Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego Łódź

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4, Warszawa Tel. (22) , fax (22) Listopad 2009

2 STRESZCZENIE Niniejszy raport końcowy prezentuje wyniki badania pt. Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia, wraz z wnioskami i wskazaniami w zakresie kierunków i zakresu kształtowania polityki wspierania inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim przy odpowiednim wykorzystaniu narzędzi interwencji dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, , jak i innych programów wsparcia. Prezentowane badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu zaprojektowanej dla jego celów koncepcji badawczej i przyjętej metodologii. Kluczowe działania badawcze wykonano w okresie lipiec październik 2009 r. Proces badawczy podzielony został na cztery logiczno-sekwencyjne moduły: (i) eksploracji, (ii) identyfikacji, (iii) kwantyfikacji i (iv) weryfikacji. W ramach poszczególnych modułów znalazły zastosowanie dwie ścieżki badawcze jakościowa i ilościowa. W ich toku przeprowadzane były zarówno pogłębione wywiady indywidualne, jak i ilościowe badania ankietowe. Zastosowane podejście pozwoliło na zgromadzenie obszernego materiału badawczego, prezentującego rozmaite perspektywy postrzegania i oglądu problematyki klastrowej, a także możliwych i oczekiwanych kierunków rozwojowych w badaniu uwzględniono perspektywę ekspercką, instytucjonalną (przedstawicieli władz samorządu terytorialnego), animatorów i członków klastrów, środowisk branżowych, w tym instytucji nauki i instytucji sektora badawczo-rozwojowego. W końcowym module badawczym zaprezentowano i poddano pod dyskusję (w ramach panelu eksperckiego, przeprowadzonego z udziałem koordynatorów inicjatyw klastrowych, ekspertów i przedstawicieli władz samorządu województwa łódzkiego) sformułowane w wyniku badania wnioski i rekomendacje. W toku badania zidentyfikowano kilkanaście inicjatyw klastrowych rozwijanych już od pewnego czasu na obszarze województwa łódzkiego. Inicjatywy te poddano pogłębionej analizie jej wyniki, w postaci inwentaryzacyjnego opisu poszczególnych klastrów (pogłębionego odpowiednio do stadium rozwojowego klastrów i zgromadzonych przez nie doświadczeń), przedstawiono w rozdziale 2 niniejszego raportu. Analiza inicjatyw klastrowych uwidoczniła zróżnicowany stopień rozwoju poszczególnych przedsięwzięć. Zaprojektowany dla celów badania model identyfikacji faz rozwojowych klastrów pozwolił na podział poszczególnych inicjatyw w oparciu o kryterium ich aktualnego stadium rozwojowego. Model ten oparto na kryteriach, za pomocą których możliwe jest zidentyfikowanie stopnia zorganizowania przedsięwzięcia klastrowego, z uwzględnieniem poziomu oraz skali interakcji zachodzących w grupie podmiotów uczestniczących w klastrze. Dzięki zastosowaniu tego modelu zidentyfikowano jednorodne, następujące grupy inicjatyw: (i) klastrów działających, (ii) klastrów pozostających w fazie organizacji, (iii) klastrów znajdujących się w fazie inicjalnej (tzw. inicjatyw klastrowych) oraz (iv) inicjatyw zalążkowych, które rodzą szanse na przekształcenie w klastry. Niezależnie od dokonanej klasyfikacji, przeprowadzone badania uzasadniają generalne twierdzenie, że w przypadku wszystkich obecnych w województwie łódzkim inicjatywy klastrowych trudno jest jeszcze mówić o realizacji przez nie wymiernych działań merytorycznych na rzecz swoich członków, co normalnie uznaje się za cechę charakteryzującą zaawansowane inicjatywy klastrowe. W województwie łódzkim stan ten wczesnego rozwoju klastrów jest również charakterystyczny dla przedsięwzięć S T R E S Z C Z E N I E 2

3 klasyfikowanych jako klastry działające nawet w tym przypadku podejmowane działania wciąż koncentrują się na podstawowych czynnościach organizatorskich. Z rzadka pojawiają się działania mające na celu tworzenie mechanizmów wspólnych akcji promocyjnych, które choć niewątpliwie ważne nie stanowią podstawowej istoty funkcjonowania przedsięwzięć klastrowych. Konkludując, cały sektor łódzkich inicjatyw klastrowych znajduję się wciąż we wczesnych fazach rozwojowych lub też przybiera wymiar inicjalny i koncepcyjny. Warto jednak zaznaczyć, że sytuacja tego rodzaju pozostaje w znacznej mierze charakterystyczna dla większości pojawiających się i istniejących w Polsce inicjatyw klastrowych. Sytuacja występująca w województwie łódzkim nie jest zatem szczególna. W raporcie prezentowane są przykłady działań wspierających, podejmowanych w ostatnim czasie w ramach centralnych programów operacyjnych, które jak się okazało nie cieszyły się oczekiwanym zainteresowaniem ze strony animatorów i członków inicjatyw klastrowych. Działania te zaprojektowano bowiem w taki sposób, iż okazały się one odpowiednie dla rozwiniętych inicjatyw klastrowych. Jak uwidoczniła to praktyka, tego typu inicjatywy wciąż stanowią rzadkość. Znajduje to jednak uzasadnienie w nowości instrumentu klastra w warunkach polskich, jak i tradycyjnym czynniku znacznej indywidualizacji działań przedsiębiorców. Równocześnie jednak, badanie ujawniło występowanie w województwie łódzkim dość licznych inicjatyw klastrowych. Bezwzględnie, stanowi to czynnik pozytywny, który tym bardziej uzasadnia zainteresowanie władz regionalnych wspieraniem inicjatyw klastrowych. Jest to jednocześnie mocna strona, która ułatwia formułowanie polityki rozwoju klastrów. Swoista, minimalna masa krytyczna została już osiągnięta. Obecnie kluczowego znaczenia nabiera uruchomienie konkretnych działań wspierających, precyzyjnie adresujących potrzeby poszczególnych inicjatyw z uwzględnieniem ich specyfiki i stadium rozwojowego. Należy dodatkowo zaznaczyć, że skonstruowany w ramach badania model pozycjonowania (benchmarkingu) warunków regionalnych, sprzyjających rozwojowi klastrów, sytuuje województwo łódzkie na dobrej pozycji wyjściowej. Czynniki charakterystyczne dla gospodarki regionalnej, takie jak: jej struktura branżowa, struktura przestrzenna, czy też koncentracja zasobów nauki i sektora badawczo-rozwojowego w określonych dziedzinach, dają regionowi łódzkiemu określone przewagi, istotne dla planowania dalszego rozwoju inicjatyw klastrowych. Zapewne wynikiem tej sytuacji jest właśnie zidentyfikowany, liczny rozwój tego typu inicjatyw, choć wciąż pozostających na relatywnie niskim stopniu rozwoju. Natomiast nadal niezbędne są działania wspierające mające na celu kształtowanie regionalnego systemu wspierania klastrów oraz podnoszenia aktywności animatorów rozwoju przedsiębiorczości, w tym poprzez inicjowanie, podtrzymywanie i rozwój przedsięwzięć klastrowych. W związku z tym, w badaniu zidentyfikowano również określone bariery rozwojowe klastrów. Składa się na nie kilka czynników szczegółowych, które adresują sformułowane w raporcie rekomendacje. Przy czym trzeba zaznaczyć, iż obecnie kluczowym czynnikiem zagrażającym rozwoju inicjatyw klastrowych jest upływający czas, który może prowadzić do negacji klastrów, przede wszystkim z uwagi na brak ich realnej i zakrojonej na odpowiednią skalę aktywności, jako instrumentów wspierania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji uczestniczących w klastrach. Stąd też kluczowego znaczenia nabiera nie tylko projektowanie działań wspierających, ale także ich szybkie uruchamianie, choćby w ograniczonej skali, jednak z zaznaczeniem planowanych, dalszych działań wspierających. S T R E S Z C Z E N I E 3

4 Sformułowana wcześniej konkluzja, dotycząca dominacji wczesnych faz rozwojowych analizowanych inicjatyw klastrowych, znalazła odzwierciedlenie w wynikach badań jakościowych, skoncentrowanych na analizie zachowań i mechanizmów funkcjonowania tzw. koordynatorów klastrów, jak i ich członków, reprezentujących zarówno sferę przedsiębiorstw, jak i organizacji otoczenia biznesu. Do podobnych wniosków prowadziły również badania ilościowe. W grupie tych badań, wykonano także (oprócz badania uczestników klastrów) internetowe badanie ankietowe samorządów szczebla lokalnego. Z badania tego wynika dość niska znajomość problematyki i znaczenia klastrów, a co za tym idzie, wsparcie na szczeblu lokalnym dla tego rodzaju inicjatyw jest bardzo ograniczone, o ile w ogóle występuje. Klastry, traktowane jako podmiot oddziaływania wspierającego ze strony władz publicznych szczebla lokalnego, znajdują bardzo słabe odzwierciedlenie nawet na poziomie dokumentów strategicznych (strategii gminnych i powiatowych). Niewątpliwie jest to konkluzja istotna, uwidaczniająca jednocześnie jedną z barier rozwojowych klastrów w województwie łódzkim. Reprezentanci władz samorządowych szczebla lokalnego powinni stać się adresatem ewentualnych działań informacyjnych, wspierających koncepcję klastrową. W końcowej części raportu przedstawiono zbiorcze wnioski i wskazania odnośnie kształtowania regionalnej polityki wspierania klastrów. W tym kontekście należy wyraźnie podkreślić, że polityka tego rodzaju i odpowiednie, szczegółowe jej rozwiązania jest uzasadniona. Jak pokazuje raport, nie jest to wynikiem uznania teoretycznego znaczenia powiązań klastrowych dla rozwoju gospodarki, ale także i przede wszystkim istnienia w województwie łódzkim bazy, odpowiednio przygotowanych adresatów ewentualnych działań wspierających. Wyniki badania uzasadniają sformułowanie następujących wskazań, obejmujących krótko-, średnio- i długookresowe działania wspierające rozwój inicjatyw klastrowych: W krótkim okresie: (i) stworzenie systemu finansowania działalności bieżącej koordynatorów klastrów; (ii) Zaprojektowanie i uruchomienie programu szkoleniowego, przeznaczonego dla kadr koordynatorów, oraz członków klastrów, (iii) działania promujące ideę klastrową, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i wszystkich innych środowisk (w szczególności samorządów lokalnych). W średnim okresie (2 4 lata): (i) wsparcie procesu opracowania dokumentacji programowej strategie rozwoju klastrów, plany działań, koncepcje inwestycji itd., (ii) wsparcie działań klastrów w obszarze wspólnej promocji (iii) wsparcie udziału w imprezach wystawienniczych oraz ewentualnie wspieranie tworzenia i promocji wspólnego logo, hasła itd., (iv) program wsparcia (szkolenia, informację i doradztwo) skierowany na pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych W długim okresie: (i) wypracowanie trwałego modelu finansowania działalności koordynatorów klastrów, (ii) stworzenie regionalnego systemu wsparcia dla wspólnych projektów inwestycyjnych, (iii) stworzenie systemu ewaluacji rozwoju wspomaganych inicjatyw klastrowych, (iv) wypracowanie modelu godzenia interesów firm korzystających ze wspólnej infrastruktury, w tym opracowywanie standardów działania, tworzenie modeli dokumentacji wewnętrznej itd. Najwyższym etapem tego działania mogłaby być jakaś forma certyfikacji klastrów na poziomie regionalnym. S T R E S Z C Z E N I E 4

5 Spis treści Streszczenie Wprowadzenie Cel badania Klastry istota zagadnienia Klastry w regionie łódzkim - identyfikacja Podsumowanie Opis wyników ewaluacji Klastry w fazie działania Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny Klaster Bioenergia dla Regionu Łódzki Klaster Medialny Klaster Łódzka Turystyka Konna Klaster Innowacji Tekstylnych Klaster Technik Laserowych Klastry w fazie organizacji Klaster Zaawansowanych Technologii Energetycznych EKOENERGIA Klaster BioTechMed Klaster Budownictwo Polski Centralnej Klaster Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo- Odzieżowego Klastry w fazie koncepcji Klaster Dziedzictwo Tradycji i Smaku Klaster Bitwa Łódzka Klaster Zjazdowa Klaster Mechatroniczny Obecna polityka regionalna Wyniki badań ilościowych Badanie CATI wśród członków klastrów Profil firm działających w klastrach Relacje członków skupionych w klastrze Regionalny aspekt działalności klastrowej Badanie CAWI wśród przedstawicieli samorządów lokalnych Ocena klastrów jako narzędzia wsparcia Klastry w badanych jednostkach samorządu terytorialnego Miejsce klastrów w polityce regionalnej Wnioski i rekomendacje Kluczowe czynniki sukcesu klastrów i ich pozycjonowanie w województwie łódzkim Bariery i ograniczenia rozwoju klastrów Formy wsparcia - propozycja modelu polityki regionalnej w zakresie klastrów Wsparcie klastrów w kontekście RPO WŁ Aneksy A-1 Rekomendacje szczegółowe A-2 Aneks metodologiczny A-3 Narzędzia badawcze

6 1. Wprowadzenie 1.1. Cel badania Obecnie najważniejszym narzędziem wspierania inicjatyw klastrowych w województwie łódzkim jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata (RPO WŁ). W ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu przewidziane jest tworzenie platform transferu technologii, poprzez wsparcie dla projektów dotyczących instytucji otoczenia biznesu o zasięgu regionalnym, zgodnie z potrzebami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata W ramach Działania III.4 przewiduje się przeznaczenie środków wsparcia na rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu lokalnym / regionalnym oraz inicjowanie i animację powiązań kooperacyjnych na terenie województwa, w tym klastrów. Trafność i skuteczność interwencji w zakresie wspierania inicjatyw klastrowych w dużej mierze zależy od właściwej identyfikacji potrzeb oraz problemów związanych z funkcjonowaniem klastrów. W zakresie zadaniowym niniejszego projektu badawczego Zamawiający podkreślił, iż charakter i rodzaj wsparcia dla klastrów nie jest jeszcze przesądzony, a obecnie posiadane informacje na temat funkcjonujących w regionie inicjatyw klastrowych nie są wystarczające do stwierdzenia, jak optymalnie wykorzystać środki RPO WŁ na ich potrzeby. Dlatego też przeprowadzono niniejsze badanie, którego zasadniczym celem stała się: Ocena działalności obecnie istniejących w regionie łódzkim klastrów oraz identyfikacja barier i narzędzi stymulacji współpracy pomiędzy sferami przemysłu, nauki, otoczenia biznesu oraz instytucji publicznych, w ramach inicjatyw klastrowych w kontekście realizacji RPO WŁ. W związku z tak zdefiniowanym celem głównym, badanie ewaluacyjne miało umożliwić szczegółową identyfikację istniejących, jak również potencjalnych problemów dotyczących funkcjonowania klastrów. Cel główny badania doprecyzowano poprzez sformułowanie wiązki trzech kluczowych pytań, a mianowicie: Jaka jest kondycja i możliwości rozwoju klastrów funkcjonujących w województwie łódzkim? Jakie są główne bariery oraz problemy związane z funkcjonowaniem i rozwojem klastrów? W jaki sposób można wspierać funkcjonowanie klastrów, aby zwiększać ich udział w rozwoju regionu? Osiągnięcie przedstawionego głównego celu badania wymagało określenia stosunkowo szerokiego zakresu badania. Ostatecznie zakres ten objął inwentaryzację i analizę działalności istniejących klastrów w woj. łódzkim oraz ich potencjalny i rzeczywisty wpływ na rozwój konkurencyjności i innowacyjności regionu. Ponadto za niezbędne uznano wypracowanie w oparciu o wyniki badania ewaluacyjnego - założeń kreujących model polityki klastrowej w regionie, która służyć będzie w maksymalny sposób inspirowaniu i stymulowaniu środowisk (z wiodącym udziałem biznesu) do tworzenia takiej formy współpracy. 6

7 1.2. Klastry istota zagadnienia Pojęcie klaster nie ma w polskim systemie prawnym ścisłej definicji. Jedynym aktem prawnym, który definiuje klaster jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 7 kwietnia 2008 w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nawet jednak w tym dokumencie nie używa się bezpośrednio nazwy klaster lecz powiązanie kooperacyjne. W związku z powyższym, na potrzeby niniejszego raportu przyjęto definicję bazującą na opracowaniach teoretycznych M. Portera 1. Klaster definiujemy jako: geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np.: uniwersytetów, stowarzyszeń branżowych, jednostek normalizacyjnych). Podmioty działające w ramach klastra konkurują ze sobą, wchodzą we wzajemne interakcje (formalnie i nieformalnie), ale przede wszystkim znajdują pewne obszary do współpracy. Taka definicja pociąga za sobą jednak pewne problemy. Jest ona na tyle szeroka, że obiekt badania staje się mało konkretny. Na jej podstawie można by przyjąć, iż każda forma współpracy między dwoma lub trzema firmami konkurencyjnymi jest klastrem. Zgodnie z definicją Portera dwie firmy handlowe działające na jednym targowisku i porozumiewające się w sprawie wspólnego zakupu towaru od dostawcy stają się klastrem. Tak zapewne jest, ale taka definicja nie pozwoliłaby na skuteczne badanie rozwoju inicjatyw klastrowych w odniesieniu do jakiejkolwiek jednostki terytorialnej (regionu czy państwa). Dlatego też, na potrzeby niniejszej analizy, przyjęliśmy kilka dodatkowych cech charakterystycznych klastrów i pod ich kątem rozpatrywaliśmy każdą z inicjatyw: 1. Klaster jest zorganizowany ma zatem strukturę zarządzania, przeważnie w postaci wybranego koordynatora, czasem struktury zarządu (jeśli działa np. jako stowarzyszenie). 2. Klaster formalnie istnieje można zatem określić precyzyjnie moment powstania klastra przejawiający się np. podpisaniem aktu ustanowienia klastra lub przyjęciem stosownej uchwały itd. Drugorzędna jest natomiast forma prawna klastra. 3. Klaster skupia określonych członków możliwa jest zatem do precyzyjnego zdefiniowania lista członków klastra. O wpisaniu na tę listę decyduje świadoma decyzja członka klastra wyrażona w dowolny sposób (poprzez podpisanie umowy klastrowej, przystąpienie do stowarzyszenia, podpisanie listy członków-założycieli itd.). 4. Klaster jest powołany w określonym celu zostały sformułowane cele, dla których powołany został klaster. Nie muszą one być od początku istnienia klastra sformalizowane (np. jako strategia rozwoju, misja itd.), ale muszą być znane koordynatorowi i członkom. 5. Cel klastra dotyczy wszystkich członków oznacza to, że działania jakie mają być podejmowane w ramach klastra mają dotyczyć bezpośrednio wszystkich jego 1 M.E Porter Porter o konkurencji PWE, Warszawa

8 członków, a nie np. wyłącznie koordynatora klastra. Dopuszcza się sytuację, w której różne działania w różnym stopniu dotyczą poszczególnych członków, musi jednak występować powiązanie celów działania z celami każdego z członków. Oddzielną kwestię stanowi problem etapu rozwoju klastra. Nie wszystkie cechy charakterystyczne są widoczne na każdym etapie procesu tworzenia klastra. Bazując na przyjętym w literaturze fachowej 2 Cyklu życia inicjatywy klastrowej, przyjęliśmy, iż każdy z analizowanych klastrów może znajdować się w jednej z faz cyklu. Cykl życia inicjatywy klastrowej obrazuje poniższy schemat: Stan wyjściowy Inicjatywa klastrowa Klaster Organizacja oparta na klastrze Każda z faz posiada unikatowe cechy charakterystyczne pozwalające na odróżnienie jej od pozostałych. Dlatego też definiowanie na jakim etapie rozwoju jest dany klaster jest zadaniem możliwym do zrealizowania. Poniżej podano podstawowe cechy organizacji w każdej z faz rozwoju: Stan wyjściowy - brak struktury, - brak formalnych działań wspólnych, - brak sformułowanych celów wspólnych, - istnieje potencjalny wspólny obszar działania. Inicjatywa klastrowa - brak struktury, - brak formalnych działań wspólnych, - sformułowano wstępnie cele wspólne, - możliwy do zdefiniowania nieformalny lider inicjatywy, - niekiedy istnieje nieformalna lista członków. Klaster - istnieje wstępna struktura organizacyjna, - brak formalnych działań wspólnych, - możliwe istnienie formalnego aktu utworzenia klastra, - formalnie wybrany lider, - zdefiniowane cele działania, - zdefiniowana lista członków. 2 Por. Orjan Solvell i in. Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych PARP, Warszawa

9 Organizacja oparta na klastrze - istnieje struktura organizacyjna, - możliwe do zdefiniowania, podjęte działania wspólne, - istnienie formalnego aktu utworzenia klastra, - formalnie wybrany lider, - zdefiniowane cele działania, - zdefiniowana lista członków. Każdą z inicjatyw zmierzających do utworzenia klastra można rozpatrywać pod kątem wymienionych faz. Warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy dwoma ostatnimi fazami utworzeniem klastra i organizacją opartą na klastrze. De facto jest to różnica pomiędzy pojęciem klastry istniejące a klastry działające. Różnica ta ma kluczowe znaczenie w kontekście identyfikacji klastrów w województwie łódzkim Klastry w regionie łódzkim - identyfikacja Analiza przeprowadzona metodą desk research pozwoliła na wstępne zdefiniowanie grupy 17 klastrów, o których występowały informacje, iż istnieją lub są tworzone na terenie województwa łódzkiego. Wstępna lista klastrów kształtuje się następująco (kolejność przypadkowa): 1. Klaster Bioenergia dla Regionu 2. Łódzko Mazowiecki Klaster Owocowo Warzywny 3. Klaster Zaawansowanych Technologii Przemysł Włókienniczo Odzieżowego 4. Klaster BioTechMed 5. Klaster Medialny 6. Łódzki Klaster Warzywno-Owocowy ZJAZDOWA 7. Klaster Innowacji Tekstylnych 8. Klaster AGD 9. Klaster Zaawansowanych Technologii Energetycznych EKOENERGIA 10. Klaster Budownictwo Polski Centralnej 11. Klaster Mechatroniczny 12. Klaster Inkubator Mody 13. Klaster Bitwa Łódzka 14. Klaster Dziedzictwo Tradycji i Smaku 15. Klaster Nanotechnologii 16. Klaster Technik Laserowych 17. Klaster Łódzka Turystyka Konna W wyniku przeprowadzonych badań, w szczególności zaś rozmów z koordynatorami klastrów i ich członkami, podzielono tę grupę na cztery kategorie odpowiadające fazom rozwoju inicjatyw klastrowych opisanym w punkcie poprzednim. W celu dokonania podziału posłużono się matrycą uwzględniającą podstawowe cechy charakterystyczne dla każdej z faz rozwoju. Szczegółową analizę zawarto w tabeli nr 1. 9

10 Tab. nr 1. Klasyfikacja klastrów województwa łódzkiego Klaster Czy zdefiniowano cele klastra? Czy zdefiniowano koordynatora? Czy zdefiniowano członków klastra? Czy istnieje akt powstania klastra? Czy istnieje struktura klastra? Czy podjęto działania na rzecz członków klastra? Klasyfikacja klastra Klaster Bioenergia dla Regionu T T T T T T Łódzko Mazowiecki Klaster Owocowo Warzywny T T T T T T Klaster Medialny T T T T T T Klaster Innowacji Tekstylnych Klaster Łódzka Turystyka Konna T T T T T T T T T T T T Klastry działające (organizacje oparte na klastrze) Klaster Technik Laserowych T T T T T T Klaster BioTechMed T T T T T N Klaster Zaawansowanych Technologii Energetycznych EKOENERGIA Klaster Budownictwo Polski Centralnej Klaster Zaawansowanych Technologii Przemysł Włókienniczo Odzieżowego T T T T N N T T T T N N T T T T N N Klastry w fazie organizacji Łódzki Klaster Warzywno- Owocowy ZJAZDOWA N T T N N N Klaster Bitwa Łódzka T T N N N N Inicjatywy klastrowe Klaster Mechatroniczny T T N N N N 10

11 Klaster Czy zdefiniowano cele klastra? Czy zdefiniowano koordynatora? Czy zdefiniowano członków klastra? Czy istnieje akt powstania klastra? Czy istnieje struktura klastra? Czy podjęto działania na rzecz członków klastra? Klasyfikacja klastra Klaster Dziedzictwo Tradycji i Smaku T T N N N N Klaster AGD N T N N N N Klaster Inkubator Mody N T T N N N Klaster Nanotechnologii N T N N N N Szanse na powstanie klastra Kluczowe uwagi: Jakkolwiek starano się zachować możliwie dużą precyzję w stosowaniu kryteriów przydziału klastra do danej kategorii, to należy pamiętać, że podział ten jest siłą rzeczy umowny. Kluczowe znaczenie ma tu np. kwestia oceny czy podjęte działania są rzeczywiście skierowane na osiągnięcie celów wspólnych członków klastra, czy tylko są przejawem własnej aktywności koordynatora. Dlatego też, nie należy podanego podziału traktować zbyt literalnie. Tym bardziej, iż aktywność koordynatorów może szybko prowadzić do przemieszczania się inicjatyw pomiędzy kategoriami. Klastry z dwóch najbardziej zaawansowanych grup opisano szeroko w dalszej części niniejszego opracowania, posługując się standardową matrycą opisu. Dla każdej z inicjatyw przeprowadzono analizę kluczowych czynników sukcesu wraz z pozycjonowaniem oraz przeanalizowano główne bariery rozwojowe. Klastry z trzeciej grupy, uznane za inicjatywy klastrowe zostały opisane według nieco skróconego wzoru. Niski stopień zaawansowania tych inicjatyw nie pozwala na ustosunkowanie się do wielu ważnych zagadnień. Trzy klastry klaster AGD, Klaster Inkubator Mody i Klaster nanotechnologiczny uznano za nie spełniające kryteriów uznania ich choćby za inicjatywy klastrowe. Kluczowe znaczenie ma tu fakt niezdefiniowania celów klastra oraz brak innych cech opisywanych w punkcie poprzednim. W przypadku Klastra Inkubatora Mody mamy do czynienia z inkubatorem technologicznym, a nazwanie go klastrem nie przesądza o spełnieniu podstawowych warunków uznania danej inicjatywy za klaster. Uznano, iż są to bardzo dogodne środowiska do powstania inicjatyw klastrowych. Na dzień sporządzania niniejszego raportu nie było jednak możliwości opisania ich jako klastrów Podsumowanie Wszystkie przeprowadzone analizy zarówno opierające się na dokumentach istniejących, jak i czerpiące z pierwotnych danych wynikających z wywiadów i spotkań 11

12 wskazują, iż w województwie łódzkim nie działa ani jeden klaster, który spełniałby kryteria określone dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (kryteria uznania za powiązanie kooperacyjne ). Ani jeden z klastrów nie prowadzi jeszcze regularnych działań merytorycznych na rzecz swoich członków. Nawet w grupie uznanej za kastry działające działania koncentrują się na razie na podstawowych czynnościach organizacyjnych. W nielicznych przypadkach podejmowane są działania zmierzające do tworzenia podstaw dla wspólnej promocji (np. poprzez zlecenie opracowania wspólnego logo klastra). Ta konstatacja pociąga za sobą bardzo ważny wniosek. Żaden z klastrów działających na terenie województwa łódzkiego nie jest jeszcze w fazie rozwoju pozwalającej na podejmowanie wspólnych działań o charakterze inwestycyjnym. Oznacza to, iż wszelkie narzędzia zakładające finansowanie wspólnych inwestycji byłyby w przypadku województwa łódzkiego przedwczesne. Jednocześnie, w województwie istnieje bardzo wiele inicjatyw klastrowych na różnym stadium rozwoju. Kilka z nich weszło już we wstępną fazę działania. Inne są dopiero planami działań lub ideami. Liczba inicjatyw każe jednak przygotować szczegółowy plan działania na rzecz wzmocnienia klastrów w regionie. Spectrum beneficjentów ewentualnej pomocy regionalnej jest bowiem bardzo duże. Każdy z klastrów posiada unikalne cechy i oddzielne potrzeby. W ramach tych samych grup uwzględniających stopień rozwoju znajdują się klastry o bardzo odmiennym charakterze i innych potrzebach. Dlatego też, synteza analizy przedstawiona w końcowej części niniejszego raportu powinna być rozpatrywana zawsze przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb klastrów, opisanych szczegółowo w następnym rozdziale. Następny rozdział zawiera szczegółowe opisy klastrów sporządzone w oparciu o ujednoliconą matrycę. 12

13 2. Opis wyników ewaluacji 2.1. Klastry w fazie działania Łódzko Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny I. Informacje podstawowe o klastrze Pełna nazwa i dane teleadresowe klastra Profil i historia działania Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny Koordynator: Skierniewicka Izba Gospodarcza Skierniewice ul. Reymonta 18 tel./faks: W dniu 27 czerwca 2008 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym 33 osoby przedstawiciele firm i instytucji związanych z branżą owocowo-warzywną utworzyły Stowarzyszenie Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny. W wyniku popełnionego błędu formalnego, stowarzyszenia tego nie udało się sądownie zarejestrować. W dniu 23 lutego 2009 roku zorganizowano kolejne spotkanie założycielskie. Tym razem wzięło w nim udział jedynie 16 osób. Podjęte działania formalne doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia w marcu 2009 roku. Obecnie liczy ono 16 członków, reprezentujących 16 firm i instytucji. Przewiduje się, iż pozostałe firmy i osoby z pierwotnej listy założycieli będą sukcesywnie do klastra dołączać. Stowarzyszenie działa przy Skierniewickiej Izbie Gospodarczej, która pełni de facto rolę koordynatora. Podmioty skupione w klastrze Firma Bracia Urbanek J.A.W. Urbanek sp.j. Ul. Katarzynów Łowicz BRON SAD /Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze/ Lech Dąbrowski, Bronowo Zalesie Biała OJC Spółka z o.o. /Przetwórnia Owocowo- Warzywna i Grupa Producencka/ Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego ISiK Prusy 8/ Głuchów PPHU MAR-POL s.c. Sad i /Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze/ T. Marczak&P.Marczak, Kłopoczyn Lubania 13

14 Wisowa Brzozów Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej Dębowa Góra PPHU MARINEX /Przetwórnia Owocowo- Warzywna/ Annosław Regnów Malus sp. z o.o. /Grupa Producencka/ Muchnice Nowe Strzelce Agro Czar sp. z o.o. /Grupa Producencka/ ul. Mszczonowska Skierniewice Gospodarstwo Rolne Janusz Strzechowski Rogów PPHU /Przetwórnia Owocowo- Warzywna/ Cielądz 2, Cielądz Zakład Cielądz 28 b Skierniewicka Fabryka Maszyn Urządzeń i Konstrukcji SFAMASZ Bełchów 47 B Bełchów Gospodarstwo Glinnik /Przetwórnia Owocowo-Warzywna i Gosp. Rolne/ Głowno Glinnik 1 PPHU Piomar Sp.j. /Przetwórnia Owocowo Warzywna/ Marzęcice Strzelce Wielkie Skierniewicka Izba Gospodarcza tel ul. Reymonta Skierniewice II. Powiązania wewnątrz klastra Kształt docelowy, a kształt obecny analiza różnic Aktualnie Stowarzyszenie posiada wybrane władze statutowe. Działalnością bieżącą zajmuje się przede wszystkim Izba. Opracowano znak graficzny oraz rozpoczęto prace koncepcyjne nad utworzeniem spółki prawa handlowego. Ma ona docelowo prowadzić działalność gospodarczą związaną ze wspólną promocją i operowaniem wspólnym znakiem towarowym. Koncepcja rozwojowa zakłada istnienie równoległe Stowarzyszenia (zajmującego się koordynacją, wyznaczaniem kierunków rozwojowych, pozyskiwaniem środków finansowania zewnętrznego) oraz spółki (prowadzącej działalność gospodarczą na rzecz członków klastra). Generalnie, kształt obecny jest zaledwie punktem wyjścia do kształtu docelowego. Działania koordynatora klastra skupiają się obecnie na wstępnych zadaniach formalnych. Strategia rozwoju, cele i zasady obowiązujące w klastrze Cele klastra są następujące: 14

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZEMYSŁÓW KULTURY I KREATYWNYCH" Raport końcowy Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3

Spis treści... 2. 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3 Spis treści Spis treści... 2 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3 1.1.2. Szanse i zagrożenia... 3 1.1.3. Mocne i słabe strony... 6 1.1.4. Możliwe warianty

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo