Ustalenia z prac Zespołu Roboczego dotyczących szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych. Warszawa, dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustalenia z prac Zespołu Roboczego dotyczących szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych. Warszawa, dnia 05.10.2008r."

Transkrypt

1 Propozycje zmian do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. (Dz.U. Nr 126, poz. 1081) Warszawa, dnia r. Ustalenia z prac Zespołu Roboczego dotyczących szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych. Do Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dochodzą sygnały od rolników o problemach występujących podczas realizacji rekompensowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych. Ponadto w dniu 19 maja 2008r. w Zielonej Górze odbyła się konferencja dotycząca szkód łowieckich, na której ustalono, Ŝe powstanie zespół, którego zadaniem będzie zidentyfikowanie problemów występujących podczas szacowania szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych zmian prawnych w tym zakresie. W związku z powyŝszym został powołany Zespół Roboczy, w którego skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego oraz dr hab. Kazimierz Zalewski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i dr inŝ. Marian Flis Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Sprawy związane ze szkodami łowieckimi, w tym zasady wynagradzania szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne oraz przy wykonywaniu polowań są uregulowane przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz z późn. zm.), a szczegółowe zasady postępowania przy szacowaniu szkód określają przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za straty w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1081). W trakcie prac Zespołu Roboczego ustalono, Ŝe część problemów moŝe zostać rozwiązana przez zmianę przepisów ww. rozporządzenia.

2 Wstępne propozycje zmian do rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za straty w uprawach i płodach rolnych przygotowała Krajowa Rada Izb Rolniczych. W trakcie prac Zespołu propozycje kolejnych zmian zgłosił Polski Związek Łowiecki. Zespół Roboczy przeanalizował przedstawione propozycje zmian i przygotował projekt zmian do rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za straty w uprawach i płodach rolnych, który przekazujemy w załączeniu. Jednocześnie informujemy, Ŝe w załączonym projekcie nie została uwzględniona propozycja Polskiego Związku Łowieckiego dotycząca dodania w 4 przepisu w brzmieniu: W przypadku, gdy po wypłaceniu odszkodowania uwzględniającego koszty doprowadzenia uszkodzonej powierzchni łąki lub pastwiska do stanu pierwotnego poszkodowany nie wykona tych zabiegów, to w przypadku wystąpienia szkód na danym uŝytku w kolejnym roku, w miejscach ich wystąpienia w roku ubiegłym, wielkość odszkodowania będzie odpowiednio pomniejszona o kwoty z poprzednich szacowań w zakresie kosztów doprowadzenia do stanu pierwotnego. Przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych kategorycznie nie wyrazili zgody na wprowadzenie tego przepisu. KRIR zgodziła się z ogólną ideą ww. propozycji lecz nie widzi moŝliwości stosowania takiego przepisu w praktyce, gdyŝ: - niemoŝliwe jest dokładne określenie miejsc wystąpienia szkód na danym uŝytku w roku ubiegłym, szczególnie na duŝych areałach, - brak udokumentowania, - brak moŝliwości kontroli przeprowadzenia prac w zakresie doprowadzenia do stanu pierwotnego, - taki przepis stanowiłby dodatkowe źródło konfliktów. Ponadto w trakcie prac zespołu powstała propozycja, aby koła łowieckie ubezpieczały się od szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne. Równocześnie zwrócono uwagę na fakt, iŝ środki finansowe, jakimi dysponują koła łowieckie, są zbyt małe, aby mogły one prowadzić prawidłową gospodarkę łowiecką i jednocześnie wypłacać odszkodowania za szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne. Sugerowano, Ŝe w tym przypadku niezbędne będą zewnętrzne środki, np. z budŝetu państwa, na dofinansowanie składek na ubezpieczanie się kół łowieckich od ewentualnych szkód łowieckich.

3 Na spotkaniu w dniu 17 września 2008r. przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego poinformowali, Ŝe PZŁ rozpoczął prace związane ze znalezieniem ubezpieczyciela, który podjąłby się ubezpieczenia kół łowieckich od szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne, który zapewni Ŝe składka na ubezpieczenie nie będzie wyŝsza niŝ odszkodowania wypłacane za szkody. W związku z powyŝszym Zespół Roboczy rekomenduje podjęcie prac legislacyjnych związanych ze zmianą rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za straty w uprawach i płodach rolnych. Notatka ze spotkania Zespołu Roboczego w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne, które odbyło się w dniu 17 września 2008 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (lista obecności w załączeniu). Na spotkaniu kontynuowano prace nad propozycjami zmian do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych: Omówiono: - propozycje zmian do rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za straty w uprawach i płodach rolnych przygotowane przez Polski Związek Łowiecki, - zmiany do wzoru protokołu oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia. Uzgodniono wzór protokołu oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych (w załączeniu) oraz zmiany zaproponowane przez PZŁ, w brzmieniu: W 4: ust. 7 otrzymuje brzmienie:

4 7. Wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się nie dokonując oględzin, jedynie na podstawie ostatecznego szacowania, uwzględniając wartość utraconego plonu (masy zielonej lub siana) w danym sezonie wegetacyjnym oraz koszty doprowadzenia uszkodzonej powierzchni do stanu pierwotnego; koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej niezbędnych do wysiania nasion, z zastrzeŝeniem ust. 7a., po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 7a. Ostatecznego szacowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach dokonuje się, w przypadku szkody powstałej: 1) poza okresem wegetacyjnym - przed rozpoczęciem wegetacji w kolejnym roku w terminie umoŝliwiającym doprowadzenie uszkodzonej powierzchni do stanu pierwotnego; 2) w okresie wegetacyjnym w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. ust. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania wyklucza moŝliwość ponownego szacowania, w przypadku dalszego zwiększenia się szkody, z zastrzeŝeniem ust. 10., po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 10. Dopuszcza się, za zgodą szacującego oraz poszkodowanego, ponowne szacowanie szkody, jeŝeli nieuprzątnięcie płodów spowodowane było warunkami atmosferycznymi, jednak nie później niŝ w terminie 7 dni od dnia ostatecznego szacowania. Nie została uwzględniona propozycja Polskiego Związku Łowieckiego dotycząca dodania w 4 przepisu w brzmieniu: W przypadku, gdy po wypłaceniu odszkodowania uwzględniającego koszty doprowadzenia uszkodzonej powierzchni łąki lub pastwiska do stanu pierwotnego poszkodowany nie wykona tych zabiegów, to w przypadku wystąpienia szkód na danym uŝytku w kolejnym roku, w miejscach ich wystąpienia w roku ubiegłym, wielkość odszkodowania będzie odpowiednio pomniejszona o kwoty z poprzednich szacowań w zakresie kosztów doprowadzenia do stanu pierwotnego. Przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych nie wyrazili zgody na wprowadzenie tego przepisu. KRIR zgodziła się z ogólną ideą ww. propozycji, lecz nie widzi moŝliwości stosowania takiego przepisu w praktyce, gdyŝ:

5 - niemoŝliwe jest dokładne określenie miejsc wystąpienia szkód na danym uŝytku w roku ubiegłym, szczególnie na duŝych areałach, - brak udokumentowania, - brak moŝliwości kontroli przeprowadzenia prac w zakresie doprowadzenia do stanu pierwotnego, - taki przepis stanowiłby dodatkowe źródło konfliktów. Ponadto przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego poinformował, Ŝe PZŁ rozpoczął prace związane ze znalezieniem ubezpieczyciela, który podjąłby się ubezpieczenia Kół Łowieckich od szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne, który zapewni Ŝe składka na ubezpieczenie nie będzie wyŝsza niŝ odszkodowania wypłacane za szkody. Z tym, Ŝe PZŁ w tym przypadku niezbędne będą zewnętrzne środki, np. z budŝetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie Kół Łowieckich od ewentualnych szkód łowieckich.

6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. [Dz.U z dnia 9 sierpnia 2002 r.] Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: DzierŜawca lub zarządca obwodu łowieckiego informuje właściwy miejscowo zarząd gminy o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych. 2. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda, zwany dalej "poszkodowanym", zgłasza szkodę w formie pisemnej osobie, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jej powstania. 3. DzierŜawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do prowadzenia ewidencji zgłoszeń, o których mowa w ust. 2. 1) w 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1. DzierŜawca lub zarządca obwodu łowieckiego informuje właściwy miejscowo zarząd gminy oraz właściwą terytorialnie izbę rolniczą o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych. 2. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda, zwany dalej "poszkodowanym", zgłasza szkodę w formie pisemnej osobie, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, ale nie poźniej niŝ w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia. ; Wstępnego szacowania, zwanego dalej "oględzinami", i ostatecznego szacowania szkód dokonują upowaŝnieni przedstawiciele dzierŝawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, zwani dalej "szacującymi", przy udziale poszkodowanego lub jego pełnomocnika oraz na Ŝądanie jednej ze stron przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej. 2. Pełnomocnikowi, o którym mowa w ust. 1, pełnomocnictwa udziela się na piśmie. 3. DzierŜawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin lub ostatecznego szacowania szkody. 2) w 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. DzierŜawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia, nie później niŝ na 2 dni przed wyznaczonym terminem, lub krótszym za porozumieniem stron, poszkodowanego o terminie oględzin lub ostatecznego szacowania szkody. ;

7 4. Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin lub ostatecznego szacowania szkody. 5. Z oględzin oraz ostatecznego szacowania szkody szacujący sporządza protokół, który podpisuje szacujący, poszkodowany lub jego pełnomocnik oraz przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeŝeli uczestniczył w oględzinach lub ostatecznym szacowaniu szkody. 6. W przypadku gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokółu, szacujący zamieszcza o tym informację w protokóle, z podaniem przyczyny braku podpisu. 7. Poszkodowany moŝe wnieść zastrzeŝenia do protokołu. 8. Wzór protokółu, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik do rozporządzenia. 6) Załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia Ostateczne szacowanie i ustalenie szkody w uprawach i płodach rolnych poprzedza się dokonaniem oględzin. 2. Oględzin, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. 3. Podczas oględzin ustala się: 1) gatunek zwierzyny, która spowodowała szkodę, 2) rodzaj i jakość uprawy, 3) obszar całej uprawy, 4) przybliŝony obszar uprawy, która została uszkodzona. 3) w 3 w ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Podczas oględzin ustala się: 1) gatunek zwierzyny, która spowodowała szkodę, 2) rodzaj, stan i jakość uprawy lub jakość płodów rolnych, 3) obszar całej uprawy lub masa lub masę zgromadzonego płodu rolnego, 4) szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego, 5) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na powierzchni uszkodzonej lub szacunkowy procent zniszczenia płodu rolnego. ; Ostatecznemu szacowaniu podlegają straty ilościowe i jakościowe powstałe w wyniku uszkodzenia, zniszczenia uprawy lub płodów rolnych. 2. Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego. 3. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych poszkodowany jest obowiązany powiadomić szacującego, w sposób określony w 1 w ust. 2, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem. 4. Podczas ostatecznego szacowania ustala się: 1) gatunek zwierzyny, która spowodowała szkodę, 2) rodzaj uprawy, 3) obszar całej uprawy, 4) obszar uprawy, który uległ uszkodzeniu,

8 5) procent zniszczenia uszkodzonej uprawy, 6) wysokość odszkodowania. 4) w 4: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 1) gatunek zwierzyny, która spowodowała szkodę, 2) rodzaj uprawy lub płodu rolnego, 3) obszar całej uprawy lub masa lub masę zgromadzonego płodu rolnego, 4) szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego, 5) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na powierzchni uszkodzonej lub szacunkowy procent zniszczenia płodu rolnego, 6) wysokość odszkodowania, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Obliczenia rozmiaru szkody dokonuje się poprzez pomnoŝenie: 1) wielkości uszkodzonego obszaru uprawy i procentu jej zniszczenia (powierzchnia zredukowana) oraz przewidywanego plonu w przypadku szkód w uprawach; 2) masy płodu rolnego, który uległ uszkodzeniu i procentu zniszczonego płodu rolnego w przypadku szkody w płodach rolnych. ; c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Wysokość odszkodowania oblicza się, mnoŝąc rozmiar szkody przez cenę skupu danego artykułu rolnego, a w przypadku, gdy nie jest prowadzony skup cenę rynkową w dniu szacowania szkody, z zastrzeŝeniem ust. 6a., d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 6a. W przypadku gdy zniszczona uprawa nie nadaje się do zbioru wysokość odszkodowania pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania, z zastrzeŝeniem ust. 7., e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach jedynie na podstawie ostatecznego szacowania (ustala się nie dokonując oględzin), uwzględniając wartość utraconego plonu (masy zielonej lub siana) w danym sezonie wegetacyjnym oraz koszty doprowadzenia uszkodzonej powierzchni do stanu pierwotnego; koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej niezbędnych do wysiania nasion, z zastrzeŝeniem ust. 7a.,

9 f) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 7a. Ostatecznego szacowania szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach dokonuje się, w przypadku szkody powstałej: 1) poza okresem wegetacyjnym - przed rozpoczęciem wegetacji w kolejnym roku - w terminie umoŝliwiającym doprowadzenie uszkodzonej powierzchni do stanu pierwotnego; 2) w okresie wegetacyjnym w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody., g) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania wyklucza moŝliwość ponownego szacowania, w przypadku dalszego zwiększenia się szkody., h) po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 10. JeŜeli nieuprzątnięcie płodów, o których mowa w ust. 9, spowodowane było warunkami atmosferycznymi, dopuszcza się, za zgodą dzierŝawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego, ponowne szacowanie szkody, jednak nie później niŝ w terminie 7 dni od dnia ostatecznego szacowania. ; 5. Obliczenia rozmiaru szkody dokonuje się poprzez pomnoŝenie wielkości uszkodzonego obszaru uprawy i procentu jej zniszczenia (powierzchnia zredukowana) oraz ustalonego plonu. 6. Wysokość odszkodowania oblicza się, mnoŝąc rozmiar szkody przez cenę skupu danego artykułu rolnego, a w przypadku gdy nie jest prowadzony skup - cenę rynkową, obowiązującą w okresie szacowania i rejonie występowania szkody, pomniejszoną o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania, z zastrzeŝeniem ust Wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na podstawie ostatecznego szacowania, uwzględniając wartość utraconego plonu (masy zielonej lub siana) w danym sezonie wegetacyjnym oraz koszty doprowadzenia uszkodzonej powierzchni do stanu pierwotnego; koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej niezbędnych do wysiania nasion. 8. JeŜeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania. 9. Nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania wyklucza moŝliwość ponownego szacowania, w przypadku dalszego zwiększenia się szkody. 5. Przy ostatecznym szacowaniu szkód wyrządzanych w uprawach rolnych wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeŝeli szkoda powstała: 1) w okresie do dnia 15 kwietnia - w wysokości 25%, 2) w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja - w wysokości 40%,

10 3) w okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca - w wysokości 60%, 4) w okresie od dnia 11 czerwca - w wysokości 85% kwoty obliczonej w sposób określony w 4 ust. 6. 5) 5 otrzymuje brzmienie: 5. Przy ostatecznym szacowaniu szkód wyrządzanych w uprawach rolnych wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeŝeli szkoda powstała: 1) w okresie do dnia 15 kwietnia - w wysokości 25%, 2) w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja - w wysokości 40%, 3) w okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca - w wysokości 60%, 4) w okresie od dnia 11 czerwca - w wysokości 85% - kwoty obliczonej w sposób określony w 4 ust. 6. ; 6. Wypłaty odszkodowań dokonują dzierŝawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie trzydziestu dni od dnia sporządzenia protokółu ostatecznego szacowania szkody. 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 57, poz. 359). 8. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ZAŁĄCZNIK WZÓR Protokół nr... oględzin i szacowania ostatecznego szkody w uprawach i płodach rolnych Województwo... Powiat... Obwód łowiecki nr... - dzierŝawca/zarządca*: Gmina... Wieś/Miasto*... Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)... Data zgłoszenia szkody... I. Oględziny uszkodzonej uprawy/oględziny płodu rolnego* Dnia... upowaŝniony przedstawiciel dzierŝawcy/zarządcy* - Pan(i)...,

11 w obecności poszkodowanego/pełnomocnika poszkodowanego* - Pana(i)... przeprowadził oględziny uszkodzonej uprawy/uszkodzonych płodów rolnych* i stwierdza, co następuje: 1. Szkoda wyrządzona została przez (gatunek zwierzyny) Rodzaj, stan i jakość uprawy/jakość płodu rolnego* 3. Obszar całej uprawy (ha)/masa zgromadzonego płodu rolnego* (dt) Szacunkowy obszar uprawy uszkodzonej przez zwierzynę (ha)/szacunkowy masa uszkodzonego płodu rolnego* (dt) 5. Szacunkowy procent zniszczenia uprawy (%)/szcunkowy procent zniszczenia zgromadzonego płodu rolnego*(%) Na Ŝądanie dzierŝawcy/zarządcy/poszkodowanego* w oględzinach wziął udział przedstawiciel Izby Rolniczej w Pan(i) Uwagi sporządzającego protokół ZastrzeŜenia wniesione przez poszkodowanego Uwagi wniesione przez przedstawiciela Izby Rolniczej (podpis sporządzającego protokół) (podpis poszkodowanego) (podpis przedstawiciela Izby Rolniczej)

12 II. Ostateczne szacowanie szkody Dnia... upowaŝniony przedstawiciel dzierŝawcy/zarządcy* Pan(i)..., w obecności poszkodowanego/pełnomocnika poszkodowanego* - Pana(i)... dokonał ostatecznego szacowania szkody na gruncie poszkodowanego/uszkodzenia płodu rolnego będącego w posiadaniu poszkodowanego* i ustalił, co następuje: 1. Data zgłoszenia terminu zbioru plonu/data zgłoszenia szkody w płodzie rolnym*... na dzień Szkoda wyrządzona została przez (gatunek zwierzyny) Rodzaj uprawy/rodzaj płodu rolnego* Stan i jakość uprawy/jakość płodu rolnego* Obszar całej uprawy (ha)/masa całości zgromadzonego płodu rolnego(dt)* Obszar uprawy, który uległ uszkodzeniu (ha)/masa płodu rolnego, który uległ uszkodzeniu* (dt) Procent zniszczenia uprawy uszkodzonej/procent zniszczenia zgromadzonego płodu rolnego* Powierzchnia zredukowana (poz. 6 x 7) (ha)/masa płodu rolnego, która uległa uszkodzeniu*(poz. 6 x 7) (dt) Ustalony/przewidywany plon (dt) z 1 ha Cena rynkowa/skupu* za 1 dt plonu/za 1 dt płodu rolnego* (zł) Nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania (zł) Kwota odszkodowania do wypłaty za plon (poz. 8 x 9x 10-11)/płody rolne (8 x 10)* (zł) Sposób doprowadzenia uszkodzonej powierzchni łąk i pastwisk do stanu pierwotnego** 14. Koszt doprowadzenia uszkodzonej powierzchni 1 ha łąk i pastwisk do stanu pierwotnego na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych** Kwota odszkodowania do wypłaty za doprowadzenie uszkodzonej powierzchni łąk i pastwisk do stanu pierwotnego** (6 x 13) (zł) Na Ŝądanie dzierŝawcy/zarządcy/poszkodowanego* w szacowaniu szkody oraz ustalaniu wysokości odszkodowania wziął udział przedstawiciel Izby Rolniczej w... Pan(i) Uwagi sporządzającego protokół......

13 ZastrzeŜenia wniesione przez poszkodowanego Uwagi wniesione przez przedstawiciela Izby Rolniczej (podpis sporządzającego protokół) (podpis poszkodowanego) (podpis przedstawiciela Izby Rolniczej) III. Ponowne szacowanie szkody 1. Data wystąpienia poszkodowanego o ponowne szacowanie szkody Okoliczności uzasadniające ponowne szacowanie szkody 3. Szkoda wyrządzona została przez (gatunek zwierzyny) Rodzaj uprawy Stan i jakość uprawy 6. Obszar całej uprawy (ha Obszar uprawy, który uległ uszkodzeniu (ha) Procent zniszczenia uprawy uszkodzonej Powierzchnia zredukowana (poz. 7 x 8) (ha) Ustalony lub przewidywany plon (dt) z 1 ha Cena rynkowa/skupu* za 1 dt plonu (zł) Nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania (zł) Kwota odszkodowania do wypłaty za plon (poz. 9 x 10 x 11 12) Na Ŝądanie dzierŝawcy/zarządcy/poszkodowanego* w szacowaniu szkody oraz ustalaniu wysokości odszkodowania wziął udział przedstawiciel Izby Rolniczej w... Pan(i) Uwagi sporządzającego protokół

14 16. ZastrzeŜenia wniesione przez poszkodowanego Uwagi wniesione przez przedstawiciela Izby Rolniczej (podpis sporządzającego protokół) (podpis poszkodowanego) (podpis przedstawiciela Izby Rolniczej) IV. Wypłata odszkodowania Odszkodowanie w kwocie... (słownie złotych:...) otrzymałem dnia (podpis poszkodowanego) (podpis dokonującego wypłaty) Do protokołu dołączono***: 1).. 2).. 3).. 4).. 5).. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej strony. * Niepotrzebne skreślić. ** Wypełnić w przypadku szkód na łąkach i pastwiskach w pozostałych przypadkach wpisać (nie dotyczy). ***Do protokołu moŝna dołączyć inne dokumenty świadczące o wystąpieniu szkody, w szczególności zdjęcia, mapki, szkic szkody.

15

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 8 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 8 marca 2010 r. DzU201045272 (R) Sposób postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 marca 2010 r w sprawie sposobu postępowania

Bardziej szczegółowo

Sposób postępowania przy Dz.U.2010.45.272 wersja: 2010-04-08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRAŚRODOWISKA 1) z dnia 8 marca 2010 r.

Sposób postępowania przy Dz.U.2010.45.272 wersja: 2010-04-08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRAŚRODOWISKA 1) z dnia 8 marca 2010 r. Dz.U.2010.45.272 ROZPORZĄDZENIE MINISTRAŚRODOWISKA 1) z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Szkody Łowieckie. Sposób postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych

Szkody Łowieckie. Sposób postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych Szkody Łowieckie Sposób postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych 1. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda, zgłasza ją w formie

Bardziej szczegółowo

Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną

Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną W przypadku ubiegania się o odszkodowanie za powstałe szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzynę łowną należy wystąpić do odpowiedniego terytorialnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2009 r. Projekt z dnia 15 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014

PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014 PROCEDURY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH NA ROK 2014 STOSOWANE PRZEZ UBEZPIECZYCIELA GOTHAER TU S.A. I. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE SZACOWANIA SZKÓD

Bardziej szczegółowo

SZKODY ŁOWIECKIE MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA ROLNIKÓW

SZKODY ŁOWIECKIE MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA ROLNIKÓW SZKODY ŁOWIECKIE MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA ROLNIKÓW WSTĘP W związku z pojawiającymi się wieloma pytaniami i problemami z szacowaniem szkód łowieckich potrzebna jest rzetelna i praktyczna wiedza na ten

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE. Szkody, za które odpowiada Skarb Państwa Szacowanie szkód na terenie obwodów łowieckich NIEDŹWIEDZIE

INFORMACJE. Szkody, za które odpowiada Skarb Państwa Szacowanie szkód na terenie obwodów łowieckich NIEDŹWIEDZIE INFORMACJE Szkody, za które odpowiada Skarb Państwa Szacowanie szkód na terenie obwodów łowieckich SZKODY ŁOWIECKIE WYRZĄDZANE PRZEZ ZWIERZYNĘ I. SZKODY, ZA KTÓRE ODPOWIADA SKARB PAŃSTWA NIEDŹWIEDZIE w

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 219)

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 219) SEJM Druk nr 324-A RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA o poselskim

Bardziej szczegółowo

2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) wskazani w dokumencie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) wskazani w dokumencie ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH I OHZ PZŁ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH.- PROCEDURY PRZYSTĘPOWANIA I ZGŁASZANIA SZKÓD. 1. Ubezpieczający- ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

7. Na żądanie strony w oględzinach i szacowaniu szkód, o których mowa w ust. 2, oraz w ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody uczestniczy

7. Na żądanie strony w oględzinach i szacowaniu szkód, o których mowa w ust. 2, oraz w ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody uczestniczy Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.

Bardziej szczegółowo

SZKODY ŁOWIECKIE. materiały informacyjne dla rolników. str. str. 32 BIBLIOTECZKA PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ

SZKODY ŁOWIECKIE. materiały informacyjne dla rolników. str. str. 32 BIBLIOTECZKA PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ SZKODY ŁOWIECKIE materiały informacyjne dla rolników BIBLIOTECZKA PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ str. 32 str. BIBLIOTECZKA PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Opracowanie i druk: Podkarpacka Izba Rolnicza Boguchwała

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1082 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Szkody łowieckie, obecna sytuacja, perspektywa przyszłości. Michał Wójcik

Szkody łowieckie, obecna sytuacja, perspektywa przyszłości. Michał Wójcik Szkody łowieckie, obecna sytuacja, perspektywa przyszłości Michał Wójcik Dane dotyczące szkód łowieckich Rok gospodarczy Kwota wypłaconych odszkodowań w pln Powierzchnia zredukowana w ha Liczba zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Odszkodowania za szkody łowieckie

Odszkodowania za szkody łowieckie Odszkodowania za szkody łowieckie Jak przygotować i gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów

Bardziej szczegółowo

ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań, tel. 61 847 84 80, fax 61 842 04 52 e-mail: wirpoz@wir.org.pl, www.wir.org.pl SZKODY ŁOWIECKIE

ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań, tel. 61 847 84 80, fax 61 842 04 52 e-mail: wirpoz@wir.org.pl, www.wir.org.pl SZKODY ŁOWIECKIE Wielkopolska Izba Rolnicza ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań, tel. 61 847 84 80, fax 61 842 04 52 e-mail: wirpoz@wir.org.pl, www.wir.org.pl SZKODY ŁOWIECKIE - poradnik dla rolników (sierpień 2010) Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r.

USTAWA. z dnia r. USTAWA z dnia.. 2015 r. o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKODY ŁOWIECKIE. (aktualizacja lipiec 2015)

SZKODY ŁOWIECKIE. (aktualizacja lipiec 2015) Wielkopolska Izba Rolnicza ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań, tel. +61 847 84 80, fax +61 842 04 52 e-mail: wirpoz@wir.org.pl, www.wir.org.pl SZKODY ŁOWIECKIE - poradnik dla rolników (aktualizacja lipiec

Bardziej szczegółowo

do ustawy 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk nr 185)

do ustawy 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk nr 185) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk nr 185) USTAWA z dnia 13 października 1995 r. PRAWO ŁOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

Opinia. do ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. (druk nr 185)

Opinia. do ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. (druk nr 185) Warszawa, 6 czerwca 2016 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk nr 185) I. Cel i przedmiot ustawy Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 41/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 września 2013 r. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

SZKODY ŁOWIECKIE. (aktualizacja maj 2013)

SZKODY ŁOWIECKIE. (aktualizacja maj 2013) Wielkopolska Izba Rolnicza ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań, tel. +61 847 84 80, fax +61 842 04 52 e-mail: wirpoz@wir.org.pl, www.wir.org.pl SZKODY ŁOWIECKIE - poradnik dla rolników (aktualizacja maj 2013)

Bardziej szczegółowo

Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233

Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233 KANCELARIA BROKERSKA MODUS Sp. z o.o. DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233 PRZEDSTAWIENIE KANCELARII BROKERSKIEJ MODUS

Bardziej szczegółowo

- o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw.

- o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz o zmianie niektórych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 3666 Warszawa, 16 stycznia 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA GENERALNA. zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA GENERALNA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH oraz OŚRODKÓW HODOWLI ZWIERZYNY POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO ZA SZKODY WYRZĄDZONE W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ROLNIKA

PORADNIK DLA ROLNIKA Śląska Izba Rolnicza ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice, tel./fax. 32/258-04-45 biuro@sir-katowice.pl, www.sir-katowice.pl PORADNIK DLA ROLNIKA Roman Włodarz SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ DZIKIE ZWIERZĘTA W UPRAWACH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2016 r.

USTAWA z dnia 2016 r. Projekt USTAWA z dnia 2016 r. o szkodach łowieckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. Niniejsza ustawa określa: 1) zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka łowiecka w Małopolsce

Gospodarka łowiecka w Małopolsce Gospodarka łowiecka w Małopolsce w kontekście szkód łowieckich Aneta Helak Świechowska Departament Rolnictwa i Geodezji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Gospodarka łowiecka Ustawa z dnia 13

Bardziej szczegółowo

WR-II.7160.8.2012. Kraków, dnia 3 kwietnia 2012 r.

WR-II.7160.8.2012. Kraków, dnia 3 kwietnia 2012 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WR-II.7160.8.2012. Kraków, dnia 3 kwietnia 2012 r. Pani/Pan Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, wszyscy Informuję, iŝ w związku

Bardziej szczegółowo

Zdarzenie z dzikiem, jeleniem, psem, czyli odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

Zdarzenie z dzikiem, jeleniem, psem, czyli odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta W celu ustalenia podstaw prawnych do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz podmiotów zobowiązanych ewentualnie do naprawienia szkody w przypadku zdarzeń szkodowych ze zwierzyną leśną należy przede

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Limanowej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa SZKODY ŁOWIECKIE. -poradnik dla rolników-

Starostwo Powiatowe w Limanowej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa SZKODY ŁOWIECKIE. -poradnik dla rolników- Starostwo Powiatowe w Limanowej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa SZKODY ŁOWIECKIE -poradnik dla rolników- 2015 Spis treści Zawartość WSTĘP... 3 I. Postępowanie związane ze szkodami w uprawach

Bardziej szczegółowo

Śląska Izba Rolnicza

Śląska Izba Rolnicza Śląska Izba Rolnicza ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice, tel./fax. 32/258-04-45 email:sir-kat@ka.onet.pl http://www.sir-katowice.pl/ PORADNIK DLA ROLNIKA Do uŝytku wewnętrznego Członków Śląskiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Zasady szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 2010 roku dla Komisji powołanej zarz

Zasady szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 2010 roku dla Komisji powołanej zarz Zasady szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 2010 roku dla Komisji powołanej zarządzeniem Nr 226/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2009r. I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Ocena obecnego systemu ochrony gatunku i koncepcje zarządzania populacją bobra w Polsce

Ocena obecnego systemu ochrony gatunku i koncepcje zarządzania populacją bobra w Polsce Ocena obecnego systemu ochrony gatunku i koncepcje zarządzania populacją bobra w Polsce Departament Ochrony Przyrody Ochrona prawna - bóbr europejski Konwencja Berneńska - umieszczony w III załączniku,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. O wycenę powstałych szkód w związku z klęską... Data wystąpienia...

WNIOSEK. O wycenę powstałych szkód w związku z klęską... Data wystąpienia... ... Miejscowość i data Komisja Wojewódzka WNIOSEK O wycenę powstałych szkód w związku z klęską... Data wystąpienia... Protokół przeznaczony jest tylko do ubiegania się o kredyt klęskowy. Numer ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r.

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W projekcie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaproponowano rozwiązania zachęcające zakłady ubezpieczeń do zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Programy łowieckie w zakresie regulacji i zarzadzania populacją dzika. Bartłomiej Popczyk

Programy łowieckie w zakresie regulacji i zarzadzania populacją dzika. Bartłomiej Popczyk Programy łowieckie w zakresie regulacji i zarzadzania populacją dzika Bartłomiej Popczyk Populacja dzika w Europie i Polsce od szeregu lat nieustannie wzrasta obecnie krajowa populacja dzika przekroczyła

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 23 marca 2012 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 23 marca 2012 r. Sygn. akt III CZP 41/13 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 23 marca 2012 r. Czy pojęcie cena skupu zawarte w 4 ust. 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I.

REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I. REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku W związku realizacją załoŝeń Polityki Personalnej w Poczcie Polskiej S.A. wprowadza

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE OGÓLNE 2 DEFINICJE

1 INFORMACJE OGÓLNE 2 DEFINICJE WYCIĄG ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ Z UMOWY GENERALNEJ ZAWARTEJ W DNIU 27.01.2016 R. POMIĘDZY GOTHAER TU SA A ZARZĄDEM GŁÓWNYM PZŁ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH I OHZ ZA SZKODY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ W POLSKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM

KONCEPCJA UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ W POLSKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM Stanisław Wieteska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim KONCEPCJA UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH OD SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ W POLSKIM OBSZARZE TERYTORIALNYM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2007 r. OSNC z 2008, z. 12, poz. 136.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2007 r. OSNC z 2008, z. 12, poz. 136. Bartosz Rakoczy* Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2007 r. III CZP 120/07 OSNC z 2008, z. 12, poz. 136. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (jedn.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2012 r.

Uchwała Nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2012 r. Uchwała Nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2012 r. W sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich

Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-550431-X-07/PM 00-090 Warszawa Tel. centr. 022 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 022 827 64 53 Sąd Najwyższy Izba Cywilna

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13.X.1995r. Prawo Łowieckie...

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13.X.1995r. Prawo Łowieckie... I. Dane ogólne II. ROCZNY PLAN ŁOWIECKI na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu roku gospodarczego.../... 1. Obwód łowiecki nr... powierzchnia... ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych...

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań (druk zgłoszeniowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.) Wniosek o odszkodowanie dotyczące szkody w pojeździe lub uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo a ochrona zwierząt efektywność systemu krajowego na tle rozwiązań europejskich.

Rolnictwo a ochrona zwierząt efektywność systemu krajowego na tle rozwiązań europejskich. Rolnictwo a ochrona zwierząt efektywność systemu krajowego na tle rozwiązań europejskich. Aleksander Mach Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Kościerzyna, 4 kwietnia 2016r. Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 sierpnia 2001 r., V CKN 431/00

Wyrok z dnia 22 sierpnia 2001 r., V CKN 431/00 Wyrok z dnia 22 sierpnia 2001 r., V CKN 431/00 Skarb Państwa odpowiada na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. Nr 147, poz. 713 ze zm.) za szkody wyrządzone

Bardziej szczegółowo

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych tel. (23) , (23)

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych tel. (23) , (23) Rozwój cywilizacyjny spowodował ogromne przyspieszenie niekorzystnych zmian środowiska naturalnego i zaburzenia funkcjonowania populacji dzikich zwierząt. Zaskakujące są zmiany zachowania się zwierząt

Bardziej szczegółowo

łowieckich, które nie udźwigną samodzielnie ciężaru finansowego odszkodowań.

łowieckich, które nie udźwigną samodzielnie ciężaru finansowego odszkodowań. SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH DLA CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ Katowice, luty 2009 Roman Włodarz Dlaczego nasze Prawo Łowieckie budzi tak wielkie kontrowersje? Gwałtowny wzrost populacji zwierząt dzikich

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r.

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Rozdział 2

Rozdział 1. Rozdział 2 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych 1) Rozdział 1 Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania kompensaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Zarządzenie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. DOP-013/135/09 Poznań, 19 październik 2009r Zarządzenie nr 135/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 października 2009r w sprawie trybu postępowania, zasad przyznawania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Rzeczoznawcy wyznaczeni przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania. Dz.U.2009.142.1161 z dnia 2009.09.02 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 2 września 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 286, poz.2872 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Rawicz Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Rawicz zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 909 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 909 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 909 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) Osta Projekt pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu roku gospodarczego.../...

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu roku gospodarczego.../... I. Dane ogólne II. ROCZNY PLAN ŁOWIECKI na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego.../... 1. Obwód łowiecki nr... powierzchnia... ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

1. Zasady postępowania przy stwierdzaniu zatrucia

1. Zasady postępowania przy stwierdzaniu zatrucia Instrukcja postępowania przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych, realizowanych przez PIWet-PIB, przy podejrzeniu o ostre zatrucie pszczół środkami ochrony roślin W ramach realizacji programu, na

Bardziej szczegółowo

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi Województwo lubuskie zajmuje powierzchnię 13,9 tys. km 2, co stanowi 4,5% powierzchni Kraju. Zamieszkuje w nim niewiele ponad milion mieszkańców, z tego około 368 tys. osób na wsi. Użytki rolne stanowią

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 1 1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań prawnych dotyczących szkód łowieckich w wybranych krajach Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań prawnych dotyczących szkód łowieckich w wybranych krajach Unii Europejskiej Warszawa,13 lutego 2015 r. BAS-WAP-2855/14 Pan Poseł Krzysztof Jurgiel Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat rozwiązań prawnych dotyczących szkód łowieckich w wybranych krajach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/164/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 13 marca 2013 roku

Uchwała Nr XXV/164/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 13 marca 2013 roku Uchwała Nr XXV/164/2013 z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli w 2013 roku Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1618

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1618 Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1618 obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tychy: Wykonanie wycen dla potrzeb aktualizacji opłaty z tytułu uŝytkowania wieczystego, ustalenie wartości środka trwałego i wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości w trybie spec ustawy Numer

Bardziej szczegółowo

6. Dofinansowaniu na zasadach określonych niniejszą uchwałą, nie podlegają inwestycje rozpoczęte przed dniem jej wejścia w Ŝycie.

6. Dofinansowaniu na zasadach określonych niniejszą uchwałą, nie podlegają inwestycje rozpoczęte przed dniem jej wejścia w Ŝycie. Rada Gminy Godkowo UCHWAŁA Nr VI/25/2015 RADY GMINY GODKOWO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji słuŝących gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/212/2009. Rady Miejskiej w Maszewie. z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVI/212/2009. Rady Miejskiej w Maszewie. z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr 2310/9/09

Wzór umowy. Umowa nr 2310/9/09 Wzór umowy Umowa nr 2310/9/09 z dnia... pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upowaŝnieniem

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020

Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020 Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020 Opole, 03.03.2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Pieczęć jednostki organizacyjnej ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA RYZYK BUDOWLANYCH (CAR) / MONTAŻOWYCH (EAR) nr szkody: nr zgłoszenia szkody: nr teczki: wypełnia InterRisk wypełnia InterRisk wypełnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011

ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011 ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo z dnia 10.06.2011 r. w sprawie funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny Strzałowo, organizacji polowań, sprzedaży trofeów łowieckich i usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl 1 z 7 2014-06-12 15:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krasnystaw-powiat.pl Krasnystaw: Wykonanie w roku 2014 operatów szacunkowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 19. 11. 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 projekt umowy UMOWA NR /2016

Załącznik nr 2 projekt umowy UMOWA NR /2016 Załącznik nr 2 projekt umowy UMOWA NR /2016 zawarta w dniu. 2016 roku w Sławnie, pomiędzy: Gminą Sławno z siedzibą przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, reprezentowaną przez Ryszarda Stachowiaka

Bardziej szczegółowo

KLĘSKI 2012 r. pomoc

KLĘSKI 2012 r. pomoc KLĘSKI 2012 r. pomoc Nasz kraj coraz częściej nawiedzają niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz liczne anomalia pogodowe. W ubiegłym roku były to przymrozki wiosenne, huragany i powodzie w obecnym roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki

Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania z budŝetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest,

Bardziej szczegółowo

1 Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Kampinosie.

1 Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Kampinosie. Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokali uŝytkowych połoŝonych w budynku przy ulicy Szkolnej 2, stanowiących własność Gminy Kampinos, w celu świadczenia usług medycznych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 4

Wzór umowy załącznik nr 4 Wzór umowy załącznik nr 4 UMOWA Dnia. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 w Reszlu, ul. Konopnickiej 2 o numerze identyfikacyjnym NIP 742-20-76-644, Regon 000264420 reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Marka

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej Niniejsze materiały zawierają przykładowe pytania prostego testu wyboru (tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawdziwa). Szkody łowieckie 1. Za szkody wyrządzone

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice . imię i nazwisko.. miejscowość, data. adres. nr telefonu kontaktowego PESEL: fffffffffff Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice WNIOSEK Zwracam się z prośbą o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2015R. zmieniające zarządzenie nr 8/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo