ZARZĄDZENIE NR 47/2018 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Procedury Wydatkowania Funduszu Sołeckiego w gminie Barcin.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 47/2018 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Procedury Wydatkowania Funduszu Sołeckiego w gminie Barcin."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 47/2018 BURMISTRZA BARCINA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Procedury Wydatkowania Funduszu Sołeckiego w gminie Barcin. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 1) ) zarządzam, co następuje: 1. Ustanawiam Procedurę Wydatkowania Funduszu Sołeckiego w gminie Barcin, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Traci moc Zarządzenie Nr 12/12 Burmistrza Barcina z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Procedury Wydatkowania Funduszu Sołeckiego w gminie Barcin wraz z zarządzeniami zmieniającymi. 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2018 Burmistrza Barcina z dnia 29 marca 2018 r. PROCEDURA WYDATKOWANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE BARCIN Niniejsza Procedura określa zasady realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301). 2. Ilekroć w procedurze mowa jest o: 1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim; 2) Zadaniu - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 2 ust. 6 ustawy; 3) Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek, o którym mowa w art. 5 ustawy; 4) Sołectwie - należy przez to rozumieć jedno z 15 sołectw gminy Barcin; 5) Sołtysie należy przez to rozumieć Sołtysa gminy Barcin; 6) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Barcina; 7) Skarbniku należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Barcin; 8) Radzie należy przez to rozumieć Radę Miejską w Barcinie; 9) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Barcinie Fundusz sołecki zostaje wyodrębniony w budżecie gminy Barcin na podstawie uchwały Rady w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwała ta ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych, następujących po roku, w którym została podjęta. 2. Wysokość funduszu sołeckiego, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim oblicza pracownik ds. obsługi rady i komisji w oparciu o: 1) dane o wysokości wykonanych dochodów bieżących z roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata wg sprawozdania Rb-NDS; 2) dane o liczbie mieszkańców gminy Barcin wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 3) dane o liczbie mieszkańców poszczególnych sołectw wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657, z późn. zm.). Liczbę mieszkańców pracownik ds. ewidencji ludności przekazuje pracownikowi ds. obsługi rady i komisji do dnia 15 lipca. Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 1

3 3. Rada może zwiększyć środki funduszu ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy, określając w drodze uchwały w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, zasady zwiększania środków funduszu przypadających na poszczególne sołectwa. Uchwała ta ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych, następujących po roku, w którym została podjęta. 4. Wysokość środków, o których mowa w ust. 3 na podstawie uchwały Rady oblicza pracownik ds. obsługi rady i komisji. 5. Pracownik ds. obsługi rady i komisji przygotowuje i przedkłada Skarbnikowi do dnia 25 lipca informację o wysokości środków funduszu sołeckiego obliczonego na podstawie art. 3 ust. 1 dla danego sołectwa oraz informację o zwiększonych środkach funduszu. 6. Burmistrz do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje Sołtysom informację o wysokości funduszu sołeckiego obliczonego dla danego sołectwa na podstawie art. 3 ust. 1 oraz informację o zwiększonych środkach funduszu. 7. Burmistrz do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje Wojewodzie Kujawsko Pomorskiemu informację o wysokości środków funduszu sołeckiego obliczonego na podstawie art. 3 ust. 1 przypadających danym sołectwom oraz o wysokości kwoty bazowej (K b ). 8. Informację, o której mowa w ust. 6 Burmistrz przekazuje łącznie z formularzem wniosku, wzorem protokołu i uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie zatwierdzenia wniosku stanowiące odpowiednio załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej Procedury Uprawnionym do korzystania z funduszu sołeckiego jest Sołectwo, w imieniu którego działa Sołtys. 2. O sposobie wydatkowania funduszu sołeckiego decyduje Zebranie Wiejskie. 3. Zakup usług i/lub materiałów realizowany w ramach Zadania musi być sprecyzowany pod kątem kosztowym oraz zakresowym. 4. Całkowita wartość Zadania powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i planistycznej oraz nadzoru inwestorskiego, o ile jest to wymagane. 5. Zadania przygotowane są przez mieszkańców sołectwa w formie Wniosku, który Sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek. 6. Wartość całkowita Zadania powinna zawierać tylko wkład finansowy gminy Barcin. 7. We Wniosku może zostać wykazany wkład własny Sołectwa, np. w postaci pracy wolontariuszy, materiałów należących do mieszkańców lub zebranych składek. 8. Sołectwa mogą realizować wspólne zadania pod warunkiem, że każde z Sołectw odrębnie uchwali Wniosek, a zadanie realizowane będzie na obszarze danego Sołectwa lub innego Sołectwa w gminie Barcin, zgodnie z zapisem art. 6 ustawy. Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 2

4 9. W trakcie roku budżetowego, po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do 31 października danego roku, Sołectwo może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę zadań lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, według załącznika nr 4 do niniejszej Procedury. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje odrzuceniem Wniosku. 10. Wysokość środków wskazanych we Wniosku o zmianę zadań lub ich zakresu nie może być wyższa niż wysokość funduszu sołeckiego na dany rok. 11. Wnioski uchwalone przez Zebranie Wiejskie i złożone przez Sołtysa w terminach wskazanych w ust. 5 i ust. 9 podlegają ocenie zgodnie z kryteriami przyjętymi w niniejszej Procedurze Oceny wniosków dokonuje Komisja Oceny Zadań, zwana dalej Komisją. 2. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osobowym. 3. Skład Komisji, w tym jej Przewodniczącego powołuje Burmistrz w drodze odrębnego Zarządzenia. 4. Do członków Komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika Komisja dokonuje oceny wniosków pod względem formalnym (tj. czy wniosek został złożony w wymaganym terminie, został podpisany przez osoby uprawnione i dołączono do niego wymagane załączniki) oraz rekomenduje do realizacji zadania, które są: 1) zadaniami własnymi gminy; 2) wpisują się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Społeczno Gospodarczego Miasta i Gminy Barcin lub Plan Odnowy Miejscowości (jeśli został opracowany i przyjęty dla Sołectwa); 3) służą poprawie życia mieszkańców. 2. Do zadań własnych gminy należą zadania: 1) wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.); 2) organizacja szkoleń, warsztatów, wyjazdów, spotkań dla mieszkańców sołectwa. 3. Wydatki na realizację zadania, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 nie mogą przekroczyć 20% środków funduszu sołeckiego przyznanych Sołectwu na podstawie wzoru, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy. 4. Komisja: 1) w przypadku stwierdzenia braków lub uchybień dotyczących tylko oczywistych omyłek pisarskich, błędów rachunkowych, złożenia dodatkowych wyjaśnień, jeśli zapisy we wniosku uniemożliwiają jego ocenę, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wskazanych kwestii w terminie 3 dni od dnia dostarczenia wezwania; 2) przedstawia swoje rekomendacje wraz z wnioskiem Burmistrzowi w terminie umożliwiającym dochowanie przez Burmistrza terminu określonego treścią art. 5 ust. 5 ustawy. Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 3

5 5. Wniosek niespełniający warunków określonych w ustawie art. 5 ust. 2 4 Burmistrz odrzuca w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, jednocześnie informując o tym fakcie Sołtysa. 6. W przypadku, gdy Wniosek został odrzucony przez Burmistrza z powodu niespełnienia warunków ustawy, o których mowa w art. 5 ust. 2 lub 3, Zebranie Wiejskie może ponownie uchwalić wniosek. 7. Sołtys w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu Wniosku może podtrzymać wniosek niespełniający warunków określonych w ustawie, kierując go do Rady, za pośrednictwem Burmistrza lub złożyć ponownie uchwalony wniosek przez Zebranie Wiejskie zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy. 8. Rada w przypadku podtrzymania Wniosku przez Sołtysa i w przypadku Wniosku ponownie uchwalonego rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 5 ust ustawy Za realizację zadań odpowiada Sołtys. 2. Sołtys, mając na względzie poprawne przygotowanie Wniosku pod względem formalno prawnym, wysokości przyznanego dofinansowania, a także w każdej sytuacji, gdy realizacja zadania wykracza poza przysługujące mu kompetencje, współpracuje z pracownikami Urzędu. 3. Realizacją Zadań w ramach funduszu sołeckiego zajmują się: 1) pracownik ds. obsługi rady i komisji w zakresie zakupów wyposażenia oraz spraw organizacyjnych; 2) pracownik ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa lub pracownik ds. gospodarki nieruchomościami w zakresie gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewień; 3) pracownik ds. inwestycji komunalnych, pracownik ds. remontów i inwestycji lub pracownik ds. dróg w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów, robót budowlanych, remontów inwestycyjnych, oświetlenia gminnego; 4) pracownik ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i planowania w zakresie zagospodarowania terenów placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno Gospodarczego Miasta i Gminy Barcin. 4. Pracownik ds. obsługi rady i komisji dokonuje kontroli w zakresie zgodności kwot z wartością zaplanowaną i wyszczególnioną we Wniosku. 5. Pracownik ds. obsługi rady i komisji przygotowuje zestawienie planowanych Zadań w ramach funduszu sołeckiego i przekazuje je Skarbnikowi, w celu ujęcia ich w materiałach planistycznych, składanych do projektu budżetu, na rok budżetowy którego dotyczy. 6. Wydatki każdego Zadania muszą być zgodne z planowaną wartością całkowitą Wniosku oraz terminem realizacji. 7. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie terminów i przesunięć środków finansowych w ramach tego samego Zadania ujętego we Wniosku, złożonego w terminie, o którym mowa w 3 ust. 5 wymagana jest zgoda Burmistrza. Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 4

6 7. 1. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego odbywa się na podstawie Wniosków o przyznanie środków zgodnie z uchwałą budżetową. 2. Wszelkie wydatki w ramach funduszu sołeckiego wydatkowane są zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą Prawo zamówień publicznych i obowiązującymi w Urzędzie wewnętrznymi procedurami dotyczącymi gospodarki finansowej Zakup usług i/lub materiałów (wyposażenia) związanych z wykonywaniem przyjętych przez sołectwo Zadań powinien odbywać się na podstawie zleceń, zamówień i umów cywilnoprawnych, których stroną (nabywcą i odbiorcą) jest Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, Barcin, NIP: Umowy na zadania o wartości powyżej EURO (po przeprowadzonej procedurze przetargowej) przygotowuje pracownik odpowiedzialny merytorycznie za zamówienia publiczne. 3. Zlecenia, zamówienia i umowy do kwoty EURO przygotowuje pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację Zadania w ramach funduszu sołeckiego. 4. Sołtys zobowiązany jest przedłożyć pracownikowi ds. obsługi rady i komisji ofertę zakupu wyposażenia (materiałów) lub zamówienia usługi na rzecz Sołectwa. 5. Pracownik, o którym mowa w ust. 4 dokonuje kontroli w zakresie zgodności wskazanych kwot z wartością zaplanowaną we Wniosku. 6. Po weryfikacji złożonej przez Sołtysa oferty zakupu lub zamówienia usługi pracownik odpowiedzialny za realizację Zadania w ramach funduszu sołeckiego dokonuje zlecenia zakupu usług i/lub materiałów. 7. Sołtys upoważniony jest do dokonywania zakupu artykułów i usług związanych z realizacją zadań, o których mowa w 5 ust. 2. pkt Sołtys przedkłada do Urzędu fakturę (rachunek), najpóźniej 7 dni po realizacji zakupów i usług, o których mowa w ust. 7, jednakże nie później niż 2 dni przed upływem terminu płatności Każdy dokument finansowy podlega opisaniu i podpisaniu przez Sołtysa oraz kontroli formalno prawnej dokonanej przez pracownika Urzędu Miejskiego merytorycznie odpowiedzialnego za realizację Zadania. 2. Opis musi zawierać informację wg poniższego schematu: Wydatek zrealizowano w ramach środków z funduszu sołeckiego na rok. Zadanie dotyczy Sołectwa. Wydatek w kwocie. zł (słownie: ) dotyczy pozycji nr. Zestawienia planu zadań funduszu sołeckiego złożonego wniosku tj. zadania pn.. 3. Dowody księgowe, dokumentujące poniesienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego, sporządzanie i kontrolowane są zgodnie z obowiązującą Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Barcinie. 4. Do wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego mogą być zaliczone wydatki poniesione wyłącznie w danym roku budżetowym, ujęte w planie finansowym jednostki. Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 5

7 5. Dysponowanie środkami odbywa się na zasadach ogólnych stosowanych przy realizacji wydatków budżetu gminy w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych. 6. Realizacja wydatków funduszu odbywa się w ramach kwot zawartych w załączniku do uchwały budżetowej i przyjętych do realizacji na Zadania zgłoszone przez Sołectwa we Wnioskach złożonych zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim. 7. Dowody zakupu /materiałów i usług/ mogą jeszcze obejmować inne zadania niż objęte funduszem sołeckim. Opis dowodu finansowego powinien umożliwić wyodrębnienie przedsięwzięcia i kwoty wydatku realizowanego ze środków funduszu sołeckiego. 8. Dowody księgowe powinny być przedłożone do Urzędu najpóźniej do dnia 15 grudnia roku budżetowego w celu umożliwienia dokonania zapłaty do końca roku budżetowego. 9. Ewidencje środków trwałych i pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach funduszu sołeckiego prowadzi się syntetycznie i analitycznie łącznie ze środkami trwałymi i pozostałymi środkami zakupionymi w Urzędzie, w podziale na poszczególne sołectwa Sołtys przedkłada Burmistrzowi sprawozdanie na temat wykorzystania środków funduszu sołeckiego dwa razy do roku w następujących terminach: 1) do 15 lipca roku budżetowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca; 2) do 10 lutego roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczy realizacja funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, Sołtys przedkłada na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Procedury. 3. Środki funduszu sołeckiego wydatkowane są na zadania wskazane we Wnioskach, ich wydatkowanie kończy się z dniem 31 grudnia roku budżetowego. Niewykorzystane środki nie przechodzą na kolejny rok budżetowy. 4. Za terminowe i prawidłowe sporządzenie wniosku o zwrot części wydatków funduszu sołeckiego z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, odpowiada pracownik ds. obsługi rady i komisji merytorycznie odpowiedzialny za realizację funduszu sołeckiego po uzgodnieniu wydatków ze Skarbnikiem. 5. Do wniosku o zwrot części wydatków funduszu sołeckiego z budżetu państwa nie wlicza się środków, o których mowa w 2 ust Zapisy niniejszej Procedury nie mają zastosowania w przypadku, gdy Sołectwo podjęło decyzję o rezygnacji z funduszu sołeckiego lub decyzję o realizacji Zadania z innymi jednostkami lub instytucjami. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Sołtys w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje Burmistrzowi uchwałę w sprawie rezygnacji z funduszu sołeckiego stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej Procedury. 3. Wzory formularzy wniosków, wzór protokołu, uchwały Zebrania Wiejskiego, wzór formularzu sprawozdania stanowiące załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej Procedury mają zastosowanie do Wniosków składanych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok i lata kolejne. Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 6

8 4. Wniosek, o którym mowa w 3 ust. 9 w roku budżetowym 2018 Sołectwo składa do Burmistrza na załączniku nr 7 do niniejszej Procedury. 5. Sprawozdania, o których mowa w 10 ust. 1 za rok budżetowy 2018, Sołtys przedkłada Burmistrzowi na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej Procedury. Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 7

9 Załącznik Nr 1 do Procedury Wydatkowania Funduszu Sołeckiego gminy Barcin Sołectwo dnia r. Gmina Barcin Pan/i Burmistrz Barcina ul. Artylerzystów Barcin WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA SOŁECTWA NA ROK. Na podstawie art. 5 ust. 1 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301), Uchwały Nr XL/342/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Barcin środków stanowiących fundusz sołecki w związku z Uchwałą Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego oraz Uchwałą Nr. Zebrania Wiejskiego Sołectwa... z dnia zgłaszamy następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym.... Lp. Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego Środki funduszu obliczone na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Zwiększone środki funduszu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Barcinie Udział własny (w tym praca społeczna) Całkowity koszt zadania (wkład gminy Barcin) RAZEM: WNIOSKOWANA KWOTA: w tym: FUNDUSZ SOŁECKI (art. 3 ust. 1 ustawy) ZWIĘKSZONE ŚRODKI FUNDUSZU MAKSYMALNIE DOSTĘPNA KWOTA: w tym: FUNDUSZ SOŁECKI (art. 3 ust. 1 ustawy) ZWIĘKSZONE ŚRODKI FUNDUSZU UWAGA: Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego zadania, jednak łączny ich koszt musi mieścić się w kwocie funduszu przyznanej na dany rok. Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 1

10 I. Karta Zadania Zadanie Nr. Cel Zadania Lp. 1. Zadanie (elementy składające się na planowane zadanie) Koszt Zadania Zakupy Usługi Razem Fundusz sołecki art. 3 ust. 1 ustawy Źródło finansowania Zwiększone środki funduszu Budżet Zadania RAZEM: Uzasadnienie Zadania Opis zadania miejsce realizacji (miejscowość obręb geodezyjny, działka, zakres itd.) Termin realizacji (dd-mm-rr) Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 2

11 II. Informacje dodatkowe 1. Wymagania formalno prawne dotyczące Zadania (wypełnić przy pomocy pracownika UM Barcin). Wymagania TAK NIE Czy działania wymagają zgłoszenia budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę? Czy wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy? Czy działania wymagają pozwolenia na budowę? Czy niezbędne jest sporządzenie dokumentacji projektowej? Czy niezbędne jest sporządzenie kosztorysu? Inne wymagania (opinie i uzgodnienia) 2. Rzeczowy, osobowy wkład własny w realizację Zadań z orientacyjną wyceną (np. lokal, sprzęt, materiały, wolontariusze): Oświadczam, że wszystkie dane podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym... (pieczęć i czytelny podpis sołtysa) (pieczęć i czytelny podpis przew. rady sołeckiej)... (telefon lub e- mail) (telefon lub e- mail) Załączniki: 1. Protokół z zebrania wiejskiego. 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku. 3. Lista obecności zebrania wiejskiego. 4. Karty Zadań w liczbie. szt. Poświadczenie złożenia wniosku (wypełnia pracownik UM Barcin) Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 3

12 III. Ocena wniosku Adnotacje Urzędowe (nie wypełniać) 1. Ocena formalna Kryteria oceny TAK NIE Czy wniosek złożony został w wymaganym terminie? Czy wniosek został podpisany przez osoby uprawnione? Czy do wniosku dołączono wymagane załączniki tj.: protokół z zebrania wiejskiego uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku listę obecności zebrania wiejskiego Czy zadania wskazane we wniosku: są zadaniami własnymi gminy? wpisują się bezpośrednio w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Społeczno Gospodarczego Miasta i Gminy Barcin? wpisują się w Plan Odnowy Miejscowości(opcjonalnie)? służą poprawie warunków życia mieszkańców? 2. Stanowisko Komisji. Podpisy: przew. komisji członek 3. - członek 4. - członek 5... członek 6... członek 7... członek 8.. członek 3. Akceptacja Burmistrza Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y na uwzględnienie zadań wskazanych we wniosku sołectwa.. w projekcie budżetu na rok... Podpis: Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 4

13 Załącznik Nr 2 do Procedury Wydatkowania Funduszu Sołeckiego gminy Barcin Protokół Nr. z Zebrania Wiejskiego sołectwa... odbytego w dniu r. 1. Zebranie rozpoczęło się o godz...., tj. w... terminie i trwało do godz W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności -... osób oraz: Na przewodniczącego zebrania wybrano:..., na protokolanta wybrano: Zgodnie z powyższym przewodniczący stwierdził, iż Zebranie Wiejskie jest prawomocne. 5. Porządek zebrania: 1) Przywitanie uczestników zebrania. 2) Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta. 3) Stwierdzenie ważności zebrania. 4) Przedstawienie porządku obrad zebrania. 5) Zatwierdzenie porządku obrad zebrania przez mieszkańców. 6) Sprawozdanie sołtysa z realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania. 7) Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji z funduszu sołeckiego na 20. rok. a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym. b) dyskusja nad wnioskiem. c) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym... d) przedstawienie projektu uchwały w sprawie w sprawie rezygnacji z funduszu sołeckiego sołectwa. w roku budżetowym 20.. (podjęcie uchwały tylko w przypadku decyzji o niekorzystaniu ze środków funduszu sołeckiego). 8) Wolne głosy i wnioski. 9) Zamknięcie obrad. 1 Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 1

14 Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów: za..., przeciw..., wstrzymujących się Sprawozdanie sołtysa z realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania: 7. a, b, c, d) Streszczenie przebiegu dyskusji: Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 2

15 Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 3

16 Wyniki głosowania: za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w roku budżetowym 20..: za było... uczestników zebrania, przeciw..., wstrzymało się od głosu.... Uchwała została podjęta/nie podjęta. za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie rezygnacji z funduszu sołeckiego sołectwa. w roku budżetowym 20.: za było... uczestników zebrania, przeciw..., wstrzymało się od głosu.... Uchwała została podjęta/nie podjęta. Treść podjętych uchwał - uchwały w załączeniu (...egz.). 8. Wolne głosy i wnioski Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamknął Zebranie Wiejskie. Protokołował: Przewodniczący Zebrania: Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 4

17 Lista obecności mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu w sprawie: uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym.... Lp. Nazwisko i imię Podpis Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 5

18 Lp. Nazwisko i imię Podpis Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 6

19 Załącznik Nr 3 do Procedury Wydatkowania Funduszu Sołeckiego gminy Barcin UCHWAŁA NR.../ ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA... z dnia r. w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym... Na podstawie 22 ust. 1 Statutu Sołectwa. uchwalonego Uchwałą Nr./ /20 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia. r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz..), w związku z art. 5 ust. 1 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) Zebranie Wiejskie uchwala co następuje: 1. Uchwala się wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, w roku budżetowym.., na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa..., który zobowiązany jest przekazać wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Burmistrzowi Barcina do dnia 30 września 20.. r. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Zebrania Sołtys... (pieczęć i czytelny podpis sołtysa) Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 1

20 Uzasadnienie Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał zgodnie z 22 ust. 1 Statutu Sołectwa.... Uzasadnieniem dla przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w roku budżetowym 20.. jest możliwość sfinansowania potrzeb zgłoszonych i omówionych przez mieszkańców sołectwa... podczas zebrań. Szczegółowe uzasadnienie przyjęcia uchwały znajduje się we wniosku, który jest integralną częścią niniejszej uchwały. Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 4 do Procedury Wydatkowania Funduszu Sołeckiego gminy Barcin Sołectwo dnia r. Gmina Barcin Pan/i. Burmistrz Barcina ul. Artylerzystów Barcin WNIOSEK O ZMIANĘ ZADAŃ/ ZMIANĘ ZAKRESU ZADAŃ* W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 20 ROKU Na podstawie art. 7 w związku z art. 5 ust. 2 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) oraz uchwały Nr. Zebrania Wiejskiego Sołectwa. z dnia 20 r. wnoszę o zmianę zadań/zmianę zakresu zadań* przewidzianych do realizacji w 20 r. w ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu. Zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego przeznaczeniem funduszu sołeckiego w 20 roku po zmianach jest: Lp. Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego (po zmianach) Środki funduszu obliczone na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Zwiększone środki funduszu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Barcinie Udział własny (w tym praca społeczna) Całkowity koszt zadania (wkład gminy Barcin) RAZEM: WNIOSKOWANA KWOTA ZMIAN: w tym: FUNDUSZ SOŁECKI (art. 3 ust. 1 ustawy) ZWIĘKSZONE ŚRODKI FUNDUSZU MAKSYMALNIE DOSTĘPNA KWOTA: w tym: FUNDUSZ SOŁECKI (art. 3 ust. 1 ustawy) ZWIĘKSZONE ŚRODKI FUNDUSZU *niepotrzebne skreślić Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 1

22 I. Karta Zadania Zadanie Nr. Cel Zadania Lp. 1. Zadanie (elementy składające się na planowane zadanie) Koszt Zadania Zakupy Usługi Razem Fundusz sołecki art. 3 ust. 1 ustawy Źródło finansowania Zwiększone środki funduszu Budżet Zadania RAZEM: Uzasadnienie Zadania Opis zadania miejsce realizacji (miejscowość obręb geodezyjny, działka, zakres itd.) Termin realizacji (dd-mm-rr) Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 2

23 II. Informacje dodatkowe 1. Wymagania formalno prawne dotyczące Zadania (wypełnić przy pomocy pracownika UM Barcin). Wymagania TAK NIE Czy działania wymagają zgłoszenia budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę? Czy wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy? Czy działania wymagają pozwolenia na budowę? Czy niezbędne jest sporządzenie dokumentacji projektowej? Czy niezbędne jest sporządzenie kosztorysu? Inne wymagania (opinie i uzgodnienia) 2. Rzeczowy, osobowy wkład własny w realizację Zadań z orientacyjną wyceną (np. lokal, sprzęt, materiały, wolontariusze): Oświadczam, że wszystkie dane podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym... (pieczęć i czytelny podpis sołtysa) (pieczęć i czytelny podpis przew. rady sołeckiej)... (telefon lub e- mail) (telefon lub e- mail) Załączniki: 1. Protokół z zebrania wiejskiego. 2. Uchwała w sprawie zmiany zadań/zakresu zadań z funduszu sołeckiego w roku budżetowym Lista obecności zebrania wiejskiego. 4. Karty Zadań w liczbie. szt. Poświadczenie złożenia wniosku (wypełnia pracownik UM Barcin) Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 3

24 III. Ocena wniosku Adnotacje Urzędowe (nie wypełniać) 1. Ocena formalna Kryteria oceny TAK NIE Czy wniosek złożony został w wymaganym terminie? Czy wniosek został podpisany przez osoby uprawnione? Czy do wniosku dołączono wymagane załączniki tj.: protokół z zebrania wiejskiego uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku listę obecności zebrania wiejskiego Czy zadania wskazane we wniosku: są zadaniami własnymi gminy? wpisują się bezpośrednio w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Społeczno Gospodarczego Miasta i Gminy Barcin? wpisują się w Plan Odnowy Miejscowości(opcjonalnie)? służą poprawie warunków życia mieszkańców? 2. Stanowisko Komisji. Podpisy: przew. komisji członek 3. - członek 4. - członek 5... członek 6... członek 7... członek 8... członek 3. Akceptacja Burmistrza Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y na proponowane zmiany wskazane we wniosku sołectwa.. w budżecie gminy na rok... Podpis: Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 4

25 Protokół Nr. z Zebrania Wiejskiego sołectwa... odbytego w dniu r. 1. Zebranie rozpoczęło się o godz...., tj. w... terminie i trwało do godz W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności -... osób oraz: Na przewodniczącego zebrania wybrano :..., na protokolanta wybrano: Zgodnie z powyższym przewodniczący stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne. 5. Porządek zebrania: 1) Przywitanie uczestników zebrania. 2) Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta. 3) Stwierdzenie ważności zebrania. 4) Przedstawienie porządku obrad zebrania. 5) Zatwierdzenie porządku obrad zebrania przez mieszkańców. 6) Sprawozdanie sołtysa z realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania. 7) Omówienie propozycji zmiany zadań/zakresu3 zadań* przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym... a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie zmiany zadań/zakresu zadań* przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym b) dyskusja nad wnioskiem. c) przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie zmiany zadań/zakresu zadań* przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 8) Wolne głosy i wnioski. 9) Zamknięcie obrad. Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów: za..., przeciw..., wstrzymujących się Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 5

26 6. Sprawozdanie sołtysa z realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania: a, b, c) Streszczenie przebiegu dyskusji: Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 6

27 Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 7

28 Wyniki głosowania: za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie zmiany zadań/zakresu zadań* przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 20..: za było... uczestników zebrania, przeciw..., wstrzymało się od głosu.... Uchwała została podjęta/nie podjęta. Treść podjętych uchwał - uchwały w załączeniu (...egz.). 8. Wolne głosy i wnioski Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamknął zebranie wiejskie. Protokołował: Przewodniczący Zebrania: Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 8

29 UCHWAŁA NR../20. ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA. z dnia 20. r. w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie zmiany zadań/ zakresu zadań* przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 20. Na podstawie 22 ust. 1 Statutu Sołectwa. uchwalonego Uchwałą Nr../ /20 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia. r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. ), w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) Zebranie Wiejskie uchwala co następuje: 1. Uchwala się wniosek w sprawie zmiany zadań/zakresu zadań* przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, w roku budżetowym 20, na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa., który zobowiązany jest przekazać wniosek Burmistrzowi Barcina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Zebrania Sołtys... (Imię i nazwisko pieczęć i podpis) Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 9

30 Uzasadnienie Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał zgodnie z 22 ust. 1 Statutu Sołectwa... Uzasadnieniem dla przyjęcia uchwały w sprawie zmiany zadań/zakresu zadań* w ramach funduszu sołeckiego, w roku budżetowym.., jest możliwość sfinansowania potrzeb zgłoszonych i omówionych przez mieszkańców sołectwa... podczas zebrań. Szczegółowe uzasadnienie przyjęcia uchwały znajduje się we wniosku, który jest integralną częścią niniejszej uchwały. Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 10

31 Lista obecności mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu w sprawie: uchwalenia wniosku w sprawie zmiany zadań/ zakresu zadań* przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 20. Lp. Nazwisko i imię Podpis Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 11

32 Lp. Nazwisko i imię Podpis Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 12

33 Załącznik Nr 5 do Procedury Wydatkowania Funduszu Sołeckiego gminy Barcin Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku I. Nazwa sołectwa II. Sprawozdanie za okres:* a) od dnia 1 stycznia 20.. r. do dnia 30 czerwca 20. r. b) od dnia 1 stycznia 20.. r. do 31 grudnia 20 r. III. Opis zrealizowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatkowana kwota. Lp. Nazwa zadania Kwota przeznaczona na realizację zadania Środki funduszu obliczone na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Zwiększone środki funduszu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Barcinie Kwota wydatkowana Środki funduszu obliczone na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Zwiększone środki funduszu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Barcinie Opis zrealizowanego zadania Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 1

34 IV. Podsumowanie realizacji funduszu sołeckiego: Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 20.., w tym: zł Kwota funduszu obliczona na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Zwiększone środki funduszu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Barcinie *Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia r., w tym: zł zł zł Kwota funduszu obliczona na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Zwiększone środki funduszu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Barcinie *Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia r., w tym: zł zł zł Kwota funduszu obliczona na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Zwiększone środki funduszu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Barcinie zł zł.. data *niepotrzebne skreślić. czytelny podpis sołtysa Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 2

35 Załącznik Nr 6 do Procedury Wydatkowania Funduszu Sołeckiego gminy Barcin UCHWAŁA NR. /20.. ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA. z dnia. 20. r. w sprawie rezygnacji z funduszu sołeckiego sołectwa. w roku budżetowym Na podstawie art. 36 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz 22 ust. 1 Statutu Sołectwa uchwalonego Uchwałą Nr../ /20. Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20.. r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. ) Zebranie Wiejskie uchwala co następuje: Zebranie Wiejskie Sołectwa.. postanawia nie składać wniosku w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym Obliczoną kwotę. postanawia przeznaczyć na realizację zadania pn Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa., który zobowiązany jest przekazać ją Burmistrzowi Barcina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Zebrania Sołtys... (Imię i nazwisko - podpis) Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 1

36 Uzasadnienie Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał zgodnie z 22 ust. 1 Statutu Sołectwa.... Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, określonych we wniosku sołectwa, które spełniają łącznie trzy warunki, tj. są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Z uwagi na to, że mieszkańcy sołectwa. na Zebraniu Wiejskim podjęli decyzję o przeznaczeniu środków przypadających sołectwu na realizację zadania na terenie, którego właścicielem nie jest gmina Barcin, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. Powyższe pozwoli na złożenie wniosku do Burmistrza Barcina na realizację zadania ze środków budżetu gminy w porozumieniu z innymi jednostkami lub instytucjami. Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 2

37 Załącznik Nr 7 do Procedury Wydatkowania Funduszu Sołeckiego gminy Barcin Sołectwo dnia r. Gmina Barcin Pan/i. Burmistrz Barcina ul. Artylerzystów Barcin WNIOSEK O ZMIANĘ ZADAŃ/ ZMIANĘ ZAKRESU ZADAŃ* W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 20 ROKU Na podstawie art. 7 w związku z art. 5 ust. 2 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) oraz uchwały Nr. Zebrania Wiejskiego Sołectwa. z dnia 20 r. wnoszę o zmianę zadań/zmianę zakresu zadań* przewidzianych do realizacji w 20 r. w ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu. Zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego przeznaczeniem funduszu sołeckiego w 20 roku po zmianach jest: Lp. Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego (po zmianach) Środki funduszu Udział własny (w tym praca społeczna) Całkowity koszt zadania (wkład gminy Barcin) RAZEM: WNIOSKOWANA KWOTA ZMIAN: w tym: FUNDUSZ SOŁECKI (art. 3 ust. 1 ustawy) ZWIĘKSZONE ŚRODKI FUNDUSZU MAKSYMALNIE DOSTĘPNA KWOTA: w tym: FUNDUSZ SOŁECKI (art. 3 ust. 1 ustawy) ZWIĘKSZONE ŚRODKI FUNDUSZU *niepotrzebne skreślić Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 1

38 I. Karta Zadania Zadanie Nr. Cel Zadania Lp Zadanie (elementy składające się na planowane zadanie) Koszt Zadania Zakupy Usługi Razem Budżet Zadania RAZEM: Uzasadnienie Zadania Opis zadania miejsce realizacji (miejscowość obręb geodezyjny, działka, zakres itd.) Termin realizacji (dd-mm-rr) Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 2

39 II. Informacje dodatkowe 1. Wymagania formalno prawne dotyczące Zadania (wypełnić przy pomocy pracownika UM Barcin). Wymagania TAK NIE Czy działania wymagają zgłoszenia budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę? Czy wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy? Czy działania wymagają pozwolenia na budowę? Czy niezbędne jest sporządzenie dokumentacji projektowej? Czy niezbędne jest sporządzenie kosztorysu? Inne wymagania (opinie i uzgodnienia) 2. Rzeczowy, osobowy wkład własny w realizację Zadań z orientacyjną wyceną (np. lokal, sprzęt, materiały, wolontariusze): Oświadczam, że wszystkie dane podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym... (pieczęć i czytelny podpis sołtysa) (pieczęć i czytelny podpis przew. rady sołeckiej)... (telefon lub e- mail) (telefon lub e- mail) Załączniki: 1. Protokół z zebrania wiejskiego. 2. Uchwała w sprawie zmiany zadań/zakresu zadań z funduszu sołeckiego w roku budżetowym Lista obecności zebrania wiejskiego. 4. Karty Zadań w liczbie. szt. Poświadczenie złożenia wniosku (wypełnia pracownik UM Barcin) Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 3

40 III. Ocena wniosku Adnotacje Urzędowe (nie wypełniać) 1. Ocena formalna Kryteria oceny TAK NIE Czy wniosek złożony został w wymaganym terminie? Czy wniosek został podpisany przez osoby uprawnione? Czy do wniosku dołączono wymagane załączniki tj.: protokół z zebrania wiejskiego uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku listę obecności zebrania wiejskiego Czy zadania wskazane we wniosku: są zadaniami własnymi gminy? wpisują się bezpośrednio w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Społeczno Gospodarczego Miasta i Gminy Barcin? wpisują się w Plan Odnowy Miejscowości(opcjonalnie)? służą poprawie warunków życia mieszkańców? 2. Stanowisko Komisji. Podpisy: przew. komisji członek 3. - członek 4. - członek 5... członek 6... członek 7... członek 8... członek 3. Akceptacja Burmistrza Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y na proponowane zmiany wskazane we wniosku sołectwa.. w budżecie gminy na rok... Podpis: Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 4

41 Protokół Nr. z Zebrania Wiejskiego sołectwa... odbytego w dniu r. 1. Zebranie rozpoczęło się o godz...., tj. w... terminie i trwało do godz W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności -... osób oraz: Na przewodniczącego zebrania wybrano :..., na protokolanta wybrano: Zgodnie z powyższym przewodniczący stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne. 5. Porządek zebrania: 1) Przywitanie uczestników zebrania. 2) Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta. 3) Stwierdzenie ważności zebrania. 4) Przedstawienie porządku obrad zebrania. 5) Zatwierdzenie porządku obrad zebrania przez mieszkańców. 6) Sprawozdanie sołtysa z realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania. 7) Omówienie propozycji zmiany zadań/zakresu3 zadań* przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym... a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie zmiany zadań/zakresu zadań* przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym b) dyskusja nad wnioskiem. c) przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie zmiany zadań/zakresu zadań* przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 8) Wolne głosy i wnioski. 9) Zamknięcie obrad. Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów: za..., przeciw..., wstrzymujących się Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 5

42 6. Sprawozdanie sołtysa z realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania: a, b, c) Streszczenie przebiegu dyskusji: Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 6

43 Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 7

44 Wyniki głosowania: za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie zmiany zadań/zakresu zadań* przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 20..: za było... uczestników zebrania, przeciw..., wstrzymało się od głosu.... Uchwała została podjęta/nie podjęta. Treść podjętych uchwał - uchwały w załączeniu (...egz.). 8. Wolne głosy i wnioski Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamknął zebranie wiejskie. Protokołował: Przewodniczący Zebrania: Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 8

45 UCHWAŁA NR../20. ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA. z dnia 20. r. w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie zmiany zadań/ zakresu zadań* przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 20. Na podstawie 22 ust. 1 Statutu Sołectwa. uchwalonego Uchwałą Nr../ /20 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia. r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. ), w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) Zebranie Wiejskie uchwala co następuje: 1. Uchwala się wniosek w sprawie zmiany zadań/zakresu zadań* przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, w roku budżetowym 20, na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa., który zobowiązany jest przekazać wniosek Burmistrzowi Barcina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Zebrania Sołtys... (Imię i nazwisko pieczęć i podpis) Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 9

46 Uzasadnienie Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał zgodnie z 22 ust. 1 Statutu Sołectwa... Uzasadnieniem dla przyjęcia uchwały w sprawie zmiany zadań/zakresu zadań* w ramach funduszu sołeckiego, w roku budżetowym.., jest możliwość sfinansowania potrzeb zgłoszonych i omówionych przez mieszkańców sołectwa... podczas zebrań. Szczegółowe uzasadnienie przyjęcia uchwały znajduje się we wniosku, który jest integralną częścią niniejszej uchwały. Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 10

47 Lista obecności mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu w sprawie: uchwalenia wniosku w sprawie zmiany zadań/ zakresu zadań* przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 20. Lp. Nazwisko i imię Podpis Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 11

48 Lp. Nazwisko i imię Podpis Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 12

49 Załącznik Nr 8 do Procedury Wydatkowania Funduszu Sołeckiego gminy Barcin Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku I. Nazwa sołectwa II. Sprawozdanie za okres:* a) od dnia 1 stycznia 20.. r. do dnia 30 czerwca 20. r. b) od dnia 1 stycznia 20.. r. do 31 grudnia 20 r. III. Opis zrealizowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatkowana kwota. Lp. Nazwa zadania Kwota przeznaczona na realizację zadania Kwota wydatkowana Opis zrealizowanego zadania IV. Podsumowanie realizacji funduszu sołeckiego: Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 20.. *Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia r. *Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia r. zł zł zł.. data *niepotrzebne skreślić. czytelny podpis sołtysa Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 1

50 Uzasadnienie Fundusz Sołecki jest integralną częścią budżetu gminy. Wydatki realizowane w ramach funduszu ujmowane są jako wydatki budżetu gminy i powinny być rozplanowane zgodnie z klasyfikacją budżetową. Należy również podkreślić, że wydatkowanie środków funduszu podlega rygorom określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak każdy wydatek budżetu gminy. Zobowiązuje to Burmistrza, Sołtysa i Radę Sołecką do prawidłowego wykonania wydatków. Ustanowienie Procedury Wydatkowania Funduszu Sołeckiego w gminie Barcin ukierunkowuje i gwarantuje, że wszystkie wydatki będą miały charakter wydatków kwalifikowanych pod względem merytorycznym i finansowym w zakresie ubiegania się o częściowy zwrot funduszu sołeckiego z budżetu państwa. Id: 6B442D93-35EE AA-3A4A0684FE61. Podpisany Strona 1

1. Ustala się regulamin przyznawania, uchwalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego Gminy

1. Ustala się regulamin przyznawania, uchwalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego Gminy Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie: ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Opoczno oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/2017. Burmistrza Opoczna z dnia 10 lipca 2017 roku

Zarządzenie Nr 127/2017. Burmistrza Opoczna z dnia 10 lipca 2017 roku Zarządzenie Nr 127/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Opoczno Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

SOŁECTWO. Pan Michał Pęziak Burmistrz Barcina ul. Artylerzystów Barcin WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO. na rok...

SOŁECTWO. Pan Michał Pęziak Burmistrz Barcina ul. Artylerzystów Barcin WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO. na rok... Pan Michał Pęziak Burmistrz Barcina ul. Artylerzystów 9 88 190 Barcin Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu Sołeckiego gminy Barcin WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok... SOŁECTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 279/2014 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 07 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 279/2014 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 07 lipca 2014 roku W Ó JT G M IN Y D Ą B R Ó W K A 05-252 D Ą B R Ó W K A ul. T. K o ś c iu s z k i 14 pow wołomiński, woj. mazowieckie Nr 0050.279.2014 Zarządzenie Nr 279/2014 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 07 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatkowaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 498/18 WÓJTA GMINY STRZELECZKI. z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Strzeleczki

ZARZĄDZENIE Nr 498/18 WÓJTA GMINY STRZELECZKI. z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Strzeleczki ZARZĄDZENIE Nr 498/18 WÓJTA GMINY STRZELECZKI z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Strzeleczki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.700.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30.07.2014r. w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 sierpnia 2014 roku Zarządzenie Nr 0050.99.2014 Burmistrza Radzymina w sprawie zasad ustanowienia regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Radzymin oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Radzymin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 206/2014 Burmistrza Wołomina z dnia 28 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 206/2014 Burmistrza Wołomina z dnia 28 lipca 2014 roku Zarządzenie Nr 206/2014 Burmistrza Wołomina z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie ustanowienia regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Wołomin oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 16 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 16 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.95.2014 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustanowienia regulaminu funduszu sołeckiego w Gminie Kolonowskie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego Zarządzenie Nr 53/15 w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok...

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok... Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Proszowice Sołectwo. (nazwa sołectwa) Gmina Proszowice Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE

REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2016/RO Wójta Gminy Krośnice z dnia 10 lutego 2016 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Gniezno z dnia r. w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Gniezno z dnia r. w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Gniezno z dnia 20.08.2012 r. w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy...

... WNIOSEK w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy... Załącznik Nr 1 do... (pieczątka sołectwa). (miejscowość, data) Burmistrz Ujazdu WNIOSEK w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy... Na podstawie art. 5 ust. 1 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 99/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 3 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 99/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 3 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 99/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 22 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 22 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie określenia procedur i obowiązujących druków w zakresie wykorzystywania środków w ramach funduszu sołeckiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 190/2013 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 08 lipca 2013 roku

Zarządzenie Nr 190/2013 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 08 lipca 2013 roku WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 0 5-2 5 2 D Ą B R Ó W K A ul. T. K ościuszki 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie Nr 0050.190.2013 Zarządzenie Nr 190/2013 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 08 lipca 2013 roku w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wzory podstawowych druków stosowanych w sprawie przyjęcia i odrzucenia wniosków w sprawie funduszu sołeckiego

Wzory podstawowych druków stosowanych w sprawie przyjęcia i odrzucenia wniosków w sprawie funduszu sołeckiego Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.72.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 lipca 2016 r. Wzory podstawowych druków stosowanych w sprawie przyjęcia i odrzucenia wniosków w sprawie funduszu sołeckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Borek Wlkp. Informacja dla sołtysa o wysokości środków funduszu sołeckiego

Załącznik nr 1 do zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Borek Wlkp. Informacja dla sołtysa o wysokości środków funduszu sołeckiego Załącznik nr 1 Informacja dla sołtysa o wysokości środków funduszu sołeckiego Borek Wlkp., dnia... Pan/Pani Sołtys wsi Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2016/RO WÓJTA GMINY KROŚNICE. z dnia 10 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2016/RO WÓJTA GMINY KROŚNICE. z dnia 10 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2016/RO WÓJTA GMINY KROŚNICE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Krośnice Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 lipca 2014 roku Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie: zasad i trybu wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Borek Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Santok z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Santok z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Nr 20.2017 Wójta Gminy Santok z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie: zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w Gminie Santok Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 111/139/13 Wójta Gminy Trawniki z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 111/139/13 Wójta Gminy Trawniki z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 111/139/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2014 roku. Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 301 USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 301 USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 12 marca 2014 r. Poz. 301 USTAWA z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego zwanego

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 301 USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Dz.U poz. 301 USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 301 USTAWA z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego, zwanego dalej funduszem oraz zasady zwrotu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. (Dz. U. z 2014 r. poz. 301; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz )

USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. (Dz. U. z 2014 r. poz. 301; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz ) Fundusz sołecki. Dz.U.2014.301 z dnia 2014.03.12 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 marca 2015 r. USTAWA z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301; zm.: Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Opoczna z dnia 07 lipca 2014 roku

Burmistrza Opoczna z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie: Zarządzenie Nr 113/2014 określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2015 roku Na podstawie art.. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Druk nr 571 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO FUNDUSZU SOŁECKIEGO UZASADNIENIE

WNIOSEK DO FUNDUSZU SOŁECKIEGO UZASADNIENIE Załącznik do uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa.. Nr. z dnia.. Sołectwo.. Gmina Olszewo-Borki.. (data sporządzenia wniosku) Wójt Gminy Olszewo-Borki WNIOSEK DO FUNDUSZU SOŁECKIEGO Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 4 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 4 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim Na podstawie art. 30 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Opoczna z dnia 08 lipca 2015 roku

Burmistrza Opoczna z dnia 08 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2016 roku Na podstawie art.. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 127/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 29 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 127/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 29 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 127/2015 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu, zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Stegna oraz zasad prowadzenia zarządu i gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.6.2018 Łódź, dnia 17 maja 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Nowosolna w okresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 12 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 12 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 103.304.2016 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2017 r. oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA ŚREMU w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.8.2018 Łódź, dnia 10 maja 2018 r. Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Ksawerów w okresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WSO BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ. z dnia 4 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WSO BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ. z dnia 4 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia 7 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia 7 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 339.2014 WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2015 roku Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/19/11 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu

UCHWAŁA NR V/19/11 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu UCHWAŁA NR V/19/11 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR III/9 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR III/9 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/552/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 14 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLV/552/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 14 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR XLV/552/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żnin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE. z dnia 15 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE. z dnia 15 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X.58.2015 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/145/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XV/145/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr XV/145/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Karczew, trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji dotyczących ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.16.2018 Łódź, dnia 4 października 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Domaniewice,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/206/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/206/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/206/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Barcin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/101/2019 Rady Miasta Sandomierza. z dnia 25 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/101/2019 Rady Miasta Sandomierza. z dnia 25 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR VII/101/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Sandomierz dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY CZOSNÓW. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY CZOSNÓW. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY CZOSNÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/287/2018 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVI/287/2018 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR XLVI/287/2018 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 830 UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 830 UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 830 UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2017 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2018 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. Projekt z dnia 16 marca 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2015 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Swarzędz na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE BARCIN

REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE BARCIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2013 Burmistrza Barcina z dnia 9 kwietnia 2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE BARCIN 1.Grant oświatowy jest elementem polityki realizowanej przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 100 UCHWAŁA NR XXXIX/1037/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 9 września 2011 roku. Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

UCHWAŁA NR IX/65/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 9 września 2011 roku. Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje: UCHWAŁA NR IX/65/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1880/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

ZARZĄDZENIE Nr 1880/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1880/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 24.07.2019 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ. z dnia 22 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ. z dnia 22 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.323.2016 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/19 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 25 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/20/19 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 25 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR IV/20/19 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY OBROWO. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY OBROWO. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY OBROWO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny

Materiał informacyjny Fundusz sołecki krok po kroku Materiał informacyjny W budżecie gminy można wydzielić pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy wsi, a ich decyzja będzie ostateczna. Te środki tworzą fundusz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 7 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 7 marca 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2017 r. Poz. 4140 UCHWAŁA NR LII/429/2017 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.2.2018 Łódź, dnia 26 marca 2018 r. Pan Jarosław Kaźmierczak Wójt Gminy Sieradz SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Sieradz w okresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/384/2018 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 27 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/384/2018 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 27 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR XLII/384/2018 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LI/548/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 24 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr LI/548/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 24 września 2018 r. UCHWAŁA Nr LI/548/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 30 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII.133.2016 RADY GMINY ZBÓJNO z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 176/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 lutego 2013r.

Uchwala Nr 176/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 lutego 2013r. Uchwala Nr 176/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 24 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę - Miasto Łowicz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 13 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 13 lutego 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 35/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3092 UCHWAŁA NR XI/55/15 RADY GMINY DZIEMIANY. z dnia 8 września 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3092 UCHWAŁA NR XI/55/15 RADY GMINY DZIEMIANY. z dnia 8 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 października 2015 r. Poz. 3092 UCHWAŁA NR XI/55/15 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 8 września 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na usunięcie materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ. z dnia 3 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ. z dnia 3 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.344.2016 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/772/2017 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/772/2017 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia 31 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/772/2017 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie służące tworzeniu

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2017 Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Dobroń w okresie od

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2018 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR XXXIX/403/18 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/XXIV/176/16 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 26 października 2016 r.

Wrocław, dnia 4 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/XXIV/176/16 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 26 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 listopada 2016 r. Poz. 4902 UCHWAŁA NR VII/XXIV/176/16 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/259/2013 RADY GMINY ZBUCZYN. z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/259/2013 RADY GMINY ZBUCZYN. z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/259/2013 RADY GMINY ZBUCZYN z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbuczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa...Nr... z dnia... (data sporządzenia wniosku) WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Załącznik do uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa...Nr... z dnia... (data sporządzenia wniosku) WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO Załącznik do uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa...Nr... z dnia......... (data sporządzenia wniosku) Sołectwo... Gmina Wieruszów Burmistrz Wieruszowa WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 4529 UCHWAŁA NR XXVI/134/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/467/2018 RADY GMINY CZARNA. z dnia 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR L/467/2018 RADY GMINY CZARNA. z dnia 28 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR L/467/2018 RADY GMINY CZARNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarna udzielanej spółkom wodnym. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.213.2015 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/310/2018 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 25 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVI/310/2018 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 25 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR XLVI/310/2018 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/174/17 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/174/17 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/174/17 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 12 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 7621 UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/209/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/209/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/209/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/248/2018 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 23 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR LIII/248/2018 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 23 marca 2018 r. UCHWAŁA NR LIII/248/2018 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia dla spółek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 21 grudnia 2017 r. Projekt z dnia 6 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY GMINY PUŁAWY. z dnia 31 lipca 2017 r.

Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY GMINY PUŁAWY. z dnia 31 lipca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 3428 UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 RADY GMINY PUŁAWY z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronowice Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/488/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/488/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 22 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLIII/488/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Margonin, sposobu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/196/2017 RADY POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 9 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/196/2017 RADY POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 marca 2017 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR XXVII/196/2017 RADY POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY CZOSNÓW. z dnia 30 września 2015 r.

Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY CZOSNÓW. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY CZOSNÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo