

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Nazwa uczelni. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Wydzia³. Wychowanie Fizyczne. Nauczycielska. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Nazwa uczelni Wychowania Fizycznego i Turystyki Wydzia³ Kierunek: Specjalność: Studia: Wychowanie Fizyczne Nauczycielska II stopnia DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Postanowienia ogólne 1. Studenckie praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o: - Ustawę z dnia 27 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo