Transgraniczne aspekty sieci stabilności finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transgraniczne aspekty sieci stabilności finansowej"

Transkrypt

1 Transgraniczne aspekty sieci stabilności finansowej Jerzy Pruski Biuro Informacji Kredytowej V Kongres Ryzyka Bankowego Jakie regulacje są dziś potrzebne? Warszawa, 20 października

2 Niska efektywność istniejących narzędzi dla zarządzania kryzysem Globalny kryzys finansowy / opcje działań Rozwiązania z użyciem sektora prywatnego Nacjonalizacja Bankructwo Zakres Bardzo ograniczony Najczęściej używane Ograniczone Przykłady Istotne przejęcia - Bear Stearns (JP Morgan) - Merrill Lynch (BoA) Negatywne przykłady ABN Amro (RBS, Santander and Fortis) TARP, AIG, CitiGroup, RBS, Lloyds TSB, Northern Rock, Fortis, Dexia, KBC, AIB, Commerzbank, Hypo Real Estate Stosowane tylko w przypadku małych banków Po upadkulehman Brothers niestosowane w przypadku zagrożenia wystąpienia ryzyka systemowego Dotychczasowe rozwiązania prawne Nieefektywność - wymagane szybkie decyzje - brak elastyczności rozwiązań niemożność dopasowania do istniejących sytuacji Wymagane istotne zmiany Drastycznie ograniczone powinno zostać użycie środków publicznych oraz powiększanie deficytów budżetowych 2

3 System stabilności finansowej Ryzyka oraz zakres wyzwań 3

4 Najważniejsze obszary ryzyka Szeroki zakres korzyści płynących z globalizacji Gospodarka globalna Niedostateczna informacja Rozprzestrzenianie kryzysu na inne gospodarki Zwiększone ryzyko kryzysu oraz Istotne wyzwanie w zakresie zarządzania działaniami antykryzysowymi Ograniczenie ryzyka wymaga regulacji w 3 obszarach: 1) rynki krajowe 2) działalność transgraniczna 3) duże instytucje finansowe 4

5 Zarządzanie działaniami antykryzysowymi Wielkie banki działające w wielu krajach tworzą: wysoce złożoną sieć powiązań finansowych zapotrzebowanie na nowe narzędzia oraz nowe rozwiązania prawne wzmacniające stabilność Inne państwa Ryzyko niewypłacalności Bank 11 Rynek krajowy Microprudential Bank 12 Bank 1 Bank 2 Bank 21 Macroprudential Powiązania transgraniczne Bank 13 Bank 22 Narzędzia prewencyjne Bank 14 Zarządzanie kryzysem Powiązania międzybankowe 5

6 Inicjatywy europejskie Rynki krajowe Bazylea III Dyrektywa o DGS Kwestie transgraniczne Instytucje UE, n.p.: Współpraca Fundusze Resolution ECB - Europejski Bank Centralny ESRB - Europejska Rada Ryzyka Systemowego EBA - Europejski Nadzór Bankowy EFSF Europejski Fundusz Stabilności Finansowej Transfer aktywów Living wills Brak rozwiązań Duże instytucje finansowe 6

7 Krajowy system stabilności finansowej Kompletność i efektywność rozwiązań 7

8 Silna krajowa sieć stabilności finansowej Tworzenie regulacji Funkcje pomocowe (tymczasowe) Płynność Bank Centralny Minister Finansów Fundusz Gwarantowania Depozytów Funkcje pomocowe wymagają rozszerzenia i wdrożenia Tworzenie regulacji Funkcje nadzorcze Nadzór Silny i kompletny system stabilności finansowej Gwarancje depozytów Funkcje pomocowe Fundusz Gwarantowania Depozytów? Rozwiązania resolution wymagają wdrożenia Kryzysy finansowe będą występowały cyklicznie Sprawna i skuteczna krajowa sieć stabilności finansowej ogranicza skutki tych kryzysów 8

9 Korzyści przeprowadzania procesu resolution Ograniczanie kosztów fiskalnych i ryzyka systemowego na podstawie Čihák & Nier (2009) Koszty fiskalne nacjonalizacja Tradycyjne rozwiązania (koszty pośrednie) 1. Zmniejszenie ryzyka systemowego potencjalnej upadłości 2. Zmniejszenie obciążenia podatników 3. Obciążenie kosztami dotychczasowych akcjonariuszy 4. Zmniejszenie moral hazard i zwiększenie dyscypliny rynkowej Rozwiązania resolution Nieuporządkowane bankructwo (koszty bezpośrednie) 5. Możliwość utrzymania operacyjnej obsługi klientów Ryzyko systemowe 9

10 Proces resolution główne cele Dążenie do minimalizacji koszty minus odzysk Cel Maksymalizacja odzysku Cel Minimalizacja kosztów Odzysk Koszty resolution Cel Minimalizacja destabilizacji rynku Stabilizacja rynku Praktyka wskazuje, że każdy kraj powinien dokonać dostosowań prawa, aby stworzyć dedykowane przepisy dla upadłości banków 10

11 Proces resolution - wybór właściwej metody Wybór metody resolution Upadłość powoduje istotny negatywny wpływ na system bankowy lub gospodarkę ryzyko destabilizacji sektora finansowego lub gospodarki NIE TAK OBA Bank Pomostowy (BP) Upadłość powoduje ograniczony negatywny wpływ na system bankowy lub gospodarkę wybór najmniejszego kosztu Istnieją przesłanki dla uzyskania wyższych korzyści przy wydłużeniu czasu dla resolution P&A Likwidacja i wypłata środków gwarantowanych 11

12 Proces resolution - wybór metody Znaczenie systemowe lub znaczenie dla gospodarki kraju niskie średnie wysokie krótki P&A P&A OBA Czas potrzebny dla zbycia banku oraz uzyskania dobrych warunków cenowych długi Bank pomostowy Bank pomostowy OBA Bank pomostowy Użyta metoda resolution musi być bardziej efektywna kosztowo niż likwidacja z wypłatą środków gwarantowanych 12

13 Skutki braku możliwości zastosowania resolution Porównanie systemów stabilności System z resolution Rozwiązania polskie Zagrożenie niewypłacalności Program naprawczy Realizacja auto-sanacji banku Program naprawczy Realizacja autosanacji banku Niewypłacalność Resolution Dostępna szeroka paleta rozwiązań uwzględniających specyfikę rynku lokalnego oraz aktualną sytuację na nim Jedynie nacjonalizacja lub przypadkowe pozyskanie nabywcy Likwidacja z pay-box jest świadomym wyborem w procesie Likwidacja z pay-box jest niekontrolowana wynik braku innych narzędzi Likwidacja z pay-box 13

14 Stabilność w wymiarze transgranicznym Dodatkowe ryzyka i wyzwania 14

15 Istniejące zręby działań UE w zakresie stabilności w wymiarze transgranicznym Unia Strefa Euro Europejska ECB Regulacje prawne Nowe rozwiązania polityka monetarna działania stabilizacyjne ESRB, EBA nieupoważnione do angażowania środków fiskalnych Harmonizacja Koordynacja Krytyczne Pomimo znaczenie, istotności: jednak: są nieobligatoryjne cechuje je zbyt powolny postęp Pilna potrzeba dla wprowadzenia nowych i zaostrzonych zasad fiskalnych 15

16 Komisja Europejska (1) 1 Stworzenie ram regulacyjnych nad rynkiem finansowym w ramach Unii Europejskiej Utworzenie: Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego, Europejskiego Nadzoru Bankowego, europejskich organów nadzoru nad systemami emerytalnymi i papierami wartościowymi. 2 Utworzenie bankowych funduszy naprawczych w Unii Europejskiej Finansowanie ex ante z opłat nałożonych na banki. Ustanowienie zharmonizowanej sieci funduszy krajowych w całej Unii Europejskiej Przeprowadzanie postępowania naprawczego w odniesieniu do upadających banków w sposób pozwalający uniknąć efektu domina i umożliwiający likwidację, w której nie dochodzi do gwałtownej wyprzedaży aktywów, Złagodzenie obciążeń spoczywających na podatnikach i zminimalizowanie konieczności sięgania w przyszłości po pieniądze podatników w celu ratowania banków, Planowane wejście w życie w pierwszej połowie 2011 r. 3 Propozycje zmian Dyrektywy dot. Wymogów Kapitałowych nowe standardy płynności, nowa definicja kapitału, opis działań antycyklicznych, stworzenie zasad podejścia ostrożnościowego do systemowo ważnych instytucji i rynków, zdefiniowanie obszarów działalności bankowej wymagających określenia bardziej szczegółowych wymogów ostrożnościowych 16

17 Komisja Europejska (2) 4 Zmiany w Dyrektywie o Systemach Gwarantowania Depozytów Rozwiązania przyjęte podwyższenie limitu gwarancji do 100 tys. EUR, przyspieszenie wypłaty środków gwarantowanych do 20 dni roboczych. Projekt dalszych zmian skrócenie okresu niedostępności środków do 7 dni kalendarzowych, uzależnienie wysokości opłaty wnoszonej przez poszczególne podmioty od poziomu generowanego ryzyka (risk based contribution), oparcie finansowania systemu o środki typu ex ante, określenie minimalnego docelowego poziomu wskaźnika zabezpieczenia środków objętych gwarancjami (eligible deposits) 1,5%, wprowadzenie obowiązku wniesienia w razie potrzeby nadzwyczajnej składki ex post (do wysokości 0,5% środków objętych gwarancjami eligible deposits), wzmocnienie współpracy między systemami gwarancyjnymi w postępowaniach transgranicznych. 5 UE - reforma zasad budżetowych Zwiększenie dyscypliny finansowej, Zaostrzenie sankcji wobec państw z nadmiernym deficytem lub długiem, Korzystniejsze zasady budżetowe dla państw, które przeprowadziły reformę emerytalną. 17

18 Proponowane zręby systemu stabilności w wymiarze transgranicznym Europejska sieć stabilności pozostaje w tyle za rozwiązaniami krajowymi Fragmentaryczność Nieobligatoryjność Brak funduszy Basel III Obecnie omawiane rozwiązania ESF European Stability Fund ERA European Resolution Agency EDGS European DGS IES Integrated European Supervisor Ograniczenia - brak formuły określającej zasady podziału kosztów - brak podstaw prawnych dla transferu aktywów - różnice prawne - brak wspólnych rozwiązań w zakresie prawa upadłości EMF European Monetary Fund 18

19 Ryzyko skali działania Problem too big to fail 19

20 Wielkość i koncentracja sektora bankowego Wielkość sektora bankowego (% PKB) Holandia Wlk. Bryt. Niemcy 415% 478% 524% Rynek europejski - duża liczba wielkich banków, nieproporcjonalnie dużych w stosunku do gospodarki kraju macierzystego. Tworzy to problemy: Francja Belgia Irlandia Hiszpania 375% 329% 345% 483% too big to fail too big to be saved Casus nierozwiązywalności (Joseph Heller Paragraf 22 ) Włochy 183% Polska 75% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 43% 39% 50% 39% 28% 27% 12% 16% 0% Polska Aktywa największego banku do PKB Aktywa 3 największych banków do PKB USA Korea Płd. Japonia 91% 107% 63% 66% Niemcy Włochy 120% 95% Hiszpania 158% 243% 269% 108% 109% 121% Francja Irlandia Wlk. Bryt. 325% 170% Belgia % 309% 203% Holandia 332% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 38% 17% 15% Polska Aktywa najwiekszego banku do sumy bilansowej Aktywa 3 najwiekszcyh banków do sumy bilansowej Niemcy 26% 25% Wlk. Bryt. 68% 29% Francja 65% 28% Hiszpania 46% 33% Irlandia 82% 64% 65% 63% 39% 35% 36% Belgia Włochy Holandia Źródło: ECB, Banks Annual Reports (2009), Credit Writedowns (Czerwiec 2010), The Forbes Global 2000 ranking (2010) 20

21 Wielkość i stopień koncentracji sektora bankowego wobec sytuacji fiskalnej kraju (kraje Zachodu) 400% Aktywa 3 największych banków (% PKB) 350% 300% Holandia Wlk. Bryt. Aktywa 3 największych banków, deficyt i dług (% PKB) Belgia Wielkość sektora bankowego (2009) Wzrost długu (prognoza 2010) 400% Aktywa 3 największych banków (% PKB) 350% 300% Holandia Belgia Wlk. Bryt. Wielkość sektora bankowego (2009) wzrost/spadek deficytu 250% -1 Irladnia Francja 250% Francja Irlandia 200% 200% 150% Hiszpania 150% Hiszpania 100% Niemcy Włochy 100% Niemcy Włochy Polska 50% USA Dług publiczny (2009, % PKB) 0% % Polska USA Deficyt budżetowy (2009, % PKB) 0% Źródło: ECB, Roczne raporty finansowe (2009), Credit Writedowns (Czerwiec 2010), The Forbes Global 2000 ranking (2010) 21

22 Wielkość i stopień koncentracji sektora bankowego wobec sytuacji fiskalnej kraju (kraje Zachodu) 250% 200% Aktywa największego banku (% PKB) Holandia Aktywa największego banku, deficyt i dług (% PKB) Wielkość sektora bankowego (2009) Wzrost długu (prognoza 2010) 250% 200% Aktywa największego banku (% PKB) Holandia Wielkość sektora bankowego (2009) wzrost/spadek deficytu (prognoza 2010) 150% Belgia 150% Belgia 100% Irlandia Hiszpania Wlk. Bryt. Francja 100% Francja Wlk. Bryt. Hiszpania Irlandia 50% Niemcy Włochy 50% Niemcy Włochy Polska USA Dług publiczny (2009, % PKB) 0% Polska USA Deficyt budżetowy (2009, %PKB) 0% Źródło: ECB, Roczne raporty finansowe (2009), Credit Writedowns (Czerwiec 2010), The Forbes Global 2000 ranking (2010) 22

23 Wielkość i stopień koncentracji sektora bankowego wobec sytuacji fiskalnej kraju (Europa Środkowo-Wschodnia) Aktywa 3 największych banków, deficyt i dług (% PKB) 250% Aktywa 3 największych banków (% PKB) Wielkość sektora bankowego 250% Aktywa 3 największych banków (% PKB) Wielkość sektora bankowego 200% Estonia wzrost długu (prognoza 2010) 200% Estonia wzrost/spadek deficytu prognoza (2010) 150% 150% 100% 100% 50% Bułgaria Łotwa Litwa Czechy Słowacja Rumunia Polska Węgry 50% Węgry Bułgaria Czechy Słowacja Polska Łotwa Litwa Rumunia Dług publiczny (% PKB) 0% % Deficyt budżetowy (% PKB) Źródło: ECB, Roczne raporty finansowe (2009), Credit Writedowns (Czerwiec 2010), The Forbes Global 2000 ranking (2010) 23

24 Wielkość i stopień koncentracji sektora bankowego wobec sytuacji fiskalnej kraju (Europa Środkowo-Wschodnia) Aktywa największego banku, deficyt i dług (% PKB) 180% 160% 140% Aktywa największego banku (% PKB) Estonia Wielkość sektora bankowego wzrost długu (prognoza 2010) 180% 160% 140% Aktywa największego banku (%PKB) Estonia Rozmiar sektora bankowego wzrost/spadek deficytu prognoza (2010) 120% 120% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% Łotwa Litwa Węgry Czechy 20% Bułgaria Rumunia Słowacja Polska Dług publiczny (% PKB) 0% % Węgry Łotwa 20% Czechy Słowacja Bułgaria Litwa Polska Rumunia 0% Deficyt budżetowy (% PKB) Źródło: ECB, Roczne raporty finansowe (2009), Credit Writedowns (Czerwiec 2010), The Forbes Global 2000 ranking (2010) 24

25 Wielkość i stopień koncentracji sektora bankowego wobec sytuacji fiskalnej kraju (Azja i Ameryka Płd.) Aktywa 3 największych banków, deficyt i dług (% PKB) 120% 100% Aktywa 3 największych banków (% PKB) Chiny Wielkość sektora bankowego wzrost długu prognoza (2010) Japonia 120% 100% Aktywa 3 największych banków (%PKB) Chiny Wielkość sektora bankowego wzrost/spadek deficytu prognoza (2010) Japonia 80% 80% 60% Tajwan 60% Tajwan 40% Korea Płd. Indie Brazylia 40% Brazylia Korea Płd. Indie 20% 20% 0% Dług publiczny (% PKB) % Deficyt budżetowy (% PKB) Źródło: ECB, Roczne raporty finansowe (2009), Credit Writedowns (Czerwiec 2010), The Forbes Global 2000 ranking (2010) 25

26 Wielkość i stopień koncentracji sektora bankowego wobec sytuacji fiskalnej kraju (Azja i Ameryka Płd.) Aktywa największego banku, deficyt i dług (% PKB) 60% Aktywa największego banku (% PKB) 50% 40% Wielkość sektora bankowego wzrost długu prognoza (2010) Japonia 60% 50% 40% Aktywa największego banku (%PKB) Wielkość sektora bankowego wzrost/spadek deficytu prognoza (2010) Japonia Chiny Chiny 30% Tajwan Indie 30% Tajwan Indie 20% Korea Płd. 20% Korea Płd. 10% Brazylia 10% Brazylia 0% Dług publiczny (% PKB) Deficyt budżetowy (% PKB) 0% Źródło: ECB, Roczne raporty finansowe (2009), Credit Writedowns (Czerwiec 2010), The Forbes Global 2000 ranking (2010) 26

27 Wnioski Rozwiązania krajowe Rozwiązania cząstkowe Istotne luki Kwestie transgraniczne Potrzeba dodatkowych działań Duże instytucje finansowe Brak rozwiązań Główne wyzwania Problem szczególnie istotny w Unii Europejskiej Możliwość rządowej interwencji w zagrożony bank jest znacznie ograniczona niekorzystną sytuacją fiskalną poszczególnych państw Rządowe wsparcie dużych instytucji finansowych stwarza ryzyko niewypłacalności kraju. Monetyzacja długu publicznego: - nie może być podjęta samodzielnie przez państwo - niesprecyzowane uprawnienia EBC - Europejski Instrument Stabilności Finansowej (EFSF) Znaczna asymetria pomiędzy korzyściami z działalności dużych instytucji finansowych, a kosztami ich ewentualnej upadłości 27

28 BFG 28

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939. Nr 3(42) 2010

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939. Nr 3(42) 2010 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 jest czasopismem wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku, poświęconym zagadnieniom stabilności systemu finansowego,

Bardziej szczegółowo

SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO JAKO ELEMENT STABILNOŚCI FUNKCJONOWANIA SEKTORA BANKOWEGO

SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO JAKO ELEMENT STABILNOŚCI FUNKCJONOWANIA SEKTORA BANKOWEGO Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania 87 Agnieszka Alińska SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO JAKO ELEMENT STABILNOŚCI FUNKCJONOWANIA SEKTORA BANKOWEGO Wprowadzenie Kryzys

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJE PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII BANKOWEJ

KONSEKWENCJE PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII BANKOWEJ KONSEKWENCJE PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII BANKOWEJ KONSEKWENCJE PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII BANKOWEJ Gdańsk 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki 63 tel. +48 58 524

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania, organizacji i działania Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM)

Sposoby finansowania, organizacji i działania Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakowska Szkoła Biznesu Studia Podyplomowe Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro Sposoby finansowania, organizacji i działania Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM)

Bardziej szczegółowo

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz Lech Kurkliński Warszawa, marzec 2012 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A, 00-490

Bardziej szczegółowo

Tendencje w zakresie systemów gwarancyjnych na rynkach finansowych

Tendencje w zakresie systemów gwarancyjnych na rynkach finansowych Doktor, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski Tendencje w zakresie systemów gwarancyjnych na rynkach finansowych 1. Wstęp Stabilność rynku finansowego

Bardziej szczegółowo

Czy i jakie działania nadzorców są w stanie zagwarantować większą stabilność w sektorze bankowym po ostatnim kryzysie finansowym?

Czy i jakie działania nadzorców są w stanie zagwarantować większą stabilność w sektorze bankowym po ostatnim kryzysie finansowym? Management and Business Administration. Central Europe Vol. 22, No. 3(126): p. 85 101, ISSN 2084 3356, Copyright by Kozminski University Czy i jakie działania nadzorców są w stanie zagwarantować większą

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 278 Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym Piotr J. Szpunar Warszawa, 2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Dr Teresa Korbutowicz Uniwersytet Wrocławski Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Rozpoczęta z końcem lat dziewięćdziesiątych XX wieku reforma polityki konkurencji objęła również zasady

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla Polski

Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla Polski Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla Polski 124/2013 Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: dr Marek Grzybowski redaktor naczelny, Kazimierz Beca, prof. dr hab. Tomasz Dybowski,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123/2012

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123/2012 Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123/2012 Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski 123 seminarium BRE-CASE, Warszawa, 29 listopada 2012 r. 1 Publikacja jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE POLSKI RYNEK UBEZPIECZENIOWY POLISH INSURANCE MARKET 2004-2008

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE POLSKI RYNEK UBEZPIECZENIOWY POLISH INSURANCE MARKET 2004-2008 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE POLSKI RYNEK UBEZPIECZENIOWY POLISH INSURANCE MARKET 2004-2008 Statistical Analyses and Studies Studia i analizy statystyczne Opracowanie publikacji

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo