TRANSFER WIEDZY Z UCZELNI WYŻSZYCH DO GOSPODARKI. PODEJŚCIE SYSTEMOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRANSFER WIEDZY Z UCZELNI WYŻSZYCH DO GOSPODARKI. PODEJŚCIE SYSTEMOWE"

Transkrypt

1 dr Niki Derlukiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TRANSFER WIEDZY Z UCZELNI WYŻSZYCH DO GOSPODARKI. PODEJŚCIE SYSTEMOWE Wiedza i jej znaczenie w rozwoju gospodarczym We współczesnej gospodarce istotnym czynnikiem rozwoju staje się wiedza, która prawidłowo wykorzystywana i zarządzana może być kluczem do sukcesu gospodarczego. Wiedza stanowi połączenie różnych informacji wraz ze zrozumieniem, w jaki sposób je wykorzystać. Efektem wykorzystania wiedzy mogą być powstające innowacje, rozumiane jako nowe produkty, usługi, rozwiązania techniczne, organizacyjne i marketingowe. Obecnie mamy do czynienia z tworzeniem się gospodarki opartej na wiedzy (knowledge-based economy), czyli takiej, gdzie kluczowym czynnikiem rozwoju staje się wiedza. W literaturze podejmującej problematykę gospodarki opartej na wiedzy jest ona różnie określana i definiowana. 1 Według L. Zienkowskiego wiedza staje się ważniejszym czynnikiem od nakładu i stanu środków trwałych determinującym tempo rozwoju i poziom rozwoju gospodarczego 2, a gospodarka oparta na wiedzy (GOW) stanowi taki typ gospodarki, w której rozwój dokonuje się pod przeważającym wpływem nauki lub wiedzy naukowej dominującym nad innymi czynnikami. GOW tworzą procesy uczenia i kształcenia podmiotów gospodarowania, zarówno przygotowawcze, jak i odbywające się w toku działalności gospodarczej. Kształcenie w ujęciu gospodarki opartej na wiedzy pojmuje się jako proces, który polega na uzyskiwaniu kwalifikacji i umiejętności (a nie wyłącznie wiedzy), prowadzących do osiągnięcia większego sukcesu w realizacji celów jednostek lub organizacji. Z punktu 1 Z. Chojnicki, T. Czyż, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006, s L. Zienkowski, Gospodarka oparta na wiedzy - mit czy rzeczywistość? W: Wiedza a wzrost gospodarczy. Red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 15.

2 widzenia kształcenia gospodarka oparta na wiedzy ma stanowić gospodarkę ludzi uczących się 3.. Według OECD i Banku Światowego gospodarka oparta na wiedzy to taka gospodarka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki, sprzyjając szybszemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu 4. W rezultacie wspólnych działań OECD i Banku Światowego powstała publikacja, analizująca proces przejścia do gospodarki opartej na wiedzy, w którym to wyróżniono następujące elementy: 5 rozwój systemu, stwarzającego bodźce do efektywnego wykorzystania istniejącej wiedzy, kreowania nowej wiedzy, rozpoczynania nowych działalności, opartych na innowacjach, wykształcone i przedsiębiorcze społeczeństwo, które potrafi tworzyć i wykorzystywać nową wiedzę, dynamiczna struktura informacyjna, która ułatwia procesy przetwarzania i rozprzestrzeniania informacji, efektywny system innowacji, który obejmuje przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze, uczelnie wyższe, firmy konsultingowe i inne organizacje, które współdziałając mogą sięgać do zasobów wiedzy globalnej, adaptować tę wiedzę do potrzeb lokalnych oraz wykorzystywać ją do tworzenia nowej wiedzy i technologii." Należy podkreślić, że aktualnie wzrasta rola kapitału intelektualnego, dzięki któremu podmioty gospodarcze zyskują tożsamość, stabilność oraz zdolność do tworzenia i asymilowania postępu techniczno-organizacyjnego. Staje się on czynnikiem wpływającym na rozwój społeczeństw, przedsiębiorstw i całych gospodarek. Wysoki poziom kapitału intelektualnego w bezpośredni sposób determinuje możliwość wykształcenia społeczeństwa wiedzy: kreatywnego, innowacyjnego, otwartego na zmiany, zdolnego do tworzenia trwałych więzi społecznych i ekonomicznych. Takie społeczeństwo zdolne jest do budowania 3 Z. Chojnicki, Charakter i rola wiedzy naukowej w rozwoju społeczno-gospodarczym. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. Red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 2003, s C. Dahlman, T. Andersson, Korea and the Konowledge-based Economy. OECD, World Bank Institute, 2000, s A. Kukliński, Gospodarka oparta na wiedzy- trylogia OECD. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 2001, s. 93.

3 gospodarki opartej na wiedzy, której podstawą jest inwestowanie w kapitał intelektualny oraz efektywne wykorzystywanie zewnętrznych źródeł wiedzy, co pozwala na trwały rozwój oraz tworzenie wartości dodanej na najwyższym poziomie. 6 Uwzględniając powyższą charakterystykę wiedzy w kontekście jej wykorzystania można wyróżnić: 7 wiedzę formalną (skodyfikowaną) - jasno określoną i usystematyzowaną, którą można przedstawić za pomocą słów, liczb, znaków i symboli. Tworzą ją przede wszystkim dokumenty, bazy danych oraz inne rodzaje zapisanych informacji, mające na celu wspomaganie podejmowania właściwych decyzji, wiedzę cichą (ukrytą) - którą stanowią indywidualne umiejętności, kwalifikacje i doświadczenia, z których istnienia zdajemy sobie sprawę i które wykorzystujemy w codziennym działaniu, ale nie potrafimy ich sformalizować, przez co przekazywanie takiej wiedzy jest dość trudne. Gospodarka oparta na wiedzy jest postindustrialną fazą rozwoju, w której następuje intensyfikacja powiązań procesów: tworzenia wiedzy - dystrybucji wiedzy - wykorzystania wiedzy. Ujmując systemowo GOW wydzielić można następujące podsystemy: instytucje takie jak: uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze oraz parki naukowe i technologiczne; technologie (komunikacyjną, informatyczną, automatyzacja i sterowanie komputerowe), infrastrukturę (telekomunikacyjną, transportową, energetyczną, ochrony środowiska), stymulatory (nowoczesne zarządzanie procesami gospodarczymi, zarządzanie kapitałem ludzkim). 8 Ujmując wiedzę jako zasób można wskazać następujące jej cechy: 9 6 T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka, Efektywność gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s J. Łunarski: Zarządzanie innowacjami. Podstawy zarządzania innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s T. Parteka, Polskie regiony w realizacji Strategii Lizbońskiej. W: Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach Red. J. Szlachta, J. Woźniak, Biuletyn KPZK, Zeszyt 231, KPZK PAN, Warszawa 2007, s. 85.

4 potrafi obniżyć poziom niepewności w ryzykownych przedsięwzięciach, dzięki procesowi kodyfikacji strukturalizuje się ona w technologiach, procedurach, dokumentacji i bazach danych, potrafi się materializować, czyli uzewnętrznia się w produktach i usługach, co powoduje, że może być imitowana oraz transferowana. W literaturze naukowej bardzo często można spotkać się z pojęciem transferu wiedzy oraz technologii. Należy jednak zaznaczyć, że transfer wiedzy jest pojęciem szerszym niż transfer technologii. Transfer technologii polega bowiem na przekazywaniu wiedzy technicznej celem gospodarczego wykorzystania (często wiąże się z zakupem licencji, patentu). 10 Omawiając zagadnienia związane z transferem wiedzy i technologii należy wspomnieć także o podmiotach, które są kluczowe w tym procesie: 11 instytucje sfery nauki i badań (szkoły wyższe, centra badawcze, działy rozwojowe przedsiębiorstw, samodzielne laboratoria) tworzące podstawy nowej wiedzy i kreujące podaż pomysłów, rozwiązań technologicznych, organizacyjnych itp., innowacyjni przedsiębiorcy, przekształcający wiedzę, idee i pomysły w nowe rynkowe produkty, technologie i usługi, ośrodki transferu wiedzy i innowacji (np. parki technologiczne, centra transferu wiedzy i technologii, inkubatory przedsiębiorczości), wspierające procesy innowacyjne poprzez różnego typu formy pomocy i usługi proinnowacyjne, wyspecjalizowane fundusze oferujące pomoc w finansowaniu innowacji (fundusze kapitału zalążkowego, venture capital, anioły biznesu), 9 T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka, Efektywność gospodarki opartej op. cit., s M.A. Weresa, K. Poznańska: Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, SGH, Warszawa 2012, s Matusiak B., Guliński J. (red): Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 13.

5 firmy świadczące usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne, które oferują na komercyjnych zasadach pomoc w realizacji procesów transferu i komercjalizacji technologii. Uczelnie wyższe i transfer wiedzy Jak już wcześniej wspomniano jednym z kluczowych podmiotów w obszarze przekazywania wiedzy są uczelnie wyższe, które kształcą potencjalnych pracowników i pracodawców, jak również coraz częściej współpracują z biznesem. Analizując uczelnie wyższe w zakresie transferu wiedzy, należy podkreślić, że występują różne kierunki transferu jednak do podstawowych należą : z uczelni do biznesu oraz z praktyki gospodarczej do uczelni. 12 Poruszając kwestię transferu wiedzy z uczelni do biznesu, należy wziąć pod uwagę dwa przypadki transferu: kształcenie studentów (edukacja) oraz współpraca z biznesem (np. poprzez badania). W zależności od charakteru przekazywanej wiedzy, występować mogą różne sposoby jej transferu. Najbardziej popularnymi metodami transferu wiedzy w polskich uczelniach w kontekście edukacji są: wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria. Uczelnie wyższe organizują także różnego rodzaju szkolenia, kursy, warsztaty oraz studia podyplomowe. Coraz bardziej popularny staje się także transfer wiedzy za pomocą Internetu, czyli tzw. e- learning. Warto podkreślić, że uczelnie powinny przygotowywać studentów do życia zawodowego, w którym uczenie się poprzez działanie oraz interakcje z innymi nabierają coraz większego znaczenia. Zgodnie z zaleceniami procesu bolońskiego uczelnie powinny wyposażać absolwentów w wiedzę, jak również umiejętności, jak np.: umiejętność rozwiązywania problemów, komunikowania się, pracy w zespole, adaptacji do nowych warunków itp. 13 W związku z czym, w procesie dydaktycznym bardzo ważne jest 12 B. Mierzejewska: Transfer wiedzy w uczelni, e-mentor nr 5(12)/ M.A. Weresa, K. Poznańska: Procesy,op.cit. s. 90.

6 prowadzenia zajęć z użyciem analizy przypadków, pracy w grupach oraz opracowywaniem różnego rodzaju projektów (oczywiście w zależności od tematyki poszczególnych zajęć). W dziedzinie edukacji bardzo ważny jest także transfer wiedzy z biznesu do nauki, czyli uczestnictwo przedstawicieli praktyki gospodarczej w zajęciach dydaktycznych (np. poprzez prowadzenie zajęć lub gościnne wykłady), co pozwala przekazać studentom wiedzę i biznesowe doświadczenie oraz umożliwia im nawiązanie kontaktu z przedsiębiorcami-jako potencjalnymi pracodawcami. Studenci wykazują bardzo duże zainteresowanie tego typu spotkaniami i uważają je za wartościowe. Ostatnio podkreśla się także, że przedsiębiorcy powinni być zaangażowani w opracowywanie nowych programów kształcenia- dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Oczywiście tak ujmowany transfer z biznesu do nauki zależeć będzie od specyfiki danej uczelni i inaczej będzie on wyglądał w przypadku uczelni technicznej, inaczej w przypadku uczelni ekonomicznej i jeszcze odmiennie w przypadku np. uczelni medycznej itd. Bardzo ważny jest transfer wiedzy z uczelni wyższych do biznesu, szczególnie w kontekście tworzenia innowacyjnych rozwiązań, a więc komercjalizacji wiedzy. Jest to drugi kierunek transferu wiedzy realizowany przez uczelnie wyższe, który polega na współpracy pracowników z przedsiębiorstwami. Chodzi tu przede wszystkim o praktyczne wykorzystanie wiedzy posiadanej przez pracowników naukowych w biznesie. Istnieją różne sposoby transferu, np. poprzez obrót patentami, realizację badań na zlecenie firm, jak również staże pracowników w przedsiębiorstwach. W tym miejscu warto wspomnieć o kilku projektach realizowanych na przykład w woj. dolnośląskim, które wpierają transfer wiedzy pomiędzy nauką i biznesem: Mozart, Zielony Transfer, Innowacyjny Transfer oraz Dolnośląski Bon na Innowacje. Celem tych projektów jest nawiązanie współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorstwami na rzecz powstania nowych, innowacyjnych produktów lub usług - a więc transfer i komercjalizacja wiedzy. Dotychczasowa realizacja wymienionych projektów przyniosła już pierwsze efekty w postaci nowych opracowań, patentów i wdrożeń. We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy transfer wiedzy i technologii, oprócz dydaktyki i badań podstawowych, staje się jednym z zadań stawianych przed uczelniami.

7 Współpraca nauki z biznesem niejednokrotnie umożliwia sferze naukowej sfinansowanie badań oraz zdobywanie doświadczenia pracownikom naukowym w przedsiębiorstwach. Współpraca nauki z gospodarką mniej lub bardziej intensywna istniała od dawna, jednak obecnie zyskuje na znaczeniu. Z pewnością takiej współpracy sprzyjają różne projekty oraz programy wsparcia, które są realizowane w Polsce. Dobrym przykładem są krajowe programy opracowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) - agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego będąca platformą dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Jednym z zadań NCBiR jest właśnie wspieranie komercjalizacji i transferu wyników badań naukowych do gospodarki. Wśród wielu realizowanych programów szczególnie warto wymienić: 14 BRIdge, którego celem jest wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczorozwojowych, poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych, IniTech, którego celem jest nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowotechnicznej pomiędzy polskimi jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami, prowadzącej do opracowania nowych produktów i technologii o wysokim potencjale innowacyjnym i wdrożeniowym, Innotech, który obejmuje wsparcie nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech), KadTech- polegający na wsparciu procesów komercjalizacji technologii poprzez wzmocnienie współpracy między przedsiębiorstwami a wysoko wykwalifikowanymi specjalistami ze sfery naukowo-badawczej. W ramach Programu przedsiębiorca zyskuje możliwość otrzymania dofinansowania m.in. na zatrudnienie w firmie pracownika naukowego. 14 Zob. więcej:

8 Realizacja wyżej wymienionych programów zapewne zintensyfikuje proces transferu wiedzy i technologii z uczelni wyższych do gospodarki, w efekcie czego pojawi się wiele ciekawych i innowacyjnych rozwiązań. Warto też wspomnieć o programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanym od 2013 roku pn. Broker innowacji, którego celem jest poprawa efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców. Wszystko to ma się zadziać za sprawą brokerów innowacji (działających w poszczególnych dziedzinach wiedzy), których zadaniem będzie tworzenie oraz utrzymywanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych. Ponadto ich zadaniem będzie nawiązywanie kontaktów, organizacja spotkań przedstawicieli środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów związanych z transferem i komercjalizacją wiedzy i technologii. 15 Podsumowanie W rozwoju współczesnej gospodarki, czyli gospodarki opartej na wiedzy coraz większe znaczenie przypisuje się innowacjom. W związku z tym niezwykle istotna staje się zdolność podmiotów do kreowania i adaptacji nowych technologii, wprowadzania nowych usług i produktów oraz wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych. Bardzo ważne jest przekształcanie wiedzy w nowe produkty, usługi, technologie, techniki marketingowe i rozwiązania organizacyjne, gdyż to właśnie decyduje o sukcesie rynkowym osób, przedsiębiorstw i całych gospodarek. Trendy rozwojowe krajów wysoko rozwiniętych pokazują, że obecnie oraz w najbliższej przyszłości trwały rozwój może zagwarantować jedynie budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez działania i procesy oparte na wiedzy i 15 Monitor Polski, Dz. U. RP, poz 162, Warszawa 2013.

9 innowacjach 16. W związku z tym należy wspierać i rozwijać współpracę pomiędzy nauką i biznesem. Pożądane jest bowiem komercjalizowanie wyników prac badawczo-rozwojowych, a żeby było to możliwe dialog pomiędzy tymi sektorami jest niezbędny. Bibliografia: Chojnicki Z., Charakter i rola wiedzy naukowej w rozwoju społeczno-gospodarczym. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. Red. A. Kukliński, KBN, Warszawa Chojnicki Z., Czyż T., Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Dahlman C., Andersson T., Korea and the Konowledge-based Economy. OECD, World Bank Institute, Kamińska T., Fryca J., Majecka B., Efektywność gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata , Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy- trylogia OECD. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Red. A. Kukliński, KBN, Warszawa Łunarski J.: Zarządzanie innowacjami. Podstawy zarządzania innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Matusiak B., Guliński J. (red): Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa Mierzejewska B.: Transfer wiedzy w uczelni, e-mentor nr 5(12)/2005. Monitor Polski, Dz. U. RP, poz 162, Warszawa 2013 Parteka T., Polskie regiony w realizacji Strategii Lizbońskiej. W: Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach Red. J. Szlachta, J. Woźniak, Biuletyn KPZK, Zeszyt 231, KPZK PAN, Warszawa Weresa M.A., Poznańska K.: Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, SGH, Warszawa Zienkowski L., Gospodarka oparta na wiedzy - mit czy rzeczywistość? W: Wiedza a wzrost gospodarczy. Red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata , Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006, s. 6.

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG OPARTYCH NA WIEDZY

MARKETING USŁUG OPARTYCH NA WIEDZY MARKETING USŁUG OPARTYCH NA WIEDZY marketing instytucji naukowych i badawczych MARKETING USŁUG OPARTYCH NA WIEDZY dr hab. prof. nadzw. Mirosława Pluta-Olearnik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Bydgoszcz 2004 2 PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Publikacja powstała w ramach autorskiego projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach pod nazwą Akademia Cyfrowa realizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo