Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia"

Transkrypt

1 Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł wprowadza treści kształcenia dotyczące wykorzystania wiedzy onomastycznej, w tym podstawowych pojęć onomastycznych w badaniach historycznych. Planowane efekty kształcenia: - w zakresie wiedzy: student wykazuje się znajomością podstawowej terminologii z zakresu onomastyki; rozumie powiązania interdyscyplinarne historii z onomastyką jako nauką pomocniczą historii; dostrzega związek nazewnictwa z historią narodu, zna nazwy plemion, proces tworzenia nazwisk i imion; - w zakresie umiejętności: identyfikuje i klasyfikuje nazwiska; rozpoznaje nazwiska i imiona polskie (staropolskie imiona osobowe, pierwsze nazwiska, nazwiska patronimiczne i odmiejscowe, nazwiska obce na ziemiach polskich, nazwiska mieszczan, nazwiska szlacheckie); rozróżnia przezwiska i przydomki szlacheckie; rozpoznaje wpływ procesów osadniczych, ruchów kolonizacyjnych, przemian gospodarczych na nazewnictwo (miejskie); potrafi korzystać ze słowników onomastycznych; - w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: posiada umiejętność pracy w zespole i przyjmuje w nim różne role; potrafi określić priorytety służące realizacji konkretnych zadań; odpowiedzialnie i zgodnie ze standardami organizuje własną pracę; krytycznie ocenia efekty swoich działań; wykazuje się umiejętnością samokształcenia. Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach: W U K 1. Przedmiot wspomagający historię - onomastyka K_W01, K_W08 K_U01, K_U03, K_U06 K_K01, K_K02, K_K16

2 Przedmiot 1 Nazwa przedmiotu Semestr, poziom i typ studiów Profil kształcenia Przedmiot wspomagający historię - onomastyka III semestr, studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Język wykładowy: polski Liczba punktów ECTS: 3 (30 godz. zajęć dydaktycznych + 15 godz. lektura pozycji bibliograficznej + 30 godz. przegotowanie pracy pisemnej) Wymagania wstępne Wiedza o pojęciu języka jako narzędzia porozumiewania się, wiedza o systemie nazewniczym. Forma zajęć, liczba godzin, dydaktycznych i sposób zaliczenia forma zajęć: ćwiczenia, 30 godzin sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę Autor programu: Prowadzący zajęcia: dr hab. prof. AJD Grzegorz Majkowski dr hab. prof. AJD Grzegorz Majkowski Sposób walidacji efektów kształcenia Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia I. Cele kształcenia: Wykorzystanie osiągnięć onomastyki, w tym pojęć onomastycznych i wiedzy onomastycznej w badaniach historycznych. Uświadomienie związku nazewnictwa (topograficznego, osobowego) z historią narodu. II. Efekty kształcenia: - w zakresie wiedzy: student wykazuje się znajomością podstawowej terminologii z zakresu onomastyki; rozumie powiązania interdyscyplinarne historii z onomastyką jako nauką pomocniczą historii; dostrzega związek nazewnictwa z historią narodu, zna nazwy plemion, nazwy heraldyczne, nazwy dynastyczne, proces tworzenia nazwisk i imion; - w zakresie umiejętności: identyfikuje i klasyfikuje nazwiska; rozpoznaje nazwiska i imiona polskie (staropolskie imiona osobowe, pierwsze nazwiska, nazwiska patronimiczne i odmiejscowe, nazwiska obce na ziemiach polskich, nazwiska mieszczan, nazwiska szlacheckie); rozróżnia przezwiska i przydomki szlacheckie; rozpoznaje wpływ procesów osadniczych, ruchów kolonizacyjnych, przemian gospodarczych na nazewnictwo (miejskie); potrafi korzystać ze słowników onomastycznych; - w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: posiada umiejętność pracy w zespole i przyjmuje w nim różne role; potrafi określić priorytety służące realizacji konkretnych zadań; odpowiedzialnie i zgodnie ze standardami organizuje własną pracę; krytycznie ocenia efekty swoich działań; wykazuje się umiejętnością samokształcenia. III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny pracy pisemnej, czynnego udziału w zajęciach, obecności na zajęciach; z zakresu wiedzy ocena dotyczy stopnia opanowania treści programowych przedmiotu; z zakresu umiejętności jest oceniana samodzielność opracowania materiału; z zakresu kompetencji społecznych pod uwagę jest brana ocena umiejętności pracy w zespole, organizacja pracy w małym zespole, stopień samooceny. IV. Treści programowe: Przedmiot badań onomastyki. Miejsce onomastyki wśród nauk. Znaczenie nazewnictwa w badaniach prehistorycznych i historycznych. Nazewnictwo mitologiczne. Nazwy plemion i krajów. Imiona i nazwiska polskie (staropolskie imiona osobowe, pierwsze nazwiska, nazwiska patronimiczne i odmiejscowe, nazwiska obce na

3 ziemiach polskich, nazwiska mieszczan, nazwiska tzw. szlacheckie). Przezwiska a przydomki szlacheckie. Nazwy rodowe. Tytuły urzędowe i arystokratyczne. Patronimiczne i metronimiczne nazwy miejscowe. Adaptacje obcych nazw miejscowych w języku polskim. Nazewnictwo miejscowe a procesy osadnicze, ruchy kolonizacyjne, przemiany gospodarcze. Nazwy heraldyczne. Polskie hydronimy. Nazewnictwo miejskie. Współczesne nazewnictwo firm i instytucji. Słowniki i encyklopedie onomastyczne. V. Literatura podstawowa: H. Górnowicz, Wstęp do onomastyki, Gdańsk 1998; K. Handke, Polskie nazewnictwo miejskie, Warszawa 1992 (zwł. Nazwy heraldyczne, Nazwy dynastyczne); H. Popowska-Taborska, J. Duma, Onomastyka i dialektologia, Warszawa 1997; K. Rymut, Nazwy miejscowe Polski, t. 1-4, Kraków ; K. Rymut, Nazwiska Polaków, Wrocław 1991; W. Taszycki, Onomastyka i historia języka polskiego, Wrocław VI. Literatura uzupełniająca: S. Rospond, Genealogia Piastów w świetle imiennictwa, Rozprawy Komisji Językowej WTN 13, s ; J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993.

4 Nazwa modułu: MK_2 Warsztat naukowy historyka Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł zawiera przedmioty stanowiące podstawę warsztatu naukowego historyka. Umożliwia nabywanie wiedzy z zakresu metodologii historii, najnowszych osiągnięć historiografii, statystyki z demografią historyczną i translatorium języka łacińskiego (będącego podstawowym językiem źródeł pisanych z okresu historii starożytnej i średniowiecznej oraz języka nowożytnego). Przekazuje wiadomości dotyczące podstawowych pojęć teoretycznych, niezbędnych do zrozumienia złożonych procesów przemian dziejowych w poszczególnych okresach historycznych.. Poszerza wiedzę na temat rozwoju nauki historycznej, prezentuje zmieniającą się w czasie zakres merytoryczny nauki historycznej, ukazuje główne nurty naukowego pisarstwa historycznego na przestrzeni dziejów. Zwraca uwagę na różnorodność okoliczności wpływających na kształt dzieł historycznych. Pomaga rozwinąć umiejętności niezbędne w samodzielnej pracy badawczej. Zwraca uwagę na nowoczesne metody pozyskiwania i wykorzystywania informacji. Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę Nazwa przedmiotu w module i planowane efekty kształcenia w obszarach: W U K 1. Metodologia historii wykład K_W01 K_W03 K_W08 2. Metodologia historii konwersatorium K_W01 K_W03 K_W08 3. Warsztat naukowy historyka K_W03 K_W04 K_W08 4. Historia historiografii powszechnej wykład K_W01 K_W03 K_W05 5. Historia historiografii powszechnej konwersatorium K_W01 K_W03 K_W05 6. Historia historiografii polskiej wykład K_W05 K_W06 K_W07 7. Historia historiografii polskiej konwersatorium K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_U01 K_U03 K_U08 K_U01 K_U03 K_U06 K_U02 K_U05 K_U06 K_U02 K_U03 K_U07 K_U01 K_U02 K_U03 K_U06 K_U06 K_U07 K_U08 K_U01 K_U02 K_U03 K_U06 K_U07 K_U08 8.Translatorium z jęz. łacińskiego K_W04 K_U01 K_U02 9.Translatorium z jęz. nowożytnego 10.Statystyka z demografią historyczną wykład K_W01 K_W02 K_W Statystyka z demografią historyczną konwersatorium K_W01 K_W02 K_U01 K_U02 K_U03 K_U06 K_U09 K_U13 K_U01 K_U02 K_K02 K_K06 K_K07 K_K02 K_K06 K_K07 K_K01 K_K06 K_K02 K_K06 K_K07 K_K02 K_K06 K_K07 K_K06 K_K07 K_K08 K_K02 K_K06 K_K07 K_K01 K_K12 K_K02 K_K03 K_K06 K_K02 K_K03

5 K_W03 K_U03 K_U06 K_U09 K_U13 K_K06

6 Przedmiot 1 Nazwa przedmiotu Metodologia historii Język wykładowy: polski Semestr, poziom i typ studiów Sem. I, II o st. stacjonarne Liczba punktów ECTS: 5 Profil kształcenia profil: ogólnoakademicki 1 pkt za 30h zajęć i konsultacje, 4pkt za 100h przygotowania do egzaminu i udział w egzaminie Wymagania wstępne Wiedza z zakresu warsztatu naukowego historyka zdobyta na I stopniu studiów. Podstawowa wiedza faktograficzna z zakresu historycznej poszczególnych epok historycznych Forma zajęć: wykład Liczba godzin dydaktycznych: 15 Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę Autor programu: Prowadzący zajęcia: Sposób walidacji efektów kształcenia Prof. zw. dr hab. Tadeusz Srogosz Dr Anna Czerniecka Haberko Egzamin. Student otrzymuje 3 pytania sprawdzające efekty z zakresu: wiedzy, umiejętności i kompetencji I. Cele kształcenia: student zostaje zapoznany z przedmiotem metodologii historii. Charakterystyka podstawowych elementów narracji historycznej II. Efekty kształcenia: - w zakresie wiedzy: - zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk historycznych (historia, metoda badawcza, metoda indukcyjna, metoda dedukcyjna) - zna metody badawcze wykorzystywane w naukach historycznych - rozumie powiązania interdyscyplinarne historii z innymi naukami i obszarami nauk oraz potrafi wykorzystać osiągnięcia tych nauk dla prowadzenia nauk historycznych - w zakresie umiejętności: - posiada umiejętność samodzielnego wyszukiwania, gromadzenia, selekcjonowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł wiedzy - umie poprawnie wykorzystać poznaną terminologię historyczną - umie przedstawić wnioski dotyczące kluczowych elementów teorii wiedzy historycznej - w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: - posiada umiejętność organizacji własnej pracy, krytycznie ocenia efekty swych działań oraz wykazuje się przedsiębiorczością i umiejętnością samokształcenia - rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych i standardów jakości w swojej pracy - umie uszanować odmienność przekonań III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: Metoda: wykład analityczny Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena dostateczna Student otrzymuje 3 pytania sprawdzające efekty z zakresu: wiedzy, umiejętności i kompetencji Ocena dobra Student otrzymuje 3 pytania sprawdzające efekty z zakresu: wiedzy, umiejętności i kompetencji Ocena bardzo dobra - Student otrzymuje 3 pytania sprawdzające efekty z zakresu: wiedzy, umiejętności i kompetencji IV. Treści programowe: 1. Przedmiot metodologii historii. 2. Konsekwencje przełomu antypozytywistycznego dla teorii historii. 3. Źródło historyczne w historiografii nowoczesnej. 4. Indukcja i dedukcja w historii. 5. Fakt historyczny i proces historyczny. 6. Postępowanie badawcze historyka jako imputacja kulturowa. 7. Rodzaje mitów w historiografii. 8. Funkcjonowanie metafor w nauce historycznej. 9. Ideologia, obiektywizm i neutralność w nauce historycznej.

7 10. Nowe koncepcje prawdy a narracja historyczna. 11. Rodzaje narracji historycznej. 12. Wyjaśnianie działań ludzkich. 13. Bohaterowie w historii. 14. Utopie i ich miejsce w nauce historycznej. 15. Historia nauka czy literatura? V. Literatura podstawowa: Topolski J., Metodologia historii, Warszawa VI. Literatura uzupełniająca: Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa Topolski J., Świat bez historii, Poznań Topolski J., Teoria wiedzy historycznej, Poznań Topolski J., Wprowadzenie do Historii, Poznań 2001 Wrzosek W., Historia- Kultura-Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław Przedmiot 2 Nazwa przedmiotu Metodologia historii Język wykładowy: język polski Semestr, poziom i typ studiów Sem. I, II o st. stacjonarne Liczba punktów ECTS: 2 Profil kształcenia profil: ogólnoakademicki 1 pkt za 30h zajęć, 1 pkt za 25h przygotowania do zajęć Wymagania wstępne Wiedza z zakresu warsztatu naukowego historyka zdobyta na I stopniu studiów. Podstawowa wiedza faktograficzna z zakresu historycznej poszczególnych epok historycznych Forma zajęć, liczba godzin, dydaktycznych i sposób zaliczenia forma zajęć: konwersatorium (30h) sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę Autor programu: Prowadzący zajęcia: dr Anna Czerniecka-Haberko dr Anna Czerniecka-Haberko Sposób walidacji efektów kształcenia Obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, zaliczenie lektury, zaliczenie kolokwium I. Cele kształcenia: student poznaje podziały metodologii ogólnej oraz metodologii historii. Student zostaje zapoznany z elementami charakterystycznymi dla metodologii pragmatycznej i apragmatycznej. II. Efekty kształcenia: - w zakresie wiedzy: - zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk historycznych (historia, metodologia, metoda badawcza, metoda indukcyjna, metoda dedukcyjna) - zna metody badawcze wykorzystywane przez historyków (metoda indukcyjna, metoda dedukcyjna, metody szczegółowe) - rozumie powiązania interdyscyplinarne historii z innymi naukami. Rozumie konieczność wykorzystania osiągnięć innych nauk w procesie ustalania faktów - w zakresie umiejętności: - umie wyszukiwać, gromadzić i selekcjonować fakty historyczne, wykorzystując poprawnie literaturę przedmiotu - poprawnie wykorzystuje poznaną terminologię historyczną - umie w formie ustnej i pisemnej (stosując odpowiedni aparat naukowy) zaprezentować wyniki swoich badań - w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: - posiada umiejętność organizacji własnej pracy. Potrafi krytycznie ocenić efekty swych działań - rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych i standardów jakości w swojej pracy

8 - umie szanować odmienność przekonań III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: Metoda: dyskusja Kryteria oceny: Ocena dostateczna obecność, aktywność, zaliczenie lektury, zaliczenie kolokwium Ocena dobra obecność, aktywność, zaliczenie 2 lektur, zaliczenie kolokwium Ocena bardzo dobra obecność, aktywność, zaliczenie 2 lektur, zaliczenie kolokwium, napisanie pracy semestralnej IV. Treści programowe: 1. Rola przedmiotu Metodologii historii w akademickiej edukacji historycznej. Literatura przedmiotu. 2. Metodologia ogólna a metodologia szczegółowe. Struktura metodologii historii. 3. Pytania, odpowiedzi oraz hipotezy w badaniu historycznym 4. Wiedza źródłowa oraz wiedza pozaźródłowa w procesie konstruowania faktów historycznych Metody bezpośrednie oraz pośrednie w procesie ustalania faktów historycznych. 7. Metodologia pragmatyczna powtórzenie. 8. Historyk wobec wartościowania i ocen zdarzeń historycznych. 9. Czas jako element narracji. Periodyzacja w konstruowaniu narracji. 10. Procedura wyjaśniania w historii. 11. Mit w narracji historycznej. 12. Bohater w historii. 13. Metafora w badaniu historycznym. 14. Założenia warsztatowo-metodologiczne pracy magisterskiej. 15 Metodologia pragmatyczna powtórzenie. V. Literatura podstawowa: Topolski J., Metodologia historii, Warszawa VI. Literatura uzupełniająca: Dominiczak H., Przygotowanie pracy magisterskiej, Częstochowa Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa Topolski J., Świat bez historii, Poznań Topolski J., Teoria wiedzy historycznej, Poznań Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław Wrzosek W., Historia- Kultura-Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław Przedmiot 3 Nazwa przedmiotu Warsztat naukowy historyka Język wykładowy: polski Semestr, poziom i typ studiów semestr 2; rok 1; 2 stopień; studia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 3

9 Profil kształcenia Wymagania wstępne profil: ogólnoakademicki 1. godziny kontaktowe 30h 2. zapoznanie z literaturą, zbieranie materiałów do zajęć 15 h 3. przygotowanie do zajęć 20 h 4. przygotowanie wystąpień wybranych posłów w postaci analizy materiału źródłowego 10h 5. przygotowanie do zaliczenia 15h (30 h + 60 h = 90 h) 3 ECTS podstawowa wiedza o warsztacie naukowym historyka Forma zajęć, liczba godzin, dydaktycznych i sposób zaliczenia Autor programu: Prowadzący zajęcia: Sposób walidacji efektów kształcenia forma zajęć: konwersatorium specjalizacyjne Odpowiedzi na zadane pytania, udział w dyskusji i przygotowanie przez studentów referatu na zajęcia 30 h dr Robert Szwed dr Robert Szwed obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach wykonanie i ocena referatów sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę I. Cele kształcenia: Zajęcia mają na celu usystematyzowanie wiedzy studentów zakresu vademecum historyka. Zapoznanie się studentów z ze zbieraniem materiałów, interpretacją źródeł. Wykształcenie w studentach umiejętności pisania pracy magisterskiej z umiejętnym wykorzystaniem aparatu naukowego historyka. II. Efekty kształcenia: - w zakresie wiedzy: aficznego - w zakresie umiejętności: Samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje, wykorzystuje, stawia hipotezy badawcze i poddaje krytycznym ocenom informacje z różnych źródeł wiedzy, niezbędne do poznania procesu historycznego. Posiada umiejętność samodzielnego kształcenia. Poprawnie komunikuje się w języku ojczystym. Stosuje w mowie i w piśmie pogłębioną fachową terminologię związaną z warsztatem historyka. - w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: Sprawnie organizuje własną pracę oraz krytycznie ocenia efekty swych działań

10 Ma świadomość znaczenia ciągłości historycznej w kształtowaniu więzi społecznych. Dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej w otaczającym go środowisku społecznym. III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: na zajęcia aktywność na zajęciach, wykonanie pracy pisemnej ocena 2.0 student nie bierze udziału w zajęciach, ocena 3.0 student na zajęciach mało aktywny, opanował podstawy warsztatu naukowego historyka ocena 3.5 student obok podstaw warsztatu zna zasady korzystania z bibliotek i muzeów. ocena 4.0 student aktywny zna zasady korzystania również z archiwów ocena 4.5 student aktywny, umiejętnie korzysta z bibliotek i archiwów. Umie prawidłowo sporządzić bibliografię ocena 5.0 student aktywny zajęciach zna całość warsztatu naukowego historyka, potrafi wymienić instytucje naukowe w Polsce. IV. Treści programowe: 1. Spotkanie organizacyjne 2. Nauka historyczna Zagadnienia: co to jest historia?, pojęcie nauki, cele i podział nauki, zarys historii nauki na świecie i w Polsce, czym jest historia, organizacja nauki historycznej w Polsce, środowiska historyczne w Polsce, towarzystwa naukowe i regionalne, uczelnie wyższe, Instytut Historii PAN, instytuty resortowe, Polskie Towarzystwo Historyczne, IPN, Instytut Zachodni, Niemiecki Instytut Historyczny, Żydowski Instytut Historyczny, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, społeczeństwo a nauka i kultura, historyczne grupy rekonstrukcyjne, portale historyczne 3. Nauki pomocnicze historii, historia i nauki wspomagające historię Zagadnienia: historia jako nauka, czym zajmuje się nauka historyczna?, kierunki badań historycznych: historia powszechna, historia narodowa, historia regionalna, proces dziejowy (struktura, podział), rozwój historii jako nauki na przestrzeni dziejów, dyscypliny szczegółowe nauki historycznej, nauki pomocnicze i wspomagające historię 4. Historyczna literatura naukowa: Zagadnienia: praca naukowa, cechy pracy naukowe, wiedza pozaźródłowa, rodzaje historycznych prac naukowych: podręczniki ogólne, podręczniki specjalistyczne, opracowania ogólne (encyklopedie, słowniki, kalendaria, informatory), monografie, studia, artykuły, recenzje, bibliografie, atlasy 5 i 6 Heurystyka technika poszukiwań literatury potrzebnej do badań (2 spotkania) Zagadnienia: warsztat pracy historyka: biblioteki, literatura i encyklopedie jako źródła wiedzy bibliograficznej, bibliografie, znaczenie Internetu (bibliografie w Internecie) 7. Źródło historyczne i technika jego poszukiwania Zagadnienia: definicja źródła historycznego, rodzaje i podział źródeł historycznych, technika poszukiwań źródeł, warsztat pracy historyka: archiwa i muzea, wydawnictwa źródłowe 8. Praca nad źródłami Zagadnienia: krytyka zewnętrzna i wewnętrzna źródła, fakt historyczny 9. Metody badawcze historyka Zagadnienia: metody ustalania faktów, wyjaśnianie i wiązanie faktów historycznych w syntezę 10. Pisanie pracy naukowej Zagadnienia: poszukiwanie i zbieranie materiałów, technika zbierania materiałów, konstrukcja pracy, techniczne przygotowywanie tekstów prac naukowych Literatura: 11. Spór o charakter poznania historycznego

11 Zagadnienia: problem obiektywności poznania historycznego, prawda w historii, historyk wobec oceny przeszłości, etyka zawodowa historyka, historia a polityka, polityka historyczna, polityka pamięci, propaganda historyczna, historia alternatywna 12. Tradycyjne i nowe kierunki badań historycznych (badania historyczno wojskowe badania społeczno-gospodarcze, badania nad życiem codzienny, życiem prywatnym, mentalnością, historią kobiet) Zagadnienia: czym zajmuje się historia wojskowa?, podstawy badawcze historyka wojskowego, metodyka badań historycznowojskowych, czym zajmuje się historia gospodarcza, metody badań społeczno-gospodarczych, źródła do historii gospodarczej 13. Prawo autorskie - ochrona własności intelektualnej (2-3 spotkania) Zagadnienia: zasady ogólne; współczesne problemy z prawem autorskim w epoce ekspansji mediów elektronicznych; wydłużenie czasu ochrony praw; prawa autorskie podczas pracy badawczej historyka - archiwa, biblioteki, inne zbiory; prawa autorskie w sieci; prawa autorskie w procesie tworzenia pracy historycznej - cytaty, przypisy, wykorzystanie fotografii, zbiory audio- i wideo; plagiaty; prawa autorskie w pracy dydaktycznej i upowszechnieniu badań. V. Literatura podstawowa: Bogucka M., Życie codzienne spory wokół profilu badań i definicji, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr 3/1996 Dominiczak H., Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998, Kałwa D., Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej Kraków 2001, s Kałwa D., Ze studiów nad historią kobiet w XIX wieku. Metodologia, stan badań, Historyka, T. XXVII:1997, s Klich B., W poszukiwaniu nowych dróg badawczych małej historii. Historia życia prywatnego, Historyka, T. XXXI:2001 Kowecka E., Źródła do życia codziennego w XIX w. i metody ich badań, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr 3/1996 Kula W., Problemy i metody historii gospodarcze, Warszawa 1963, s Mierzwa E. A., Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001, Miśkiewicz B., Wprowadzenie do badań historycznowojskowych, Poznań 2001, s Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1992 Ronikier J., Historia mentalności a metodologia nauk historycznych, Historyka, T. XXVI:1996, s Świerzawski A., Warsztat naukowy historyka, Częstochowa Szarota T., Życie codzienne temat badawczy czy tylko popularyzacja?, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr 3/1996 Topolski J., Jak się piszę i rozumie historię, Warszawa 1996 Przedmiot 4

12 Nazwa przedmiotu Historia historiografii powszechnej Język wykładowy: polski Semestr, poziom i typ studiów sem., st. II o Liczba punktów ECTS: Profil kształcenia Wymagania wstępne Forma zajęć, liczba godzin, dydaktycznych i sposób zaliczenia profil: ogólnoakademicki Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, przeczytanie 2 lektur Student zapoznany jest z niezbędnymi pojęciami teoretycznymi ułatwiającymi zrozumienie ogólnych podstaw badań historycznych, oraz warsztatem naukowym historyka forma zajęć: wykład (2h co 2 tygodnie) sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę Autor programu: Prowadzący zajęcia: Sposób walidacji efektów kształcenia dr Norbert Morawiec dr Norbert Morawiec Obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, zaliczenie lektury I. Cele kształcenia: Poszerzenie wiedzy na temat rozwoju nauki historycznej, prezentacja zmieniającej się w czasie infrastruktury nauki historycznej, jej kondycji ideowo-koncepcyjnej. II. Efekty kształcenia: - w zakresie wiedzy: - wpisuje naukę historiograficzną w kontekst kulturowy i społeczny - wymienia główne nurty i kierunki rozwoju badań historycznych - wskazuje determinanty kształtujące odmienne sposoby postrzegania dziejów. - rozumie cele prowadzenia badań historycznych. - w zakresie umiejętności: wyszukuje, gromadzi, selekcjonuje i wykorzystuje informacji z różnych źródeł wiedzy - stosując odpowiedni aparat naukowy prezentuje wyniki własnych poszukiwań badawczych (w formie ustnej i pisemnej) - w dyskursie dobiera odpowiednie argumenty i wysuwa wnioski - w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: - przestrzega normy etycznych - przestrzega zasady prawa autorskiego - prowadzi dyskurs naukowy z osobami o odmiennych poglądach społecznych, politycznych i konfesyjnych III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: Metody podające, problemowe, prezentacje multimedialne Ocena dostateczna obecność, zaliczenie 2 lektur Ocena dobra obecność, aktywność, zaliczenie 2 lektur Ocena bardzo dobra obecność, aktywność, dyskursywność, zaliczenie 2 lektur IV. Treści programowe: 1. Geneza i wieloznaczność pojęcia historiografia. 2. Protohistoriografia. 3. Charakterystyka historiografii greckiej i rzymskiej. 4. Historiografia wieków średnich. 5. Historiografia między średniowieczem a odrodzeniem. 6. Przemiany historiografii w dobie renesansu 7. Dziejopisarstwo czasów baroku. 8. Historia w koncepcjach historyków oświecenia. 9. Wiek historii. Przemiany historiografii europejskiej pierwszej polowy XIX wieku. 10. Romantyzm. Klimat ideowy epoki a tendencje rozwojowe historiografii polskiej. 11. Nowe style historycznego myślenia w drugiej połowie XIX wieku.

13 12. Różne drogi historiografii naukowej w XX wieku. 13. Czasy międzywojenne w Polsce nowe propozycje historiozoficzne i historiograficzne. Historiografia w warunkach dyktatury: Niemcy, ZSRR, kraje realnego socjalizmu (historiografia PRL) a posttotalitarne koncepcje nauki historycznej. 14. Historycy a postmodernizm 15. Historiografie nieklasyczne, alternatywne, niekonwencjonalne. V. Literatura podstawowa: Grabski A.F., Dzieje historiografii, Poznań Grabski A.F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań Iggers G.G., Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, tłum. A. Gadzała, Warszawa Mierzwa E.A., Historia historiografii. Tom 1, Starożytność Średniowiecze, Toruń Serczyk J., 25 wieków historii. Historycy i ich dzieła, Toruń Topolski J., Od Achillesa do Béatrice de Planissolles. Zarys historii historiografii, Warszawa VI. Literatura uzupełniająca: Julkowska V., Historia dla wyobraźni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy, Poznań Kurkowska-Budzan M., Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych, Kraków Lorenz C., Przekraczanie granic. Eseje z filozofii historii i teorii historiografii, tłum. M. Bobako, K. Brzechczyn, Poznań Radomski A., Historiografia a kultura współczesna, Lublin Stobiecki S., Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów, Łódź Światooglądy historiograficzne, red. J. Pomorski, Lublin 2002 Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, pod red E. Domańskiej, Poznań Woźniak M., Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin Wrzosek W., Historia-Kultura-Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław Przedmiot 5 Nazwa przedmiotu Historia historiografii powszechnej Język wykładowy: język polski Semestr, poziom i typ studiów Sem.1, II stopień, studia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 2 Profil kształcenia profil: ogólnoakademicki 1pkt 30h udziału w zajęciach 1pkt 20 h przygotowania do zajęć, 10h przygotowania do konsultacji (przeczytanie lektur, przygotowanie interpretacji tekstu źródłowego) oraz udziału w konsultacjach Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu historycznej spuścizny pisarskiej kolejnych epok, co wiąże się z posiadaniem podstawowej wiedzy historycznej z zakresu I- III roku studiów historycznych Forma zajęć, liczba godzin, dydaktycznych i sposób zaliczenia forma zajęć: konwersatorium, 30 godz. sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę Autor programu: Prowadzący zajęcia: dr Barbara Kowalska dr Barbara Kowalska Sposób walidacji efektów kształcenia Obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach odnotowywana przez prowadzącego, zaliczenie lektury, zaliczenie interpretacji wybranego fragmentu tekstu źródłowego, przygotowanie referatu.

14 I. Cele kształcenia: ukazanie głównych nurtów naukowego pisarstwa historycznego na przestrzeni dziejów; zwrócenie uwagi na różnorodność okoliczności wpływających na kształt dzieł historycznych II. Efekty kształcenia: w zakresie wiedzy: - student zna główne nurty naukowego pisarstwa historycznego na przestrzeni dziejów - rozumie wpływ różnorodnych czynników determinujących kształt dzieł historycznych w zakresie umiejętności: - samodzielnie wyszukuje, ocenia, selekcjonuje, gromadzi i wykorzystuje informacje z różnych źródeł wiedzy - posiada umiejętność interpretacji źródeł historycznych - poprawnie stosuje poznaną terminologię historyczną - potrafi zaprezentować wyniki swoich samodzielnych poszukiwań badawczych w formie ustnej w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: - efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia efekty swych działań. - wykazuje się zaangażowaniem i umiejętnością samodoskonalenia - nabiera przekonania o ciągłości historycznej rozwoju społeczeństw poprzez zapoznanie się z głównymi nurtami dziejopisarstwa III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: metody: dyskusja, praca pod kierunkiem, elementy wykładu informacyjnego kryteria: - na ocenę dostateczną (3,0) obecność na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zajęciach, zaliczenie 1 lektury oraz interpretacji fragmentu tekstu źródłowego na ocenę dostateczną - na ocenę dobrą (4,0) obecność na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zajęciach, zaliczenie 1lektury oraz interpretacji fragmentu tekstu źródłowego na ocenę dobrą - na ocenę bardzo dobrą (5,0) obecność na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zajęciach, zaliczenie 2 lektur oraz interpretacji fragmentu tekstu źródłowego na ocenę bardzo dobrą Dla chętnych studentów, w ramach podwyższenia oceny, możliwość przygotowania referatu IV. Treści programowe: 1-2. Omówienie roli przedmiotu Historia historiografii w akademickiej edukacji historycznej oraz organizacji pracy na zajęciach i warunków zaliczenia; przedstawienie literatury przedmiotu; 3. Historiografia starożytna na przykładzie Herodota i Tukidydesa; 4. Historia według św. Augustyna; 5. Historiografia średniowiecza na podstawie twórczości Jana Długosza; 6. Średniowieczna hagiografia; 7. Historiografia odrodzeniowa-nowość czy kontynuacja na podstawie pisarstwa J. Bodina; 8. Historiozoficzne poglądy Nicolo Machiavellego; 9. Narodziny historiografii krytycznej; 10. Historiografia oświeceniowa (historia powszechna w koncepcji historyków oświecenia); 11. Giambattista Vico na tle oświeceniowej filozofii dziejów; 12. Profesjonalizacja pracy historyka Leopold von Ranke; 13. Nowe pola badawcze w historiografii pozytywistycznej;14. Szkoła Annales; 15. Historycy a postmodernizm. V. Literatura podstawowa: Cz. Bartnik, Historiologia w kulturach starożytnych, Lublin 2000; A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2003; J. Serczyk, 25 wieków historii. Historycy i ich dzieła, Toruń 1994; J. Serczyk, Nowożytna historiografia europejska, Toruń 1975; M. H. Serejski, Historycy o historii, cz. I - II, Warszawa ; J. Topolski, Od Achillesa do Béatrice de Planissolles. Zarys historii historiografii, Warszawa 1998; J. Topolski, Nowe idee współczesnej historiografii, Poznań E. A. Mierzwa, Historia historiografii, t. I: Starożytność- Średniowiecze, Toruń 2002; J. Maternicki, Historiografia i kultura historyczna. Studia i szkice, Warszawa 1990; A. Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu, Wrocław VI. Literatura uzupełniająca: R. Turasiewicz, Tukidydes, Wrocław-Warszawa 1987; Z. Kuderowicz, Filozofia dziejów, Warszawa 1973, s ; E. Gilson, Duch filozofii średniowiecznej, Warszawa 1958, s , ; E. Potkowski, Pisarz i jego dzieło w średniowiecznym społeczeństwie, [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, red. R. Michałowska i inni, Warszawa 1997, s ; H. Samsonowicz, Środowisko społeczne piszące w Polsce schyłku średniowiecza, [w:] Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław 1989, s ; A. Kłoskowska, Machiavelli jako humanista na tle włoskiego Odrodzenia, Warszawa 1957; A. Krawczyk,

15 Historiografia krytyczna, Lublin 1994; A. F. Grabski, Myśl historyczna polskiego oświecenia, Warszawa 1976; E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkanie w międzyświatach, Poznań Przedmiot 6 Nazwa przedmiotu Historia historiografii polskiej Język wykładowy: polski Semestr, poziom i typ studiów sem. 2, st. II o stacjonarne Liczba punktów ECTS: Profil kształcenia Wymagania wstępne Forma zajęć, liczba godzin, dydaktycznych i sposób zaliczenia profil: ogólnoakademicki Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, ptzrczytanie 2 lektur Student zapoznany jest z niezbędnymi pojeciami teoretycznymi ułatwiającymi zrozumienie ogólnych podstaw badań historycznych, oraz warsztatem naukowym historyka forma zajęć: wykład (15 godzin) sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę Autor programu: Prowadzący zajęcia: Sposób walidacji efektów kształcenia dr Norbert Morawiec dr Norbert Morawiec Obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, zaliczenie lektur I. Cele kształcenia: Poszerzenie wiedzy na temat rozwoju nauki historycznej, prezentacja zmieniającej się w czasie infrastruktury polskiej nauki historycznej, jej kondycji ideowo-koncepcyjnej na szerokim tle historiografii zachodniej. II. Efekty kształcenia: - w zakresie wiedzy: - wpisuje naukę historiograficzną w kontekst kulturowy i społeczny - wymienia główne nurty i kierunki rozwoju badań historycznych - wskazuje determinanty kształtujące odmienne sposoby postrzegania dziejów. - rozumie cele prowadzenia badań historycznych. - w zakresie umiejętności: wyszukuje, gromadzi, selekcjonuje i wykorzystuje informacji z różnych źródeł wiedzy - stosując odpowiedni aparat naukowy prezentuje wyniki własnych poszukiwań badawczych (w formie ustnej i pisemnej) - w dyskursie dobiera odpowiednie argumenty i wysuwa wnioski - w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: - przestrzega norm etycznych - przestrzega zasad prawa autorskiego

16 - prowadzi dyskurs naukowy z osobami o odmiennych poglądach społecznych, politycznych i konfesyjnych III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: Metody podające, problemowe, prezentacje multimedialne Ocena dostateczna obecność, zaliczenie 2 lektur Ocena dobra obecność, aktywność, zaliczenie 2 lektur Ocena bardzo dobra obecność, aktywność, dyskursywność, zaliczenie 2 lektur IV. Treści programowe: 1. Historiografia powszechna a historiografie narodowe. 2. Dziejopisarstwo polskie wieków średnich. Gall a Kadłubek 3. Dzieło Jana Długosza na tle historiografii europejskiej XV wieku 4. Kształtowanie się podstaw sarmackiego dziejopisarstwa Maciej z Miechowa 5. Nowa gigantomachia przeora Augustyna Kordeckiego na tle przemian dziejopisarstwa europejskiego w epoce baroku 6. Historia w koncepcjach historyków Oświecenia. 7. Romantyzm. Klimat ideowy epoki a tendencje rozwojowe historiografii polskiej 8. Republikańska synteza dziejów Polski Joachima Lelewela a tzw. szkoła lelewelowska 9. Nowe style historycznego myślenia w drugiej połowie XIX wieku a tzw. szkoły historyczne w Polsce 10. Walerian Kalinka a nauka historyczna. 11. Polska historiografia na przełomie wieków XIX i XX 12. Czasy międzywojenne w Polsce nowe propozycje historiozoficzne i historiograficzne 13. Nauka historyczna w warunkach dyktatury: historiografia PRL 14. Historiografia polska na przełomie XX i XXI wieku 15. Historiografia polska a pytania o przyszłość nauki historycznej V. Literatura podstawowa: Grabski A.F., Dzieje historiografii, Poznań Grabski A.F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań Stobiecki R., Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna ale skomplikowana. Studia i szkice, Warszawa Wierzbicki A., Historiografia polska doby romantyzmu, Wrocław 1999 VI. Literatura uzupełniająca: Julkowska V., Historia dla wyobraźni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy, Poznań Kurkowska-Budzan M., Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych, Kraków Lorenz C., Przekraczanie granic. Eseje z filozofii historii i teorii historiografii, tłum. M. Bobako, K. Brzechczyn, Poznań Radomski A., Historiografia a kultura współczesna, Lublin Stobiecki S., Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów, Łódź Światooglądy historiograficzne, red. J. Pomorski, Lublin 2002 Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, pod red E. Domańskiej, Poznań Wierzbicki A., Historiografia polska doby romantyzmu, Wrocław 1999 Wierzbicki A., Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku, Warszawa Woźniak M., Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin Wrzosek W., Historia-Kultura-Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław Przedmiot 7 Nazwa przedmiotu Historia historiografii polskiej Język wykładowy: język polski Semestr, poziom i typ studiów Sem. 2, II stopień, studia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 3

17 Profil kształcenia profil: ogólnoakademicki 1pkt 30h udziału w zajęciach 1pkt 30h przygotowania do zajęć 1pkt 15h przygotowania do konsultacji (przeczytanie lektur, przygotowanie interpretacji tekstu źródłowego) oraz udziału w konsultacjach Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu historycznej spuścizny pisarskiej kolejnych epok, co wiąże się z posiadaniem podstawowej wiedzy historycznej z zakresu I- III roku studiów historycznych Forma zajęć, liczba godzin, dydaktycznych i sposób zaliczenia forma zajęć: konwersatorium, 30 godz. sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę Autor programu: Prowadzący zajęcia: dr Barbara Kowalska dr Barbara Kowalska Sposób walidacji efektów kształcenia Obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach odnotowywana przez prowadzącego, zaliczenie lektury, interpretacja wybranego fragmentu tekstu źródłowego, przygotowanie referatu. I. Cele kształcenia: ukazanie głównych nurtów polskiego, naukowego pisarstwa historycznego na przestrzeni dziejów; zwrócenie uwagi na różnorodność okoliczności wpływających na kształt dzieł historycznych II. Efekty kształcenia: w zakresie wiedzy: - student zna główne nurty naukowego polskiego pisarstwa historycznego na przestrzeni dziejów - rozumie wpływ różnorodnych czynników determinujących kształt dzieł historycznych w zakresie umiejętności: - samodzielnie wyszukuje, ocenia, selekcjonuje, gromadzi i wykorzystuje informacje z różnych źródeł wiedzy - posiada umiejętność interpretacji źródeł historycznych - poprawnie stosuje poznaną terminologię historyczną - potrafi zaprezentować wyniki swoich samodzielnych poszukiwań badawczych w formie ustnej w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: - efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia efekty swych działań. - wykazuje się zaangażowaniem i umiejętnością samodoskonalenia - poprzez zapoznanie się z głównymi nurtami dziejopisarstwa nabiera przekonania o ciągłości historycznej rozwoju społeczeństw III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: metody: dyskusja, praca pod kierunkiem, elementy wykładu informacyjnego kryteria: - na ocenę dostateczną (3,0) obecność na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zajęciach, zaliczenie 1 lektury oraz interpretacji fragmentu tekstu źródłowego na ocenę dostateczną - na ocenę dobrą (4,0) obecność na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zajęciach, zaliczenie 1lektury oraz interpretacji fragmentu tekstu źródłowego na ocenę dobrą - na ocenę bardzo dobrą (5,0) obecność na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zajęciach, zaliczenie 2 lektur oraz interpretacji fragmentu tekstu źródłowego na ocenę bardzo dobrą Dla chętnych studentów, w ramach podwyższenia oceny, możliwość przygotowania referatu

18 IV. Treści programowe: 1. Omówienie roli przedmiotu Historia historiografii polskiej w akademickiej edukacji historycznej oraz organizacji pracy na zajęciach i warunków zaliczenia; przedstawienie literatury przedmiotu; 2. Kultura piśmienna polskiego średniowiecza; 3-4. Najstarsze polskie kroniki-anonima tzw. Galla i Wincentego Kadłubka; 5. Twórczość historiograficzna Jana Długosza; 6. Przedstawiciele historiografii polskiego odrodzenia (warsztat pisarski Marcina Kromera); 7. Model historiografii oświeceniowej w oparciu o twórczość historyczną Adama Naruszewicza; 8. Jędrzej Kitowicz (pamiętnikarz, powieściopisarz, historyk?); 9. Dziejopisarstwo w romantyzmie: historia i świadomość polska; 10. Joachim Lelewel-kształtowanie się naukowej krytyki historycznej; Szkoły historyczne w Polsce w II połowie XIX wieku; 13. Historiografia PRL-nowe propozycje historiograficzne; 14. Historiografia polska w dobie postmodernizmu; 15. Zaliczenia. V. Literatura podstawowa: A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2003; A. F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000; A. F. Grabski, Orientacja polskiej myśli historycznej, 1972; Dzieje polskiej myśli w czasach nowożytnych i najnowszych, cz. 1, red. A. F. Grabski, Łódź 1985; J. Serczyk, 25 wieków historii. Historycy i ich dzieła, Toruń 1994; J. Serczyk, Nowożytna historiografia europejska, Toruń 1975; M. H. Serejski, Historycy o historii, cz. I - II, Warszawa ; J. Topolski, Od Achillesa do Béatrice de Planissolles. Zarys historii historiografii, Warszawa 1998; J. Topolski, Nowe idee współczesnej historiografii, Poznań 1980; J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996; E. A. Mierzwa, Historia historiografii, t. I: Starożytność- Średniowiecze, Toruń 2002; J. Maternicki, Historiografia i kultura historyczna. Studia i szkice, Warszawa 1990; A. Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu, Wrocław VI. Literatura uzupełniająca: E. Potkowski, Pisarz i jego dzieło w średniowiecznym społeczeństwie, [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, red. R. Michałowska i inni, Warszawa 1997, s ; H. Samsonowicz, Środowisko społeczne piszące w Polsce schyłku średniowiecza, [w:] Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław 1989, s ; B. Kürbis, Pisarze i czytelnicy w Polsce XII i XIII, [w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo społeczeństwo - kultura, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972, s ; A. Krawczyk, Historiografia krytyczna, Lublin 1994; A. F. Grabski, Myśl historyczna polskiego oświecenia, Warszawa 1976; E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkanie w międzyświatach, Poznań 1999; Cz. Deptuła, Galla Anonima mit genezy Polski, Lublin 2000; J. Banaszkiwicz, Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław 1998; K. Chmielewska, Rola wątków i motywów antycznych w,,kronice polskiej mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Częstochowa 2003; M. Bobrzyński, S. Smolka, Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1893; J. Wyrozumski, Jan Długosz i jego twórczość [w:] Ziemia Częstochowska, t. XIV, Częstochowa 1984, s ; J. Radziszewska, Warsztat naukowy Marcina Kromera w jego dziele,,de origine et rebus gestis Polnorum, [w:] Historia i współczesność. Z zagadnień historiografii od czasów antyku do XVI wieku, red. A. Kunisz, Katowice 1982, s ; H. Barycz, Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią w. XVI- XVIII., Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1981, s ; ; Adam Naruszewicz i historiografia oświecenia, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998; K. Bartkiewicz, Joachim Lelewel, człowiek i dzieło. W 200- lecie urodzin. Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra 1988; A. F. Grabski, Warszawska szkoła historyczna. Próba charakterystyki, [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, red. B. Skarga, t. II, Warszawa 1975; K. Grzybowski, Krakowska szkoła historyczna, [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, red. B. Skarga, t. II, Warszawa 1975; T. Buksiński, Postmodernistyczna historia, czyli koniec rozumu, [w:] Wolność a racjonalność, red. tenże, Poznań 1993

19 Przedmiot 8 Nazwa przedmiotu Translatorium z języka łacińskiego Język wykładowy: język polski Semestr, poziom i typ studiów sem. 1, II stopień, studia stacjonarne Liczba punktów ECTS: 2 Profil kształcenia profil: ogólnoakademicki Wymagania wstępne Student powinien posiadać podstawową wiedzę z gramatyki języka łacińskiego Forma zajęć, liczba godzin, dydaktycznych i sposób zaliczenia forma zajęć: laboratorium, 30 godzin sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę Autor programu: Prowadzący zajęcia: dr Katarzyna Chmielewska dr Katarzyna Chmielewska Sposób walidacji efektów kształcenia obecność na zajęciach i aktywny w nich udział, tłumaczenie tekstów łacińskich. I. Cele kształcenia: Rozwijanie umiejętności tłumaczenia łacińskiego tekstu źródłowego z języka oryginału na język polski; rozwijanie kompetencji z zakresu krytyki filologicznej oraz analizy literacko-historycznej tekstu antycznego i średniowiecznego. II. Efekty kształcenia: - w zakresie wiedzy: Posiada wiedzę umożliwiającą tłumaczenie tekstów źródłowych spisanych w języku łacińskim. Posiada wiadomości potrzebne do przeprowadzania kategoryzacji, analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą znaczenia tekstów źródłowych jako podstawy poznania przeszłości i ich roli w prowadzeniu samodzielnych badań. - w zakresie umiejętności: Student potrafi tłumaczyć oraz krytycznie analizować i interpretować źródła historyczne napisane w języku łacińskim. Posiada umiejętność korzystania z różnego rodzaju słowników łacińskich, tak tradycyjnych jak i elektronicznych. Poprawnie formułuje tłumaczenie poprawnie w języku ojczystym. - w zakresie kompetencji personalnych i społecznych: Student sprawnie organizuje własną pracę. Posiada umiejętność tłumaczenia samodzielnego, a także potrafi pracować w zespole i wykonywać tłumaczenie dzieląc się zadaniami z innymi członkami zespołu. III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu: Metody: wykład problemowy, rozmowa nauczająca, praca z tekstem pod kierunkiem prowadzącego zajęcia, samodzielna praca z tekstem. Kryteria zaliczenia przedmiotu: Zaliczenia na ocenę na podstawie przygotowania do zajęć polegającego na wyszukaniu

20 słownictwa do omawianego fragmentu tekstu łacińskiego i praca nad tekstem na zajęciach. Na ocenę dostateczną wymagane jest rozpoznawanie i tłumaczenie podstawowych form deklinacyjnych i koniugacyjnych; na ocenę dobrą wymagane jest rozpoznawanie i tłumaczenie wszystkich form deklinacyjnych i koniugacyjnych; na ocenę bardzo dobrą wymagana jest pogłębiona znajomość omawianych zagadnień gramatycznych. IV. Treści programowe: 1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie programu i podanie wymagań. 2. Przypomnienie i usystematyzowanie wiadomości dotyczących słowników i gramatyk języka łacińskiego oraz innych materiałów pomocnych w tłumaczeniu.. 3. Metody analizy źródła literackiego 4-5. Wprowadzanie elementów teorii przekładu. 6. Translatory automatyczne 7-8. Doskonalenie umiejętności przekładu tekstu łacińskiego Sporządzanie przekładu tekstu łacińskiego poprzez tłumaczenia wspólne, tłumaczenia indywidualne przygotowywane przez uczestników zajęć, pisemną adiustację, dyskusje nad tłumaczeniami, komentowanie tekstów pod względem gramatycznym, stylistycznym, metrycznym, objaśnianie realiów występujących w tekście, ewentualne omawianie i ocenianie opublikowanych przekładów danego tekstu. Przekładane teksty: fragmenty tekstu literackiego z okresu starożytnego Rzymu Doskonalenie umiejętności przekładu tekstu łacińskiego. Przekładane teksty: fragmenty dokumentów kancelaryjnych z okresu wczesnego i późnego średniowiecza Doskonalenie umiejętności przekładu tekstu łacińskiego. Przekładane teksty: fragmenty średniowiecznego dziejopisarstwa klasztornego Doskonalenie umiejętności przekładu tekstu łacińskiego. Przekładane teksty: fragmenty kronik dotyczących historii Polski. 15. Zabawy językowe polegające na próbach tłumaczenia krótkich utworów wierszowanych z języka polskiego na łaciński. V. Literatura podstawowa: - C. Suetonii Tranquilli opera, vol.1, ed. F. A. Volfius, Lipsiae Album Paleographicum, ed. St. Krzyrzanowski,Ceacoviae MCMLX (fragmenty) -Kodeks dyplomatyczny Małopolski. [T. 1], wydał i przyp. objaśnił Franciszek Piekosiński, Kraków 1876 (fragmenty) -Chronica abbatum Beatae Mariae Virginis in Arena, wyd. A. G. Stenzel, [w:] Scriptores Rerum Silesiacarum Bd. II. Breslau 1839 (fragmenty) Galli Anonymi Cronica et Gesta ducum sive principum polonorum, ed K. Maleczyński., MPH, t.ii, Kraków 1952 (fragmenty) Magistri Vincentii dicti Kadlubek Chronica Polonorum, ed. M. Plezia, MPH t. XI, Kraków (fragmenty) VI. Literatura uzupełniająca: - J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko polski, Warszawa Słownik łaciny średniowiecznej pod red. M.Plezi, Warszawa

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Seminarium 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium Krytyki Kod modułu: Koordynator modułu: Stefan Drajewski Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Historia stosunków międzynarodowych Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: History of International

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek Informacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu

Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu Historia kultury i sztuki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-AiUP-His.KiSzt.02w-W-S14_pNadGenOVZ5L Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Mikołaj Rykowski Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współczesne systemy polityczne Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Contemporary Political Systems

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu 08.1-WP-PEDD-WKF-W_pNadGenWTMYY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Literatura specjalistyczna Instrumenty historyczne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Henryk Kasperczak

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SEMINARIUM DYPLOWE ORAZ PRACA DYPLOMOWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SEMINARIUM DYPLOWE ORAZ PRACA DYPLOMOWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SEMINARIUM DYPLOWE ORAZ PRACA DYPLOMOWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II - III/4-6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 9 (2+2+5)

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu monograficzny specjalnościowy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu 11.3-WZ-BezD-WMS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej Rok studiów/semestr; I, sem. 1 i 2 Cel zajęć 1. Wprowadzenie podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki Zapoznanie z literaturą ogólną przedmiotu 4. Zrozumienie znaczenia teorii sztuki w interpretacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu turystyce w języku angielskim Oral translation for tourism USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu 10.0-WX-PR-PDAN01-Ć-14_pNadGenKQTAZ Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim Podstawy bezpieczeństwa państwa USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Turystyka i Rekreacja SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 204/205 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Słowa jako zwierciadło świata

Słowa jako zwierciadło świata SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Słowa jako zwierciadło świata do wyboru 3 Instytut Instytut Nauk HumanistycznoSpołecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu PKR37 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu PKA36 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

Fotografia - opis przedmiotu

Fotografia - opis przedmiotu Fotografia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fotografia Kod przedmiotu 03.4-WA-EASPP-FOTO-Ć-S14_genRGG2L Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Sztuki wizualne Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu: Filozofia religii (seminarium)

Karta przedmiotu: Filozofia religii (seminarium) Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 filozofia stopień trzeci studia stacjonarne i niestacjonarne Karta przedmiotu: Filozofia religii

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka niemiecki. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka niemiecki. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka niemiecki 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI I. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia (np.

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ROK Obowiązkowe Fakultatywne 1 RAZEM (obowiązkowe + fakultety) I praca pisemna A/ 6 2 seminarium promotorskie

Bardziej szczegółowo

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo