SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO Streszczenie EUGENIA SIKORA ING Bank Śląski S.A. Rosnąca konkurencja wśród banków zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym wymaga od banków przygotowania wsparcia dla potrzeb zarządzania. Artykuł zawiera krótką charakterystykę aplikacji wdroŝonych w ING Banku Śląskim w latach w zakresie stosowania cen wewnętrznych i zarządzania ryzykiem stopy procentowej, Activity Based Costing, segmentacji wyników finansowych oraz monitorowania ryzyka finansowego z punktu adekwatności kapitałowej. Słowa kluczowe: MIS, ABC, ALM, centra zysku, aplikacje zarządcze Wprowadzenie Działalność na rynku instytucji finansowych, a w szczególności banków wymaga od słuŝb finansowych szerokiej wiedzy w zakresie rachunkowości finansowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań sprawozdawczości finansowej, nadzorczych, podatkowych. Aspekt ten w miarę uporządkowany poprzez określone regulacje prawne, wymaga prowadzenia ewidencji według zasad pozwalających na realizację tych wymagań. ZwaŜywszy na złoŝoną strukturę organizacyjną, wielość moŝliwości klasyfikowania klientów, potrzeby planowania wymagane jest zupełnie odmienne spojrzenie na potrzeby informacyjne dla celów podejmowania decyzji zarządczych. Banki stanowią specyficzną kategorię przedsiębiorstw, dla których niezbędne jest połączenie rachunkowości zarządczej z bardzo silnie uwypuklonymi na gruncie obowiązujących międzynarodowych regulacji potrzebami w zakresie zarządzania ryzykiem. O ile klienci banków podmioty gospodarcze i osoby prywatne - nie zawsze są świadomi ponoszonego ryzyka, zarządzanie ryzykiem jest nieodłącznie powiązane z aspektami podejmowania decyzji o charakterze finansowym w bankach. Realizacja wymagań zarządczych nie jest moŝliwa w duŝych bankach komercyjnych bez silnego wsparcia aplikacji, których wyniki umoŝliwiają sprawne zarządzanie bankiem. Wymagania zarządcze, wprowadzanie know how przez zagraniczne podmioty dominujące, rosnąca konkurencja na rynku polskim, trudne rynkowe warunki działania banków sprawiają, Ŝe w ostatnich latach moŝna

2 516 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO zaobserwować wzrost zainteresowania banków wdraŝaniem systemów wspomagania decyzji w obszarze finansów i zarządzania ryzykiem. ING Bank Śląski jest jednym z najbardziej zaawansowanych w tej dziedzinie banków w Polsce. Jako jeden z pierwszych duŝych, komercyjnych banków podjął prawie 10 lat temu decyzję o wdroŝeniu zcentralizowanego systemu operacyjnego, dającego dalsze moŝliwości scentralizowanego podejścia do budowania systemów MIS (Management Information System). W 1996 r. stworzono podwaliny pod budowę zaawansowanych MIS poprzez wdroŝenie pierwszej aplikacji bazującej na centralnej bazie danych pozyskiwanych z systemów bankowych. W 1997r. powstały pierwsze aplikacje klasy MIS. ING Bank Śląski złoŝoność struktur i kompleksowość rozwiązań ING Bank Śląski 1 jest jednym z największych polskich banków, pod względem posiadanych kapitałów (7 miejsce), pod względem posiadanych depozytów (4 miejsce) pod względem sumy bilansowej (5 miejsce). NaleŜy on do banków uniwersalnych tzn. obejmujących swoją działalnością bankową obszar całej Polski, charakteryzujący się róŝnorodnością klientów oraz róŝnorodnością oferty i kanałów dystrybucji. Ze względu na prowadzenie działalności dla róŝnych grup klientów została w Banku wprowadzona segmentacja klientów. Klienci zostali podzieleni na dwa zasadnicze segmenty: detaliczny i korporacyjny. DuŜe zróŝnicowanie w ramach wydzielonych segmentów linii biznesowych - spowodowało konieczność dalszego podziału: segment detaliczny: klient masowy, klient zamoŝny (tzw. personal banking) oraz małe firmy (small bisness), segment korporacyjny: korporacje strategiczne, duŝe podmioty gospodarcze, średnie podmioty gospodarcze. Odrębnie została wydzielona działalność na rynkach finansowych. Głównym kryterium segmentacji rynku detalicznego jest wysokość wpływów na rachunek bieŝący, wiek klienta, rodzaj i wielkość obrotów dla prowadzonej działalności gospodarczej. Dla kaŝdego segmentu wprowadzono w Banku ofertę, która spełniałaby oczekiwania ze strony określonej grupy klientów. Strategicznym produktem dla segmentu detalicznego dla klientów nie prowadzących działalności gospodarczej jest Konto z Lwem w kilku odmianach proponowane w zaleŝności od zasobności klienta, wieku, potrzeb klienta, posiadanej waluty. Do rachunku podstawowego istnieje szeroka oferta usług dodanych, takich jak karty płatnicze, rachunek oszczędnościowy OKO, limit zadłuŝenia, ubezpiecze- 1 Informacje o ING Banku Śląskim pochodzą z Sprawozdania finansowego za rok 2002, opublikowanego 10 kwietnia 2003r.

3 Systemy wspomagania decyzji finansowych na przykładzie ING nie oraz system opieki medycznej. Dla detalicznego segmentu małych firm zostało wprowadzone Konto Zysk, które podobnie jak rachunek dla osób prywatnych stanowi pakiet usług bankowych. W segmencie podmiotów gospodarczych główny wyróŝnik stanowi wielkość rocznych przychodów podmiotu. Dla podmiotów strategicznych poziom przychodów powinien przekraczać kwotę 40 mln euro głównie są to firmy globalne, korporacje europejskie oraz ich przedstawicielstwa. Z kolei podmioty duŝe powinny posiadać roczne przychody w granicach 8-40 mln euro, zaś podmioty średnie w granicach 0,8-8 mln euro. W ślad za wprowadzonym podziałem dostosowane zostały odmienne dla kaŝdej z grup, zasady obsługi klientów, wprowadzenie szytych na miarę ofert dla klientów strategicznych i duŝych oraz pakietów usług dla średnich podmiotów (Pakiet ProBiznes). Na opisaną róŝnorodność klientów nakłada się system kanałów dystrybucji. Do kanałów tradycyjnych zaliczana jest sieć oddziałów Banku według stanu na 31 grudnia 2002 ING Bank Śląski posiadał 337 oddziałów. Oddziały zostały równieŝ skategoryzowane i pogrupowane w 13 Regionów. Tradycyjne, duŝe oddziały z rozbudowanym zapleczem stanowią ok. 50% oddziałów Banku, pozostałe to nowoczesne, standardowe oddziały detaliczne STAREO. Oprócz Oddziałów działalność komercyjną prowadzą komercyjne jednostki centrali Banku w zakresie obsługi klientów strategicznych oraz scentralizowanej obsługi klienta detalicznego. Poza tradycyjnymi kanałami dystrybucji ING Bank Śląski posiada dobrze rozwinięte elektroniczne kanały dystrybucji, na które składają się: sieć bankomatów, system bankowości telefonicznej (HaloŚląski włącznie z bankowością automatyczną), bankowość internetową (ING BankOnLine) oraz systemy bankowości elektronicznej (MultiCash, HomeCash i TransDysk). Ponadto w Banku został wdroŝony pionierski na polskim rynku usług finansowym system automatyzacji przetwarzania papierowych płatności masowych (Mass Payments System MPS). Konsekwencją rozbudowanej struktury organizacyjnej Banku, segmentacji klientów, bogataej oferty produktowej, tradycyjnych i elektronicznych kanałów dystrybucji są duŝe wymagania w stosunku do sporządzanej informacji zarządczej, dla której jeszcze jednym z istotnych elementów jest wymiar czasu (miesiąc rok) oraz ponoszone ryzyko (operacyjne, kredytowe, rynkowe). Wobec stale rosnących potrzeb informacyjnych dla celów zarządczych stawiane są wysokie wymagania dla aplikacji wspierających zarządzanie. Aby sprostać tym zadaniom zbudowano system raportowania, którego jednym z podstawowych zadań jest realizacja wymagań w zakresie dostarczania informacji zarządczych. System ten jest zbudowany w metodologii DataWarehouse (DWH), którego podstawą są dane z podstawowych systemów bankowych.

4 518 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO Sprawozdawczość zarządcza obejmuje szereg aplikacji sprawozdawczych. Podstawowymi, bazowymi aplikacjami są: system cen wewnętrznych TPS, system ALM, Activity Based Cost ABC. Aplikacje te dostarczają niezbędnych informacji, będących danymi wejściowymi do generowania raportów zarządczych, w systemie IMS (Internal Managerial System) MASS (Management Accounting Support System), analizy wyników Banku i in. (Rys. 1). Rys. 2.: Podstawowe aplikacje sprawozdawczości zarządczej IMS MASS / MIS Monthly Results Źródło: Sikora E.: Prezentacja Pionu Finansów ING Bank Śląski, 2002 KaŜda z aplikacji zbudowana jest o szereg wymiarów pozwalających na tworzenie raportów w dowolnych układach, a mianowicie: Centra zysku jednostki organizacyjne Banku oddziały, departamenty centrali zajmujące się obsługą klientów, Segment klienta, Rodzaj produktu (kredyt, depozyt, środki pienięŝne), Okres (miesiąc / rok), Centra kosztów zaplecze dla działalności bankowej (operacje, IT, administracja, finanse, zarząd). Prezentowane aplikacje zostały wdroŝone przy współudziale konsultantów zewnętrznych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi do budowy tego typu aplikacji. Dla wdroŝenia ABC został wykorzystany pakiet OROS, zaś dla pozostałych aplikacji narzędzia firmy SAS Institute m.in. CFO Vision oraz RiskDimension. System cen wewnętrznych Transfer pricing system (TPS) Potrzeba budowy systemu cen wewnętrznych (TPS) 2 była wynikiem poszukiwań związanych z koniecznością pomiaru i zabezpieczania ryzyka stopy pro- 2 TPS został wdroŝony w ING Banku Śląskim przez zespół w skład, którego wchodzili m.in. Andrzej Kopeć, Barbara Hoffman, Krzysztof Marczak

5 Systemy wspomagania decyzji finansowych na przykładzie ING centowej na portfelu bankowym oraz właściwego pomiaru dochodowości produktów bankowych, klientów Banku i dochodowości poszczególnych centrów zysku. Nowocześnie działające rynki finansowe mogły dokonywać wewnętrznych transferów środków pienięŝnych dla określonych, wysokich wolumenów, w rzeczywistości ograniczając te transfery do bezpośredniego finansowania klientów strategicznych i dla transakcji na rynku międzybankowym. Przeprowadzanie setek tysięcy bezpośrednich transakcji dla pozostałych klientów banku było niemoŝliwe z uwagi na liczbę zawieranych transakcji oraz kwotę pojedynczych transakcji. Jednocześnie brano pod uwagę fakt, Ŝe dobry TPS powinien spełniać podstawowe wymagania banku w zakresie podejmowania decyzji zarządczych, wchodzić do systemu motywacyjnego, stanowić podstawę pomiaru wykonania dochodów odsetkowych oraz wspierać lokalne działania poszczególnych centrów zysku. 3 W związku z powyŝszym wdroŝono metodologię opartą o finansowanie wewnętrzne, nadzorowane przez Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO) za pośrednictwem centrum obsługi operacyjnej ALCO. Wprowadzenie prezentowanej metodologii wymaga skomplikowanych rozwiązań. Z jednej strony produkowane są raporty sprzedaŝy pozwalające centrom zysku na sprzedaŝ posiadanych wolnych środków pienięŝnych zebranych w postaci depozytów klientowskich lub zakup środków w przypadku finansowania kredytów udzielanych klientów po cenach, które zostały określone dla kaŝdej grupy produktów bankowych, a które są wyliczane na bazie cen rynkowych z uwzględnieniem specyfiki produktów. Wybór stosowanych cen jest szczególnie istotny, poniewaŝ dokonuje on de facto podziału marŝy uzyskiwanej na depozytach i kredytach pomiędzy centra zysku. 4 Funkcjonujący system pozwala na przeniesienie ryzyka stopy procentowej z portfela niehandlowego Oddziałów za pośrednictwem kontraktów wewnętrznych do portfela handlowego zarządzanego przez Pion Rynków Finansowych, który dysponuje odpowiednimi moŝliwościami jego zabezpieczenia. Z drugiej strony wprowadzenie TPS daje nieograniczone moŝliwości w kreowaniu raportów zarządczych w zakresie uzyskiwanego dochodu odsetkowego, w szczególności w zakresie dochodowości poszczególnych produktów bankowych, segmentów klientów, centrów zysku a nawet stanowi wejście do wyliczenia dochodu odsetkowego uzyskiwanego na poszczególnym kliencie banku. Tym samym TPS będąc samym w sobie aplikacją generującą raporty z dochodowości 3 Stephen Lyne, Contemporary Cost Accounting and Control, Course materiał, University of Bristol 4 Robert S. Kaplan, Anthony A. Atkinson, Advanced Management Accounting, Prentice Hall, 1998

6 520 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO posiadanego przez bank portfela, staje się jednocześnie wejściem dla bardziej kompleksowych aplikacji MIS. (por. rys. 1) Aplikacja ALM (Assets&Liabilities Management) Aplikacja ALM 5 powstała głównie dla celów zarządzania ryzykiem rynkowym, a w szczególności ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem płynności. Aplikacja zbudowana jest w oparciu o planowane cash flow dla kaŝdego uruchomionego kredytu, wyliczanego na podstawie harmonogramu spłat. Aplikacja generuje raporty: w zakresie zapadalności kredytów dla celów: wewnętrznego zarządzania ryzykiem w Banku, dla sprawozdawczości lokalnej, dla konsolidacji z Grupą ING, portfel kredytowy według terminów przeszacowania, sprzedaŝ kredytów według terminów przeszacowania, w zakresie ryzyka stopy procentowej. Activity Based Costing (ABC) Metodologia ABC 6 jest narzędziem rachunkowości zarządczej, które pozwala na: prawidłową wycenę kosztów produktów, wspomaganie decyzje związane z ustaniem cen produktu, alokację kosztów, analizę kosztów produktów, segmentów klientów i kanałów dystrybucji, optymalizację procesów bankowych. Podstawą metodologii ABC jest odejście od analizy kosztów w układzie wymaganym przez rachunkowość finansową i podatkową oraz kontrolę kosztów a spojrzenie na koszty poprzez procesy które są powodem ich powstania. Systemy ABC stawiają bowiem zupełnie odmienne pytania dotyczące 7 : określenia działań, którym słuŝą zasoby przedsiębiorstwa, kosztów działań oraz kosztów procesów gospodarczych, 5 Aplikacja ALM powstała przy udziale Andrzeja Kopcia, Barbary Hoffman, 6 Aplikacja ABC została wdroŝona przez zespół w skład którego wchodzą Tomasz Wawrzyczek, Jarosław Hadasz i Lucyna Sobanek pod kierunkiem Jacka Frejlicha 7 Robert S. Kaplan, Robin Cooper: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.

7 Systemy wspomagania decyzji finansowych na przykładzie ING celowości realizacji poszczególnych działań i procesów gospodarczych, powiązań działań i procesów gospodarczych z produktami, usługami i klientami. Zastosowanie metodologii ABC powinno rozwiązać te kwestie. Metodologia ABC przypisuje bowiem koszty zasobów do poszczególnych działań oraz wykorzystuje nośniki kosztów działań dla powiązania ich z obiektami kosztowymi (Rys. 2). Rys. 3: ABC Struktura konsumpcji kosztów Źródło: Wawrzyczek T.: Prezentacja ABC, ING Bank Śląski 2003 WdroŜenie metodologii ABC w Banku przebiegało w kilku etapach, mających na celu wypełnienie informacjami struktur modelowych pozwalających na definicję zasobów, działań i obiektów kosztowych: 1. określenie obiektów kosztowych, tzn. grup produktów podlegających wycenie, segmentów klientów i kanałów dystrybucji 2. zdefiniowanie działań wykonywanych w jednostkach centrali oraz wybranych reprezentatywnych jednostkach sieci Banku wraz z określeniem nośników kosztowych pozwalających na bieŝącą wycenę działań i ich alokację na obiekty kosztowe, 3. budowa modelu ABC w aplikacji OROS.

8 522 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO Budowa modelu spowodowała powstanie mapy Banku odzwierciedlającej całość skomplikowanych powiązań pomiędzy czynnościami wykonywanymi w centrach zysku i centrach kosztów i ich udziale w procesach zachodzących w organizacji. WdroŜenie modelu nastąpiło w 2002 r. i zostało wykorzystane dla celów budŝetowania i raportowania wykonania kosztów w poszczególnych centrach zysku a ponadto umoŝliwiło uzupełnienie analizy dochodowości produktów i segmentów klientów o elementy kosztowe. Analizy te z kolei są szczególnie przydatne do tworzenia tabel opłat i prowizji, poniewaŝ kreowanie cen produktów bankowych umoŝliwia kierowanie klientów do tych ofert, które z punktu widzenia Banku są najmniej kosztowne lub będą najmniej kosztowne po uzyskaniu odpowiedniego wolumenu transakcji. Wykorzystanie rezultatów wdroŝenia metodologii ABC daje zatem moŝliwość podejmowania lepszych, skuteczniejszych decyzji. (Rys. 3) Widok kierunku konsumpcji kosztów Zasoby Ile dana rzecz kosztuje? Widok kierunku przepływu procesów Przypisanie kosztów zasobów Nośniki kosztów zasobów Procesy i Działania Mierniki efektywności Przypisanie kosztów działań Nośniki kosztów działań Dlaczego dana rzecz kosztuje? Obiekty kosztowe Podejmowanie lepszych decyzji! Rys. 4: ABC Cross Źródło: Wawrzyczek T.: Prezentacja ABC ING Bank Śląski, 2003

9 Systemy wspomagania decyzji finansowych na przykładzie ING Raportowanie wewnętrzne IMS System raportowania IMS (Internal Managerial System) 8 został zbudowany w oparciu o dane generowane w TPS i ABC, uzupełnione o szereg innych informacji wspomagających podejmowanie decyzji. Jest on skierowany przede wszystkim do centrów zysku będącymi jednostkami sieci Banku i ma na celu dostarczenie informacji o stopniu realizacji planu co z kolei jest podstawą do podejmowania działań w celu uzyskiwania jak najlepszych wyników. Raportowanie IMS składa się z dwóch zasadniczych części: wyniku ekonomicznego, danych komercyjnych. Wynik ekonomiczny zawiera dane w podstawowych kategoriach a mianowicie: wynik na działalności bankowej na który składa się: wynik odsetkowy netto zawierający wielkość dochodów odsetkowych od kredytów i depozytów oraz koszt finansowania gotówki, dochody z tytułu opłat i prowizji z uwzględnieniem pozostałych dochodów i kosztów operacyjnych. koszty bezpośrednie jednostki (osobowe i eksploatacyjne), koszty alokowane, koszty ryzyka kredytowego (koszty tworzenia rezerw celowych na naleŝności zagroŝone). Rozwiązania przyjęte dla generowania wyniku ekonomicznego umoŝliwiają równieŝ kalkulację wyniku dla celów motywacyjnych z uwzględnieniem tzw. shadow accounting. Pozwala to z kolei na motywowanie i nagradzanie określonych działań komercyjnych poprzez zaliczenie dodatkowego z punktu widzenia jednostki sieci dochodu (np. za pozyskanie klienta strategicznego, którego obsługą zajmuje się właściwy departament centrali). W części danych komercyjnych prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące wielkości wolumenów, ilości rachunków, klientów oraz informacje dotyczące działań cross selling w ramach Grupy ING (np. sprzedaŝ TFI). Informacje zawarte w części dochodowej i komercyjnej pokazywane są dla kaŝdego segmentu klienta w okresach miesięcznych. 8 Aplikacja IMS została przygotowana i wdroŝona przez zespół w skład którego wchodzą Wioletta Misiaczyk-Szczepanik, Sebastian Klewek, Aneta Zioło, Krzysztof Marczak, Marek Cieślik pod kierunkiem Jacka Frejlicha

10 524 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO Raportowanie adekwatności kapitałowej W celu przygotowania norm ostroŝnościowych w polskim sektorze bankowym do norm unijnych Narodowy Bank Polski wprowadził uchwałę, która wprowadza bardziej elastyczne podejście do norm ostroŝnościowych niŝ tradycyjne podejście, bazujące na limitowaniu ryzyka w zaleŝności od wielkości pozycji. WdroŜenie uchwały było dla Banku duŝym wyzwaniem informatycznym ze względu na konieczność przygotowania dziennych danych finansowych związanych z ryzykiem kredytowym i rynkowym banku. Głównym zadaniem wdroŝenia nowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych było stworzenie tematycznej hurtowni z obszaru kontroli ryzyka. Stąd utworzony Data Mart Ryzyka 9 stanowi kluczowy element systemu zarządzania ryzykiem i zapewnia: wypełnienie wymogów sprawozdawczości obowiązkowej NBP w zakresie ryzyka, docelowo umoŝliwi wykorzystanie dowolnej z 3 metod obliczania wymogu kapitałowego zaproponowanych przez NBP (podstawowej, mieszanej, wartości zagroŝonej), jest jedynym źródłem informacji o ryzyku, zasilanym poprzez dane rynkowe, dane pochodzące z hurtowni danych oraz z systemów transakcyjnych banku (Kondor+, Midas, Atlas, ICBS), jest wyposaŝona w procesy inicjujące, zapewniające kompletność danych, jest wyposaŝona w mechanizmy kontroli poprawności danych: w oparciu o reguły kontroli formalnej (np. prawidłowość wypełnienia pól), w oparciu o reguły kontroli spójności informacji (np. spójność agregatów w róŝnych przekrojach), zawiera struktury danych wyliczonych (np. raportów, wskaźników) umoŝliwiających wykonanie przekrojowej analizy informacji bez konieczności wielokrotnego uruchamiania procesów przeliczeniowych, jest wyposaŝona w mechanizmy administrowania danych (procedury awaryjne, nadawanie praw dostępu do danych, aplikacji i procesów, procedury archiwizacji i odtwarzania danych), jest wyposaŝona w mechanizmy dystrybucji informacji (proces dystrybucji informacji do uŝytkownika jest jednym z procesów Data Mart, a nie procesem konkretnej aplikacji korzystającej z jej danych). 9 Aplikacja monitorowania i raportowania adekwatności kapitałowej została wdroŝona pod kierunkiem Barbary Hoffman i Marka Cieślika.

11 Systemy wspomagania decyzji finansowych na przykładzie ING Podsumowanie Przedstawione przykłady aplikacji w zakresie rachunkowości zarządczej oraz monitorowania ryzyka finansowego stanowią warstwę aplikacyjną systemu sprawozdawczości Banku. Zmieniające się regulacje wewnętrzne, wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz rosnące wewnętrzne potrzeby informacyjne powodują konieczność stałego doskonalenia funkcjonującego systemu oraz jego permanentnego rozwoju. Rozwój ten będzie dokonywał się w poprzez optymalizację środowiska sprawozdawczego, wprowadzenie warstwowej architektury logicznej wraz z wprowadzeniem warstwy biznesowego modelu danych oraz wdraŝanie kolejnych aplikacji m.in. w zakresie dochodowości klienta, ustalania wewnętrznych ratingów klientów dla potrzeb Nowej Umowy Kapitałowej Basel II, ryzyka operacyjnego. FINANCIAL DECISION SUPPORT SYSTEM IN ING BANK ŚLĄSKI Suistanable growth of competition between banks on local market as well as on global market requires supporting tools for management. The article presents a short description of some application which have been implemented in ING Bank Śląski in period of which include transfer pricing system, management of interest rate risk, Activity Based Costing, segmentation of financial results as well as financial risk monitoring with capital adequacy monitoring. Key words: MIS, ABC Costing, ALM profit centres, management support application.

Co matematyka może dać bankowi?

Co matematyka może dać bankowi? Co matematyka może dać bankowi? Biznes zakres pracy matematyków Pomiar i analiza miar detalicznych procesów kredytowych i ubezpieczeniowych, inicjowanie działań zapewniających poprawę efektywności i obniżenie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR)

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) *Def2000/WPR Cel prezentacji Celem pokazu jest przedstawienie podstawowej charakterystyki aplikacji WPR (Wewnętrzny Pomiar ryzyka) oraz zasad jej obsługi przez UŜytkowników.

Bardziej szczegółowo

Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A.

Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A. Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp Praca składa się z pięciu rozdziałów. Całość zaprezentowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów powtarzalnych

Wzrost przychodów powtarzalnych Katowice, 08 sierpnia 2007 Wzrost przychodów powtarzalnych W I półroczu 2007 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 335,2 mln zł w porównaniu z 332,1 mln zł w analogicznym

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe 13-14 października 2009 Dorota Szumska Agenda Parametryzacja Konta Oszczędnościowego Uproszczone lokaty Parametryzacja wypłat z bankomatów Prowizja za odrzucenie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

e-banking Organizacja bankowości elektronicznej w wybranych bankach Jak jest zorganizowane świadczenie usług bankowości elektronicznej?

e-banking Organizacja bankowości elektronicznej w wybranych bankach Jak jest zorganizowane świadczenie usług bankowości elektronicznej? 1 Organizacja bankowości elektronicznej w wybranych bankach Jak jest zorganizowane świadczenie usług bankowości elektronicznej? 2 Rodzaje banków świadczących usługi bankowości elektronicznej Banki uniwersalne/

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13 Spis treści Wstęp......................................... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE..... 13 Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego.............................

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej w Domu Maklerskim IDM S.A.

Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej w Domu Maklerskim IDM S.A. Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Dokument zatwierdzony uchwałą nr 4/31/03/2011 Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A. z dnia 31 marca 2011 roku. Obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

- nowe wyzwania. Paweł Kominek

- nowe wyzwania. Paweł Kominek Informatyzacja przedsiębiorstw - nowe wyzwania Paweł Kominek Poznań, 05-01-2010 Plan prezentacji Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Systemy zarządzania Gry i

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za czwarty kwartał 2008 roku. Warszawa 18 lutego 2009 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za czwarty kwartał 2008 roku. Warszawa 18 lutego 2009 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Wyniki za czwarty kwartał 2008 roku Warszawa 18 lutego 2009 r. www.ingbank.pl Informacja dla inwestorów Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji mają charakter przewidywań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Założenia Umowy Kapitałowej Przyjętej w 1988r.(Bazylea I) podstawowym wyznacznikiem

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności.

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31213 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metody rynkowej stopy procentowej w praktyce banku spółdzielczego

Wykorzystanie metody rynkowej stopy procentowej w praktyce banku spółdzielczego Bogdan Ludwiczak Wykorzystanie metody rynkowej stopy procentowej w praktyce banku spółdzielczego Uwagi ogólne Obserwacja kształtowania się struktury rachunku wyników banków o ostatnich latach wskazuje

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r.

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r. . Załącznik do Uchwały Nr 160 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 68 /2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmentach są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza Rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazanie, który

Bardziej szczegółowo

Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku

Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku Warszawa, 07 listopada 2007 Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku Po trzech kwartałach br. skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 533,2 mln zł, czyli 9,1% więcej niż w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy dokument określa zasady i zakres przedmiotowy upowszechniania informacji

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda Warszawa, 11 marca 2014 r. Doskonały kwartał + 13,4% wzrostu zysku netto PLN mln 3Kw 13 4Kw 13 kw/kw PRZYCHODY OPERACYJNE 1 841 1 894 2,9% KOSZTY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, maj 2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 2 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM...

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego

Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego Eugeniusz Gostomski Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego 1 Ryzyko kredytowe to niebezpieczeństwo, iŝ kredytobiorca nie zwróci w ustalonym terminie kredytu wraz z odsetkami i bank poniesie stratę.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 28.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 26/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo