5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej"

Transkrypt

1

2 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej Praca zbiorowa pod redakcją dr ElŜbiety Skotnickiej-Illasiewicz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa

3 Publikacja współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wydawca: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009 Al. J. Ch. Szucha 23, Warszawa adres internetowy: Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii oraz w Departamencie Informacji Europejskiej Opracowanie redakcyjne i korekta: ElŜbieta Nowicka, Maria Łabędzka Skład i łamanie: Monika Mańk Druk: EDIT Sp. z o.o. ul. Inwalidów Wojennych 14, Otwock adres do korespondencji: Warszawa, ul. Poezji 19 Wydanie poprawione. WyraŜone w esejach opinie są poglądami ich autorów. Treści prezentowane w niniejszej publikacji nie są toŝsame z oficjalnym stanowiskiem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. ISBN

4 SPIS TREŚCI WNIOSKI...5 WPROWADZENIE (dr ElŜbieta Skotnicka Illasiewicz)...11 Rozdział 1 CZŁONKOSTWO POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W DYSKURSIE PUBLICZNYM...15 R. 1. Wejście Polski do Unii Europejskiej: przedstawianie procesu historycznego w dyskursie publicznym, Sidonia Jędrzejewska, Marek Ziółkowski...15 Rozdział 2 DYNAMIKA ZMIAN ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W MIJAJĄCYM PIĘCIOLECIU CZŁONKOSTWA...30 R. 2, część 1. Społeczna akceptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ElŜbieta Skotnicka- Illasiewicz, UKIE...30 R. 2, część 2. Wybrane elementy samoświadomości mieszkańców wsi i rolników w perspektywie pięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dr Jerzy Głuszyński...36 R. 2, część 3. Polscy przedsiębiorcy na rynku Unii Europejskiej, dr Piotr Tadeusz Kwiatkowski...56 R. 2, część 4. Dynamika postaw wobec Unii Europejskiej w pokoleniu młodych Polaków, prof. dr hab. Bogdan W. Mach...74 R. 2, część 5. Społeczny kontekst migracji zarobkowych Polaków, dr Katarzyna M. Staszyńska...87 R. 2, część 6. Szanse i bariery w efektywnym wykorzystaniu funduszy unijnych w działaniach administracji lokalnej, prof. dr hab. Zdzisław Mach, dr Dariusz Niedźwiedzki...96 R. 2, część 7. Bieda w Polsce przed wstąpieniem i po wstąpieniu do Unii Europejskiej, prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Rozdział 3 KONSTRUKCJE I REKONSTRUKCJE POSTRZEGANIA UE - KREATORZY WIZJI R. 3, część 1. Wizje Unii Europejskiej w programach wyborczych partii politycznych i debatach parlamentarnych w latach , dr Krzysztof Cebul R. 3, część 2. Rodzinna Europa: kształtowanie się wizerunku Unii Europejskiej w prasie polskiej w momencie akcesji Polski do UE (2004 r.) oraz w piątym roku członkostwa (2008 r.), prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski dr Anna Gawlewicz R. 3, część 3. Wizje Unii Europejskiej na łamach wybranych tytułów prasy katolickiej w debacie nad Kartą Praw Podstawowych, dr Katarzyna Leszczyńska R. 3, część 4. Społeczne rekonstrukcje wizji Unii Europejskiej w latach , dr ElŜbieta Skotnicka-Illasiewicz Rozdział 4 DZIAŁANIA INFORMACYJNE R. 4. Funkcjonowanie Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej, dr hab. Kazimierz Waluch.192 CONCLUSIONS

5 WNIOSKI * R. 1. Wejście Polski do Unii Europejskiej: przedstawianie procesu historycznego w dyskursie publicznym (prof. dr hab. Marek Ziółkowski, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Sidonia Jędrzejewska, UKIE) - dyskurs publiczny w Polsce uległ w latach członkostwa europeizacji, - przystąpienie do Unii Europejskiej postawiło przed polskim społeczeństwem nowe wyzwania i nowe zagroŝenia wymagające ich zdefiniowania i wprowadzenia w obręb dyskursu publicznego, czyniąc je obiektem głębszej refleksji, debat i kontrowersji, - członkostwo w UE sprawiło, Ŝe zjawiska towarzyszące naszemu wchodzeniu w światowy system demokratycznego kapitalizmu stały się praktycznymi, namacalnymi problemami Ŝycia codziennego, - zdefiniowanie i próba osiągnięcia równowagi (złotego środka) między otwartą kooperacją a zachowaniem specyficzności są odczuwane, jako szczególne napięcie między sferą interesów i wartości, - dyskurs europejski słuŝy w znacznej mierze wewnętrznym interesom politycznym, a kwestie wynikające z przynaleŝności Polski do UE wykorzystywane są selektywnie i instrumentalnie przez konkurujące ze sobą siły polityczne, - na kształt europejskiego dyskursu w naszym kraju wpływa silnie fakt, Ŝe o ile polskie elity polityczne wyraŝały bardzo zróŝnicowany stosunek do Unii Europejskiej, to społeczeństwo polskie jako całość staje się statystycznie coraz bardziej euroentuzjastyczne, - przynaleŝność do UE daje swoiste zakotwiczenie w normalności, w społecznej ocenie chroni Polskę zarówno przed zagroŝeniami zewnętrznymi, jak i przed niekorzystnymi zmianami sytuacji politycznej w kraju, - debata dotycząca polskiego miejsca w UE związana jest z pojęciem interesu narodowego, silniej odnoszącym się do wymiaru ekonomicznego niŝ kulturowo-toŝsamościowego, - w obliczu kryzysu w dyskursie europejskim w Polsce wzrasta waga wymiaru ekonomicznego, - następuje pragmatyzacja i konkretyzacja głównego nurtu dyskursu o Unii Europejskiej. R. 2, część 1. Społeczna akceptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej (dr ElŜbieta Skotnicka-Illasiewicz, UKIE, Collegium Civitas, Fundacja Polska w Europie) - W ocenach społecznych bilans blisko pięcioletniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest zdecydowanie bardziej korzystny, niŝ przewidywano przed akcesją, - w społecznej świadomości zaciera się pamięć o obawach i niepokojach, które towarzyszyły Polakom przed przystąpieniem do Unii, - w badaniach międzynarodowych pozytywne oceny członkostwa lokowały polskich obywateli wśród najliczniej akceptujących Unię, - upowszechniające się poczucie sukcesu wyniesione z doświadczeń pierw szych lat członkostwa znacząco wzmocniło odporność społeczną na pojawiające się oznaki * The English version of the Conclusions is at the end of the publications, p

6 spowolnienia gospodarczego, - dynamika zmian w następstwie otwartej kooperacji wskazuje na postępujący proces niwelowania poczucia dystansu wobec otoczenia zewnętrznego, tak silnie odczuwanego u początku drogi do Unii. R. 2, część. 2. Wybrane elementy samoświadomości mieszkańców wsi i rolników w perspektywie pięciu lat członkostwa (dr Jerzy Głuszyński, Pentor Research International) - jednym z najtrudniejszych problemów w procesie dochodzenia do członkostwa było przekonanie mieszkańców wsi i rolników do głosowania na TAK w referendum akcesyjnym, - wbrew przewidywaniom środowiska rolnicze pozytywnie zaadoptowały się do warunków członkostwa, - w środowiskach wiejskich w minionym pięcioleciu dokonała się najgłębsza przemiana świadomości prowadząca do zmiany samooceny, - podwoiły się odsetki rolników i mieszkańców wsi wyraŝających pogląd, Ŝe polska wieś jest w stanie dobrze wykorzystać warunki członkostwa, - w tradycyjnie konserwatywnych środowiskach wiejskich upowszechniają się postawy otwartości na innych i gotowość na zmiany, - wśród mieszkańców wsi wzrasta znaczenie przedsiębiorczości związanej z obsługą rolnictwa jako źródła dochodów, na niekorzyść pracy w mieście. R. 2, część 3. Polscy przedsiębiorcy na rynku Unii Europejskiej (dr Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Pentor Research International) - rok po uzyskaniu członkostwa blisko połowa menedŝerów optymistycznie oceniła perspektywy biznesowe swoich firm, - wśród czynników sprzyjających rozwojowi polskiej przedsiębiorczości wskazywano: włączenie w gospodarkę unijną i wspólny rynek, wzrost gospodarczy w kraju i w otoczeniu światowym, zmiany w prawodawstwie i przyjazne warunki dla biznesu, - programy Unii wspierające przedsiębiorczość, działanie zasad transparentności i przestrzegania procedur (proces cywilizowania przedsiębiorczości), - wśród czynników niekorzystnych dla rozwoju przedsiębiorczości wskazywano takie, jak: bariery administracji i biurokracji, niestabilne i niedostosowane prawodawstwo i zmienny system podatkowy, szara strefa i nieuczciwa konkurencja, pozapłacowe koszty pracy, bariery dostępu do źródeł finansowych wspierających działalność gospodarczą, niska kultura informacyjna, - zdecydowana większość przedsiębiorstw (90%) opiera działalność na środkach własnych. R. 2, część 4. Dynamika postaw wobec Unii Europejskiej w pokoleniu młodych Polaków (prof. dr hab. Bogdan W. Mach, Instytut Studiów Politycznych PAN) - wśród osób oczekujących negatywnego wpływu członkostwa na swe Ŝycie lub nie oczekujących Ŝadnego wpływu zaobserwowano bardzo wyraźne prze sunięcie opinii ku nastawieniom pozytywnym, 6

7 - zmiany postaw ku coraz bardziej pozytywnym ocenom wpływu UE na własne Ŝycie są w młodym pokoleniu silniejsze niŝ w reprezentacji ogólnospołecznej, - kobiety silniej niŝ męŝczyźni trwają przy nastawieniach sceptycznych, - w aktualnej ocenie badanych sytuacja materialna prawie wszystkich grup społecznych poprawiła się po wejściu do Unii bardziej, niŝ to przewidywano w roku Jedynymi grupami, których realne korzyści związane z wejściem do UE oceniono w roku 2008 niŝej niŝ korzyści oczekiwane w roku 2000, są naukowcy i nauczyciele. R. 2, część 5. Społeczny kontekst migracji zarobkowych Polaków (dr Katarzyna M. Staszyńska, Collegium Civitas) - pracy za granicą szukały osoby zarówno zorientowane na rozwój, jak i te, których celem było jedynie zabezpieczenie bieŝących potrzeb, zorientowanych na stabilizację, - wyjazdy do pracy za granicę są w większości rodzin traktowane jako rozwiązania doraźne, - migracje zarobkowe młodych Polaków po 2004 r. były czynnikiem stabilizującym ład społeczny i stały się swoistym wentylem bezpieczeństwa, - wbrew potocznemu mniemaniu nie emigrują ludzie bardziej przedsiębiorczy, ale częściej całkowicie zdeterminowani, nie widzący Ŝadnych szans w kraju, - adaptacja do niełatwych warunków pracy za granicą ma charakter raczej pasywny, zorientowany na stabilizację sytuacji pozostawionej w kraju, czyli bardziej na przetrwanie niŝ na rozwój, - zarówno starsze pokolenia (dziadków), jak i najmłodsze (dzieci) ponoszą dotkliwe konsekwencje emigracji aktywnej zawodowo części rodziny. R. 2, część 6. Szanse i bariery w efektywnym wykorzystaniu funduszy unijnych w działaniach administracji lokalnej (prof. dr hab. Zdzisław Mach, dr Dariusz Niedźwiedzki, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Europejski) - w społecznościach lokalnych istnieją obawy co do moŝliwości wykorzystania szans członkostwa, - nadal dominuje postrzeganie członkostwa przez pryzmat korzyści finansowych, - pozytywnie oceniane są efekty wykorzystywania funduszy strukturalnych do rozbudowy infrastruktury, estetyki otoczenia, - sprawne pozyskiwanie i wydatkowanie funduszy unijnych jest jednym z najistotniejszych kryteriów oceny funkcjonowania administracji lokalnej, - moŝliwości udziału i pozyskiwania funduszy unijnych wyzwalają inicjatywę i innowacyjność obywatelską. R. 2, część 7. Bieda w Polsce przed i po akcesji (prof. dr hab. Wielisława Warzywoda- Kruszyńska, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii) - analizy wskaźników biedy i rejestry pomocy społecznej wskazują na systematyczne zmniejszanie się zasięgu ubóstwa w Polsce po wstąpieniu do UE, - w minionym pięcioleciu członkostwa została odwrócona tendencja wzrostu zagroŝenia 7

8 biedą wśród dzieci, - mimo istotnej poprawy zachowały się istotne zróŝnicowania natęŝenia zjawiska biedy między regionami kraju, - utrzymuje się zjawisko juwenalizacji biedy, co oznacza, Ŝe stopa biedy wśród dzieci jest wyŝsza niŝ wśród dorosłych. R. 3, część 1. Wizje Unii Europejskiej w programach wyborczych partii politycznych i w wyborach w latach 2005 i 2007 (dr Krzysztof Cebul, Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - w latach na poziomie programów i debat sejmowych daje się zaobserwować ewolucję partii politycznych w zakresie kształtowania się wizji Unii Europejskiej, - w latach 2004 i 2005 istniała znaczna sprzeczność prezentowanych stanowisk wobec członkostwa Polski w UE. Dominująca była teza, iŝ cele Polski i UE są raczej rozbieŝne. Miało to bezpośredni wpływ na kształtowanie wyobraŝeń społecznych na temat integracji europejskiej, - oceny szans i zagroŝeń związanych z procesem integracji zawarte w pro gramach z wyborów w latach 2004 i 2005 dotyczyły głównie płaszczyzny gospodarczej. Polityków absorbowała nie tyle wielowymiarowa, złoŝona problematyka integracji europejskiej, co ekonomiczne warunki członkostwa Polski w UE, - przed wyborami w 2007 r. nastąpiło zdecydowane zbliŝenie stanowisk prezentowane w programach wyborczych. W materiałach programowych PSL, LiD i PO pojawiła się teza, Ŝe Polska, wstępując do Unii, stała się jej integralną częścią, zatem interesy Unii nie są sprzeczne z interesami Polski, tak samo jak interesy Polski nie są sprzeczne z interesami UE, - analizy programów i debat parlamentarnych z lat obrazują postępujący proces traktowania Polski jako integralnej części Unii Europejskiej. Porzucono hasła walki o partykularne polskie interesy na rzecz współpracy z innymi państwami UE, w celu wspólnego rozwiązywania globalnych problemów i stworzenia instytucjonalnych warunków takiej współpracy. R. 3, część 2. Rodzinna Europa: kształtowanie się wizerunku Unii Europejskiej w prasie polskiej w momencie akcesji Polski do UE (2004 r.) oraz w piątym roku członkostwa (2008 r.) (prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski, dr Anna Gawlewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - problematyka związana z Unią Europejską po latach członkostwa stała się jako motyw publicystyczny immanentnym elementem polskiej rzeczywistości społecznej, - w języku publicystyki zmniejszył się symboliczny dystans Polski do europejskiego Zachodu, który powoli zaczynamy traktować jako przedłuŝenie własnej przestrzeni politycznej i gospodarczej, - analizy prasy wskazują, Ŝe akceptacja członkostwa nie oznacza, iŝ przyjmujemy Unię bezrefleksyjnie, nie pozostajemy bierni, chcemy decydować o jej kształcie, - Unia stała się swojska, coraz częściej dostrzegamy równocześnie pozytywy, jak i negatywy członkostwa, coraz rzadziej prezentujemy stanowiska wobec niej skrajne, - niektóre czasopisma wyraŝające opinie radykalne w momencie akcesji, w piątym roku 8

9 uczestnictwa we wspólnym unijnym projekcie "zmieniły charakter swych komentarzy na łagodniejszy i bardziej wywaŝony. R. 3, część 3. Wizje Unii Europejskiej na łamach wybranych tytułów prasy katolickiej w debacie nad Kartą Praw Podstawowych (dr Katarzyna Leszczyńska, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny) - stanowisko środowisk katolickich wobec Unii Europejskiej, a w tym Karty Praw Podstawowych, nie jest monolityczne, - pogłębiający się pluralizm europejskich wizji w prasie katolickiej świadczy o narastającej wewnętrznej demokratyzacji katolicyzmu w Polsce po 1989 r., - wyniki badań społecznych (CBOS 2008) wskazują, Ŝe choć na poziomie ogólnych deklaracji Kościół jest nadal traktowany jako autorytet, to w odniesieniu do zachowań szczególnych widoczna jest powolna, ale coraz dalej idąca sekularyzacja wiernych, - w wypowiedziach kościelnych do połowy lat 90. projekt integrowania Europy był interpretowany głównie w kategoriach symbolicznych i aksjologicznych, nie zaś jako projekt polityczny, - Episkopat Polski wypracował dość spójne stanowisko umiarkowanego i warunkowego poparcia procesów zjednoczeniowych. R. 3, część 4. Społeczne rekonstrukcje wizji Unii Europejskiej w latach (dr ElŜbieta Skotnicka-Illasiewicz, UKIE, Collegium Civitas, Fundacja Polska w Europie) - w opinii społecznej, przy zachowaniu akceptacji, następuje polaryzacja wyobraŝeń o celach Unii Europejskiej, - Polacy dostrzegają zagroŝenia dla przyszłości Unii Europejskiej w nasileniu wpływów Rosji i narastaniu postaw nacjonalistycznych w poszczególnych krajach członkowskich, - wstrzymanie ratyfikacji traktatu lizbońskiego nie znajduje akceptacji społecznej Polsce, - w opinii większości, gdyby doszło do wyodrębnienia grupy państw podejmujących ściślejszą współpracę, Polska powinna dąŝyć do usytuowania się wewnątrz takiej grupy, - w przekonaniu czwartej części badanych funkcjonowanie Unii powinno być uwolnione od aspektów politycznych, a dotyczyć jedynie sfery wolnego handlu, - Polacy w znaczącej większości ocenili, Ŝe rozpad Ŝelaznej kurtyny przyniósł zdecydowane korzyści zarówno ich krajowi, jak i Unii Europejskiej, - w badaniu Eurobarometru większość respondentów polskich oceniła, Ŝe poszerzenie Unii do 2 7państw wzmocniło Unię, podczas gdy znacznie mniej respondentów starych krajów członkowskich wyraziło podobną opinię, - w świadomości Polaków dokonuje się istotna rekonstrukcja przestrzeni europejskiej, a wraz z nią wzrasta znaczenie Polski w relacjach politycznych i społecznych z pozostałymi mieszkańcami kontynentu. R. 4. Funkcjonowanie Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej (dr Kazimierz Waluch, Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku) - RCIE zostały powołane w ramach załoŝeń czteroletniego planu działania Programu 9

10 Informowania Społeczeństwa (PIS), w celu realizacji przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych związanych z procesem integracji Polski z UE, - RCIE zostały zobligowane do aktywnych działań na rzecz zróŝnicowanych środowisk lokalnych, we współpracy z innymi ośrodkami i punktami informacyjnymi, - środki finansowe wspierające inicjatywy RCIE pozyskiwane były w wyniku konkursów rozpisywanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, - Regionalne Centra Informacji Europejskiej naleŝy postrzegać jako innowacyjną strukturę partnerstwa społecznego w dziele informowania społeczeństwa o Unii Europejskiej, - szczególny dorobek RCIE polega na wypracowaniu instrumentów dostosowania oferty informacyjnej do potrzeb lokalnych środowisk, co w rezultacie przyniosło wysoką efektywność podejmowanych działań. 10

11 WPROWADZENIE 1 Członkostwo Polski w Unii Europejskiej to kwestia, wobec której Polacy po raz pierwszy od dziesięcioleci odwołują się do przyszłości, a nie do przeszłości, patrzą w przód, a nie do tyłu, a utrwalone tradycją minionego półwiecza podziały wynikające ze stosunku do przeszłości, doświadczeń komunizmu czy stosunku do religii i Kościoła pod naciskiem realnych zadań stojących przed nami jako suwerennym państwem europejskim zaczynają blednąc i tracą na waŝności. W miarę odchodzenia pokoleń wychowanych i ukształtowanych w Polsce socjalistycznej, wyobraŝenia o własnym kraju i otaczającym nas świecie są coraz powszechniej formułowane przez ludzi ukształtowanych juŝ w Polsce stanowiącej integralną część Unii Europejskiej, dla których doświadczenia podziału Europy Ŝelazną kurtyną są historią. Nowe linie podziałów wyznacza spieranie się o kształt członkostwa czy miejsce Polski w Unii Europejskiej, wynegocjowane warunki i sposób ich wykorzystywania, a debata wokół tych kwestii będzie nam towarzyszyć przez nadchodzące dziesięciolecia, poniewaŝ jest to - i będzie - spór o przyszłość kraju i warunki Ŝycia nas samych i naszych współobywateli. Mija pięciolecie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej i jest czas, w którym moŝna podjąć próbę zbilansowania tych lat z perspektywy doświadczeń codzienności polskich obywateli. W mijające dwudziestolecie przemian ustrojowych w Polsce nierozerwalnie wpisany jest proces integracji z Unią Europejską. Oddzielenie następstw tych dwóch procesów: transformacji i integracji jest obecnie niemoŝliwe i nieuzasadnione. Decyzja wyznaczenia kierunku polskich przemian ustrojowych ku wzorom wypracowanym w Unii oraz pokonanie niezwykle trudnej drogi w ich osiąganiu przyczyniły się do określenia ram, w których przebiegała i przebiega polska transformacja. Równocześnie obranie takiego kierunku polskich aspiracji nie byłoby moŝliwe bez przemian politycznych następujących po roku Uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej było procesem o niebywałej skali złoŝoności, realizującym się w warunkach róŝnic interesów i wartości zarówno między integrującymi się krajami, jak i wewnątrz tych krajów. Dominacja problemów politycznych, prawnych czy gospodarczych powodowała, Ŝe umykał naszej uwadze fakt, Ŝe proces jednoczenia Europy, który dokonuje się obecnie juŝ z naszym udziałem, to nie tylko proces polityczny czy ekonomiczny, ale równieŝ, a moŝe przede wszystkim, doniosły proces kulturowy, wymagający głębokich przemian mentalnych, poszukiwania wspólnych związków i korzeni, czyszczenia - w wyniku zdarzeń historii - zarośniętych ścieŝek do siebie, niezbędnego w poszukiwaniu dialogu, bez którego blizny po dramatycznych podziałach nie będą mogły być usunięte. Sens jednoczenia zawiera się bowiem w zdolności budowania relacji zarówno w ramach homogenicznych kulturowo społeczeństw, jak i między społeczeństwami o zróŝnicowanych doświadczeniach politycznych czy ekonomicznych, ale do jego budowania niezbędna jest klarowność wzajemnych wizerunków, oczyszczonych z niedobrych emocji przeszłości. Kwestia dialogu nabiera waŝności w czasie, kiedy w zderzeniu z praktyką Ŝycia codziennego poszerzonej Unii Europejskiej pragniemy wspólnie pomnaŝać korzyści wynikające z członkostwa, i nabiera szczególnego znaczenia, gdy przychodzi trudny czas kryzysu, kiedy przychodzi sprawdzić, czy jesteśmy gotowi równieŝ ponieść koszty na rzecz innych, na rzecz dobra całej Unii. Blisko pięć lat temu, u początku integracyjnej drogi, towarzyszyły nam obawy, czy nasze przygotowanie do członkostwa okaŝe się dostateczne w przełamywaniu nie tylko własnej niepewności, ale równieŝ niepewności, a często nieufności i niechęci naszych europejskich współziomków. Zdawaliśmy sobie wówczas sprawę, Ŝe wysiłki wzajemnego poznania, niezbędnego do rozpoczynającej się współpracy, były po dwóch stronach integrującej się 1 Publikacja została przygotowana jesienią 2008 r., złoŝona zaś do druku pod koniec grudnia 2008 r., a więc przed ujawnieniem się w Polsce następstw światowego kryzysu ekonomicznego 11

12 Europy dalece nierówne, mimo Ŝe trud zniwelowania barier po półwiekowym podziale był wyzwaniem stojącym przed wszystkimi Europejczykami. Paradoksalnie, sytuacja ujawnionego obecnie (2008) kryzysu i zachwianie podstawami bezpieczeństwa ekonomicznego Europejczyków stwarzają sytuację weryfikacji tych doświadczeń i obserwacji, w jakiej mierze tak silnie odczuwane u początku integracyjnej drogi odmienności uległy złagodzeniu bądź wzmocnieniu, w jakich dziedzinach nasze polskie oceny i odczucia zbliŝyły nas do ocen ogółu europejskich współziomków, w jakich zachowaliśmy pozytywnie bądź negatywnie naznaczoną odrębność czy specyfikę. Jakie nauki czerpiemy z Unii, jakie nauki Unia czerpie z nas? W ostatnich miesiącach mijającego pięciolecia bezpieczeństwo ekonomiczne Europejczyków zostało zachwiane, ale napływająca fala kryzysu, choć z jednej strony budzi lęk i niepokój, a czasem agresję wobec obcych - innych, to równocześnie moŝe wzmocnić naszą unijną świadomość wspólnoty losu, obudzić nadzieję, Ŝe razem łatwiej pokonamy ten kryzys. 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej to kolejna publikacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, której autorzy podejmują wysiłek przedstawienia róŝnorodnych aspektów dokonującej się integracji społeczeństwa polskiego w ramach społeczności unijnej. Z inicjatywy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, procesowi dochodzenia do członkostwa w całym jego przebiegu towarzyszyły liczne badania i ekspertyzy społeczne, mające na celu monitorowanie przemian stosunku obywateli do zróŝnicowanych aspektów akcesji. W momencie uzyskania członkostwa w maju 2004 r. oceniano, Ŝe kontynuacja takich analiz moŝe stanowić waŝny instrument wspomagający obserwację społecznej adaptacji do zmiany i następstw wdraŝania społeczeństwa do nowych warunków, jakie stwarzało członkostwo naszego kraju w Unii 2. Wokół problematyki społecznych aspektów członkostwa, podejmowanej w UKIE, skupiło się liczne grono badaczy społecznych traktujących spotkania w Urzędzie jako forum wymiany myśli i poglądów na temat polskiego członkostwa. Wielu z nich, często po raz kolejny, zgodziło się współpracować przy powstaniu prezentowanej obecnie publikacji. Dla dziennikarzy, szczególnie często uczestniczących w naszych spotkaniach (do czasu, kiedy były one organizowane), UKIE było waŝną instytucją edukacyjną i informacyjną, realizującą postulat otwartości działań Urzędu. Do 2005 r. znacząca rolę w upowszechnianiu prac i analiz społecznych odegrało Biuro Prasowe UKIE, z którym realizatorzy badań społecznych blisko współpracowali. Dzięki zrozumieniu przez kierownictwo UKIE wagi monitorowania przemian świadomości społecznej zarówno w okresie dochodzenia do członkostwa, jak i po jego uzyskaniu jesteśmy obecnie jedynym krajem naszego regionu, w którym został udokumentowany waŝny proces przemian świadomości społecznej, związanych początkowo z dochodzeniem, a obecnie z członkostwem w całym jego przebiegu W publikacji 5 lat członkostwa... jedynie w rozdziale drugim (Dynamika zmian świadomości społecznej w mijającym pięcioleciu członkostwa) i w rozdziale czwartym wykorzystano dane i analizy opracowane w UKIE. Na pozostałe części publikacji złoŝyły się autorskie teksty badaczy społecznych reprezentujących ośrodki akademickie i międzynarodowe agencje badawcze zlokalizowane w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Poznaniu. Autorzy tych tekstów wyraŝają swoje poglądy i opinie niezaleŝnie od oficjalnego stanowiska administracji. W tych częściach, w których autorzy odwołują się do badań zrealizowanych między majem 2005 r. a grudniem 2008 r., oprócz licznych badań polskich wykorzystano równieŝ dostępne raporty uwzględniające opinie obywateli 2 ElŜbieta Skotnicka-Illasiewicz: Gotowość migracyjna Polaków w świetle badań empirycznych oraz opinii społecznej, w: Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polaków do Unii Europejskiej, UKIE, seria Zrozumieć negocjacje, Warszawa 2001, Społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską (badania i ekspertyzy Warszawa, UKIE/2002, Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, UKIE/2003, Migracje zarobkowe polskiej młodzieŝy, Warszawa, UKIE/2004, Wybory do Parlamentu Europejskiego w badaniach społecznych, Warszawa/UKIE 2004, Pierwszy rok członkostwa w ocenie społecznej, Warszawa/UKIE, 2005, Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Biblioteka Europejska UKIE, Warszawa,

13 wszystkich 27 państw członkowskich 3. Istotnym wzbogaceniem zamieszczonych w poszczególnych rozdziałach danych pozyskiwanych w badaniach empirycznych było wykorzystanie dostępnych dokumentów administracji krajowej i unijnej oraz analiz publikacji prasowych, wypowiedzi i oświadczeń polityków. Ciągłość analiz podejmowanych i publikowanych z inicjatywy UKIE w minionych latach 4 pozwala zarówno na opisanie dynamiki zmian dokonujących się w świadomości polskiej opinii społecznej, jak równieŝ na poczynienie odwołań do opinii odnotowanych w pozostałych krajach poszerzonej Unii. Przedmiotem tej publikacji jest przedstawienie wyników badań społecznych, których autorzy podjęli próbę zanalizowania róŝnych aspektów członkostwa, modyfikujących zmiany w postrzeganiu korzyści i kosztów akcesji znajdujących wyraz w ocenach rejestrowanych przez polskich obywateli u schyłku piątego roku unijnych doświadczeń. W rozdziale pierwszym (Wejście Polski do Unii Europejskiej: przedstawienie procesu historycznego w dyskursie publicznym) Marek Ziółkowski i Sidonia Jędrzejewska analizują zmiany dyskursu publicznego dotyczącego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Autorzy zwracają uwagę na utrzymujące się napięcie między sferą wartości i interesów w toczącej się debacie. Podkreślają praktykę instrumentalizowania problematyki wiązanej z Unią do celów walki politycznej, co stoi w sprzeczności z niemal powszechną akceptacją członkostwa w opinii społecznej. Cenną uwagą autorów jest stwierdzenie, Ŝe przynaleŝność do UE daje Polakom zakotwiczenie w normalności, co sprzyja stabilizacji nastrojów równieŝ w momentach kryzysów politycznych czy ekonomicznych. W rozdziale drugim (Dynamika zmian świadomości społecznej w mijającym pięcioleciu członkostwa) ElŜbieta Skotnicka-Illasiewicz na podstawie licznych badań opinii społecznej, raportów analitycznych UKIE, tekstów prasowych, dokumentów i wypowiedzi polityków analizuje źródła trwałości akceptacji członkostwa. Następnie, na podstawie wyselekcjonowanych opinii wobec wybranych aspektów członkostwa, autorka opisuje proces powolnego niwelowania polskich odmienności na tle opinii ogółu mieszkańców Unii w postrzeganiu waŝnych segmentów polityk unijnych. Wskazuje, jak szybko postępuje adaptacja polskich obywateli do nowych warunków obowiązujących w krajach członkowskich, przy równoczesnym zachowaniu krytycyzmu wobec kwestii, które, w ich ocenie, mogą stanowić zagroŝenie dla przyszłości Unii. W rozdziale tym zawarto teŝ teksty dotyczące przemian dokonujących się w wybranych środowiskach społecznych. Jerzy Głuszyński, analizując przemiany na wsi, ocenia, Ŝe w minionym pięcioleciu dokonała się wśród polskich rolników głęboka przemiana świadomości, prowadząca do zmiany samooceny tego środowiska, ich pozycji w strukturze społecznej i zawodowej. Autor odnotowuje, Ŝe w wyniku tych zmian w tradycyjnie konserwatywnych środowiskach rolniczych upowszechniają się postawy otwartości na innych i gotowość do zmiany. Piotr Tadeusz Kwiatkowski relacjonuje wyniki badań nad drobnymi przedsiębiorcami. Oprócz poprawy otoczenia działalności gospodarczej, wskazuje na utrzymujące się liczne bariery wymieniane przez przedsiębiorców. Autor, odwołując się do analizowanych danych, stwierdza, Ŝe zaledwie około 10% przedsiębiorców korzysta z funduszy unijnych. W następnym opracowaniu dotyczącym konkretnych środowisk społecznych Bogdan W. Mach relacjonuje zmiany postaw młodych Polaków wobec członkostwa w minionym dziesięcioleciu. W okresie poprzedzającym akcesję argument zapewnienia lepszych perspektyw rozwojowych młodym generacjom miał decydujące znaczenie w akceptacji członkostwa w referendum w 2003 r. Wyniki przedstawione przez autora wskazują, Ŝe oczekiwania te zostały w znacznej mierze spełnione. Katarzyna M. Staszyńska w części dotyczącej ocen następstw migracji zarobkowych podejmuje polemikę 3 Porównaj: publiczna. lata Pierwsze analizy opinii społecznej akcesji zostały opracowane w 1991 r., na zlecenie Biura Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej, przekształconego w 1996 r. w Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Od 1998 do 2008 r. w cyklu dwumiesięcznym sporządzane były zbiorcze analizy na podstawie dostępnych danych z badań polskich i zagranicznych, publikowane w: Monitor Europejski", UKIE lata , i w Biuletynach Analiz", UKIE 13

Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Badania i ekspertyzy czerwiec 2002 - czerwiec 2003 Praca zbiorowa pod redakcją dr Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz Urząd Komitetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 3 z 77

Spis treści. Strona 3 z 77 Strona 1 z 77 Koncepcja kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej: (stan na grudzień 2009 r.) BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE SIĘ OPŁACA Strona 2 z 77 Strona 3 z 77 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GLOBAL GOVERNANCE Koncepcje doświadczenia perspektywy Janusz W. Gołębiowski Nr 291 Warszawa 2008 Recenzent Jerzy Kleer Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej mają

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Województwa Lubelskiego

Województwa Lubelskiego Zarząd Województwa Lubelskiego PROJEKT Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 (z perspektywą do 2030 r.) L u b l i n, k w i e c i eń 2013 r. Wprowadzenie NajwaŜniejszym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Białystok 2006 SPIS TREŚCI I. WSTĘP - PODSTAWY PROCESU

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy LEWICY I DEMOKRATÓW. Nowa polityka Nowa nadzieja

Program wyborczy LEWICY I DEMOKRATÓW. Nowa polityka Nowa nadzieja Program wyborczy LEWICY I DEMOKRATÓW Nowa polityka Nowa nadzieja 9 WRZEŚNIA 2007 IV Rzeczypospolita okazała się mitem fałszywym, bałamutnym i wyprowadzającym nas na manowce. Projekt państwa prawa i sprawiedliwości",

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury

Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury Autorzy: Jakub Głowacki Jerzy Hausner Krzysztof Jakóbik Krzysztof Markiel AmbroŜy Mituś Michał śabiński Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska

Bardziej szczegółowo

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO 1 REDAKCJA MERYTORYCZNA I AKTUALIZACJA: BARBARA IMIOŁCZYK REDAKCJA TECHNICZNA I KOREKTA: JOANNA Z. MUSIAŁKOWSKA-GOMÓŁKA ILUSTRACJE: TOMASZ MANIEWSKI EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5 MAŁOPOLSKA 2015 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Projekt 22/09/2005 1 Spis treści: WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA LATA 2009-2015

STRATEGIA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA LATA 2009-2015 Załącznik do uchwały nr 240/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. STRATEGIA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA LATA 2009-2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 1. RAMY PRAWNE, ZGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

5. Przedsiębiorczość absolwentów

5. Przedsiębiorczość absolwentów Przedsiębiorczość absolwentów 160 Izabela Kowalska-śakieta Łukasz Kutyło 5. Przedsiębiorczość absolwentów 5.1 Wprowadzenie W poniŝszym rozdziale zostaną poruszone kwestie dotyczące przedsiębiorczości absolwentów.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo