polsko - angielski słowniczek wydziałowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "polsko - angielski słowniczek wydziałowy"

Transkrypt

1 polsko - angielski słowniczek wydziałowy Polish - English lexicon of the Faculty of Economic Sciences UW wersja 1.3; maj 2009 r. Cel Niniejszy słowniczek stanowi propozycję anglojęzycznego standardu terminologicznego na potrzeby Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Jest on obowiązujący dla anglojęzycznych informacji publikowanych na stronie internetowej WNE i może okazać się przydatny pracownikom i studentom przy opracowywaniu tekstów anglojęzycznych na potrzeby wydziałowe. Słowniczek zawiera przede wszystkim terminy związane z organizacją WNE oraz jego funkcjonowaniem (głównie w zakresie edukacji). Uwagi ogólne W obszarach, gdzie terminologia wydziałowa wynika z organizacji szkolnictwa wyższego w Polsce lub specyfikę Uniwersytetu Warszawskiego, przyjęto potrzebę jej spójności z zasadami istniejącymi na szczeblu krajowym lub uniwersyteckim. Z tego powodu słowniczek stosuje, z nielicznymi wyjątkami (np. utarte nazwy własne), pisownię oraz słownictwo brytyjskie. Struktura Słowniczek polsko-angielski pomyślany został dla polskojęzycznych pracowników Wydziału. Studentom i pracownikom bez znajomości jęz. polskiego pomocny może być słowniczek angielsko-polski, przygotowany osobno. Terminy pogrupowane są tematycznie, aby ułatwić odnalezienie właściwego terminu w kontekście grupy terminów pokrewnych. Działy tematyczne obejmują: Dokumenty dokumenty wystawiane lub przyjmowane przez wydział Finanse terminy dotyczące spraw finansowych Jednostki pojęcia dotyczące organizacji wewnętrznej wydziału Organizacje tłumaczenia nazw własnych organizacji związanych z WNE nie ujętych w drzewie struktury (patrz: Struktura) Pracownicy odpowiedniki nazw niektórych stanowisk, funkcji, oraz tytułów i stopni naukowych Prace dyplomowe słownictwo związane z przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej Przedmioty słownictwo dotyczące rodzajów przedmiotów i zajęć oferowanych na WNE Oceny i zaliczanie przedmiotów słownictwo dotyczące ocen, egzaminów i innych form zaliczania przedmiotów Status studenta terminy związane z tokiem studiów Sprawy studenckie pozostałe terminy dot. spraw studenckich Studia nomenklatura dotycząca rodzajów, kierunków i specjalności studiów prowadzonych na WNE Do słowniczka dołączono spis nazw własnych w zakresie: Struktura struktura organizacyjna WNE wraz z odpowiednikami angielskimi nazw jednostek i funkcji Nazwy studiów prowadzonych na WNE UW - spis nazw kierunków i specjalności studiów oraz studiów podyplomowych WNE UW page 1 of 6

2 DOKUMENTY dokument programowy ELS (elektroniczna legitymacja studencka) indeks karta egaminacyjna legitymacja - przedłużenie ważności legitymacja studencka nr indeksu podanie protokół zebrania regulamin świadectwo dojrzałości wpis wyciąg z karty ocen zaświadczenie zaświadczenie o byciu studentem zatwierdzić (decyzję itp.) zgoda Dziekana FINANSE czesne częściowe zwolnienie za wyniki w nauce data płatności dodatek mieszkaniowy dodatek na wyżywienie formy pomocy socjalnej komisja stypendialna opłacić czesne opłata rekrutacyjna opłata za przedmioty awansem przekaz pocztowy przelew bankowy (krajowy) przelew walutowy repeta sekcja finansowa student studiów płatnych studia bezpłatne studia płatne stypendium (w sensie nagrody za osiągnięcia) stypendium (fundowane przez inną instytucję zewnętrzną) stypendium (w sensie pomocy materialnej, np. socjalnej) policy document electronic student ID card the indeks (grade book) examination form student ID validity extension student ID card Student no. letter; request; application minutes regulations certificate of secondary education course credit transcript of records certificate certificate of student status to approve Dean's approval / consent tuition fee partial academic performance tuition waiver (payment) due date housing allowance food allowance financial aid; student bursary scheme Student Bursary Committee to pay / remit fees application fee course fee payable in advance (domestic) money order (domestic) bank transfer international bank transfer year retake fee financial division fee-paying student tuition-free studies fee-paying programme award scholarship benefit / bursary stypendium motywacyjne (właściwie: stypendium naukowe) stypendium naukowe stypendium socjalne warunek (w sensie opłaty) zwolnienie z czesnego zwrot (czesnego / opłaty za przedmiot) JEDNOSTKi administracja bufet katedra koło naukowe komisja ośrodek władze wydział zakład ORGANIZACJE Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Koło Naukowe Gospodarowania Nieruchomościami Koło Naukowe Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Koło Naukowe Inwestycji i Finansów "Market Wizards" Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Komisja Dydaktyczna Komisja ds. Promocji Samorząd studentów WNE PRACOWNICY adiunkt asystent naukowy doktor (stopień naukowy) doktor (stopień naukowy) doktor habilitowany (stopień naukowy) doktorant kierownik (jednostki administracji) academic performance award academic performance award need-based bursary course retake fee tuition fee waiver (tuition / course fee) refund / reimbursement administrative support canteen department student research group commission, committee centre administration / authorities faculty section Academic Business Incubator Real Estate Management Student Research Group Business Information and Economic Analysis Student Research Group Market Wizards' Finance and Investments Student Research Group Economic Strategy Student Research Group Curriculum Committee Promotional Committee Students' Government assistant professor (often with an appointment period of 10 yrs) research assistant doctor PhD (porównawcze zapożyczenie z systemu anglosaskiego. W ścisłym sensie w Polsce nie nadaje się PhD) doktor habilitowany / PhD with habilitation (a post-doctoral degree) doctoral student head, manager, co-ordinator page 2 of 6

3 kierownik (specjalności, katedry, ośrodka, itp.) kierownik studiów pełnomocnik profesor (belwederski - tytuł naukowy) profesor nadzwyczajny / prof. UW (stanowisko) profesor zwyczajny (stanowisko) przewodniczący (komisji) starszy wykładowca wykładowca PRACE DYPLOMOWE dyplom egzamin dyplomowy odpis dyplomu odpis obcojęzyczny dyplomu poświadczona kopia dyplomu praca dyplomowa (w sensie ogólnym) praca dyplomowa (w sensie właściwym: praca licencjacka) praca magisterska praca magisterska Promotor Recenzent suplement do dyplomu temat złożenie pracy PRZEDMIOTY aula ćwiczenia dyżur dzień wolny od zajęć konspekt zajęć konwersatorium kurs intensywny kurs intensywny laboratorium plan zajęć podpiąć przedmiot do programu studiów head, director director of studies / degree programme plenipotentiary professor associate professor (full) professor chairperson senior lecturer lecturer diploma degree examination diploma duplicate foreign-language diploma duplicate certified copy of diploma degree dissertation undergraduate dissertation graduate dissertation (formalna nazwa) master thesis (bardziej nieformalna, dopuszczalna nazwa) supervisor thesis reviewer Diploma Supplement topic thesis submission lecture room discussions office hours no-class day course syllabus crash course (wyrażenie nieformalne) compact course; intensive course lab course schedule to link a course to one's degree programme podpięcie przedmiotu proium prowadzący zajęcia przedmiot przedmiot do wyboru przedmiot obowiązkowy przełożyć zajęcia rejestracja na zajęcia rejestracja wstepna rejestracja podstawowa rejestracja uzupełniająca rodzaj zajęć różnica programowa sala ium ium dyplomowe ium licencjackie ium magisterskie ium magisterskie uprawniony do uczestnictwa w zajęciach warsztaty wykład wyrejestrowanie z zajęć zajęcia (w sensie konkretnego spotkania) zajęcia (w sensie przedmiotu) zajęcia co dwa tygodnie zajęcia indywidualne zajęcia odwołane zajęcia przełożone OCENY I ZALICZANIE PRZEDMIOTÓW egzamin egzamin poprawkowy kolokwium ocena protokół egzaminacyjny referat sesja egzaminacyjna stopień (ocena) ukończyć przedmiot course linkage pro / introductory course instructor course elective (course) obligatory / mandatory course to reschedule a class / a meeting course registration preliminary registration period main registration period supplementary registration period course type curricular disparity classroom undergraduate thesis undergraduate thesis graduate / master thesis Research Seminar (nazwa przedmiotu I roku studiów anglojęzycznych II stopnia) eligible (for participation) workshops (ale w nazwach przedmiotów tłumaczone jako: tools and techniques) lecture course withdrawal meeting; session class / classes meetings on biweekly schedule tutorial class cancelled class rescheduled examination re-sit examination (mid-term / end-term) test grade, mark examination protocol essay / paper / take-home assignment examination period grade (US), mark (UK) to complete a course page 3 of 6

4 warunek course retake ZAL (Uwaga! Ocena 'zal' pass' została zniesiona) zaliczenie (w sensie (mid-term/final/end-term) test sprawdzianu wiedzy) zaliczenie (w sensie course credit uzyskanej oceny) zaliczenie pisemne written (in-class) test / examination zaliczenie ustne oral examination zaliczyć przedmiot (czynność to obtain a course credit / to studenta) pass a course zaliczyć przedmiot (czynność to credit a course / to give a wykładowcy) course credit rekrutacja rok akademicki rok studiów semestr semestr letni semestr zimowy student goszczący tura rekrutacji wymiana studencka admissions Academic Year year of study semester Spring Semester (Uwaga! Summer semester oznacza okres wakacyjny, w którym organizuje się szkoły letnie itp.) Fall Semester guest student application round student exchange / mobility STATUS STUDENTA absolwent immatrykulacja przeniesienie przywrócenie na studia repeta skreślenie ze studiów skreślony student (status bycia studentem) sylwetka absolwenta urlop dziekański warunkowe zaliczenie roku wolny słuchacz (Uwaga! Status wolnego słuchacza został zniesiony) wydalenie z uczelni wydalony z uczelni wznowienie zaliczenie roku zaliczyć rok (studiów) (czynność Dziekana) zaliczyć rok (studiów) (czynność studenta) SPRAWY STUDENCKIE absolwent akademik dzień dziekański ferie konto (np. w PI) nr albumu przerwa semestralna przerwa wakacyjna r.ak. alumnus matriculation transfer reinstatement year retake discontinuation discontinued enrolled / good standing alumnus profile leave of absence conditional promotion free mover expulsion expelled reinstatement / readmission promotion to count / to credit a year (of study) towards one's degree to pass a year of study alumnus housing facility / dormitory Dean s day, day-off, holiday winter or spring break account Student no. (winter) recess holidays AY (zapis: AY07/08 albo AY07-08) STUDIA kierunek studiów field of study (UW) program studiów (degree programme) curriculum rok akademicki Academic Year rok studiów year of study specjalizacja specialisation (UW) specjalność specialty (UW) specjalność major (US) studia degree programme; studies studia doktoranckie (popr. doctoral studies studia III stopnia) studia dzienne (popr. studia full-time studies stacjonarne) studia I stopnia first-cycle studies (UW) studia II stopnia second-cycle studies (UW) studia III stopnia third-cycle studies (UW) studia jednolite magisterskie long-cycle studies (UW) studia licencjackie (lub I undergraduate studies stopnia) studia magisterskie (lub II graduate studies stopnia) studia międzykierunkowe interdisciplinary studies studia międzywydziałowe inter-faculty studies studia niestacjonarne part-time studies studia niestacjonarne zaoczne extramural studies (za granicą niekiedy nazywane part-time) studia stacjonarne full-time studies studia wieczorowe (popr. part-time studies studia niestacjonarne) studia wieczorowe (popr. studia niestacjonarne) evening studies (UW, to tłumaczenie jest polonizmem nieczytelnym za granicą) studia zaoczne (popr. studia extramural studies niestacjonarne) studium podyplomowe one-year postgraduate certificate page 4 of 6

5 STRUKTURA ORGANIZACYJNA WNE UW Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Rada Wydziału Dziekan katedry i zakłady Katedra Bankowości i Finansόw Katedra Ekonomii Politycznej Katedra Historii Gospodarczej Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Katedra Statystyki i Ekonometrii Zakład Demografii Zakład Ekonomii Sfery Publicznej Zakład Mikroekonomii Zakład Strategii i Polityki Gospodarczej Zakład Teorii Rozwoju Gospodarczego Kierownik dziekanatu ogólnego Dziekanat ogólny Sekretariat naukowy Kierownik działu administracyjnego Dział administracyjny Portiernia Powielarnia Szatnia Kierownik biblioteki wydziałowej Biblioteka wydziałowa Kierownik pracowni informatycznej Pracownia informatyczna ośrodki badawcze Centrum Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wschodniej Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej Ośrodek Badań nad Migracjami Ośrodek Badań nad Prywatyzacją Ośrodek Badań Rynku Pracy Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej Prodziekan do spraw finansowych Pełnomocnik kwestora Sekcja finansowa Prodziekan do spraw studenckich Kierownik dziekanatu studiów Dziekanat studiów Komisja stypendialna University of Warsaw (Warsaw University dopuszczalne jako wyrażenie przydawkowe, np. Warsaw University professor) Faculty of Economic Sciences Faculty Council Dean departments Department of Banking and Finance Department of Political Economy Department of Economic History Department of Information Systems and Economic Analysis Department of Macroeconomics and International Trade Theory Department of Statistics and Econometrics Department of Demography Department of Public Sector Department of Microeconomics Department of Economic Strategy and Policy Department of Development Economics Dean's Office Co-ordinator Dean's Office Research Office Maintenance and Supply Manager Maintenance and Supply Reception desk Copy room Cloakroom Head of Faculty Library Faculty Library Head of Computer Laboratory Computer Laboratory research centres Central and East European Economic Research Centre Experimental Economics Laboratory Centre of Migration Research Centre for Privatisation Research Centre for Labour Market Research Warsaw Ecological Economics Center Associate Dean for Financial Affairs Bursar's Plenipotentiary Financial Division Associate Dean of Academic Affairs Students' Office Co-ordinator Students Office Student Bursary Committee page 5 of 6

6 NAZWY STUDIÓW OFEROWANYCH NA WNE UW K ekonomia Economics S Development Economics Development Economics S Ekonomia Integracji Europejskiej European Integration Economics S Ekonomia Integracji Gospodarczej Economic Integration S Ekonomia Przedsiębiorstwa Economics of the Firm S Ekonomia Przedsiębiorczości Economics of Entrepreneurship S Ekonomia Sektora Publicznego Public Sector Economics S International Economics International Economics K finanse i rachunkowość Finance and Accounting S European Finance and Banking European Finance and Banking K informatyka i ekonometria Computer Science and Econometrics M Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno- Interdisciplinary Economic-Mathematical Studies (first cycle) Matematyczne M Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie Interdisciplinary Economic-Managerial Studies (first cycle) P Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i Strategic Audit for Public and Private Sectors prywatnych P Bankowość Hipoteczna i Rynek Nieruchomości Mortgage Banking and Real Estate Market P Edukacja Aktuarialna Actuarial Studies P Informatyki Gospodarczej Business Informatics P Jakość jako podstawa konkurencyjności na rynku europejskim Quality as the Key to Competitiveness in European Markets; from ISO to TQM P Kształcenie służb zatrudnienia w zakresie migracji Educating Labour Service Officers in the Field of International Migration międzynarodowych P Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych Warsaw Actuarial Summer School P Metody statystyczne w biznesie Statistical Methods in Business P Migracje Międzynarodowe International Migration P Migracje Międzynarodowe - dla Pracowników Służb International Migration for Labour Service Officers P,M Zatrudnienia Prawo, Ekonomia i Zarządzanie w Działalności Gospodarczej (międzywydziałowe studia podyplomowe z WZ i WPiA UW) Law, Economics, and Management in Economic Activity (jointly with the Faculty of Law and Administration and the Faculty of Management) P Ryzyko operacyjne w zarządzaniu bankiem komercyjnym P Ubezpieczeń Insurance P Zarządzanie Bankiem Komercyjnym. Pieniądz i Commercial Bank Management; Money and Banking Bankowość P Zarządzanie Nieruchomościami / Facility Management Facility Management P Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa Enterprise Value Management K - kierunek S - specjalność M - studia międzywydziałowe, międzykierunkowe lub jednoczesne P - studia podyplomowe Economic Analysis and Legal Regulations in Rescue and Bankruptcy Proceedings Opracowali: A. Kocia, M. Szkałuba Zatwierdził: T. Żylicz Wszystkie uwagi i sugestie prosimy zgłaszać na adres: page 6 of 6

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie: zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Infonomika jako dyscyplina naukowa Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki 8 System studiów i wybrane programy kształcenia w najlepszych uczelniach

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych KIERUNEK STUDIÓW EKONOMIA ROK AKADEMICKI 2005/2006 W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. Zał. nr 4 do zarządzenia nr 26/2008 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2008 r. Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo