Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999"

Transkrypt

1 Sterowniki Premium Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57 Instalowanie, montaż Wydanie - Maj 1999

2 TOM 1 Konfigurowanie, procesory i dyskretne I/O Sterowniki TSX / PMX / PCX 57: Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Dyskretne moduły I/O: TSX DEY!/DSY!/DMY! Moduły bezpieczeństwa: TSX PAY! Uruchamianie, diagnostyka, konserwacja Zgodność z normami, warunki pracy A B1 B2 B C D Zasilacze zwykłe i szyny AS-i: TSX SUP 1!!1 / A0! E

3 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 1 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla osób wykwalifikowanych i techniczne przygotowanych do instalowania, obsługi oraz konserwacji opisanych w niej urządzeń. Zawiera ona wszystkie informacje niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. Jednakże zaawansowani użytkownicy powinni zwrócić się o dodatkowe informacje do najbliższego przedstawicielstwa firmy Schneider. Informacje zawarte w tej instrukcji nie mają charakteru umowy, w związku z czym nie mogą być traktowane w żadnym wypadku jako rozszerzenie lub ograniczenie postanowień zawartych w umowie gwarancyjnej. 2 Wymagane kwalifikacje Do instalowania, obsługi oraz konserwacji urządzeń przeznaczone mogą być tylko osoby wykwalifikowane. Wykonywanie jakichkolwiek prac przez osoby niewykwalifikowane lub z pogwałceniem, opisanych w instrukcjach (tej lub dołączanych do poszczególnych urządzeń) zasad bezpiecznej eksploatacji może spowodować zagrożenie zdrowia obsługi oraz zniszczenie urządzeń. Za osoby wykwalifikowane można uważać:! osoby zaangażowane w tworzenie aplikacji. Są to osoby zaznajomione z zasadami obowiązującymi przy stosowaniu systemów sterujących (np. projektanci systemów sterowania),! osoby zajmujące się instalowaniem tego typu urządzeń. W szczególności będą to osoby oswojone z instalowaniem, łączeniem oraz uruchamianiem urządzeń systemów sterowania (np. instalatorzy, technicy zajmujący się okablowaniem urządzeń oraz zajmujący się instalowaniem systemów),! osoby zajmujące się obsługą systemów. Są to osoby przeszkolone z myślą o użytkowaniu i zarządzaniu urządzeniami systemów sterowania (np. operatorzy),! osoby związane z utrzymaniem prawidłowej pracy systemu (konserwacją). Są to osoby posiadające doświadczenie w naprawie i regulacji urządzeń systemów sterujących (np. inżynierowie nadzorujący przebieg instalacji urządzeń, inżynierowie zajmujący się serwisem pogwarancyjnym). 3 Ostrzeżenia Ostrzeżenia mają za zadanie informować o niebezpieczeństwach grożących operatorowi lub urządzeniom. Informacje mające taki charakter są zaznaczone w dokumentacji specjalnymi symbolami odpowiadającymi stopniowi zagrożenia. Niebezpieczeństwo (Danger) lub Ostrożnie (Caution) Oznacza, że nie zastosowanie się do zamieszczonych uwag lub zignorowanie ostrzeżenia może powodować zagrożenie życia lub zdrowia i zniszczenie urządzenia. Ostrzeżenie (Warning) lub Ważne (Important) lub Oznacza, że zignorowanie zawartych uwag może powodować zagrożenie zdrowia i zniszczenie urządzenia. Uwaga (Note) lub Komentarz (Comment) Służą do podkreślenia wagi informacji o urządzeniu, jego obsłudze lub dołączonej do niego dokumentacji. 1

4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 4 Dopuszczenie do użytkowania Urządzenia opisane w tej instrukcji spełniają Europejskie Normy (*), którym podlegają (symbol CE). Mogą być one prawidłowo użytkowane tylko w przypadku stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem (opisanym w różnych dokumentach), przy prawidłowym łączeniu ich z urządzeniami obcymi. Generalnie rzecz ujmując, jeśli zostaną zachowane warunki prawidłowego przemieszczania, transportu i przechowywania oraz wszystkie warunki dotyczące instalacji, pracy i konserwacji, a urządzenia będą użytkowane prawidłowo, to nie wystąpi żadne zagrożenie utraty zdrowia czy uszkodzenia urządzenia. (*) Normy EMC i LV (wymagania odnośnie poziomu pól elektromagnetycznych i niskich napięć). 5 Instalowanie i zestawianie urządzeń Podczas instalowania urządzeń i uruchamiania urządzeń należy przestrzegać zamieszczonych poniżej reguł. Dodatkowo, przy instalowaniu łączy cyfrowych należy postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w Electromagnetic Compatibility of Industrial Network and Fieldbuses, w dokumentacji TSX DG KBLE, lub w instrukcji TSX DR NET część C.! Uwagi dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa muszą być wykonywane skrupulatnie. Znajdują się one w dokumentacjach instalowanych urządzeń.! Rodzaj urządzenia określa sposób jego instalacji: " urządzenia do zabudowy w pulpicie (np. terminal operatora lub sterownik cell controller) muszą być montowane w pulpitach lub za tablicą, " urządzenia do zabudowy wewnątrz (np. PLC) umieszcza się w obudowie lub w szafie, " obudowy urządzeń przenośnych, czy laptopa (np. notebook lub terminal) muszą pozostać zamknięte.! W przypadku urządzeń podłączonych na stałe: " instalacja poprzedzająca te urządzenia musi spełniać warunki normy IEC (kategoria odporności na przepięcia 2), " dodatkowo, instalacja elektryczna musi zawierać urządzenie separujące oraz wyłącznik realizujący ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć. W innym razie gniazdko zasilające musi być uziemione i umieszczone w łatwo dostępnym miejscu. We wszystkich przypadkach urządzenie musi być połączone z uziemieniem ochronnym za pomocą żółto-zielonych przewodów (NFC IEC ).! Obwody niskonapięciowe (choćby nawet były zasilane niskim napięciem) należy łączyć z uziemieniem ochronnym ze względu na możliwość przerzutu niebezpiecznego napięcia.! Przed załączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie zasilające ma prawidłową wartość (w stosunku do napięcia znamionowego urządzenia).! Jeżeli urządzenie jest zasilane napięciem stałym 24 V lub 48 V, to obwody niskonapięciowe muszą być zabezpieczone. Do zasilania używać tylko przepisowych zasilaczy.! Tolerancja napięcia zasilającego musi być zgodna z wymaganą (dokumentacja urządzenia).! Należy wykonać niezbędne pomiary by zapewnić, że powrót napięcia zasilającego (nagły, zimny lub gorący start) nie prowadzi do powstania jakiegokolwiek zagrożenia dla personelu, czy instalacji. 2

5 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania! Zastosowane urządzenia awaryjnego wyłączania muszą działać we wszystkich stanach pracy, nawet w awaryjnych (np. w przypadku przerwania przewodu). Skasowanie takiego urządzenia nie może powodować niekontrolowanego lub nieprawidłowego uruchomienia urządzenia.! Przewody przesyłające sygnały muszą być tak prowadzone, by działanie systemu nie było zakłócane przez pola elektryczne, magnetyczne, czy elektromagnetyczne.! Urządzenia systemu sterowania oraz ich kontrolery należy instalować w taki sposób, by były one chronione przed dostępem osób niepowołanych.! Należy wykonać niezbędne pomiary wejść i wyjść, by zabezpieczyć się przed nieprawidłowym działaniem systemu w razie braku sygnału. 6 Praca urządzenia Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem polega na jego zdolności do zapobiegania powstawaniu błędów w pracy oraz na zdolności do minimalizowania ich skutków. System traktowany jest jako bezpieczny, jeżeli wystąpienie błędu w jego funkcjonowaniu nigdy nie powoduje niebezpieczeństwa. Błąd w funkcjonowaniu systemu może mieć charakter:! bierny, jeżeli efektem jest otwarcie obwodu wyjściowego (żadne polecenie nie jest przesyłane do elementów wykonawczych), lub! aktywny, jeśli efektem jest zamknięcie obwodu wyjściowego (przesłanie polecenia do elementów wykonawczych). Z punku widzenia bezpieczeństwa błąd w działaniu może być niebezpieczny lub niezależny od rodzaju polecenia wydanego w czasie normalnej pracy. Błąd bierny jest niebezpieczny, gdy poleceniem tym jest alarm. Błąd aktywny jest niebezpieczny, gdy zachowuje lub inicjuje niepożądaną komendę. Ważnym jest by zwrócić uwagę na różnicę w reakcji na uszkodzenie pomiędzy przekaźnikami elektromechanicznymi a elementami elektronicznymi (jak np. tranzystory):! jest bardzo prawdopodobne (ok. 90%), że błąd spowoduje otwarcie obwodu (odłączenie),! istnieje 50% prawdopodobieństwo, że uszkodzenie tranzystora spowoduje otwarcie obwodu. Stąd też, wynika potrzeba właściwego oszacowania rodzajów i konsekwencji uszkodzeń oraz błędów, podczas automatyzowania systemu z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych takich, jak sterowniki wraz ze stosowanymi modułami przekaźnikowymi. W celu zabezpieczenia się przed skutkami błędów aktywnych wewnątrz sterownika projektant systemu musi stosować urządzenia zewnętrzne (w stosunku do sterownika). Może to powodować konieczność zastosowania rozwiązań różnego typu poprzez zastosowanie urządzeń mechanicznych, elektromechanicznych, pneumatycznych lub hydraulicznych (np. bezpośrednie połączenie krańcówki i przycisków awaryjnego wyłączenia z cewką przekaźnika kontroli ruchu). Czasem korzystne jest, w celu ochrony przed niebezpiecznymi błędami, które mogą wystąpić na obwodach wyjściowych lub wstępnych elementach wykonawczych, rozproszenie głównych zadań sterownika i wykorzystanie jego możliwości, na przykład poprzez użycie wejść do kontroli poprawności wykonania poleceń wydawanych przez program. 7 Parametry elektryczne i cieplne Parametry cieplne i elektryczne urządzeń są szczegółowo opisane w ich dokumentacji (instrukcje obsługi, podręczniki użytkowania). 3

6 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 8 Warunki środowiskowe W przypadku zastosowań przemysłowych warunki środowiskowe mogą się zmieniać w bardzo szerokim zakresie. Z tego też względu sterowniki programowalne i ich moduły muszą być instalowane z zachowaniem następujących zasad:! muszą być instalowane w obudowach o stopniu ochrony IP54. W tym przypadku obowiązują dwie zasady: " bezpośredni dostęp do modułów elektronicznych musi być ograniczony jedynie do osób zatrudnionych przy konserwacji (patrz rozdział 2), za pomocą specjalnych kluczy, " należy rozważyć możliwość zastosowania obudowy metalowej, stanowiącej dodatkowy ekran chroniący przed wpływem pola elektromagnetycznego,! instalowanie sterowników Premium wraz z osprzętem bez dodatkowych osłon. Mają one obudowy o stopniu ochrony IP20. W taki sposób można instalować sterowniki w obszarach o ograniczonym dostępie oraz o niskim poziomie zanieczyszczenia (nie przekraczającym poziomu 2), czyli na przykład na stacjach lub w pomieszczeniach sterowniczych, w których nie ma zarówno maszyn ani innych urządzeń mogących powodować powstawanie metalicznych pyłów lub drobin. W takim przypadku zewnętrzne ściany pełnią rolę dodatkowej obudowy sterownika. 9 Konserwacja Gotowość operacyjna Gotowością operacyjną systemu nazywa się jego zdolność, w rozumieniu kombinacji jego niezawodności, łatwości naprawy oraz potrzeby konserwacji, do wykonania zadanej funkcji, w danym momencie i w określonym przedziale czasu. Tak więc gotowość operacyjna zależy od rodzaju aplikacji, ponieważ jest ona kombinacją:! architektury systemu automatycznego sterowania,! niezawodności i łatwości wykonania naprawy: charakterystyki wbudowanych urządzeń (sterownik, czujniki, itd.),! logistyki konserwacji: charakterystyki zdefiniowanego przez użytkownika systemu sterowania (struktura programu, sygnalizacja błędów, charakterystyka przetwarzania, możliwość wymiany części na miejscu, wyszkolenie obsługi). Procedura naprawy! Urządzenia systemu sterowania powinny być naprawiane tylko przez osoby wykwalifikowane (serwisanta lub technika posiadającego certyfikat Schneider Automation). Można wymieniać tylko niektóre części i elementy.! Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji na urządzeniu (np. otwarcie obudowy) należy zawsze odłączyć wpierw zasilanie (wyjąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć wyłącznik).! Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji mechanicznych na urządzeniu należy odłączyć zasilanie i mechanicznie zablokować wszystkie ruchome części.! Przed zdemontowaniem modułu, karty pamięci, karty PCMCIA, itd. należy sprawdzić w instrukcji czy operacja taka ma być wykonana przy załączonym napięciu zasilającym, czy też przy napięciu wyłączonym. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.! W przypadku wyjść o logice pozytywnej i wejść o logice negatywnej należy zachować szczególną ostrożność przy odłączaniu przewodu (dotknięcie do elementu uziemionego może spowodować niepożądaną reakcję). Wymiana zużytych baterii! W przypadku konieczności wymiany baterii należy zastąpić je bateriami takiego samego typu, a zużyte traktować tak, jak odpady toksyczne. Nie wolno ich w szczególności wrzucać do ognia, otwierać, ponownie ładować, lutować. 4

7 Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A A Rozdział Strona 1 Elementy stacji sterowników Premium Główne części składowe Podstawki (Rack) Zasilacze podstawek Procesory Moduł zdalny Bus X (remote rackmaster module) Dyskretne wejścia/wyjścia (I/O) montowane w podstawce Analogowe moduły wejść/wyjść I/O Liczniki Kontrolery ruchu Axis control Kontrolery silnika krokowego Komunikacja Interfejs szyny AS-i Moduł ważenia (Weighing) Zasilacze Wentylatory Moduły awaryjnego zatrzymania Rodzaje stacji sterownika Stacja sterownika z procesorem na podstawce TSX RKY!! Stacja sterownika z procesorem zabudowanym w komputerze PC Podstawki standardowe TSX RKY.. i do rozbudowy TSX RKY.. EX Wprowadzenie Wiadomości ogólne Opis budowy podstawek Instalowanie / Montaż Funkcje podstawek Stacja sterownika z procesorem TSX/PMX 57 na podstawce TSX RKY!! Stacja sterownika z procesorem PCX 57 montowanym w komputerze PC 2-6 A/1

8 A Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A Adresowanie podstawek w stacji sterownika Adresy modułów Instalowanie zasilaczy, procesorów i innych modułów Akcesoria Kable przedłużające szynę danych Bus X Terminator linii TSX TLYEX Zaślepka TSX RKA 02 dla nie używanego slotu Zaznaczanie elementów (nadawanie etykiet) Tabela zgodności sprzętu starego i nowego typu Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX Wprowadzenie Procesory TSX / PMX 57 montowane w podstawkach TSX RKY!! Katalog Opis modułu procesora Instalacja i montaż Wyświetlacz Procesory PCX 57, montowane w komputerze PC Wprowadzenie Katalog Opis karty Montaż / Instalowanie Sygnalizacja Funkcje dodatkowe, wspólne dla wszystkich procesorów Port Terminala Gniazdo karty komunikacyjnej PCMCIA Pamięci Przycisk RESET Zegar czasu rzeczywistego Parametry techniczne procesorów Parametry ogólne Parametry elektryczne 3-29 A/2

9 Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A A Liczba kanałów specjalnych i ich definicje Profil I/O Zasilacze TSX PSY Wprowadzenie Wiadomości ogólne Opis modułu Katalog Funkcje dodatkowe Instalowanie Instalowanie modułu Montowanie modułu i jego podłączanie Parametry Zasilacze prądu przemiennego Parametry zasilaczy prądu stałego Charakterystyka styków przekaźnika alarmu Tabela doboru zasilaczy do zapotrzebowanej mocy Dobór zabezpieczeń linii 4-20 A/3

10 A Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A 5 Moduł zdalny szyny Bus X: TSX REY Wprowadzenie Wiadomości ogólne Opis modułu Topologia stacji w modułami szyny zdalnej Stacja TSX / PMX Stacja PCX Instalowanie modułu Moduł nadrzędny Master Moduł podrzędny Slave Konfigurowanie modułu Maksymalne odległości a rodzaj modułu Podłączanie Akcesoria Zasady podłączania Moc pobierana przez moduł Diagnostyka 5-14 Wykorzystanie kontrolek sygnalizacyjnych Czynności związane z instalacją zdalnego modułu szyny Bus X 5-15 A/4

11 Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A A 6 Montowanie Zasady instalowania podstawek Ustalanie pozycji podstawek Wymiary podstawek Montowanie podstawek Montowanie na 35 mm szynie DIN Montowanie na panelu lub płytce montażowej Telequick Montowanie modułów i terminali Wkładanie modułu do podstawki Wyposażanie modułu w przystawkę kodującą (Screw terminal block) Montowanie procesora PCX 57 w komputerze PC Elementy karty procesora Wymiary Uwagi dotyczące instalowania karty Czynności poprzedzające zainstalowanie procesora w komputerze Instalowanie karty procesora w komputerze PC Instalowanie procesora PCX 57 wewnątrz segmentu szyny Bus X Wymiana baterii podtrzymującej zasilanie pamięci RAM Procesor TSX 57 / PMX Procesor PCX Częstotliwość wymiany baterii Instalowanie i wymiana karty rozszerzenia pamięci PCMCIA Procesor TSX 57 / PMX Procesor PCX Wymiana baterii na karcie pamięci RAM typu PCMCIA Uwagi dotyczące wymiany procesora Momenty dokręcania elementów mocujących 6-24 A/5

12 A Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A 7 Podłączanie Uziemianie Uziemianie podstawek Uziemianie modułów Podłączanie zasilaczy Zasady podłączania Podłączanie zasilaczy prądu przemiennego Podłączanie zasilaczy prądu stałego zasilanych z sieci 24V= lub 48V= Podłączanie zasilaczy prądu stałego zasilanych z sieci prądu przemiennego Blokowanie wyjść do zasilania czujników i elementów wykonawczych Funkcje / Parametry Adresowanie dyskretnych kanałów I/O Jednozadaniowa struktura aplikacji Cykliczne wykonywanie zadania Okresowe wykonywanie zadania Wielozadaniowa struktura aplikacji Zadania sterujące Przetwarzanie zdarzeń Struktura pamięci użytkowej Pamięć aplikacji Parametry techniczne Czas przejścia zadania głównego MAST Czas trwania przejścia zadania szybkiego FAST Czas odpowiedzi na zdarzenie Dokładność wewnętrznych układów taktujących Tryby pracy sterownika Zmiana trybu pracy sterownika RUN / STOP 9-1 A/6

13 Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A A 9.2 Reakcja na zanik i powrót zasilania Zanik zasilania na podstawce z procesorem TSX/PMX 57 (podstawka 0) lub w komputerze z kartą procesora PCX Zanik zasilania na zasilaczu zainstalowanym na podstawce Reakcja sterownika na włożenie i wyjęcie karty pamięci PCMCIA Sterowniki TSX/PMX Sterownik PCX Reakcja na naciśnięcie przycisku RESET procesora Reakcja na naciśnięcie przycisku RESET na module zasilacza Reakcja procesora PCX 57 na zachowanie komputera PC Reakcja na włożenie (wyjęcie) modułu przy załączonym zasilaniu Zachowanie wejść i wyjść (I/O) przy zmianie trybu pracy Wartość bezpieczna dla wyjść dyskretnych i analogowych Przyjmowanie przez wyjścia analogowe i dyskretne zdefiniowanych stanów Błędy I/O Przekaźnik alarmu Sterowniki TSX/PMX Sterownik PCX Ładowanie systemu operacyjnego 9-11 A/7

14 A Sterowniki TSX/PMX/PCX 57 Podstawki, procesory, zasilacze, itd. Spis Treści Część A 10 Dodatek 10-1 Moduły wentylatorów Wprowadzenie Opis modułu Karta katalogowa Wymiary Montaż modułu Zasady instalowania podstawek z wentylatorami Podłączanie Parametry techniczne 10-7 A/8

15 Rozdział 1 1 Elementy stacji sterowników Premium A 1.1 Główne części składowe Sterowniki typu Premium mają budowę całkowicie modułową. Na stacje sterowników składają się podstawki (rack), moduły zasilaczy, moduły procesorów, dyskretne oraz analogowe moduły wejścia wyjścia (moduły I/O), itd Podstawki (Rack) (patrz część A rozdział 2 niniejszej instrukcji) Dostępne są dwa rodzaje podstawek:! Standardowe 6-, 8- lub 12-pozycyjne. Ich zastosowanie limituje stację sterownika do jednej podstawki.! 4, 6, 8 lub 12-pozycyjne podstawki z możliwością rozbudowy. Dzięki nim stacja sterownika może mieć: " 16 podstawek (max), gdy stacja składa się z podstawek 4, 6 lub 8- pozycyjnych, " 8 podstawek (max), gdy stacja składa się z podstawek 12-pozycyjnych. Podstawki te są rozmieszczone na szynie (zwanej Bus X), której długość nie może przekroczyć 100 metrów. Gdy potrzebna jest większa długość stosuje się specjalny moduł zdalny szyny Bus X remote rackmaster. Pozwala ona na podłączenie dwóch segmentów szyny Bus X umieszczonych w odległości 250 metrów od podstawki, w której umieszczono procesor. Podstawka 4-pozycyjna Podstawka 6-pozycyjna Podstawka 8-pozycyjna Podstawka 12-pozycyjna 1 1

16 A Zasilacze podstawek (patrz część A rozdział 4 niniejszej instrukcji) Każda podstawka musi być wyposażona w zasilacz, którego rodzaj zależy od rodzaju wymaganego napięcia (przemienne AC lub stałe DC) oraz zapotrzebowania mocy (moduł standardowy lub podwójny). Moduł standardowego zasilacza prądu ~ lub = Moduł podwójnego zasilacza prądu ~ lub = Procesory Każda stacja jest wyposażona w procesor, którego rodzaj zależy od: " sposobu montowania: na podstawce lub w komputerze PC, " wymaganej mocy obliczeniowej: liczba wejść i wyjść dyskretnych i analogowych, itp. " rodzaju przetwarzania: sekwencyjne lub sekwencyjne połączone ze sterowaniem procesem.! Procesory sekwencyjne przeznaczone do montowania w podstawkach TSX RKY!!! (patrz część A, rozdział 3 instrukcji). TSX P 102 TSX P TSX P Ten procesor umożliwia: Te procesory umożliwiają:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " dwu 12-pozycyjnych podstawek lub " czterech 4-, 6- lub 8-pozycyjnych, " 512 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 24 analogowych I/O, " 8 kanałów specjalnych (licznik, itp.)! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " ośmiu 12-pozycyjnych podstawek lub " szesnastu 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 1024 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 80 analogowych I/O, " 24 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.)! zabudowanie stacji w strukturze wielosieciowej. TSX 252 ma dodatkowo zabudowane łącze FIPIO.! zabudowanie stacji sterownika w pojedynczej strukturze sieciowej. 1 2

17 Elementy stacji sterowników Premium 1 A! Procesory sekwencyjne przeznaczone do montowania w podstawkach TSX RKY!!! (cd). TSX P TSX P TSX P TSX P Te procesory umożliwiają:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " ośmiu 12-pozycyjnych podstawek lub " szesnastu 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 1024 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 128 analogowych I/O, " 32 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.)! zabudowanie stacji sterownika w strukturze wielosieciowej. Te procesory umożliwiają:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " ośmiu 12-pozycyjnych podstawek lub " szesnastu 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 2040 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 256 analogowych I/O, " 64 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.)! zabudowanie stacji sterownika w strukturze wielosieciowej. Procesor TSX 452 ma dodatkowo zabudowane łącze FIPIO. 1 3

18 A! Procesory sterowania procesem przeznaczone do montowania w podstawkach TSX RKY!!! (patrz część A rozdział 3 instrukcji). TPMX P TPMX P Ten sterownik posiada taką samą pojemność, jak TSX P oraz możliwości porównywalne z TSX P57 2!2. Umożliwia on:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " dwu 12-pozycyjnych podstawek lub " czterech 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 512 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 24 analogowych I/O, " 8 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.) " etc " 10 kanałów zarządzania procesem! zabudowanie stacji sterownika w pojedynczej strukturze sieciowej. Ten sterownik posiada taką samą pojemność, jak TSX P oraz możliwości porównywalne z TSX P57 4!2. Umożliwia on:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " ośmiu 12-pozycyjnych podstawek lub " szesnastu 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 1024 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 80 analogowych I/O, " 24 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.) " etc " 10 kanałów zarządzania procesem! zabudowanie stacji sterownika w strukturze wielosieciowej. 1 4

19 Elementy stacji sterowników Premium 1 A! Procesory sterowania procesem przeznaczone do montowania w podstawkach TSX RKY!!! (cd). TPMX P TPMX P Ten sterownik posiada taką samą pojemność, jak TSX P oraz możliwości porównywalne z TSX P57 4!2. Umożliwia on:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " ośmiu 12-pozycyjnych podstawek lub " szesnastu 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 1024 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 128 analogowych I/O, " 32 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.) " etc " 10 kanałów zarządzania procesem! zabudowanie stacji sterownika w strukturze wielosieciowej. Ma zabudowane łącze FIPIO. Ten sterownik posiada taką samą pojemność, jak TSX P oraz możliwości porównywalne z TSX P57 4!2. Umożliwia on:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " ośmiu 12-pozycyjnych podstawek lub " szesnastu 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 2040 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 255 analogowych I/O, " 64 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.) " etc " 10 kanałów zarządzania procesem! zabudowanie stacji sterownika w strukturze wielosieciowej. Ma zabudowane łącze FIPIO. 1 5

20 A! Procesory sekwencyjne przeznaczone do montowania w komputerze PC (patrz część A rozdział 3 instrukcji). Karty te montuje się w biurowych lub przemysłowych komputerach PC wyposażonych w szynę ISA i pracujących w środowisku Windows 95 lub Windows NT. Umożliwiają one kontrolowanie stacji PLC. Dodatkowo, zainstalowanie odpowiedniego sterownika umożliwia przezroczystą komunikację pomiędzy komputerem bazowym (Host) a procesorem, dzięki czemu nie ma potrzeby instalowania dodatkowego terminala. TPCX P TPCX P Ten sterownik umożliwia:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " dwu 12-pozycyjnych podstawek lub " czterech 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 512 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 24 analogowych I/O, " 8 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.)! zabudowanie stacji sterownika w pojedynczej strukturze sieciowej. Ten sterownik umożliwia:! zarządzania stacją sterownika PLC, składającą się z: " jednej standardowej podstawki lub " ośmiu 12-pozycyjnych podstawek lub " szesnastu 4-, 6- lub 8-pozycyjnych podstawek, " 1024 dyskretnych I/O montowanych w podstawce, " 128 analogowych I/O, " 32 kanałów specjalnych (licznik, kontroler ruchu, itp.)! zabudowanie stacji sterownika w strukturze wielosieciowej. Jest on wyposażony w łącze FIPIO. 1 6

21 Elementy stacji sterowników Premium 1 A Moduł zdalny Bus X (remote rackmaster module) (patrz rozdział 5, część A) Zastosowanie tego modułu umożliwia podłączenie dwóch segmentów szyny danych znajdujących się maksymalnie w odległości 250 m od podstawki, w której zainstalowany jest procesor. Każdy taki zdalny segment może obsługiwać kilka podstawek rozmieszczonych wzdłuż szyny Bus X na długości do 100 m Dyskretne wejścia/wyjścia (I/O) montowane w podstawce (patrz część B1 instrukcji) Duży asortyment cyfrowych modułów I/O daje możliwość użytkownikowi dostosowania sprzętu do jego własnych wymagań. Moduły różnią się:! Liczbą kanałów: 8, 16, 28, 32 lub 64,! Rodzajem wejść: " moduły z wejściami na napięcie stałe DC (24V=, 48V=), " moduły z wejściami na napięcie przemienne AC (24V~, 48V~, 110V~, 240V~).! Rodzajem wyjść: " moduły z wyjściami przekaźnikowymi (relay outputs), " moduły z wyjściami logicznymi DC (24V= / 0.1A 0.5A 2A, 48V= / 0.25A 1A), " moduły z wyjściami logicznymi AC (24V~/130V~ / 1A, 48V~/240V~ / 2A).! Rodzajem złącz: listwy zaciskowe i złącza HE10 do podłączania czujników i elementów wykonawczych w systemie TELEFAST 2. Złącza HE10 Listwy zaciskowe 64 I / 64 Q 32 I / 32 Q 28 I/O (16I+12Q)16I 32 I 8I-16I / 8Q-16Q 1 7

22 A Analogowe moduły wejść/wyjść I/O (patrz instrukcja Analog and Weighing Installation Manual Volume 4 ) Duży asortyment modułów analogowych I/O obejmuje większość wymagań. Moduły różnią się:! Liczbą kanałów: 4, 8, 16.! Oferowanymi parametrami: napięcie/prąd, termopara, uniwersalne (termopara, czujnik pomiaru temperatury, napięcie/prąd).! Sposobem podłączania: złącza 25-pinowe typu SUB D, do podłączania czujników w systemie TELEFAST 2. Złącza 25-pinowe SUB D 16 I (wejść) kanały nie izolowane Napięcie/Prąd V # 10V V V mA 16 I (wejść) kanały izolowane Termopara mV 8 I (wejść) kanały nie izolowane Napięcie/Prąd V # 10V V V mA 8 I (wejść) kanały izolowane Napięcie/Prąd V # 10V V V mA mA mA mA 12 bitów 16 bitów 12 bitów 16 bitów/ Napięcie 14 bitów/prąd 4 I (wejścia) szybkie, kanały izolowane Napięcie/Prąd V # 10V V V mA mA 16 bitów/ Napięcie 14 bitów/prąd 8 Q (wyjścia) kanały nie izolowane Napięcie/Prąd # 10V mA mA 16 bitów/ Napięcie 14 bitów/prąd Listwy zaciskowe 4 I (wejścia) kanały izolowane Uniwersalny V, # 10V V, V mA, mA mV $ $ Czujnik temperatury Termopara 4 Q (wyjścia) kanały izolowane Napięcie/Prąd # 10V mA mA 16 bitów 16 bitów + znak 1 8

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

CASI RUSCO. Instrukcja Projektowania. System Kontroli Dostępu. v.1.1

CASI RUSCO. Instrukcja Projektowania. System Kontroli Dostępu. v.1.1 CASI RUSCO System Kontroli Dostępu Instrukcja Projektowania v.1.1 www.gesecurity.pl Copyright 2005 GE Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. GE Security udziela prawa do kopiowania i powielania tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA. NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA NORDAC SK 530E Przemiennik częstotliwości Z funkcją Pozycjonowania (PosiCon Rozszerzenie specjalne) Getriebebau NORD GmbH & Co. KG BU 0510 PL NORDAC SK 530E

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev.E Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR311SE, PR311SE-BK, PR611, PR621, PR621-CH,

Bardziej szczegółowo

Rexroth PSx 6xxx.201 Sterowanie i poziom we/wy

Rexroth PSx 6xxx.201 Sterowanie i poziom we/wy Electric Drives Hydraulics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Rexroth PSx 6xxx.201 Sterowanie i poziom we/wy 1070087095 Wydanie 01 Informacje techniczne II Bosch Rexroth AG Electric

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy Serwer MAXDATA PLATINUM 110 Podręcznik systemowy 2 Spis rzeczy Spis rzeczy 1 Konfigurowanie systemu 5 Ustawianie miejsca serwera... 5 Konfigurowanie systemu... 6 Tylne złącza...6 Włączanie systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo