Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999"

Transkrypt

1 Sterowniki Premium Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57 Instalowanie, montaż Wydanie - Maj 1999

2 TOM 1 Konfigurowanie, procesory i dyskretne I/O Sterowniki TSX / PMX / PCX 57: Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Dyskretne moduły I/O: TSX DEY!/DSY!/DMY! Moduły bezpieczeństwa: TSX PAY! Uruchamianie, diagnostyka, konserwacja Zgodność z normami, warunki pracy A B1 B2 B C D Zasilacze zwykłe i szyny AS-i: TSX SUP 1!!1 / A0! E

3 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 1 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla osób wykwalifikowanych i techniczne przygotowanych do instalowania, obsługi oraz konserwacji opisanych w niej urządzeń. Zawiera ona wszystkie informacje niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. Jednakże zaawansowani użytkownicy powinni zwrócić się o dodatkowe informacje do najbliższego przedstawicielstwa firmy Schneider. Informacje zawarte w tej instrukcji nie mają charakteru umowy, w związku z czym nie mogą być traktowane w żadnym wypadku jako rozszerzenie lub ograniczenie postanowień zawartych w umowie gwarancyjnej. 2 Wymagane kwalifikacje Do instalowania, obsługi oraz konserwacji urządzeń przeznaczone mogą być tylko osoby wykwalifikowane. Wykonywanie jakichkolwiek prac przez osoby niewykwalifikowane lub z pogwałceniem, opisanych w instrukcjach (tej lub dołączanych do poszczególnych urządzeń) zasad bezpiecznej eksploatacji może spowodować zagrożenie zdrowia obsługi oraz zniszczenie urządzeń. Za osoby wykwalifikowane można uważać:! osoby zaangażowane w tworzenie aplikacji. Są to osoby zaznajomione z zasadami obowiązującymi przy stosowaniu systemów sterujących (np. projektanci systemów sterowania),! osoby zajmujące się instalowaniem tego typu urządzeń. W szczególności będą to osoby oswojone z instalowaniem, łączeniem oraz uruchamianiem urządzeń systemów sterowania (np. instalatorzy, technicy zajmujący się okablowaniem urządzeń oraz zajmujący się instalowaniem systemów),! osoby zajmujące się obsługą systemów. Są to osoby przeszkolone z myślą o użytkowaniu i zarządzaniu urządzeniami systemów sterowania (np. operatorzy),! osoby związane z utrzymaniem prawidłowej pracy systemu (konserwacją). Są to osoby posiadające doświadczenie w naprawie i regulacji urządzeń systemów sterujących (np. inżynierowie nadzorujący przebieg instalacji urządzeń, inżynierowie zajmujący się serwisem pogwarancyjnym). 3 Ostrzeżenia Ostrzeżenia mają za zadanie informować o niebezpieczeństwach grożących operatorowi lub urządzeniom. Informacje mające taki charakter są zaznaczone w dokumentacji specjalnymi symbolami odpowiadającymi stopniowi zagrożenia. Niebezpieczeństwo (Danger) lub Ostrożnie (Caution) Oznacza, że nie zastosowanie się do zamieszczonych uwag lub zignorowanie ostrzeżenia może powodować zagrożenie życia lub zdrowia i zniszczenie urządzenia. Ostrzeżenie (Warning) lub Ważne (Important) lub Oznacza, że zignorowanie zawartych uwag może powodować zagrożenie zdrowia i zniszczenie urządzenia. Uwaga (Note) lub Komentarz (Comment) Służą do podkreślenia wagi informacji o urządzeniu, jego obsłudze lub dołączonej do niego dokumentacji. 1

4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 4 Dopuszczenie do użytkowania Urządzenia opisane w tej instrukcji spełniają Europejskie Normy (*), którym podlegają (symbol CE). Mogą być one prawidłowo użytkowane tylko w przypadku stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem (opisanym w różnych dokumentach), przy prawidłowym łączeniu ich z urządzeniami obcymi. Generalnie rzecz ujmując, jeśli zostaną zachowane warunki prawidłowego przemieszczania, transportu i przechowywania oraz wszystkie warunki dotyczące instalacji, pracy i konserwacji, a urządzenia będą użytkowane prawidłowo, to nie wystąpi żadne zagrożenie utraty zdrowia czy uszkodzenia urządzenia. (*) Normy EMC i LV (wymagania odnośnie poziomu pól elektromagnetycznych i niskich napięć). 5 Instalowanie i zestawianie urządzeń Podczas instalowania urządzeń i uruchamiania urządzeń należy przestrzegać zamieszczonych poniżej reguł. Dodatkowo, przy instalowaniu łączy cyfrowych należy postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w Electromagnetic Compatibility of Industrial Network and Fieldbuses, w dokumentacji TSX DG KBLE, lub w instrukcji TSX DR NET część C.! Uwagi dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa muszą być wykonywane skrupulatnie. Znajdują się one w dokumentacjach instalowanych urządzeń.! Rodzaj urządzenia określa sposób jego instalacji: " urządzenia do zabudowy w pulpicie (np. terminal operatora lub sterownik cell controller) muszą być montowane w pulpitach lub za tablicą, " urządzenia do zabudowy wewnątrz (np. PLC) umieszcza się w obudowie lub w szafie, " obudowy urządzeń przenośnych, czy laptopa (np. notebook lub terminal) muszą pozostać zamknięte.! W przypadku urządzeń podłączonych na stałe: " instalacja poprzedzająca te urządzenia musi spełniać warunki normy IEC (kategoria odporności na przepięcia 2), " dodatkowo, instalacja elektryczna musi zawierać urządzenie separujące oraz wyłącznik realizujący ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć. W innym razie gniazdko zasilające musi być uziemione i umieszczone w łatwo dostępnym miejscu. We wszystkich przypadkach urządzenie musi być połączone z uziemieniem ochronnym za pomocą żółto-zielonych przewodów (NFC IEC ).! Obwody niskonapięciowe (choćby nawet były zasilane niskim napięciem) należy łączyć z uziemieniem ochronnym ze względu na możliwość przerzutu niebezpiecznego napięcia.! Przed załączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie zasilające ma prawidłową wartość (w stosunku do napięcia znamionowego urządzenia).! Jeżeli urządzenie jest zasilane napięciem stałym 24 V lub 48 V, to obwody niskonapięciowe muszą być zabezpieczone. Do zasilania używać tylko przepisowych zasilaczy.! Tolerancja napięcia zasilającego musi być zgodna z wymaganą (dokumentacja urządzenia).! Należy wykonać niezbędne pomiary by zapewnić, że powrót napięcia zasilającego (nagły, zimny lub gorący start) nie prowadzi do powstania jakiegokolwiek zagrożenia dla personelu, czy instalacji. 2

5 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania! Zastosowane urządzenia awaryjnego wyłączania muszą działać we wszystkich stanach pracy, nawet w awaryjnych (np. w przypadku przerwania przewodu). Skasowanie takiego urządzenia nie może powodować niekontrolowanego lub nieprawidłowego uruchomienia urządzenia.! Przewody przesyłające sygnały muszą być tak prowadzone, by działanie systemu nie było zakłócane przez pola elektryczne, magnetyczne, czy elektromagnetyczne.! Urządzenia systemu sterowania oraz ich kontrolery należy instalować w taki sposób, by były one chronione przed dostępem osób niepowołanych.! Należy wykonać niezbędne pomiary wejść i wyjść, by zabezpieczyć się przed nieprawidłowym działaniem systemu w razie braku sygnału. 6 Praca urządzenia Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem polega na jego zdolności do zapobiegania powstawaniu błędów w pracy oraz na zdolności do minimalizowania ich skutków. System traktowany jest jako bezpieczny, jeżeli wystąpienie błędu w jego funkcjonowaniu nigdy nie powoduje niebezpieczeństwa. Błąd w funkcjonowaniu systemu może mieć charakter:! bierny, jeżeli efektem jest otwarcie obwodu wyjściowego (żadne polecenie nie jest przesyłane do elementów wykonawczych), lub! aktywny, jeśli efektem jest zamknięcie obwodu wyjściowego (przesłanie polecenia do elementów wykonawczych). Z punku widzenia bezpieczeństwa błąd w działaniu może być niebezpieczny lub niezależny od rodzaju polecenia wydanego w czasie normalnej pracy. Błąd bierny jest niebezpieczny, gdy poleceniem tym jest alarm. Błąd aktywny jest niebezpieczny, gdy zachowuje lub inicjuje niepożądaną komendę. Ważnym jest by zwrócić uwagę na różnicę w reakcji na uszkodzenie pomiędzy przekaźnikami elektromechanicznymi a elementami elektronicznymi (jak np. tranzystory):! jest bardzo prawdopodobne (ok. 90%), że błąd spowoduje otwarcie obwodu (odłączenie),! istnieje 50% prawdopodobieństwo, że uszkodzenie tranzystora spowoduje otwarcie obwodu. Stąd też, wynika potrzeba właściwego oszacowania rodzajów i konsekwencji uszkodzeń oraz błędów, podczas automatyzowania systemu z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych takich, jak sterowniki wraz ze stosowanymi modułami przekaźnikowymi. W celu zabezpieczenia się przed skutkami błędów aktywnych wewnątrz sterownika projektant systemu musi stosować urządzenia zewnętrzne (w stosunku do sterownika). Może to powodować konieczność zastosowania rozwiązań różnego typu poprzez zastosowanie urządzeń mechanicznych, elektromechanicznych, pneumatycznych lub hydraulicznych (np. bezpośrednie połączenie krańcówki i przycisków awaryjnego wyłączenia z cewką przekaźnika kontroli ruchu). Czasem korzystne jest, w celu ochrony przed niebezpiecznymi błędami, które mogą wystąpić na obwodach wyjściowych lub wstępnych elementach wykonawczych, rozproszenie głównych zadań sterownika i wykorzystanie jego możliwości, na przykład poprzez użycie wejść do kontroli poprawności wykonania poleceń wydawanych przez program. 7 Parametry elektryczne i cieplne Parametry cieplne i elektryczne urządzeń są szczegółowo opisane w ich dokumentacji (instrukcje obsługi, podręczniki użytkowania). 3

6 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 8 Warunki środowiskowe W przypadku zastosowań przemysłowych warunki środowiskowe mogą się zmieniać w bardzo szerokim zakresie. Z tego też względu sterowniki programowalne i ich moduły muszą być instalowane z zachowaniem następujących zasad:! muszą być instalowane w obudowach o stopniu ochrony IP54. W tym przypadku obowiązują dwie zasady: " bezpośredni dostęp do modułów elektronicznych musi być ograniczony jedynie do osób zatrudnionych przy konserwacji (patrz rozdział 2), za pomocą specjalnych kluczy, " należy rozważyć możliwość zastosowania obudowy metalowej, stanowiącej dodatkowy ekran chroniący przed wpływem pola elektromagnetycznego,! instalowanie sterowników Premium wraz z osprzętem bez dodatkowych osłon. Mają one obudowy o stopniu ochrony IP20. W taki sposób można instalować sterowniki w obszarach o ograniczonym dostępie oraz o niskim poziomie zanieczyszczenia (nie przekraczającym poziomu 2), czyli na przykład na stacjach lub w pomieszczeniach sterowniczych, w których nie ma zarówno maszyn ani innych urządzeń mogących powodować powstawanie metalicznych pyłów lub drobin. W takim przypadku zewnętrzne ściany pełnią rolę dodatkowej obudowy sterownika. 9 Konserwacja Gotowość operacyjna Gotowością operacyjną systemu nazywa się jego zdolność, w rozumieniu kombinacji jego niezawodności, łatwości naprawy oraz potrzeby konserwacji, do wykonania zadanej funkcji, w danym momencie i w określonym przedziale czasu. Tak więc gotowość operacyjna zależy od rodzaju aplikacji, ponieważ jest ona kombinacją:! architektury systemu automatycznego sterowania,! niezawodności i łatwości wykonania naprawy: charakterystyki wbudowanych urządzeń (sterownik, czujniki, itd.),! logistyki konserwacji: charakterystyki zdefiniowanego przez użytkownika systemu sterowania (struktura programu, sygnalizacja błędów, charakterystyka przetwarzania, możliwość wymiany części na miejscu, wyszkolenie obsługi). Procedura naprawy! Urządzenia systemu sterowania powinny być naprawiane tylko przez osoby wykwalifikowane (serwisanta lub technika posiadającego certyfikat Schneider Automation). Można wymieniać tylko niektóre części i elementy.! Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji na urządzeniu (np. otwarcie obudowy) należy zawsze odłączyć wpierw zasilanie (wyjąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć wyłącznik).! Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji mechanicznych na urządzeniu należy odłączyć zasilanie i mechanicznie zablokować wszystkie ruchome części.! Przed zdemontowaniem modułu, karty pamięci, karty PCMCIA, itd. należy sprawdzić w instrukcji czy operacja taka ma być wykonana przy załączonym napięciu zasilającym, czy też przy napięciu wyłączonym. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.! W przypadku wyjść o logice pozytywnej i wejść o logice negatywnej należy zachować szczególną ostrożność przy odłączaniu przewodu (dotknięcie do elementu uziemionego może spowodować niepożądaną reakcję). Wymiana zużytych baterii! W przypadku konieczności wymiany baterii należy zastąpić je bateriami takiego samego typu, a zużyte traktować tak, jak odpady toksyczne. Nie wolno ich w szczególności wrzucać do ognia, otwierać, ponownie ładować, lutować. 4

7 Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A A Rozdział Strona 1 Elementy stacji sterowników Premium Główne części składowe Podstawki (Rack) Zasilacze podstawek Procesory Moduł zdalny Bus X (remote rackmaster module) Dyskretne wejścia/wyjścia (I/O) montowane w podstawce Analogowe moduły wejść/wyjść I/O Liczniki Kontrolery ruchu Axis control Kontrolery silnika krokowego Komunikacja Interfejs szyny AS-i Moduł ważenia (Weighing) Zasilacze Wentylatory Moduły awaryjnego zatrzymania Rodzaje stacji sterownika Stacja sterownika z procesorem na podstawce TSX RKY!! Stacja sterownika z procesorem zabudowanym w komputerze PC Podstawki standardowe TSX RKY.. i do rozbudowy TSX RKY.. EX Wprowadzenie Wiadomości ogólne Opis budowy podstawek Instalowanie / Montaż Funkcje podstawek Stacja sterownika z procesorem TSX/PMX 57 na podstawce TSX RKY!! Stacja sterownika z procesorem PCX 57 montowanym w komputerze PC 2-6 A/1

8 A Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A Adresowanie podstawek w stacji sterownika Adresy modułów Instalowanie zasilaczy, procesorów i innych modułów Akcesoria Kable przedłużające szynę danych Bus X Terminator linii TSX TLYEX Zaślepka TSX RKA 02 dla nie używanego slotu Zaznaczanie elementów (nadawanie etykiet) Tabela zgodności sprzętu starego i nowego typu Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX Wprowadzenie Procesory TSX / PMX 57 montowane w podstawkach TSX RKY!! Katalog Opis modułu procesora Instalacja i montaż Wyświetlacz Procesory PCX 57, montowane w komputerze PC Wprowadzenie Katalog Opis karty Montaż / Instalowanie Sygnalizacja Funkcje dodatkowe, wspólne dla wszystkich procesorów Port Terminala Gniazdo karty komunikacyjnej PCMCIA Pamięci Przycisk RESET Zegar czasu rzeczywistego Parametry techniczne procesorów Parametry ogólne Parametry elektryczne 3-29 A/2

9 Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A A Liczba kanałów specjalnych i ich definicje Profil I/O Zasilacze TSX PSY Wprowadzenie Wiadomości ogólne Opis modułu Katalog Funkcje dodatkowe Instalowanie Instalowanie modułu Montowanie modułu i jego podłączanie Parametry Zasilacze prądu przemiennego Parametry zasilaczy prądu stałego Charakterystyka styków przekaźnika alarmu Tabela doboru zasilaczy do zapotrzebowanej mocy Dobór zabezpieczeń linii 4-20 A/3

10 A Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A 5 Moduł zdalny szyny Bus X: TSX REY Wprowadzenie Wiadomości ogólne Opis modułu Topologia stacji w modułami szyny zdalnej Stacja TSX / PMX Stacja PCX Instalowanie modułu Moduł nadrzędny Master Moduł podrzędny Slave Konfigurowanie modułu Maksymalne odległości a rodzaj modułu Podłączanie Akcesoria Zasady podłączania Moc pobierana przez moduł Diagnostyka 5-14 Wykorzystanie kontrolek sygnalizacyjnych Czynności związane z instalacją zdalnego modułu szyny Bus X 5-15 A/4

11 Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A A 6 Montowanie Zasady instalowania podstawek Ustalanie pozycji podstawek Wymiary podstawek Montowanie podstawek Montowanie na 35 mm szynie DIN Montowanie na panelu lub płytce montażowej Telequick Montowanie modułów i terminali Wkładanie modułu do podstawki Wyposażanie modułu w przystawkę kodującą (Screw terminal block) Montowanie procesora PCX 57 w komputerze PC Elementy karty procesora Wymiary Uwagi dotyczące instalowania karty Czynności poprzedzające zainstalowanie procesora w komputerze Instalowanie karty procesora w komputerze PC Instalowanie procesora PCX 57 wewnątrz segmentu szyny Bus X Wymiana baterii podtrzymującej zasilanie pamięci RAM Procesor TSX 57 / PMX Procesor PCX Częstotliwość wymiany baterii Instalowanie i wymiana karty rozszerzenia pamięci PCMCIA Procesor TSX 57 / PMX Procesor PCX Wymiana baterii na karcie pamięci RAM typu PCMCIA Uwagi dotyczące wymiany procesora Momenty dokręcania elementów mocujących 6-24 A/5

12 A Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A 7 Podłączanie Uziemianie Uziemianie podstawek Uziemianie modułów Podłączanie zasilaczy Zasady podłączania Podłączanie zasilaczy prądu przemiennego Podłączanie zasilaczy prądu stałego zasilanych z sieci 24V= lub 48V= Podłączanie zasilaczy prądu stałego zasilanych z sieci prądu przemiennego Blokowanie wyjść do zasilania czujników i elementów wykonawczych Funkcje / Parametry Adresowanie dyskretnych kanałów I/O Jednozadaniowa struktura aplikacji Cykliczne wykonywanie zadania Okresowe wykonywanie zadania Wielozadaniowa struktura aplikacji Zadania sterujące Przetwarzanie zdarzeń Struktura pamięci użytkowej Pamięć aplikacji Parametry techniczne Czas przejścia zadania głównego MAST Czas trwania przejścia zadania szybkiego FAST Czas odpowiedzi na zdarzenie Dokładność wewnętrznych układów taktujących Tryby pracy sterownika Zmiana trybu pracy sterownika RUN / STOP 9-1 A/6

13 Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A A 9.2 Reakcja na zanik i powrót zasilania Zanik zasilania na podstawce z procesorem TSX/PMX 57 (podstawka 0) lub w komputerze z kartą procesora PCX Zanik zasilania na zasilaczu zainstalowanym na podstawce Reakcja sterownika na włożenie i wyjęcie karty pamięci PCMCIA Sterowniki TSX/PMX Sterownik PCX Reakcja na naciśnięcie przycisku RESET procesora Reakcja na naciśnięcie przycisku RESET na module zasilacza Reakcja procesora PCX 57 na zachowanie komputera PC Reakcja na włożenie (wyjęcie) modułu przy załączonym zasilaniu Zachowanie wejść i wyjść (I/O) przy zmianie trybu pracy Wartość bezpieczna dla wyjść dyskretnych i analogowych Przyjmowanie przez wyjścia analogowe i dyskretne zdefiniowanych stanów Błędy I/O Przekaźnik alarmu Sterowniki TSX/PMX Sterownik PCX Ładowanie systemu operacyjnego 9-11 A/7

14 A Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A 10 Dodatek 10-1 Moduły wentylatorów Wprowadzenie Opis modułu Karta katalogowa Wymiary Montaż modułu Zasady instalowania podstawek z wentylatorami Podłączanie Parametry techniczne 10-7 A/8

15 Rozdział 1 1 Elementy stacji sterowników Premium A 1.1 Główne części składowe Sterowniki typu Premium mają budowę całkowicie modułową. Na stacje sterowników składają się podstawki (rack), moduły zasilaczy, moduły procesorów, dyskretne oraz analogowe moduły wejścia wyjścia (moduły I/O), itd Podstawki (Rack) (patrz część A rozdział 2 niniejszej instrukcji) Dostępne są dwa rodzaje podstawek:! Standardowe 6-, 8- lub 12-pozycyjne. Ich zastosowanie limituje stację sterownika do jednej podstawki.! 4, 6, 8 lub 12-pozycyjne podstawki z możliwością rozbudowy. Dzięki nim stacja sterownika może mieć: " 16 podstawek (max), gdy stacja składa się z podstawek 4, 6 lub 8- pozycyjnych, " 8 podstawek (max), gdy stacja składa się z podstawek 12-pozycyjnych. Podstawki te są rozmieszczone na szynie (zwanej Bus X), której długość nie może przekroczyć 100 metrów. Gdy potrzebna jest większa długość stosuje się specjalny moduł zdalny szyny Bus X remote rackmaster. Pozwala ona na podłączenie dwóch segmentów szyny Bus X umieszczonych w odległości 250 metrów od podstawki, w której umieszczono procesor. Podstawka 4-pozycyjna Podstawka 6-pozycyjna Podstawka 8-pozycyjna Podstawka 12-pozycyjna 1 1

16 A Zasilacze podstawek (patrz część A rozdział 4 niniejszej instrukcji) Każda podstawka musi być wyposażona w zasilacz, którego rodzaj zależy od rodzaju wymaganego napięcia (przemienne AC lub stałe DC) oraz zapotrzebowania mocy (moduł standardowy lub podwójny). Moduł standardowego zasilacza prądu ~ lub = Moduł podwójnego zasilacza prądu ~ lub = Procesory Każda stacja jest wyposażona w procesor, którego rodzaj zależy od: " sposobu montowania: na podstawce lub w komputerze PC, " wymaganej mocy obliczeniowej: liczba wejść i wyjść dyskretnych i analogowych, itp. " rodzaju przetwarzania: sekwencyjne lub sekwencyjne połączone ze sterowaniem procesem.! Procesory sekwencyjne przeznaczone do montowania w podstawkach TSX RKY!!! (patrz część A, rozdział 3 instrukcji). TSX P 102 TSX P TSX P Ten procesor umożliwia: Te procesory umożliwiają:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " dwu 12-pozycyjnych podstawek lub " czterech 4-, 6- lub 8-pozycyjnych, " 512 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 24 analogowych I/O, " 8 kanałów specjalnych (licznik, itp.)! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " ośmiu 12-pozycyjnych podstawek lub " szesnastu 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 1024 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 80 analogowych I/O, " 24 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.)! zabudowanie stacji w strukturze wielosieciowej. TSX 252 ma dodatkowo zabudowane łącze FIPIO.! zabudowanie stacji sterownika w pojedynczej strukturze sieciowej. 1 2

17 Elementy stacji sterowników Premium 1 A! Procesory sekwencyjne przeznaczone do montowania w podstawkach TSX RKY!!! (cd). TSX P TSX P TSX P TSX P Te procesory umożliwiają:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " ośmiu 12-pozycyjnych podstawek lub " szesnastu 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 1024 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 128 analogowych I/O, " 32 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.)! zabudowanie stacji sterownika w strukturze wielosieciowej. Te procesory umożliwiają:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " ośmiu 12-pozycyjnych podstawek lub " szesnastu 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 2040 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 256 analogowych I/O, " 64 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.)! zabudowanie stacji sterownika w strukturze wielosieciowej. Procesor TSX 452 ma dodatkowo zabudowane łącze FIPIO. 1 3

18 A! Procesory sterowania procesem przeznaczone do montowania w podstawkach TSX RKY!!! (patrz część A rozdział 3 instrukcji). TPMX P TPMX P Ten sterownik posiada taką samą pojemność, jak TSX P oraz możliwości porównywalne z TSX P57 2!2. Umożliwia on:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " dwu 12-pozycyjnych podstawek lub " czterech 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 512 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 24 analogowych I/O, " 8 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.) " etc " 10 kanałów zarządzania procesem! zabudowanie stacji sterownika w pojedynczej strukturze sieciowej. Ten sterownik posiada taką samą pojemność, jak TSX P oraz możliwości porównywalne z TSX P57 4!2. Umożliwia on:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " ośmiu 12-pozycyjnych podstawek lub " szesnastu 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 1024 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 80 analogowych I/O, " 24 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.) " etc " 10 kanałów zarządzania procesem! zabudowanie stacji sterownika w strukturze wielosieciowej. 1 4

19 Elementy stacji sterowników Premium 1 A! Procesory sterowania procesem przeznaczone do montowania w podstawkach TSX RKY!!! (cd). TPMX P TPMX P Ten sterownik posiada taką samą pojemność, jak TSX P oraz możliwości porównywalne z TSX P57 4!2. Umożliwia on:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " ośmiu 12-pozycyjnych podstawek lub " szesnastu 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 1024 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 128 analogowych I/O, " 32 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.) " etc " 10 kanałów zarządzania procesem! zabudowanie stacji sterownika w strukturze wielosieciowej. Ma zabudowane łącze FIPIO. Ten sterownik posiada taką samą pojemność, jak TSX P oraz możliwości porównywalne z TSX P57 4!2. Umożliwia on:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " ośmiu 12-pozycyjnych podstawek lub " szesnastu 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 2040 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 255 analogowych I/O, " 64 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.) " etc " 10 kanałów zarządzania procesem! zabudowanie stacji sterownika w strukturze wielosieciowej. Ma zabudowane łącze FIPIO. 1 5

20 A! Procesory sekwencyjne przeznaczone do montowania w komputerze PC (patrz część A rozdział 3 instrukcji). Karty te montuje się w biurowych lub przemysłowych komputerach PC wyposażonych w szynę ISA i pracujących w środowisku Windows 95 lub Windows NT. Umożliwiają one kontrolowanie stacji PLC. Dodatkowo, zainstalowanie odpowiedniego sterownika umożliwia przezroczystą komunikację pomiędzy komputerem bazowym (Host) a procesorem, dzięki czemu nie ma potrzeby instalowania dodatkowego terminala. TPCX P TPCX P Ten sterownik umożliwia:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " dwu 12-pozycyjnych podstawek lub " czterech 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 512 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 24 analogowych I/O, " 8 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.)! zabudowanie stacji sterownika w pojedynczej strukturze sieciowej. Ten sterownik umożliwia:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " ośmiu 12-pozycyjnych podstawek lub " szesnastu 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 1024 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 128 analogowych I/O, " 32 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.)! zabudowanie stacji sterownika w strukturze wielosieciowej. Jest on wyposażony w łącze FIPIO. 1 6

21 Elementy stacji sterowników Premium 1 A Moduł zdalny Bus X (remote rackmaster module) (patrz rozdział 5, część A) Zastosowanie tego modułu umożliwia podłączenie dwóch segmentów szyny danych znajdujących się maksymalnie w odległości 250 m od podstawki, w której zainstalowany jest procesor. Każdy taki zdalny segment może obsługiwać kilka podstawek rozmieszczonych wzdłuż szyny Bus X na długości do 100 m Dyskretne wejścia/wyjścia (I/O) montowane w podstawce (patrz część B1 instrukcji) Duży asortyment cyfrowych modułów I/O daje możliwość użytkownikowi dostosowania sprzętu do jego własnych wymagań. Moduły różnią się:! Liczbą kanałów: 8, 16, 28, 32 lub 64,! Rodzajem wejść: " moduły z wejściami na napięcie stałe DC (24V=, 48V=), " moduły z wejściami na napięcie przemienne AC (24V~, 48V~, 110V~, 240V~).! Rodzajem wyjść: " moduły z wyjściami przekaźnikowymi (relay outputs), " moduły z wyjściami logicznymi DC (24V= / 0.1A 0.5A 2A, 48V= / 0.25A 1A), " moduły z wyjściami logicznymi AC (24V~/130V~ / 1A, 48V~/240V~ / 2A).! Rodzajem złącz: listwy zaciskowe i złącza HE10 do podłączania czujników i elementów wykonawczych w systemie TELEFAST 2. Złącza HE10 Listwy zaciskowe 64 I / 64 Q 32 I / 32 Q 28 I/O (16I+12Q)16I 32 I 8I-16I / 8Q-16Q 1 7

22 A Analogowe moduły wejść/wyjść I/O (patrz instrukcja Analog and Weighing Installation Manual Volume 4 ) Duży asortyment modułów analogowych I/O obejmuje większość wymagań. Moduły różnią się:! Liczbą kanałów: 4, 8, 16.! Oferowanymi parametrami: napięcie/prąd, termopara, uniwersalne (termopara, czujnik pomiaru temperatury, napięcie/prąd).! Sposobem podłączania: złącza 25-pinowe typu SUB D, do podłączania czujników w systemie TELEFAST 2. Złącza 25-pinowe SUB D 16 I (wejść) kanały nie izolowane Napięcie/Prąd V # 10V V V mA 16 I (wejść) kanały izolowane Termopara mV 8 I (wejść) kanały nie izolowane Napięcie/Prąd V # 10V V V mA 8 I (wejść) kanały izolowane Napięcie/Prąd V # 10V V V mA mA mA mA 12 bitów 16 bitów 12 bitów 16 bitów/ Napięcie 14 bitów/prąd 4 I (wejścia) szybkie, kanały izolowane Napięcie/Prąd V # 10V V V mA mA 16 bitów/ Napięcie 14 bitów/prąd 8 Q (wyjścia) kanały nie izolowane Napięcie/Prąd # 10V mA mA 16 bitów/ Napięcie 14 bitów/prąd Listwy zaciskowe 4 I (wejścia) kanały izolowane Uniwersalny V, # 10V V, V mA, mA mV $ $ Czujnik temperatury Termopara 4 Q (wyjścia) kanały izolowane Napięcie/Prąd # 10V mA mA 16 bitów 16 bitów + znak 1 8

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH data publikacji styczeń 2014 Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Schemat podłączenia i konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

PLD48 PIXEL DMX LED Driver

PLD48 PIXEL DMX LED Driver PLD48 PIXEL DMX LED Driver Instrukcja obsługi www.modus.pl ziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. KARTA KATALOGOWA mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. Moduł mh-s4 jest czterokanałowym wejściem sensorów (czujników) temperatury rozlokowanych w budynku. Czujnikami są elementy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS MIKOM s.c. Grzegorz Idzikowski, Jacek Moczulewski ul. Tyrmanda 40/12 54-608 Wrocław tel: 501291951 mikom@pnet.pl OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS Urządzenie OSTER jest połączeniem

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16

KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16 KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Konwerter KT-16 jest urządzeniem pośredniczącym pomiędzy głowicami pomiarowodetekcyjnymi a jednostką nadrzędną. Przy jego pomocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Charakterystyka maszyny - Scharmann Heavycut Rodzaj maszyny wytaczarka Układ sterowania Stary Sinumerik 8 + Sinumerik 840D (MMC

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01

Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01 Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA Łódź, grudzień 1995 r. Uwaga: producent. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja System automatyki domowej Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.K Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputer oraz pamiętanie

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FM-02. modułu bezpiecznikowego

Instrukcja obsługi FM-02. modułu bezpiecznikowego Instrukcja obsługi modułu bezpiecznikowego FM-02 Akcesoria CNC 16-300 Augustów ul. Chreptowicza 4 tel/fax: (87) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl www.cnc.info.pl - forum maszyn

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl SPIS TREŚCI SmartGuard 600 strona 22 Moduły we/wy bezpieczeństwa strona 24 Sterowniki bezpieczeństwa www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Przemysłowych Systemów Cyfrowych Kierunek studiów: ED Przedmiot: Przemysłowe systemy cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

Montaż komputera. ITE PC v4.0 Chapter 3 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public

Montaż komputera. ITE PC v4.0 Chapter 3 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public Montaż komputera 1 Instalacja zasilacza Kroki instalacji zasilacza: 1. Umieścić zasilacz w obudowie. 2. Dopasować otwory w zasilaczu do otworów w obudowie. 3. Przykręcić zasilacz w obudowie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ORVALDI MBS-PDU 1U Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.sklep.orvaldi.pl www.orvaldi.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 str. 1 1. Instalacja linii komunikacyjnej. 1.1 Komunikacja pomiędzy oprawami a modułami podrzędnymi realizowana jest poprzez dodatkowy przewód komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy konwerter sygnałów z zasilaczem CZAK-02

Dwukanałowy konwerter sygnałów z zasilaczem CZAK-02 Dwukanałowy konwerter sygnałów z zasilaczem CZAK-02 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA CZAK2/002U Łódź, wrzesień 2004 r. Uwaga: COMMON S.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

Używanie globalnego zasilacza z jednym portem (Power over Ethernet - PoE) Avaya

Używanie globalnego zasilacza z jednym portem (Power over Ethernet - PoE) Avaya Używanie globalnego zasilacza z jednym portem (Power over Ethernet - PoE) Avaya Wydanie 1 Numer 1 Sierpień 2016 2016, Avaya, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niezależnie od podjętych starań w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS

Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Instrukcja modułu czujnika wilgotności IMDHS Model nr: 2190 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 10 sierpnia 2016 Spółka Inżynierów Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka 34, 20-151 LUBLIN E-Mail: info@sim.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Miernik temperatury do magistrali LPB

Miernik temperatury do magistrali LPB 2 528 Miernik temperatury do magistrali LPB QAB30.600 Czujnik temperatury / adapter do stosowania z centralą komunikacyjną OCI600 Pomiar temperatury za pomocą fabrycznie podłączonego zanurzeniowego czujnika

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta wideodomofonu - NXW305 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta wideodomofonu - NXW305 Instrukcja System automatyki domowej Karta wideodomofonu - NXW305 Instrukcja Nexwell Engineering 11/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8AI

RS485 MODBUS Module 8AI Wersja 1.4 15.04.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo